Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 456 від 15.09.99

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 жовтня 1999 р. за N 665/3958

(Постанова втартила чинність на підставі
Постанови Правління Національного банку України
від 30.05.2007 N 2
00)

Про внесення змін і доповнень до
нормативно-правових актів Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 282 від 10.08.200
5 )

Відповідно до пункту 1 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і з метою подальшого вдосконалення порядку здійснення розрахунків за операціями купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, а також зважаючи на необхідність внесення змін до нормативних актів Національного банку України у зв'язку з прийняттям Закону України від 13.05.99 N 643-XIV "Про гербовий збір", Правління постановляє:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 282 від 10.08.2005 )

2. Постанову Правління Національного банку від 27.01.99 N 38 "Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Національного банку України", затверджену в Міністерстві юстиції України 15.02.99 за N 97/3390, визнати такою, що втратила чинність.

3. Постанова набуває чинності через десять днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.А.Ющенко

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
15.09.99 N 456

Зміни і доповнення до Правил здійснення операцій
на міжбанківському валютному ринку України,
затверджених постановою Правління Національного
банку України від 18.03.99 N 127

1. Доповнити розділ 1 абзацом такого змісту:

"Уповноважені банки та уповноважені кредитно-фінансові установи здійснюють операції з купівлі-продажу іноземних валют на міжнародних валютних ринках відповідно до правил, що встановлені на цих ринках, та нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України".

2. Абзац другий пункту 2.1 розділу 2 замінити абзацами такого змісту:

"Усі валютні операції з валютами першої групи "Класифікатора іноземних валют Національного банку України" (далі - Класифікатор) та операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні здійснюються лише на умовах "тод" (поставка валюти відбувається сьогодні), "том" (поставка валюти відбувається наступного робочого дня) або "спот" (поставка валюти відбувається на другий робочий день із дня укладення угоди).

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну валюту здійснюються уповноваженими банками та уповноваженими кредитно-фінансовими установами на міжнародних валютних ринках та/або на міжбанківському валютному ринку України.

Забороняється здійснення безготівкових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти першої групи Класифікатора за іноземну валюту інших груп Класифікатора, за винятком купівлі іноземної валюти першої групи Класифікатора за іноземну валюту інших груп Класифікатора на міжнародних валютних ринках".

3. Пункт 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції:

"Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями вважаються такі документи:

- договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору;

- вантажна митна декларація (за формою, встановленою відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9.06.97 N 574 , зі змінами), якщо товар ввезений на територію України (вантажні митні декларації, за якими здійснене митне оформлення тимчасово ввезених вантажів під зобов'язання про їх зворотне вивезення, не є підставою для купівлі іноземної валюти). У разі купівлі іноземної валюти першої групи Класифікатора копія вантажної митної декларації (якщо здійснення митного оформлення продукції відбулось після 01.09.98) має бути засвідчена круглою гербовою печаткою й підписом керівника або заступника керівника відповідної митниці (митниці засвідчують копії ВМД, оформлення вантажів за якими було здійснено виключно у митних режимах "Випуск у вільний обіг - 40" та "Магазин безмитної торгівлі - 72" згідно з характером угоди "Переміщення товарів із розрахунками у ВКВ - 21");

- акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт;

- документи, передбачені при документарній формі розрахунків (акредитив, інкасо);

- довідка державної податкової адміністрації (інспекції), в якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням інформації про основний поточний рахунок резидента в гривнях та поточний рахунок в іноземній валюті, який визначений резидентом як рахунок, з якого здійснюються всі перерахування з метою виконання зобов'язань резидента перед нерезидентами в цій іноземній валюті, у разі купівлі іноземної валюти першої групи Класифікатора (строк дії довідки 90 днів).

На оригіналах документів, на підставі яких була куплена іноземна валюта, проставляється відмітка уповноваженого банку про обсяг придбаної валюти. Копії цих документів з зазначеною відміткою засвідчуються печаткою та підписом керівника (заступника керівника) суб'єкта господарської діяльності або нотаріусом (крім копії вантажної митної декларації, засвідченої митними органами, та довідки державної податкової адміністрації) і зберігаються в уповноваженому банку".

4. Пункт 2.12 розділу 2 викласти в такій редакції:

"Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою виконання власних зобов'язань уповноважених банків та фінансово-кредитних установ за операціями, пов'язаними зі сплатою коштів банкам-кореспондентам, міжнародним системам зв'язку, інформаційній агенції REUTERS за користування їхніми послугами, є виписка з кореспондентського рахунку банку про списання іноземної валюти та/або рахунок-фактура. За цими операціями довідка державної податкової адміністрації (інспекції) не вимагається. У разі купівлі іноземної валюти першої групи Класифікатора небанківськими установами для оплати послуг REUTERS вони надають уповноваженому банку довідку державної податкової адміністрації (інспекції), що передбачена в абзаці шостому пункту 2.3 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою формування резервів під заборгованість в іноземній валюті для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків є заявка банку (з розрахунком).

Уповноважені банки та уповноважені кредитно-фінансові установи, а також їх окремі підрозділи, які мають кореспондентський рахунок у гривнях у територіальному управлінні Національного банку України, мають право купувати в клієнтів протягом робочого дня іноземну валюту за власні кошти в загальному обсязі, що не перевищує 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют на день здійснення операції, в межах нормативів відкритої валютної позиції відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Ці кошти мають бути продані уповноваженим банком та уповноваженою кредитно-фінансовою установою на міжбанківському валютному ринку України або використані для закриття власної відкритої валютної позиції".

Начальник відділу торговельних операцій Г.В.Юрчук