ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Затверджено
Наказ Держстандарту
України
31.12.98 N 1024

Державний класифікатор України

Державний класифікатор управлінської документації

(ДК 010-98)

Чинний від 1999-06-01

1. Вступ

Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.

ДКУД розроблено у зв'язку із змінами у складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, банківської та звітно-статистичної документації внаслідок реорганізації системи державного управління в Україні.

ДКУД є номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів (УФД) з унікальними кодовими позначеннями.

ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

Класифікатор орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту УФД у кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних УФД. Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).

Об'єктом класифікації є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

ДКУД орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосуванням засобів комп'ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій.

ДКУД містить такі класи:

1) організаційно-розпорядча документація (код 02);

2) первинно-облікова документація (код 03);

3) банківська документація (код 04);

4) фінансова документація (код 05);

5) звітно-статистична документація (код 06);

6) планова документація (код 07);

7) ресурсна документація (код 08);

8) торговельна документація (код 09);

9) зовнішньоторговельна документація (код 10);

10) цінова документація (код 13);

11) документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15);

12) документація з побутового обслуговування населення (код 17);

13) бухгалтерсько-облікова документація (код 18);

14) документація з Пенсійного фонду (код 20);

15) словниково-довідкова документація (код 21).

Ідентифікація УФД здійснюється через ієрархічну класифікацію з трьома ступенями. Кодове позначення складається з семи цифрових десяткових знаків (рисунок 1).

                     XX  XX  XXX
---- ---- -----
Клас форми ----------------- | |
Підклас форми ---------------------- |
Реєстраційний комер форми ---------------------------

Рисунок 1 - Структура кодового позначення УФД

У кодовому позначенні УФД відображено: перший та другий знаки (клас) - належність УФД до відповідної УСД; третій та четвертий знаки (підклас) - належність УФД у межах класу до відповідного підкласу; п'ятий, шостий і сьомий знаки - реєстраційний номер УФД підкласу.

Ведення ДКУД здійснює Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України. Актуалізація ДКУД здійснюється один раз на рік.

Із введенням в дію державного класифікатора управлінської документації нової редакції припиняється чинність ДК 010-96.

2. Визначення

2.1 Система документації

Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності.

2.2 Уніфікована система документації (УСД)

Система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності.

2.3 Управлінська документація

Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються для вирішення завдань управління національним господарством і мають нормативно-правову силу.

2.4 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації

Система документації, використовувана для вирішення організаційно-розпорядчих завдань управління.

2.5 Уніфікована система первинно-облікової документації

Система документації, використовувана для управління виробничо-господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, організацій, що не займаються підприємницькою діяльністю, всіх форм власності.

2.6 Уніфікована система банківської документації

Система документації, використовувана для здійснення розрахунково-грошових операцій через банки.

2.7 Уніфікована система фінансової документації

Система документації, використовувана для організації фінансових взаємовідносин суб'єктів економіки.

2.8 Уніфікована система звітно-статистичної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань державної статистики й одержання статистичної інформації.

2.9 Уніфікована система планової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань прогнозування і планування розвитку економіки.

2.10 Уніфікована система цінової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань аналізу цін і ціноутворення.

2.11 Уніфікована система ресурсної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління ресурсами.

2.12 Уніфікована система торговельної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління торгівлею.

2.13 Уніфікована система зовнішньоторговельної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань зовнішньоторговельної діяльності.

2.14 Уніфікована система документації з праці, соціальних питань і соціального захисту населення

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління трудовими ресурсами і соціальним захистом.

2.15 Уніфікована система документації з бухгалтерського обліку

Система документації, використовувана для вирішення завдань бухгалтерського обліку бюджетних і госпрозрахункових установ і організацій.

2.16 Уніфікована система документації з Пенсійного фонду

Система документації, використовувана для вирішення завдань пенсійного забезпечення.

2.17 Уніфікована система словниково-довідкової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань керування інформаційною базою та її складовими елементами (бази даних, уніфіковані форми документів, інформаційні потоки, техніко-економічні показники тощо).

2.18 Уніфікована форма документа (УФД)

Сукупність реквізитів, установлених відповідно до завдань, що підлягають вирішенню у певній сфері діяльності і розташованих у визначеному порядку на носії інформації.

3. Класифікація державної управлінської документації

Уніфіковані системи управлінської документації

------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва УФД | Індекс |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|02 |ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201 |Документація з організації систем управління | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201001 |Акт про створення міністерства |АСМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201002 |Акт про створення корпорації, концерну, асоціації, |АСК |
| |компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201003 |Наказ про створення промислового об'єднання |НСПО |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201004 |Наказ про створення виробничого об'єднання |НСВ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201005 |Наказ про створення підприємства |НСП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201006 |Наказ про реорганізацію міністерства |НРМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201007 |Наказ про реорганізацію корпорації, концерну, |НРК |
| |асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201008 |Наказ про реорганізацію промислового об'єднання |НРПО |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201009 |Наказ про реорганізацію виробничого об'єднання |НРВ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201010 |Наказ про реорганізацію підприємства |НРП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201011 |Акт про ліквідацію міністерства |АЛМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201012 |Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, |АЛК |
| |компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201013 |Акт про ліквідацію промислового об'єднання |АЛПО |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201014 |Акт про ліквідацію виробничого об'єднання |АЛВ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201015 |Акт про ліквідацію підприємства |АЛП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201016 |Акт про ліквідацію міністерства і створення |АЛМСЛК |
| |ліквідаційної комісії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202 |Документація з організації процесів управління | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202001 |Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, |АЛК |
| |компанії і створення ліквідаційної комісії | |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202002 |Наказ про ліквідацію об'єднання і створення |НЛО |
| |ліквідаційної комісії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202003 |Наказ про ліквідацію виробничого об'єднання і |НЛВО |
| |створення ліквідаційної комісії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202004 |Наказ про ліквідацію підприємства і створення |НЛПСЛК |
| |ліквідаційної комісії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202005 |Посадова інструкція категорій службовців |ПІКСМ |
| |міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202006 |Посадова інструкція категорій службовців промислового|ПІКСПО |
| |об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202007 |Посадова інструкція категорій службовців апарату |ПІКСАУП |
| |управління підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202008 |Положення про міністерство |ПМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202009 |Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом |НРОКМ |
| |міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202010 |Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом |НРОК |
| |корпорації, концерну, асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202011 |Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом |НРОКПО |
| |промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202012 |Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом |НРОКП |
| |підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202013 |Статут корпорації, концерну, асоціації, компанії |СККАК |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202014 |Статут виробничого об'єднання |СВО |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202015 |Статут підприємства |СП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202016 |Структура і штатна чисельність міністерства |СШЧМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202017 |Структура і штатна чисельність корпорації, концерну, |СШЧК |
| |асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202018 |Структура і штатна чисельність апарату управління |СШЧАУПО |
| |промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202019 |Структура і штатна чисельність апарату управління |СШЧАУП |
| |підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202020 |Штатний розклад міністерства |ШРМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202021 |Штатний розклад апарату управління промислового |ШРАУПО |
| |об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202022 |Штатний розклад апарату управління підприємства |ШРАУП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202023 |Наказ про затвердження акта ліквідаційної комісії |НЗАЛК |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202024 |Наказ про внесення змін у Положення про міністерство |НВЗПМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202025 |Наказ про перерозподіл обов'язків між керівництвом |ЗПОКМ |
| |міністерства | |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202026 |Наказ про внесення змін у структуру і штатну |НВЗСШМ |
| |чисельність міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202027 |Наказ про внесення змін у штатний розклад |НВЗШРМ |
| |міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202028 |Наказ про внесення змін у посадову(ві) інструкцію(ії)|НВЗПІСМ |
| |категорії службовців міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202029 |Наказ про внесення змін у Положення про промислове |НВЗППО |
| |об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202030 |Наказ про внесення змін у перерозподіл обов'язків між|НВЗПКПО |
| |керівництвом промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202031 |Наказ про внесення змін у структуру і штатну |НВЗСАУПО |
| |чисельність апарату управління промислового | |
| |об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202032 |Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату |НВЗРАУПО |
| |управління промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202033 |Наказ про внесення змін у посадову(ві) інструкцію(ії)|НВЗПІСПО |
| |категорій службовців промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202034 |Наказ про внесення змін у Статут корпорації, |НВЗСКАОК |
| |концерну, асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202035 |Наказ про внесення змін у Статут виробничого |НВЗСВО |
| |об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202036 |Наказ про внесення змін у Статут підприємства |НВЗСП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202037 |Наказ про внесення змін у перерозподіл обов'язків між|НВЗПО-корпорація |
| |керівництвом корпорації, концерну, асоціації, | |
| |компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202038 |Наказ про внесення змін у перерозподіл обов'язків між|НВЗПОКП |
| |керівництвом підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202039 |Наказ про внесення змін у структуру і штатну |НВЗСАУК |
| |чисельність апарату управління корпорації, концерну, | |
| |асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202040 |Наказ про внесення змін у структуру і штатну |НВЗСАУП |
| |чисельність апарату управління підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202041 |Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату |НВЗШАУК |
| |управління корпорації, концерну, асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202042 |Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату |НВЗШАУП |
| |управління підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202043 |Наказ про внесення змін у посадову(ві) інструкцію(ії)|НВЗПСАУП |
| |категорії службовців та апарату управління | |
| |підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202044 |Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку |ГПВТРМ |
| |міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202045 |Правила внутрішнього трудового розпорядку |ПВТРМ |
| |міністерства | |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202046 |Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату |ПВТРАУК |
| |управління корпорації, концерну, асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202047 |Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату |ПВТРАУПО |
| |управління промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202048 |Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату |ПВТРАУП |
| |управління підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202049 |Наказ про перехід на новий режим роботи міністерства |НПНРРМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202050 |Наказ про перехід на новий режим роботи апарату |НПНРАУК |
| |управління корпорації, концерну, асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202051 |Наказ про перехід на новий режим роботи апарату |НПНРАУПО |
| |управління промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202052 |Наказ про перехід на новий режим роботи апарату |НПНРАУП |
| |управління підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202053 |Реєстраційно-контрольна картка |РКК |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202054 |Реєстраційно-контрольна картка скарг громадян |РККСГ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203 |Документація з управління кадрами | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203001 |Анкета |А |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203002 |Доповнення до анкети |ДА |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203003 |Наказ про приймання на роботу |НПР |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203004 |Заява про переведення на іншу роботу |ЗПІР |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203005 |Подання про переведення на іншу роботу |ППІР |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203006 |Наказ про переведення на іншу роботу |НПІР |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203007 |Заява про звільнення |ЗЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203008 |Наказ про звільнення |НЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203009 |Графік відпусток |ГВ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203010 |Заява про надання відпустки |ЗНВ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203011 |Наказ про надання відпустки (зведений) |ННВ(з) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204 |Документація з оцінки трудової діяльності | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204001 |Подання про заохочення |ППЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204002 |Подання про заохочення (зведене) |НЗ(з) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204003 |Доповідна записка |ДЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204004 |Пояснювальна записка |ПЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204005 |Наказ про накладення дисциплінарного стягнення |ННДС |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204006 |Наказ про накладення дисциплінарного стягнення |ННДС(з) |
| |(зведений) | |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|03 |ПЕРВИННО-ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301 |Облік особового складу | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301001 |Наказ (розпорядження) про приймання на роботу |П-1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301002 |Особова картка |П-2 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301003 |Алфавітна картка |П-3 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301004 |Особова картка (2) |П-2ДС |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301005 |Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу |П-5 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301006 |Наказ (розпорядження) про надання відпустки |П-6 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301007 |Список на надання відпустки |П-7 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301008 |Наказ (розпорядження) про припинення трудового |П-8 |
| |договору | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301009 |Книга обліку бланків трудових книжок і вкладок до |П-9 |
| |них | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301010 |Книга обліку руху трудових книжок і вкладок до них |П-10 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301011 |Акт на списання бланків трудових книжок (і/або |П-11 |
| |вкладок до них) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301012 |Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує |П-4 |
| |науково-дослідні, проектно-конструкторські і | |
| |технологічні роботи | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302 |Облік використання робочого часу | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302001 |Табель обліку використання робочого часу і розрахунку|П-12 |
| |заробітної плати | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302002 |Табель обліку використання робочого часу (1) |П-13 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302003 |Табель обліку використання робочого часу (2) |П-14 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302004 |Список осіб, які працювали у надурочний час |П-15 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302005 |Листок обліку простоїв |П-16 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305 |Облік розрахунків з робітниками і службовцями із | |
| |заробітної плати | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305001 |Розрахунково-платіжна відомість |П-49 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305002 |Розрахункова відомість (1) |П-50 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305003 |Розрахункова відомість (2) |П-51 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305004 |Розрахунок заробітної плати |П-52 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305005 |Платіжна відомість |П-53 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305006 |Особовий рахунок (1) |П-54 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305007 |Особовий рахунок (2) |П-54а |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305008 |Накопичувальна картка обліку виробітку і зарплати |П-55 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305009 |Накопичувальна картка обліку зарплати |П-56 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306 |Облік основних засобів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306001 |Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) |ОЗ-1 |
| |основних засобів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306002 |Акт приймання-здавання відремонтованих, |ОЗ-2 |
| |реконструйованих та модернізованих об'єктів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306003 |Акт на списання основних засобів |ОЗ-3 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306004 |Акт на списання автотранспортних засобів |ОЗ-4 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306005 |Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної |ОЗ-5 |
| |машини | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306006 |Інвентарна картка обліку основних засобів |ОЗ-6 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306007 |Опис інвентарних карток з обліку основних засобів |ОЗ-7 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306008 |Картка обліку руху основних засобів |ОЗ-8 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306009 |Інвентарний список основних засобів (за місцем їх |ОЗ-9 |
| |знаходження, експлуатації) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306010 |Розрахунок амортизації основних засобів (для |ОЗ-14 |
| |промислових підприємств) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306011 |Розрахунок амортизації основних засобів (для |ОЗ-15 |
| |будівельних організацій) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306012 |Розрахунок амортизації з автотранспорту |ОЗ-16 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306013 |Акт приймання-передавання основних засобів |ОЗ-1 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306014 |Акт приймання-передавання відремонтованих, |ОЗ-2 (бюджет) |
| |реконструйованих та модернізованих об'єктів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306015 |Акт про списання основних засобів |ОЗ-3 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306016 |Акт про списання автотранспортних засобів |ОЗ-4 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306017 |Акт про списання з балансу бюджетних організацій і |ОЗ-5 (бюджет) |
| |установ вилученої з бібліотеки літератури | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306018 |Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних|ОЗ-6 (бюджет) |
| |установах | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306019 |Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних|ОЗ-7 (бюджет) |
| |установах (для тварин і багаторічних рослин) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306020 |Інвентарна картка групового обліку основних засобів у|ОЗ-9 (бюджет) |
| |бюджетних установах | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306021 |Опис інвентарних карток з обліку основних засобів |ОЗ-10 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306022 |Інвентарний список основних засобів |ОЗ-11 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306023 |Відомість нарахування зносу на основні засоби |ОЗ-12 (бюджет) |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307 |Облік сировини та матеріалів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307001 |Журнал обліку вантажів, що надходять |М-1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307002 |Доручення (1) |М-2 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307003 |Доручення (2) |М-2б |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307004 |Журнал реєстрації доручень |М-3 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307005 |Прибутковий ордер |М-4 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307006 |Акт про приймання матеріалів |М-7 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307007 |Лімітно-забірна карта (1) |М-8 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307008 |Лімітно-забірна карта (2) |М-9 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307009 |Акт-вимога на зміну (додатковий відпуск) матеріалів |М-10 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307010 |Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) |М-11 |
| |матеріалів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307011 |Картка складського обліку матеріалів |М-12 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307012 |Реєстр приймання-здавання документів |М-13 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307013 |Відомість обліку залишків матеріалів на складі |М-14 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307014 |Акт приймання устаткування |М-15 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307015 |Акт приймання-передавання устаткування до монтажу |М-15а |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307016 |Матеріальний ярлик |М-16 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307017 |Акт про виявлені дефекти устаткування |М-17 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307018 |Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку |М-18 |
| |матеріалів від установлених норм запасу | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307019 |Матеріальний звіт |М-19 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307021 |Інвентаризований опис |М-21 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307022 |Акт про витрати давальницьких матеріалів |М-23 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307023 |Картка обліку устаткування для встановлення |М-26 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307024 |Лімітно-забірна карта (1) |М-28 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307025 |Лімітно-забірна карта (2) |М-28а |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307029 |Акт на списання бланків доручень |М-2а |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0308 |Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0308001 |Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу|МШ-1 |
| |інструментів (пристроїв) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0308002 |Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних |МШ-2 |
| |предметів | |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0308003 |Замовлення на ремонт або заточування інструментів |МШ-3 |
| |(пристроїв) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0308004 |Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів |МШ-4 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0308005 |Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх |МШ-5 |
| |на придатні | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0308006 |Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та |МШ-6 |
| |запобіжних пристроїв | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0308007 |Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, |МШ-7 |
| |спецвзуття та запобіжних пристроїв | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0308008 |Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних |МШ-8 |
| |предметів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0309 |Облік у капітальному будівництві | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0309001 |Акт приймання виконаних підрядних робіт |КБ-2в |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0309002 |Довідка про вартість виконаних підрядних робіт і |КБ-3 |
| |витрат | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0309003 |Довідка про вартість виконаних проектно-вишукувальних|КБ-4а |
| |робіт | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0310 |Облік автомобільного транспорту | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0310001 |Товарно-транспортна накладна |1-ТН |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0310002 |Товарно-транспортна накладна (на перевезення спирту) |1-ТН спирт |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0310003 |Дорожній лист вантажного автомобіля |2 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0310004 |Дорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному |1 (міжнародна) |
| |сполученні | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0310019 |Талон замовника |1-ТЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0310020 |Контрольний лист на перевезення спирту етилового, |1-АТ |
| |коньячного і плодового, алкогольних напоїв і | |
| |тютюнових виробів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0314 |Облік роботи будівельних машин і механізмів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0314001 |Рапорт N про роботу баштового крана |ЕБМ-1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0314002 |Дорожній лист N будівельної машини |ЕБМ-2 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0314003 |Рапорт N про роботу будівельної машини (механізму) |ЕБМ-3 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0314004 |Рапорт-наряд N про роботу будівельної машини |ЕБМ-4 |
| |(механізму) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0314005 |Карта обліку роботи будівельної машини (механізму) |ЕБМ-5 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0314006 |Журнал обліку роботи будівельної машини (механізму) |ЕБМ-6 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0314007 |Довідка про виконані роботи (послуги) |ЕБМ-7 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0316 |Облік касових операцій | |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0316001 |Прибутковий касовий ордер |КО-1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0316002 |Видатковий касовий ордер |КО-2 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0316003 |Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових |КО-3 |
| |документів (1) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0316004 |Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових |КО-3а |
| |документів (2) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0316005 |Касова книга |КО-4 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0316006 |Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей |КО-5 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0316007 |Товарно-касова книга |ТК-1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0317 |Облік об'єктів промислової власності (винаходів, | |
| |корисних моделей, промислових зразків), | |
| |раціоналізаторських пропозицій | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0317001 |Заявка на раціоналізаторську пропозицію |Р-1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0317002 |Акт про використання раціоналізаторської пропозиції |Р-3 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0317003 |Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій |Р-2 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0317004 |Журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової |ПВ-1 |
| |власності (винаходи, корисні моделі, промислові | |
| |зразки) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0317005 |Журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової |ПВ-2 |
| |власності (винаходи, корисні моделі, промислові | |
| |зразки), поданих до зарубіжних патентних відомств | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0317006 |Акт про використання об'єкта промислової власності |ПВ-3 |
| |(винаходу, корисної моделі, промислового зразка) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0317007 |Журнал реєстрації використаних об'єктів промислової |ПВ-4 |
| |власності (винаходів, корисних моделей, промислових | |
| |зразків) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0319 |Погосподарський облік для сільських Рад народних | |
| |депутатів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0319001 |Погосподарська книга |1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0319002 |Список осіб, що тимчасово проживають на території |2 |
| |сільської Ради | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0319003 |Алфавітна книга |3 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0322 |Облік з працевлаштування | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0322005 |Відомості про прийнятих працівників |ПН-1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0322006 |Реєстраційна картка громадянина України, |1-ем |
| |працевлаштованого за кордоном за наймом органом | |
| |служби зайнятості або посередницькою комерційною | |
| |організацією, що має відповідний дозвіл на здійснення| |
| |такої діяльності | |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0322007 |Реєстраційна картка громадянина України, який працює |2-ем |
| |за кордоном у межах договору підряду між українським | |
| |та закордонним підприємствами | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0322008 |Реєстраційна картка іноземця, який тимчасово працює в|1-ім |
| |Україні | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323 |Облік бланків суворої звітності | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323001 |Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої |СЗ-1 |
| |звітності | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323002 |Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої |СЗ-2 |
| |звітності | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323003 |Акт на списання використаних бланків суворої |СЗ-3 |
| |звітності | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323004 |Акт перевірки наявності бланків суворої звітності |СЗ-4 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323005 |Картка-довідка про видані та використані бланки |СЗ-5 |
| |суворої звітності | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323006 |Квитанція форми N 000000 (під час розрахунків за |АС-1 |
| |зберігання транспортних засобів та інші супутні | |
| |послуги на автостоянках) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323007 |Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання |ПО-ВІ |
| |послуг з індивідуального пошиття й оновлення швейних,| |
| |хутряних, шкіряних, трикотажних виробів, головних | |
| |уборів, взуття та виготовлення меблів) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323008 |Замовлення, квитанція (на виконання фотопослуг, |ПО-ДІ |
| |дрібного ремонту виробів та інших послуг | |
| |невиробничого характеру) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323009 |Квитанція, копія квитанції (на виконання послуг, що |ПО-Д2 |
| |надаються в присутності замовника) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323010 |Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання |ПО-ОІ |
| |послуг з хімічної чистки і фарбування виробів та | |
| |прання білизни) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323011 |Замовлення-зобов'язання, копія |ПО-ПІ |
| |замовлення-зобов'язання (для оформлення надання у | |
| |тимчасове користування предметів прокату) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323012 |Квитанція, копія квитанції (для приймання коштів за |ПО-П2 |
| |прокат, за продовження терміну прокату, неповернення | |
| |речей прокату та інше) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323013 |Замовлення, квитанції, копія квитанції (на виконання |ПО-РІ |
| |послуг з ремонту побутових машин та приладів, | |
| |радіоелектронної апаратури, транспортних засобів, | |
| |меблів, взуття) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323014 |Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання |ПО-ЮІ |
| |послуг з ремонту і виготовлення ювелірних виробів) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323015 |Талон квитанції N 000000 про оплату екологічних |Серія ПЕ |
| |послуг | |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323016 |Талон квитанції АШ 00 N 000000 про сплату штрафу за |Серія АШ |
| |порушення законодавства про охорону навколишнього | |
| |природного середовища | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323017 |Квитанція АШ 00 N 000000 про сплату штрафу за |АШ |
| |порушення законодавства про охорону навколишнього | |
| |природного середовища | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323018 |Анкета для громадянина України, який прибув до |1-Г |
| |готелю | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323019 |Реєстраційна картка |2-Г |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323020 |Візитна картка гостя на проживання у готелі |3-Г |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323021 |Рахунок |4-Г |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323022 |Журнал обліку громадян, які проживають у готелі |5-Г |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323023 |Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі |6-Г |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323024 |Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів |7-Г |
| |(місць) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323025 |Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та |8-Г |
| |проживання за безготівковим розрахунком | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323026 |Касовий звіт |9-Г |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323027 |Квитанція за користування автостоянкою готелю |10-Г |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323028 |Відомості обліку руху номерів і місць у готелі |11-Г |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323029 |Журнал оперативного обліку осіб, які проживають на |12-Г |
| |поверсі | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323030 |Корінець квитанції на приймання речей до камери |13-Г |
| |схову | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0323031 |Особова медична книжка здоров'я |ОМК |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0328 |Облік підприємств і організацій | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0328001 |Єдиний державний реєстр підприємств і організацій |ЄДРПОУ |
| |України. Облікова картка | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|04 |БАНКІВСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401 |Документація щодо здійснення касових операцій | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401001 |Об'ява на внесення готівки |Дод. 1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401002 |Приходний ордер |Дод. 2 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401003 |Повідомлення |Дод. 3 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401004 |Приходний касовий ордер |Дод. 4 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401005 |Книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) |Дод. 5 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401006 |Довідка касира приходної каси про суму прийнятих |Дод. 6 |
| |грошей та кількості грошових документів, які надійшли| |
| |до каси | |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401007  |Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну |Дод. 7         |
|     |відповідальність                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401008  |Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою  |Дод. 8         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401009  |Контрольний журнал на осіб, які допускаються до   |Дод. 9         |
|     |відкриття, закриття й опечатування грошових сховищ  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401010  |Книга обліку показів лічильників контрольного    |Дод. 10        |
|     |касового апарата і сум готівки, прийнятої вечірньою |            |
|     |касою                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401011  |Супровідна відомість до сумки з валютними та іншими |Дод. 11        |
|     |цінностями                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401012  |Явочна карта                     |Дод. 12        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401013  |Журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та |Дод. 13        |
|     |порожніх сумок                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401014  |Довідка про видачу інкасаторам сумок (мішків),    |Дод. 14        |
|     |явочних карт                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401015  |Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з |Дод. 15        |
|     |готівкою і порожні сумки               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401016  |Дорожня відомість на збирання виручки касою     |Дод. 16        |
|     |залізничних станцій                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401017  |Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою  |Дод. 17        |
|     |касою залізничних станцій              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401018  |Реєстр сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були |Дод. 18        |
|     |здані установі банку                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401019  |Контрольна відомість перерахування виручки      |Дод. 19        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401020  |Зведена відомість обліку перерахування готівки сумок |Дод. 20        |
|     |каси станцій залізниць                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401021  |Контрольний лист касира-рахівника          |Дод. 21        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401022  |Картка обліку прорахунків, виявлених у сумках з   |Дод. 22        |
|     |виручкою магазину                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401023  |Картка обліку перерахунків, виявлених касиром банку в|Дод. 23        |
|     |інкасаторських сумках                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401024  |Довідка про виявлені неплатіжні або фальшиві білети і|Дод. 24        |
|     |монети                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401025  |Комплект позабалансових ордерів           |Дод. 25        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401026  |Пересильна відомість з роздавання порожніх грошових |Дод. 26        |
|     |сумок                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401027  |Контрольний лист прийнятих і виданих цінностей    |Дод. 27        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401028  |Типовий договір на організацію каси банку при    |Дод. 28        |
|     |підприємствах                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401029  |Видатковий касовий ордер               |Дод. 29        |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401030  |Видатковий ордер                   |Дод. 30        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401031  |Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси та |Дод. 31        |
|     |інших цінностей банку                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401032  |Акт про недостачі (надлишки) грошових білетів у   |Дод. 32        |
|     |пачках                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401033  |Довідка касира видаткової каси про суму виданих   |Дод. 33        |
|     |грошей та суму, одержану під звіт          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401034  |Зведена довідка про касові обороти          |Дод. 34        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401035  |Загальні правила визначення ознак платіжних грошових |Дод. 35        |
|     |білетів Національного банку України та грошових   |            |
|     |білетів в іноземній валюті і платіжних документів в |            |
|     |іноземній валюті                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401036  |Заява про прийняття грошей на експертизу       |Дод. 36        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0401037  |Опис грошових білетів, відправлених на експертизу  |Дод. 37        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402   |Документація щодо здійснення емісійних операцій   |аа           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402001  |Паспорт грошового сховища              |Дод. 38        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402002  |Повідомлення про відправлення цінностей з резервних |Дод. 39        |
|     |фондів                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402003  |Повідомлення управлінню емісійно-касових операцій про|Дод. 40        |
|     |одержання з резервних фондів грошових білетів та   |            |
|     |монети                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402004  |Приходний позабалансовий ордер            |Дод. 41        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402005  |Комплект ордерів (позабалансовий та касовий     |Дод. 42        |
|     |приходно-видатковий)                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402006  |Постійні індекси емісійних дозволів, закріплених   |Дод. 43        |
|     |Правлінням Національного банку України за установами |            |
|     |Національного банку України             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402007  |Реєстраційний журнал емісійних дозволів на      |Дод. 44        |
|     |перерахування із фондів в оборотну касу грошових   |            |
|     |білетів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402008  |Видатковий позабалансовий ордер           |Дод. 45        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402009  |Текст відбитка штампа для папки касових документів  |Дод. 46        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0402010  |Опис цінностей, що обліковуються на рахунку N    |Дод. 47        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0403   |Документація із схоронності цінностей і додержання  |            |
|     |емісійно-касової дисципліни             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0403001  |Книга обліку залишків бланків суворої звітності   |Дод. 48        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0403002  |Книга обліку видавання із комори та інших грошових  |Дод. 49        |
|     |сховищ грошових білетів та інших цінностей для    |            |
|     |оброблення, контрольного перерахування, ревізії та  |            |
|     |повернення у сховище                 |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0403003  |Книга обліку грошей у фондах             |Дод. 50        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0403004  |Книга обліку наявності іноземної валюти і платіжних |Дод. 51        |
|     |документів в іноземній валюті, що знаходяться у   |            |
|     |сховищі                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0403005  |Звітна довідка про касові обороти за день і залишки |Дод. 52        |
|     |цінностей                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404   |Документація про порядок індексації грошової виручки,|аа           |
|     |перевезення і пересилання цінностей         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404001  |Типовий договір на збирання грошової виручки     |Дод. 53        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404002  |Список підприємств, організацій і установ, грошова  |Дод. 54        |
|     |виручка яких збирається інкасаторами         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404003  |Журнал для обліку явочних карток, сумок, печаток і  |Дод. 55        |
|     |доручень на інкасацію грошей             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404004  |Доручення на інкасацію грошей            |Дод. 56        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404005  |Журнал реєстрації видавання та приймання зброї і   |Дод. 57        |
|     |боєприпасів                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404006  |Довідка про загальну суму проінкасованої виручки   |Дод. 58        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404007  |Маршрутний лист                   |Дод. 59        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404008  |Супровідна відомість на цінності, що підлягають   |Дод. 60        |
|     |доставленню ранком наступного дня          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404009  |Вимога на підкріплення готівкою філій, агентств, кас |Дод. 61        |
|     |банку                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404010  |Книга обліку готівки, відправленої філіями,     |Дод. 62        |
|     |агентствами, касами через інкасаторів банку     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404011  |Доручення на перевезення цінностей          |Дод. 63        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404012  |Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну|Дод. 64        |
|     |відповідальність                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404013  |Опис цінностей, що пересилаються           |Дод. 65        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404014  |Опис бланків суворої звітності            |Дод. 66        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404015  |Акт здавання-приймання посилок з цінностями     |Дод. 67        |
|     |інкасаторами установ банків             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0404016  |Опис валютних та інших цінностей           |Дод. 68        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405   |Документація про порядок виконання операцій з    |            |
|     |дорогоцінними металами та коштовним камінням     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405001  |Квитанція на скуплені цінності            |Дод. 69        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405002  |Відомість скупки цінностей              |Дод. 70        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405003  |Реєстр-квитанція на скуплені цінності        |Дод. 71        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405004  |Зведена відомість скупки цінностей          |Дод. 72        |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405005  |Звіт про рух скуплених цінностей           |Дод. 73        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405006  |Акт вкладених скуплених цінностей          |Дод. 74        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405007  |Акт на цінності, прийняті для оцінки         |Дод. 75        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405008  |Книга реєстрації реєстрів і відправлених посилок   |Дод. 76        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405009  |Рекламація про розбіжності              |Дод. 77        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0405010  |Книга обліку прийнятих і виданих цінностей      |Дод. 78        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406   |Документація про роботу з іноземною валютою і    |            |
|     |платіжними документами в іноземній валюті      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406001  |Прибутковий валютний ордер              |Дод. 79        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406002  |Видатковий валютний ордер              |Дод. 80        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406003  |Зведена довідка про касові обороти          |Дод. 81        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406004  |Авансова заявка на видавання валютних та інших    |Дод. 82        |
|     |цінностей касовим працівникам            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406005  |Положення про пункти обміну іноземної валюти     |Дод. 83        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406006  |Типовий договір про купівлю іноземної розмінної   |Дод. 84        |
|     |монети у вільно конвертованій валюті від організацій,|            |
|     |що ведуть торгівлю та надають послуги (1)      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406007  |Типовий договір про купівлю іноземної розмінної   |Дод. 85        |
|     |монети у вільно конвертованій валюті для організацій,|            |
|     |що ведуть торгівлю та надають послуги (2)      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406008  |Акт передавання валютних та інших цінностей     |Дод. 86        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406009  |Акт ревізії цінностей (частина 1)          |Дод. 87        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406010  |Опис валютних та інших цінностей           |Дод. 88        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406011  |Довідка про приймання на експертизу грошового знака |Дод. 89        |
|     |(платіжного документа), що викликає сумнів щодо його |            |
|     |справжності                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406012  |Акт про знищення анульованих валютних та інших    |Дод. 90        |
|     |цінностей                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406013  |Акт ревізії цінностей (частина 2) (установи банку)  |Дод. 91        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406014  |Реєстр проданої іноземної валюти           |Дод. 92        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0406015  |Реєстр купленої іноземної валюти           |Дод. 93        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0407   |Вихідна документація банку              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0407001  |Особовий рахунок                   |ОР           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408   |Документація з валютних операцій           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408001  |Заява на відкриття валютного рахунку         |ЗВВР          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408002  |Перелік необхідних документів            |ПНД          |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408003  |Повідомлення                     |ПОВІД         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408004  |Заява на переказ                   |ЗП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408005  |Заява на продаж іноземної валюти           |ЗПІВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408006  |Заява на купівлю валюти               |ЗКВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408007  |Заява-Application                  |ЗАП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408008  |Заява на акредитив                  |ЗнаА          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408009  |Меморіальний ордер документів            |МО           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408010  |Заява на інкасо                   |ЗІ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408011  |Квитанція з приймання інвалютних цінностей      |КПІЦ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408012  |Дозвіл (форма 01)                  |Д-1          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408013  |Дозвіл (форма 02)                  |Д-2          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408014  |Квитанція                      |Кв           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408015  |Картка із зразками підписів та відбитку печатки   |КЗПП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408016  |Звітна довідка                    |ЗД           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408017  |Авансова заявка                   |АЗ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408018  |Доручення у касу                   |ДУ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408019  |Видатковий валютний ордер              |ВВО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408020  |Авансовий звіт в інвалюті              |АЗІ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408021  |Інформаційне повідомлення про відсутність за межами |ВВУ          |
|     |України валютних цінностей              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408022  |Прибутковий валютний ордер              |ПВО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408023  |Розподіл зобов'язань і вимог банку щодо валют    |ЗВБВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408024  |Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ),    |ПЗ           |
|     |попередня заявка                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408025  |Реєстр покупців                   |РП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408026  |УМВБ операційний лист                |ОЛ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408027  |УМВБ біржове свідоцтво                |БС           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408028  |Інформація про участь клієнтів у валютних торгах   |УКВТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408029  |Касовий журнал                    |КЖ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408030  |Довідка про стан ресурсів              |ДСР          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408031  |Розподіл зобов'язань та вимог банку в іноземній   |ЗВБІВВ         |
|     |валюті за видами                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408032  |Аукціон готівкової валюти (аукціонне свідоцтво)   |ГВААС         |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408033  |Аукціон готівкової валюти (операційний лист)     |ГВАОЛ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0408034  |Аукціон готівкової валюти (попередня заявка)     |ГВАПЗ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0409   |Внутрішньобанківська документація          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0409001  |Прибутковий позабалансовий ордер           |ППО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0409002  |Видатковий позабалансовий ордер           |ВПО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0409003  |Меморіальний ордер                  |МО           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0409004  |Авансовий звіт                    |АЗ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0409005  |Вимога на видавання зі складу матеріалів       |ВВСМ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410   |Платіжна документація з безготівкових розрахунків  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410001  |Платіжне доручення                  |ПД           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410002  |Платіжна вимога-доручення              |ПВД          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410003  |Заява на акредитив                  |ЗА           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410004  |Розрахунковий чек                  |РЧ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410005  |Реєстр чеків                     |РеЧ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410006  |Вексель                       |Век.          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410007  |Платіжна вимога                   |ПВ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410008  |Інкасове доручення (розпорядження)          |ІД           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410009  |Меморіальний ордер                  |МО           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410010  |Заява про відмову від акцепту            |ЗВА          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410011  |Реєстр документів за акредитивом           |РДА          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0410012  |Реєстр платіжних доручень              |РПД          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|05    |ФІНАНСОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501   |Бухгалтерська документація бюджетних установ та   |            |
|     |організацій                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501001  |Баланс виконання кошторису видатків         |Форма 1        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501002  |Звіт про виконання кошторису видатків установи    |2 ЗВКВ установа    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501003  |Звіт про виконання плану за штатами і контингентами |3-1          |
|     |органів державного управління, судів, прокуратури та |            |
|     |науково-дослідних установ              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501004  |Звіт про виконання плану за штатами і контингентами |3-2          |
|     |закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501005  |Звіт про виконання плану за штатами і контингентами |3-4          |
|     |закладів охорони здоров'я та соціального       |            |
|     |забезпечення                     |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501006  |Звіт про виконання плану за штатами і контингентами |3-5          |
|     |початкових, неповних середніх (дев'ятирічних) і   |            |
|     |середніх, вечірніх (змінних) заочних середніх    |            |
|     |загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, спеціальних |            |
|     |шкіл, шкіл - дитячих садків, інтернатів при школах  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501007  |Звіт про виконання плану за штатами і контингентами |3-19 (рік)       |
|     |інших закладів і заходів (річний)          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501008  |Звіт про виконання плану за штатами і контингентами |3-19 (квартал)     |
|     |інших закладів і заходів (квартальний)        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501009  |Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів    |3-ДС          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501010  |Звіт про виконання кошторису видатків з бюджету (1) |1-MM          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501011  |Звіт про виконання кошторису видатків з бюджету (2) |2-МДБ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501012  |Звіт про виконання кошторису з спеціальних коштів  |4-ЗВКСК        |
|     |(зведений)                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501013  |Довідка про надходження та використання коштів фонду |4-Б          |
|     |всеобучу                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501014  |Річний звіт про рух основних засобів         |5-РЗРОЗ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501015  |Річний звіт про рух матеріальних цінностей      |6-РЗРМЦ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0501016  |Звіт про недостачі і крадіжки грошових коштів та   |15-ЗНКБУ        |
|     |матеріальних цінностей у бюджетних установах     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502   |Первинна бухгалтерська документація бюджетних установ|            |
|     |і організацій                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502001  |Інвентарна картка обліку основних засобів (будинків і|ОС-6          |
|     |споруд, машин, обладнання, інструменту, виробничого і|            |
|     |господарського інвентаря)              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502002  |Інвентарна картка обліку основних засобів (для тварин|ОС-8          |
|     |і багаторічних насаджень)              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502003  |Інвентарна картка групового обліку основних засобів |ОС-9          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502004  |Авансовий звіт                    |286-АЗ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502005  |Меню-вимога на видавання продуктів харчування в   |298-МВ         |
|     |бюджетних установах і організаціях          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502006  |Табель обліку відвідування дітей у дитячих дошкільних|305-ТО         |
|     |установах                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502007  |Відомість на видавання грошей з каси підзвітним   |317-ВГО        |
|     |особам                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502008  |Платіжна відомість на видавання планового авансу   |389-ПВА        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502009  |Розрахунково-платіжна відомість           |390-РПВ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502010  |Інвентаризаційний опис (звіряльна відомість)     |39-ІОа         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502011  |Картка-довідка з заробітної плати          |417-КДЗ        |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502012  |Акт ліквідації основних засобів           |ОС-4          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502013  |Накладна-вимога                   |НВ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502014  |Книга обліку депонованої заробітної плати      |450-КОДЗ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502015  |Відомість видавання матеріалів на потреби установи  |410-ВМПУ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502016  |Касова книга                     |КО-4 440        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502017  |Прибутково-видаткова книга обліку бланків трудових  |449-ПВКО        |
|     |книжок і вкладок                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502018  |Опис інвентарних карток з обліку основних засобів  |ОС-10         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502019  |Книга складського обліку матеріалів         |М-17          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502020  |Інвентарний список з обліку основних засобів     |ОС-13         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502021  |Акти про ліквідацію транспортних засобів       |ОС-4а         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502022  |Акти на списання білизни, постільних речей,     |443-АСБ        |
|     |інструментів, виробничого і господарського інвентаря |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502023  |Акти на списання вилученої з бібліотеки літератури  |444-АСЛ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0502024  |Книга обліку виданих роздавачами грошей на виплату  |320-КОВЗ        |
|     |заробітної плати                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|06    |ЗВІТНО-СТАТИСТИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601   |Статистика фінансів                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601001  |Звіт про формування інноваційного фонду та      |1-ІФ          |
|     |використання коштів на інноваційну діяльність    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601002  |Звіт про формування та використання коштів      |1-ФОП         |
|     |державного, галузевих та регіональних фондів охорони |            |
|     |праці                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601003  |Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт,  |5-1С          |
|     |послуг (1)                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601004  |Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт,  |5-2С          |
|     |послуг (2)                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601005  |Звіт про дебіторську і кредиторську заборгованість  |1-Б          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601006  |Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів  |2-Б          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601007  |Звіт про фінансову діяльність страхової організації |1-СТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601008  |Звіт про фінансову діяльність позабюджетного фонду  |1-ПФ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601009  |Звіт про страхування                 |2-СТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601010  |Звіт про нарахування коштів на дорожні роботи    |10-Д          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601011  |Звіт про фінансові результати            |5-Ф          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601012  |Звіт про фінансову діяльність довірчого товариства  |1-ДТ          |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0601013  |Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в   |1-ПП          |
|     |розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного |            |
|     |виду податку                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602   |Статистика житлових умов населення          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602001  |Звіт про житловий фонд                |1-житлофонд      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602002  |Звіт про доходи та витрати з експлуатації житлового |3-житлофонд      |
|     |фонду                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602003  |Звіт про квартирну чергу та надання житлових     |4-житлофонд      |
|     |приміщень у будинках державного, колективного    |            |
|     |житлового фонду і фонду житлово-будівельних     |            |
|     |кооперативів                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602004  |Звіт про хід приватизації державного житлового фонду |1-приватизація (житло) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602005  |Звіт про квартирний облік та забезпечення житлом   |2-Чорнобиль (житло)  |
|     |сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської   |            |
|     |катастрофи                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602006  |Звіт про обладнання житлового фонду приладами обліку |1-прилади (коротка)  |
|     |та регулювання споживання теплової енергії і води  |            |
|     |(короткий)                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602007  |Звіт про обладнання житлового фонду приладами обліку |1-прилади       |
|     |та регулювання споживання теплової енергії і води  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602008  |Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг|1-заборгованість (ЖКГ) |
|     |та електроенергії                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602009  |Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування |1-субсидії (ЖКГ)    |
|     |оплати житлово-комунальних послуг          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602010  |Звіт про витрати на виробництво продукції, виконання |1-С (житлове      |
|     |робіт та надання послуг і фінансові результати    |господарство)     |
|     |діяльності                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603   |Моральна, правова і політична статистика       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603001  |Звіт про розгляд справ про адміністративні      |1-АП          |
|     |правопорушення та осіб, які притягнуті до      |            |
|     |адміністративної відповідальності          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603002  |Звіт про роботу прокурора              |П           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603003  |Додаток до звіту про роботу прокурора        |Дод. до ф. П      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603004  |Звіт про роботу органів слідства та дізнання     |1-СЛ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603005  |Звіт про роботу державних нотаріальних контор    |1-нотаріат       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603006  |Звіт про професійно-технічне навчання засуджених   |УВП (профтехосвіта)  |
|     |осіб, які утримуються в лікувально-трудових     |            |
|     |профілакторіях (ЛТП)                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603007  |Звіт про роботу адвокатських об'єднань        |1-АДВ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603008  |Звіт про міжнародні об'єднання громадян і філіали  |1-МГО         |
|     |іноземних громадських організацій          |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603009  |Звіт про політичні партії та громадські організації |1-ПГО         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603010  |Звіт про трудове використання засуджених і осіб, які |11-УВП         |
|     |утримуються в ЛТП                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603011  |Звіт про кількість, склад і переміщення осіб, взятих |17-УВП         |
|     |під варту і засуджених, які утримуються в слідчому  |            |
|     |ізоляторі (тюрмі)                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603012  |Звіт про пожежі                   |1-ППО         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603013  |Звіт про роботу військового прокурора        |ВП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603014  |Звіт про зареєстровані, розкриті та нерозкриті    |1-В          |
|     |злочини і події                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603015  |Звіт про роботу судів з розгляду справ на виконання |1-К          |
|     |Закону України "Про боротьбу з корупцією"      |            |
|     |( 356/96-ВР )                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603016  |Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду  |1-РСКС         |
|     |кримінальних справ                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603017  |Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду  |2-РСЦС         |
|     |цивільних справ                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603018  |Звіт про роботу судів з виконання рішень і вироків  |4-РСВРВ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603019  |Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду|6-РСКІКС        |
|     |кримінальних справ                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603020  |Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду|7-РСКІЦС        |
|     |цивільних справ                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603021  |Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду|8-РСНІКС        |
|     |кримінальних справ                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603022  |Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду|9-РСНІЦС        |
|     |цивільних справ                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603023  |Звіт про кількість засуджених та міри кримінального |10-покарання      |
|     |покарання                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603024  |Звіт про кількість засуджених за видами злочинів   |10-а-види злочинів   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603025  |Звіт про склад засуджених, місце і час скоєння    |11-ЗСЗ         |
|     |злочину                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603026  |Звіт про кількість засуджених в окремих галузях   |11-ЗЧЗГ        |
|     |господарства                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603027  |Звіт про кількість засуджених неповнолітніх     |12-ЗЗН         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603028  |Звіт про роботу дільничних інспекторів міліції    |1-ДІМ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603029  |Звіт про судимість за порушення антиалкогольного   |16-АЗ         |
|     |законодавства                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603030  |Звіт про порушені кримінальні справи та злочини щодо |1-НПК         |
|     |незаконного перетинання державного кордону      |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603031  |Звіт про результати боротьби з організованими    |1-03          |
|     |злочинними групами                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603032  |Звіт про розгляд заяв і повідомлень про злочини   |2-В          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603033  |Звіт з кримінальних справ та злочинів про      |1-К (митниця)     |
|     |контрабанду                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603034  |Звіт про діяльність політичної партії, громадської  |1-ОГ          |
|     |організації                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603035  |Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду  |1-б          |
|     |кримінальних справ щодо осіб, засуджених до смертної |            |
|     |кари                         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603036  |Звіт про роботу судів касаційної та наглядової    |1-е          |
|     |інстанцій з розгляду кримінальних справ щодо осіб,  |            |
|     |засуджених до смертної кари             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603037  |Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду  |1-о          |
|     |кримінальних справ                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603038  |Звіт про склад засуджених та міри кримінального   |1-1          |
|     |покарання                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603039  |Судимість по військових формуваннях України     |1-2          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603040  |Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду|1-3          |
|     |кримінальних справ                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603041  |Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду|1-4          |
|     |кримінальних справ                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603042  |Звіт про роботу військових судів по відшкодуванню  |4-А          |
|     |збитків, заподіяних розкраданням та іншими злочинами |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603043  |Дані про кількість засуджених осіб за статтями    |5-КК          |
|     |карного кодексу (КК) (додаток до звіту N 1-1)    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603044  |Про боротьбу з корупцією               |1-кор         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603045  |Про роботу кримінальної міліції у справах      |18           |
|     |неповнолітніх                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603046  |Звіт про роботу судів щодо застосування до      |12-А          |
|     |неповнолітніх примусових заходів виховного характеру |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603047  |Звіт про зареєстровані, розкриті та нерозкриті    |1-АБ          |
|     |злочини                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603048  |Звіт про результати роботи попереднього слідства та |1-СЛБ         |
|     |дізнання служби безпеки України           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603049  |Звіт про виявлених осіб, які вчинили злочини     |2-СБ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603050  |Основні показники роботи органів слідства та дізнання|1-СЛМБ         |
|     |служби безпеки України                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604   |Статистика освіти та культури            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604001  |Звіт денного середнього загальноосвітнього      |ЗНЗ-1         |
|     |навчально-виховного закладу             |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604002  |Звіт вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи на |ЗНЗ-2         |
|     |початок навчального року               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604003  |Звіт середнього загальноосвітнього          |ЗНЗ-3         |
|     |навчально-виховного закладу про професійне навчання |            |
|     |учнів 10 - 11/12 класів               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604004  |Зведений звіт денних середніх загальноосвітніх    |76-рвк         |
|     |навчально-виховних закладів на початок навчального  |            |
|     |року (станом на 5 вересня)              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604005  |Зведений звіт вечірніх (змінних) загальноосвітніх  |ЗВ-1          |
|     |шкіл на початок навчального року           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604006  |Відомості про матеріальну базу денних середніх    |Д-4          |
|     |загальноосвітніх навчально-виховних закладів на   |            |
|     |початок навчального року               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604007  |Групування денних середніх загальноосвітніх     |Д-6          |
|     |навчально-виховних закладів по кількості вчителів,  |            |
|     |класів і учнів на початок навчального року (за    |            |
|     |винятком шкіл для дітей з вадами розумового або   |            |
|     |фізичного розвитку)                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604008  |Відомості про мови навчання та вивчення мови як   |Д-7          |
|     |предмета у денних середніх загальноосвітніх     |            |
|     |навчально-виховних закладах на початок навчального  |            |
|     |року (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового |            |
|     |та фізичного розвитку)                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604009  |Відомості про викладання іноземних мов у денних   |Д-8          |
|     |середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах|            |
|     |(за винятком шкіл для дітей з вадами розумового або |            |
|     |фізичного розвитку)                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604010  |Відомості про санаторні школи-інтернати та школи і  |Д-9          |
|     |школи-інтернати для дітей з вадами розумового або  |            |
|     |фізичного розвитку                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604011  |Відомості про професійне навчання учнів       |Д-11          |
|     |загальноосвітніх навчально-виховних закладів     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604012  |Звіт постійного дошкільного виховного закладу    |85-К          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604013  |Звіт про чисельність дітей, які знаходяться на обліку|78-РВК         |
|     |для влаштування у дошкільний заклад         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604014  |Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників|83-РВК         |
|     |середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів|            |
|     |на 1 жовтня                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604015  |Звіт позашкільного навчально-виховного закладу    |1-ПЗ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604016  |Зведений звіт позашкільних навчально-виховних    |1-ПЗ (зведена)     |
|     |закладів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604017  |Звіт дитячого будинку (школи-інтернату)       |1-дитячий будинок   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604018  |Зведений звіт дитячих будинків (шкіл-інтернатів)   |Д-13          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604019  |Звіт підготовчого відділення при вищому навчальному |1-ПВФ         |
|     |закладі на початок навчального року         |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604020  |Звіт про чисельність дітей і підлітків, які     |103-РВК        |
|     |залишились без піклування батьків          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604021  |Звіт професійного навчального закладу про підсумки  |1-(профтех)      |
|     |роботи                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604022  |Звіт професійного закладу про приймання учнів    |2-(профтех)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604023  |Звіт професійного навчального закладу про контингент |3-(профтех)      |
|     |учнів                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604024  |Звіт про виробничу діяльність навчального      |4-(профтех)      |
|     |господарства професійного навчального закладу    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604025  |Звіт про наявність тракторів, автомобілів,      |5-(профтех)      |
|     |сільськогосподарських і меліоративних машин     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604026  |Про підсумки роботи професійних навчальних закладів |1 (профтех)-зведен   |
|     |за навчальний рік                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604027  |Зведений звіт про приймання учнів до професійних   |2 (профтех)-зведена  |
|     |навчальних закладів                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604028  |Зведений звіт про учнів професійних навчальних    |3 (профтех)-зведена  |
|     |закладів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604029  |Зведений звіт про виробничу діяльність навчального  |4 (профтех)-зведена  |
|     |господарства професійних навчальних закладів     |            |
|     |сільськогосподарського та меліоративного профілю   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604030  |Зведений звіт про наявність тракторів, автомобілів, |5 (профтех)-зведена  |
|     |сільськогосподарських і меліоративних машин у    |            |
|     |професійних навчальних закладах           |            |
|     |сільськогосподарського профілю            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604031  |Звіт вищого навчального закладу освіти на початок  |2-3нк         |
|     |навчального року                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604032  |Звіт масової, універсальної бібліотеки        |6-нк          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604033  |Звіт закладу культури клубного типу         |7-нк          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604034  |Зведений звіт про діяльність закладів культури    |7-нк (зведена)     |
|     |клубного типу                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604035  |Зведений звіт про масові та універсальні бібліотеки |80-а-рвк        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604036  |Звіт про діяльність музею              |8-нк          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604037  |Звіт про діяльність театру              |9-нк          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604038  |Звіт про роботу закладу кіно(відео)показу      |10-нк         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604039  |Звіт про роботу парку культури та відпочинку     |11-нк         |
|     |(міського саду)                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604040  |Звіт про діяльність концертної організації,     |12-нк         |
|     |самостійного професійного колективу         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604041  |Звіт про діяльність цирку              |13-нк         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604042  |Звіт зоопарку                    |14-нк         |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604043  |Звіт про дорогоцінні метали і коштовне каміння, що  |4-ф          |
|     |містяться в музейних експонатах           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604044  |Звіт дитячого та іншого оздоровчого табору для    |1-от          |
|     |школярів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604045  |Звіт про нерухомі пам'ятки історії та культури    |1-ОПІК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604046  |Звіт видавництва, видавничої організації про випуск і|1-В          |
|     |здавання друкованої продукції            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604047  |Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної   |1-ДМШ         |
|     |школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного   |            |
|     |виховання                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604048  |Зведений звіт дитячих музичних, художніх,      |1-ДМШ (зведена)    |
|     |хореографічних шкіл, шкіл мистецтв та інших шкіл   |            |
|     |естетичного виховання                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604049  |Звіт про обсяги телевізійного мовлення        |1-ТЛ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604050  |Звіт про обсяги радіомовлення            |1-Р          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604051  |Звіт про виконання виробничого плану телевізійного  |2-ТЛ          |
|     |мовлення                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604052  |Звіт про виконання виробничого плану радіомовлення  |2-Р          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604053  |Звіт про роботу організації кіно(відео)прокату,   |2-пр          |
|     |кіно(відео)об'єднання з прокату кінофільмів     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604054  |Зведений звіт про наявність і експлуатацію закладів |К-2рвк         |
|     |кіно(відео)показу                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604055  |Звіт з фізичної культури і спорту          |1-ФК          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604056  |Зведений звіт з фізичної культури і спорту      |2-ФК          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604057  |Звіт дитячо-юнацької спортивної школи        |5-ФК          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604058  |Зведений звіт по дитячо-юнацьких спортивних школах  |5-ФК (зведена)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604059  |Звіт по школах вищої спортивної майстерності     |8-ФК          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604060  |Звіт підліткового закладу за місцем проживання    |1-М          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604061  |Зведений звіт про діяльність підліткових закладів за |1-М (зведена)     |
|     |місцем проживання                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604062  |Звіт про діяльність туристичної організації (1)   |1-тур         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604063  |Звіт про діяльність туристичної організації (2)   |1-тур(к)        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604064  |Звіт про продовження навчання для здобуття повної  |1-зсо         |
|     |загальної середньої освіти випускниками 9-х класів  |            |
|     |середніх закладів освіти у навчальному році     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604065  |Звіт про роботу аспірантури та докторантури     |1-НК          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604066  |Зведений звіт про результати державного тестування  |1-тести        |
|     |фізичної підготовленості населення України      |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605   |Статистика охорони здоров'я             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605001  |Звіт про окремі інфекційні і паразитарні       |1-інфекція       |
|     |захворювання                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605002  |Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання|2-інфекція (річна)   |
|     |(річний)                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605003  |Звіт про захворювання на грип та інші респіраторні  |3-грип         |
|     |захворювання                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605004  |Звіт про профілактичні щеплення           |5-щеплення       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605005  |Звіт про контингенти дітей і підлітків, прищеплених |6-прищеплення     |
|     |проти інфекційних захворювань            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605006  |Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення   |7-новоутворення    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605007  |Звіт про захворюваність на активний туберкульоз   |8-туберкульоз     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605008  |Звіт про захворювання, які передаються переважно   |9-ЗЗСШГШЗ       |
|     |статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і   |            |
|     |коросту                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605009  |Звіт про захворюваність і контингенти хворих на   |10-психіка       |
|     |психічні розлади                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605010  |Звіт про захворюваність і контингенти хворих на   |11-алкоголізм     |
|     |алкоголізм, наркоманію і токсикоманію        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605011  |Звіт про кількість захворювань, зареєстрованих у   |12-ЗЗХ         |
|     |хворих, які проживають у районі обслуговування    |            |
|     |лікувального закладу                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605012  |Звіт про аборти                   |13-ЗА         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605013  |Звіт про причини інвалідності, показання до медичної |14-ЗПІ         |
|     |і соціально-трудової реабілітації          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605014  |Звіт про медичне обслуговування населення, яке    |15-радіація      |
|     |зазнало впливу радіації в зв'язку з аварією на    |            |
|     |Чорнобильській АЕС і підлягає включенню до Державного|            |
|     |розподільного реєстру                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605015  |Звіт про кількість захворювань та причини смерті   |16-Чорнобиль      |
|     |осіб, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії на|            |
|     |Чорнобильській АЕС                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605016  |Звіт про медичні кадри                |17-ЗМК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605017  |Звіт про чинники навколишнього середовища, що    |18-середовище     |
|     |впливають на стан здоров'я людини          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605018  |Звіт про контингенти дітей-інвалідів віком до 16   |19-ЗДІ         |
|     |років, які проживають у районі обслуговування    |            |
|     |лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини  |            |
|     |або інтернатному закладі               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605019  |Звіт лікувально-профілактичного закладу       |20-ЗЛПЗ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605020  |Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і    |21-МДП         |
|     |породіллям                      |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605021  |Звіт станції (відділення, об'єднання) швидкої    |22-ЗСШД        |
|     |медичної допомоги                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605022  |Звіт про причини тимчасової непрацездатності     |23-ТН         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605023  |Звіт фельдшерсько-акушерського пункту        |24-фельдшер      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605024  |Звіт будинку дитини                 |25-бд         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605025  |Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (1)    |1-СНІД         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605026  |Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (2)    |2-СНІД         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605027  |Звіт санаторію (пансіонату з лікуванням)       |64-санаторій      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605028  |Звіт закладу відпочинку (оздоровчого закладу)    |65-оздоровчий     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605029  |Звіт санаторію-профілакторію             |64-санаторій-     |
|     |                           |профілакторій     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605030  |Звіт про травматизм на виробництві та його      |7-тнв         |
|     |матеріальні наслідки                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606   |Статистика соціального захисту            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606001  |Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами      |94-ЗРПРП        |
|     |призначених місячних пенсій             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606002  |Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених |94-РВКР        |
|     |місячних пенсій                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606003  |Звіт будинку-інтернату для престарілих та інвалідів |1-БІПІ         |
|     |(психоневрологічного інтернату)           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606004  |Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми      |2-допомога       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606005  |Звіт дитячого будинку-інтернату           |3-ЗДБІ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606006  |Зведений звіт по будинках-інтернатах для престарілих |3-ЗЗБІ         |
|     |та інвалідів-дорослих                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606007  |Звіт про навчання інвалідів             |4-ЗНІ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606008  |Звіт про матеріально-побутове обслуговування     |5-МПОІ         |
|     |інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до |            |
|     |них інвалідів і сімей загиблих військовослужбовців  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606009  |Зведений звіт по дитячих будинках-інтернатах     |5-ЗЗДБІ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606010  |Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним     |6-ЗІА         |
|     |автотранспортом                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606011  |Звіт про надання цільової грошової допомоги     |7-НЦД         |
|     |непрацездатним громадянам з мінімальними доходами  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606012  |Звіт про надання натуральної та грошової допомоги  |8-НГД         |
|     |малозабезпеченим верствам населення         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606013  |Звіт про використання ліжкового фонду        |9-ВЛФ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606014  |Звіт про організацію обслуговування одиноких     |12-ООНГ        |
|     |непрацездатних громадян               |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606015  |Звіт про працевлаштування інвалідів органами     |14-ЗПІ         |
|     |соціального захисту населення            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606016  |Звіт про використання коштів Фонду для здійснення  |7-ВК (Чорнобиль)    |
|     |заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської   |            |
|     |катастрофи та соціального захисту населення     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606017  |Звіт про використання коштів Фонду для здійснення  |8-ВК (Чорнобиль)    |
|     |заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської   |            |
|     |катастрофи та соціального захисту населення     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606018  |Звіт про використання коштів, що спрямовуються на  |10-ВК (Чорнобиль)   |
|     |забезпечення житлом                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606019  |Звіт про виконання робіт з розділу "Розвиток сфери  |12-ВК (Чорнобиль)   |
|     |культури в радіоактивно забруднених регіонах"    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606020  |Звіт про використання коштів на спеціалізовану    |14-ВК (Чорнобиль)   |
|     |медичну допомогу, комплексне медико-санітарне    |            |
|     |забезпечення                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606021  |Звіт про використання коштів на надання       |15-ВК (Чорнобиль)   |
|     |санаторно-курортних путівок і путівок на відпочинок, |            |
|     |повну або часткову компенсацію їх вартості      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606022  |Звіт про надання соціально-психологічної допомоги  |16-ВК (Чорнобиль)   |
|     |населенню, яке постраждало від аварії        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606023  |Звіт про чисельність осіб, які постраждали внаслідок |19 (Чорнобиль)     |
|     |Чорнобильської катастрофи і одержують встановлені  |            |
|     |компенсації і пільги (для підприємств, установ,   |            |
|     |організацій незалежно від форм власності та     |            |
|     |господарювання)                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606024  |Звіт про кількість оплачених днів по лікарняних   |20 (Чорнобиль)     |
|     |листках особам, які постраждали внаслідок      |            |
|     |Чорнобильської катастрофи              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606025  |Звіт про чисельність осіб, які постраждали внаслідок |21 (Чорнобиль)     |
|     |Чорнобильської катастрофи і одержують встановлені  |            |
|     |компенсації і пільги (для райдержадміністрацій)   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606026  |Звіт про використання коштів на контрактову форму  |22-ВК (Чорнобиль)   |
|     |оплати праці працівників охорони здоров'я, освіти та |            |
|     |культури, які працюють у зонах радіоактивно     |            |
|     |забруднених територій                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606027  |Звіт про стан заборгованості з фінансування (виплати)|1-заборгованість    |
|     |пенсій та грошової допомоги             |(пенсії)        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606028  |Зведений звіт про стан заборгованості з фінансування |1-заборгованість    |
|     |(виплати) пенсій та грошової допомоги        |(пенсії), зведена   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606029  |Звіт про стан заборгованості із стипендій, грошового |2-заборгованість    |
|     |утримання та виплат на харчування студентів,     |(стипендії)      |
|     |курсантів та учнів                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606030  |Зведений звіт про стан заборгованості із стипендій, |2-заборгованість    |
|     |грошового утримання та виплат на харчування     |(стипендії), зведена  |
|     |студентів, курсантів та учнів            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606031  |Звіт про стан заборгованості з виплати окремих видів |3-заборгованість    |
|     |соціальної допомоги                 |(допомоги)       |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606032  |Зведений звіт про стан заборгованості з виплати   |3-заборгованість    |
|     |окремих видів соціальної допомоги          |(допомоги), зведена  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0607   |Статистика населення                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0607001  |Звіт про переселення жителів районів, які постраждали|1 (Чорнобиль)     |
|     |від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0607002  |Звіт про приймання жителів із населених пунктів, які |2 (Чорнобиль)     |
|     |постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в |            |
|     |чисті зони                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0607003  |Звіт про чисельність населення, яке проживає в зонах |3 (Чорнобиль)     |
|     |радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на  |            |
|     |Чорнобильській АЕС                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0607004  |Звіт про чисельність громадян, які мають статус   |7 (Чорнобиль)     |
|     |постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській |            |
|     |АЕС                         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0607005  |Звіт про іноземців, які звернулися в міграційні   |1 (біженці)      |
|     |служби про надання статусу біженця          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0607006  |Звіт про статево-віковий склад біженців в Україні  |2 (біженці)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0607007  |Звіт про реєстрацію актів громадянського стану (1)  |97           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0607008  |Звіт про реєстрацію актів громадянського стану (2)  |97-а          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608   |Статистика праці                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608001  |Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за  |1-ПВ (умови праці)   |
|     |роботу в несприятливих умовах            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608002  |Звіт з праці (піврічний)               |1-ПВ (термінова)    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608003  |Звіт з праці (місячний)               |1-ПВ (термінова),   |
|     |                           |місячна (зведена)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608004  |Звіт про стан заборгованості із заробітної плати   |1-ПВ (заборгованість) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608005  |Повідомлення про початок і припинення страйку    |1-ПВ (страйк)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608006  |Звіт з праці (річний)                |2-ПВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608007  |Звіт про використання робочого часу         |3-ПВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608008  |Зведений звіт про використання робочого часу     |3-ПВ (зведена)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608009  |Звіт про використання норм виробітку і стан     |4-ПВ          |
|     |нормування праці                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608010  |Чисельність окремих категорій працівників та     |6-ПВ          |
|     |підготовка кадрів                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608011  |Чисельність окремих категорій працівників та     |6-ПВ (зведена)     |
|     |підготовка кадрів                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608012  |Звіт підприємства про доходи і заробітну плату    |55-ПВ (авіація)    |
|     |працівників по окремих професіях та посадах     |            |
|     |(авіація)                      |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608013  |Звіт підприємства про доходи і заробітну плату    |55-ПВ (автотранспорт) |
|     |працівників по окремих професіях та посадах     |            |
|     |(автотранспорт)                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608014  |Звіт підприємства про доходи і заробітну плату    |55-ПВ (залізничний   |
|     |працівників по окремих професіях та посадах     |транспорт)       |
|     |(залізничний транспорт)               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608015  |Звіт підприємства про доходи і заробітну плату    |55-ПВ         |
|     |працівників по окремих професіях та посадах (водний |(водний транспорт)   |
|     |транспорт)                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608016  |Звіт підприємства про доходи і заробітну плату    |55-ПВ (метрополітен)  |
|     |працівників по окремих професіях та посадах     |            |
|     |(метрополітен)                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608017  |Розподіл чисельності працівників державної служби,  |9-ДС          |
|     |які займають посади керівників та фахівців      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608018  |Розподіл чисельності працівників державної служби,  |9-ДС (податкова    |
|     |які займають посади керівників та фахівців у органах |служба)        |
|     |податкової інспекції                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608019  |Розподіл чисельності працівників державної служби,  |9-ДС (митна служба)  |
|     |які займають посади керівників та фахівців у органах |            |
|     |митного контролю                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608020  |Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке|1-ПН          |
|     |звернулося до служби зайнятості України (1)     |(працевлаштування)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608021  |Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке|1-ПН          |
|     |звернулося до служби зайнятості України (2)     |(працевлаштування)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608022  |Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних |3-ПН          |
|     |посад) та потребу в працівниках           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608023  |Звіт про вивільнення працівників           |4-ПН          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608024  |Звіт про проходження громадянами альтернативної   |1-АС          |
|     |(невійськової) служби                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608025  |Звіт про чисельність та склад громадян України, які |1-ТМ (трудова     |
|     |тимчасово працюють за кордоном            |міграція)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608026  |Звіт підприємств, організацій, установ про      |2-ТМ (трудова     |
|     |чисельність і склад іноземців, які тимчасово працюють|міграція)       |
|     |в Україні                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0608027  |Звіт про чисельність і склад іноземців, які тимчасово|3-ТМ (трудова     |
|     |працюють в Україні                  |міграція)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609   |Статистика промисловості               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609001  |Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції  |1-п (річна)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609002  |Річний звіт підприємства (об'єднання) лісової    |1-п (ліс)-річна    |
|     |промисловості по продукції              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609003  |Річний звіт підприємства (об'єднання) маслосироробної|1-п (мол)-річна    |
|     |та молочної промисловості по продукції        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609004  |Річний звіт підприємства, організації споживчої   |1-п          |
|     |кооперації по продукції               |(споживспілка) - річна |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609005  |Річний звіт підприємства (об'єднання) побутового   |1-п (побутпром)    |
|     |обслуговування населення по продукції        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609006  |Звіт про роботу підсобних промислових підприємств  |3-п (річна)      |
|     |(виробництв), що перебувають на балансі будівельних, |            |
|     |міжгосподарських будівельних, торгових та інших   |            |
|     |непромислових організацій              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609007  |Звіт видавництва про випуск друкованої продукції   |1-п (преса)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609008  |Зведена таблиця основних показників, які комплексно |22-(основні)      |
|     |характеризують господарську діяльність підприємства |            |
|     |(об'єднання)                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609009  |Електробаланс, склад енергетичного устаткування і  |24-енергетика     |
|     |звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних |            |
|     |установок)                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609010  |Баланс виробничої потужності             |БП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609011  |Звіт про заготівлю і первинну переробку брухту та  |1-ВР (річна)      |
|     |утилю                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609012  |Звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних |ПЕ-річна        |
|     |установок), які перебувають на балансі непромислової |            |
|     |організації                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609013  |Річний звіт підприємства (об'єднання) рибної     |1-п (риба)-річна    |
|     |промисловості по продукції              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609014  |Звіт про роботу теплової електростанції       |6-тп          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609015  |Звіт про роботу гідроелектростанції         |6-тп (гідро)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609016  |Звіт про роботу комунальних електростанцій та    |6-тп КЕС        |
|     |електромереж                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609017  |Звіт про наявність і роботу електростанції та    |6-ЕД          |
|     |підстанції дистанції електропостачання        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609018  |Баланс виробництва та розподілу електричної енергії |23-Н          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609019  |Звіт про використання сировини та вихід олії     |4-АПК (олія)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609020  |Звіт цукрового заводу про використання сировини та  |6-АПК (цукор)     |
|     |виробіток цукру                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609021  |Звіт про використання харчової сировини та вихід   |10-АПК (спирт)     |
|     |етилового спирту                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609022  |Звіт про роботу підсобних промислових підприємств  |29-АПК         |
|     |(виробництв), що перебувають на балансі       |            |
|     |сільськогосподарського підприємства         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609023  |Рентабельність окремих видів продукції        |6-річна        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609024  |Річний звіт підприємства (об'єднання) м'ясної    |1-п (м'ясо)      |
|     |промисловості по продукції              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609025  |Терміновий звіт промислового підприємства      |1-(термінова) місячна |
|     |(об'єднання) по продукції              |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609026  |Терміновий звіт промислового підприємства      |1-п (термінова)    |
|     |(організації) споживчої кооперації по продукції   |(споживспілка)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609027  |Квартальний звіт підприємства (об'єднання) лісового |1-п (ліс)       |
|     |господарства про виробництво продукції        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609028  |Квартальний звіт підприємства (об'єднання) споживчої |1-п (споживспілка)   |
|     |кооперації про виробництво продукції         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609029  |Квартальний звіт промислового підприємства про    |1-п (квартальна)    |
|     |виробництво продукції                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609030  |Звіт про виробництво прокату чорних металів за    |2-п (прокат)      |
|     |видами                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609031  |Звіт про виробництво металевих виробів        |2-п (метвироби)    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609032  |Звіт про виробництво сталевих труб          |2-п (труби)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609033  |Квартальний звіт підприємства (об'єднання) м'ясної  |1-п (м'ясо)      |
|     |промисловості про виробництво продукції       |(квартальна)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609034  |Квартальний звіт підприємства (об'єднання)      |1-п (мол) (квартальна) |
|     |маслосироробної та молочної промисловості по     |            |
|     |продукції                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609035  |Квартальний звіт підприємства (об'єднання) рибної  |1-п (риба)       |
|     |промисловості про виробництво та постачання     |(квартальна)      |
|     |продукції                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609036  |Квартальний звіт промислових підприємств       |3-п (квартальна)    |
|     |(виробництв), що перебувають на балансі непромислових|            |
|     |організацій (включаючи сільськогосподарські) про   |            |
|     |виробництво продукції                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609037  |Звіт про оптові ціни підприємств на промислову    |1-ціни (пром)     |
|     |продукцію                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609038  |Звіт про діяльність підприємства, організації    |1-підприємництво    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610   |Статистика військово-промислового комплексу     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610001  |Звіт про виробництво і постачання продукції для   |1-ПО          |
|     |потреб оборони і безпеки               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610002  |Звіт промислового підприємства (об'єднання) про хід |Дод. до ф. 1-ПО    |
|     |конверсії (реконверсії)               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610003  |Звіт про експорт (імпорт) продукції оборонного    |1-ЕІО         |
|     |призначення                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610004  |Звіт підприємства (організації) про виконання    |1-НО (наука/оборона)  |
|     |науково-технічних робіт спеціального призначення для |            |
|     |потреб оборони і безпеки               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610005  |Звіт підприємства (організації) про виконання    |5-НО (наука/оборона)  |
|     |державного замовлення на науково-дослідні і     |            |
|     |дослідно-конструкторські роботи для потреб оборони та|            |
|     |безпеки                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610006  |Звіт про стан охорони державної таємниці (1)     |1-СЗ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610007  |Звіт про стан охорони державної таємниці (2)     |2-СЗ          |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611   |Статистика комунального господарства         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611001  |Звіт про використання природного (скрапленого) газу |1-газ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611002  |Звіт про постачання теплоенергії           |1-теп         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611003  |Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної  |1-водопровід      |
|     |мережі)                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611004  |Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної |1-каналізація     |
|     |мережі)                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611005  |Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання |1-С (теплопостачання) |
|     |робіт та надання послуг і фінансові результати    |            |
|     |діяльності (теплопостачання)             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611006  |Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання |1-С (водопостачання,  |
|     |робіт та надання послуг і фінансові результати    |водовідведення)    |
|     |діяльності (водопостачання, водовідведення)     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611007  |Звіт про надання послуг та фінансові результати   |1-С (газопостачання)  |
|     |діяльності                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611008  |Звіт про обсяг оплат (виручки) за природний газ в  |1-С (проплат)     |
|     |газопостачальних організаціях            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612   |Статистика науки                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612001  |Звіт про виконання науково-технічних робіт (1)    |1-наука        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612002  |Звіт про виконання науково-технічних робіт (2)    |2-наука        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612003  |Показники наукової діяльності            |3-наука        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612004  |Звіт про виконання науково-технічних програм     |5-наука        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612005  |Картка обліку доктора наук              |ДН           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612006  |Список змін до картки доктора наук          |Дод. 1 до ф. ДН    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612007  |Список докторів наук, які вибули у звітному році   |Дод. 2 до ф. ДН    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612008  |Картка обліку кандидата наук             |КН           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612009  |Список змін до картки кандидата наук         |Дод. 1 до ф. КН    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612010  |Список кандидатів наук, які вибули у звітному році  |Дод. 2 до ф. КН    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613   |Статистика інновацій                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613001  |Звіт про хід виконання найважливіших робіт з питань |2/5-НТ (термінова)   |
|     |науки і технологій                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613002  |Звіт про надходження та використання об'єктів    |4-НТ          |
|     |промислової власності                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613003  |Звіт про оновлення продукції машинобудування     |5-НТ (оновлення)    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613004  |Звіт про освоєння закуплених за кордоном ліцензій на |5-НТ (ліцензії)    |
|     |об'єкти інтелектуальної власності          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613005  |Звіт про виробництво та постачання сертифікованої  |5-НТ (сертифікація)  |
|     |продукції                      |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613006  |Звіт про вперше створені в Україні зразки нових типів|5-НТ (зразки)     |
|     |машин, устаткування, апаратів та приладів      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613007  |Звіт про вперше створені в Україні нові види     |5-НТ (матеріали)    |
|     |сировини, матеріалів, речовин            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613008  |Звіт про продаж за кордон ліцензій на об'єкти    |6-НТ (ліцензії)    |
|     |інтелектуальної власності              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613009  |Обстеження технологічних інновацій промислового   |1-Інновація      |
|     |підприємства                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613010  |Звіт про впровадження інновацій           |12-НТЗ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614   |Статистика залізничного транспорту          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614001  |Звіт про власний рухомий склад            |1-зал         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614002  |Звіт про власне колійне господарство         |2-зал         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614003  |Звіт про розподіл експлуатаційної довжини залізничних|3-зал         |
|     |колій по областях                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614004  |Звіт про технічні засоби господарства руху та    |4-зал         |
|     |пасажирського господарства              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614005  |Звіт про наявність власних контейнерів та перевезення|5-зал         |
|     |вантажів у контейнерах та пакетах          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614006  |Звіт про постанційне відправлення пасажирів за видами|6-зал         |
|     |сполучення                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614007  |Звіт про перевезення вантажів та доходи за видами  |12-зал         |
|     |сполучення                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614008  |Звіт про фінансову діяльність залізничного транспорту|14-зал (фін)      |
|     |загального користування               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614009  |Звіт про виконання затвердженого розкладу рухів   |32-зал         |
|     |поїздів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614010  |Звіт про роботу та використання рухомого складу   |51-зал         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614011  |Звіт про вивіз, ввіз, транзит вантажів у межах    |27.1-зал        |
|     |України                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614012  |Звіт про пасажирські перевезення і доходи за видами |28.1-зал        |
|     |сполучення                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614013  |Звіт про відправлення багажу і вантажобагажу     |29.1-зал        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614014  |Звіт про залізничний транспорт незагального     |1-тр (зал)       |
|     |користування                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614015  |Звіт про роботу метрополітену            |1-метро        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615   |Статистика автомобільного транспорту         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615001  |Звіт про автотранспорт                |1-тр (авто)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615002  |Наявність власних автомобілів, вантажних       |Дод. 1 до ф. 1-тр   |
|     |напівпричепів і причепів за марками і моделями    |(авто)         |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615003  |Якісний склад водіїв і наявність служби безпеки   |Дод. 2 до ф. 1-тр   |
|     |дорожнього руху та спеціалізованої медичної служби  |(авто)         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615004  |Звіт про автомобілі, які перебували у міжнародному  |1-ТР (МР)       |
|     |русі                         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615005  |Звіт про роботу вантажного автотранспорту      |2-ТР (авто. в)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615006  |Звіт про роботу пасажирського автотранспорту     |2-тр (авто. п)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615007  |Звіт про чисельність громадян, яким надано право   |1 (пас. безкошт.)   |
|     |безкоштовного проїзду у громадському транспорті   |            |
|     |міського і приміського сполучення          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615008  |Звіт про перевезення вантажів і пасажирів      |51-авто        |
|     |автомобільним транспортом              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616   |Статистика дорожнього господарства          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616001  |Звіт про ремонт і утримання автомобільних доріг   |Д-1          |
|     |загального користування               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616002  |Звіт про наявність автомобільних доріг загального  |1-ДГ          |
|     |користування та їх благоустрій            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616003  |Звіт про наявність технічних засобів регулювання   |2-ДР          |
|     |дорожнього руху і місць концентрації         |            |
|     |дорожньо-транспортних пригод             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616004  |Звіт про дорожньо-транспортні пригоди        |1-ДТП         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616005  |Звіт про залучення та використання коштів і ресурсів |Д-9          |
|     |на дорожнє господарство               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616006  |Звіт про наявність дорожньо-мостового господарства  |1-дор         |
|     |відомчого підпорядкування              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616007  |Звіт про стан дорожньо-мостового господарства міст і |1-благоустрій     |
|     |селищ міського типу                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616008  |Звіт про будівництво, реконструкцію, ремонт і    |2-благоустрій     |
|     |утримання об'єктів міського дорожнього господарства |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617   |Статистика водного транспорту            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617001  |Звіт про внутрішні судноплавні шляхи загального   |1-ріка         |
|     |користування підприємствами річкового транспорту   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617002  |Звіт про наявність морських (річкових) суден     |2-вод         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617003  |Звіт про відправлення експортних (прибуття імпортних)|27-ЕІТ         |
|     |і транзит вантажів водним транспортом через морські |            |
|     |та річкові порти України               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617004  |Звіт про виконання розкладу руху морських (річкових) |52-вод         |
|     |пасажирських суден                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617005  |Звіт про доходи та витрати від діяльності підприємств|14-фін (вод)      |
|     |водного транспорту                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617006  |Звіт про роботу морського (річкового) порту     |25-вод         |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617007  |Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який |51-вод         |
|     |знаходиться в експлуатації              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617008  |Звіт про перевезення вантажів і пасажирів      |31-вод         |
|     |підприємствами водного транспорту          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617009  |Звіт про відправлення (прибуття) суден за      |15-вод         |
|     |національним прапором                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618   |Статистика авіаційного транспорту          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618001  |Звіт про наявність і використання літаків і     |1-ЦА          |
|     |вертольотів                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618002  |Звіт про фінансові результати роботи авіаційного   |14-ЦА (фін)      |
|     |підприємства                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618003  |Звіт про роботу авіаційного транспорту        |31-ЦА         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618004  |Звіт про регулярність відправлень авіаційних суден з |32-ЦА         |
|     |турбореактивними і турбогвинтовими двигунами з    |            |
|     |аеропорту                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618005  |Звіт про основні показники роботи авіаційного    |51-ЦА         |
|     |підприємства                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618006  |Звіт про використання повітряного простору України  |1-ВП          |
|     |літаками і вертольотами цивільної авіації      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0619   |Статистика трубопровідного транспорту        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0619001  |Звіт про постачання і транспортування вантажів    |11-труб        |
|     |трубопровідним транспортом              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0619002  |Звіт про транспортування вантажів трубопроводами   |12-труб        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620   |Статистика зв'язку                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620001  |Звіт про технічні засоби зв'язку незагального    |1-зв'язок       |
|     |користування                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620002  |Звіт про наявність телефонних апаратів відомчого   |2-зв'язок       |
|     |телефонного зв'язку                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620003  |Звіт про продукцію зв'язку              |11-зв'язок       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620004  |Звіт про доходи від послуг зв'язку          |12-зв'язок       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620005  |Звіт про наявність телефонних апаратів міського,   |13-зв'язок       |
|     |сільського, міжміського і міжнародного телефонного  |            |
|     |зв'язку, радіотрансляційних точок          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620006  |Звіт про структуру підприємства зв'язку загального  |18-зв'язок       |
|     |користування                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620007  |Звіт про власні технічні засоби та обладнання    |21-зв'язок       |
|     |поштового зв'язку загального користування      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620008  |Звіт про власні технічні засоби телеграфного зв'язку |31-зв'язок       |
|     |загального користування               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620009  |Звіт про технічні засоби міжміського та міжнародного |41-зв'язок       |
|     |телефонного зв'язку                 |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620010  |Звіт про власні технічні засоби міського і сільського|42-зв'язок       |
|     |телефонного зв'язку загального користування     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620011  |Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській     |43-зв'язок       |
|     |місцевості і потреби населення в домашніх телефонах |            |
|     |мережі загального користування            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620012  |Звіт про технічні засоби телебачення, радіомовлення, |51-зв'язок       |
|     |супутникового і радіозв'язку загального користування |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620013  |Звіт про власні технічні засоби звукового проводового|57-зв'язок       |
|     |мовлення загального користування           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620014  |Звіт про наявність об'єднань, концернів, підприємств |18.1-зв'язок      |
|     |зв'язку загального користування та їх структура   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620015  |Зведений звіт про охоплення населення України    |52.1-зв'язок      |
|     |телебаченням та радіомовленням            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0621   |Статистика інформатики                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0621001  |Звіт про діяльність обчислювального центру      |1-інф         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0621002  |Звіт про наявність парку обчислювальної техніки   |2-інф         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0621003  |Звіт про використання програмних продуктів і     |3-інф         |
|     |комп'ютерних мереж                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0621004  |Звіт про наявність і використання бази даних     |4-інф         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622   |Статистика послуг внутрішнього ринку         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622001  |Звіт про собівартість і рентабельність реалізованих |1-с (послуги)     |
|     |послуг (робіт)                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622002  |Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню  |1-послуги, термінова  |
|     |(місячний)                      |(місячна)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622003  |Розшифровка рядка 196                |Дод. до ф. 1-послуги, |
|     |                           |термінова, місячна   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622004  |Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню  |1-послуги (піврічна)  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622005  |Звіт про обсяг реалізації побутових послуг населенню |1-послуги (побут)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622006  |Звіт про мережу побутового обслуговування населення |1-побут (мережа)    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622007  |Звіт про роботу готелю                |1-готель        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622008  |Звіт про механізоване прибирання територій міст і  |1-спецтранспорт    |
|     |селищ міського типу                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622009  |Звіт про підготовку об'єктів комунального      |1-ЖКГ (зима)      |
|     |господарства та житлового фонду до роботи в зимових |            |
|     |умовах                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622010  |Звіт про роботу трамвайного (тролейбусного)     |1-етр         |
|     |господарства                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622011  |Звіт про наявність трамвайних вагонів (тролейбусів) |Дод. до ф. 1-етр    |
|     |та чисельність водіїв міського електротранспорту за |            |
|     |віком, стажем, кваліфікацією             |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622012  |Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання |1-С          |
|     |робіт та надання послуг і фінансові результати    |(міськелектро-     |
|     |діяльності                      |транспорт)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0623   |Статистика зовнішньої торгівлі послугами       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0623001  |Звіт про експорт (імпорт) послуг           |9-ЗЕЗ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0623002  |Звіт про представницькі та інші витрати України за  |12-ЗЕЗ         |
|     |кордоном                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0623003  |Звіт підприємств (організацій) про отриману     |1-МТД         |
|     |міжнародну технічну допомогу             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624   |Статистика сільського господарства          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624001  |Звіт про наявність насіння ярих культур       |1-сг          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624002  |Звіт про сівбу ярих культур             |3-сг          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624003  |Остаточний звіт про підсумки сівби          |4-сг          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624004  |Звіт про хід збирання урожаю, сівби озимих та оранку |7-сг          |
|     |на зяб                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624005  |Звіт про очікувані результати фінансово-господарської|8-сг          |
|     |діяльності                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624006  |Звіт про внесення мінеральних та органічних добрив, |9-б-сг         |
|     |гіпсування та вапнування грунтів           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624007  |Звіт про хід сінокосіння і заготівлю кормів     |10-сг         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624008  |Остаточний звіт про заготівлю кормів         |10-а-сг        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624009  |Баланс сільськогосподарської продукції        |16-сг         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624010  |Звіт про стан тваринництва              |24-сг         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624011  |Баланс кормів                    |24-корми        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624012  |Звіт підсобного державного або кооперативного    |24-підсобне      |
|     |господарства про стан тваринництва          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624013  |Звіт про стан тваринництва              |24           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624014  |Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур  |29-сг         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624015  |Звіт про роботу підсобного сільського господарства  |1-сгп         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624016  |Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх  |1 море-риба (річна)  |
|     |переробку (річний)                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624017  |Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх  |1 море-риба      |
|     |переробку (квартальний)               |(квартальна)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624018  |Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх  |1 море-риба (місячна) |
|     |переробку (місячний)                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624019  |Звіт про стан рибництва               |1-рг          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624020  |Звіт про вилов риби в зариблених водоймах      |2-рг          |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624021  |Заключний звіт про підсумки сівби під урожай     |6-п          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624022  |Посівні площі сільськогосподарських культур у    |4 (сільрада)      |
|     |господарствах населення на території сільської ради |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624023  |Звіт про стан сільськогосподарської техніки і    |6-мех         |
|     |надходження пального                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624024  |Звіт про механізацію сільськогосподарських робіт   |9-мех         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624025  |Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 19__ р. |1 (ферм)        |
|     |селянського (фермерського) господарства або орендаря |            |
|     |(громадянина)                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624026  |Звіт про діяльність селянського (фермерського)    |2 (ферм)        |
|     |господарства або орендаря (громадянина)       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624027  |Звіт про заготівлю зернових культур         |1-заг (термінова)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624028  |Звіт про закупівлю насіння олійних культур,     |2-заг (термінова)   |
|     |трав'яного борошна та сіна              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624029  |Звіт про закупівлю і використання          |2-заг         |
|     |сільськогосподарської продукції та сировини     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624030  |Звіт про закупівлю, відвантаження та залишки хутра, |Дод. 1 до ф. 2-заг   |
|     |хутросировини і каракуля               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624031  |Звіт про закупівлю, відвантаження та залишки     |Дод. 2 до ф. 2-заг   |
|     |шкірсировини                     |(споживспілка)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624032  |Звіт про заготівлю насіння трав та іншої продукції  |3-заг         |
|     |рослинництва                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624033  |Звіт про заготівлю цукрових буряків         |4-заг (термінова)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624034  |Звіт про заготівлю продукції льону та конопель    |5-заг (термінова)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624035  |Звіт про заготівлю картоплі             |6-заг (термінова)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624036  |Звіт про заготівлю овочів              |7-заг (термінова)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624037  |Звіт про заготівлю фруктів, винограду, баштанних   |8-заг (термінова)   |
|     |культур і сухофруктів                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624038  |Звіт про заготівлю тютюну, хмелю, цикорію,      |9-заг (термінова)   |
|     |ефіроолійних культур                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624039  |Звіт про заготівлю плодів та ягід дикорослих, грибів,|10-заг         |
|     |горіхів, меду                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624040  |Звіт про заготівлю худоби, птиці та кролів      |11-заг (термінова)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624041  |Звіт про заготівлю молока              |13-заг (термінова)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624042  |Звіт про заготівлю яєць               |14-заг (термінова)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624043  |Звіт про заготівлю вовни               |15-заг (термінова)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624044  |Звіт про заготівлю, надходження від забою шкіряної, |16-заг (термінова)   |
|     |хутрової та іншої тваринницької сировини       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624045  |Звіт про заготівлю коконів тутового шовкопряда    |17-заг (термінова)   |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624046  |Звіт про укладання державних контрактів і договорів |18-заг (термінова)   |
|     |на закупівлю сільськогосподарської продукції та   |            |
|     |сировини                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624047  |Звіт про реалізацію яєчного порошку та витрати яєць |19-заг (термінова)   |
|     |на його виробництво                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624048  |Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції |21-заг (термінова)   |
|     |(терміновий)                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624049  |Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції |21-заг         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624050  |Звіт про заразні хвороби тварин           |1-вет         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624051  |Звіт про ветеринарні протиепізоотичні заходи     |1-вет А        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624052  |Звіт про незаразні хвороби тварин          |2-вет         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624053  |Звіт про хвороби риб                 |3-вет         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624054  |Звіт про роботу ветеринарних лабораторій       |4-вет         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624055  |Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд на забійних  |5-вет         |
|     |пунктах господарств і організацій, в лабораторіях  |            |
|     |ветсанекспертизи                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624056  |Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд на м'ясо-,  |6-вет         |
|     |птахопереробних підприємствах            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624057  |Звіт про заразні хвороби тварин, виявлені під час їх |7-вет         |
|     |транспортування                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624058  |Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд під час    |8-вет         |
|     |перевезень продукції тваринництва          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624059  |Звіт про ветеринарно-санітарну обробку транспортних |9-вет         |
|     |засобів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624060  |Звіт про роботу ветеринарного пункту         |10-вет         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624061  |Звіт про наявність і рух патогенних та непатогенних |11-вет         |
|     |культур, мікроорганізмів, токсинів і отрут тваринного|            |
|     |та рослинного походження               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624062  |Звіт про забезпеченість організацій і установ    |12-вет         |
|     |державної ветеринарної мережі кадрами фахівців    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624063  |Звіт про кількість виявлених адміністративних    |13-вет         |
|     |правопорушень вимог Ветеринарного статуту України та |            |
|     |осіб, притягнутих до адміністративної        |            |
|     |відповідальності                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624064  |Звіт про рівні забруднення молока, м'яса, раціонних |14а-вет        |
|     |кормів (силосу, сіяних трав) радіонуклідами цезію і |            |
|     |стронцію в господарствах забруднених районів     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624065  |Звіт ветеринарної лабораторії про дослідження    |14-вет         |
|     |радіоактивних об'єктів                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624066  |Звіт про стан здійснення земельної реформи      |1-зем         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624067  |Звіт про землі, що знаходяться у власності і     |2-зем         |
|     |користуванні                     |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624068  |Звіт про наявність земель та розподіл їх по     |6-зем         |
|     |землекористувачах, власниках землі та угіддях    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624069  |Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх |6а-зем         |
|     |по землекористувачах, власниках землі та угіддях   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624070  |Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх по |6б-зем         |
|     |землекористувачах, власниках землі та угіддях    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624071  |Довідка про зміну площ сільськогосподарських угідь в |Дод. 1 до фф. 6-зем,  |
|     |усіх категоріях земель (із землями у власності та  |6а-зем, 6б-зем     |
|     |користуванні громадян)                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624072  |Звіт про землі, відведені підприємствам, організаціям|Дод. 2 до фф. 6-зем,  |
|     |та установам для несільськогосподарських потреб у  |6а-зем, 6б-зем     |
|     |постійне користування (володіння)          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624073  |Звіт про землі, відведені підприємствам, організаціям|Дод. 3 до фф. 6-зем,  |
|     |та установам для несільськогосподарських потреб у  |6а-зем, 6б-зем     |
|     |тимчасове користування, а також про землі, надані для|            |
|     |ведення сільського господарства та здійснення (без  |            |
|     |вилучення) геологознімальних, пошукових геодезичних |            |
|     |та вишукувальних робіт                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624074  |Звіт про повернення підприємствами, організаціями та |Дод. 4 до фф. 6-зем,  |
|     |установами земель, наданих для            |6а-зем, 6б-зем     |
|     |несільськогосподарських потреб            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624075  |Довідка про технічний стан гідромеліоративних систем |Дод. 1 до ф. 6а-зем  |
|     |на зрошуваних сільгоспугіддях            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624076  |Довідка про технічний стан гідромеліоративних систем |Дод. 2 до ф. 6а-зем  |
|     |на осушених сільгоспугіддях             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624077  |Звіт про зміни цін на послуги ремонтно-транспортних |1-(техсервіс)     |
|     |підприємств і матеріально-технічного забезпечення  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625   |Статистика природних ресурсів та навколишнього    |            |
|     |середовища                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625001  |Звіт про охорону атмосферного повітря (річний)    |2-тп (повітря) (річна) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625002  |Звіт про екологічні платежі, плату за природні    |1-екологічні витрати  |
|     |ресурси та поточні витрати на охорону природи    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625003  |Звіт про утворення, використання та знешкодження   |1-токсичні відходи   |
|     |токсичних відходів                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625004  |Звіт про ведення мисливського господарства      |2-тп (мисливство)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625005  |Звіт про використання води              |2-тп (водгосп)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625006  |Звіт про охорону атмосферного повітря (піврічний)  |2-тп (повітря)     |
|     |                           |(піврічна)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625007  |Звіт про державний контроль за охороною навколишнього|1-охорона природи   |
|     |середовища та раціональним використанням природних  |            |
|     |ресурсів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625008  |Звіт про заповідники та природні національні парки  |1-заповідник      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625009  |Звіт про залишки деревини на лісосіках і очищення  |4-лг          |
|     |місць рубок                     |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625010  |Звіт про лісові пожежі                |5-лг          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625011  |Звіт про проведення лісогосподарських робіт     |7-лг          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625012  |Звіт про проведення лісозахисних робіт        |12-лг         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625013  |Звіт про проведення лісокультурних робіт       |1-лг          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625014  |Звіт про рубки догляду за лісом і санітарні рубки  |3-лг          |
|     |лісу                         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625015  |Звіт про проведення лісогосподарських робіт на    |5-Чорнобиль      |
|     |землях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії |            |
|     |на ЧАЕС                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625016  |Звіт про виконання геологорозвідувальних робіт    |01-гр         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625017  |Звіт про геологорозвідувальні роботи по корисних   |Дод. до ф. 01-гр    |
|     |копалинах за стадіями робіт             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625018  |Звіт про втрати корисних копалин під час видобутку  |70-тп         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625019  |Звіт про комплексне використання корисних копалин під|71-тп         |
|     |час збагачення та металургійного переділу, розкривних|            |
|     |порід та відходів виробництва            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625020  |Звіт про втрати вугілля в надрах (підземні та    |11-шрп         |
|     |відкриті роботи)                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625021  |Звіт про добування гелію, сірки, етану, пропану,   |31-тп         |
|     |бутанів, пентану та вище стабільного конденсату з  |            |
|     |природного та попутного газу під час перероблення  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625022  |Терміновий звіт про виконання геологорозвідувальних |1-гр (термінова)    |
|     |робіт                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625023  |Звіт про виконання геологорозвідувальних робіт    |2-гр          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625024  |Звіт про приріст запасів корисних копалин      |4-гр          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625025  |Звітний баланс запасів корисних копалин (металічні, |5-гр (металічні,    |
|     |неметалічні корисні копалини, вугілля)        |неметалічні корисні  |
|     |                           |копалини, вугілля)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625026  |Звітний баланс запасів корисних копалин (нафта, газ, |6-гр (нафта, газ,   |
|     |конденсат)                      |конденсат)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625027  |Звітний баланс запасів корисних копалин (підземні  |7-гр (підземні води)  |
|     |води)                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625028  |Звітний баланс запасів корисних копалин (техногенні |8-гр (техногенні    |
|     |корисні копалини)                  |корисні копалини)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625029  |Звіт про відпуск деревини, заходи догляду за лісом, |3 (річна)       |
|     |підсочування і побічне користування         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625030  |Звіт про рекультивацію земель, зняття і використання |2-тп (рекультивація)  |
|     |родючого шару грунту                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625031  |Звіт про виконання робіт з масових пошуків родовищ  |10-гр         |
|     |радіоактивної сировини                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625032  |Звіт про здійснення заходів з охорони земель     |4-зем         |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625033  |Звіт про надходження та використання грошових коштів |1-екологічні фонди   |
|     |позабюджетних фондів охорони навколишнього природного|            |
|     |середовища                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625034  |Звіт органів по земельних ресурсах про державний   |5-зем         |
|     |контроль за використанням та охороною земель     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625035  |Звіт про виконання робіт з розділу "Лісове      |9-ВК (Чорнобиль)    |
|     |господарство"                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625036  |Звіт про виконання робіт з розділу "Агропромислове  |11-ВК (Чорнобиль)   |
|     |виробництво"                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625037  |Звіт про виконання робіт з реабілітації       |13-ВК (Чорнобиль)   |
|     |(дезактивації) населених пунктів і поховання     |            |
|     |радіоактивних відходів                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625038  |Звіт про виконання робіт з розділу "Система     |17-ВК (Чорнобиль)   |
|     |радіаційного контролю" (1)              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625039  |Звіт про виконання робіт з розділу "Система     |18-ВК (Чорнобиль)   |
|     |радіаційного контролю" (2)              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626   |Статистика товарних ринків              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626001  |Звіт про залишки і витрати матеріалів        |3-МТП         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626002  |Звіт про залишки і використання палива та      |4-МТП (квартальна)   |
|     |пально-мастильних матеріалів (квартальний)      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626003  |Звіт про запаси палива                |4-МТП (запаси)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626004  |Звіт про залишки і використання палива та      |4-МТП         |
|     |пально-мастильних матеріалів             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626005  |Виконавчий баланс лому і відходів чорних металів   |9-МТП         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626006  |Звіт про результати використання палива, тепло- й  |11-МТП         |
|     |електроенергії                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626007  |Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів |Дод. 1 до ф. 11-МТП  |
|     |продукції і робіт                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626008  |Утворення та використання вторинних енергетичних   |Дод. 2 до ф. 11-МТП  |
|     |ресурсів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626009  |Звіт про витрати сировини і матеріалів на виробництво|12-МТП         |
|     |найважливіших видів продукції машинобудування і   |            |
|     |металообробки                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626010  |Звіт про використання і постачання вторинної     |14-МТП (термінова)   |
|     |сировини                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626011  |Звіт про утворення, використання і постачання    |14-МТП         |
|     |вторинної сировини і відходів виробництва      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626012  |Виконавчий баланс лому і відходів кольорових металів |17-МТП         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626013  |Звіт про залишки, надходження і витрати природних та |1-ДМ          |
|     |синтетичних алмазів і надтвердих матеріалів в    |            |
|     |інструменті, порошках та пастах           |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626014  |Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних |2-ДМ          |
|     |металів та виробів з них               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626015  |Звіт про залишки, надходження і здачу до Держфонду  |Дод. до ф. 2-ДМ    |
|     |дорогоцінних металів у вигляді лому та відходів   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626016  |Звіт про залишки, надходження і витрати природних  |3-ДМ          |
|     |алмазів на виготовлення алмазних інструментів і   |            |
|     |діамантів                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626017  |Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних |4-ДМ          |
|     |металів, які містяться у приладах, устаткуванні та  |            |
|     |інших виробах                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626018  |Звіт про діяльність біржі              |1-біржа        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626019  |Звіт про виконання державного замовлення       |1-держзамовлення    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626020  |Звіт про виконання державного замовлення за видами  |2-держзамовлення    |
|     |продукції, робіт, послуг               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626021  |Звіт про оптове постачання споживчих товарів для   |1-зб (опт-споживчі   |
|     |продажу населенню                  |товари)        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626022  |Звіт про постачання товару              |1-зб (опт-бакалія)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626023  |Звіт про постачання споживчих товарів для продажу  |1-зб (споживчі товари) |
|     |населенню                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627   |Статистика роздрібної торгівлі та громадського    |            |
|     |харчування                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627001  |Звіт про товарооборот, продаж і запаси товарів    |1-торг         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627002  |Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі і |3-торг         |
|     |мережі громадського харчування            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627003  |Звіт про продаж і запаси товарів і транспортних   |3-торг (авто)     |
|     |засобів для населення                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627004  |Звіт про надходження, продаж і запаси товарів у   |3-торг (здрав)     |
|     |роздрібній мережі і на складах            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627005  |Звіт про чисельність пайовиків, організаційну    |6-торг (споживспілка) |
|     |структуру, наявність складської мережі        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627006  |Звіт про наявність складської мережі         |6-торг (складська   |
|     |                           |мережа)        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627007  |Звіт про наявність мережі              |7-торг (здрав)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627008  |Звіт про наявність торгової мережі і мережі     |7-торг         |
|     |громадського харчування               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627009  |Звіт про оборот каси                 |11-торг        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627010  |Звіт про доходи, витрати і використання коштів на  |12-торг        |
|     |розвиток матеріально-технічної бази ринків      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627011  |Звіт про надходження чистих продуктів харчування для |4 (Чорнобиль)     |
|     |продажу населенню, яке постраждало від катастрофи на |            |
|     |Чорнобильській АЕС                  |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0628   |Статистика зовнішньої торгівлі товарами       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0628001  |Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять  |5-ЗЕЗ         |
|     |митного декларування                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0628002  |Придбання (продаж) товарів для забезпечення     |14-ЗЕЗ         |
|     |життєдіяльності транспортних засобів, потреб     |            |
|     |пасажирів і членів екіпажу              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629   |Статистика будівництва                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629001  |Звіт про будівництво індивідуальних житлових     |1-ІЖБ         |
|     |будинків                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629002  |Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів і |2-кб          |
|     |освоєння капітальних вкладень            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629003  |Звіт про наявність і використання основних      |12-будівництво     |
|     |будівельних машин, які перебувають на балансі    |            |
|     |звітувальної організації               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629004  |Звіт про капітальні вкладення на охорону       |18-кб         |
|     |навколишнього середовища і раціональне використання |            |
|     |природних ресурсів та введення в дію природоохоронних|            |
|     |об'єктів і потужностей                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629005  |Звіт про введення в дію об'єктів           |1-кб (місячна)     |
|     |соціально-культурного призначення та виконання    |            |
|     |підрядних робіт (місячний)              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629006  |Звіт про введення в дію об'єктів           |1-кб (квартальна)   |
|     |соціально-культурного призначення та виконання    |            |
|     |підрядних робіт (квартальний)            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629007  |Звіт про будівництво об'єктів житлово-цивільного   |1-кб (Чорнобиль)    |
|     |призначення та виконання підрядних робіт з ліквідації|            |
|     |наслідків аварії на Чорнобильській АЕС        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629008  |Звіт про будівництво індивідуальних житлових     |1-ІЖБ         |
|     |будинків                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629009  |Звіт про кооперативне житлове будівництво      |1-ЖБК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629010  |Звіт про будівництво об'єктів виробничого      |2-кб (будова)     |
|     |призначення, включених до Державної програми     |            |
|     |економічного і соціального розвитку України     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629011  |Звіт про будівництво об'єктів та споруд в сільській |2-кб (село)      |
|     |місцевості за рахунок державних централізованих   |            |
|     |капітальних вкладень, що виділяються міністерствам, |            |
|     |відомствам, підприємствам, організаціям та іншим   |            |
|     |формуванням, які входять до агропромислового     |            |
|     |комплексу                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629012  |Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів і |2-кб (квартальна)   |
|     |освоєння капітальних вкладень            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629013  |Звіт про основні показники діяльності        |4-кб          |
|     |проектно-вишукувальної організації          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629014  |Звіт про стан виробничого будівництва        |8-кб          |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629015  |Звіт про капітальні вкладення на охорону       |18-кб (піврічна)    |
|     |навколишнього середовища і раціональне використання |            |
|     |природних ресурсів та введення в дію природоохоронних|            |
|     |об'єктів і потужностей                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629016  |Звіт про виконання завдань капітального будівництва з|2-кб (Чорнобиль)    |
|     |ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629017  |Звіт про собівартість будівельно-монтажних робіт   |2-с (буд)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629018  |Звіт про стан будівництва об'єктів невиробничого   |8-кб (нп)       |
|     |призначення                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629019  |Звіт про введення в дію об'єктів           |1-кб (річна)      |
|     |соціально-культурного призначення та виконання    |            |
|     |підрядних робіт (річний)               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0630   |Статистика основних фондів              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0630001  |Звіт про наявність і рух основних фондів,      |11-оф         |
|     |амортизаційні відрахування              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0631   |Статистика інвестицій                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0631001  |Звіт підприємства (організації) про іноземні     |10-ЗЕЗ         |
|     |інвестиції в Україну                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0631002  |Звіт підприємства (організації) про інвестиції з   |13-ЗЕЗ         |
|     |України в економіку країн світу           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632   |Статистика реформування власності          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632001  |Інформація про приватизацію майна підприємства,   |1-приватизація     |
|     |організації, установи                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632002  |Кількість і вартість майна об'єктів незавершеного  |Дод. до ф.       |
|     |будівництва, приватизованих у складі цілісного    |1-приватизація     |
|     |майнового комплексу                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632003  |Звіт про акціонерне товариство, що перебуває в    |2-приватизація     |
|     |процесі розміщення державної частки майна (акцій)  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632004  |Дані про обсяги виробництва і робіт, виконаних    |Дод. 1 до ф.      |
|     |власними силами, реалізацію послуг і         |2-приватизація     |
|     |сільськогосподарської продукції, доходи від     |            |
|     |транспортних перевезень               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632005  |Розміщення акцій                   |Дод. 2 до ф.      |
|     |                           |2-приватизація     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|07    |ПЛАНОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701   |Сільське господарство                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701001  |Виробництво основних видів сільськогосподарської   |ВОВСП-1        |
|     |продукції по всіх категоріях господарств       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0702002  |Валова продукція сільського господарства по всіх   |ВОВСП-2        |
|     |категоріях господарств                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701003  |Споживання продуктів харчування на душу населення за |ВОВСП-3        |
|     |рік                         |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701004  |Баланс попиту і пропозицій (зерно, залікова маса)  |ВОВСП-4        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701005  |Баланс попиту і пропозицій (м'ясо та м'ясопродукти) |ВОВСП-5        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701006  |Перелік попиту і пропозицій (молоко та        |ВОВСП-6        |
|     |молокопродукти)                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701007  |Баланс попиту і пропозицій (яйця та яйцепродукти)  |ВОВСП-7        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0702   |Лісове господарство                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0702001  |Ведення лісового господарства, відпуск деревини та  |21-ЛПК         |
|     |відтворення лісів і лісових ресурсів         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703   |Промисловість                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703001  |Структура промислової продукції           |1-ППРОМ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703002  |Виробництво найважливішої промислової продукції   |2-ППРОМ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703003  |Баланс оновлення та ефективності використання    |1-ПБОФ         |
|     |основних промислово-виробничих фондів        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703004  |Баланс виробничих потужностей            |2-ПБВП         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703005  |Баланс електроенергії                |ПБЕ-1         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703006  |Баланс електричної потужності з об'єднаної      |ПБЕ-2         |
|     |енергосистеми України                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703007  |Баланс теплоенергії                 |ПБЕ-3         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703008  |Розрахунок використання енергетичних потужностей   |ПБЕ-4         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703009  |Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах      |ПБЕ-5         |
|     |(теплоенергія)                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703010  |Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах      |ПБЕ-6         |
|     |(електроенергія)                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703011  |Потреба в електроенергії (від енергосистем України) |Дод. до ф. ПБЕ-6    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703012  |Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової  |ВПТ(ц)         |
|     |продукції: цукор-пісок (з цукрових буряків)     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703013  |Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової  |ВПТ(м)         |
|     |продукції: м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молочні  |            |
|     |продукти, олія з сировини державних ресурсів     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703014  |Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової  |ВПТ(р)         |
|     |продукції: баланс використання рибної сировини та  |            |
|     |виробництва рибної продукції і консервів (рибна   |            |
|     |галузь)                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703015  |Баланс вугілля по Україні              |3-ПЕБ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703016  |Баланс нафти, включаючи газовий конденсат      |4-ПЕБ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703017  |Баланс природного газу                |5-ПЕБ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703018  |Зведена таблиця потреби в твердому, газоподібному та |1-ПЕБ         |
|     |рідкому котельно-пічному паливі (міністерства)    |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703019  |Зведена таблиця потреби в твердому, газоподібному та |2-ПЕБ         |
|     |рідкому котельно-пічному паливі (фонди        |            |
|     |облдержадміністрацій)                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704   |Транспорт                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704001  |Зведені техніко-економічні показники з залізничного |1-ПТ          |
|     |транспорту                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704002  |Зведені техніко-економічні показники з автомобільного|2-ПТ          |
|     |транспорту                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704003  |Зведені техніко-економічні показники з повітряного  |4-ПТ          |
|     |транспорту                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704004  |Зведені техніко-економічні показники з повітряного  |5-ПТ          |
|     |транспорту                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704005  |Показники розвитку мережі автомобільних шляхів    |6-ПТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704006  |Баланс, оновлення та ефективність використання    |6-ПБТ         |
|     |основних фондів з видів транспорту          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704007  |Зведені техніко-економічні показники зі зв'язку   |7-ПТ          |
|     |загального користування               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0705   |Наукова діяльність                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0705001  |Обсяги фінансування науково-дослідних та       |ОФН          |
|     |дослідно-конструкторських робіт за рахунок коштів  |            |
|     |державного бюджету та інших джерел (без капітальних |            |
|     |вкладень)                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0705002  |Обсяги фінансування науково-технічних програм    |ОФП-Н         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0705003  |Державний контракт на проведення найважливіших    |ДКН-3         |
|     |досліджень, розробку та освоєння нових технологій і |            |
|     |техніки                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706   |Інвестиційна діяльність               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706001  |Капітальні вкладення, введення в дію основних фондів |1-ІД          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706002  |Капітальні вкладення, що спрямовуються на розвиток  |2-ІД          |
|     |галузі                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706003  |Перелік будов (об'єктів) виробничого призначення, які|4-ІД          |
|     |споруджуються із залученням державних централізованих|            |
|     |капітальних вкладень                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706004  |Перелік будов (об'єктів) невиробничого призначення, |4-ІД/1         |
|     |які супроводжуються із залученням державних     |            |
|     |централізованих капітальних вкладень         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706005  |Введення в дію виробничих та невиробничих      |3-ІД          |
|     |потужностей                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706006  |Капітальні вкладення на цільові програми розвитку  |5-ІД          |
|     |економіки і соціальної сфери             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706007  |Іноземні інвестиції                 |1-II          |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706008  |Іноземні кредити                   |1-ІК          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0707   |Регіональне управління                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0707001  |Показники економічного та соціального розвитку    |ЕПО          |
|     |регіонів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708   |Природні ресурси та навколишнє середовище      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708001  |Охорона навколишнього природного середовища     |1-ОНС         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708002  |Проект державного контракту на будівництво      |2-ОНС         |
|     |природоохоронних об'єктів за рахунок державних    |            |
|     |централізованих капітальних вкладень         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708003  |Капітальні вкладення на здійснення заходів з охорони |3-ОНС         |
|     |навколишнього середовища та раціонального      |            |
|     |використання природних ресурсів           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708004  |Розрахунки лімітів коштів на геологорозвідувальні  |ПГЗ          |
|     |роботи і приросту запасів корисних копалин      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708005  |Розрахунок лімітів коштів на топографо-геодезичні  |ПТГ          |
|     |роботи                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0709   |Населення                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0709001  |Розрахунок чисельності населення, зайнятого в    |3-ПБТР         |
|     |народному господарстві                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0709002  |Розрахунки коштів, спрямованих на споживання,    |4-ПБТР         |
|     |включаючи доход колгоспників та середньомісячний   |            |
|     |доход робітників і службовців            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710   |Матеріальні і торговельні баланси          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710001  |Матеріальний баланс виробництва і споживання     |МБ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710002  |Розрахунки до торговельного балансу України (звіт)  |5-ПТБ-1        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710003  |Розрахунки до торговельного балансу України     |5-ПТБ-2        |
|     |(очікуване виконання)                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710004  |Розрахунки до торговельного балансу України     |5-ПТБ-3        |
|     |(прогноз)                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710005  |Торговельний баланс (звіт)              |Дод. 2 до ф. 5-ПТБ-1  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710006  |Торговельний баланс (очікуване виконання)      |Дод. 2 до ф. 5-ПТБ-2  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710007  |Торговельний баланс (прогноз)            |Дод. 2 до ф. 5-ПТБ-3  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0711   |Ринкові відносини                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0711001  |Показники діяльності елементів ринкової       |ПДЕРІ         |
|     |інфраструктури                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0711002  |Показники діяльності окремих суб'єктів малого    |ПДОСМП         |
|     |підприємництва                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0711003  |Пропозиції щодо отримання міжнародної технічної   |3-МТД         |
|     |допомоги підприємництвом               |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0712   |Прибуток                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0712001  |Розрахунок прибутку (доходу)             |10-01 Ф        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0712002  |Розрахунок прибутку промислових підприємств     |10-02 Ф        |
|     |(об'єднань)                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0712003  |Розрахунок прибутку будівельно-монтажних і      |10-03 Ф        |
|     |ремонтно-будівельних організацій           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0712004  |Розрахунок прибутку транспортних підприємств     |10-04 Ф        |
|     |(об'єднань) і організацій              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0712005  |Розрахунок прибутку сільськогосподарських підприємств|10-05 Ф        |
|     |(об'єднань) і організацій              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0712006  |Розрахунок прибутку з інших галузей народного    |10-06 Ф        |
|     |господарства (видів діяльності)           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0712007  |Основні показники економічного та соціального    |РПГСГ         |
|     |розвитку регіонів України. Розрахунок прибутку з   |            |
|     |галузі "Сільське господарство"            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0713   |Рівень життя                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0713001  |Баланс грошових доходів та витрат населення     |ПОСП 15-01 Ф      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0713002  |Розрахунок виробництва товарів народного споживання у|1-ТНС         |
|     |відпускних цінах (відомства)             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0713003  |Розрахунок обсягу випуску товарів народного     |2-ТНС         |
|     |споживання в натуральному виразі за наведеною    |            |
|     |номенклатурою (відомства)              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0713004  |Реалізація платних послуг населенню         |01-ПП         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0713005  |Реалізація побутових послуг             |02-ПП         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0713006  |Розрахунок виробництва товарів народного споживання у|3-ТНС         |
|     |відпускних цінах (територія)             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0713007  |Розрахунок виробництва товарів народного споживання в|4-ТНС         |
|     |натуральному виразі за наведеною номенклатурою    |            |
|     |(територія)                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714   |Освіта, культура                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714001  |Вищі навчальні заклади                |1-ПОК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714002  |Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів  |2-ПОК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714003  |Професійно-технічні училища             |3-ПОК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714004  |Розвиток мережі культурно-освітніх установ і     |4-ПОК         |
|     |видовищних підприємств                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714005  |Освіта                        |5-ПОК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714006  |Книговидання                     |6-ПОК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714007  |Реставраційно-ремонтні роботи пам'яток історії та  |7-ПОК         |
|     |культури                       |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714008  |Перелік об'єктів, на яких ведуться          |Дод. до ф. 7-ПОК    |
|     |реставраційно-ремонтні роботи            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714009  |Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців  |8-ПОК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714010  |Підвищення кваліфікації та перепідготовка робітничих |8-1 ПОК        |
|     |кадрів                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714011  |Виробництво фільмів                 |9-ПОК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714012  |Перелік фільмів, виробництво яких здійснюється на  |Дод. до ф. 9-ПОК    |
|     |умовах державного контракту             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714013  |Випуск журналів та газет               |10-ПОК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714014  |Державне замовлення у сфері культури та мистецтва  |11-ПОК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714015  |Інформаційна продукція                |12-ПОК         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714016  |Капітальні вкладення, спрямовані на будівництво та  |1-ДІТ         |
|     |реконструкцію будинків дитини, дитячих будинків,   |            |
|     |шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які     |            |
|     |залишились без піклування батьків          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714018  |Професійно-технічна освіта. Підготовка робітничих  |4-ПТО         |
|     |кадрів у професійно-технічних закладах        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714019  |Післядипломна освіта. Підвищення кваліфікації і   |6-ПДО         |
|     |перепідготовка фахівців та робітничих кадрів     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714020  |Освіта - вища освіта                 |5-ВО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714021  |Освіта - аспірантура                 |7-А          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714022  |Освіта - докторатура                 |8-Д          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714024  |Засоби масової інформації. Телемовлення (за державним|ЗМІТМ-ДЗ        |
|     |замовленням)                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714025  |Засоби масової інформації. Телемовлення (за державним|Дод. до ф. ЗМІТМ-ДЗ  |
|     |замовленням) (по областях)              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714026  |Засоби масової інформації. Телемовлення       |ЗМІТМ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714027  |Засоби масової інформації. Радіомовлення       |ЗМІРМ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714028  |Засоби масової інформації. Радіомовлення (за     |ЗМІРМ-ДЗ        |
|     |державним замовленням)                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0714029  |Засоби масової інформації. Радіомовлення (за     |Дод. до ф. ЗМІРМ-ДЗ  |
|     |державним замовленням) (по областях)         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0715   |Охорона здоров'я та соціальні послуги        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0715001  |Показники охорони здоров'я, соціального забезпечення,|1-ОЗ          |
|     |туризму, фізкультури і спорту            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0716   |Комунальні послуги                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0716001  |Житлово-комунальне господарство           |ПЖКГ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0717   |Вторинні ресурси                   |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0717001  |Використання і постачання вторинних ресурсів     |ПВР          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0718   |Державний контракт                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0718001  |Пропозиції про обсяги виробництва та постачання   |1-ДК          |
|     |продукції, виконання робіт, надання послуг за    |            |
|     |державним контрактом                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0719   |Макропоказники                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0719001  |Обсяги виробництва валового внутрішнього продукту  |ВВП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0719002  |Виробництво валової продукції і національного доходу |НД           |
|     |у виробничих галузях народногосподарського комплексу |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0719003  |Баланс основних фондів                |БОФ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0720   |Реформування власності                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0720001  |Динаміка реформування об'єктів державної власності  |ДРОДВ         |
|     |(за групами об'єктів приватизації)          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0720002  |Застосування способів приватизації          |ЗСП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0720003  |Інформація про хід приватизації державного майна   |ІПХПДМ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0720004  |Надходження коштів від приватизації державного майна |НКВПДМ         |
|     |до бюджету                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0721   |Державне управління                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0721001  |Державна програма економічного та соціального    |ДПЕСРУ         |
|     |розвитку України                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0721002  |Основні прогнозні макропоказники           |ОПМ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0721003  |Державне регулювання монополізованих ринків     |АР (29-1)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|08    |РЕСУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0801   |Заявкова та розрахункова               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0801001  |Замовлення на постачання продукції          |ЗПП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0801002  |Зміни замовлення на постачання продукції       |ЗПП (зміни)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0802   |Оперативно-контрольна                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0802001  |Повідомлення про виділення матеріально-технічних   |ПВМТР         |
|     |ресурсів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0802002  |Зміни повідомлення про виділення           |ПВМТР (зміни)     |
|     |матеріально-технічних ресурсів            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0803   |Рознарядка продукції                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0803001  |Наряд на постачання продукції            |НПП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0803002  |Зміни наряду на постачання продукції         |НПП (зміни)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0803003  |Зміни наряду на постачання продукції (технологічне  |НППТУ (зміни)     |
|     |устаткування)                    |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0803004  |Груповий наряд на постачання продукції        |ГНП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0803005  |Зміни групового наряду на постачання продукції    |ГНПП (зміни)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0804   |Балансова                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0804001  |Зведені дані потреби у продукції виробничо-технічного|ЗППВТП (зведена)    |
|     |призначення                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0804002  |Зведений поточний баланс основних видів       |ЗПБОВМТР (зведена)   |
|     |матеріально-технічних ресурсів            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|09    |ТОРГОВЕЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0901   |Документація з планування товарообороту       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0901001  |Проект плану роздрібного товарообороту на 19... р.  |ПРТ (річна)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0901002  |Розрахунок очікуваного виконання плану товарообороту |ВПТ (річна)      |
|     |за поточний рік                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0901003  |План роздрібного товарообороту на 19... р. (в розрізі|ПРТО (річна)      |
|     |організації)                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0901004  |План роздрібного товарообороту на ... квартал 19... |ПРТ (квартальна)    |
|     |р.                          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0901005  |Додаткове завдання з роздрібного товарообороту на ...|ДЗРТ (квартальна)   |
|     |квартал 19... р.                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0901008  |Ринкові фонди на 19... р.              |РФ (річна)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0901009  |Розрахунок нормативу товарних запасів на ... квартал |НТЗ (квартальна)    |
|     |19... р.                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0901011  |Ліміт дрібного опту на ... квартал 19... р.     |ЛДО (квартальна)    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0902   |Документація з управління товаропостачанням     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0902001  |Відомості з розбракування товарів          |ВРТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0902003  |Рознарядка на завезення товарів           |РЗТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0902004  |Фондове повідомлення для підприємств і організацій  |ФПТ          |
|     |торгівлі                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0902005  |Відомості про виконання плану постачання товарів   |ВВППТ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0902006  |Заявка на потрібну кількість ... товарів у плановому |ЗТ (1)         |
|     |19... р. для організації, підприємства        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0902008  |Аналітичний розрахунок заявки на потрібну кількість |АРЗТ (річна)      |
|     |... товарів на плановий 19... р.           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0902010  |Специфікація на постачання ... товарів в 19... р.  |СТ (річна)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903   |Документація первинного обліку в роздрібній, оптовій |            |
|     |торгівлі та громадському харчуванні         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903001  |Акт про установлену розбіжність у кількості та якості|АУРТМЦ         |
|     |під час приймання товарно-матеріальних цінностей   |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903002  |Акт про установлену розбіжність у кількості під час |АУРПІТ         |
|     |приймання імпортних товарів             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903003  |Акт на приймання товарів               |АПТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903004  |Акт про оприбуткування тари, не зазначеної в рахунку |АПТара         |
|     |постачальника                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903005  |Акт про масу тари                  |АМТара         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903006  |Книга реєстрації товарів, матеріалів, що потребують |КРТМ          |
|     |маси тари                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903007  |Акт про переоцінювання товарів            |АПТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903008  |Акт про псування, бій, лом товару, матеріалу     |АПБМТ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903009  |Акт про перерахунок кондитерських виробів      |АПКВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903010  |Картка обліку санспецодягу, інструменту та інвентарю |КОСІЕ         |
|     |в експлуатації                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903011  |Відомість на видавання санспецодягу         |ВВС          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903012  |Акт на списання малоцінного інвентарю та предметів  |АС           |
|     |матеріально-технічного оснащення, що стали      |            |
|     |непридатними                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903013  |Рахунок за дрібні роботи (послуги)          |РДР          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903014  |Супровідний реєстр здавання документів        |СРЗД          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903015  |Реєстр рахунків з дрібного опту           |РРДО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903016  |Накладна на відпуск товарів             |НВТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903017  |Видатково-прибуткова накладна (для дрібнороздрібної |ВПН          |
|     |торгівлі)                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903018  |Довідка касира-операціоніста             |ДКО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903019  |Акт про переведення показів, які підсумовують грошові|АППЛ          |
|     |лічильники на нулі, та реєстрація контрольних    |            |
|     |лічильників касового апарата             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903020  |Акт про зняття контрольних і грошових лічильників під|АЗКТЛ         |
|     |час здавання (відправлення) контрольно-касового   |            |
|     |апарата в ремонт та під час повернення його назад у |            |
|     |торговельне підприємство               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903021  |Книга касира-операціоніста торговельного       |ККОТП         |
|     |підприємства                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903022  |Книга реєстрації показів, що підсумовують грошові та |КРПРЛ         |
|     |контрольні лічильники касових апаратів, на яких   |            |
|     |працюють продавці, офіціанти тощо          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903023  |Товарна книга комірника               |ТКК          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903024  |Звіт про тару                    |ЗТара         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903025  |Товарний звіт                    |ТЗ           |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903026  |Квитанція на приймання-здавання змінних кас і    |КПЗЗК         |
|     |торгових автоматів                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903027  |Розпорядження про проведення інвентаризації цінностей|РПІЦР         |
|     |і рахунків                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903029  |Книга контролю за виконанням розпоряджень під час  |КВРПІ         |
|     |проведення інвентаризації              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903030  |Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей  |АКПІЦ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903031  |Книга контролю за виконанням плану контрольних    |ККВКПІ         |
|     |перевірок інвентаризації               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903032  |Книга (картка) обліку бланків суворої звітності   |КОБСЗ         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903033  |Товарний ярлик                    |ТЯ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903040  |Товарна книжка робітника дрібнороздрібної мережі   |ТКРМ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903041  |Акт про повернення грошових сум покупцям по касі   |АПГСП         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903042  |Акт про перемірювання тканин             |АП тканини       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903043  |Акт про перевірку наявності льоду          |АПНЛ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903044  |Акт про уцінювання міряних шматків          |АУМШ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903045  |Акт перевірки чеків на реалізовані товари з секцій  |АПЧ          |
|     |магазину                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903046  |Замовлення на доставлення товарів додому       |ЗДТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903047  |Книга виконання замовлень покупців          |КВЗП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903055  |Звіт про розвезення товарів транзитом        |ЗРТТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903056  |Специфікація до фактури               |СФ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903057  |Пакувальний ярлик                  |ПЯ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903058  |Журнал обліку вантажів, що надійшли         |ЖОВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903059  |Прихідне грошове відважування до приймального акта  |ПГВА          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903060  |Акт про приймання плодоовочевого вантажу       |АППВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903061  |Журнал контрольного зважування товарів, що завозяться|ЖКЗТАТ         |
|     |(вивозяться) автогужовим транспортом         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903062  |Вагова відомість                   |ВВ-1          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903063  |Акт контрольної перевірки товарів (вивезених з    |АКПТ(О)        |
|     |овочесховища)                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903064  |Акт про перебирання (калібрування, сортування)    |АППП          |
|     |плодоовочевої продукції               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903065  |Книга комірника                   |КК           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903066  |Групова картка                    |ГК           |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903067  |Картка обліку овочів і картоплі в буртах (траншеях, |КООК          |
|     |овочесховищах)                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903068  |Акт на зачистку бурта (траншеї, овочесховища)    |АЗБ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903069  |Журнал обліку вантажів, що надійшли         |ЖОВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903070  |Перепустка на в'їзд автогужового транспорту     |ПАТ-в'їзд       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903071  |Перепустка на виїзд автогужового транспорту     |ПАТ-виїзд       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903072  |Прихідне групове відвантаження            |ПГВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903073  |Прихідне відвантаження-специфікація         |ПВС          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903074  |Прихідна потарна специфікація            |ППС          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903075  |Прихідне відвантаження-специфікація (з сиру)     |ПВС (сир)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903076  |Акт контрольний (вибірковий) перевірки яєць     |АКПЯ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903077  |Акт контрольний (вибірковий) перевірки якості забитої|АКПЗП         |
|     |птиці                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903078  |Акт з приймання товарів на холодильник        |АПТХ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903079  |Приймальний акт (з птиці)              |ПА - птиця       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903080  |Приймальний акт (з яйця)               |ПА - яйця       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903081  |Видаткове відвантаження-специфікація         |ВВС          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903082  |Видаткове групове відвантаження           |ВГВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903083  |Видаткова потарна специфікація            |ВПС          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903084  |Видаткове відвантаження               |ВВ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903085  |Журнал контрольного зважування товарів, що ввозяться |ЖКЗТ-ввіз       |
|     |автогужовим транспортом               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903086  |Журнал контрольного зважування товарів, що вивозяться|ЖКЗТ-вивіз       |
|     |автогужовим транспортом               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903087  |Акт контрольної перевірки товарів (що вивозяться з  |АКПТ(X)        |
|     |холодильника)                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903088  |Журнал реєстрації перепусток на ввезення (вивезення) |ЖРПТ          |
|     |товару                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903089  |Акт про витрачання товарів з партії         |АВТП-1         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903090  |Акт про витрачання товарів з партій         |АВТП-2         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903091  |Акт на сортування яєць                |АСЯ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903092  |Акт на оброблення, підсортування (перетарування)   |АОПТ          |
|     |товарів                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903100  |План-меню                      |ПМ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903101  |Вимоги до комори                   |ВК           |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903102  |Калькуляційна картка                 |КК-1          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903113  |Накладна на відпуск продуктів з кладової       |НВПК          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903114  |Акт про зняття залишків продуктів, напівфабрикатів та|АЗЛП          |
|     |готових виробів кухні                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903115  |Акт про передавання товарів і тари під час зміни   |АПТТ          |
|     |матеріально відповідальної особи           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903116  |Журнал обліку столового посуду та приборів, що    |ЖОСП          |
|     |видаються під звіт працівникам підприємства     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903117  |Акт на бій, лом і втрату посуду та приборів (для   |АБЛВП-1        |
|     |підприємств громадського харчування без       |            |
|     |самообслуговування)                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903118  |Акт на бій, лом і втрату посуду та приборів (для   |АБВЛП-2        |
|     |підприємств громадського харчування з        |            |
|     |самообслуговуванням)                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0903119  |Наряд-замовлення на виготовлення кондитерських та  |Н-ЗВКВ         |
|     |інших виробів                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904   |Документація з вивчення та прогнозування попиту   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904001  |Інформація N 1 про стан торгівлі продовольчими    |ІНФ-1         |
|     |товарами                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904002  |Інформація N 2 про стан торгівлі одягом та взуттям  |ІНФ-2         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904003  |Інформація N 3 про стан торгівлі товарами дитячого  |ІНФ-3         |
|     |асортименту                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904004  |Інформація N 4 про стан торгівлі тканинами      |ІНФ-4         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904005  |Інформація N 5 про стан торгівлі культтоварами    |ІНФ-5         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904006  |Інформація N 5 (коротка) про наявність у продажу   |ІНФ-5 (літо)      |
|     |спортивних і туристичних товарів для весняно-літнього|            |
|     |сезону                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904007  |Інформація N 5 (коротка) про наявність у продажу   |ІНФ-5 (зима)      |
|     |спортивних товарів для зимового сезону        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904008  |Інформація N 6 про стан торгівлі галантерейними та  |ІНФ-6         |
|     |господарськими товарами               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904009  |Виробництво товарів народного споживання       |ТНС          |
|     |промисловістю України                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904010  |Роздрібний товарооборот, включаючи громадське    |РР           |
|     |харчування                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904011  |Продаж окремих продовольчих і непродовольчих товарів |ПТРТ          |
|     |у роздрібній торгівлі                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904012  |Продаж і залишки товарів культурно-побутового та   |ПЗТКПТ         |
|     |господарського призначення у роздрібній торгівлі,  |            |
|     |включаючи організації споживчої кооперації      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904013  |Залишки окремих продовольчих і непродовольчих товарів|ЗТ (3)         |
|     |у роздрібній торгівлі                |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904014  |Основні показники торгівлі України          |ОПТУ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904015  |Мережа роздрібної торгівлі та громадського      |МРТ          |
|     |харчування                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904016  |Постачання непродовольчих товарів народного     |ПНТНС         |
|     |споживання (без товарів легкої промисловості)    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904018  |Товарна структура роздрібного товарообороту і    |ТСРТЗ         |
|     |товарних запасів (частини 1 - 8)           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904019  |Товарні запаси в роздрібній торговій мережі та    |ТЗТМГХ         |
|     |підприємствах громадського харчування        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904020  |Розрахунок індексів роздрібних цін на непродовольчі |ІРЦНТ         |
|     |товари-представники                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904021  |Розрахунок індексів цін на продовольчі        |ІРЦПТ         |
|     |товари-представники                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904022  |Розрахунок індексів роздрібних цін у державній та  |ІРЦП          |
|     |кооперативній торгівлі, включаючи громадське     |            |
|     |харчування                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0904023  |Грошові доходи і витрати, купівля продуктів     |ГДВ          |
|     |харчування і непродовольчих товарів за бюджетами   |            |
|     |населення                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|10    |ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001   |Оперативно-комерційна документація          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001101  |Контракт (експорт)                  |КЕ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001102  |Контракт (імпорт)                  |КІ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001111  |Специфікація на сировинні товари та машинне     |ССМУ          |
|     |устаткування                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001112  |Специфікація на запасні частини           |СЗЧ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001113  |Специфікація типового переліку запасних частин (1)  |СТПЗЧ-1        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001114  |Специфікація типового переліку запасних частин (2)  |СТПЗЧ-2        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001121  |Додаток до контракту (експорт)            |КЕ дод.        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001122  |Додаток до контракту (імпорт)            |КІ дод.        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001131  |Повідомлення про укладення контракту (експорт)    |ПК-експ        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001132  |Повідомлення про укладення контракту (імпорт)    |ПК-імп         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001140  |Замовлення-наряд                   |ЗН           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001200  |Доручення на імпорт                 |ДІ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001201  |Контракт з зовнішньоекономічних операцій з      |КЗОДС         |
|     |давальницькою сировиною               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001202  |Свідоцтво про реєстрацію міжнародних торгів     |СРМТ          |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1001203  |Форма N 2-контракт "Інформація про хід виконання   |2-контракт       |
|     |державного контракту уповноваженими         |            |
|     |зовнішньоторговельними організаціями (ЗТО)"     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1002   |Транспортна зовнішньоторговельна документація    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1002010  |Експортне повідомлення                |ЕП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1002020  |Імпортне повідомлення                |ІП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1002041  |Коносамент                      |Коносамент       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1002042  |Таблиця N 61.10-ТР "Підсумки індексів тарифів на   |Таблиця 61.10-ТР    |
|     |перевезення вантажів"                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1002043  |Зовнішня торгівля України товарами народного     |ЗТ           |
|     |споживання                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1003   |Товаросупровідна документація            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1003001  |Відвантажувальна специфікація            |ВС           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1003002  |Пакувальний лист                   |ПЛ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1003003  |Комплектувальна відомість              |КВ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1003004  |Сертифікат якості                  |СЯ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1003005  |Товаросупровідний документ              |ТД           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1003006  |Типова форма основного товаросупровідного документа |ТФОТД         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1004   |Розрахункова зовнішньоторговельна документація    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1004010  |Рахунок                       |Р           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1004011  |Специфікація до звіту                |СЗ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1005   |Страхова зовнішньоторговельна документація      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1005100  |Типова форма страхових документів          |ТФСД          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1006   |Ветеринарна зовнішньоторговельна документація    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1006100  |Типова форма ветеринарних документів (тендерів)   |ТФВД          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|13    |ЦІНОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1301   |Документація загального призначення         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1301001  |Дані про реєстрацію цін (прейскурант)        |ДРЦ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1301002  |Декларація про підвищення цін            |ДПЦ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1301003  |Калькуляція для розрахунку оптової ціни       |КРОЦ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1301004  |Розшифровка матеріальних витрат до калькуляції    |МВ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1301005  |Розшифровка витрат з основної заробітної плати    |ВОЗП          |
|     |робітників                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1301006  |Рентабельність основних видів продукції з галузей  |РОВП          |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1301007  |Структура витрат на виробництво й оптових цін з   |СВОЦ          |
|     |галузей сфери матеріального виробництва       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1302   |Індекси і рівні цін                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1302001  |Індекси споживчих цін                |ІСЦ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1302002  |Індекси оптових цін                 |ІОЦ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1302003  |Індекси роздрібних цін у торгівлі і тарифів на    |ІРЦ          |
|     |послуги населенню                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1302004  |Середні роздрібні ціни                |СРЦ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1302005  |Середні ціни продовольчих товарів на міських ринках |СЦПТМР         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1302006  |Вартість фіксованого набору основних продуктів    |ВФН          |
|     |харчування                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1302007  |Сукупний індекс витрат аграрними підприємствами на  |ІВСГ          |
|     |виробництво сільськогосподарської продукції     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1303   |Грошовий баланс                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1303001  |Загальний грошовий баланс Національного банку України|ГБ           |
|     |та комерційних банків                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1303002  |Баланс грошових доходів і витрат населення      |БГДВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1303003  |Офіційний курс української гривні до долара США і  |ОКУГ          |
|     |російського рубля                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|15    |ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ I СОЦІАЛЬНОГО|            |
|     |ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1501   |Документація з організації руху кадрів        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1501004  |Типова форма контракту з працівником         |Т-12          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1502   |Документація з обліку праці і заробітної плати    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1502003  |Розрахунково-платіжна відомість           |РПВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1502004  |Платіжна відомість                  |ПВ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1503   |Документація з організації процесів управління    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1503001  |Реєстр галузевих, регіональних угод, колективних   |Т-13          |
|     |угод, колективних договорів             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1504   |Документація про зайнятість             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1504001  |Обстеження про працевлаштування за кордоном     |16-ПЗ         |
|     |                           |(працевлаштування за  |
|     |                           |кордоном)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1504002  |Звітність про залучення до роботи іноземців     |16-31 (залучення    |
|     |                           |іноземців)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1504003  |Звітність про тих, хто від'їжджає на роботу за    |16-ВК         |
|     |кордон                        |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1504004  |Звітність про стан неповної зайнятості        |16-НЗ (неповна     |
|     |                           |зайнятість)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1504005  |Обстеження про індивідуальні зміни у трудовій    |16-ТД (трудова     |
|     |діяльності                      |діяльність)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1504006  |Відомість про прийнятих працівників         |ПН-1          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1504007  |Звіт про приймання та господарське влаштування    |16-ЗПВП        |
|     |переселенців                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1504008  |Звіт про направлення робітників у порядку      |I-оргнабір       |
|     |організованого набору                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505   |Документація з призначення пенсій          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505001  |Обкладинка пенсійної справи             |ОПС          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505002  |Заява про призначення (перерахунок) пенсії      |ЗПП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505003  |Протокол опитування свідків             |ПОС          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505004  |Протокол подання                   |ПП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505005  |Розрахунок (перерахунок) пенсії           |РП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505006  |Рішення про призначення пенсії            |РПпенсії        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505007  |Перерахунок пенсії                  |Ппенсії        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505008  |Розрахунок соціальної пенсії             |РСП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505009  |Довідка про заробіток                |ДЗ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1505010  |Обчислення стажу роботи               |ОС           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1506   |Документація з призначення допомоги         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1506001  |Особиста справа одержувача допомоги         |ОСО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1506002  |Заява про призначення допомоги            |ЗПД          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1506003  |Заява про призначення допомоги малозабезпеченим   |ЗПДМ          |
|     |сім'ям                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1506004  |Рішення про призначення допомоги           |РПД          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1506005  |Довідка про доходи сім'ї               |ДДС          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1506006  |Відомості до протоколу про призначення допомоги   |ВПД          |
|     |сім'ям, які виховують дітей             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1506007  |Декларація про одержані доходи            |ДД           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1506008  |Довідка про заробітну плату й інші доходи      |ДЗП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1506009  |Довідка про чистий доход від зайняття підприємницькою|ДЧД          |
|     |діяльністю                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1507   |Документація щодо забезпечення інвалідів автомобілями|            |
|     |з ручним керуванням                 |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1507001  |Особиста справа інваліда для одержання        |ОСІ          |
|     |спецтранспорту                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1507002  |Заява на одержання спецавтотранспорту        |ЗОТ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1507003  |Заява на виплату компенсацій для обслуговування   |ЗКВ          |
|     |спецавтотранспорту                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1507004  |Журнал реєстрації заяв на одержання автомобілів з  |ЖРЗ          |
|     |ручним керуванням                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1507005  |Журнал обліку інвалідів на одержання автомобілів з  |ЖОІА          |
|     |ручним керуванням                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1508   |Документація щодо забезпечення інвалідів і      |            |
|     |пенсіонерів санаторно-курортними путівками      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1508001  |Заява для взяття на облік              |ЗВО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1508002  |Заява на видавання путівки              |ЗВП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1508003  |Журнал обліку тих, хто бажає одержати путівку на   |ЖОБ          |
|     |санаторно-курортне лікування             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1508004  |Журнал обліку інвалідів і пенсіонерів, що одержали  |ЖОІП          |
|     |путівки в санаторії, пансіонати і будинки відпочинку |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1509   |Документація щодо забезпечення населення       |            |
|     |протезно-ортопедичними виробами           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1509001  |Карта протезування                  |КП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|17    |ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1701   |Виробнича база                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1701001  |Виробничі потужності й обладнання          |ВП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1701002  |Кількість підприємств і підрозділів побутового    |КП-П          |
|     |обслуговування населення та виробничі потужності   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1702   |Обсяг побутових послуг і характеристика мережі в   |            |
|     |регіонах                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1702001  |Кількість ательє, майстерень, приймальних пунктів  |КАМ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1702002  |Характеристика мережі побутового обслуговування в  |XM           |
|     |колгоспах і радгоспах (району, області, республіки) |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1702003  |Обсяг послуг, наданих населенню по районах      |ОП           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1703   |Мережа підприємств з видів побутових послуг     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1703001  |Види побутових послуг, наданих ательє (цехами,    |ВПП          |
|     |майстернями) та приймальними пунктами побутового   |            |
|     |обслуговування населення               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1704   |Обсяг реалізації                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1704001  |Обсяг реалізації побутових послуг населенню     |ОРПП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1704002  |Обсяг реалізації послуг і продукції багатогалузевих |ОР-1          |
|     |підприємств, які перебувають на самостійному балансі |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1704003  |Обсяг реалізації послуг і продукції, виконаних    |ОР-2          |
|     |спеціалізованим підприємством            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1704004  |Обсяг реалізації послуг і продукції, які не     |ОР-3          |
|     |враховуються в побутовому обслуговуванні населення  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1705   |Оборотні фонди                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1705001  |Використання оборотних засобів            |ВОЗ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1705002  |Ефективність використання оборотних засобів     |ЕВОЗ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1705003  |Власні оборотні засоби                |ОЗВ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1706   |Основні фонди                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1706001  |Будівлі власні та орендовані             |БВО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1706002  |Наявність і віковий склад обладнання         |НВС          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1706003  |Транспортне господарство               |ТГ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1706004  |Основні фонди                    |ОФ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1707   |Введення в дію основних фондів            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1707001  |Відтворена структура введених в дію основних фондів |ВСОФ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1707002  |Введення в дію основних фондів і структура      |ВДФК          |
|     |капітальних вкладень                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1708   |Прибуток та собівартість               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1708001  |Прибуток та собівартість побутових послуг      |ПСПП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1708002  |Прибуток та собівартість побутових послуг      |ПСППБП         |
|     |багатогалузевих підприємств, які перебувають на   |            |
|     |самостійному балансі                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1708003  |Прибуток (+), збиток (-) підприємств         |ПЗ           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1708004  |Собівартість реалізованих послуг та продукції    |СРПП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709   |Праця та заробітна плата               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709001  |Праця та заробітна плата спеціалізованих підприємств |ПЗСП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709002  |Виробничі показники з праці та заробітної плати   |ВППЗ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709003  |Праця та заробітна плата в багатогалузевих      |ПЗБП          |
|     |підприємствах, які перебувають на самостійному    |            |
|     |балансі                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709004  |Використання виробничого обладнання         |ВВО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709005  |Стан трудових процесів                |СТП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709006  |Удосконалення трудових процесів           |УТП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709007  |Чисельність надомників, які працюють з неповним   |ЧДС          |
|     |робочим днем, на договірній основі та за       |            |
|     |сумісництвом                     |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709008  |Праця та заробітна плата               |ПЗП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1710   |Праця та заробітна плата               |            |
|     |адміністративно-управлінського персоналу (АУП)    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1710001  |Праця та заробітна плата апарату управління     |ПЗАУП         |
|     |підприємств і організацій, а також управління цехів |            |
|     |та аналогічних підрозділів              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1711   |Характеристика кадрів                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1711001  |Характеристика кадрів за рівнем освіти        |ХК           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712   |Структура послуг                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712001  |Структура послуг, що надаються об'єднанням      |СПВ          |
|     |(підприємством), підрозділом з ремонту та пошиття  |            |
|     |взуття                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712002  |Структура послуг, що надаються об'єднанням      |СПШВ          |
|     |(підприємством), підрозділом з ремонту та пошиття  |            |
|     |швейних виробів                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712003  |Структура послуг, що надаються об'єднанням      |СПТВ          |
|     |(підприємством), підрозділом з ремонту, пошиття та  |            |
|     |в'язання трикотажних виробів             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712004  |Структура послуг, що надаються об'єднанням      |СПРТА         |
|     |(підприємством), підрозділом з ремонту        |            |
|     |радіотелеапаратури                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712005  |Структура послуг, що надаються об'єднанням      |СППТ          |
|     |(підприємством), підрозділом з ремонту побутової   |            |
|     |техніки                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712006  |Структура послуг, що надаються об'єднанням      |СПРТЗ         |
|     |(підприємством), підрозділом з ремонту і технічного |            |
|     |обслуговування транспортних засобів, які належать  |            |
|     |громадянам                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712007  |Структура послуг, що надаються об'єднанням      |СПМ          |
|     |(підприємством), підрозділом з ремонту і виробництва |            |
|     |меблів                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712008  |Структура послуг, що надаються об'єднанням      |СПХП          |
|     |(підприємством), підрозділом з хімічної чистки та  |            |
|     |прання білизни                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712009  |Структура послуг, що надаються об'єднанням      |СПРБЖ         |
|     |(підприємством), підрозділом з ремонту та будівництва|            |
|     |житла                        |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712010  |Структура послуг фотосалонів, що надаються      |СПФ          |
|     |об'єднанням (підприємством), підрозділом       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712011  |Структура послуг лазень і душових, що надаються   |СПЛ          |
|     |об'єднанням (підприємством), підрозділом       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712012  |Структура послуг перукарень, що надаються об'єднанням|СПП          |
|     |(підприємством), підрозділом             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712013  |Структура послуг прокату, що надаються об'єднанням  |СППР          |
|     |(підприємством), підрозділом             |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712014  |Структура послуг транспорту, що надаються об'єднанням|СПТ          |
|     |(підприємством), підрозділом             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712015  |Структура ритуальних послуг, що надаються об'єднанням|СРП          |
|     |(підприємством), підрозділом             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712016  |Структура інших послуг, що надаються об'єднанням   |СІП          |
|     |(підприємством), підрозділом             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1713   |Мінеральні ресурси                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1713001  |Потреба в мінеральних ресурсах            |ПМР          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1714   |Технічний рівень                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1714001  |Показники технічної оснащеності праці        |ПТО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1714002  |Використання обладнання               |ВО           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1714003  |Показники ефективності використання технічної    |ПЕВ          |
|     |оснащеності праці                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1715   |Загальна характеристика функціювання галузі     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1715001  |Показники стану побутового обслуговування населення |ПСПО          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1715002  |Показники стану побутового обслуговування населення |ПОБП          |
|     |багатогалузевих підприємств             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1715003  |Показники стану побутового обслуговування населення |ПОСП          |
|     |спеціалізованих підприємств             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1715004  |Обсяг побутових послуг у розрахунку на одного жителя |ОПЖ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716   |Комплексна характеристика об'єктів побутового    |            |
|     |обслуговування                    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716001  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПВ          |
|     |(підприємства) з ремонту та пошиття взуття      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716002  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|СОПРПШВ        |
|     |(підприємства) з ремонту та пошиття швейних виробів |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716003  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПТВ          |
|     |(підприємства) з ремонту, пошиття та в'язання    |            |
|     |трикотажних виробів                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716004  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПРТА         |
|     |(підприємства) з ремонту радіотелеапаратури     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716005  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОППТ          |
|     |(підприємства) з ремонту побутової техніки      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716006  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|СОПРОТЗ        |
|     |(підприємства) з ремонту і технічного обслуговування |            |
|     |транспортних засобів, які належать громадянам    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716007  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПМ          |
|     |(підприємства) з ремонту та виробництва меблів    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716008  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПХП          |
|     |(підприємства) з хімічної чистки та прання білизни  |            |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716009  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПРБЖ         |
|     |(підприємства) з ремонту та будівництва житла    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716010  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПФ          |
|     |(підприємства) з послуг фотосалонів         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716011  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПЛ          |
|     |(підприємства) з послуг лазень і душових       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716012  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПП          |
|     |(підприємства) з послуг перукарень          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716013  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОППР          |
|     |(підприємства) з послуг прокату           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716014  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|СОПТО         |
|     |(підприємства), які надають транспортні послуги   |            |
|     |населенню                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716015  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПРП          |
|     |(підприємства), які надають ритуальні послуги    |            |
|     |населенню                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716016  |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПІВ          |
|     |(підприємства), яке надає інші види побутових послуг |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1717   |Працевлаштування населення              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1717001  |Звіт про працевлаштування населення за ________   |ЗПН (місячна)     |
|     |місяць ____ року                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1717002  |Звіт про працевлаштування населення за __ квартал  |ЗПН (квартальна)    |
|     |____ року                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1717003  |Звіт про працевлаштування населення за рік      |ЗПР (річна)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1717004  |Накопичувальна відомість з обліку робітників,    |НВ           |
|     |направлених на підприємства і в організації     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1718   |Проектування підприємства              |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1718001  |Облікова картка підприємства, що проектується до   |ОКРП          |
|     |розміщення                      |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1718002  |Облікова картка підприємства, що проектується до   |ОКРРП         |
|     |розширення та реконструкції             |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|18    |БУХГАЛТЕРСЬКО-ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ         |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801   |Бухгалтерська звітність для госпрозрахункових    |            |
|     |підприємств                     |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801001  |Баланс підприємства для квартальної звітності    |Форма 1 (квартальна)  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801002  |Баланс підприємства для річної звітності       |Форма 1 (річна)    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801003  |Звіт про фінансові результати та їх використання для |Форма 2 (квартальна)  |
|     |квартальної звітності                |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801004  |Звіт про фінансові результати та їх використання для |Форма 2 (річна)    |
|     |річної звітності                   |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801005  |Звіт про фінансово-майновий стан підприємства    |Форма 3 (майно)    |

|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|20    |ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2001   |Декадна звітність                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2001001  |Звіт про надходження та використання коштів     |З-20          |
|     |Пенсійного фонду України               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2001002  |Дані про фінансування і виплати пенсій та допомог  |Д-21          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2001003  |Довідка про кількість зареєстрованих платників    |Д-40          |
|     |страхових внесків                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002   |Місячна звітність                  |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002001  |Оперативний звіт про надходження страхових внесків до|З-41          |
|     |Пенсійного фонду України               |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002002  |Оперативна звітність про наявність недоїмки із    |О-42          |
|     |страхових внесків до Пенсійного Фонду України    |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002003  |Дані про забезпечення фінансування потреби в коштах |Д-43          |
|     |на виплату пенсій та допомоги            |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002004  |Звіт про виконання кошторису видатків до бюджету   |2-мдб         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002005  |Оперативні дані про видатки на виплату пенсій та   |ОД-45         |
|     |допомоги                       |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2003   |Квартальна звітність                 |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2003001  |Баланс виконання бюджету Пенсійного фонду України  |1-ПФ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2003002  |Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України |2-ПФ          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2003003  |Звіт про нарахування страхових внесків та інших   |4-ПФ          |
|     |надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду   |            |
|     |України за ____________ 19__ р.           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|21    |СЛОВНИКОВО-ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ          |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101   |Паспорти інформаційних об'єктів           |            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101001  |Паспорт бази даних                  |ПБД          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101002  |Паспорт уніфікованої форми документа         |ПУФД          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101003  |Паспорт інформаційних потоків            |ПІП          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101004  |Паспорт техніко-економічних та соціальних показників |ПТЕСП         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101005  |Паспорт задачі                    |ПЗ           |
------------------------------------------------------------------------------------------