КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2006 р. N 193
Київ

Про внесення змін до Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку
виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 40, ст. 1802), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. N 193

Зміни,
що вносяться до Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу)
для розрахунку виплат за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Відповідно до цього Порядку здійснюється також обчислення середньої заробітної плати у разі, коли застрахованим особам відповідно до законодавства встановлюються додаткові виплати понад розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок безробіття".

2. Пункт 2 доповнити словами "а також на осіб, які беруть участь у страхуванні на добровільних засадах".

3. Пункт 3 доповнити після слів "основним місцем роботи" словами "(зайняття підприємницькою діяльністю)".

4. У пункті 4:

слова "робота яких пов'язана із сезонним характером виробництва" виключити;

доповнити пункт словами "(для страхування на випадок безробіття - в якому припинено дію трудового договору або особа знялася з обліку у державного реєстратора як суб'єкт підприємницької діяльності)";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Для осіб, робота яких пов'язана із сезонним характером виробництва, та для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської станції з експлуатації, при призначенні частини допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок безробіття за розрахунковий період береться 12 календарних місяців підряд (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (для страхування на випадок безробіття - в якому припинено дію трудового договору).

Місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа не працювала (з першого до першого числа) з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду (приклад наведено у додатку 1)".

5. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли у застрахованої особи після набуття права на призначення страхової виплати одночасно виникло право на призначення іншої страхової виплати, при обчисленні середньої заробітної плати для визначення розміру іншої страхової виплати береться розрахунковий період, за яким обчислювалася середня заробітна плата для призначення попередньої страхової виплати".

6. У пункті 7 слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком з доходів фізичних осіб".

7. Пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі коли застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу (приклад наведено у додатку 1).

У разі поновлення на роботі працівника, який був звільнений з роботи без законної підстави (незаконно переведений на іншу роботу) з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу (різниці в заробітній платі за час виконання нижче оплачуваної роботи), середня заробітна плата обчислюється виходячи із сум, що припадають на місяці розрахункового періоду".

8. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"Щомісячна грошова винагорода, що виплачується в іноземній валюті за виконання військовослужбовцями службових обов'язків за межами України, для обчислення середнього грошового забезпечення не враховується".

9. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. У разі коли на дату встановлення медико-соціальною експертною комісією ступеня втрати застрахованою особою професійної працездатності минуло більше року з дня настання страхового випадку, середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру заробітної плати перед настанням нещасного випадку на виробництві або перед звільненням з роботи (переходом на іншу роботу), з якою пов'язане професійне захворювання, з урахуванням її коригування, що провадиться робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, за формулою

            З = З(н) х С : М,

де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, у гривнях;

З(н) - середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за календарний рік, що передує року з якого призначається страхова виплата;

С - сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6);

М - кількість календарних місяців у розрахунковому періоді.

У разі відсутності на момент призначення страхових виплат даних про середньомісячну заробітну плату найманих працівників, зайнятих в економіці України, за попередній рік береться фактична середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком її після надходження даних про середньомісячну заробітну плату найманих працівників, зайнятих в економіці України за календарний рік, що передує року, з якого призначається страхова виплата.

Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць у розрахунковому періоді, який враховується при призначенні страхових виплат, визначається за формулою

             К = З(в) : З(с),

де К - коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи;

З(в) - заробітна плата застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка враховується при призначенні страхових виплат за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати;

З(с) - середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати.

У разі подання застрахованою особою для призначення страхових виплат довідки про заробітну плату за період до 1 січня 1992 р. при обчисленні коефіцієнта заробітної плати середня заробітна плата за рік у відповідному періоді вважається середньомісячною заробітною платою працівників, зайнятих в економіці України, відповідного року.

Дані про середню заробітну плату працівників, зайнятих в економіці України, за роками та місяцями відповідного року доводяться до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України виконавчою дирекцією Фонду на підставі даних Держкомстату.

У разі коли на час звернення за страховою виплатою документи про заробітну плату застрахованої особи до ушкодження здоров'я не збереглися, середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати за відповідною професією (посадою). За відсутності на підприємстві відповідної професії (посади) середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою) на підприємстві, на якому працювала застрахована особа, але не менше розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на дату встановлення потерпілому МСЕК стійкої втрати професійної працездатності. Відсутність документів про заробітну плату підтверджується довідкою роботодавця або відповідного архіву.

У разі відсутності у потерпілого на час звернення за страховою виплатою довідки про його заробітну плату у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації середня заробітна плата обчислюється виходячи з діючої місячної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою) в галузі, але не менше розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на дату встановлення потерпілому МСЕК ступеня втрати професійної працездатності.

У разі ушкодження здоров'я в період виробничого навчання (практики) для призначення застрахованій особі страхових виплат середня заробітна плата обчислюється виходячи з встановленої на підприємстві тарифної ставки (посадового окладу) за тією професією (спеціальністю), яку ця особа здобувала, але не нижче тарифної ставки найменшого розряду за відповідною професією.

Якщо у період виробничого навчання (практики) застрахована особа одержувала заробітну плату, середня заробітна плата для призначення страхових виплат обчислюється (за її згодою) виходячи з розміру заробітної плати за цей період. За бажанням застрахованої особи середня заробітна плата може бути обчислена виходячи з розміру заробітної плати до початку виробничого навчання (практики).

У разі повторного ушкодження здоров'я в одного роботодавця середня заробітна плата обчислюється (за бажанням потерпілого) за відповідні розрахункові періоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров'я. Сума щомісячної страхової виплати в такому разі призначається згідно із ступенем втрати професійної працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров'я.

Якщо повторне ушкодження здоров'я застрахованої особи настало з вини іншого роботодавця, а ступінь втрати професійної працездатності встановлено МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров'я, середня заробітна плата для щорічного її коригування та перерахування страхових виплат обчислюється виходячи з розміру заробітної плати в розрахункових періодах перед настанням страхових випадків пропорційно встановленому ступеню втрати професійної працездатності за кожним страховим випадком.

У разі встановлення причинного зв'язку смерті застрахованої особи з ушкодженням здоров'я відповідно до законодавства середня заробітна плата для призначення суми одноразової допомоги сім'ї обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати, яка була визначена при останньому перерахунку страхових виплат".

10. Доповнити пункт 13 після слів "обліку робочого часу" словами "або обліку робочого часу в годинах", а після слів "заробітна плата (дохід)" - словами "за відпрацьований час або за один календарний день".

11. У пункті 14:

абзац другий після слів "які спричинили втрату працездатності" доповнити словами "в частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності";

абзац третій викласти в такій редакції:

"на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком) - за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для осіб, робочий час яких у зв'язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку, для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота вдома, страховий агент тощо), та для добровільно застрахованих осіб за усіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (приклад наведено у додатку 1);

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день (годину), яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду:

на норму робочого часу цього місяця - за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, в частині розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім розрахунку страхових виплат добровільно застрахованим особам) та для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавців;

на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) - за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для осіб, робочий час яких у зв'язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку, для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота вдома, страховий агент тощо), та для добровільно застрахованих осіб за усіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо середня заробітна плата (дохід) обчислюється відповідно до пункту 10 цього Порядку, середньоденна заробітна плата (за один календарний день) визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44), а за один робочий день (годину) - на середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на підприємстві (у структурному підрозділі або за індивідуальним графіком роботи).

У разі коли страхові виплати призначаються виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати, середньомісячна заробітна плата обчислюється шляхом множення середньої заробітної плати за один календарний день на середньомісячну кількість календарних днів (30,44)".

12. Пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Якщо робочий час підсумовується або його облік ведеться в годинах, для розрахунку застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна плата".

13. У пункті 18:

формулу "Д = СВ : К : Т" замінити такою формулою:

           "Д = СВ : К : Т х 100%";

в абзаці четвертому слова "(без урахування святкових і неробочих днів, встановлених законодавством)" виключити.

14. У пункті 19:

абзац перший викласти в такій редакції:

"19. Для застрахованих осіб, які сплачують єдиний податок з фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, середньоденний дохід, з якого призначаються страхові виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, обчислюється за формулою

            Д = П х В : С : К";

в абзаці третьому слова "або вартість спеціального торгового патенту" виключити;

в абзаці четвертому слова "або вартості спеціального торгового патенту" виключити;

в абзаці шостому слова "(без урахування святкових і неробочих днів, установлених законодавством)" виключити.

15. В абзаці першому пункту 21:

доповнити абзац після слів "у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності" словами "вагітності та пологах";

слова "не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві" виключити.

16. Пункт 22 доповнити абзацами такого змісту:

"Для призначення виплат у разі настання безробіття військовослужбовцям та іншим особам, у яких строк служби прирівнюється до страхового стажу, довідка про грошове забезпечення видається військовими комісаріатами, де такі особи перебувають на обліку, або військовими частинами та установами, де такі особи проходили службу.

Якщо підприємством, установою, організацією розрахунок середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності чи допомоги по вагітності та пологах провадиться автоматизовано, розділ листка непрацездатності "Довідка про заробітну плату" може не заповнюватися, а до листка непрацездатності додається розрахунок середньої заробітної плати, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою".

17. Абзац другий пункту 23 викласти в такій редакції:

"Застраховані особи, які сплачують єдиний податок з фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, подають робочим органам виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування довідку про сплату встановленого розміру податку, що видається органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку".

18. У пункті 24:

абзац перший виключити;

абзац другий після слів "тарифну ставку (посадовий оклад) за" доповнити словами "відповідною або".

19. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Порядку

Приклади
обчислення середньої заробітної плати
та розрахунку страхових виплат (умовні)

До пункту 4 Порядку

1. Застрахована особа захворіла 12 січня 2006 року.

Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 липня по 31 грудня 2005 р. включно.

2. Застрахована особа зареєструвалася в Державній службі зайнятості як безробітна 5 січня 2006 року. Трудовий договір, укладений з роботодавцем, розірвано 29 грудня 2005 року.

Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період з 1 червня по 30 листопада 2005 р. включно.

3. МСЕК установила застрахованій особі ступінь втрати професійної працездатності 13 лютого 2006 р. унаслідок нещасного випадку на виробництві, який стався 3 грудня 2004 року.

Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з 1 червня по 30 листопада 2004 року.

4. Особа звільнилася з роботи 7 листопада 2006 р., наступного дня звернулася до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, а 15 листопада отримала статус безробітного.

Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період з травня по жовтень 2006 року.

У розрахунковому періоді особа хворіла з 20 липня по 9 вересня включно. Місяцями розрахункового періоду є травень, червень, липень, вересень та жовтень. Оскільки в серпні особа взагалі не працювала з поважних причин, зазначений місяць виключається з розрахункового періоду.

До пункту 6 Порядку

1. Працівника прийнято на роботу 5 серпня 2006 року. Страховий випадок настав 15 вересня 2006 року.

Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є період з 5 серпня по 14 вересня 2006 р. включно.

2. Застрахована особа хворіла з 10 до 20 листопада (включно) 2006 року.

Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 травня по 31 жовтня 2006 року.

З 21 листопада 2005 р. у застрахованої особи виникло право на призначення допомоги по вагітності та пологах. Для обчислення середньої заробітної плати у такому разі береться розрахунковий період, який було визначено перед попереднім страховим випадком.

До пункту 9 Порядку

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами настала у застрахованої особи в липні. У розрахунковому періоді (січень-червень), за який обчислюється середня заробітна плата, застрахована особа була тимчасово непрацездатною і працювала в червні тільки 5 робочих днів, за які їй нараховано основну заробітну плату в сумі 150 гривень, одноразову премію до свята - 300 гривень та матеріальну допомогу - 400 гривень.

Для обчислення середньої заробітної плати одноразова премія до свята та матеріальна допомога враховуються пропорційно відпрацьованому часу, розміри яких визначаються шляхом ділення зазначених сум на кількість робочих днів за балансом робочого часу у червні і множення на кількість відпрацьованих днів. Загальна сума заробітної плати в розрахунковому періоді становить 316 гривень 67 коп. (150 гривень + 71,43 гривні (300 гривень : 21 х 5) + 95,24 гривні (400 гривень : 21 х 5).

До пункту 10 Порядку

Найманий працівник у перший день роботи одержав травму на підприємстві, на якому встановлено чотириденний робочий тиждень, або 32 години. Нормальна тривалість робочого часу за професією працівника становить 40 годин на тиждень при п'ятиденному робочому тижні. Тобто робочий тиждень становить 80 відсотків нормальної тривалості робочого часу (32 год. : 40 год. х 100 відсотків).

Тарифну ставку на цей час було встановлено у розмірі 500 гривень на місяць.

Середньомісячна заробітна плата, з якої призначаються страхові виплати та здійснюється оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, становить 400 гривень (500 гривень х 80 відсотків : 100 відсотків).

Для оплати днів тимчасової непрацездатності середньоденна заробітна плата становить 25 гривень (400 гривень : 16, де 16 - кількість робочих днів за графіком роботи застрахованої особи у місяці, в якому настав страховий випадок).

До пункту 12 Порядку

Потерпілий на виробництві звернувся до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань для призначення страхових виплат у зв'язку з професійним захворюванням у грудні 2005 року. У липні 1998 р. потерпілий звільнився з роботи, з якою пов'язане професійне захворювання. Розрахунковим є період із січня по червень 1998 року.

------------------------------------------------------------------
| Розрахунковий | Нарахована | Середня | Коефіцієнт |
| період у |заробітна плата|заробітна плата| заробітної |
| 1998 році | (З(в), гривень| найманих | плати |
| | | працівників, | застрахованої |
| | | зайнятих в | особи (К) |
| | | економіці | |
| | | України (З(з),| |
| | | гривень | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Січень | 205,4 | 136,82 | 1,5012 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Лютий | 210,5 | 137,85 | 1,527 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Березень | 260,3 | 149,76 | 1,7381 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Квітень | 205,2 | 146,39 | 1,4017 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Травень | 270,3 | 148,61 | 1,8189 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Червень | 201,1 | 158,01 | 1,2727 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Усього | С = 9,2596 |
------------------------------------------------------------------

Для призначення страхових виплат за страхуванням від нещасних випадків береться середньомісячна заробітна плата, що розраховується за формулою

            З = З(н) х С : М,

де З(н) - 589,63 гривні (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2004 рік);

С - 9,2596;

М - 6 місяців;

З = 589,63 х 9,2596 : 6 = 909,96 гривні.

До пункту 14 Порядку

Особа, що пропрацювала на підприємстві 5 років, була вивільнена 16 січня 2006 р. і 25 січня звернулася до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. До 4 вересня 2005 р. включно зазначена особа перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 24 жовтня до 9 листопада 2005 р. включно хворіла.

Виплати, одержані особою у розрахунковому періоді:

у серпні 2005 р. - премія разового характеру;

у вересні - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;

у жовтні - заробітна плата у розмірі 2100 гривень, у тому числі 500 гривень - премія разового характеру;

у листопаді - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;

у грудні - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.

1. Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по безробіттю в такому випадку є період з липня по грудень 2005 року.

Липень та серпень виключаються з розрахункового періоду.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді визначається:

вересень - 26 календарних днів (кількість календарних днів у вересні зменшено на 4 календарних дні у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

жовтень - 23 календарних дні (кількість календарних днів у жовтні зменшено на 8 календарних днів через хворобу);

листопад - 21 календарний день (кількість календарних днів у листопаді зменшено на 9 календарних днів через хворобу);

грудень - 31 календарний день.

Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді становить 101 (26 + 23 + 21 + 31).

2. Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати визначається:

серпень - премія разового характеру не враховується, оскільки цей місяць виключено з розрахункового періоду;

вересень - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;

жовтень - 1957,14 гривні /(2100 - 500)+(500 : 21 робочий день х 15 робочих днів)/ - одноразова премія враховується пропорційно відпрацьованому часу в жовтні;

листопад - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;

грудень - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.

Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати становить 7557,14 гривні (1300 + 1957,14 + 1800 + 2500).

3. Середня заробітна плата для призначення допомоги по безробіттю становить 74,82 гривні (7557,14 гривні : 101 календарний день).

4. У грудні 2005 р. максимальна сума (гранична величина) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, становить 4100 гривень, а в розрахунку на один календарний день - 134,69 гривні (4100 : 30,44 календарного дня).

Середньоденна заробітна плата не перевищує максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

До пункту 18 Порядку

Із добровільно застрахованою особою 6 липня 2005 р. трапився нещасний випадок. У грудні 2005 р. МСЕК встановила 40 відсотків втрати нею професійної працездатності, а до грудня особа хворіла.

Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з 1 січня до 30 червня 2005 року. За цей період застрахованою особою сплачено страхові внески в розмірі 138 гривень. Діяльність застрахованої особи відноситься до 7 класу професійного ризику виробництва, страховий тариф для 7 класу - 0,93 відсотка.

Середньомісячний дохід добровільно застрахованої особи для призначення страхових виплат становить 2473,12 гривні (138 гривень : 6 місяців : 0,93 відсотка х 100 відсотків).

Середньоденний дохід за один календарний день становить 81,25 гривні (2473,12 : 30,44, де 30,44 - середньомісячна кількість календарних днів у році).

Ураховуючи, що робочий час добровільно застрахованої особи не піддається точному обліку, допомога по тимчасовій непрацездатності призначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань за календарні дні тимчасової непрацездатності виходячи з розміру середньоденної заробітної плати за один календарний день - 81,25 гривні і становить 7475 гривень (81,25 х 92, де 92 - календарні дні тимчасової непрацездатності, що оплачуються Фондом).

Щомісячна страхова виплата становить 989,25 гривні (2473,12 х 40 відсотків : 100 відсотків).

До пункту 20 Порядку

Застрахована особа була відсутня на роботі через тимчасову непрацездатність з 9 по 28 грудня 2005 року.

Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є період з червня по листопад 2005 року. Страховий стаж - 10 років.

-------------------------------------------------------------------
|Розрахунковий|Відпрацьовані|Нарахована| Заробітна |Середньоденна|
| період | дні |заробітна | плата, з | заробітна |
| | | плата, | якої | плата, |
| | | гривень |обчислюється| гривень |
| | | | розмір | |
| | | | середньої | |
| | | | заробітної | |
| | | | плати, | |
| | | | гривень | |
|-------------+-------------+----------+------------+-------------|
|Червень | 20 | 4200 | 4100* | |
|-------------+-------------+----------+------------+-------------|
|Липень | 21 | 4300 | 4100 | |
|-------------+-------------+----------+------------+-------------|
|Серпень | 22 | 3850 | 3850 | |
|-------------+-------------+----------+------------+-------------|
|Вересень | 22 | 4000 | 4000 | |
|-------------+-------------+----------+------------+-------------|
|Жовтень | 21 | 3750 | 3750 | |
|-------------+-------------+----------+------------+-------------|
|Листопад | 22 | 3800 | 3800 | |
|-------------+-------------+----------+------------+-------------|
|Усього | 128 | 23900 | 23600 | 186,72 |
-------------------------------------------------------------------
________________

* Тут і далі 4100 гривень - максимальна величина (гранична

сума) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу

(прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів

загальнообов'язкового державного соціального страхування,

що встановлена на 2005 рік.

Виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності:

оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця становить 933,6 гривні (186,72 гривні х 5 днів);

страхова виплата за рахунок Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності або Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань становить 1867,2 гривні (186,72 гривні х 10 днів).

До пункту 21 Порядку

Застрахована особа працювала за основним місцем роботи та за сумісництвом і в грудні 2005 р. захворіла. Розрахунковим є період з червня по листопад 2005 року. Застрахована особа надала за місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності та дані про заробітну плату за основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески і яку взято при обчисленні середньої заробітної плати для призначення виплат.

--------------------------------------------------------------------
|Розрахунковий| Кількість |Заробітна| Заробітна | Заробітна |
| період |відпрацьованих|плата, з |плата, з якої| плата для |
| | днів за | якої | сплачено | обчислення |
| | основним |сплачено | страхові | середньої |
| |місцем роботи |страхові | внески за | заробітної |
| | в розрахун- |внески за|місцем роботи| плати для |
| |ковому періоді|основним |за сумісниц- | призначення |
| | | місцем |твом, гривень| виплат за |
| | | роботи, | |сумісництвом,|
| | | гривень | | гривень |
|-------------+--------------+---------+-------------+-------------|
|Червень | 20 | 3900 | 1200 | 200 |
|-------------+--------------+---------+-------------+-------------|
|Липень | 21 | 2500 | 2300 | 1600 |
|-------------+--------------+---------+-------------+-------------|
|Серпень | 22 | 3000 | 800 | 800 |
|-------------+--------------+---------+-------------+-------------|
|Вересень | 22 | 3200 | 500 | 500 |
|-------------+--------------+---------+-------------+-------------|
|Жовтень | 21 | 3400 | 500 | 500 |
|-------------+--------------+---------+-------------+-------------|
|Листопад | 22 | 4100 | 1000 | |
|-------------+--------------+---------+-------------+-------------|
|Усього | 128 | | | 3600 |
--------------------------------------------------------------------

Виплати за місцем роботи за сумісництвом у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності провадяться виходячи з розрахункового періоду за основним місцем роботи. Заробітна плата за місцем роботи за сумісництвом разом із заробітною платою за основним місцем роботи в розрахунковому періоді не перевищує максимальну величину заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування. Середня заробітна плата за один відпрацьований день за сумісництвом становить 28,13 гривні (3600 гривень : 128 днів)".