Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 грудня 2003 р. N 1909
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 450 від 21 травня 2012
р.)

Про митний контроль і митне оформлення
електроенергії, що переміщується через
митний кордон України

Відповідно до статті 148 Митного кодексу України ( 92-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок митного контролю і митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України;

перелік пунктів, у яких здійснюється митний контроль за переміщенням електроенергії через митний кордон України.

2. Державній митній службі, Міністерству палива та енергетики привести в місячний строк після набрання чинності цією постановою власні нормативні акти у відповідність із цією постановою.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999 р. N 1459 "Про затвердження переліку пунктів контролю, в яких здійснюється митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 32, ст. 1675).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. N 1909

Порядок
митного контролю і митного оформлення електроенергії,
що переміщується через митний кордон України

1. Електроенергія, що переміщується через митний кордон України (крім технологічного переміщення), підлягає митному контролю та митному оформленню відповідно до цього Порядку.

2. Для цілей цього Порядку терміни, що вживаються в ньому, мають таке значення:

вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу особою, уповноваженою на декларування електроенергії, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяги такої електроенергії, про митний режим, у який вона заявляється, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

звітний період - відрізок часу з 00 години першого числа до 24 години останнього числа календарного місяця;

позитивне сальдо перетоків - сальдо перетоків, що склалося в результаті переважання обсягів електроенергії, переміщеної до енергосистеми України (далі - ЕС України), над обсягами електроенергії, переміщеної з ЕС України через митний кордон України;

негативне сальдо перетоків - сальдо перетоків, що склалося в результаті переважання обсягів електроенергії, переміщеної з ЕС України, над обсягами електроенергії, переміщеної до ЕС України через митний кордон України;

партія товару - обсяги електроенергії, що переміщується через митний кордон України за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) і за однією довідкою-підтвердженням (актом приймання-передачі) про ці обсяги за звітний період;

перевізник (технічний виконавець) - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює передачу електроенергії міждержавними та магістральними мережами електропередачі на підставі ліцензії НКРЕ;

періодична митна декларація (далі - ПМД) - письмова заява, що містить відомості про електроенергію і мету її переміщення через митний кордон України, необхідні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, і застосовується у випадках, передбачених цим Порядком;

сальдо перетоків - алгебраїчна сума обсягів електроенергії, переміщеної через митний кордон України за звітний період всіма зазначеними у договорах (контрактах) міждержавними лініями електропередачі усіх класів напруги, що з'єднують енергосистеми суміжних держав (або їх частини);

сальдо перетоків у тарифній (часовій) зоні - алгебраїчна сума обсягів електроенергії, переміщеної через митний кордон України за звітний період всіма зазначеними у договорах (контрактах) міждержавними лініями електропередачі у відповідній тарифній (часовій) зоні;

суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності - суб'єкт підприємницької діяльності, який провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства;

тарифна (часова) зона - період доби, протягом якого діє тариф на електроенергію, визначений умовами договору (контракту), яким передбачено облік електроенергії у відповідній тарифній (часовій) зоні;

технологічне переміщення електроенергії - переміщення електроенергії між енергосистемами країн (або їх частинами) під час їх паралельної роботи з метою підтримування параметрів роботи цих енергосистем (або їх частин), яка підлягає компенсації (поверненню) у подальшому з визначеною періодичністю;

тимчасова декларація (далі - ТД) - письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування електроенергії, і містить відомості про її обсяги, мету переміщення через митний кордон України та інші відомості, необхідні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, і за якою обсяги електроенергії пропускаються через митний кордон України у спрощеному порядку для вільного обігу;

фактичний контроль - сукупність, спрямованих на визначення фактичних обсягів електроенергії заходів, які здійснюються у період її поставки, перевірки показань приладів обліку, даних обліку цієї електроенергії, а також накладення митного забезпечення.

Терміни "магістральна електрична мережа", "міждержавна електрична мережа", "об'єкт електроенергетики", "оптовий ринок електричної енергії України", "передача енергії", "учасники оптового ринку електричної енергії України" вживаються в цьому Порядку згідно із Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ).

3. Умовою для переміщення електроенергії (крім технологічного) через митний кордон України є оформлена митним органом ТД або ПМД.

4. Облік обсягів технологічного переміщення електроенергії та контроль за її компенсацією в розрахунковий період здійснює НЕК "Укренерго".

5. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експортно-імпортні операції з електроенергією чи переміщують її транзитом через територію України, провадять декларування в Центральній енергетичній митниці або в інших митних органах за погодженням з цією митницею.

6. Митний контроль і митне оформлення електроенергії, що передається за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) як готова продукція з давальницької сировини або в рахунок бартерних операцій, здійснюються в Центральній енергетичній митниці або в інших митних органах за погодженням із цією митницею.

7. Граничні строки прохідного митного транзиту електроенергії обмежуються звітним періодом.

8. Електроенергія перебуває під митним контролем:

у разі надходження в Україну - з моменту її фактичного переміщення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення;

у разі переміщення за межі України - з моменту пред'явлення для оформлення документів до здійснення в повному обсязі митного оформлення відповідно до обраного митного режиму та переміщення через митний кордон України.

9. Зони митного контролю на територіях об'єктів електроенергетики, у межах яких митні органи здійснюють митні процедури, визначаються Держмитслужбою за погодженням з Мінпаливенерго.

10. Фактичний контроль за обсягами електроенергії, що переміщується через митний кордон України, здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки документів, фіксування показань приладів розрахункового (комерційного) обліку (далі - прилади обліку) та ведення обліку цих показань.

11. Контроль за заявленими митному органу відомостями про обсяги електроенергії, що переміщується через митний кордон України, здійснюється шляхом звірення цих відомостей з даними документів, за якими здійснено фактичний контроль, а також в іншій формі, передбаченій Митним кодексом України ( 92-15 ) та законами з питань митної справи.

12. Митні органи, які фіксують показання приладів обліку електроенергії, що переміщується через митний кордон України, надсилають інформацію засобами електронного зв'язку до Центральної енергетичної митниці у строк, що не перевищує двох діб після дати складення актів про реєстрацію показань приладів обліку.

Перші примірники цих актів надсилаються поштою.

13. Для здійснення митного контролю та митного оформлення обсягів електроенергії, що переміщується через митний кордон України, НЕК "Укренерго" засобами факсимільного зв'язку надсилає до Центральної енергетичної митниці не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, довідку-підтвердження, яка містить відомості про обсяги електроенергії, фактично переміщеної через митний кордон України у звітному періоді (у тому числі обсяги технологічного переміщення електроенергії та обсяги електроенергії за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), напрямок її переміщення (експорт, імпорт, транзит), назви міждержавних електричних мереж у разі їх відсутності в цих договорах (контрактах) і номери зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Перший примірник цієї довідки-підтвердження надсилається поштою.

14. Декларант подає митним органам ТД або ПМД не пізніше першого робочого дня звітного періоду поставки електроенергії.

15. У разі укладення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності договору (контракту) протягом звітного періоду чи внесення змін і доповнень до укладеного договору (контракту) ТД або ПМД може подаватися до оформлення в інший строк протягом періоду поставки, ніж це визначено в пункті 14, за умови документального підтвердження перевізником дати початку переміщення електроенергії.

16. Переміщення електроенергії через митний кордон України може проводитися перевізником тільки протягом визначеного в ТД або ПМД звітного періоду.

17. Митне оформлення електроенергії, переміщеної через митний кордон України, здійснюється на підставі документів, перелік яких визначено в пунктах 19-21, з урахуванням умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які можуть передбачати облік електроенергії, що переміщується через митний кордон України, за узгодженими графіками, за сальдо перетоків з урахуванням або без урахування тарифних (часових) зон.

18. Декларування електроенергії здійснюється шляхом подання декларантом:

1) ТД з наступним поданням ВМД, або ПМД з наступним поданням ВМД - у режимі імпорту.

ПМД оформляється у разі імпорту електроенергії з країн, з якими укладено міжнародні договори (угоди), умовами яких встановлено звільнення від обкладення податками і зборами (обов'язковими платежами) при надходженні електроенергії в Україну, або за умов паралельної роботи суміжних енергосистем (їх частин), або у разі експорту чи транзиту електроенергії;

2) ПМД з наступним поданням ВМД - у режимі експорту;

3) ПМД з наступним поданням ВМД - у режимі транзиту.

19. Для митного оформлення електроенергії за ТД необхідні такі документи:

зовнішньоекономічний договір (контракт);

лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності про подання ВМД і документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення електроенергії, у строк, визначений цим Порядком;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

довідка про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

20. Для митного оформлення електроенергії за ПМД необхідні такі документи:

зовнішньоекономічний договір (контракт);

лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності про подання ВМД і документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення електроенергії, у строк, визначений цим Порядком;

довідка про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

У разі імпорту електроенергії за міжнародними договорами, якими встановлено звільнення від обкладення податками і зборами (обов'язковими платежами) при надходженні в Україну, або угодами про переміщення електроенергії між енергосистемами країн (їх частинами), що працюють паралельно, НЕК "Укренерго" одноразово подаються до Центральної енергетичної митниці відповідні підтвердження.

21. Для митного оформлення партії товарів за ВМД необхідні такі документи:

1) у режимі імпорту:

зовнішньоекономічний договір (контракт);

довідка-підтвердження НЕК "Укренерго" про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон України у звітному періоді (крім випадків переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць), що подається згідно з пунктом 13;

акт приймання-передачі електроенергії, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і завірений перевізником;

рахунок-фактура (інвойс) на обсяг електроенергії, що декларується;

сертифікат походження товару (у разі потреби);

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

довідка про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта;

2) у режимі експорту:

зовнішньоекономічний договір (контракт);

акт приймання-передачі електроенергії, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і завірений перевізником;

довідка-підтвердження НЕК "Укренерго" про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон України у звітному періоді (крім випадків переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць), що надається згідно з пунктом 13;

акт приймання-передачі обсягів електроенергії, придбаної на оптовому ринку електричної енергії України у звітному періоді;

рахунок-фактура (інвойс) на обсяг електроенергії, що декларується;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

довідка про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта;

3) у режимі транзиту:

зовнішньоекономічний договір (контракт) щодо транзиту електроенергії;

довідка-підтвердження НЕК "Укренерго" про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон України у звітному періоді (крім випадків переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць), що надається згідно з пунктом 13;

акт приймання-передачі електроенергії, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту);

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

довідка про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

22. Протягом 20 днів з останнього дня звітного періоду, заявленого в ТД або ПМД, декларант подає митному органу ВМД, оформлену відповідно до заявленого в ТД або ПМД митного режиму.

23. Фактичні обсяги електроенергії, що переміщується на митну територію України (або за її межі), не повинні перевищувати обсяги, заявлені в ТД або ПМД.

24. У разі коли фактичне переміщення електроенергії за оформленою ТД або ПМД не здійснене, декларація анулюється в порядку, що визначається Держмитслужбою.

25. У разі переміщення електроенергії в меншому, ніж заявлений у ТД чи ПМД, обсязі оформлення ВМД здійснюється на фактично переміщений обсяг.

26. Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) під час митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України, здійснюється на загальних підставах згідно із законодавством.

27. Для здійснення митного контролю електроенергії, що переміщується через митний кордон України, суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані подавати Центральній енергетичній митниці документи, передбачені Митним кодексом України ( 92-15 ) та цим Порядком, а НЕК "Укренерго" та суб'єкти господарювання, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку пунктів, у яких здійснюється митний контроль за переміщенням електроенергії через митний кордон України, також зобов'язані забезпечувати доступ посадових осіб митних органів до приладів обліку електроенергії.

28. У разі довгострокової (понад один звітний період) дії зовнішньоекономічного договору (контракту) митному органу подається для контролю його нотаріально завірена копія. При декларуванні чергової партії товару за тим же зовнішньоекономічним договором (контрактом) його копія митному органу не подається.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. N 1909

Перелік
пунктів, у яких здійснюється митний контроль
за переміщенням електроенергії через
митний кордон України

Назва пункту контролю
(електростанція, підстанція) 
Місцезнаходження
 
Підстанція Північноукраїнська,
Північна енергетична система
Національної енергетичної
компанії "Укренерго"
(далі - ЕС НЕК "Укренерго") 
Сумська область,
Ромненський район, с. Заруддя


 
Підстанція "Перемога",
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго" 
Луганська область, Свердловський
район, смт Комсомольський 
Підстанція Донбаська,
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго" 
Донецька область, м. Артемівськ
 
Підстанція Михайлівка,
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго" 
Луганська область, м. Первомайськ
 
Підстанція Південна,
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго" 
Донецька область, м. Харцизьк
 
Зміївська теплова електрична
станція, акціонерна компанія
(далі - АК) "Центренерго" 
Харківська область,
Зміївський район,
с. Комсомольське 
Підстанція Лосеве,
Північна ЕС НЕК "Укренерго" 
м. Харків
 
Підстанція Суми Північна,
Північна ЕС НЕК "Укренерго" 
Сумська область, Сумський район,
с. Нижнє Піщане 
Підстанція Шостка,
Північна ЕС НЕК "Укренерго" 
Сумська область, м. Шостка
 
Підстанція Великоцька,
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго" 
Луганська область, Міловський
район, смт Мілове 
Підстанція Амвросіївка,
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго" 
Донецька область, м. Харцизьк
 
Луганська теплова електрична
станція, ТОВ "Східенерго" 
Луганська область, м. Щастя
 
Підстанція Тягова,
ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання" (далі - ТОВ "ЛЕО") 
Луганська область, м. Краснодон

 
Підстанція Центральна,
ТОВ "ЛЕО" 
Луганська область, м. Краснодон
 
Підстанція Квашине-Тягова
Донецької залізниці 
Донецька область, смт Квашине
 
Підстанція Суми,
Північна ЕС НЕК "Укренерго" 
м. Суми
 
Підстанція Білопілля,
ВАТ "Сумиобленерго" 
Сумська область, смт Білопілля
 
Підстанція Хутір Михайлівський
Південно-Західної залізниці 
Сумська область,
Ямпільський район, м. Дружба 
Підстанція Середина-Буда,
ДАЕК "Сумиобленерго" 
Сумська область,
м. Середина-Буда 
Підстанція Козача Лопань
Південної залізниці 
Харківська область, Дергачівський
район, смт Козача Лопань 
Підстанція Курилівка
Південної залізниці 
Харківська область, Куп'янський
район, ст. Курилівка 
Підстанція Тавільжанка
Південної залізниці 
Харківська область, Дворічанський
район, с. Тавільжанка 
Підстанція Тополі
Південної залізниці 
Харківська область, Куп'янський
район, ст. Тополі 
Підстанція Соняшна,
АК "Харківобленерго" 
Харківська область, м. Вовчанськ
 
Підстанція Зоринівка
Південно-Східної залізниці 
Луганська область, Міловський
район, с. Зоринівка 
Підстанція Бабичеве, ТОВ "ЛЕО"
 
Луганська область,
Троїцький район, с. Бабичеве 
Підстанція Давидо-Микільська,
ТОВ "ЛЕО" 
Луганська область, м. Краснодон
 
Підстанція радгосп Семеновод,
ТОВ "ЛЕО" 
Луганська область, м. Щастя
 
Підстанція Івашки,
АК "Харківобленерго" 
Харківська область, Золочівський
район, с. Івашки 
Підстанція Комісарівка,
АК "Харківобленерго" 
Харківська область, Велико-
Бурлуцький район, с. Комісарівка 
Підстанція Водопровід-1,
ТОВ "ЛЕО" 
Луганська область, м. Краснодон
 
Підстанція шахти Суходольська,
ТОВ "ЛЕО" 
Луганська область, м. Суходольськ
 
Тягова підстанція Тополі
Південної залізниці 
Харківська область, Дворічанський
район, с. Тополі 
Підстанція шахти Північна,
ВО "Краснодонвугілля" 
Луганська область, смт Північне
 
Підстанція Краснодарська -
Південна 1,
ВО "Краснодонвугілля" 
Луганська область, м. Краснодон

 
Підстанція Краснодарська 1
ВО "Краснодонвугілля" 
Луганська область, Краснодонський
район, смт Краснодарськ 
Комірка обліку лінії живлення
пристроїв автоблокування
Донецької залізниці 
Донецька область, Амвросіївський
район, ст. Успенська
 
Чорнобильська АЕС НЕК
"Енергоатом" 
Київська область, м. Славутич,
Чорнобильська АЕС 
Підстанція Чернігів,
Центральна ЕС НЕК "Укренерго"
 
Чернігівська область,
Чернігівський район,
с. Хмільниця 
Підстанція Славутич,
Центральна ЕС НЕК "Укренерго" 
Київська область, м. Славутич
 
Підстанція Добрянка,
ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" 
Чернігівська область, Ріпкинський
район, смт Добрянка 
Підстанція Кортеліси,
ВАТ ЕК "Волиньобленерго" 
Волинська область, Ратнівський
район, с. Кортеліси 
Підстанція Висоцьк,
ВАТ "Ей-I-Ес Рівнеобленерго" 
Рівненська область, Дубровицький
район, смт Висоцьк 
Підстанція Звіроферма,
ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"
 
Чернігівська область,
Ріпкинський район,
с. Нові Яриловичі 
ТП 267 с. Кошари,
ВАТ "Волиньобленерго" 
Волинська область, Любомльський
район, с. Кошари 
Дністровська ГЕС,
ДАЕК "Дністрогідроенерго" 
Чернівецька область,
смт Новодністровськ 
Підстанція Котовська,
Південна ЕС НЕК "Укренерго" 
Одеська область, м. Котовськ
 
Підстанція Усатове, Південна ЕС
НЕК "Укренерго" 
Одеська область, Біляївський
район, с. Усатове 
Підстанція Новоодеська,
Південна ЕС НЕК "Укренерго" 
Одеська область, Біляївський
район, смт Новоодеська 
Підстанція Арциз, Південна ЕС
НЕК "Укренерго" 
Одеська область, м. Арциз
 
Підстанція Старокозаче, ВАТ ЕК
"Одесаобленерго"
 
Одеська область, Білгород-
Дністровський район,
с. Старокозаче 
Підстанція Болград, ВАТ ЕК
"Одесаобленерго" 
Одеська область, м. Болград
 
Підстанція Рені, ВАТ ЕК
"Одесаобленерго" 
Одеська область, м. Рені
 
Підстанція Буджак, ВАТ ЕК
"Одесаобленерго" 
Одеська область, Ренійський
район, смт Буджак 
Підстанція Красні Окни, ВАТ ЕК
"Одесаобленерго" 
Одеська область, смт Красні Окни
 
Підстанція Немія, ВАТ АК
"Вінницяобленерго" 
Вінницька область, Могилів-
Подільський район, с. Немія 
Підстанція Нелипівці, ВАТ ЕК
"Чернівціобленерго" 
Чернівецька область,
Кельменецький район, с. Нелипівці 
Підстанція Пороги, ВАТ АК
"Вінницяобленерго" 
Вінницька область, Ямпільський
район, с. Пороги 
Підстанція "Шахти", ВАТ ЕК
"Чернівціобленерго" 
Чернівецька область, м. Сокиряни
 
Підстанція Роздільна, ВАТ ЕК
"Одесаобленерго" 
Одеська область, смт Роздільна
 
Підстанція Біляївка, ВАТ ЕК
"Одесаобленерго" 
Одеська область, смт Біляївка
 
Підстанція "Еталон", ВАТ ЕК
"Одесаобленерго" 
Одеська область, м. Ізмаїл
 
Підстанція Нагірне, ВАТ ЕК
"Одесаобленерго" 
Одеська область, Ренійський
район, с. Нагірне 
Трансформаторна підстанція
Табаки, ВАТ ЕК
"Одесаобленерго" 
Одеська область, м. Болград

 
Підстанція Мамалига, ВАТ ЕК
"Чернівціобленерго" 
Чернівецька область,
Новоселицький район, с. Мамалига 
Трансформаторна підстанція
живлення автоблокування N 102,
ст. Рені Одеської залізниці 
Одеська область, Ренійський
район, м. Рені
 
Трансформаторна підстанція
живлення автоблокування N 160,
ст. Болград Одеської залізниці 
Одеська область, Болградський
район, м. Болград
 
Трансформаторна підстанція
ТП-10 кВ, ст. Ларга Львівської
залізниці 
Чернівецька область,
Кельменецький район, ст. Ларга
 
Підстанція Західноукраїнська,
Західна ЕС НЕК "Укренерго" 
Львівська область, Жидачівський
район, м. Ходорів 
Підстанція Мукачеве, Західна ЕС
НЕК "Укренерго" 
Закарпатська область,
Мукачівський район, с. Ключарки 
Південно-Українська АЕС,
НЕК "Енергоатом"
 
Миколаївська область,
Арбузинський район,
смт Южноукраїнськ 
Підстанція Ужгород-2,
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" 
Закарпатська область, м. Ужгород
 
Пост секціювання контактної
мережі Павлове перегону
Матевці - Павлове - Ужгород-2
Львівської залізниці 
Закарпатська область,
Ужгородський район, с. Павлове,
Прикордонний залізничний перехід
Матевці - Павлове - Ужгород-2 
Пост секціювання контактної
мережі роз'їзд 271 кілометр
перегону Чорна над Тисою - Чоп
Львівської залізниці 
Закарпатська область,
Ужгородський район, с. Павлове,
Прикордонний залізничний перехід
Чорна над Тисою - Чоп 
Хмельницька АЕС,
НЕК "Енергоатом" 
Хмельницька область, Славутський
район, м. Нетішин 
Добротвірська ТЕС,
ДАЕК "Західенерго" 
Львівська область, Кам'янка-
Бузький район, смт Добротвір 
Пост секціювання контактної
мережі 85 кілометр перегону
Медика - Мостиська II
Львівської залізниці 
Львівська область, Мостиський
район, с. Шегині, Прикордонний
залізничний перехід
Медика - Мостиська II