Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 серпня 1995 р. N 629
Київ

Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів
оренди, Порядку викупу орендарем оборотних
матеріальних засобів та Порядку надання в кредит
орендареві коштів та цінних паперів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 683 від 27.0
6.96
N 3 від 02.01.
2003
N 1960 від 17.12.20
03 )

Відповідно до Закону України "Про оренду державного майна" ( 2269-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику оцінки вартості об'єктів оренди, Порядок викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів (додаються).

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України М. СЕЛІВОН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1995 р. N 629

Методика
оцінки об'єктів оренди

Загальні положення

1. Відповідно до цієї Методики здійснюється оцінка майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, яке належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі підприємств), що передається в оренду, а саме:

цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (машин, устаткування, інших облікових одиниць основних засобів, нематеріальних активів та інших цінностей, що виділяються у самостійний об'єкт оренди згідно із законодавством);

майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

2. Оцінка об'єктів оренди проводиться з метою визначення їх вартості згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та використання її для розрахунку орендної плати.

3. У цій Методиці поняття "оцінка", "незалежна оцінка", "самостійна оцінка", "дата оцінки", "оцінювач", "договір на проведення оцінки майна" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", а поняття "вартість", "балансова вартість активів", "цілісний майновий комплекс", "індивідуально визначене майно", "дата інвентаризацій", "вартість діючого підприємства (цілісного майнового комплексу)", "передавальний баланс підприємства" - у значеннях, наведених у Методиці оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554.

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному у законодавстві, що регулює процес оцінки майна та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі положеннями (національними стандартами) оцінки майна, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, нормативними актами Фонду державного майна.

Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства,
його структурного підрозділу

4. У разі оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу комісією, що утворюється відповідним органом, визначеним у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), здійснюється самостійна оцінка майна на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням всіх передбачених законодавством переоцінок і дооцінок.

До складу комісії в обов'язковому порядку включаються представники орендодавця та органу, уповноваженого управляти майном, що передається в оренду. До складу комісії можуть входити представники особи, що подала заяву про оренду.

Орган, уповноважений управляти майном, що передається в оренду, забезпечує здійснення заходів передорендної підготовки з метою:

визначення залишкової вартості об'єкта оренди у вигляді цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу;

приведення балансу підприємства у відповідність з вимогами стандартів бухгалтерського обліку;

проведення інвентаризації майна підприємства.

5. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється у такій послідовності:

проведення інвентаризації всього майна підприємства з переоцінкою вартості необоротних активів у разі, якщо це не було зроблено раніше (1 розділ балансу);

складання передавального балансу;

складання акта оцінки цілісного майнового комплексу.

6. Під час оцінки визначаються склад і вартість майна, що:

передається в оренду;

передається на утримання або у схов орендарю;

надається орендареві на умовах кредиту;

викуповується орендарем.

7. Інвентаризація проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158, та положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

8. Належність майна до необоротних та оборотних засобів визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 12 "Фінансові інвестиції".

9. Одночасно з проведенням інвентаризації здійснюється у встановленому законодавством порядку аудиторська перевірка стану бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності на підприємстві, цілісний майновий комплекс якого або його структурного підрозділу передається в оренду.

10. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється станом на останнє число місяця, на яке проводиться інвентаризація майна та складається передавальний баланс. До 15 числа місяця, що настає після дати інвентаризації комісії з інвентаризації подають протокол інвентаризації, передавальний баланс, затверджені керівником підприємства, та інші дані, необхідні для оцінки майна, до комісії, яка здійснює таку оцінку (зазначений строк може бути продовжений за рішенням орендодавця, але не більш як на 15 днів). ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1960 від 17.12.2003 )

11. Вартість цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що передається в оренду, визначається шляхом сумування всіх активів, які входять до цього комплексу, крім оборотних.

12. Вартість основних засобів, включаючи інші необоротні матеріальні активи, об'єктів незавершеного будівництва, невстановленого устаткування, нематеріальних активів, інших необоротних активів, що передаються в оренду, повинна бути приведена у відповідність з вимогами відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном. При цьому дооцінка функціонуючих основних засобів, які мають нульову залишкову вартість, є обов'язковою. Результати переоцінки, дооцінки погоджуються органом, уповноваженим управляти майном, що передається в оренду. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1960 від 17.12.2003 )

13. Вартість майна, що надається орендареві на умовах кредиту відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), визначається шляхом підсумовування балансової вартості цінних паперів і залишку коштів у касі, на розрахункових рахунках у банках, дебіторської заборгованості за вирахуванням кредиторської заборгованості.

Якщо кредиторська заборгованість перевищує суму залишку коштів у касі та на розрахункових рахунках у банках, суму дебіторської заборгованості, в кредит надаються лише цінні папери за балансовою вартістю, а у разі їх відсутності сума залишку коштів у касі та на розрахункових рахунках у банках передається орендареві для погашення кредиторської заборгованості підприємства без укладення договору кредиту на підставі внесення відповідної умови до договору оренди.

14. Вартість оборотних матеріальних засобів, що викуповуються орендарем, визначається за даними бухгалтерського обліку з обов'язковою дооцінкою товарно-матеріальних цінностей відповідно до вимог законодавства.

З вартості оборотних матеріальних засобів, що викуповуються орендарем, вираховується кредиторська заборгованість, яка виникла у зв'язку з придбанням підприємством оборотних матеріальних засобів, у тому числі робіт і послуг, які включені у собівартість готової продукції; та залишків незавершеного виробництва, і не врахована під час визначення суми кредиту, що надається орендареві.

15. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється у 20-денний строк з дня затвердження протоколу про результати інвентаризації та завершується складанням акта встановленого зразка (додаток 1).

До акта оцінки додаються передавальний баланс, а також довідки про наявність на балансі підприємства майна, наведеного у розділі II акта оцінки із зазначенням назв, інвентарних номерів, балансової та залишкової вартості відповідних об'єктів.

Перший примірник матеріалів інвентаризації та оцінки зберігається у орендодавця, другий - у орендаря.

16. Акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що передається в оренду, затверджується керівником відповідного органу, визначеного у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ).

17. У разі коли орендодавцем структурного підрозділу є підприємство, акт оцінки затверджується керівником органу, уповноваженого управляти майном підприємства, структурний підрозділ якого передається в оренду.

18. У разі коли за період між датою оцінки і датою набрання чинності договором оренди зміняться склад і вартість цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу або буде виявлено майно, не відображене в матеріалах інвентаризації, на вимогу однієї із сторін договору оренди або органу, уповноваженого управляти цим майном, повинна бути здійснена дооцінка об'єкта оренди і внесені відповідні зміни до акта оцінки і відповідних договорів, укладених з орендарем.

Оцінка нерухомого та іншого окремого індивідуально
визначеного майна

19. У разі оренди нерухомого майна здійснюється його незалежна оцінка. При цьому вартість робіт з оцінки оплачується за домовленістю сторін договору оренди.

Оцінка нерухомого майна проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій або спеціальній вартості. При цьому ринкова і спеціальна вартість визначаються відповідно до вимог Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995). ( Пункт 19 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 1960 від 17.12.2003 )

У разі передачі підприємством в оренду нерухомого майна площею понад 200 кв. метрів звіт про незалежну оцінку майна розглядається і рецензується відповідним органом, визначеним у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ).

У разі передачі підприємством в оренду нерухомого майна площею до 200 кв. метрів висновок про вартість майна затверджується органом, уповноваженим управляти майном цього підприємства. Якщо органом, який управляє майном, є Кабінет Міністрів України, висновок про вартість майна затверджується Фондом державного майна. ( Абзац четвертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1960 від 17.12.2003 )

Якщо для розрахунку орендної плати не передбачено здійснення незалежної оцінки нерухомого майна, може здійснюватися самостійна оцінка зазначеного майна відповідно до пунктів 20 та 21 цієї Методики.

20. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) за заявою підприємства - орендодавця комісією, що утворюється органом, уповноваженим управляти майном цього підприємства, здійснюється самостійна оцінка майна на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням всіх передбачених законодавством переоцінок і дооцінок.

За рішенням підприємства - орендодавця може також здійснюватися незалежна оцінка зазначеного майна. Вартість робіт з оцінки оплачується за домовленістю сторін договору оренди.

21. Самостійна оцінка нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна завершується складанням акта його оцінки (додаток 2), який затверджується керівником підприємства, а незалежна оцінка - складанням звіту про оцінку майна, який підписується оцінювачами, що безпосередньо її здійснювали, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

До акта додаються відомості розрахунку вартості нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається в оренду (додатки 15-17 до Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554, а також звіти про оцінку майна.

22. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), яке перебуває на балансі господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного фонду, здійснюється незалежна оцінка, а звіт про оцінку майна затверджується керівником відповідного органу, визначеного у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (2269-12).

( Методика із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 683 від 27.06.96, в редакції Постанови КМ N 3 від 02.01.2003 )

Зразок

Додаток 1
до Методики оцінки об'єктів оренди

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

М П 
_______________________________________
(посада керівника органу, установи,
підприємства - орендодавця) 

 
_____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 
  "___" _________ 199__ р. 

Акт
оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, організації,
їх структурного підрозділу, що передається в оренду

___________________
(код згідно з ЗКПО)

_________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва цілісного майнового комплексу)

Комісія, утворена згідно з наказом ____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(посада керівника органу, що утворив комісію)

від "____"____________________ 200_ р. N _______________, у складі

голови __________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

членів: _________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

на засіданні (протокол від "___"________________ 200_ р. N ______)

розглянула результати інвентаризації майна і передавальний баланс

_________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва цілісного майнового комплексу)

станом на "_____"___________________ 200_ р. і з урахуванням вимог

Методики оцінки об'єктів оренди визначила його оціночну вартість.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з передавальним балансом і поданими документами становить:

     ------------------------------------------------------------------
| Вартість
Майно | майна, тис.
| гривень
------------------------------------------------------------------

I. Майно, що передається в оренду

1. Основні засоби, усього

2. Знос основних засобів

3. Основні засоби за вартістю за вирахуванням
зносу (ряд. 1 - ряд. 2)

4. Орендовані основні засоби за вартістю за
вирахуванням зносу (ряд. З - ряд. 16)

5. Нематеріальні активи, усього

6. Знос нематеріальних активів

7. Нематеріальні активи за вартістю за
вирахуванням зносу (ряд. 5 - ряд. 6)

8. Відновна (переоцінена) вартість незавершеного
будівництва

9. У тому числі відновна (переоцінена) вартість
устаткування, що підлягає монтажу

10. Інші необоротні активи

11. Вартість майна, що передається в оренду
(ряд. 4 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 10)

II. Майно, що передається на утримання
або у схов орендарю

12. Залишкова вартість житлового фонду

13. Залишкова вартість основних засобів об'єктів
цивільної оборони

14. Залишкова вартість законсервованих основних
засобів

15. Залишкова вартість мобілізаційних ресурсів
(у частині основних засобів)

16. Залишкова вартість основних засобів, що
передаються на утримання орендарю
(ряд. 12 + ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15)

17. Матеріальні ресурси, якими укомплектовані
об'єкти цивільної оборони

18. Мобілізаційні ресурси (в частині оборотних
засобів)

19. Вартість основних і оборотних засобів, що
передаються на утримання орендарю, всього
(ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18)

III. Майно, що передається орендареві
на умовах кредиту

20. Балансова вартість цінних паперів

21. Грошові кошти та їх еквіваленти

22. Векселі одержані

23. Дебіторська заборгованість за вирахуванням
резерву сумнівних боргів

24. Кредиторська заборгованість
(розділи "Пасиву балансу" II+III+IV+V)

у тому числі:

24.1 кредиторська заборгованість за товари
та роботи і послуги, пов'язані з
придбанням товарів

24.2 інша кредиторська заборгованість

25. Вартість майна, що надається орендареві на
умовах кредиту (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 +
ряд. 23 - ряд. 24).
Якщо ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 < ряд. 24,
то ряд. 25 = ряд. 20

IV. Майно, що викуповується орендарем

26. Виробничі запаси

27. Незавершене виробництво

28. Готова продукція

29. Товари

30. Малоцінні та швидкозношувані предмети

31. Витрати майбутніх періодів

32. Кредиторська заборгованість, яка виникла у
зв'язку з придбанням оборотних матеріальних
засобів (товарів та робіт і послуг, пов'язаних
з придбанням товарів) і не врахована під час
визначення суми кредиту, що надається
орендареві. Якщо:
(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -
ряд. 24) > 0, то ряд. 32 = 0;
(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -
ряд. 24) < 0, а за абсолютною величиною
(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -
ряд. 24) > ряд. 24.1, то ряд. 32 = ряд. 24.1;
(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -
ряд. 24) < 0, а за абсолютною величиною
(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -
ряд. 24) < ряд. 24.1, то ряд. 32 = (ряд. 20 +
ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24);

33. Вартість майна, що викуповується орендарем
(ряд. 26 + ряд. 27 + ряд. 28 + ряд. 29 +
ряд. 30 + ряд. 31 - ряд. 32)

Голова комісії:

Члени комісії:


 
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис) 
__________________________
(ініціали, прізвище)
__________________________
(ініціали, прізвище)
__________________________
(ініціали, прізвище) 

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 683 від 27.06.96, в редакції Постанови КМ N 3 від 02.01.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1960 від 17.12.2003 )

Зразок

Додаток 2
до Методики оцінки об'єктів оренди

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

М П 
_______________________________________
(посада керівника
підприємства - орендодавця) 

 
_____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 
  "___" _________ 199__ р. 

Акт
оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально
визначеного майна

___________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва об'єкта оцінки, інвентарний номер)

___________________________________________________________________________________________________________________

Підприємство (господарське товариство), на балансі якого перебуває майно, що передається в оренду

____________________
(код згідно з ЗКПО)

___________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства - юридичної особи)

Комісія, утворена згідно з наказом ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(посада керівника органу, що утворив комісію)

від "____"__________________ 200_ р. N _________________, у складі

голови ____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

членів: ___________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

на засіданні (протокол від "___"____________ 200_ р. N _________ ) розглянула результати оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна і з урахуванням вимог Методики оцінки об'єктів оренди визначила його оціночну вартість на "____"______________ 200_ року.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з відомостями розрахунку становить:

     ------------------------------------------------------------------
Назва об'єкта оцінки | Вартість, тис. гривень
------------------------------------------------------------------

Голова комісії:

Члени комісії:


 
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис) 
__________________________
(ініціали, прізвище)
__________________________
(ініціали, прізвище)
__________________________
(ініціали, прізвище) 

"___"________________ 200_ р.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 683 від 27.06.96, в редакції Постанови КМ N 3 від 02.01.2003 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1995 р. N 629

Порядок
викупу орендарем оборотних матеріальних засобів

1. Викуп орендарем оборотних матеріальних засобів провадиться згідно з договором купівлі-продажу, який укладається одночасно з договором оренди.

2. Вартість оборотних матеріальних засобів визначається згідно з пунктом Методики оцінки вартості об'єктів оренди. При цьому продукція незавершеного виробництва викуповується орендарем за внутрішніми цінами виробництва.

3. Плата за придбані оборотні матеріальні засоби вноситься орендарем протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору.

4. Створеному членами трудового колективу господарському товариству орендодавець може продати оборотні матеріальні засоби в кредит за умови оплати ним не менше як 30 відсотків їхньої вартості. При цьому термін оплати оборотних матеріальних засобів не повинен перевищувати одного року з дати укладення договору купівлі-продажу. Розміри чергових внесків та строки їх сплати визначаються в договорі купівлі-продажу.

5. Кошти, одержані від викупу оборотних матеріальних засобів, зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Автономної Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць (залежно від суб'єкта права власності на орендоване майно) і використовуються на цілі, передбачені Державною програмою приватизації.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1995 р. N 629

Порядок
надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів

1. Надання орендареві в кредит коштів і цінних паперів здійснюється на підставі кредитного договору (далі - договір), який укладається одночасно з договором оренди.

2. Сума кредиту визначаються згідно з пунктом 14 Методики оцінки вартості об"єктів оренди.

3. У договорі обов'язково зазначаються найменування (прізвище, ім'я та по батькові), місцезнаходження (місце проживання) сторін, сума кредиту, строк, на який укладається договір, відсоткові платежі за використання кредиту, умови повернення коштів і цінних паперів, виконання зобов'язань, відповідальність сторін та інші вимоги, передбачені пунктами 4 - 10 цього Порядку.

За згодою сторін у договорі можуть бути передбачені й інші умови.

4. Орендар здійснює права, що випливають з цінних паперів, наданих на умовах кредиту, без права їх відчуження.

5. Кошти та цінні папери передаються орендареві разом з об'єктом оренди.

6. Строк надання кредиту не повинен перевищувати строку дії договору оренди.

7. За користування кредитом орендар сплачує відсотки на суму кредиту на рівні ставки рефінансування Національного банку.

8. Строки сплати нарахованих за відповідний період відсотків визначаються за погодженням сторін, але не рідше ніж один раз на квартал.

9. Відсоткові платежі зараховуються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів (залежно від суб'єкта права власності на орендоване майно).

10. У разі розірвання договору, закінчення строку його дії або припинення договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві надані йому кошти та цінні папери.

У разі погашення цінних паперів, наданих на умовах кредиту, протягом строку дії договору кошти, відшкодовані орендареві при їх погашенні, повертаються разом з коштами, наданими йому на умовах кредиту.

11. У разі невиконання обов'язків за договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та договором.