ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
17.11.2004 N 552

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2004 р.за N 1546/10145

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України

Відповідно до розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (із змінами), що додаються.

2. В абзаці шостому пункту 1.7 глави 1 розділу VIII Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами), друге речення виключити.

3. Департаменту валютного регулювання (М.О.Мельничук) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та уповноважених банків (фінансових установ) України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови А.П.Яценюк

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
17.11.2004 N 552

Зміни
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних операцій
на території України

1. У тексті Інструкції слово "угода" в усіх відмінках замінити словом "договір" у відповідних відмінках.

2. Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 доповнити реченням такого змісту: "Іноземною валютою є також монети номіналом 1 та 2 євро, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території країн - членів Європейського валютного союзу".

3. У главі 2:

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Проведення операцій у пункті обміну валюти розпочинається лише після його реєстрації в територіальному управлінні, а також реєстрації РРО у податковому органі та на підставі наказу по банку (фінансовій установі) про відкриття пункту обміну валюти.

Наказ про відкриття пункту обміну валюти має містити місцезнаходження пункту обміну валюти, прізвище, ім'я, по батькові касирів, перелік операцій, які здійснюються в пункті обміну валюти, прізвище та ініціали посадової особи банку (фінансової установи), на яку покладається керівництво і контроль за діяльністю пункту обміну валюти (далі - керівник, який відповідає за роботу пунктів обміну валюти), і перелік осіб, яким дозволяється входити до приміщення пункту обміну валюти.

У наказі по банку (фінансовій установі) про відкриття пункту обміну валюти можуть бути встановлені інші вимоги щодо порядку та умов роботи пункту обміну валюти з боку керівника банку (фінансової установи), що не суперечать вимогам цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів";

абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Банк (фінансова установа) укладає договір з агентом про відкриття пункту обміну валюти і протягом трьох робочих днів з дати укладання договору подає нотаріально засвідчену копію цього договору на погодження до територіального управління";

абзац п'ятий пункту 2.7 викласти в такій редакції:

"порушення агентом валютного законодавства протягом останніх шести місяців, які передують дню звернення";

абзац шостий пункту 2.10 викласти в такій редакції:

"застосування до банку (фінансової установи) заходів впливу протягом останніх шести місяців, що передують поданню звернення, за порушення валютного законодавства щодо здійснення валютно-обмінних операцій";

пункт 2.13 викласти в такій редакції:

"2.13. Територіальне управління приймає рішення про відкликання довідки про реєстрацію пункту обміну валюти в разі систематичного (два і більше разів) порушення пунктом обміну валюти порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України протягом останніх 12 місяців або виявлення факту проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних документах, про що повідомляє банк (фінансову установу).

Банк (фінансова установа) має в триденний строк після отримання цього рішення повернути довідку про реєстрацію пункту обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти";

після пункту 2.13 доповнити главу новими пунктами 2.14-2.15 такого змісту:

"2.14. Територіальне управління приймає рішення про відкликання в банку (фінансової установи) висновку про погодження договору між ним (нею) і цим агентом у разі систематичного (два і більше разів) порушення протягом останніх 12 місяців пунктами обміну валюти (двома і більше) одного агента порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України або виявлення факту проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних документах, про що повідомляє банк (фінансову установу).

Банк (фінансова установа) має в триденний строк після отримання цього рішення повернути висновок про погодження договору між банком (фінансовою установою) та агентом, а також довідки про реєстрацію пунктів обміну валюти цього агента до територіального управління, яке робить відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

2.15. Банк (фінансова установа), який (яка) зареєстрував (зареєструвала) пункт обміну валюти в територіальному управлінні, у триденний строк після тимчасового припинення роботи (строком не більше 180 календарних днів) цього пункту обміну валюти письмово повідомляє про це територіальне управління, яке робить відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти про тимчасове припинення роботи пункту обміну валюти.

Про відновлення роботи пункту обміну валюти банк (фінансова установа) за день до відновлення роботи письмово повідомляє територіальне управління, яке робить відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

Територіальне управління приймає рішення про відкликання довідки про реєстрацію пункту обміну валюти з повідомленням про це банку (фінансовій установі), якщо банк (фінансова установа) не повідомив (не повідомила) не пізніше ніж на 180 день з дня тимчасового припинення роботи пункту обміну валюти про відновлення роботи пункту обміну валюти.

Банк (фінансова установа) має в триденний строк після отримання цього рішення повернути довідку про реєстрацію пункту обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти".

У зв'язку з цим пункти 2.14 і 2.15 уважати відповідно пунктами 2.16 і 2.17;

главу доповнити пунктом 2.18 такого змісту:

"2.18. Керівник відповідного територіального управління приймає рішення про здійснення позапланових перевірок діяльності пунктів обміну валюти агентів, якщо за звітною інформацією банку (фінансової установи) про обсяги операцій з купівлі-продажу іноземних валют у таких пунктах обміну валюти агентів середньомісячний обсяг цих операцій протягом трьох місяців становить менше ніж 100 тис. грн. У разі виявлення за результатами перевірки факту проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних документах він уживає заходів згідно з вимогами цієї Інструкції".

4. У главі 4:

пункт 4.6 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операцій з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

пункт 4.21 доповнити абзацом такого змісту:

"Не допускається відмова в здійсненні касою банку (фінансової установи) операції сторно".

В.о. директора Департаменту валютного
регулювання М.О.Мельничук