Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 березня 2006 р. N 236
Київ

Про затвердження Порядку передачі судом
речових доказів, які є об'єктами, що вилучені
з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні

Відповідно до частини четвертої статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок передачі судом речових доказів, які є об'єктами, що вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні (додається).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2006 р. N 236

Порядок
передачі судом речових доказів, які є
об'єктами, що вилучені з цивільного обороту
або обмежено оборотоздатні

1. Цей Порядок визначає механізм передачі судом речових доказів, коли вони вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні (далі - докази), підприємствам, установам чи організаціям, які мають право на здійснення заходів щодо подальшого поводження з такими об'єктами (далі - підприємства).

2. Передача доказів здійснюється на підставі судового рішення з оформленням акта прийняття-передачі за формою згідно з додатком у трьох примірниках. Один примірник акта зберігається у судовій справі, один - у номенклатурній справі суду, а один примірник із долученою до нього копією судового рішення передається підприємству.

3. Для забезпечення передачі доказів утворюється комісія, до складу якої включаються представники суду (апарату суду) та підприємства. Членів комісії призначають відповідними наказами голова суду і керівник підприємства. Головою комісії є представник суду (апарату суду) із числа членів комісії.

4. Акт прийняття-передачі доказів підписують голова та члени комісії.

5. Докази передаються підприємству в день підписання акта прийняття-передачі.

Додаток
до Порядку

                АКТ
прийняття-передачі речових доказів,
які є об'єктами, що вилучені з цивільного обороту
або обмежено оборотоздатні
від " ___ " _____________200__ р.

   Складено ____________________________________________________
(місце складення акта)
Представники суду ___________________________________________
(повне найменування суду, його
місцезнаходження)
__________________________________________________________________
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
з одного боку, і представники підприємства _______________________
(повне найменування
__________________________________________________________________
підприємства, установи чи організації, його місцезнаходження)
__________________________________________________________________
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________

з другого боку, склали цей акт про нижченаведене

Суд на підставі __________________________________________________
(вид судового рішення із зазначенням його
дати і номера)

передає, а підприємство, установа чи організація _________________
(дата і номер
__________________________________________________________________
наказу; найменування документа, який дає право на здійснення
відповідних заходів із зазначенням його дати і номера)

приймає речові докази, які є об'єктами, що вилучені з цивільного
обороту або обмежено оборотоздатні

Перелік та опис речових доказів __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Додаткові відомості ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Голова комісії _____________________ ________ ______________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та
прізвище)
Члени комісії _____________________ ________ ______________
_____________________ ________ ______________
_____________________ ________ ______________