Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.02.2004 N 376

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 березня 2004 р. за N 337/8936

Про затвердження Порядку визначення відсоткового
співвідношення державної частки та частки орендаря
у ринковій вартості цілісного майнового комплексу,
переданого в оренду

Відповідно до пункту 76 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891, наказую:

1. Затвердити Порядок визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду (додається).

2. Директору Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (Н.Лебідь) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Д.Парфененка.

Голова Фонду М.Чечетов

Затверджено
Наказ Фонду державного майна України
27.02.2004 N 376

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 березня 2004 р. за N 337/8936

Порядок
визначення відсоткового співвідношення державної частки
та частки орендаря у ринковій вартості цілісного
майнового комплексу, переданого в оренду

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, під час проведення його незалежної оцінки.

2. Проведенню незалежної оцінки цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, передує підготовчий етап відповідно до пункту 8 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 (далі - Методика оцінки майна).

На підготовчому етапі у випадках визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, здійснюється аудиторська перевірка відповідно до вимог пункту 14 Методики оцінки майна. Аудиторською перевіркою мають бути підтверджені джерела формування активів та їх розподіл з урахуванням вимог пункту 32 Методики оцінки майна. При цьому також визначаються на дату оцінки суми невикористаних амортизаційних відрахувань на орендоване майно, суми залишку коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень, суми залишку коштів від реалізації орендованого майна.

3. Незалежна оцінка цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, проводиться на підставі результатів інвентаризації, балансу, складеного за результатами інвентаризації, договору оренди з додатками до нього, аудиторської перевірки, а також з використанням інших вихідних даних, необхідних для проведення оцінки, у тому числі визначених згідно з додатком 1 до Методики оцінки майна.

4. Незалежна оцінка цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, здійснюється на засадах визначення ринкової вартості та з урахуванням вимог пункту 75 Методики оцінки майна.

5. Співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, установлюється на базі результатів оцінки, отриманих з використанням майнового підходу. На підставі результатів зазначеної оцінки заповнюється Розрахунок відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, згідно з додатком до цього Порядку.

Не підлягає незалежній оцінці та включенню до вищезазначеного Розрахунку вартість майна, яке вилучається з вартості цілісного майнового комплексу на підставі відповідного переліку майна, що затверджений відповідним органом приватизації.

6. Незалежна оцінка нерухомого майна, що ввійшло до складу цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, у разі здійснення орендарем за рахунок власних коштів невід'ємних поліпшень такого нерухомого майна, здійснюється з використанням методичних засад, визначених у пункті 67 Методики оцінки майна. При цьому враховуються умови договору оренди в частині здійснення зазначених поліпшень.

7. Відсоткове співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, визначене згідно з пунктом 5 цього Порядку, застосовується для визначення зазначених часток у вартісному виразі до отриманого результату ринкової вартості цілісного майнового комплексу.

8. Вартість державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, за результатами незалежної оцінки відповідно до цього Порядку застосовується з метою викупу або продажу на конкурентних засадах згідно із законодавством.

Якщо покупцем цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, є орендар, до ціни продажу державної частки, що зазначається у договорі купівлі-продажу, включається наявна заборгованість орендаря за оренду цілісного майнового комплексу, у тому числі з викупу оборотних активів.

Директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Н.Лебідь

Додаток
до Порядку визначення відсоткового співвідношення
державної частки та частки орендаря у ринковій вартості
цілісного майнового комплексу, переданого в оренду

Розрахунок
відсоткового співвідношення державної частки
та частки орендаря у ринковій вартості цілісного
майнового комплексу, переданого в оренду

------------------------------------------------------------------
|Номер | Показник |Усього, | У тому числі |
|рядка | | тис. |--------------------|
| | |гривень | що |що належать|
| | | |належать| орендарю |
| | | |державі | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 1 |Необоротні активи, усього | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 1.1 |Залишкова вартість | | | |
| |нематеріальних активів, | | | |
| |усього | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |права користування | | | |
| |природними ресурсами | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |права користування майном | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |права на знаки для товарів | | | |
| |і послуг | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |права на об'єкти | | | |
| |промислової власності | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |авторські та суміжні з ними| | | |
| |права | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |гудвіл | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |інші нематеріальні активи | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 1.2 |Незавершене будівництво | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 1.3 |Залишкова вартість основних| | | |
| |засобів, усього | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |земельні ділянки | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |капітальні витрати на | | | |
| |поліпшення земель | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |будинки та споруди | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |машини та обладнання | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |транспортні засоби | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |інструменти, прилади, | | | |
| |інвентар | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |робоча і продуктивна худоба| | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |багаторічні насадження | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |інші основні засоби | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 1.4 |Довгострокові фінансові | | | |
| |інвестиції, усього | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |ті, що обліковуються за | | | |
| |методом участі в капіталі | | | |
| |інших підприємств | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |інші фінансові інвестиції | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 1.5 |Довгострокова дебіторська | | | |
| |заборгованість | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 1.6 |Відстрочені податкові | | | |
| |активи | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 1.7 |Інші необоротні активи | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 2 |Оборотні активи, усього | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 2.1 |Запаси | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 2.2 |Векселі одержані | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 2.3 |Дебіторська заборгованість | | | |
| |за товари (роботи, | | | |
| |послуги), усього | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |первісна вартість | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |резерв сумнівних боргів | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 2.4 |Дебіторська заборгованість | | | |
| |за розрахунками | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 2.5 |Інша поточна дебіторська | | | |
| |заборгованість | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 2.6 |Поточні фінансові | | | |
| |інвестиції | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 2.7 |Грошові кошти та їх | | | |
| |еквіваленти, усього | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |у національній валюті | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |в іноземній валюті | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 2.8 |Інші оборотні активи | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 3 |Витрати майбутніх періодів | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 4 |Сукупна вартість цілісного | | | |
| |майнового комплексу | | | |
| |(сума рядків 1, 2 і 3) | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 5 |Забезпечення наступних | | | |
| |витрат і платежів, | | | |
| |усього | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 5.1 |Залишок коштів державного | | | х |
| |цільового фінансування та | | | |
| |державних цільових | | | |
| |надходжень | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 6 |Довгострокові зобов'язання | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 7 |Поточні зобов'язання | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 8 |Чиста вартість цілісного | | | |
| |майнового комплексу | | | |
| |(ряд. 4 - ряд. 5 - ряд. 6 -| | | |
| |ряд. 7) | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 9 |Вартість оборотних засобів,| | | х |
| |зданих в оренду, з | | | |
| |урахуванням індексації | | | |
| |(ряд. 9.1 + ряд. 9.2 - | | | |
| |ряд. 9.3) х ряд. 9.4) | | | |
| |(у разі, коли сума ряд. | | | |
| |9.1 та 9.2 менша від | | | |
| |показника ряд. 9.3, | | | |
| |показники ряд. 9 дорівнюють| | | |
| |нулю) | | | |
| |---------------------------+--------+--------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 9.1 |Запаси і затрати, які | | | х |
| |входять у валюту балансу | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 9.2 |Фінансові активи | | | х |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 9.3 |Кредиторська заборгованість| | | х |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 9.4 |Коефіцієнт індексації | | | х |
| |оборотних засобів, зданих | | | |
| |в оренду | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 10 |Залишок амортизації, | | | х |
| |нарахованої на орендовані | | | |
| |необоротні активи, не | | | |
| |використаний на дату оцінки| | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 11 |Залишок коштів від | | | х |
| |реалізації орендованого | | | |
| |майна | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 12 |Частка держави (графа 4 | х | | х |
| |ряд. 8 + графа 4 ряд. 9 + | | | |
| |графа 4 ряд. 10 + | | | |
| |графа 4 ряд. 11 + графа 4 | | | |
| |ряд. 5.1) | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 13 |Частка держави, % | 100 | | х |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 14 |Частка орендаря (графа 3 | х | х | |
| |ряд. 8 - графа 4 ряд. 12) | | | |
|------+---------------------------+--------+--------+-----------|
| 15 |Частка орендаря, % | 100 | х | |
------------------------------------------------------------------