МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
04.02.2000 N 32

Погоджено
Міністерством праці
та соціальної політики
України

Довідник
кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 84

Діяльність у галузі драматичного мистецтва
та інша розважальна діяльність

Вступ

Випуск 84 "Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) розроблений з урахуванням змін і доповнень до змісту кваліфікаційних характеристик, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва і праці. У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування і особливості їх побудови.

До цього випуску включені професії працівників, які є специфічними для даного виду економічної діяльності. Внесені відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик.

Крім завдань, обов'язків, знань та досвіду, які передбачені кваліфікаційними характеристиками, усі працівники повинні знати, виконувати та додержувати правил і норм охорони праці, безпечного ведення робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які вміщені у випуску 1 ДКХП.

Порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення розрядів, внесення змін та доповнень до випуску наведений у зазначених Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Кваліфікаційні характеристики
керівники

1. Генеральний директор національного
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності національного театрально-видовищного підприємства. Організує роботу та ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів національного театрально-видовищного підприємства. Відповідно до чинного законодавства забезпечує виконання завдань національного театрально-видовищного підприємства, що направлені на формування та задоволення потреб населення у сценічному, музичному та цирковому мистецтві, соціальний розвиток колективу. Вживає заходів щодо ефективного використання і зберігання закріпленого за національним театрально-видовищним підприємством державного майна. Розробляє та практично реалізує найважливіші державні програми у сфері культури. Спрямовує колектив на визнання його творчого авторитету на загальнодержавному і міжнародному рівнях. Діє від імені національного театрально-видовищного підприємства. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки. Користується правом розпорядження коштами. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників, склади постановочних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, плани робіт над новими і капітально-поновленими постановками (програмами), визначає їх готовність і терміни випуску, календарні плани поточного репертуару. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Організує весь комплекс робіт з прокату поточного репертуару на стаціонарі, під час виїздів та гастролей. Вживає заходів щодо забезпечення національного театрально-видовищного підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам генерального директора, керівникам функціональних підрозділів національного театрально-видовищного підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового законодавства України; чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність театрально-видовищного підприємства; постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв України; економіку, організацію, основи та специфіку театрально-видовищного виробництва; сучасні методи господарювання та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

2. Головний адміністратор
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Організує виконання поточного плану показу вистав і обслуговування глядачів на стаціонарі, виїздах і гастролях. Забезпечує своєчасну інформацію населення про проведення мистецьких заходів та високу культуру обслуговування глядачів. Здійснює обсяг робіт, пов'язаних з випуском у світ рекламної продукції (програм, буклетів тощо) та їх реалізацію глядачам. Організує роботу квиткового господарства з продажу квитків та здійснює оперативний контроль за ходом їх реалізації. Контролює роботу квиткової каси, гардеробу для глядачів, прибиральників та інших працівників обслуговуючого персоналу із надання необхідних послуг і створення належних умов для глядачів. Забезпечує підготовку та проведення виїзних вистав (програм) та організує перевезення працівників та майна. Проводить роботу з організації і проведення гастролей. Організує підготовку майданчиків для показу вистав (програм) на гастролях, забезпечує бронювання місць у готелях для розміщення колективу. Чергує під час проведення вистав (програм). Організує роботу обслуговуючого персоналу щодо дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує контроль за дотриманням правил поведінки у громадських місцях та правил протипожежної безпеки.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; правила експлуатації театрально-видовищного підприємства; основи економіки, організації праці та управління; порядок ведення квиткового господарства, розповсюдження реклами; основи трудового законодавства, бухгалтерського обліку; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 3 років.

3. Головний балетмейстер

Завдання та обов'язки. Організує й очолює роботу з підготовки та випуску нових і поновлення раніше створених балетних вистав (програм). Забезпечує високий художній рівень вистав та програм на стаціонарі; під час виїздів та гастролей, контролює комплекс робіт, пов'язаних із створенням вистав (програм). Здійснює основні постановки, найбільш відповідальні балетні сцени у виставах (програмах). Веде роботу з композиторами та драматургами із створення нових сценічних творів. Визначає художні принципи роботи балетної трупи, розробляє перспективні репертуарні плани, плани-графіки випуску вистав (програм), формує склади постановочних груп та виконавців. Здійснює постійний зв'язок з творчими спілками, бере участь у роботі Художньої ради. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми та порядок професійного навчання складу балету, сприяє його творчому зростанню, вживає заходів щодо покращання умов праці. Організує та бере безпосередню участь у роботі з підвищення професійної майстерності творчих працівників. Розглядає календарні плани показу вистав (програм) поточного репертуару. Контролює творчу та трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу, вносить пропозиції щодо тарифікації, нагородження працівників та накладення дисциплінарних стягнень. Здійснює роботу з пропаганди досягнень музично-театрального мистецтва, з впровадження нових форм творчої діяльності.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; накази, розпорядження, постанови органів управління галуззю; найважливіші події у культурно-мистецькому житті країни та світу; методологію творчого процесу; основи музичної драматургії; роботу з партитурою та клавіром музично-сценічного твору; теорію режисури та акторської майстерності щодо її застосування у хореографічному мистецтві; досвід вітчизняного та світового балету; класичний та сучасний балетний репертуар; класичну, сучасну і народну хореографію; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією балетмейстера не менше 3 років.

4. Головний диригент

Завдання та обов'язки. Організує та очолює роботу з підготовки та випуску нових та поновлення раніше створених музичних вистав (програм). Забезпечує високий художній рівень вистав (програм) на стаціонарі, під час виїздів та гастролей, контролює комплекс робіт, пов'язаних із створенням вистав (програм). Диригує оркестром. Веде роботу з композиторами щодо створення нових сценічних творів. Розробляє перспективні репертуарні плани, плани-графіки випуску вистав (програм), формує склади постановочних груп та виконавців. Здійснює постійний зв'язок з творчими спілками, бере участь у роботі Художньої ради. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми та порядок професійного навчання творчих працівників. Працює з виконавцями, оперними та балетними диригентами, надає їм необхідну творчу допомогу. Розглядає календарні плани показу вистав (програм) поточного репертуару. Контролює дотримання творчої та трудової дисципліни художньо-артистичним персоналом, вносить пропозиції щодо тарифікації, нагородження та накладення дисциплінарних стягнень. Здійснює роботу із пропаганди досягнень музично-драматичного мистецтва, впровадження нових форм творчої діяльності.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; накази, розпорядження, постанови органів управління галуззю; найважливіші події у суспільно-політичному житті країни; методологію творчого процесу; теорію і практику диригування; основи підготовки сценічного оформлення, режисури, вокального мистецтва та акторської майстерності; досвід роботи вітчизняних та світових закладів культури; класичний та сучасний репертуар; методику вокальної педагогіки; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією диригента вищої категорії не менше 3 років.

5. Головний режисер
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Здійснює творче керівництво художньо-артистичним персоналом театрально-видовищного підприємства із створення нових і поновлення раніше створених вистав (програм). Розробляє перспективні репертуарні плани, плани-графіки випуску нових вистав (програм). Здійснює основні постановки, що визначають художні принципи роботи колективу. Забезпечує художній рівень вистав (програм) на стаціонарі, під час виїздів та гастролей. Контролює комплекс робіт, пов'язаних із створенням вистав (програм) іншими режисерами-постановниками. Розглядає календарні плани показу вистав (програм) поточного репертуару. Веде роботу з авторами із створення нових сценічних творів. Формує склади постановочних груп і виконавців. Забезпечує постійний зв'язок з творчими спілками. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання кадрів художньо-артистичного персоналу. Визначає систему, форми та порядок професійного навчання, організує і бере безпосередню участь у заходах з підвищення професійної майстерності творчих працівників. Контролює творчу і трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу. Вносить пропозиції щодо тарифікації, заохочення працівників або накладення дисциплінарних стягнень.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; методологію творчого процесу; теорію і практику режисури й акторської майстерності; основи сценічного і музичного оформлення, вокального і хорового мистецтва; класичну і сучасну драматургію; найважливіші події у суспільно-політичному житті країни; роботу з партитурою і клавіром музично-сценічного твору; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського і трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією режисера-постановника, режисера не менше 3 років.

6. Головний хормейстер

Завдання та обов'язки. Керує хоровим колективом. Здійснює диригування хором. Забезпечує високий рівень його творчої діяльності на стаціонарі, під час виїздів та гастролей. Бере участь у роботі з підготовки та випуску нових і поновлення раніше створених вистав (програм). Веде роботу з композиторами та драматургами із створення нових сценічних творів. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів. Контролює роботу хормейстерів, надає їм необхідну творчу допомогу. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми та порядок професійного навчання творчих працівників. Бере участь у розробленні перспективних репертуарних планів, планів-графіків випуску нових вистав (програм). Контролює творчу та трудову дисципліну артистів хору, вносить пропозиції щодо тарифікації, нагородження працівників та накладення дисциплінарних стягнень. Бере участь у роботі з пропаганди досягнень музично-театрального мистецтва.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; накази, розпорядження, постанови органів управління галуззю; методологію творчого процесу; найважливіші події у суспільно-політичному житті країни; класичний та сучасний репертуар; основи режисури й акторської майстерності; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією хормейстера не менше 3 років.

7. Головний художник
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Бере участь у формуванні загальної художньої політики театрально-видовищного підприємства Розробляє принципи художньо-постановочного рішення вистав (програм). Забезпечує високий художній рівень оформлення всіх вистав (програм), інтер'єра приміщення театрально-видовищного підприємства, а також якість реклами і тематичних виставок, що відображають історію та творчі досягнення колективу. Створює відповідно до задуму постановників оформлення нових та раніше створених вистав (програм) згідно з планом-графіком роботи в межах установлених термінів та витрат. Забезпечує своєчасне подання ескізів та макетів оформлення і костюмів нових та капітально-поновлених постановок, розроблення детальних планів підготовки та випуску вистав (програм) в межах затверджених термінів. Контролює роботу художників-постановників, спеціалістів художньо-постановочної частини, запрошених художників та надає їм необхідну творчу допомогу. Організує вивчення новітніх досягнень сценографії, сучасної технології, нових матеріалів. Бере участь у комплектуванні кадрів, вживає заходів щодо підвищення професійної майстерності молодих художників.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; методологію творчого процесу; принципи створення та використання всіх компонентів сценічного оформлення; історію декораційного мистецтва; вітчизняний і світовий досвід сценографії; найважливіші події у суспільно-політичному житті країни; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією художника не менше 3 років.

8. Директор театрально-видовищного підприємства.
директор-розпорядник

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво діяльністю театрально-видовищного підприємства. Забезпечує розроблення та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у сценічному та музичному мистецтві, соціальний розвиток колективу. Діє від імені театрально-видовищного підприємства. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки. Користується правом розпорядження коштами. Видає, приймає до платежів зобов'язання. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає угоди та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади працівників, склади постановочних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, плани робіт над новими і капітально-поновленими постановками (програмами), визначає їх готовність і терміни випуску, календарні плани поточного репертуару. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за театрально-видовищним підприємством майна. Організує весь комплекс робіт з прокату поточного репертуару на стаціонарі, під час виїздів та гастролей. Вживає заходів щодо забезпечення театрально-видовищного підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів театрально-видовищного підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового законодавства України; чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність театрально-видовищного підприємства; постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв України, органів місцевого самоврядування в галузі культури і мистецтва; економіку, організацію, основи та специфіку театрально-видовищного виробництва; сучасні методи господарювання та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

9. Завідувач каси (квиткової)
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою квиткової каси. Забезпечує своєчасну обробку комплектів квитків. Вирізає квитки та направляє їх з відповідним оформленням документів, накладних до театрально-концертних (спортивно-видовищних) кас. Здійснює контроль наявності комплектів квитків, отримання, зберігання та повернення квитків та грошових коштів від реалізації квитків. Забезпечує поточний, попередній продаж та продаж квитків на замовлення, бронювання місць, повернення коштів глядачу у разі відміни заходу. Приймає та перевіряє щоденні звіти щодо продажу квитків касирами театрально-видовищного підприємства. В установленому порядку своєчасно готує здавання виручки касою до банку. Вживає заходів щодо вдосконалення організації праці касирів квиткової каси.

Повинен знати: положення, інструкції та інші нормативні документи щодо ведення квиткового господарства, отримання, зберігання, здачі грошових коштів; правила ведення касових та банківських операцій в частині ведення обліку та звітності; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи організації праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж аналогічної за характером роботи не менше 3 років.

10. Завідувач костюмерної

Завдання та обов'язки. Виконує роботи щодо забезпечення артистів на репетиціях та виставах (програмах) необхідними костюмами, добирає костюми із запасного художнього гардеробу для нових вистав (програм) та вистав (програм) поточного репертуару під час вводу нових виконавців. Бере участь у підборі та підготовці кадрів костюмерної служби, здійснює облік робочого часу її працівників. Бере участь у роботі над ескізами з художником-постановником та художником-модельєром.

Повинен знати: чинні нормативні акти з питань культури і мистецтва; основи організації творчо-виробничого процесу; техніку оброблення і зберігання костюму, добору необхідного матеріалу та деталей костюму; весь наявний гардероб та його розподіл з урахуванням особливостей артистів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта (бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи аналогічної за характером не менше 3 років.

11. Завідувач трупи

Завдання та обов'язки. Здійснює організаційне керівництво творчо-виробничою діяльністю трупи театру. Бере участь у розподілі ролей у нових і капітально-поновлених виставах. Вносить пропозиції щодо введення нових виконавців у вистави поточного репертуару. Бере участь у складанні планів репетиційної роботи з прийнятих до постановки нових і капітально-поновлених вистав, у плануванні поточного репертуару театру. Забезпечує раціональне і рівномірне завантаження трупи у виставах поточного репертуару. Здійснює облік виконання норм працівниками творчого складу, контролює дотримання ними трудової дисципліни. Складає розклад репетицій на кожний день. Бере участь в організації роботи щодо підвищення кваліфікації, доборі нових кадрів творчого складу і запрошенні разових виконавців. Вивчає творчі можливості артистів театру.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; творчо-виробничий процес роботи театру; систему та умови оплати праці працівників театру; основи режисури та акторської майстерності; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією помічника художнього керівника (головного режисера) для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

12. Завідувач художньо-постановочної частини

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво всім комплексом робіт художньо-постановочної частини театрально-видовищного підприємства. Організує виготовлення декорацій у межах затверджених витрат та термінів, монтування і проведення вистав (програм) як на стаціонарі, так і під час гастролей і виїздів. Бере участь разом із художником-постановником, режисером-постановником вистави (програми) в розгляді та представленні макетів і ескізів оформлення на затвердження керівництву та Художній раді театрально-видовищного підприємства. Складає описи робіт, організує силами відповідних фахівців виготовлення макетів, кошторисної і технічної документації, розроблення конструктивних креслень. Складає плани і графіки робіт і контролює їх виконання. Готує заявки на придбання необхідних матеріалів для нових та капітально-поновлених постановок (програм). Забезпечує можливе комплектування та використання деталей оформлення із запасних фондів. Готує заявки на ремонт оформлення вистав поточного репертуару та організує їх виконання. Організує роботу з підготовки сценічного майна до гастролей і виїзних вистав (ремонт оформлення, упакування, перевезення меблів, реквізиту, костюмів тощо). Складає кошториси витрат на постановку вистав (програм), разом з художником-постановником розробляє сценічні плани декорацій, складає технологічний і сценічний опис виготовлення оформлення. Бере участь у доборі кадрів художньо-постановочної частини. Організує облік робочого часу працівників постановочної частини. Забезпечує дисципліну та організованість у роботі підлеглих йому служб, бездоганне додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Повинен знати: організацію творчо-виробничого процесу; основи економіки і планування; техніку і технологію виготовлення декорацій, меблів, реквізиту, тощо; властивості та специфіку фактури матеріалів, що застосовуються у театральному виробництві; правила зберігання і транспортування декорацій; досвід роботи українських і світових закладів у галузі декораційного мистецтва, театральної техніки і технології; специфіку творчої роботи; основи бухгалтерського обліку і звітності; економіку та організацію праці та управління виробництвом; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітари та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 3 років.

13. Керівник літературно-драматургічної частини

Завдання та обов'язки. Бере участь у формуванні репертуару театрально-видовищного підприємства. Підбирає необхідний літературний та іконографічний матеріал, організує консультації спеціалістів. Проводить роботу з драматургами. Рекомендує авторам теми й сюжети для створення нових сценічних творів, розглядає творчі заявки, готує висновки щодо їх доцільності. Організує обговорення Художньою радою нових творів, редагує тексти і лібретто творів, прийнятих до постановки. Контролює виконання авторами договірних зобов'язань. Редагує всі рекламні видання і стежить за їх виходом у світ. Здійснює зв'язок із пресою, готує і передає для публікації інформаційні матеріали про творче життя колективу. Бере участь у заходах із вивчення глядацької аудиторії.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; історію театру, музики, балету, літератури; основи музичної драматургії; класичний і сучасний репертуар; класичну і сучасну літературу; основи видавничої справи; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 3 років.

14. Керівник музичної частини

Завдання та обов'язки. Здійснює художнє та організаційне керівництво роботою із створення музичного оформлення вистав (програм). Відпрацьовує спільно з головним режисером (диригентом) принципи та методи використання музики в репертуарі колективу, бере участь у формуванні репертуарних планів. Здійснює зв'язок з композиторами і надає їм практичну допомогу у підготовці музичного матеріалу. Вносить пропозиції щодо залучення композиторів до роботи із створення музики для нових вистав (програм). Готує спільно з композиторами і режисерами (диригентами) музику до вистав (програм) і бере участь у її обговоренні на Художній раді. Керує роботою репетиторів, акомпаніаторів та концертмейстерів. Контролює роботу звукооператорів і звукорежисерів. Здійснює і контролює художню якість виконання музики на сцені, підготовку оформлення нових вистав (програм) в межах визначених термінів і витрат, доцільне використання та завантаження артистів оркестру та окремих музикантів-виконавців. Вносить пропозиції щодо тарифікації артистів оркестру або окремих музикантів, заохочення їх творчої роботи, а також накладення на них дисциплінарних стягнень. Веде роботу з підвищення виконавської майстерності артистів оркестру та музикантів.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; специфіку музичної роботи; теорію та практику оркестрового та хорового диригування; класичну і сучасну музику; основи інструментовки; досвід музичної роботи вітчизняних і світових закладів культури; методи вокально-педагогічної роботи; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 3 років.

15. Начальник цеху (служби).
завідувач виробничої майстерні

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю цеху (служби, майстерні) з виготовлення або експлуатації сценічного оформлення вистав (програм). Забезпечує своєчасне та якісне виконання завдань художньо-постановочної частини з виготовлення художнього оформлення, а також поповнення і поточного ремонту декорацій та іншого оформлення нових і раніше створених вистав (програм) поточного репертуару. Забезпечує технічно відповідну експлуатацію устаткування, безпечні та здорові умови праці. Здійснює підбір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; організацію творчо-виробничого процесу театрально-видовищного підприємства; технологію виготовлення предметів і деталей оформлення; правила технічної експлуатації застосовуваного обладнання; передовий досвід у галузі театрального виробництва на Україні та за кордоном; основи економіки та організації праці; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Професіонали

1. Акомпаніатор. концертмейстер

Завдання та обов'язки. Виступає в концертах з підготовленими музичними творами за вказівкою адміністрації як на стаціонарі, так і на гастролях відповідно до затвердженої у встановленому порядку програми. Має хорошу техніку володіння музичним інструментом і необхідну професійну кваліфікацію для супроводження на високому художньому рівні виступів солістів у змішаних, сольних та інших концертах, а також у проведенні репетицій з підготовки нових концертних номерів і програм з концертними виконавцями усіх жанрів. Постійно підвищує професійну кваліфікацію і вдосконалює виконавчу майстерність. Приходить на репетиції творчо підготовленим. За вказівкою керівництва проводить з виконавцем заняття з поточного репертуару. Для виробничо-творчих потреб концертної організації бере участь у механічному записі концертних номерів. Виконує нові музичні твори з листа і транспонує нотний матеріал звичайної складності. Бере участь в обговоренні планів поточної роботи та інших питань творчої діяльності концертної організації.

Повинен знати: основи естетики; чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; основні напрямки розвитку сучасної музики; найбільш значні твори музичного класичного та сучасного репертуару; методи самостійної роботи над музичним твором, а також методи вокальної педагогіки і ансамблевого (хорового) співу; знання методики роботи з інструменталістами різних спеціальностей; природу вокалу, ансамблево-інструментальної музики; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Акомпаніатор, концертмейстер вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією акомпаніатора, концертмейстера I категорії не менше 3 років.

Акомпаніатор, концертмейстер I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією акомпаніатора, концертмейстера II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Акомпаніатор, концертмейстер II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Акомпаніатор, концертмейстер вищої категорії: яскраві музичні і сценічні здібності; висока професійна кваліфікація; висока технічна і виконавська підготовка; великий досвід концертмейстерської й ансамблевої роботи з артистами; яскрава творча індивідуальність; широке визнання слухачів; володіння широким репертуаром, що включає твори вищої складності вітчизняних і світових композиторів.

Акомпаніатор, концертмейстер I категорії: відмінні музичні і сценічні здібності; хороша професійна кваліфікація; хороша виконавська і технічна підготовка; достатній досвід концертмейстерської і ансамблевої роботи з артистами; визнання слухачів.

Акомпаніатор, концертмейстер II категорії: добрі музичні здібності; необхідний рівень виконавської майстерності і технічної підготовки.

2. Артист балету (соліст)

Завдання та обов'язки. Готує під керівництвом диригента і балетмейстера сольні балетні партії (балетні програми) з метою їх виконання як на стаціонарі, так і на гастролях та виїздах. Має необхідні розвинені хореографічні, музичні і сценічні здібності, а також акторську майстерність для створення сольних сценічних образів. Постійно працює над підвищенням своєї виконавської майстерності та оновленням репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи музичної грамоти; історію музики, балету; класичний і сучасний національний і світовий репертуар; теорію і практику акторської майстерності; методику тренажу і самостійної роботи над партією; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист балету (соліст) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста балету (соліста) I категорії не менше 3 років.

Артист балету (соліст) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста балету (соліста) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років,

Артист балету (соліст) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист балету (соліст) вищої категорії: виразні хореографічні, музичні і сценічні здібності, висока виконавська майстерність; яскрава творча індивідуальність; широке визнання глядачів.

Артист балету (соліст) I категорії: добрі хореографічні, музичні та сценічні здібності; висока виконавська майстерність; творча індивідуальність.

Артист балету (соліст) II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; музичні, хореографічні, сценічні здібності.

3. Артист балету (театру)

Завдання та обов'язки. Готує під керівництвом балетмейстера і диригента доручені йому для виконання у складі балетної групи відповідно до кваліфікації, партії і виконує їх як на стаціонарі, так і на гастролях та виїздах. Повинен з'являтися на репетиції творчо підготовленим, постійно працювати над підвищенням своєї виконавської майстерності, регулярно відвідувати уроки класичного танцю, а також займатися з репетитором і концертмейстером, зберігати і підтримувати зовнішню форму. В разі потреби готує партії до термінового вводу.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи музичної грамоти; історію музики, театру, балету; класичний і сучасний національний і світовий репертуар; поточний репертуар свого театру; теорію і практику акторської майстерності; методику тренажу і самостійної роботи над партією; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний майстер сцени: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста балету (театру) вищої категорії не менше 5 років.

Артист балету (театру) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста балету (театру) I категорії не менше 3 років,

Артист балету (театру) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста балету (театру) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист балету (театру) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Провідний майстер сцени: почесні звання; видатні хореографічні та музичні здібності; бездоганна професійна майстерність; яскрава творча індивідуальність; широке визнання аудиторії в Україні та за її межами.

Артист балету (театру) вищої категорії: висока професійна майстерність; яскраві музичні, хореографічні і сценічні здібності; широке визнання глядачів і громадськості; виконання провідних і перших партій в балетах, а також великих балетних партій в оперних виставах і відповідальних сольних танцювальних номерів і партій в оперетах і музичних комедіях.

Артист балету (театру) I категорії: професійна майстерність; яскраві музичні, хореографічні і сценічні здібності; виконання перших і других партій в балетах, великих балетних партій в оперних виставах, значних сольних і групових танцювальних номерів в оперетах і музичних комедіях, технічно складних номерів у виставах усіх жанрів; в окремих випадках - виконання провідних партій в балетах.

Артист балету (театру) II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; добрі хореографічні, музичні, сценічні здібності, професійна підготовка; виконання ансамблевих танців та участь в масових сценах у спектаклях всіх жанрів; в окремих випадках - виконання інших партій і нескладних сольних номерів.

4. Артист-вокаліст (соліст оперний, камерний)

Завдання та обов'язки. Готує під керівництвом диригента і режисера вокальні партії (концертні програми) з метою їх виконання як на стаціонарі, так і на гастролях та виїздах. Повинен мати необхідні голосові, музичні і сценічні здібності, а також акторську майстерність для створення переконливих вокально-сценічних образів. Постійно працює над підвищенням своєї виконавської майстерності та оновленням репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; теорію вокального мистецтва, історію і теорію музики; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний майстер сцени: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста оперного, камерного) вищої категорії не менше 5 років.

Артист-вокаліст (соліст оперний, камерний) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста оперного, камерного) I категорії не менше 3 років.

Артист-вокаліст (соліст оперний, камерний) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста оперного, камерного) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист-вокаліст (соліст оперний, камерний) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Провідний майстер сцени: почесні звання; видатні вокальні та музичні здібності; бездоганна професійна майстерність; яскрава творча індивідуальність; широке визнання слухацької та професіональної аудиторії в Україні та за її межами.

Артист-вокаліст (соліст оперний, камерний) вищої категорії: володіння виразними голосовими, музичними і сценічними здібностями; висока виконавська майстерність; яскрава творча індивідуальність; широке визнання глядачів; виконання провідних партій та ролей в репертуарі театру, сольних концертних програм у двох відділеннях; участь у збірних концертних програмах, музичних та літературно-музичних композиціях, оперних виставах у концертному виконанні, інших формах концертної діяльності.

Артист-вокаліст (соліст оперний, камерний) I категорії: добрі вокальні, музичні та сценічні здібності; висока виконавська майстерність; виконання перших та других партій та ролей в репертуарі театру, сольні концертні програми в одному відділенні; участь у збірних концертних програмах, інших формах концертної діяльності з виконанням окремих вокальних творів.

Артист-вокаліст (соліст оперний, камерний) II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; виконання партій і ролей другого і третього плану.

5. Артист-вокаліст (соліст
музичної комедії, естради)

Завдання та обов'язки. Готує під керівництвом диригента і режисера вокальні партії (концертні програми) з метою їх виконання як на стаціонарі, так і на гастролях та виїздах. Повинен мати необхідні голосові, музичні і сценічні здібності, а також акторську майстерність для створення переконливих вокально-сценічних образів. Постійно працює над підвищенням своєї виконавської майстерності та оновленням репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; теорію вокального мистецтва, історію і теорію музики; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист-вокаліст (соліст музичної комедії, естради) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста музичної комедії, естради) I категорії не менше 3 років.

Артист-вокаліст (соліст музичної комедії, естради) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста музичної комедії, естради) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист-вокаліст (соліст музичної комедії, естради) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист-вокаліст (соліст музичної комедії, естради) вищої категорії: володіння виразними голосовими, музичними і сценічними здібностями; висока виконавська майстерність; яскрава творча індивідуальність; широке визнання глядачів; виконання провідних партій та ролей в репертуарі театру, сольних концертних програм у двох відділеннях; участь у збірних концертних програмах, музичних та літературно-музичних композиціях, оперних виставах у концертному виконанні, інших формах концертної діяльності.

Артист-вокаліст (соліст музичної комедії, естради) I категорії: добрі вокальні, музичні та сценічні здібності; висока виконавська майстерність; виконання перших та других партій та ролей в репертуарі театру, сольні концертні програми в одному відділенні; участь у збірних концертних програмах, інших формах концертної діяльності з виконанням окремих вокальних творів.

Артист-вокаліст (соліст музичної комедії, естради) II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; виконання партій і ролей другого і третього плану.

6. Артист-вокаліст (соліст-бандурист)

Завдання та обов'язки. Здійснює підготовчу роботу і виконавську діяльність (грає) на одному або кількох музичних інструментах (бандура, ліра, кобза) як соліст або член інструментальної групи в органічному поєднанні з вокальною діяльністю (співом) як соліста або члена вокальної групи. Застосовує традиційні та авторські форми і методи імпровізування і стилізування під час концертного та інших видів прилюдного виконання. Вивчає кобзарську творчість, одяг, інструменти. Записує музичні твори для радіо та телебачення. Співпрацює с композиторами, режисерами та іншими спеціалістами з метою забезпечення високого художнього рівня виступів та концертів.

Повинен знати: історію та теорію української та світової музики; історію України; народознавство; літературу, усну народну творчість (думи, балади, історичні, ліричні та інші народні пісні); теорію та практику композиції; будову, технічні і виражальні особливості музичних інструментів (бандури, ліри, кобзи); ораторське мистецтво; техніку кобзарського співу і мовлення; чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний майстер сцени: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста-бандуриста) вищої категорії не менше 5 років.

Артист-вокаліст (соліст-бандурист) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста-бандуриста) I категорії не менше 3 років.

Артист-вокаліст (соліст-бандурист) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста-бандуриста) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист-вокаліст (соліст-бандурист) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Провідний майстер сцени: почесні звання; видатні вокальні та музичні здібності; бездоганна професійна майстерність; яскрава творча індивідуальність; широке визнання слухацької та професіональної аудиторії,

Артист-вокаліст (соліст-бандурист) вищої категорії: висока вокальна, інструментальна та ораторська майстерність; жанрово та композиційно складна концертна програма.

Артист-вокаліст (соліст-бандурист) I категорії: розвинені вокальні, інструментальні та ораторські здібності; різноманітна концертна програма.

Артист-вокаліст (соліст-бандурист) II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; наявність концертної програми.

7. Артист допоміжного складу

Завдання та обов'язки. Бере участь у масових сценах вистав (програм) усіх жанрів. Повинен мати необхідні музичні, сценічні і вокальні здібності.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; елементи акторської майстерності, сценічного руху, хореографії та основи сценічної грамоти; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

8. Артист (театру драми, юного глядача)

Завдання та обов'язки. Готує під керівництвом режисера і виконує у виставах театру доручені йому ролі як на стаціонарі, так і на гастролях і виїздах. Повинен володіти необхідними творчими здібностями та акторською майстерністю для створення сценічних образів. Зобов'язаний володіти елементами внутрішньої і зовнішньої акторської техніки та різноманітністю виразних засобів; з'являтись на репетиції творчо підготовленим, постійно вдосконалювати свою майстерність, самостійно займатися тренажем; зберігати і підтримувати зовнішню форму, що відповідає характеру виконуваних ролей; у разі виробничої потреби готує роль у порядку термінового вводу.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; історію театрального мистецтва; класичну і сучасну драматургію; теорію і практику майстерності актора; основи музичної грамоти і хореографії; закони сценічної мови і сценічного руху; методи тренажу і самостійної роботи над роллю; поточний репертуар свого театру; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний майстер сцени: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста драми (театру драми, юного глядача) вищої категорії не менше 5 років.

Артист (театру драми, юного глядача) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста драми (театру драми, юного глядача) I категорії не менше 3 років.

Артист (театру драми, юного глядача) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста драми (театру драми, юного глядача) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист (театру драми, юного глядача) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Провідний майстер сцени: почесні звання; яскрава творча індивідуальність; видатні сценічні здібності; здатність до самостійної, оригінальної інтерпретації сценічного характеру; виконання провідних ролей, які визначають ідейно-художню спрямованість театру; досконале володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; широке визнання публіки, театральної громадськості, преси.

Артист (театру драми, юного глядача) вищої категорії: яскрава творча індивідуальність; висока професійна майстерність; вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; виконання відповідальних, у тому числі головних ролей у виставах театру; широке визнання публіки.

Артист (театру драми, юного глядача) I категорії: яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру.

Артист (театру драми, юного глядача) II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; виконання ролей у виставах.

9. Артист духового оркестру

Завдання та обов'язки. Виконує, керуючись вказівками і вимогами диригента, оркестрові партії свого інструмента. Відповідно до кваліфікації залучається до виконання сольних партій по своїй групі інструментів. Постійно працює над підвищенням професійної майстерності та оновленням репертуару. Концертмейстер несе відповідальність за творчий стан своєї групи.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; музичну літературу для свого інструмента; теорію та історію музики; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист духового оркестру вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста духового оркестру I категорії не менше 3 років.

Артист духового оркестру I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста духового оркестру II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист духового оркестру II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист духового оркестру вищої категорії: висока виконавська майстерність і музична культура; досконале володіння навичками читання оркестрових партій з листа.

За цією категорією тарифікуються: концертмейстери та заступники концертмейстерів груп: флейти, гобої, фаготи, перші, другі і треті кларнети; валторни, саксофони, труби, тромбони, туби, корнети, баритони, тенори, ударні, контрабаси.

Артист духового оркестру I категорії: високий рівень техніки виконання, досконале володіння інструментом, добрі навички читання оркестрових партій з листа.

За цією категорією тарифікуються: другі голоси груп - флейти, гобої; перші, другі та треті кларнети; валторни, саксофони, труби, тромбони, туби, корнети, тенори, ударні, контрабаси, рояль, арфа.

Артист духового оркестру II категорії: розвинені інструментальні здібності; необхідна професійна підготовка для виконання оркестрових партій.

За цією категорією тарифікуються: другі та треті голоси груп: гобої (англійський ріжок), другі та треті кларнети; баритон, ударні.

10. Артист естрадного оркестру (ансамблю)

Завдання та обов'язки. Виконує оркестрові партії. Відповідно до кваліфікації залучається до виконання сольних епізодів, сольних партій та сольних п'єс на своєму основному інструменті по пам'яті в супроводі оркестру. З метою кращого звучання оркестру суміщує гру на основному інструменті із додатковими (саксофон - кларнет, саксофон - флейта, труба - флюгельгорн, тромбон - дрібні ударні, контрабас - бас - гітара тощо). Виконує всі вказівки диригента щодо інтерпретації виконуваного твору. Постійно працює над підвищенням своєї виконавської майстерності та створенням нового репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; теорію музики і сольфеджіо; музичну літературу для свого інструмента; основний і поточний репертуар колективу; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист естрадного оркестру (ансамблю) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста естрадного оркестру (ансамблю) I категорії не менше 3 років.

Артист естрадного оркестру (ансамблю) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста естрадного оркестру (ансамблю) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист естрадного оркестру (ансамблю) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист естрадного оркестру (ансамблю) вищої категорії: видатна виконавська майстерність і музична культура; вільна імпровізація в різних стилях і темпах; здатність очолювати групу однотипних оркестрових інструментів.

Артист естрадного оркестру (ансамблю) I категорії: висока виконавська майстерність; імпровізація в одному стилі; володіння навичками читання оркестрових партій з листа.

Артист естрадного оркестру (ансамблю) II категорії: розвинені інструментальні здібності; необхідна професійна підготовка для виконання оркестрових партій.

11. Артист естрадно-симфонічного оркестру

Завдання та обов'язки. Виконує, керуючись вказівками і вимогами диригента, оркестрові партії свого інструмента. Відповідно до кваліфікації залучається до виконання сольних партій по своїй групі інструментів. Постійно працює над підвищенням професійної майстерності та оновленням репертуару. Концертмейстер несе відповідальність за творчий стан своєї групи.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; музичну літературу для свого інструмента; теорію та історію музики; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист естрадно-симфонічного оркестру вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста естрадно-симфонічного оркестру I категорії не менше 3 років.

Артист естрадно-симфонічного оркестру I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста естрадно-симфонічного оркестру II категорії не менше 2 років, бакалавра-не менше 3 років.

Артист естрадно-симфонічного оркестру II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист естрадно-симфонічного оркестру вищої категорії: яскрава виконавська майстерність і висока музична культура; досконале володіння навичками читання оркестрових партій з листа та імпровізації.

За цією категорією тарифікуються: концертмейстери та заступники концертмейстерів струнних груп, перші голоси та регулятори дерев'яних та мідних духових інструментів, другі пульти перших скрипок та віолончелей; бас-тромбон, туба, перша арфа, літаври, дрібні ударні інструменти, ударна установка, акордеон, гітара, рояль.

Артист естрадно-симфонічного оркестру I категорії: висока виконавська майстерність; досконале володіння інструментом; добрі навички читання оркестрових партій з листа.

За цією категорією тарифікуються: треті та четверті пульти скрипок та віолончелей; другі пульти других скрипок, альтів, контрабасів; другі голоси: флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот; друга та четверта валторни; другі та треті труба і тромбон.

Артист естрадно-симфонічного оркестру II категорії: розвинені інструментальні здібності; необхідна професійна підготовка для виконання оркестрових партій.

12. Артист камерного ансамблю (академічного)

Завдання та обов'язки. Самостійно готує партію свого інструмента для участі у репетиційній роботі ансамблю. Бере участь у концертних виступах свого колективу як на стаціонарі, так і на гастролях. Постійно працює над підвищенням професійної майстерності та оновленням репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; музичну літературу для свого інструмента; історію та теорію музики; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист камерного ансамблю (академічного) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста камерного ансамблю (академічного) I категорії не менше 3 років.

Артист камерного ансамблю (академічного) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста камерного ансамблю (академічного) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист камерного ансамблю (академічного) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист камерного ансамблю (академічного) вищої категорії: видатна професійна майстерність, висока виконавська культура, яскрава творча індивідуальність; широке визнання глядачів.

Артист камерного ансамблю (академічного) I категорії: висока виконавська майстерність; бездоганне володіння навичками читання ансамблевих партій.

Артист камерного ансамблю (академічного) II категорії: розвинені інструментальні здібності; необхідна професійна підготовка для виконання ансамблевих партій.

13. Артист ляльковод (театру ляльок)

Завдання та обов'язки. Готує під керівництвом режисера і виконує у виставах доручені йому ролі, володіє технікою ляльковедення, виконує мовні і технічні шуми, проводить часткове перестановлення декорацій. Зобов'язаний постійно вдосконалювати свою майстерність, самостійно тренуватися; з'являтися на репетиції творчо підготовленим; у разі виробничої потреби терміново готувати роль; володіти необхідними музичними і вокальними навичками.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; історію і досвід роботи театру ляльок; теорію і практику майстерності актора; специфіку створення сценічного образу в ляльковому театрі; закони сценічної мови і виконання вокальних сцен і партій; методи тренажу і самостійної роботи над роллю; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний майстер сцени: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-ляльковода (театру ляльок) вищої категорії не менше 5 років.

Артист-ляльковод (театру ляльок) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-ляльковода (театру ляльок) I категорії не менше 3 років.

Артист-ляльковод (театру ляльок) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста-ляльковода (театру ляльок) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист-ляльковод (театру ляльок) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Провідний майстер сцени: почесні звання; яскрава творча індивідуальність; видатні сценічні здібності; здатність до самостійної, оригінальної інтерпретації сценічного характеру; виконання провідних ролей, які визначають ідейно-художню спрямованість театру; вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; досконале володіння технікою ляльковедення; широке визнання публіки, театральної громадськості, преси.

Артист-ляльковод (театру ляльок) вищої категорії: яскрава творча індивідуальність; висока професійна майстерність; володіння всіма елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; виконання відповідальних, у тому числі головних, ролей у виставах театру; широке визнання публіки; досконале володіння технікою ляльковедення.

Артист-ляльковод (театру ляльок) I категорії: яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру; добре володіння технікою ляльковедення.

Артист-ляльковод (театру ляльок) II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; виконання ролей у виставах; володіння технікою ляльковедення.

14. Артист оркестру народних інструментів
(оркестрової трупи фольклорного колективу,
ансамблю народних інструментів)

Завдання та обов'язки. Виконує оркестрові партії, а також партії акомпануючих голосів. Відповідно до кваліфікації може займати провідне положення у своїх групах інструментів, залучатися до виконання оркестрових сольних партій та самостійних сольних творів по пам'яті. Виконує всі вказівки диригента щодо інтерпретації виконуваного твору. Постійно працює над підвищенням своєї виконавської майстерності та оновленням репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; історію та шляхи розвитку народної музики; теорію музики та музичну літературу для свого інструмента; основний та поточний репертуар колективу; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист оркестру народних інструментів (оркестрової групи фольклорного колективу, ансамблю народних інструментів) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста оркестру народних інструментів (оркестрової групи фольклорного колективу, ансамблю народних інструментів) I категорії не менше 3 років.

Артист оркестру народних інструментів (оркестрової групи фольклорного колективу, ансамблю народних інструментів) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста оркестру народних інструментів (оркестрової групи фольклорного колективу, ансамблю народних інструментів) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист оркестру народних інструментів (оркестрової групи фольклорного колективу, ансамблю народних інструментів) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист оркестру народних інструментів (оркестрової групи фольклорного колективу, ансамблю народних інструментів) вищої категорії: яскрава творча індивідуальність, видатна виконавська майстерність і музична культура, широке визнання слухачів; може очолювати групи однотипних оркестрових інструментів.

Артист оркестру народних інструментів (оркестрової групи фольклорного колективу, ансамблю народних інструментів) I категорії: високий рівень професійної майстерності, досконале володіння своїм основним інструментом, навичками читання з листа, імпровізацією.

Артист оркестру народних інструментів (оркестрової групи фольклорного колективу, ансамблю народних інструментів) II категорії: розвинені інструментальні здібності; необхідна професійна підготовка для виконання оркестрових партій.

15. Артист оркестру (театру)

Завдання та обов'язки. Кваліфіковано, відповідно до вказівок і вимог диригента виконує оркестрові партії свого інструмента як на стаціонарі, так і під час гастролей та виїздів. Постійно працює над підвищенням свого технічного рівня та музичної культури виконання. Як музикант-виконавець може бути залученим у разі потреби до виступів на сцені у виставах театру.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; музичну літературу для свого інструмента; теорію та історію музики; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист оркестру (театру) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста оркестру (театру) не менше 3 років.

Артист оркестру (театру) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста оркестру (театру) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист оркестру (театру) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист оркестру (театру) вищої категорії: відмінні музичні здібності; високий рівень техніки та музичної культури виконання; досконале володіння навичками читання оркестрових партій з листа; виконання сольних партій по своїй групі інструментів.

За цією категорією тарифікуються: концертмейстери та заступники концертмейстерів перших скрипок та віолончелей, другі пульти перших скрипок і віолончелей, концертмейстери та заступники концертмейстерів других скрипок, альтів, контрабасів; бас-тромбон, туба, перші голоси та регулятори дерев'яних та мідних духових інструментів, перша арфа, літаври.

Артист оркестру (театру) I категорії: відмінні музичні здібності; високий рівень техніки та музичної культури виконання; добрі навички читання оркестрових партій з листа.

За цією категорією тарифікуються: третій та четвертий пульти перших скрипок та віолончелей; другі пульти других скрипок, альтів, контрабасів; другі голоси: флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, тромбон; друга та четверта валторни, дрібні ударні інструменти, друга арфа, рояль.

Артист оркестру (театру) II категорії: добрі музичні здібності; необхідна професійна підготовка для виконання оркестрових партій; володіння навичками оркестрового виконання.

16. Артист оркестру (цирку)

Завдання та обов'язки. Досконало володіє грою на своєму інструменті, добре читає ноти з листа; у разі потреби бере участь у тематичних виставах, парадах-прологах та масових сценах, а також кавалькадах, незалежно від того, пов'язано це з переодяганням та гримуванням.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; музичну грамоту; сучасну і класичну музику; репертуар циркових програм; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист оркестру (цирку) вищої категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста оркестру (театру) I категорії не менше 5 років.

Артист оркестру (цирку) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією артиста оркестру (цирку) II категорії не менше 3 років.

Артист оркестру (цирку) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист оркестру (цирку) вищої категорії: солісти оркестру та концертмейстери оркестрових груп, які володіють видатною виконавською майстерністю.

Артист оркестру (цирку) I категорії: досконале володіння своїм інструментом, висока професійна виконавська майстерність.

Артист оркестру (цирку) II категорії: добре володіння своїм інструментом, професійна виконавська майстерність.

17. Артист народного хору (хорової
групи ансамблю пісні і танцю)

Завдання та обов'язки. Виконує хорові партії, керуючись вказівками та вимогами диригента. Відповідно до кваліфікації може займати провідне положення в окремих групах хору, залучатись до виконання сольних заспівів та самостійних відповідальних сольних партій. Постійно працює над підвищенням своєї виконавської майстерності та оновленням репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; теорію вокальної майстерності та хорового співу; теорію музики і сольфеджіо; основний та поточний хоровий репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист народного хору (хорової групи ансамблю пісні і танцю) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста хору (хорової групи ансамблю пісні і танцю) I категорії не менше 3 років.

Артист народного хору (хорової групи ансамблю пісні і танцю) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста хору (хорової групи ансамблю пісні і танцю) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист народного хору (хорової групи ансамблю пісні і танцю) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист народного хору (хорової групи ансамблю пісні і танцю) вищої категорії: творча індивідуальність; яскравий за тембром голос повного діапазону і висока професійна майстерність; бездоганне володіння всіма засобами вокально-хорової техніки.

Артист народного хору (хорової групи ансамблю пісні і танцю) I категорії: творча індивідуальність; красивий за тембром голос та професійна майстерність; володіння засобами вокально-хорової техніки.

Артист народного хору (хорової групи ансамблю пісні і танцю) II категорії: розвинені вокальні здібності; необхідна професійна підготовка.

18. Артист розмовного жанру

Завдання та обов'язки. Самостійно або за допомогою спеціалістів здійснює підготовчу роботу та концертні виступи з виконанням літературних творів як на стаціонарі, так і на гастролях. Бере участь у різноманітних формах концертної діяльності. Постійно працює над підвищенням професійної виконавської майстерності та оновленням репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; українську та світову літературу; основи акторської майстерності; риторику; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист розмовного жанру вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста розмовного жанру I категорії не менше 3 років.

Артист розмовного жанру I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста розмовного жанру II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист розмовного жанру II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист розмовного жанру вищої категорії: бездоганна професійна майстерність, яскрава творча індивідуальність; виступи з сольними літературними програмами у двох відділеннях; різноманітні форми концертної діяльності; широке визнання глядачів.

Артист розмовного жанру I категорії: досконала професійна майстерність; виступи з сольними концертними програмами в одному відділенні; участь у збірних концертних програмах та інших формах концертної діяльності з виконанням окремих літературних творів.

Артист розмовного жанру II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; участь у збірних концертних програмах та інших формах концертної діяльності з виконанням окремих сольних літературних творів.

19. Артист симфонічного (камерного) оркестру

Завдання та обов'язки. Виконує, керуючись вказівками і вимогами диригента, оркестрові партії свого інструмента. Відповідно до кваліфікації залучається до виконання сольних партій по своїй групі інструментів. Постійно працює над підвищенням професійної майстерності й оновленням репертуару. Концертмейстер несе відповідальність за творчий стан своєї групи.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; музичну літературу для свого інструмента; теорію та історію музики; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист симфонічного (камерного) оркестру вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста симфонічного (камерного) оркестру I категорії не менше 3 років.

Артист симфонічного (камерного) оркестру I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста симфонічного оркестру (камерного) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист симфонічного (камерного) оркестру II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист симфонічного (камерного) оркестру вищої категорії: висока виконавська майстерність і музична культура; досконале володіння навичками читання оркестрових партій з листа.

За цією категорією тарифікуються: концертмейстери та заступники концертмейстерів струнних груп, перші голоси та регулятори дерев'яних та мідних духових інструментів, другі та треті пульти перших скрипок, другі пульти других скрипок, альтів та віолончелей, бас-тромбон, туба, перша арфа, літаври (для камерних оркестрів - рояль, клавесин, інші клавішні).

Артист симфонічного (камерного) оркестру I категорії: висока виконавська майстерність; досконале володіння інструментом; добрі навички читання оркестрових партій з листа.

За цією категорією тарифікуються: четвертий та п'ятий пульти перших скрипок; треті пульти других скрипок, альтів, віолончелей та контрабасів; другі голоси: флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, тромбон; друга та четверта валторни, дрібні ударні інструменти, рояль.

Артист симфонічного (камерного) оркестру II категорії: розвинені інструментальні здібності; необхідна професійна підготовка для виконання оркестрових партій.

20. Артист-соліст-інструменталіст

Завдання та обов'язки. Здійснює підготовчі роботи і виконавську діяльність на своєму музичному інструменті. Самостійно або за допомогою спеціалістів розробляє концертні програми чи окремі номери для своїх виступів як на стаціонарі, так і на гастролях. Постійно працює над підвищенням виконавської майстерності та оновленням репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; історію і теорію музики; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист-соліст-інструменталіст вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-соліста-інструменталіста I категорії не менше 3 років.

Артист-соліст-інструменталіст I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста-соліста-інструменталіста II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист-соліст-інструменталіст II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист-соліст-інструменталіст вищої категорії: висока виконавська майстерність, бездоганне володіння своїм музичним інструментом, яскрава творча індивідуальність; виступи з сольними концертними програмами у двох відділеннях; різноманітні форми концертної діяльності; широке визнання глядачів.

Артист-соліст-інструменталіст I категорії: досконала техніка володіння своїм музичним інструментом; виступи з сольними концертними програмами в одному відділенні; участь у збірних концертних програмах та інших формах концертної діяльності з виконанням окремих сольних інструментальних творів.

Артист-соліст-інструменталіст II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; участь у збірних концертних програмах та інших формах концертної діяльності з виконанням окремих сольних інструментальних творів.

21. Артист танцювального колективу (балетної
групи ансамблю пісні й танцю)

Завдання та обов'язки. Готує під керівництвом балетмейстера і диригента доручені йому партії. Бере участь у виконанні ансамблевих номерів та хореографічних сцен, де несе навантаження відповідно до кваліфікації. Може залучатися до виконання самостійних відповідальних партій та окремих сольних номерів. Зберігає та підтримує зовнішню форму. Постійно працює над підвищенням своєї виконавської майстерності.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; історію та шляхи розвитку хореографії; теорію акторської майстерності та її застосування в хореографічному мистецтві; музичну грамоту; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист танцювального колективу (балетної групи ансамблю пісні й танцю) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста танцювального колективу (балетної групи ансамблю пісні й танцю) I категорії не менше 3 років.

Артист танцювального колективу (балетної трупи ансамблю пісні й танцю) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста танцювального колективу (балетної групи ансамблю пісні й танцю) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист танцювального колективу (балетної групи ансамблю пісні й танцю) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист танцювального колективу (балетної групи ансамблю пісні й танцю) вищої категорії: видатна професійна майстерність; відмінні музичні, хореографічні та сценічні здібності; яскрава творча індивідуальність.

Артист танцювального колективу (балетної групи ансамблю пісні й танцю) I категорії: професійна майстерність; добрі музичні, хореографічні та сценічні здібності; творча індивідуальність.

Артист танцювального колективу (балетної групи ансамблю пісні й танцю) II категорії: музичні, хореографічні, сценічні здібності; необхідна професійна підготовка.

22. Артист хорового колективу (академічного)

Завдання та обов'язки. Виконує хорові партії свого голосу. Відповідно до кваліфікації залучається до виконання окремих сольних номерів та сольних заспівів. Безумовно виконує зауваження і вимоги диригента. Постійно працює над підвищенням своєї виконавської майстерності та оновленням репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; теорію вокальної майстерності та хорового співу; теорію музики і сольфеджіо; основний та поточний хоровий репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист хорового колективу (академічного) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста хорового колективу (академічного) I категорії не менше 3 років.

Артист хорового колективу (академічного) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста хорового колективу (академічного) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист хорового колективу (академічного) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист хорового колективу (академічного) вищої категорії: видатні вокальні здібності і висока професійна майстерність; бездоганне володіння навичками читання хорових партій з листа і всіма способами вокально-хорової техніки.

Артист хорового колективу (академічного) I категорії: добрі вокальні здібності та вокальна культура; володіння навичками читання хорових партій з листа та способами вокально-хорової техніки.

Артист хорового колективу (академічного) II категорії: розвинені вокальні здібності; необхідна професійна підготовка.

23. Артист хору (театру)

Завдання та обов'язки. Кваліфіковано, відповідно до вказівок і вимог диригента та хормейстера виконує хорові партії свого голосу, а також сольні партії як на стаціонарі, так і під час гастролей та виїздів. Не має права відмовлятися від дорученої йому роботи за фахом. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації. Відповідно до вимог режисера виконує сценічні завдання в масових сценах.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; теорію музики та сольфеджіо; теорію та історію музики; основний та поточний репертуар театру; основи акторської майстерності та сценічного руху; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист хору (театру) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста хору (театру) I категорії не менше 3 років.

Артист хору (театру) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста хору (театру) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист хору (театру) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист хору (театру) вищої категорії: відмінні музичні здібності; високий рівень техніки та виконавської майстерності; досконале володіння навичками читання партій з листа.

Артист хору (театру) I категорії: відмінні музичні здібності; високий рівень техніки та виконавської майстерності; добрі навички читання партій з листа.

Артист хору (театру) II категорії: добрі музичні здібності; необхідна професійна підготовка для виконання хорових партій; володіння навичками хорового співу та читання партій з листа.

24. Артист, що веде концерт

Завдання та обов'язки. Самостійно або за допомогою спеціалістів забезпечує підготовчу роботу та безпосереднє ведення концертних програм як на стаціонарі, так і на гастролях. Бере участь у різноманітних формах концертної діяльності. Постійно працює над підвищенням професійної виконавської майстерності та оновленням репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи акторської майстерності, сценічного руху і техніки мови; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист, що веде концерт, вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста, що веде концерт, I категорії не менше 3 років.

Артист, що веде концерт, I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста, що веде концерт, II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист, що веде концерт, II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист, що веде концерт, вищої категорії: бездоганна професійна майстерність, висока внутрішня культура, яскрава творча індивідуальність; вільне спілкування з глядацькою аудиторією, імпровізаційна форма ведення концертної програми; широке визнання глядачів.

Артист, що веде концерт, I категорії: досконала професійна майстерність; участь у збірних концертних програмах та інших формах концертної діяльності з виконанням окремих літературних творів.

Артист, що веде концерт, II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; участь у збірних концертних програмах та інших формах концертної діяльності.

25. Асистент режисера (балетмейстера,
диригента, хормейстера)

Завдання та обов'язки. Бере участь у розробленні в установленому порядку графіка роботи з випуску окремих вистав (програм), визначає терміни проведення репетицій, виготовлення предметів сценічного оформлення і декорацій, запису чи розучування музичного (шумового) супроводу і представляє їх на розгляд безпосередньому керівникові. Здійснює контроль за виконанням затвердженого графіка. Проводить за дорученням керівника репетиції з артистами, які беруть участь у постановці нових та капітально-поновлених вистав (програм), а також з артистами, що вводяться у вистави поточного репертуару як дублери, чи на заміну раніше підготовлених виконавців ролей (партій). Проводить навчальну, тренувальну роботу з виконавцями. Надає їм допомогу у доборі літературного, музичного та інших матеріалів, необхідних для вирішення постановочних завдань. Веде за встановленими формами облік виходу постановочного складу на репетиції, спеціальні заняття та вистави (програми). Чергує на виставах (програмах) поточного репертуару.

Повинен знати: методи проведення репетиційної роботи; організацію творчого процесу щодо постановки нових вистав (програм); принципи роботи з художниками, балетмейстерами, диригентами і художньо-постановочною частиною; діючий репертуар; основи економіки, організацію праці й управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста не менше 3 років.

26. Балетмейстер

Завдання та обов'язки. Бере участь у роботі із створення нових та поновлення раніше створених балетних вистав (програм), танців в операх, оперетах, мюзиклах та музичних комедіях під керівництвом головного балетмейстера або балетмейстера-постановника. Вводить нових виконавців та дублерів у балетні вистави (програми). Проводить виховну роботу, репетиції та заняття з виконавцями, а також стежить за якістю вистав (програм) поточного репертуару.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; накази, розпорядження та постанови органів управління галуззю щодо організації балетної роботи; класичний та сучасний вітчизняний і світовий репертуар; класичну, сучасну та народну хореографію; основи режисури та акторської майстерності з їх застосуванням у хореографічному мистецтві; історію театру, музики та балету; основи музичної драматургії; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста або магістра - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста балету не менше 3 років.

27. Балетмейстер-постановник

Завдання та обов'язки. Здійснює постановку нових і поновлення раніше створених балетних вистав (програм) у межах визначених термінів і витрат. Організує роботу з підготовки і випуску вистав (програм), планує репетиційний процес. Подає керівництву установи (підприємства, організації) культури пропозиції щодо формування складів постановочних груп і виконавців. Здійснює введення нових виконавців у раніше створені вистави (програми). Проводить виховну роботу з творчим колективом, контролює творчу та трудову дисципліну, готує пропозиції щодо заохочення творчих працівників або накладення на них дисциплінарних стягнень.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; теорію та практику хореографії та акторської майстерності; основи сценічного та музичного оформлення; класичний і сучасний балетний репертуар; класичну, сучасну і народну хореографію; досвід роботи вітчизняних і світових закладів культури; роботу з партитурою і клавіром хореографічного твору; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського і трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

28. Бандурист. бандурист-співак. кобзар

Завдання та обов'язки. Здійснює підготовчу роботу і виконавську діяльність (грає) на одному або кількох музичних інструментах (бандура, ліра, кобза) як соліст або член інструментальної групи в органічному поєднанні з вокальною діяльністю (співом) як соліста або члена вокальної групи, а також із спеціальним українським кобзарським мовленням (оповідь, орація, речитатив, промова, звернення) відповідно до жанрів кобзарського мистецтва. Самостійно або за допомогою спеціалістів розробляє концертні програми чи окремі номери, зберігає і розвиває традиції, стильові та композиційні особливості кобзарської гри, солоспіву і оповіді. Адаптує, аранжує або модифікує існуючі народні та авторські музичні композиції, створює нові теми, образи та образні ряди, удосконалює кобзарські жанри, техніку, манеру і способи виконання, індивідуальну майстерність. Застосовує традиційні та авторські форми і методи імпровізування і стилізування під час концертного та інших видів прилюдного виконання. Вивчає кобзарську творчість, одяг, інструменти, робить текстуальні та нотні записи, систематизує зібрані матеріали з метою використання народних надбань в авторських цілях. Записує музичні твори для радіо та телебачення. Співпрацює з композиторами, режисерами та іншими спеціалістами з метою забезпечення високого художнього рівня виступів та концертів. Консультує музикантів-виконавців з питань кобзарського мистецтва. Пропагує кобзарство як творчість.

Повинен знати: історію та теорію української та світової музики; історію України; народознавство; літературу, усну народну творчість (думи, балади, історичні, ліричні та інші народні пісні); теорію та практику композиції; особливості збирання, консервації і використання фольклору; будову, технічні і вражальні особливості музичних інструментів (бандури, ліри, кобзи); ораторське мистецтво; техніку кобзарського співу і мовлення; основи хореографії, сценічної поведінки та руху; чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Бандурист, бандурист-співак, кобзар вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бандуриста, бандуриста-співака, кобзаря I категорії не менше 3 років.

Бандурист, бандурист-співак, кобзар I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бандуриста, бандуриста-співака, кобзаря II категорії не менше 2 років; бакалавра - не менше 3 років.

Бандурист, бандурист-співак, кобзар II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Бандурист, бандурист-співак, кобзар вищої категорії: висока вокальна, інструментальна та ораторська майстерність; жанрово та композиційно складна концертна програма.

Бандурист, бандурист-співак, кобзар I категорії: розвинені вокальні, інструментальні та ораторські здібності; різноманітна концертна програма.

Бандурист, бандурист-співак, кобзар II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; наявність концертної програми або відділення програми.

29. Бандурист-інструменталіст

Завдання та обов'язки. Здійснює підготовчу роботу і виконавську діяльність (грає) на одному або кількох музичних інструментах (бандура, ліра, кобза) як соліст або член інструментальної групи. Самостійно або за допомогою спеціалістів розробляє концертні програми чи окремі номери, зберігає і розвиває традиції, стильові та композиційні особливості інструментальної гри. Адаптує, аранжує або модифікує існуючі народні та авторські музичні композиції, створює нові теми, образи та образні ряди, вдосконалює техніку, манеру і способи виконання, індивідуальну майстерність. Вивчає інструменти, робить нотні записи. Записує музичні твори для радіо та телебачення. Співпрацює з композиторами, режисерами та іншими спеціалістами з метою забезпечення високого художнього рівня виступів та концертів. Пропагує народну інструментальну музику.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; історію та теорію української та світової музики; історію України; народознавство; літературу, усну народну творчість та інструментальну народну музику; будову, технічні і вражальні особливості музичних інструментів (бандури, ліри, кобзи); теорію виконавського мистецтва; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Бандурист-інструменталіст вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бандуриста-інструменталіста I категорії не менше 3 років.

Бандурист-інструменталіст I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бандуриста-інструменталіста II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Бандурист-інструменталіст II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Бандурист-інструменталіст вищої категорії: висока інструментальна майстерність; жанрово та композиційно складна концертна програма.

Бандурист-інструменталіст I категорії: розвинені інструментальні здібності; різноманітна концертна програма.

Бандурист-інструменталіст II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; наявність концертної програми або відділу програми.

30. Диригент

Завдання та обов'язки. Здійснює самостійно музичну роботу з постановки нових і поновлення раніше створених вистав (програм). Диригує оркестром. Вводить разом з режисером-постановником нових виконавців партій, проводить виховну роботу з творчим колективом, здійснює контроль за якістю вистав (програм) поточного репертуару. Організує роботу з підготовки і випуску дорученої йому вистави (програми). Розробляє план проведення репетиційного процесу. За дорученням керівництва проводить роботу з композиторами над новими творами. Забезпечує своєчасний випуск дорученої йому постановки в межах передбачених термінів і витрат. Бере участь у заходах з вивчення глядацької аудиторії і популяризації досягнень музичного мистецтва, в заходах з підвищення кваліфікації творчих працівників.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; методологію творчого процесу; теорію диригування; основи сценічного оформлення; класичний та сучасний репертуар; історію музики і театру; основи музичної драматургії, акторської майстерності; методику вокальної педагогіки, вокального мистецтва, роботи із співаками над партіями; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Диригент вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією диригента I категорії не менше 3 років.

Диригент I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією диригента II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Диригент II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

31. Звукорежисер
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Бере участь у роботі з підготовки нових і поновлення раніше створених вистав (програм). Забезпечує високий художньо-технічний рівень фонограми музичного оформлення, безпосереднього втілення фонової партитури вистави (програми). Несе відповідальність за технічну якість звуку, залежно від акустичної можливості сценічної площадки. Інструктує звукооператорів і контролює їх роботу.

Повинен знати: методологію творчого процесу; історію театру, музики; класичну і сучасну драматургію; досвід вітчизняної та світової культури у галузі звукотехніки; новітні технічні досягнення та технології; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Звукорежисер театрально-видовищного підприємства вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звукорежисера театрально-видовищного підприємства I категорії не менше 3 років.

Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією звукорежисера театрально-видовищного підприємства II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Звукорежисер II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

32. Керівник художній
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Організує весь комплекс творчої та виробничої діяльності театрально-видовищного підприємства. Визначає загальну художньо-творчу концепцію, перспективи творчої діяльності у загальній державній культурній політиці. Формує репертуарні плани, визначає терміни їх виконання і контролює їх дотримання. Несе відповідальність за творчі та економічні результати роботи театрально-видовищного підприємства. Забезпечує художню якість поточного репертуару, що сприяє формуванню та задоволенню потреб населення у сценічному та музичному мистецтві. Залучає до творчої співпраці провідних майстрів, веде роботу з композиторами, літераторами із створення нових музичних і літературних творів, підтримує постійний зв'язок із творчими спілками, засобами масової інформації. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми і порядок підвищення професійної кваліфікації творчих працівників. Контролює творчу і трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу, вносить пропозиції щодо тарифікації артистів, заохочень та накладання дисциплінарних стягнень.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; найважливіші культурно-мистецькі досягнення; методологію творчого процесу; основи сценічного оформлення, режисури, вокальної, хореографічної, акторської та музично-виконавської майстерності; досвід роботи вітчизняних і світових закладів культури; класичний і сучасний репертуар; основи організації праці та управління, авторського і трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж творчої роботи не менше 5 років.

33. Концертмейстер з класу вокалу (балету)

Завдання та обов'язки. Проводить індивідуальні та групові заняття із солістами-вокалістами, артистами хору (балету), готує з ними партії під керівництвом диригента (балетмейстера). Виконує на репетиціях музичний супровід на фортепіано у період підготовки нових або поновлення раніше створених вистав (програм) до початку оркестрових репетицій. Виконує нові музичні твори з листа і транспонує досить складний музичний матеріал.

Повинен знати: поточний репертуар театру, музичного, танцювального колективу, концертної організації (за своїм жанром); методи вокальної педагогіки, ансамблевого та хорового співу; принципи концертмейстерської роботи з балету; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акомпаніатора, концертмейстера не менше 3 років.

34. Лектор (мистецтвознавець, музикознавець)

Завдання та обов'язки. Виступає з підготовленими лекціями-концертами за вказівкою керівництва як на стаціонарі, так і на гастролях відповідно до затвердженої у встановленому порядку програми. Має необхідну професійну кваліфікацію, виконавську майстерність, сценічні і голосові здібності, знання в сфері мистецтва і достатню техніку володіння музичним інструментом для створення і проведення лекцій-концертів на належному художньому рівні. Володіє всіма елементами внутрішньої і зовнішньої акторської техніки, зберігає і підтримує зовнішню форму. Приходить на репетиції творчо підготовленим, підтримує активний контакт з артистами, які беруть участь у лекції-концерті. Постійно підвищує професійну кваліфікацію і систематично працює над створенням нового репертуару. Бере участь в обговоренні планів роботи та інших питань творчої діяльності концертної організації.

Повинен знати: основи естетики; чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; історію і досягнення класичної української та світової музичної і вокальної культури, а також основні, найбільш значні твори музичного і вокального репертуару; закони сценічної мови і руху; методи самостійної роботи над матеріалом і творами; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Лектор (мистецтвознавець, музикознавець) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лектора (мистецтвознавця, музикознавця) I категорії не менше 3 років.

Лектор (мистецтвознавець, музикознавець) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст і або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією лектора (мистецтвознавця, музикознавця) II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Лектор (мистецтвознавець, музикознавець) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Лектор (мистецтвознавець, музикознавець) вищої категорії: яскрава творча індивідуальність; висока виконавська майстерність і музична культура; широке визнання глядачів і громадськості.

Лектор (мистецтвознавець, музикознавець) I категорії: добра виконавська майстерність і музична культура; визнання глядачів і громадськості.

Лектор (мистецтвознавець, музикознавець) II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності.

35. Режисер театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Бере безпосередню участь у постановці нових і поновленні раніше створених вистав (програм), в організації і проведенні репетицій. Здійснює введення нових виконавців у вистави (програми) поточного репертуару.

Повинен знати: методологію творчого процесу; теорію і практику режисури та акторської майстерності; основи сценічного та музичного оформлення; основи хореографічного, вокального та хорового мистецтва; класичну та сучасну національну та зарубіжну драматургію (оперно-балетний репертуар); правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

36. Режисер-постановник
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Здійснює в межах визначених термінів і витрат випуск нових та поновлення раніше створених вистав (програм). Організує роботу з їх підготовки, планує репетиційний процес. Подає на розгляд керівництва театрально-видовищного підприємства пропозиції щодо формування складів постановочних груп і виконавців у доручених йому постановках. Контролює творчу і трудову дисципліну, готує пропозиції щодо заохочення творчих працівників та накладення на них дисциплінарних стягнень.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; теорію та практику режисури й акторської майстерності; основи сценічного та музичного оформлення, вокального, хорового та хореографічного мистецтва; досвід роботи вітчизняних та світових закладів культури; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

37. Режисер театралізованих заходів та свят
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Здійснює в межах визначених термінів і витрат проведення театралізованих заходів та свят. Організує роботу з їх підготовки, планує репетиційний процес. Подає на розгляд керівництва театрально-видовищного підприємства пропозиції щодо формування складів постановочних груп і виконавців у доручених йому заходах. Контролює творчу і трудову дисципліну.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; теорію та практику режисури й акторської майстерності; основи сценічного та музичного оформлення, вокального, хорового та хореографічного мистецтва; досвід роботи вітчизняних та світових закладів культури; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

38. Репетитор з балету

Завдання та обов'язки. Веде щоденний тренаж з балетною трупою. Проводить індивідуальні та групові заняття з артистами щодо підвищення їх кваліфікації. Готує з артистами балету партії у нових та раніше створених виставах (програмах), працює з новими виконавцями у виставах (програмах) поточного репертуару. Контролює якість виконання сольних партій, групових і масових сцен у виставах (програмах). Активно працює з молоддю балетної трупи над підвищенням професійної майстерності.

Повинен знати: класичний та сучасний вітчизняний та світовий балетний репертуар; класичну, сучасну і народну хореографію; методи педагогічної, тренажної та репетиторської роботи; поточний репертуар; нові твори, які приймаються до постановки; історію музики, театру, балету; основи акторської майстерності з її застосуванням у хореографічному мистецтві; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістра спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

39. Репетитор з вокалу

Завдання та обов'язки. Веде індивідуальні та групові заняття з артистами з підвищення їх вокальної кваліфікації. Працює над партіями у нових та раніше створених виставах (програмах), а також з новими виконавцями у виставах (програмах) поточного репертуару.

Повинен знати: теорію та практику вокального мистецтва і вокальної педагогіки; класичний та сучасний музичний репертуар; поточний репертуар свого театру (колективу) і нові твори, які приймаються до постановки; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

40. Репетитор з техніки мови

Завдання та обов'язки. Проводить індивідуальні заняття з техніки мови з драматичними артистами, артистами розмовного жанру з метою підвищення їх професійної кваліфікації. Працює з акторами над текстами нових або раніше створених вистав (програм), а також з акторами, які вводяться до вистав (програм) поточного репертуару.

Повинен знати: теорію та практику техніки мови; методику педагогічної, тренажної роботи; основи акторської майстерності; класичну та сучасну драматургію; класичну та сучасну літературу; поточний репертуар свого театру (колективу) і нові твори, що плануються до постановки; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

41. Хормейстер

Завдання та обов'язки. Готує з колективом виконання хорових партій у нових або раніше створених виставах (програмах). Диригує хором. Проводить з артистами групові та індивідуальні заняття. Контролює якість виконання хорових партій у виставах (програмах) поточного репертуару. Виконує завдання головного хормейстера, пов'язані з виробничо-творчою діяльністю колективу хору.

Повинен знати: методологію творчого процесу в музичному театрі (хоровому колективі); класичний і сучасний вітчизняний та зарубіжний репертуар музичних театрів (хорових колективів); основи режисури та акторської майстерності; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста хору не менше 3 років.

42. Художник-гример
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Створює за допомогою засобів гриму і пастижу зовнішні образи персонажів вистав (програм) згідно із загальним творчим задумом режисера-постановника. Забезпечує художню якість гриму, проведення гримерних робіт у встановлені терміни. Визначає разом із режисером-постановником, балетмейстером-постановником, художником-постановником портретну характеристику кожної дійової особи згідно із загальним стилем вистави (програми). Визначає всі необхідні пастижерські вироби і матеріали для гриму. Керує роботами з виготовлення перук, вусів, наклейок тощо, необхідних для проведення вистав (програм) та ремонтом пастижерських виробів. Гримує основних виконавців і керує роботою гримерів-пастижерів з гримування інших персонажів епізодів, учасників масових і групових сцен. Повідомляє асистента режисера про час виклику артистів з метою своєчасного їх гримування до початку вистави (програми).

Повинен знати: складання схеми побудови зовнішнього образу персонажів; технологію виробництва гриму (косметики); способи виготовлення всіх пастижерських виробів; основи кольорознавства; принципи художнього освітлення; призначення світлофільтрів; властивості матеріалів, що застосовуються під час виготовлення пластичних деталей; історію образотворчого мистецтва; історію вітчизняного і світового театрального і музичного мистецтва; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією художника не менше 3 років.

43. Художник-модельєр
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Проводить роботи з моделювання та розкроєння костюмів різних епох і стилей за ескізами згідно із задумом художника-постановника. Розробляє малюнки моделей костюмів різних епох і стилей. Здійснює методичне керівництво і контроль за пошиттям костюмів. Вносить за вказівкою художника-постановника зміни в лінію покрою костюмів. Забезпечує своєчасне та якісне виготовлення костюмів.

Повинен знати: історію костюму і моди; техніку і технологію розкрою і виготовлення костюму; технологію матеріалів; основи майстерності художника-постановника; історію вітчизняного і світового театрального і музичного мистецтва; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією художника не менше 3 років.

44. Художник-оформлювач ігрових ляльок
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Здійснює творчий задум режисера із створення зовнішнього вигляду та характеру персонажів ляльок. Втілює в об'ємному рішенні плоский ескіз та креслення. Проводить складний розкрій різних тканин та пошиття різноманітних костюмів, взуття та головних уборів. Проводить художнє розфарбовування ляльок, виготовляє грим та перуки. Розробляє конструкцію та фактурне вирішення ляльок відповідно до характеру образу, що задані в ескізах. Забезпечує у встановлені терміни виготовлення персонажів на високому якісному рівні. Працює над вдосконаленням фактури з використанням нових синтетичних матеріалів.

Повинен знати: історію образотворчого та театрального мистецтва; основи пластичної виразності ляльки; основи техніки руху ляльки; техніку і технологію розкрою і виготовлення костюму; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією художника не менше 3 років.

45. Художник-постановник
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Створює сценічне оформлення та світлову партитуру нових або раніше створених вистав (програм). Забезпечує виготовлення оформлення в межах визначених термінів і витрат. Подає на затвердження керівництву ескізи декорацій та костюмів, робочий макет оформлення, виконує малюнки предметів бутафорії та реквізиту із зазначенням фактури матеріалу, ескізи особливо важливих гримів. Контролює процес виготовлення оформлення, бере участь у проведенні монтувальних репетицій із освітлення. Готує ескізи реклами, інтер'єрів, виставок. Вивчає і впроваджує у виробництво новітні досягнення в галузі постановочної техніки, технології, обладнання і нових матеріалів.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; технологію виготовлення всіх компонентів сценічного оформлення; історію декоративного мистецтва; досвід вітчизняної та світової сценографії, новітні технології; історію музики, театру, балету; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією художника не менше 3 років.

Фахівці

1. Акробат цирковий
(артист цирку спортивно-акробатичного жанру
у всіх його видах: стрибковому, силовому,
вольтижному та інших видах акробатики)

Завдання та обов'язки. Готує нові високохудожні номери, репетирує і виступає з ними на манежі; бере участь в циркових пантомімах, феєріях, парадах-прологах, епілогах, інтермедіях та групових антре відповідно до сценарію вистави, незалежно від того, пов'язано це з гримуванням або переодяганням, дотримує правил і норм охорони праці, здійснює контроль за роботою асистентів, бере участь у всіх роботах з упакування та розпакування майна під час переїздів із цирку в цирк.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; способи страхування та підтримки; основи акторської майстерності і гриму; історію і шляхи розвитку жанру акробатики; методику тренерської роботи; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артист в номерах спортивно-акробатичного жанру колективу "Цирк на льоду" додатково повинен знати специфіку льодового манежу, правила фігурного катання, технологію підготовки до роботи черевиків і ковзанів для фігурного катання, правила і норми охорони праці під час роботи на льоду, термінологію фігурного катання.

Кваліфікаційні вимоги.

Акробат цирковий (артист цирку спортивно-акробатичного жанру) вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією акробата циркового (артиста цирку спортивно-акробатичного жанру) I категорії не менше 3 років.

Акробат цирковий (артист цирку спортивно-акробатичного жанру) I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією акробата циркового (артиста цирку спортивно-акробатичного жанру) II категорії не менше 2 років.

Акробат цирковий (артист цирку спортивно-акробатичного жанру) II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Акробат цирковий (артист цирку спортивно-акробатичного жанру) вищої категорії: володіє яскравою самобутньою артистичною індивідуальністю; створює або бере участь у створенні дійсно новаторських творів циркового мистецтва; досконало володіє мистецтвом акробатики в межах свого виду спортивно-акробатичного жанру; чудово, із справжнім артистизмом виконує трюки найвищої складності.

Акробат цирковий (артист цирку спортивно-акробатичного жанру) I категорії: відмінно володіє артистичністю, мистецтвом акробатики в межах свого виду спортивно-акробатичного жанру; на високому професійному рівні виконує складні оригінальні трюки; вміє створювати або бере участь у створенні високохудожніх творів циркового мистецтва.

Акробат цирковий (артист цирку спортивно-акробатичного жанру) II категорії: володіє артистичністю, мистецтвом акробатики, що дозволяє йому професійно виконувати трюки середньої складності; створює або бере участь у створенні трюків циркового мистецтва.

2. Артист - дресирувальник тварин
(собак всіх порід, кішок домашніх, гризунів,
дрібних хижаків, черепах, всіх птахів,
в тому числі хижих птахів тощо)

Завдання та обов'язки. Створює та виконує нескладні та оригінальні художньо-образні номери, видатні за своєю виконавською майстерністю. Дресирує тварин, які працюють в номері. Організує та здійснює проведення репетицій та підготовку робіт як за існуючим репертуаром, так і з підготовки нових трюків. Вносить зміни в трюкову частину та композицію номера, здійснює підготовку та вибракування тварин, заміну поголів'я, чисельну та якісну заміну складу тварин. Працює над вдосконаленням своєї акторської майстерності. Бере участь у парадах-прологах, епілогах, інтермедіях та пантомімах (тематичних виставах) згідно із сценарієм; дотримує правил та норм охорони праці, здійснює контроль за роботою асистентів, робітників з догляду за тваринами, бере участь у всіх підготовчих репетиційних роботах, упакуванні, розпакуванні майна, навантаженні та розвантаженні тварин на всі види транспортних засобів, розміщенні тварин під час перевезення та утримання в цирках. Вміє професійно користуватися різними інструментами дресирування - шамбер'єром, кордою, лонжею тощо.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; способи страхування та підтримки; основи акторської майстерності і гриму; історію і шляхи розвитку дресирування в циркових жанрах; основи ветеринарії; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист - дресирувальник тварин вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста - дресирувальника тварин I категорії не менше 3 років.

Артист - дресирувальник тварин I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста - дресирувальника тварин II категорії не менше 2 років.

Артист - дресирувальник тварин II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист - дресирувальник тварин вищої категорії: володіє яскравою артистичною індивідуальністю; вміє створювати творчий образ; має свій творчий почерк, своє виразне рішення поведінки в манежі; вміє на основі знання тварин досконало визначати їх характер та здібності до різних трюків, створювати дійсно новаторський твір мистецтва дресирування.

Артист - дресирувальник тварин I категорії: володіє високою артистичністю; вміє створювати оригінальні високохудожні твори мистецтва дресирування; відмінно володіє мистецтвом дресирування; вміє визначати у тварин їх здібності до різних трюків.

Артист - дресирувальник тварин II категорії: володіє артистичністю; бере участь у створенні творів циркового мистецтва; вміє професійно управляти та демонструвати підготовлених, видресируваних тварин; під керівництвом досвідченого дресирувальника проводить репетиційну роботу з новими тваринами; самостійно проводить репетиції з підготовленими тваринами.

3. Артист - дресирувальник хижих звірів.
Дресирувальник диких тварин.
Приборкувач диких тварин
(тигрів, ягуарів, леопардів, горних пантер,
пум, рисей, гепардів, барсів, інших великих котячих;
вовків, гієн, слонів, бегемотів, носорогів, зебр,
яків, бізонів, зубрів, ведмедів білих, бурих,
гімалайських та інших видів; шимпанзе, гібонів
та інших людиноподібних мавп; морських левів, сивучей,
нерп, морських котиків, дельфінів та інших їм подібних
звірів; удавів, питонів, крокодилів, алігаторів,
а також великих груп змішаних тварин тощо)

Завдання та обов'язки. Створює оригінальні номери та атракціони з тваринами, виступаючи в них основним виконавцем. Здійснює самостійну підготовку великих груп тварин з оригінальною композицією номера або атракціону, трюковим репертуаром, який чітко виконується кожною твариною та групою в цілому, згідно з затвердженим сценарієм. Проводить всі репетиції. Вносить пропозиції щодо складу тварин в групі. Вносить зміни у трюкову частину і композицію номера або атракціону, здійснює підготовку та вибракування тварин, заміну поголів'я, чисельну та якісну зміну складу тварин. Бере участь у парадах-прологах, епілогах, інтермедіях, пантомімах (тематичних виставах) згідно із сценарієм; здійснює контроль за роботою дресирувальників, асистентів, робітників з догляду за тваринами, бере участь у всіх підготовчих репетиціях, роботах з упакування, розпакування майна, навантаження тварин на всі види транспортних засобів, розміщенні під час перевезення та утримання в цирках. Працює над вдосконаленням своєї акторської майстерності. Вміє професійно володіти інструментами дресирування - шамбер'єром, бичом, кордою, лонжею тощо.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; основи акторської майстерності; історію й шляхи розвитку дресирування в циркових жанрах; основи ветеринарії; шорну справу; способи страхування та підтримки; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист - дресирувальник хижих звірів, дресирувальник диких тварин, приборкувач диких тварин вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста - дресирувальника хижих звірів, дресирувальника диких тварин, приборкувача диких тварин I категорії не менше 3 років.

Артист - дресирувальник хижих звірів, дресирувальник диких тварин, приборкувач диких тварин I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста - дресирувальника хижих звірів, дресирувальника диких тварин, приборкувача диких тварин II категорії не менше 2 років.

Артист - дресирувальник хижих звірів, дресирувальник диких тварин, приборкувач диких тварин II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист - дресирувальник хижих звірів, дресирувальник диких тварин, приборкувач диких тварин вищої категорії: володіє яскравою артистичною індивідуальністю; вміє створювати творчий образ; має своє виразне рішення поведінки у манежі; вміє на основі знання тварин досконало визначати їх характер, виявляти їх здібності до різних трюків, створювати дійсно новаторський твір мистецтва дресирування.

Артист - дресирувальник хижих звірів, дресирувальник диких тварин, приборкувач диких тварин I категорії: володіє високою артистичністю; бере участь у створенні та створює оригінальні високохудожні твори мистецтва дресирування; відмінно володіє мистецтвом дресирування; вміє визначити у тварин здібності до різних трюків.

Артист - дресирувальник хижих звірів, дресирувальник диких тварин, приборкувач диких тварин II категорії: володіє артистичністю та необхідними навичками майстерності в галузі дресирування; бере участь у створенні творів циркового мистецтва; професійно управляє та демонструє підготовлених, видресируваних тварин; під керівництвом досвідченого дресирувальника проводить репетиційну роботу з новими тваринами; вміє самостійно проводити репетиції з підготовленими тваринами.

4. Артист естрадно-спортивного, ілюзійного
та інших оригінальних естрадних жанрів

Завдання та обов'язки. Готує нові високохудожні номери в межах свого жанру і виступає з ними в програмах, бере участь у різноманітних формах діяльності як на стаціонарі, так і на гастролях. Постійно працює над підвищенням професійної майстерності. Неухильно дотримує правил і норм охорони праці.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи акторської майстерності, сценічного руху; історію та шляхи розвитку свого мистецького жанру; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист естрадно-спортивного, ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для бакалавра - стаж роботи за професією артиста естрадно-спортивного, ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів I категорії не менше 3 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

Артист естрадно-спортивного, ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією артиста естрадно-спортивного, ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів II категорії не менше 2 років.

Артист естрадно-спортивного, ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист естрадно-спортивного, ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів вищої категорії: видатна професійна майстерність, висока виконавська культура, яскрава творча індивідуальність; бездоганне володіння технікою виконання трюкової роботи; створення власних, оригінальних, яскравих у художньому плані складних номерів; широке визнання глядачів.

Артист естрадно-спортивного, ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів I категорії: висока виконавська майстерність; бездоганне володіння елементами техніки свого жанру; виконання оригінальних номерів у цікавій видовищній формі.

Артист естрадно-спортивного, ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів II категорії: розвинені професіональні здібності; вільне володіння елементами техніки свого жанру; виконання трюкової роботи на належному художньому рівні.

5. Артист-канатоходець.
Артист цирку жанру "еквілібр"
(перші, перехідна драбина, ножна драбина,
вільностояча драбина, канат, тугонатягнений дріт,
вільнонатягнений дріт, катушка тощо)

Завдання та обов'язки. Створює художній образ у своєму жанрі, виконує трюкову роботу на гранично складних для балансування апаратах, репетирує свої номери та виступає з ними на манежі. Бере участь в парадах-прологах та епілогах, масових сценах та інтермедіях під час постановки циркових пантомім та тематичних вистав, масових клоунадах та антре, незалежно від того, пов'язано це з гримуванням та переодяганням, бере участь у кавалькадах по місту. Дотримує правил і норм охорони праці та взаємного страхування.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; історію розвитку циркового мистецтва; історію розвитку жанру; основи акторської майстерності, сценічного руху і техніки мови; методику професійної підготовки в жанрі еквілібру; досягнення вітчизняного і світового спорту, а також досягнення світового цирку в жанрі еквілібру; способи страхування і підтримки; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артист колективу "Цирк на льоду" додатково повинен знати специфіку льодового манежу, правила фігурного катання, правила і норми охорони праці під час роботи на льоду, термінологію фігурного катання.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист-канатоходець, артист цирку жанру "Еквілібр" вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-канатоходця, артиста цирку жанру "Еквілібр" I категорії не менше 5 років.

Артист-канатоходець, артист цирку жанру "Еквілібр" I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-канатоходця, артиста цирку жанру "Еквілібр" II категорії не менше 3 років.

Артист-канатоходець, артист цирку жанру "Еквілібр" II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист-канатоходець, артист цирку жанру "Еквілібр" вищої категорії: автор оригінальних, новаторських, високохудожніх номерів, видатний за своєю професійною майстерністю з індивідуальним творчим почерком, який виконує унікальні та особливо складні трюки та комбінації і є основним виконавцем у номері.

Артист-канатоходець, артист цирку жанру "Еквілібр" I категорії: ведучий виконавець у номері, який володіє високою професійною майстерністю та артистизмом; виконує оригінальні та високохудожні номери із складним трюковим репертуаром.

Артист-канатоходець, артист цирку жанру "Еквілібр" II категорії: добре володіє професійною майстерністю, відповідною артистичною підготовкою; виконує трюки та трюкові комбінації середньої складності.

6. Артист на трапеції. повітряний гімнаст.
артист цирку жанру "повітряні гімнасти"
(політ, турник, рамка, трапеція, бамбук, кільця,
кордеволан, кордепарель, оригінальна апаратура тощо)

Завдання та обов'язки. Створює високохудожній образ у своєму жанрі, репетирує та виконує на манежі номер, бере участь в парадах-прологах та епілогах, масових сценах та інтермедіях під час постановки пантомім та тематичних вистав, масових клоунад і антре, незалежно від того, пов'язано це з гримуванням або переодяганням, бере участь у кавалькадах по місту, дотримує правил і норм охорони праці та взаємного страхування.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; історію розвитку циркового мистецтва; історію розвитку жанру повітряної гімнастики; методику професійної підготовки; циркову термінологію; основи акторської майстерності та сценічного руху; досягнення українського і світового спорту, а також досягнення світового цирку в жанрі повітряної гімнастики; способи страхування і підтримки; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артист колективу "Цирк на льоду" додатково повинен знати специфіку льодового манежу, технологію підготовки до роботи черевиків і ковзанів для фігурного катання, правила і норми охорони праці під час роботи на льоду, термінологію фігурного катання.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист на трапеції, повітряний гімнаст, артист цирку жанру "Повітряні гімнасти" вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста на трапеції, повітряного гімнаста, артиста цирку жанру "Повітряні гімнасти" I категорії не менше 5 років.

Артист на трапеції, повітряний гімнаст, артист цирку жанру "Повітряні гімнасти" I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста на трапеції, повітряного гімнаста, артиста цирку жанру "Повітряні гімнасти" I категорії не менше 3 років.

Артист на трапеції, повітряний гімнаст, артист цирку жанру "Повітряні гімнасти" II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист на трапеції, повітряний гімнаст, артист цирку жанру "Повітряні гімнасти" вищої категорії: автор оригінальних номерів, основний виконавець у номері, видатний за своїми професійними здібностями та високою художньою майстерністю, виконавець унікальних трюків, який володіє яскравою творчою індивідуальністю та бере участь у трюкових комбінаціях вищого ступеня складності.

Артист на трапеції, повітряний гімнаст, артист цирку жанру "Повітряні гімнасти" I категорії: володіє професійною майстерністю, індивідуальною манерою; виконує оригінальні та складні повітряно-гімнастичні номери; вільно працює на різній висоті; виконує трюки високої складності.

Артист на трапеції, повітряний гімнаст II категорії: володіє добрими професійними здібностями та необхідним рівнем професійної майстерності, пластикою; виконує трюки середньої складності.

7. Артист цирку (балетного жанру)

Завдання та обов'язки. Має хореографічну підготовку, володіє акторською майстерністю, пластичністю, вміє створювати художній образ засобами хореографії; систематично вдосконалює свою професійну підготовку; постійно підтримує належну форму, дотримується спортивного режиму, проводить щоденні репетиції, на кожній виставі виконує весь балетний репертуар, зафіксований в акті прийомки програми колективу, атракціону, номера, а потім записаний до творчого паспорту артиста; бере участь у парадах-прологах та епілогах, масових сценах та інтермедіях під час постановки циркових пантомім та тематичних вистав, масових клоунадах та антре, незалежно від того, пов'язано це з гримуванням або переодяганням, бере участь у кавалькадах по місту; суворо дотримується правил охорони праці та взаємного страхування. Крім того, артист балету колективу "Цирк на льоду" повинен добре володіти фігурним катанням та вміти поєднувати хореографію з фігурним катанням.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; історію розвитку циркового мистецтва; історію розвитку хореографії; циркову і хореографічну термінологію; основи акторської майстерності, сценічного руху і техніки мови; методику професійної підготовки; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артист колективу "Цирк на льоду" додатково повинен знати специфіку льодового манежу, технологію підготовки до роботи черевиків і ковзанів для фігурного катання, специфічні вимоги безпечної роботи на льоду, термінологію фігурного катання.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист цирку (балетного жанру) вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста цирку (балетного жанру) I категорії не менше 5 років.

Артист цирку (балетного жанру) I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста цирку (балетного жанру) II категорії не менше 3 років.

Артист цирку (балетного жанру) II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист цирку (балетного жанру) вищої категорії: основний виконавець у найбільш складних ансамблевих номерах та хореографічних сценах, який володіє високою художньою майстерністю та танцювальною технікою, виконує найбільш відповідальні епізоди в пантомімах, балетних інтермедіях та парадах.

Артист цирку (балетного жанру) II категорії: необхідна танцювальна техніка та професійні здібності.

Артист цирку (балетного жанру) I категорії: наявність технічної підготовки; виконання епізодів у пантомімах, парадах та основне навантаження в ансамблевих номерах та хореографічних сценах.

8. Артист цирку (кінного жанру)
в номерах "жокеїв", "сальто-морталістів на коні",
"акробатів-вольтижерів на конях", "гротеск",
"жонглерів на конях", "джигітів", "па-де-де",
"па-де-труа", "па-де-катр", "акробатів на
конях", "акробатів на коні з кабріолетом",
"вольтижування на коні", "вищої школи верхової
їзди", "вищої школи на конях в кабріолеті",
"шкільного тандему" тощо

Завдання та обов'язки. Створює на манежі художні образи за допомогою трюків (шкільних алюрів), які виконують коні та інших виразних способів в номерах "жокеїв", "сальто-морталістів", "акробатів-вольтижерів на конях", "гротеск", "жонглерів на коні", "джигітів", "па-де-де", "па-де-труа", "па-де-катр", "акробатів на конях", "акробатів на коні з кабріолетом", "жонглерів на коні з кабріолетом" тощо. Бере участь у циркових пантомімах, феєріях, парадах-прологах, епілогах, інтермедіях та групових антре відповідно до сценарію вистави та репетиціях. Систематично працює над підвищенням виконавської майстерності та створенням нового трюкового репертуару. Здійснює контроль за роботою асистентів та робітників з догляду за тваринами, бере участь у всіх підготовчих та репетиційних роботах. Здійснює контроль за упакуванням майна, а також розвантаженням та завантаженням коней у залізничні вагони та інші види транспорту.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; основи акторської майстерності акробата або жонглера, танцюриста відповідно до того виду кінного жанру, в якому виступає; історію і шляхи розвитку кінного жанру; основи ветеринарії та дресирування коней; шорну справу; методику тренерської роботи; способи страхування і підтримки; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист цирку (кінного жанру) вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста цирку (кінного жанру) I категорії не менше 3 років.

Артист цирку (кінного жанру) I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста цирку (кінного жанру) II категорії не менше 2 років.

Артист цирку (кінного жанру) II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист цирку (кінного жанру) вищої категорії: володіє яскравою самобутньою артистичною індивідуальністю; має індивідуальний творчий почерк у мистецтві цирку; створює або бере участь у створенні дійсно новаторських творів циркового мистецтва; досконало володіє мистецтвом наїзництва в межах свого виду кінного жанру та чудово виконує трюки найвищої складності.

Артист цирку (кінного жанру) I категорії: відмінно володіє високою артистичністю, мистецтвом наїзництва в межах свого виду кінного жанру та на високому професійному рівні виконує оригінальні складні трюки; вміє створювати або бере участь у створенні високохудожніх творів циркового мистецтва.

Артист цирку (кінного жанру) II категорії: володіє артистичністю, мистецтвом наїзника в межах свого виду кінного жанру, що дозволяє йому професійно виконувати трюки середньої складності; вміє створювати або бере участь у створенні творів циркового мистецтва.

9. Артист цирку (музичного жанру)

Завдання та обов'язки. Репетирує та виконує на манежі, а артист цього жанру колективу "Цирк на льоду" відповідно на льоду, номери "Музична ексцентрика". Бере участь у пантомімах, тематичних виставах, парадах-прологах та епілогах з виконанням ролей та в масових сценах, а також в кавалькадах, незалежно від того, пов'язано це з переодяганням або гримуванням. Подає директору цирку або інспектору манежу творчий паспорт, репертуарний лист для контролю за репертуаром, що виконується.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; основи акторської майстерності; шляхи розвитку даного жанру; прийоми ексцентрики, гротеску, ритміки, гриму, сценічного руху; елементи акробатики, еквілібру; музичну грамоту, сучасну і класичну музику; циркову термінологію; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артисти цього жанру, які працюють в колективах "Цирк на льоду", повинні додатково знати специфіку льодового манежу; термінологію фігурного катання; технологію підготовки до роботи черевиків і ковзанів для фігурного катання; правила і норми охорони праці під час роботи на льоду.

Кваліфікаційні вимоги.

Артист цирку (музичного жанру) вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста цирку (музичного жанру) I категорії не менше 5 років.

Артист цирку (музичного жанру) I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста цирку (музичного жанру) II категорії не менше 3 років.

Артист цирку (музичного жанру) II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Артист цирку (музичного жанру) вищої категорії: автор та основний виконавець оригінальних номерів, видатний за своєю виконавською майстерністю, який створює яскравий оригінальний ексцентричний образ; володіє виразною артистичною зовнішністю, пластичністю; вміє прекрасно рухатися на манежі; у разі роботи в колективі "Цирк на льоду" - володіє фігурним катанням.

Артист цирку (музичного жанру) I категорії: автор оригінального номера, який досконало володіє майстерністю гри на музичних та ексцентричних інструментах, пластичністю; вміє рухатися на манежі; у разі роботи в колективі "Цирк на льоду" - володіє фігурним катанням.

Артист цирку (музичного жанру) II категорії: має самостійний репертуар; володіє необхідною майстерністю гри на музичних інструментах; у разі роботи в колективі "Цирк на льоду" - володіє фігурним катанням.

10. Асистент циркового номера, колективу
(асистент в номерах з хижими звірами)

Завдання та обов'язки. Здійснює підготовку номерів до роботи (встановлює клітку, стежить за реквізитом, готує тварин до роботи). Під час роботи подає стеки, палки. Бере участь у завантаженні та розвантаженні багажу і тварин на всі види транспорту, розміщенні тварин під час перевезення та утримання в цирках. Бере участь в репетиціях. Забезпечує отримання, розподіл та облік кормів та їх відповідне зберігання. У разі потреби проводить роботу в манежі. Професійно володіє інструментами дресирування.

Повинен знати: положення про умови праці працівників цирку; основи ветеринарії; шорну справу; способи страхування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила безпечного поводження із хижими звірами; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та практичний досвід роботи з хижими звірами.

11. Асистент циркового номера, колективу
(асистент в інших номерах)

Завдання та обов'язки. Під час роботи номера перебуває у манежі. Забезпечує страхування артистів. Підвішує та знімає повітряну апаратуру, готує реквізит до роботи. Стежить за технічним станом робочої апаратури. Здійснює упакування та розпакування реквізиту.

Повинен знати: положення про умови праці працівників цирку; способи страхування; циркову термінологію; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

12. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник
(артист цирку ілюзійного жанру)

Завдання та обов'язки. Професійно маніпулює предметами, вільно користується трюковою ілюзійною апаратурою, створює художній образ способами циркового мистецтва; систематично вдосконалює свою професійну підготовку; постійно підтримує робочу форму, зберігає таємницю трюкових секретів; на кожній виставі виконує весь трюковий репертуар, що зафіксований в акті прийомки номера і записаний у творчий паспорт артиста; дотримує виробничого режиму, проводить щоденні (систематичні) репетиції; бере участь у парадах-прологах та епілогах, в масових сценах та інтермедіях під час постановки пантомім та тематичних вистав, масових клоунадах та антре, незалежно від того, пов'язано це з гримуванням та переодяганням; бере участь в кавалькадах по місту; суворо дотримує правил і норм охорони праці.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; історію розвитку циркового мистецтва; історію розвитку жанру ілюзії; циркову термінологію; основи акторської майстерності, сценічного руху і техніки мови; останні досягнення світового цирку у даному жанрі; методику професійної підготовки; способи страхування та підтримки; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артист колективу "Цирк на льоду" додатково повинен знати специфіку льодового манежу; технологію підготовки до роботи черевиків і ковзанів для фігурного катання; правила і норми охорони праці під час роботи на льоду; термінологію фігурного катання.

Кваліфікаційні вимоги.

Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист цирку ілюзійного жанру) вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гіпнотизера, ілюзіоніста, фокусника (артиста цирку ілюзійного жанру) I категорії не менше 5 років.

Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист цирку ілюзійного жанру) I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гіпнотизера, ілюзіоніста, фокусника (артиста цирку ілюзійного жанру) II категорії не менше 3 років.

Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист цирку ілюзійного жанру) II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист цирку ілюзійного жанру) вищої категорії: автор та основний виконавець оригінальних, художньо-цінних складних номерів та атракціонів, які проводить у виключно цікавій, видовищній формі, видатний за своєю виконавською майстерністю, який відрізняється бездоганним виконанням найрізноманітніших трюків, епізодів тощо.

Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист цирку ілюзійного жанру) I категорії: володіє високою професійною майстерністю, бездоганним виконанням найрізноманітніших трюків, епізодів тощо; досконало володіє роботою значних номерів атракціонного плану, які проводить в цікавій видовищній формі.

Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист цирку ілюзійного жанру) II категорії: володіє необхідною професійною майстерністю, технікою виконання номерів, роботою у невеликих номерах, які проводить в цікавій видовищній формі.

13. Жонглер (артист цирку жанру жонглювання)

Завдання та обов'язки. Створює художній образ у своєму жанрі, проводить репетиції своїх номерів та виступає з ними на манежі. Бере участь в парадах-прологах та епілогах, в масових сценах та інтермедіях під час постановки циркових пантомім та тематичних вистав, у масових клоунадах та антре, незалежно від того пов'язано це з гримуванням та переодяганням. Дотримує правил і норм охорони праці та взаємного страхування.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; історію розвитку жанру; основи акторської майстерності, сценічного руху; методику професійної підготовки у своєму жанрі; досягнення світового цирку в даному жанрі; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Жонглер (артист цирку жанру жонглювання) вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією жонглера (артиста цирку жанру жонглювання) I категорії не менше 5 років.

Жонглер (артист цирку жанру жонглювання) I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією жонглера (артиста цирку жанру жонглювання) II категорії не менше 3 років.

Жонглер (артист цирку жанру жонглювання) II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Жонглер (артист цирку жанру жонглювання) вищої категорії: автор оригінальних, новаторських, високохудожніх номерів, загальновизнаний у своїй професійній майстерності, з індивідуальним творчим почерком, який виконує унікальні, особливо складні трюкові комбінації.

Жонглер (артист цирку жанру жонглювання) I категорії: володіє високою професійною майстерністю та артистизмом, виконує оригінальні та високохудожні номери із складним трюковим репертуаром.

Жонглер (артист цирку жанру жонглювання) II категорії: добре володіє професійною майстерністю, відповідною артистичною підготовкою, виконує трюки та трюкові комбінації середньої складності.

14. Звукооператор
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Забезпечує високий художній рівень та технічну якість звуку. Разом з режисером та звукорежисером працює над звуковим рішенням вистав (програм). Здійснює звукове та шумове оформлення вистав (програм). Бере участь у проведенні репетицій. Визначає звукотехнічні засоби, необхідні для проведення репетицій, записів. Установлює звукопідсилюючу апаратуру для проведення репетицій та вистав (програм) відповідно до фонової партитури вистави (програми), готує апаратуру до роботи та забезпечує належний технічний рівень її експлуатації. Здійснює поточний ремонт звукопідсилюючої апаратури. Проводить спеціальні записи для використання їх у виставах (програмах), а також для створення спеціальних звукових ефектів. Керує процесом монтажу, поповнює шумотеку.

Повинен знати: технічні характеристики, правила монтування, ремонту та експлуатації звукової апаратури; акустичні можливості сценічних площадок; досягнення в галузі акустики та звукової техніки; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж аналогічної за характером роботи не менше 3 років.

15. Імітатор (артист цирку розмовного жанру)

Завдання та обов'язки. Виконує пародійні, сатиричні номери (фейлетони, інтермедії тощо). Створює способами цирку яскраві художні образи. Постійно працює над створенням нового репертуару, вдосконаленням виконавської та акторської майстерності. Бере участь у пантомімах, тематичних виставах, інтермедіях, парадах-прологах і епілогах з виконанням ролей та в масових сценах, а також кавалькадах незалежно від того, пов'язано це з гримуванням або переодяганням.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; історію розвитку жанру; основи акторської майстерності, сценічного руху; методику професійної підготовки у своєму жанрі; прийоми ексцентрики, гротеску; циркову термінологію; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Імітатор (артист цирку розмовного жанру) вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією імітатора (артиста цирку розмовного жанру) I категорії не менше 5 років.

Імітатор (артист цирку розмовного жанру) I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією імітатора (артиста цирку розмовного жанру) II категорії не менше 3 років.

Імітатор (артист цирку розмовного жанру) II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Імітатор (артист цирку розмовного жанру) вищої категорії: автор оригінальних, новаторських, високохудожніх номерів, загальновизнаний у своїй професійній майстерності, з індивідуальним творчим почерком.

Імітатор (артист цирку розмовного жанру) I категорії: володіє високою професійною майстерністю, культурою виконання, автор оригінальних номерів, який проявляє самостійність і творчу ініціативу у створенні нового репертуару.

Імітатор (артист цирку розмовного жанру) II категорії: добре володіє професійною майстерністю, відповідною артистичною підготовкою.

16. Інспектор манежу
(що веде виставу)

Завдання та обов'язки. Здійснює адміністративне керівництво персоналом і всіма працівниками, які обслуговують програму. Здійснює керівництво уніформістами, забезпечує відповідне заправлення манежу, перевіряє надійність кріплення обшивки (оббивки) манежного бар'єру та місць кріплення циркової апаратури, забезпечує прибирання манежу після програми. Керує роботами з підготовки та проведення програм (установленням, підвішуванням та заправленням апаратів тощо), забезпечує безпечні умови для артистів, обслуговуючого персоналу, а також для глядачів. Складає програму (черговість роботи номерів), веде програму: оголошує номери, читає спеціальний текст, бере участь у парадах, клоунських репризах тощо. Контролює щоденне виконання артистами всього трюкового репертуару, записаного в їх розрахункові книжки або творчі паспорти. Про всі випадки невиконання артистами передбачених розрахунковими книжками трюків доводить до відома дирекцію цирку. Асистує режисеру під час створення циркових програм. Організує процес репетицій (складає розпис - "авізо") номерів, що беруть участь у програмі, та номерів, що перебувають на репетиційному періоді. Присутній на манежі під час репетицій номерів підвищеної небезпеки та стежить за регулярним проведенням репетицій артистами фізкультурно-спортивного жанру. Здійснює контроль за розвантаженням та навантаженням виробничого багажу, забезпечує порядок під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт, а також раціональне розміщення багажу в приміщенні цирку. Розподіляє артистичні гардеробні, відводить місця для розміщення та зберігання апаратури та реквізиту номерів, що використовуються під час програм та репетицій. Веде табельний облік роботи артистів, асистентів та інших працівників конвеєру (в тому числі і тих, які перебувають на репетиційному періоді). Забезпечує дотримання вимог правил і норм охорони праці під час проведення програм та репетицій. Проводить інструктаж, навчання та перевірку знань із безпечних методів роботи артистичного персоналу, уніформістів та іншого персоналу, який обслуговує програму (не допускаючи до самостійної роботи осіб, які не мають належної освіти). Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації апаратури та правил і норм охорони праці артистами та іншими працівниками цирку. Контролює наявність необхідних попереджувальних надписів (про хижаків, роботу на висоті тощо), безпеку зберігання піротехнічних матеріалів, зброї та отруйних речовин. Контролює своєчасне забезпечення артистів, уніформістів та обслуговуючого персоналу спецодягом, спецвзуттям та засобами захисту (лонжами, поясами тощо). Проводить розслідування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, підписує акт про нещасний випадок і подає його директору цирку. Бере участь та підписує документ про огляд кожної циркової програми, що знов прибуває до цирку (перевірка апаратури та запобіжних засобів).

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; методику тренерської роботи; основи акторської майстерності; сценічного руху і техніки мови; історію і шляхи розвитку циркового мистецтва; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Інспектор манежу (що веде виставу) вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), курси інспекторів манежу та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора манежу (що веде виставу) I категорії не менше 5 років.

Інспектор манежу (що веде виставу) I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), курси інспекторів манежу та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора манежу (що веде виставу) II категорії не менше 3 років.

Інспектор манежу (що веде виставу) II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), курси інспекторів манежу. Без вимог до стажу роботи.

17. Клоун, комік цирковий
(артист цирку жанру "килимні")

Завдання та обов'язки. Виконує сатиричні, комічні репризи та клоунади в оригінальній манері; парадує більшість жанрів циркового мистецтва; виступає в паузах між окремими номерами програми, постійно працює над підвищенням виконавської майстерності та створенням нового репертуару. Бере участь у тематичних програмах, масових клоунадах, антре, інтермедіях, парадах-прологах, в сольних та масових сценах, кавалькадах, незалежно від того, пов'язано це з гримуванням або переодяганням, під час введення в номер комічного елементу - бере участь в обігруванні номера. Постійно працює над підвищенням виконавської майстерності та створенням нового репертуару. Подає на вимогу директора цирку, інспектора манежу творчий паспорт, репертуарний лист для контролю за репертуаром, що виконується. Дотримує вимог охорони праці свого номера. Артист колективу "Цирк на льоду" добре володіє фігурним катанням, вміє поєднувати роботу в жанрі "килимний" з фігурним катанням, щоденно відпрацьовує трюкову частину свого номера без ковзанів, а потім на ковзанах на льоду.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; основи акторської майстерності; історію і шляхи розвитку жанру; циркову термінологію; прийоми буфонади, ексцентрики, гротеску, пародії; основи хореографії, ритміки, гриму, техніки мови, сценічного руху, музичної грамоти; способи страхування та підтримки; методику тренерської роботи; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артист цього жанру, який працює у колективі "Цирк на льоду", додатково повинен знати специфіку льодового манежу; термінологію фігурного катання; технологію підготовки черевиків та ковзанів для фігурного катання до роботи; специфічні вимоги безпечної роботи на льоду.

Кваліфікаційні вимоги.

Клоун, комік цирковий (артист цирку жанру "Килимні") вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією клоуна, коміка циркового (артиста цирку жанру "Килимні") I категорії не менше 5 років.

Клоун, комік цирковий (артист цирку жанру "Килимні") I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією клоуна, коміка циркового (артиста цирку жанру "Килимні") II категорії не менше 3 років.

Клоун, комік цирковий (артист цирку жанру "Килимні") II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги.

Клоун, комік цирковий (артист цирку жанру "Килимні") вищої категорії: володіє всебічною професійною підготовкою, яка дає можливість на високому художньому рівні виконувати (пародіювати) складні трюки більшості жанрів циркового мистецтва. Артист, видатний за своєю виконавською майстерністю, який отримав загальне визнання, створив особистий яскравий оригінальний художній образ "килимного".

Клоун, комік цирковий (артист цирку жанру "Килимні") I категорії: володіє високою виконавською майстерністю та всебічною професійною підготовкою, що дає можливість на високому художньому рівні виконувати складні трюки багатьох циркових жанрів; створює оригінальний образ "килимного", який має популярність у глядачів.

Клоун, комік цирковий (артист цирку жанру "Килимні") II категорії: володіє необхідною виконавською майстерністю та професійною підготовкою з метою створення образу "килимного" та пародіювання трюків ряду циркових номерів, що користуються успіхом у глядачів.

18. Репетитор циркових номерів

Завдання та обов'язки. Проводить індивідуальні та групові заняття з артистами з метою підвищення їх кваліфікації. Готує нові номери, трюки з новими виконавцями у програмах поточного сезону. Контролює якість виконання сольних і групових номерів та масових сцен у програмах. Активно працює з молоддю над підвищенням професійної майстерності. Веде щоденний тренаж з трупою.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; методи педагогічної, тренажної та репетиційної роботи; класичний та сучасний вітчизняний та світовий балетний репертуар; класичну, сучасну і народну хореографію; історію цирку, музики, театру, балету; основи акторської майстерності з її застосуванням у цирковому мистецтві; нові твори, що приймаються до постановки; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Стаж аналогічної за характером роботи не менше 3 років.

19. Суфлер

Завдання та обов'язки. Бере участь у репетиціях і всіх виставах. Стежить за режисерським екземпляром п'єси за дотриманням послідовності вимовлення виконавцями всього тексту ролі та надає їм у разі потреби допомогу. Стежить за наявністю вивірених екземплярів п'єс та текстів ролей. В окремих випадках читає клавір твору, що виконується.

Повинен знати: специфіку роботи творчого складу; режисерське рішення та побудову вистав, мізансцен; темп та ритм вимовлення тексту, паузи, музичні і шумові моменти; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

20. Художник з освітлення
театрально-видовищного підприємства

Завданий та обов'язки. Розробляє і здійснює разом із режисером-постановником творчий задум у частині освітлювального вирішення оформлення вистави (програми). Бере участь у складанні світлової партитури. Забезпечує добір необхідних матеріалів з метою реалізації задуму, а також на високому художньому і технічному рівні якість і терміни виконання робіт. Проводить монтувальні репетиції з освітлення. Контролює своєчасний ремонт світлової апаратури.

Повинен знати: основи світло- і кольорознавства; конструкції освітлювальної апаратури; основи майстерності художника-постановника; принципи художнього освітлення; призначення світлофільтрів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст); для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж роботи аналогічної за характером не менше 3 років.

21. Художник-оформлювач
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Виконує художньо-оформлювальні роботи в різній техніці виконання із застосуванням різноманітних матеріалів: стендова реклама, панно, плакати та афіші, буклети, підготовка образотворчих матеріалів до періодичних видань рекламного характеру та інших інформаційних видань. Складає і оформлює тематичні художні виставки, виготовляє оригінали і макети для випуску друкованої реклами. Бере участь у перегляді нових вистав (програм) і визначає образотворчі способи їх реклами.

Повинен знати: основи перспективи, кольорознавства, креслення; закони композиції; способи виконання різних оформлювальних робіт; властивості застосовуваних матеріалів і фарбників; способи складання фарб різних кольорів та їх застосування у рекламі.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст); для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж аналогічної за характером роботи не менше 3 років.

22. Шапітмейстер

Завдання та обов'язки. Керує роботами із складання та розбирання конструкції цирку шапіто, завантаження, розвантаження, складання деталей та елементів конструкції. Стежить за комплектністю і підтримує в робочому стані такелажне обладнання та інструменти. Бездоганно виконує вимоги правил та інструкцій технічного паспорту конструкції. Повсякденно стежить за станом і експлуатацією конструкції цирку шапіто та її елементами (щоглами, штромбалками, координатами тощо). Забезпечує технічно відповідну експлуатацію конструкції шапіто (спускання, натягування або зволожування брезенту залежно від метеорологічних умов). Керує роботами із шнурування та розшнурування, ремонту, чищення, складання та консервації шапіто. Проводить дрібний ремонт шапіто та елементів конструкції. Повідомляє інспектора манежу про спуск, витяжку або ослаблення шапіто, вантових пристроїв та інші зміни конструкції. Забезпечує вільні проходи та проїзди, стежить за освітленням сходів та двору протягом доби. Бере участь у підвішуванні та розтягуванні циркових апаратів. Під час програм перебуває на території цирку. В разі відсутності на території повідомляє черговому місце знаходження та адресу. Веде технічний паспорт конструкції цирку. Проводить інструктаж та навчання щодо правил і норм охорони праці та безпечних методів роботи осіб, які займаються розбиранням та складанням шапіто, розвантаженням та завантаженням деталей та елементів конструкції. Забезпечує недоторканість обстановки, що склалася під час аварії конструкції до прибуття інспектора Держміськтехнагляду, якщо вона небезпечна для життя та здоров'я людей. Постійно стежить за прогнозом погоди і штормовими попередженнями. Про передбачені значні зміни погоди повідомляє директора цирку, інспектора манежу.

Повинен знати: вимоги технічного паспорту конструкції пересувного цирку; правила та вимоги щодо експлуатації та стану конструкцій пересувного цирку; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила дії та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст); для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж аналогічної за характером роботи не менше 3 років.

Технічні службовці

1. Адміністратор театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Організує роботу з підготовки належного стану глядацької зали до прийому глядачів. Забезпечує високу культуру обслуговування глядачів. Організує своєчасне розповсюдження реклами, дотримання в належному стані світлової реклами та фотореклами. Організує і контролює роботу кас з продажу квитків, реалізацію глядачам програм, буклетів перед початком і в антрактах вистав (програм). Чергує під час вистав (програм). В межах своєї компетенції розглядає та виконує прохання глядачів. Організує прибирання вестибюлів, фойє та інших приміщень після початку вистави (програми) для підготовки до антракту, а також після антракту. Після закінчення вистави (програми) перевіряє всі приміщення та здає їх працівнику пожежної охорони. Здійснює контроль за роботою буфетів. У разі потреби забезпечує медичне обслуговування глядачів і працівників театрально-видовищного підприємства під час вистав (програм). За дорученням керівництва бере участь в організації виїзних вистав, проведенні гастролей, забезпеченні їх рекламною продукцією, контролює реалізацію квитків. Здійснює замовлення, придбання та видачу проїзних документів для працівників. Зустрічає працівників, які прибувають на гастролі і розміщує їх у готелях і на квартирах. Організує перевезення майна, виробництво та розповсюдження друкованої продукції.

Повинен знати: правила експлуатації театрально-видовищного підприємства; основи економіки, організації праці та управління; порядок ведення квиткового господарства, розповсюдження реклами; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту і виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший адміністратор: вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст), підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією адміністратора не менше 1 року або повна загальна середня освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією адміністратора не менше 2 років.

Адміністратор: вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта і професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

2. Контролер квитків
театрально-видовищного підприємства

Завдання та обов'язки. Організує прийом та обслуговування глядачів (перевіряє на вході квитки, допомагає глядачам знайти та зайняти місця у залі для глядачів). Чергує у залі для глядачів під час проведення вистав (програм). Забезпечує дотримання глядачами встановленого порядку в залі для глядачів та фойє. Стежить за дотриманням чистоти у залі для глядачів. Реалізує рекламну продукцію. Виконує окремі доручення адміністратора, якому безпосередньо підпорядкований.

Повинен знати: положення, інструкції та інші нормативні документи, що регламентують режим роботи театрально-видовищного підприємства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту і виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший контролер квитків: повна загальна середня освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією контролера квитків не менше 2 років.

Контролер квитків: повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3. Макетник театрально-постановочних макетів

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє за ескізами та кресленнями прості макети. Виготовляє силуетні деталі та болванки до простих і середньої складності макетів. Здійснює добір та заготівлю матеріалів.

Повинен знати: основи столярних і малярних робіт; картонажні, випилювальні та штампувальні роботи; фотогенічність фарб; властивості застосовуваних матеріалів; правила читання креслень; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта, Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Деталі макетів, брами, паркани, вікна, двері, печі, труби, колодязі, вітряні млини - виготовлення.

2. Зображення пустельних та рівнинних ландшафтів місцевості - виготовлення.

3. Макети споруд простої архітектури: будинки, сараї, гаражі - виготовлення.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє за ескізами та кресленнями макети середньої складності, а також прості моделі із дерева, картону, жерсті, целулоїду, пластику, пап'є-маше та інших матеріалів з виконанням токарних робіт. Виготовляє деталі до складних макетів. Виконує оздоблювальні роботи.

Повинен знати: технологію оброблення різних матеріалів на деревообробних і токарних верстатах; способи імітації макетів під різні фактури: метал, мармур, малахіт, цегляну та кам'яну кладку, старе дерево; способи приготування оздоблювальних сумішей; правила і прийоми заточування різального інструменту; правила читання креслень; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією макетника театрально-постановочних макетів 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Деталі фасадів старовинних будинків - виготовлення.

2. Макети залізничних мостів, будинків з мансардами, фігурних огорож, ландшафтів пересіченої місцевості, гірських пейзажів - виготовлення.

3. Моделі вантажівок, бронемашин, тракторів - виготовлення.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє за ескізами та кресленнями складні макети, а також моделі середньої складності із різних матеріалів. Виготовляє арматури до супердекорацій. Виготовляє шаблони до особливо складних макетів.

Повинен знати: методи розрахунків та конструювання шаблонів; види механічного оброблення деревини, металів, плексигласу, оргскла; технологію полірування фанерованих поверхонь; технологію ліпних робіт; способи приготування та властивості оздоблювальних сумішей; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією макетника театрально-постановочних макетів 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Арматура до супердекорацій: вимірювальні і контрольні прилади до літаків, локомотивів, підводних човнів, кораблів - виготовлення.

2. Моделі будинків стилю "модерн", китайських брам, тріумфальних арок, старовинних замків, теремів - виготовлення.

3. Моделі легкових автомобілів, пасажирських вагонів, трамваїв, тролейбусів, автобусів, парусних шлюпок - виготовлення.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. За ескізами та вказівками художника виготовляє особливо складні унікальні макети, а також складні діючі моделі із різноманітних матеріалів із повним деталіруванням та оздобленням під різну фактуру. Виготовляє та встановлює домакети. Виконує червонодеревні роботи, а також роботи із фанерування поверхонь, інкрустації по дереву із поліруванням, різьблення по дереву фігур за ескізами. Креслить та виготовляє шаблони та пристрої.

Повинен знати: основи нарисної геометрії; способи конструювання особливо складних шаблонів і пристроїв; правила розмітки особливо складних геометричних фігур із складними переходами; технологію фанерування; способи інкрустації та оздоблення виробів; способи різьблення по дереву; технологію обробки виробів під латунь, бронзу, вороноване срібло; технологію шліфування плексигласу та оргскла; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією макетника театрально-постановочних макетів 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Домакетки фасадів палаців - виготовлення.

2. Макети висотних будинків, хмарочосів, соборів, дзвіниць, рельєфів земної кулі - виготовлення.

3. Макети старовинної зброї із художньою інкрустацією: шаблі, кинджали, мечі, вогнепальна зброя - виготовлення.

4. Моделі паровозів, літаків, міжпланетних станцій, ракет, підводних човнів, старовинних каравел, штучних супутників Землі, старовинних люстр із складним орнаментом - виготовлення.

4. Освітлювач (який веде розробку схем освітлення)

Завдання та обов'язки. Складає світлову партитуру та закладає її в електронну пам'ять пультів дистанційного управління освітленням. Вміє рівномірно розподіляти навантаження за фазами і фідерами в межах допустимого режиму електротехнічного обладнання і освітлювальних приладів. Забезпечує створення найбільш складних світлових і кольорових ефектів освітленості об'єкта. Керує роботою електроосвітлювачів під час монтування і демонтування освітлювальної апаратури.

Повинен знати: основи світло- і кольорознавства; конструкції освітлювальної апаратури; правила її експлуатації; стаціонарні сіті освітлення для створення будь-якого світлового рішення об'єкта; енергетичні параметри джерел живлення; електротехніку; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

5. Реквізитор

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Під керівництвом реквізитора більш високої кваліфікації обслуговує вистави (програми) та репетиції меблями, предметами реквізиту та драпіровками. За вказівкою художника добирає та отримує на складі предмети реквізиту, драпіровки, меблі та здійснює їх упакування. Проводить дрібний ремонт предметів реквізиту, драпіровок, меблів безпосередньо під час вистав (програм) і репетицій. Переносить та транспортує меблі та предмети реквізиту. Чергує під час вистав (програм) та репетицій.

Повинен знати: наявний фонд реквізиту, меблів, драпіровок; техніку простого шиття, підклеювання, прання; правила застосування та приготування морилки, клею, лаку; правила перенесення та транспортування меблів та реквізиту; порядок та форми матеріальної звітності; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує прості за реквізитом вистави (програми) та репетиції на сучасну тематику. За вказівкою художника комплектує із фондів необхідний реквізит, меблі та драпіровки. За ескізами і вказівкою художника оформлює прості декорації реквізитом, меблями та драпіровками. Складає, упаковує та транспортує предмети цінного реквізиту та меблі. Здійснює нескладний ремонт предметів реквізиту, меблів та драпіровок безпосередньо під час вистав (програм) та репетицій.

Повинен знати: призначення різних предметів реквізиту, меблів, драпіровок; техніку ремонту; правила зберігання, способи упакування та санітарної профілактики предметів реквізиту, меблів та драпіровок; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією реквізитора 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує середньої складності за реквізитом вистави (програми) та репетиції. За вказівкою художника комплектує із фондів необхідний реквізит, драпіровки та меблі. За ескізами та вказівкою художника оформлює декорації середньої складності меблями, предметами реквізиту та драпіровками. Здійснює придбання та зберігання вихідного реквізиту. Згідно з вимогами створює фактуру реквізиту.

Повинен знати: основні стилі реквізиту, меблів, драпіровок; призначення та застосування фарб; основні елементи бутафорських, шпалерно-драпірувальних та столярних робіт; призначення оздоблювальних матеріалів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією реквізитора 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує складні за реквізитом вистави (програми) та репетиції. За ескізами та вказівками художника оформлює складні декорації меблями предметами реквізиту, драпіровками. Роз'єднує на частини реквізиторські меблі великого габариту та здійснює монтування частин на шпильки. Комплектує фонди необхідним реквізитом, меблями, драпіровками. Бере участь у розробці креслень та схем для оформлення декорацій реквізитом, меблями та драпіровками. Керує роботою реквізиторів більш низької кваліфікації.

Повинен знати: креслення та схеми розміщення реквізиту; основи шпалерно-драпірувальних, столярних та бутафорських робіт; реквізит і драпіровки різних стилей і епох; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією реквізитора 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує особливо складні за реквізитом вистави (програми), а також репетиції на будь-яку тематику. За описом художника комплектує із фондів реквізит, меблі, драпіровки.

Повинен знати: всі стилі меблів; реквізит та драпіровки всіх стилей та епох; столярні, бутафорські та шпалерно-драпірувальні роботи; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією реквізитора 5 розряду не менше 1 року.

Робітники

1. Бутафор

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчі роботи із бутафорського оброблення виробів під керівництвом бутафора більш високої кваліфікації: нарізає папір, просіює крейду, гіпс; готує глину, клей, клейстер; підготовляє папір для пап'є-маше. Обклеює гладкі поверхні мішковиною та папером. Фарбує папір для листя.

Повинен знати: основні елементи бутафорської справи; способи простої обробки бутафорських виробів; способи варіння клею та заварювання клейстеру; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчі роботи із бутафорського оброблення виробів. Шпаклює та левкасить вироби з глибоким та неглибоким рельєфом. Виготовляє за готовими шаблонами гладкі гіпсові форми або з рельєфом грубої форми. Обклеює вищевказані вироби із пап'є-маше за готовими формами та готує їх під фарбування. Встановлює та закріплює ці вироби в декораціях. Обрізає, зшиває та окантовує шви бутафорських виробів. Готує шпаклівку та левкас.

Повинен знати: техніку виготовлення форм гіпсових виробів з глибоким та неглибоким рельєфом, а також з рельєфом грубої форми; властивості та призначення різних матеріалів; принципи роботи штампувальних верстатів; способи приготування шпаклівки та левкасу; інструменти та приладдя, що застосовуються в бутафорській справі; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бутафора 1 розряду не менше 0,5 року.

Приклади робіт:

1. Бутафорське листя - штампування або вирізання ручним способом, накручування на дерева.

2. Бутафорський сніг - перетирання із цигаркового паперу механічним або ручним способом.

3. Листове каміння - ліплення із пап'є-маше.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє прості бутафорські вироби. Ліпить за ескізами та готовими шаблонами вироби з неглибоким рельєфом із різноманітних матеріалів. Виготовляє гіпсові форми та виклеює із пап'є-маше та мастики вироби з рельєфом великого чіткого малюнка із невеликою глибиною. Штукатурить стіни під глинобитні поверхні. Готує мастики. Обшиває стіни листовим бутафорським камінням та цеглою.

Повинен знати: способи приготування мастики та штукатурних розчинів; будову та правила експлуатації обладнання та приладдя, що застосовується під час виготовлення виробів ручним способом; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією бутафора 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Бутафорське листя - фарбування в різноманітні кольори із наданням різних відтінків.

2. Іоніка із мастики - виготовлення.

3. Коврова трава, паперові квіти - виготовлення.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє бутафорські вироби середньої складності. Ліпить вироби з глибоким рельєфом із різноманітних. матеріалів та орнаментом середньої густоти. Виготовляє прості об'ємні гіпсові кускові форми архітектурних деталей. Виклеює із пап'є-маше об'ємні гіпсові архітектурні деталі та скульптури. Встановлює в декораціях об'ємні архітектурні деталі із доробкою під час монтування на місці. Штукатурить поверхні різноманітних фактур. Виконує картонажні роботи. Складає кольори із олійних фарб. Виготовляє квіти із тканини та паперу. Керує роботою бутафорів більш низької кваліфікації.

Повинен знати: техніку і технологію виготовлення об'ємних форм; техніку збирання, оброблення, встановлення та реставрації бутафорських виробів; матеріали, що використовуються, та їх властивості; рецептуру складання олійних, анілінових кольорів та штукатурних розчинів; розрахунок та креслення картонажних виробів; технологію фарбування тканини; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бутафора 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Багатокольорові, збільшені ордени - розмальовування.

2. Іній на стінах, дверях, мороз на склі - імітація.

3. Квіти із тканини: бузок, ромашки, тюльпани, гладіолуси, гвоздики, букет фіалок із 5-6 квітів із листям - виготовлення.

4. Ліпні гірлянди із листя, розетки - виготовлення форм.

5. Поверхні під старе дерево - оброблення.

6. Реквізит - виготовлення та реставрація із ліпленням.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє складні бутафорські вироби. Ліпить об'ємні вироби із орнаментуванням дрібного малюнка за ескізами із різноманітних матеріалів. Виготовляє гіпсові складні форми скульптурних виробів. Складає кольори із фарб. Відливає моделі із гіпсу. Фактурує дерева. Виконує муляжні роботи. Виготовляє квіти із шовку та оксамиту. Креслить та виготовляє шаблони.

Повинен знати: техніку виготовлення об'ємних виробів з орнаментуванням дрібного малюнка; технологію виготовлення імітаційних предметів та реставраційних робіт; способи художнього розпису бутафорських виробів; техніку та технологію виготовлення квітів; способи виготовлення шаблонів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бутафора 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Барельєфи, вази з орнаментом, капітелі, маски - виготовлення моделей.

2. Бутафорські предмети - розпис клеєвою фарбою в декілька кольорів.

3. Знаки розрізнення, ордени, квіти із тканини: жоржини, троянди - виготовлення.

4. Малюнки по кріпкому левкасу - карбування із тонуванням під золото або старе срібло.

5. Малюнки по оксамиту, плюшу - тиснення гарячим способом.

6. Чучела звірів, птахів - ліплення в глині.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє особливо складні, унікальні бутафорські вироби з художнім оздобленням. Ліпить скульптури. Виконує роботи із оргскла, фольги, латуні, текстоліту. Виконує роботи під карбування металевих виробів, під срібло та золото. Оздоблює архітектурні деталі та бутафорські вироби під золото, срібло та метал. Виготовляє вироби із пластмас на вакуумному устаткуванні.

Повинен знати: технологію виготовлення комбінованих форм із каркасом; креслення, схеми, ескізи; способи виготовлення вогнетривких форм; техніку збільшення моделей, схем, креслення до заданої величини; підтонування, позолочення сухозліткою; техніку і технологію виготовлення виробів із пластмас на вакуумному устаткуванні; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бутафора 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Броші, вази, водорості-актинії із губчастої резини, кольє, люстри, медальйони - виготовлення.

2. Бюсти та скульптури цивільного та військового типів, каріатиди - виготовлення.

3. Капітелі іонічного і коринфського стилів - виготовлення.

4. Ножі та ефеси шпаг, кинджалів, шабель, сагайдаки для стріл - оздоблення під карбування.

2. Виробник ігрових ляльок

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє за ескізами та кресленням художника прості та середньої складності деталі, конструкції та корпуси ігрових ляльок із дерева, металу, гумки, тканини та інших матеріалів. За ескізами художника зовнішньо оформлює прості і середньої складності ігрові ляльки: виготовляє фактурні перуки, розкроює, шиє і обробляє прості сучасні костюми, плаття, головні убори і взуття.

Повинен знати: будову ігрових ляльок різних систем та конструкцій; способи виготовлення ігрових ляльок; різьблення по дереву; основи токарного оброблення дерева і металу; основи слюсарної справи; основи розкроювання м'якої ляльки; властивості і призначення матеріалів, що застосовуються під час виготовлення та оформлення ігрової ляльки; основи технології пошиття одягу та взуття; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Голови, руки, ноги ігрової ляльки - виготовлення.

2. Заготовки металеві і гумові до шарнірів ляльок - виготовлення.

3. Шарніри ляльок із різних матеріалів - збирання.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. За ескізами та кресленням художника виготовляє складні конструкції та скульптурні деталі ігрових ляльок із різноманітних матеріалів. Зовнішньо оформлює за ескізами художника складні ігрові ляльки: виготовляє складні фактурні перуки, розкроює, шиє і обробляє складні історичні, казкові та інші костюми, одяг, головні убори і взуття. Виготовляє голови ляльок із механічною мімікою.

Повинен знати: будову та анатомію ігрових ляльок всіх систем та конструкцій; техніку руху ігрових ляльок; фактурні якості різних матеріалів; моделювання і технологію пошиття одягу і взуття; асортимент матеріалів, що застосовуються під час роботи; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника ігрових ляльок 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Конструкції ігрових ляльок - повне складання.

2. Корпус і деталі каркасу ляльок, внутрішні механізми руху очей і рота ігрових ляльок - вузлове складання.

3. Гример-пастижер

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом гримера-пастижера більш високої кваліфікації грими для учасників масових і групових сцен дальнього та середнього планів. Готує волосся для виготовлення пастижерських виробів: миє, розчісує, сортирує та перетягує. Виготовляє креп, трес, коси, шиньйони, локони із сарличного та штучного волосся.

Повинен знати: основи гримерської і пастижерської справи; інструмент, що застосовується під час пастижерських робіт; властивості матеріалів і фарб, що застосовуються для гримування і виготовлення пастижерських виробів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує за ескізами під керівництвом художника-гримера грими для учасників масових і групових сцен першого плану та виконавців епізодичних ролей. Виготовляє вуса, брови, вії, мушки та дрібні уклейки для учасників масових та групових сцен першого плану і виконавців епізодичних ролей. Виготовляє коси та шиньйони із натурального волосся. Готує волосся для "фрезюру": розділяє на пасми, накручує на коклюшки. Завиває волосся та перуки.

Повинен знати: технологію виготовлення пастижерських виробів; властивості волосся і вовни; норми витрат матеріалів на виготовлення гриму і перук; правила добору фарбників та фарбування волосся і вовни; вплив різноманітних фарбників на шкіру; будову лицьового черепу; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві; підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією гримера-пастижера 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом художника-гримера прості і середньої складності персонажні та національні грими. Виконує художні зачіски. Підстригає перуки для учасників масових і групових сцен усіх планів. Ліпить гумозні наклейки. Виготовляє бороди, бакенбарди, лобові та височні уклейки. Плете тонкий трес для перук. Виготовляє перуки із тресу. Виготовляє за ескізами і під керівництвом художника-гримера тамбуровані перуки із сарличного і штучного волосся.

Повинен знати: зачіски різних стилей і епох; фотогенічність фарб на різних сортах плівки; закони міміки; пластичну і натільну декоративну косметику; техніку гримування; технологію виготовлення пастижерських виробів; моделі зачісок; застосування забарвлення під час виготовлення пастижерських виробів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гримера-пастижера 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує за ескізами, описом та зразками художника-гримера складні персонажні і національні грими із застосуванням пластичних деталей, нескладні ліпні скульптурні роботи (носи, підборіддя, вилиці). Виготовляє і знімає маски з голови актора. Виготовляє накладки всіх видів персонажних та портретних перук, комбінованих перук і наклейок, вивернутого проділу. Підстригає волосся і перуки для персонажів.

Повинен знати: технологію виготовлення маски; правила та прийоми підготовки матеріалів для знімання маски з обличчя; способи застосування пластичних деталей; мелірування волосся (змішування волосся різного кольору); правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гримера-пастижера 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує за ескізами та описом художника-гримера портретні, характерні грими і складні ліпні скульптурні роботи: змінює форми деталей обличчя, форми голови, застосовує спеціальні наклейки із вати, пробки та пластику. Виготовляє тамбуровані перуки з відкритим лобом і проділом. Виготовляє характерні спеціальні перуки. Фарбує людське волосся, сарличне волосся, вовну гірської кози, верблюда, ангорки.

Повинен знати: складання схеми побудови зовнішнього образу персонажів; технологію виробництва гримів (фарб); основи кольорознавства; принципи художнього освітлення; призначення світлофільтрів, плівки; властивості матеріалів, що застосовуються під час виготовлення пластичних деталей, способи виготовлення спеціальних перук; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гримера-пастижера 5 розряду не менше 1 року.

4. Електроосвітлювач

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом електроосвітлювача більш високої кваліфікації підготовчі роботи з обслуговування електроосвітлювальної апаратури, її монтування та демонтування. Переносить і транспортує засоби освітлювальної техніки в межах сцени, манежу.

Повинен знати: основи знань з електротехніки; основні види освітлювальної апаратури та її призначення; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Кабель - перевірка справності.

2. Лампи - перевірка та заміна.

3. Освітлювальна апаратура, лінзи - обчищення від пилу.

4. Штативи - змазування.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує під керівництвом електроосвітлювача більш високої кваліфікації вистави (програми), що потребують простих світлових рішень. Працює з усіма видами освітлювальної апаратури, крім забезпечуючих систем: дистанційних пультів управління, регуляторів; бере участь у профілактичному ремонті освітлювальної апаратури.

Повинен знати: основи знань з електротехніки; електричні кінетичні схеми всіх видів освітлювальної апаратури і правила її експлуатації; марки кабелів та ламп; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електроосвітлювача 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Денні сцени - освітлення.

2. Прості декорації із плоскими стінами і стелями - освітлення.

3. Тубус та кашети - встановлення.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує вистави (програми), що потребують простих світлових рішень. Створює прості світлові ефекти. Здійснює монтування та демонтування освітлювальної апаратури за простими схемами світла та профілактичний ремонт освітлювальної апаратури. Виявляє та усуває неполадки у роботі приладів.

Повинен знати: електротехніку; основні елементи, засоби і способи освітлення об'єктів на сцені (манежі); системи освітлювальної апаратури та допоміжного обладнання; прийоми ремонту сіток та чохлів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електроосвітлювача 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Багатопланові інтер'єри - освітлення.

2. Декорації з великими фонами - освітлення.

3. Ефект блискавки - створення.

4. Нічні та вечірні сцени - освітлення.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує вистави (програми) з освітлення об'єктів, що потребують складних світлових та кольорових рішень. Коригує освітленість об'єкта. Здійснює монтування і демонтування освітлювальної апаратури за складними схемами. Контролює якість світла. Керує роботою електроосвітлювачів більш низької кваліфікації.

Повинен знати: основи знань із світлотехніки та оптики; системи освітлювальної апаратури; електровимірювальні контрольні прилади; принципи роботи із приладами металевогалогенного циклу; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електроосвітлювача 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Декорації складної архітектури - освітлення.

2. Ігрові складні сцени - освітлення.

3. Освітлювальна апаратура із підключенням від різних джерел - електромонтаж.

4. Об'єкти, що пересовуються, - освітлення.

5. Світлові ефекти за світловою гамою - створення.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Створює особливо складні світлові ефекти. Бере участь у розроблення схем освітлення вистав (програм).

Повинен знати: основи світло- та кольорознавства; світлові та кольорові параметри всієї освітлювальної апаратури; основні світлотехнічні вимірювальні прилади; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електроосвітлювача 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Корегуючі фільтри - встановлення.

2. Світло - попереднє встановлення.

3. Складні світлові ефекти із зміною напруги - створення.

5. Костюмер

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує під керівництвом костюмера більш високої кваліфікації вистави, концерти, циркові програми та репетиції. За вказівкою художника чи асистента художника добирає та отримує на складі костюми, головні убори та взуття. Частково або повністю одягає учасників масових та групових сцен. Здійснює дрібний ремонт костюмів безпосередньо під час вистав (програм) і репетицій. Складає та упаковує костюми, головні убори, взуття. Прасує костюми. Забезпечує схоронність та санітарний стан костюмів. Чергує під час вистав та репетицій.

Повинен знати: наявний фонд гардеробу, правила простого ремонту, пошиття, прасування, прання; способи складання та упакування костюмів, головних уборів та взуття; способи зберігання костюмів; порядок та форми матеріальної звітності; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує прості за костюмами вистави (програми) та репетиції на сучасну тематику. За вказівкою художника або асистента художника добирає із фондів костюми та аксесуари до них, головні убори та взуття. Повністю або частково одягає виконавців епізодичних ролей. Здійснює нескладний ремонт костюмів безпосередньо під час вистав (програм) та репетицій.

Повинен знати: техніку ремонту та переробки костюмів; фактуру матеріалів; фотогенічність фарб; основи кольору і світла; способи чищення виробів і окремих деталей одягу, головних уборів та взуття; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією костюмера 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує середньої складності за костюмами вистави (програми) і репетиції історичної та фантастичної тематики; вистави (програми) із великою кількістю виконавців епізодичних ролей та учасників масових і групових сцен. За вказівкою художника або асистента художника добирає із фондів костюми та аксесуари до них, головні убори, взуття. Одягає персонажі. Створює необхідні фактури костюму. Здійснює заміну деталей костюму.

Повинен знати: форму і складові елементи одягу епохи, що знаходить відображення у виставах (програмах); основи кравецької справи; призначення та застосування фарб з метою створення необхідної фактури костюмів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією костюмера 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує складні за костюмами вистави (програми) та репетиції: великомасштабні вистави (програми) історичної, військової тематики із великою кількістю акторів та виконавців епізодичних ролей. Одягає виконавців головних ролей. Керує роботою костюмерів більш низької кваліфікації.

Повинен знати: форму і складові елементи одягу різних стилей і епох; основи і техніку пошиття одягу; фактуру одягу; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією костюмера 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує особливо складні за костюмами вистави (програми) та репетиції на будь-яку тематику. За описом художника самостійно добирає із фондів костюми та аксесуари до них.

Повинен знати: одяг усіх стилей та епох; форму та складові елементи історичних, спеціальних та інших складних костюмів; фактуру тканин та їх технологічне застосування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією костюмера 5 розряду не менше 1 року.

6. Маляр з оброблення декорацій

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Під керівництвом маляра з оброблення декорацій більш високої кваліфікації виконує підготовчі роботи з малярного оброблення декорацій та складає кольори. Здійснює чорнову підготовку поверхонь під фарбування, обклеювання та інші види малярних робіт.

Повинен знати: основи малярської справи; прості способи роботи із пензлем; правила підготовки шпалер до обклеювання; способи промивання скла та очищення фундусних щитів; призначення робочого інструменту; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Грудкове вапно - гасіння.

2. Клейстер - заварювання.

3. Пензлі, малярські інструменти, дерев'яні поверхні, фундусні щити, скло, рами - обчищення, промивання, протирання.

4. Пісок, крейда, мармурова кришка, тирса - просіювання.

5. Штучна дранка - набивання.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості малярські роботи з оброблення декорацій клейовими та олійними фарбами ручним способом та з використанням фарбопульта; здійснює підготовку поверхонь під фарбування, обклеювання та інші види малярських робіт. Виготовляє замазки. Склить прорізи прямокутної або квадратної конфігурації.

Повинен знати: правила обробки поверхонь під просте фарбування, штукатурення та обклеювання; сорти фарб та замазок, що застосовуються під час виробництва; призначення та правила експлуатації фарбопультів; способи приготування замазок; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією маляра 1 розряду не менше 0,5 року.

Приклади робіт:

1. Дерев'яні поверхні - прооліфлення, фарбування морилкою ручним способом.

2. Поверхні, що обклеєні шпалерами або папером без торцювання фарбування.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує середньої складності малярські роботи з оброблення декорацій олійними та емалевими фарбами як ручним способом, так і з застосуванням фарбопульта. Виконує нескладні шпаклювальні роботи. Складає прості кольори. Склить фігурні прорізи. Виконує роботи за готовою розміткою чи нескладним трафаретом.

Повинен знати: асортимент і властивості матеріалів, що застосовуються під час малярських і шпалерних робіт; способи приготування розчинів і простих фарбувальних сумішей; способи обробки поверхонь під прості фактури; правила зберігання фарб, емалей, лаків і розчинників; типи фарбопультів; прості ескізи декорацій; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією маляра 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Підлога - фарбування за готовою розміткою.

2. Поверхні - обклеювання шпалерами простого малюнка.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує за малюнками та ескізами складні малярські роботи з оброблення декорацій клеєвими, олійними, емалевими фарбами із застосуванням фарбопульта, а також нітрофарбами ручним способом. Обклеює декорації шпалерами із складним малюнком: під мармур, деревину, кахель тощо. Складає шпаклювальні, обґрунтувальні, фарбувальні суміші та кольори із фарб усіх видів. Виконує складні шпаклювальні роботи. Грунтує поверхні. Імітує мармур нескладного малюнка. Виконує надписи за нескладним трафаретом. Виготовляє нескладний трафарет.

Повинен знати: фотогенічність та стійкість різних тонів фарб; рецептуру приготування різноманітних кольорів і розчинів; способи виготовлення трафаретів; ескізи середньої складності; текстуру різноманітних порід мармуру; елементи живопису; прийоми роботи із фарбопультами всіх видів; способи обробки поверхонь під різні фактури; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією маляра 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Клеєві, олійні суміші для оздоблення декорацій вистав та програм - виготовлення.

2. Кольорове скло - імітація.

3. Надписи - виконання простим шрифтом за готовим трафаретом олійними фарбами на різноманітних поверхнях.

4. Фарбовані поверхні - покривання лаком.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні малярські роботи з оброблення декорацій. Здійснює підготовку та грунтування фонів під художній розпис з трьох тонів. Обробляє поверхні алюмінієвим та бронзовим порошком, графітом. Добирає та наклеює лінолеум та лінкруст за спеціальними ескізами художника. Виконує альфрейні роботи. Обробляє поверхні способом аерографії. Складає кольори (клеєві, олійні) із кількістю пігментів не більше чотирьох. Створює необхідні фактури декорацій. Виконує надписи за складним трафаретом. Виготовляє складні трафарети.

Повинен знати: основні елементи живопису; способи наклеювання лінолеуму, лінкрусту і приготування склеювальної мастики; складні ескізи; способи оброблення поверхонь під різні фактури; добір кольорів; способи виготовлення трафаретів; способи накладання на поверхні алюмінієвого, бронзового порошку та графіту; прийоми використання фарбопультів усіх видів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією маляра 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Балясники - оздоблення.

2. Вивіски - написання.

3. Кабінети, купе м'яких вагонів - оброблення.

4. Огрунтувальні, клеєві, олійні суміші для оздоблення декорацій до вистав (програм) - виготовлення.

5. Плакати - виготовлення.

6. Поручні, кабіни літаків, каміни, мости, паровози, фігурні грати - оброблення під метал.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує сусальні і сухозлітні роботи, а також роботи з імітації різноманітних порід деревини (червоне дерево, карельська береза, палісандр, горіх) та мармуру складного малюнка. Складає за зразками всі види фарб. Розмальовує за трафаретом та обробляє площини декорацій, колон, стелі під метал, золото, срібло. Імітує кахель. Здійснює рельєфне фарбування.

Повинен знати: текстуру імітованих цінних порід деревини; прийоми поводження з сухозліткою; способи накладання сухозлітки на різноманітні матеріали; елементарні прийоми живопису; правила кольороутворення; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією маляра 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Декоративні меблі під натуральні цінні породи - оздоблення.

2. Складні орнаменти - розпис за трафаретом.

3. Складні орнаменти, меблі, вікна, куполи, люстри - золочення.

7. Машиніст сцени

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує механізмами під час монтування сцени і м'яких декорацій із застосуванням окремих елементів твердих декорацій з метою проведення вистав (програм) та репетицій. Бере участь у поточному ремонті та роботах з навантаження і розвантаження сценічного обладнання та майна на стаціонарі, а також під час виїзних вистав (програм) і гастролей.

Повинен знати: принципи механізмів і технологію монтування сцени з метою проведення вистав (програм) і репетицій в умовах стаціонару; правила технічної експлуатації обладнання сцени; правила проведення поточного ремонту; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує механізмами під час монтування сцени в м'яких та об'ємно-твердих декораціях з метою проведення вистав (програм) і репетицій. Проводить монтувальні репетиції. Бере участь у розробленні конструкцій сценічного оформлення, профілактичному ремонті сценічного майна і обладнання. Керує роботами з навантаження і розвантаження сценічного обладнання та майна сцени на стаціонарі, під час виїзних вистав (програм) і гастролей.

Повинен знати: будову механізмів, що обслуговуються, та технологію монтування сцени з метою проведення вистав (програм) і репетицій; методи транспортування сценічного майна та обладнання; правила проведення профілактичного ремонту; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста сцени 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує механізмами під час монтування сцени з об'ємно-твердих декорацій із застосуванням окремих елементів м'якої декорації з метою проведення вистав (програм) і репетицій. Керує роботою монтувальників сцени з проведення репетицій і вистав (програм) на стаціонарі, а також під час виїзних і гастрольних вистав (програм). Контролює зберігання декорацій і технічний стан обладнання сцени. Бере участь у роботі технічної комісії з прийому макетів і ескізів до нових вистав (програм), у капітальному ремонті сценічного майна та обладнання. Забезпечує технічно відповідне зберігання та нормальну експлуатацію сценічного майна та обладнання.

Повинен знати: будову різних механізмів сцени і технологію монтування сценічного оформлення вистав (програм); правила зберігання сценічного оформлення та експлуатації обладнання; правила проведення капітального ремонту; специфіку і форми організації творчо-виробничого процесу; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста сцени 4 розряду не менше 1 року.

8. Монтувальник сцени

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з оформлення (монтування) сцени під час проведення чергових вистав (програм) і репетицій. Встановлює декорації і меблі на сцені і в репетиційних приміщеннях, підвішує м'які декорації, переставляє декорації під час антрактів. Здійснює дрібний ремонт і утримання в чистоті декорацій і сценічного майна. В разі потреби виконує роботи на шумових апаратах. Виконує навантажувально-розвантажувальні роботи під час перевезення декорацій і сценічного майна на стаціонарі, а також під час виїзних вистав (програм) і гастролей.

Повинен знати: декорації кожної вистави (програми); сценічне обладнання; оснащення сцени; правила встановлення та кріплення декорацій і обладнання; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

9. Робітник з догляду за тваринами

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує безпечних та простих в утриманні тварин під керівництвом робітника з догляду за тваринами більш високої кваліфікації. Бере участь у роботі з обслуговування циркових номерів, атракціонів і пантомім. Отримує і готує корми, годує, напуває та чистить тварин за встановленим керівником номера графіком. Здійснює підготовку номера до програм та репетицій. Забезпечує утримання у належній чистоті інвентарю і приміщень, в яких знаходяться тварини. Бере участь в упакуванні, розпакуванні, навантаженні та розвантаженні реквізиту під час гастролей. Супроводжує та здійснює догляд за тваринами під час їх транспортування в залізничних вагонах та інших видах транспорту. Забезпечує за вказівкою лікаря проведення лікувального режиму і лікування тварин під час їх хвороби. Виконує за вказівкою керівника номера дрібний ремонт реквізиту і робочого інвентарю.

Повинен знати: правила поводження з тваринами та догляду за ними; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Самостійно обслуговує безпечних тварин. Бере участь у роботі з обслуговування циркових номерів, атракціонів і пантомім. Отримує і готує корми, годує, напуває та чистить тварин за встановленим керівником номера графіком. Здійснює підготовку номера до програм та репетицій. Забезпечує утримання у належній чистоті інвентарю і приміщень, в яких знаходяться тварини. Бере участь в упакуванні, розпакуванні, навантаженні та розвантаженні реквізиту під час гастролей. Супроводжує та здійснює догляд за тваринами під час їх транспортування в залізничних вагонах та інших видах транспорту. Забезпечує за вказівкою лікаря проведення лікувального режиму і лікування тварин під час їх хвороби. Виконує за вказівкою керівника номера дрібний ремонт реквізиту і робочого інвентарю.

Повинен знати: правила поводження з тваринами та догляду за ними; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника з догляду за тваринами і розряду не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Самостійно обслуговує небезпечних тварин. Бере участь у роботі з обслуговування циркових номерів, атракціонів і пантомім. Отримує і готує корми, годує, напуває та чистить тварин за встановленим керівником номера графіком. Здійснює підготовку номера до програм та репетицій. Забезпечує утримання у належній чистоті інвентарю і приміщень, в яких знаходяться тварини. Бере участь в упакуванні, розпакуванні, навантаженні та розвантаженні реквізиту під час гастролей. Супроводжує та здійснює догляд за тваринами під час їх транспортування в залізничних вагонах та інших видах транспорту. Забезпечує за вказівкою лікаря проведення лікувального режиму і лікування тварин під час їх хвороби. Виконує за вказівкою керівника номера дрібний ремонт реквізиту і робочого інвентарю.

Повинен знати: правила поводження з тваринами та догляду за ними; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією робітника з догляду за тваринами 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Самостійно обслуговує складних в утриманні небезпечних та хижих тварин. Бере участь у роботі з обслуговування циркових номерів, атракціонів і пантомім. Отримує і готує корми, годує, напуває та чистить тварин за встановленим керівником номера графіком. Здійснює підготовку номера до програм та репетицій. Забезпечує утримання у належній чистоті інвентарю і приміщень, в яких знаходяться тварини. Бере участь в упакуванні, розпакуванні, навантаженні та розвантаженні реквізиту під час гастролей. Супроводжує та здійснює догляд за тваринами під час їх транспортування в залізничних вагонах та інших видах транспорту. Забезпечує за вказівкою лікаря проведення лікувального режиму і лікування тварин під час їх хвороби. Виконує за вказівкою керівника номера дрібний ремонт реквізиту і робочого інвентарю.

Повинен знати: правила поводження з тваринами та догляду за ними; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника з догляду за тваринами 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Самостійно обслуговує складних в утриманні та особливо небезпечних та отруйних тварин. Бере участь у роботі з обслуговування циркових номерів, атракціонів і пантомім. Отримує і готує корми, годує, напуває та чистить тварин за встановленим керівником номера графіком. Здійснює підготовку номера до програм та репетицій. Забезпечує утримання у належній чистоті інвентарю і приміщень, в яких знаходяться тварини. Бере участь в упакуванні, розпакуванні, навантаженні та розвантаженні реквізиту під час гастролей. Супроводжує та здійснює догляд за тваринами під час транспортування із цирку в цирк в залізничних вагонах та інших видах транспорту. Забезпечує за вказівкою лікаря проведення лікувального режиму і лікування тварин під час їх хвороби. Виконує за вказівкою керівника номера дрібний ремонт реквізиту і робочого інвентарю.

Повинен знати: правила поводження з тваринами та догляду за ними; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника з догляду за тваринами 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Самостійно обслуговує різних складних та особливо небезпечних тварин. Бере участь у роботі з обслуговування циркових номерів, атракціонів і пантомім. Отримує і готує корми, годує, напуває та чистить тварин за встановленим керівником номера графіком. Здійснює підготовку номера до програм та репетицій. Забезпечує утримання у належній чистоті інвентарю і приміщень, в яких знаходяться тварини. Бере участь в упакуванні, розпакуванні, навантаженні та розвантаженні реквізиту під час гастролей. Супроводжує та здійснює догляд за тваринами під час транспортування із цирку в цирк у залізничних вагонах та інших видах транспорту. Забезпечує за вказівкою лікаря проведення лікувального режиму і лікування тварин під час їх хвороби. Виконує за вказівкою керівника номера дрібний ремонт реквізиту і робочого інвентарю.

Повинен знати: правила поводження з тваринами та догляду за ними; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника з догляду за тваринами 5 розряду не менше 1 року.

10. Столяр - виробник декорацій

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє та збирає сполучення у деталях декорацій із обробленням ручним способом. Виготовляє найпростіші меблі. Загострює та заправляє різальний інструмент. Готує столярний клей. Здійснює ремонт простих столярних виробів. Зачищує бруски та дошки після механічної обробки.

Повинен знати: основи столярних робіт; типи простих деревообробних верстатів; призначення робочого та контрольно-вимірювального інструменту, що застосовується під час столярних робіт; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Столярні вироби - розбирання.

2. Щити, підрамники, прямокутники із фанери для обшиття скрині, табурету, стандартної садової лавки, ящиків - виготовлення.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує за кресленням та ескізами прості столярні роботи. Виготовляє, збирає та обробляє ручним способом з наступним оздобленням елементи простих декорацій та меблі. Здійснює механічне оброблення простих деталей на деревообробних верстатах з ручною та механічною подачею. Здійснює ремонт столярних виробів середньої складності.

Повинен знати: породи деревини та її вади; основи технології деревообробки; властивості столярного та казеїнового клею; способи застосування робочого різального та вимірювального інструменту; сорти лісоматеріалів основних твердих та м'яких порід деревини; основні правила викреслювання за ескізами нескладних шаблонів, деталей та сполучень; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією столяра - виробника декорацій 1 розряду не менше 0,5 року.

Приклади робіт:

1. Гратчасті полиці на кронштейнах, прямолінійні бар'єри з фільонками, прості віконниці, табурети - виготовлення.

2. Шрифти та цифри із фанери - виготовлення.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує за кресленням та ескізами столярні роботи середньої складності. Виготовляє та збирає елементи декорацій середньої складності із наступним оздобленням. Виготовляє та збирає декоративні меблі. Здійснює механічне оброблення деталей середньої складності на деревообробних верстатах із ручною та механічною подачею. Здійснює ремонт складних столярних виробів, заточування та налагодження ручного столярного інструменту.

Повинен знати: породи білого дерева; якість деревини різних порід дерева; призначення оздоблювальних матеріалів; різні способи оброблення дерева на деревообробних верстатах; правила оброблення лісоматеріалів електроінструментами; креслення та ескізи простої складності; рецептуру різних видів клею; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією столяра - виробника декорацій 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Прямокутні каркасні колони, прості панельні двері, глухі віконні рами, поручні круглого і прямокутного перетину, фігурні грати, коробки криволінійного контуру, підвіконні дошки складного профілю - виготовлення.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. За ескізами, кресленням та вказівкою художника виконує складні столярні роботи з виготовлення та збирання елементів декорацій. Обробляє складні деталі електроінструментами та на складних деревообробних верстатах з ручною та механічною подачею. Виготовляє складні сполучення. Здійснює реставрацію різноманітних меблів. Проводить роботи з підготовки та обчищення поверхонь під склеювання.

Повинен знати: типи та конструкції столярних виробів; будову та призначення різноманітних пристроїв для оброблення дерева; технологію механічного оброблення деревини; способи лицьового оздоблення поверхонь; креслення та ескізи середньої складності; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією столяра - виробника декорацій 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Колони із деревини з фігурним обтісуванням, віконні рами і двері із складними внутрішніми контурами та сполученнями, карнизи та поручні фігурного перетину - виготовлення.

2. Портретні рами із цінних порід деревини, туалетні столики, слов'янські шафи - виготовлення, полірування.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує за кресленнями, ескізами та вказівками художника особливо складні столярні роботи з виготовлення та збирання елементів декорацій та стильних меблів. Травить та лакує поверхні.

Повинен знати: технологічні властивості деревини; рецептуру та способи приготування оздоблювальних матеріалів; оздоблення поверхонь травленням, фанеруванням, політурою та лаком; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією столяра - виробника декорацій 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Віконні рами та двері різних стилей та епох - виготовлення, збирання, полірування.

2. Іонічні колони - виготовлення.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує за кресленнями, ескізами та вказівками художника складні архітектурні побудови різних стилей та епох. Полірує поверхні. Виготовляє та реставрує меблі всіх стилей і епох та музичні інструменти із цінних порід деревини. Збирає та встановлює складні панелі.

Повинен знати: суміші політур, протрав, лаків та правила їх виготовлення; цінні породи дерева; правила викреслювання деталей і сполучень виробів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією столяра - виробника декорацій 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Куполоподібні склепіння, бочкоподібні канелюрні колони, куполоподібні ніші, кесонні стелі - виготовлення.

2. Фанеровані поверхні із складними внутрішніми контурами та з'єднаннями - полірування.

11. Уніформіст

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить роботу з оснащення манежу: подає реквізит, установлює і підвішує апаратуру. Страхує і підтримує акторів під час програм і репетицій. Бере участь у репризах артистів жанру "килимні", проведенні репетицій номерів та атракціонів. Виводить тварин на манеж та приймає їх за кулісами. Перевозить на території цирку клітки з тваринами, реквізит, апаратуру та інше циркове майно. Чистить килими за межами манежу. В пересувних цирках бере участь у збиранні, експлуатації, розбиранні, навантаженні та розвантаженні елементів конструкції цирку.

Повинен знати: правила поводження з тваринами; системи підвішування та встановлення апаратури; правила користування реквізитом; види вузлів та способи в'язання канатів; будову та експлуатацію вантажопідйомних механізмів та пристроїв; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Перелік
назв професій, що передбачені цим випуском,
із зазначенням їх назв за випусками 00,61
та 62 ЕТКС видання 1985-1986 рр.

------------------------------------------------------------------
| N | Назви професій, що |Діапазон| Назви професій за |Діапазон|
|п/п| вказані у цьому |розрядів|випусками 00,61 та 62|розрядів|
| | випуску | | ЕТКС видання | |
| | | | 1985-1986 р. | |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
| 1.|Бутафор | 1-6 |Бутафор | 1-6 |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
| 2.|Виробник ігрових | 5-6 |Изготовитель игровых | 5-6 |
| |ляльок | |кукол | |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
| 3.|Гример-пастижер | 2-6 |Гример-пастижер | 2-6 |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
| 4.|Електроосвітлювач | 2-6 |Электроосветитель | - |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
| 5.|Костюмер | 2-6 |Костюмер | 2-6 |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
| 6.|Макетник | 3-6 |Макетчик | 3-6 |
| |театрально-постано- | |театрально-постано- | |
| |вочних макетів | |вочных макетов | |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
| 7.|Маляр з оброблення | 1-6 |Маляр по отделке | 1-6 |
| |декорацій | |декораций | |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
| 8.|Машиніст сцени | 3-5 |Машинист сцены III, | - |
| | | |II, I категории | |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
| 9.|Монтувальник сцени | 3 |Монтировщик сцены | - |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
|10.|Реквізитор | 2-6 |Реквизитор | 2-6 |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
|11.|Робітник з догляду | 1-6 |Рабочий по уходу за | - |
| |за тваринами | |животными | |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
|12.|Столяр - виробник | 1-6 |Столяр по изготов- | 1-6 |
| |декорацій | |лению декораций | |
|---+--------------------+--------+---------------------+--------|
|13.|Уніформіст | 2 |Униформист | - |
------------------------------------------------------------------

Перелік
назв професій, що були передбачені випусками
00,61 та 62 ЕТКС видання 1985-1986 рр.,
із зазначенням їх назв за цим випуском

------------------------------------------------------------------
| N | Назви професій, |Діапазон| Назви професій, що|Діапазон|
|п/п|випусками 00,61 та 62 |розрядів| вказані у цьому |розрядів|
| | ЕТКС видання | | випуску | |
| | 1985-1986 рр. | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
| 1.|Бутафор | 1-6 |Бутафор | 1-6 |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
| 2.|Гример-пастижер | 2-6 |Гример-пастижер | 2-6 |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
| 3.|Изготовитель игровых | 5-6 |Виробник ігрових | 5-6 |
| |кукол | |ляльок | |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
| 4.|Костюмер | 2-6 |Костюмер | 2-6 |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
| 5.|Макетчик | 3-6 |Макетник | 3-6 |
| |театрально-постановоч-| |театрально-постано-| |
| |ных макетов | |вочних макетів | |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
| 6.|Маляр по отделке | 1-6 |Маляр з оброблення | 1-6 |
| |декораций | |декорацій | |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
| 7.|Машинист сцены III, | - |Машиніст сцени | 3-5 |
| |II, I категории | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
| 8.|Монтировщик сцены | - |Монтувальник сцени | 3 |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
| 9.|Рабочий по уходу за | |Робітник з догляду | 1-6 |
| |животными | |за тваринами | |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
|10.|Реквизитор | 2-6 |Реквізитор | 2-6 |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
|11.|Столяр по изготовлению| 1-6 |Столяр - виробник | 1-6 |
| |декораций | |декорацій | |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
|12,|Униформист | - |Уніформіст | 2 |
|---+----------------------+--------+-------------------+--------|
|13.|Электроосветитель | - |Електроосвітлювач | 2-6 |
------------------------------------------------------------------

Абетковий покажчик професій

------------------------------------------------------------------
|N п/п | Професії |Діапазон|
| | |розрядів|
|------+------------------------------------------------+--------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| КЕРІВНИКИ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Генеральний директор національного | - |
| |театрально-видовищного підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 2. |Головний адміністратор | - |
| |театрально-видовищного підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 3. |Головний балетмейстер | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 4. |Головний диригент | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 5. |Головний режисер театрально-видовищного | - |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 6. |Головний хормейстер | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 7. |Головний художник театрально-видовищного | - |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 8. |Директор театрально-видовищного | - |
| |підприємства. Директор-розпорядник | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 9. |Завідувач каси (квиткової) | - |
| |театрально-видовищного підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 10. |Завідувач костюмерної | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 11. |Завідувач трупи | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 12. |Завідувач художньо-постановочної частини | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 13. |Керівник літературно-драматургічної | - |
| |частини | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 14. |Керівник музичної частини | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 15. |Начальник цеху (служби). Завідувач | - |
| |виробничої майстерні | |

|----------------------------------------------------------------|
| ПРОФЕСІОНАЛИ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Акомпаніатор. Концертмейстер | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 2. |Артист балету (соліст) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 3. |Артист балету (театру) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 4. |Артист-вокаліст (соліст оперний, камерний) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 5. |Артист-вокаліст (соліст музичної комедії, | - |
| |естради) | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 6. |Артист-вокаліст (соліст-бандурист) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 7. |Артист допоміжного складу | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 8. |Артист (театру драми, юного глядача) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 9. |Артист духового оркестру | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 10. |Артист естрадного оркестру (ансамблю) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 11. |Артист естрадно-симфонічного оркестру | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 12. |Артист камерного ансамблю (академічного) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 13. |Артист-ляльковод (театру ляльок) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 14. |Артист оркестру народних інструментів | - |
| |(оркестрової групи фолькльорного | |
| |колективу, ансамблю народних інструментів) | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 15. |Артист оркестру (театру) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 16. |Артист оркестру (цирку) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 17. |Артист народного хору (хорової групи | - |
| |ансамблю пісні й танцю) | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 18. |Артист розмовного жанру | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 19. |Артист симфонічного (камерного) оркестру | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 20. |Артист-соліст-інструменталіст | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 21. |Артист танцювального колективу (балетної | - |
| |групи ансамблю пісні і танцю) | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 22. |Артист хорового колективу (академічного) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 23. |Артист хору (театру) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 24. |Артист, що веде концерт | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 25. |Асистент режисера (балетмейстера, | - |
| |диригента, хормейстера) | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 26. |Балетмейстер | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 27. |Балетмейстер-постановник | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 28. |Бандурист. Бандурист-співак. Кобзар | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 29. |Бандурист-інструменталіст | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 30. |Диригент | - |

|------+------------------------------------------------+--------|
| 31. |Звукорежисер театрально-видовищного | - |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 32. |Керівник художній театрально-видовищного | - |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 33. |Концертмейстер з класу вокалу (балету) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 34. |Лектор (мистецтвознавець, музикознавець) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 35. |Режисер театрально-видовищного | - |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 36. |Режисер-постановник театрально-видовищного | - |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 37. |Режисер театралізованих заходів та свят | - |
| |театрально-видовищного підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 38. |Репетитор з балету | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 39. |Репетитор з вокалу | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 40. |Репетитор з техніки мови | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 41. |Хормейстер | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 42. |Художник-гример театрально-видовищного | |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 43. |Художник-модельєр театрально-видовищного | - |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 44. |Художник-оформлювач ігрових ляльок | - |
| |театрально-видовищного підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 45. |Художник-постановник | - |
| |театрально-видовищного підприємства | |
|----------------------------------------------------------------|
| ФАХІВЦІ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Акробат цирковий (артист цирку | - |
| |спортивно-акробатичного жанру) | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 2. |Артист - дресирувальник тварин | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 3. |Артист - дресирувальник хижих звірів. | - |
| |Дресирувальник диких тварин. Приборкувач | |
| |диких тварин | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 4. |Артист естрадно-спортивного, ілюзійного та | - |
| |інших оригінальних естрадних жанрів | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 5. |Артист-канатоходець. Артист цирку жанру | - |
| |"Еквілібр" | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 6. |Артист на трапеції. Повітряний гімнаст. | - |
| |Артист цирку жанру "Повітряні гімнасти" | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 7. |Артист (балетного жанру) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 8. |Артист цирку (кінного жанру) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 9. |Артист цирку (музичного жанру) | - |

|------+------------------------------------------------+--------|
| 10. |Асистент циркового номера, колективу | - |
| |(асистент в номерах з хижими звірами) | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 11. |Асистент циркового номера, колективу | - |
| |(асистент в інших номерах) | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 12. |Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист | - |
| |цирку ілюзійного жанру) | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 13. |Жонглер (артист цирку жанру жонглювання) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 14. |Звукооператор театрально-видовищного | - |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 15. |Імітатор (артист цирку розмовного жанру) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 16. |Інспектор манежу (що веде виставу) | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 17. |Клоун, комік цирковий (артист цирку жанру | - |
| |"Килимні") | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 18. |Репетитор циркових номерів | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 19. |Суфлер | - |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 20. |Художник з освітлення | - |
| |театрально-видовищного підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 21. |Художник - оформлювач | - |
| |театрально-видовищного підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 22. |Шапітмейстер | - |
|----------------------------------------------------------------|
| ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Адміністратор театрально-видовищного | - |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 2. |Контролер квитків театрально-видовищного | - |
| |підприємства | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 3. |Макетник театрально-постановочних макетів | 3-6 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 4. |Освітлювач (який веде розробку схем | |
| |освітлення) | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 5. |Реквізитор | 2-6 |

|----------------------------------------------------------------|
| РОБІТНИКИ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Бутафор | 1-6 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 2. |Виробник ігрових ляльок | 5-6 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 3. |Гример-пастижер | 2-6 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 4. |Електроосвітлювач | 2-6 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 5. |Костюмер | 2-6 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 6. |Маляр з оброблення декорацій | 1-6 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 7. |Машиніст сцени | 3-5 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 8. |Монтувальник сцени | 3 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 9. |Робітник з догляду за тваринами | 1-6 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 10. |Столяр - виробник декорацій | 1-6 |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 11. |Уніформіст | 2 |
------------------------------------------------------------------