Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2004 рік

тис. грн.

 -------------------------------------------------------------------------
Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний
| згідно з бюджетною | | фонд | фонд
| класифікацією | | |
-------------------------------------------------------------------------

10000000 Податкові надходження 41 885 178,9 39 318 943,9 2 566 235,0
11000000 Податки на доходи, 12 939 170,0 12 939 170,0
податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості
11010000 Податок з доходів 656 690,0 656 690,0
фізичних осіб
11020000 Податок на прибуток 12 282 480,0 12 282 480,0
підприємств
13000000 Збори за спеціальне 843 033,0 843 033,0
використання природних
ресурсів
13010000 Збір за спеціальне 60 400,0 60 400,0
використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду
13010100 Збір за спеціальне 60 400,0 60 400,0
використання лісових
ресурсів державного
значення
13020000 Збір за спеціальне 250 300,0 250 300,0
використання водних
ресурсів та збір за
користування водами для
потреб гідроенергетики і
водного транспорту
13030000 Платежі за користування 181 088,0 181 088,0
надрами
13030100 Платежі за користування 181 088,0 181 088,0
надрами
загальнодержавного
значення
13040000 Збір за 350 000,0 350 000,0
геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету
13070000 Плата за використання 1 245,0 1 245,0
інших природних ресурсів
14000000 Внутрішні податки на 23 193 381,0 20 869 605,0 2 323 776,0
товари та послуги
14010000 Податок на додану 18 357 100,0 18 357 100,0
вартість
14010100 Податок на додану 17 076 100,0 17 076 100,0
вартість із вироблених
в Україні товарів
(робіт, послуг)
14010200 Бюджетне відшкодування -9 535 000,0 -9 535 000,0
податку на додану
вартість грошовими
коштами
з них за рішеннями суду -705 700,0 -705 700,0
Довідково: податок на 7 541 100,0 7 541 100,0
додану вартість із
вироблених в Україні
товарів (робіт, послуг)
з урахуванням
проведеного бюджетного
відшкодування грошовими
коштами
14010300 Податок на додану 10 816 000,0 10 816 000,0
вартість із ввезених на
територію України
товарів
14020000 Акцизний збір із 5 810 140,0 3 942 364,0 1 867 776,0
вироблених в Україні
товарів
з них:
14020700 Тютюн та тютюнові вироби 273 615,0 273 615,0
за ставкою у процентах
до обороту з реалізації
товару (продукції)
14030000 Акцизний збір із 625 420,0 169 420,0 456 000,0
ввезених на територію
України товарів
14060000 Плата за ліцензії на 326 721,0 326 721,0
певні види господарської
діяльності
14060200 Плата за видачу ліцензій 34 700,0 34 700,0
та сертифікатів
14060500 Плата за ліцензії на 12 570,0 12 570,0
виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів
14060600 Плата за ліцензії на 1 640,0 1 640,0
право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового
14060700 Плата за ліцензії на 13 000,0 13 000,0
право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами
14060800 Плата за видачу дозволу 150,0 150,0
на здійснення діяльності
з випуску та обігу
цінних паперів
14060900 Плата за державну 1 540,0 1 540,0
реєстрацію, крім плати
за державну реєстрацію
суб'єктів
підприємницької
діяльності
14061000 Плата за ліцензії на 43 600,0 43 600,0
право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами "ш
14061200 Грошовий (ліцензійний) 8 840,0 8 840,0
збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення
14061400 Плата за видачу ліцензій 55 000,0 55 000,0
на використання
радіочастот
14061500 Плата за ліцензії, 5 681,0 5 681,0
видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики
14061600 Надходження від продажу 150 000,0 150 000,0
на аукціонах дозволу
(ліцензії) на право
користування надрами
14080000 Погашення бюджетної -1 926 000,0 -1 926 000,0
заборгованості по
невідшкодованим сумам
податку на додану
вартість з простроченим
терміном повернення
15000000 Податки на міжнародну 4 725 594,9 4 492 135,9 233 459,0
торгівлю та зовнішні
операції
15010000 Ввізне мито 3 879 300,0 3 672 900,0 206 400,0
15010100 Мито на товари, 3 466 300,0 3 466 300,0
що ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
15010200 Мито на товари, які 155 000,0 155 000,0
ввозяться
(пересилаються)
громадянами
15010500 Мито на нафтопродукти, 258 000,0 51 600,0 206 400,0
транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами
15020000 Вивізне мито 524 100,0 524 100,0
15020100 Мито на товари, що 524 100,0 524 100,0
вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
15030000 Кошти, отримані за 274 194,9 247 135,9 27 059,0
вчинення консульських
дій
15050000 Надходження від 48 000,0 48 000,0
реалізації квот на
ввезення цукру-сирцю
тростинного
16000000 Інші податки 184 000,0 175 000,0 9 000,0
16020000 Надходження плати за 9 000,0 9 000,0
надання послуг з
оформленням документів
на право виїзду за
кордон
16030000 Податки, не віднесені 15 000,0 15 000,0
до інших категорій
16060000 Збір на розвиток 160 000,0 160 000,0
виноградарства,
садівництва і хмелярства
20000000 Неподаткові надходження 16 406 814,4 6 834 720,8 9 572 093,6
21000000 Доходи від власності та 5 819 651,1 5 140 946,1 678 705,0
підприємницької
діяльності
21010000 Частина прибутку 699 337,1 699 337,1
(доходу) господарських
організацій,
що вилучається до
бюджету
21020000 Надходження від 500 000,0 500 000,0
перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України
21030000 Надходження від 60 000,0 60 000,0
грошово-речових лотерей
21050000 Дивіденди (доход), 448 900,0 300 000,0 148 900,0
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств
21050100 Дивіденди (доход), 448 900,0 300 000,0 148 900,0
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності
21060000 Рентна плата 3 541 609,0 3 541 609,0
21060100 Рентна плата за нафту, 436 800,0 436 800,0
що видобувається в
Україні
21060200 Рентна плата за 526 320,0 526 320,0
природний газ, що
видобуваються в Україні
21060500 Рентна плата за 2 302 865,0 2 302 865,0
транзитне
транспортування
природного газу через
територію України
21060600 Рентна плата за 185 635,0 185 635,0
транспортування нафти
магістральними
нафтопроводами
21060700 Рентна плата за 17 159,0 17 159,0
транспортування аміаку
через територію України
аміакопроводом
21060800 Рентна плата за 72 830,0 72 830,0
стабільний газовий
конденсат, що
видобувається в Україні
21080000 Інші надходження 569 805,0 40 000,0 529 805,0
22000000 Адміністративні збори та 1 073 646,5 938 740,0 134 906,5
платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу
22060000 Плата за надання послуг 3 000,0 3 000,0
службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ
22070000 Виконавчий збір 100 000,0 50 000,0 50 000,0
22080000 Плата за оренду цілісних 165 000,0 165 000,0
майнових комплексів та
іншого державного майна
22090000 Державне мито 151 906,5 67 000,0 84 906,5
22100000 Митні збори 596 800,0 596 800,0
22110000 Єдиний збір, який 56 500,0 56 500,0
справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України
22120000 Плата за надані в оренду 440,0 440,0
водні об'єкти державного
значення
23000000 Надходження від штрафів 343 170,0 343 170,0
та фінансових санкцій
23010000 Суми, стягнені з винних 1 730,0 1 730,0
осіб за шкоду, заподіяну
державі, підприємству,
установі, організації
23030000 Адміністративні штрафи 341 440,0 341 440,0
та інші санкції
24000000 Інші неподаткові 3 937 044,9 411 864,7 3 525 180,2
надходження
24010000 Надходження коштів 22 900,0 22 900,0
від реалізації
конфіскованого майна
24030000 Надходження сум 5 000,0 5 000,0
кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності
24040000 Надходження коштів від 200,0 200,0
реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України
24050000 Надходження коштів від 526 956,7 186 120,0 340 836,7
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
Сил України та інших,
утворених згідно з
законодавством
військових формувань
24060000 Інші надходження 155 644,7 139 375,0 16 269,7
24060200 Збори за послуги, 12 000,0 12 000,0
пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність
24060300 Інші надходження 100 000,0 100 000,0
24060400 Надходження від видачі 1 869,7 1 869,7
сертифікатів на
експортно-імпортні
операції з наркотичними
засобами, психотропними
речовинами і
прекурсорами
24060500 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0
коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв
24060800 Надходження від збору за 700,0 700,0
проведення гастрольних
заходів
24061400 Збір за використання 22 000,0 22 000,0
радіочастотного ресурсу
24061500 Надходження до 16 875,0 3 375,0 13 500,0
Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях
24061800 Надходження до 200,0 200,0
страхового фонду безпеки
авіації
24080000 Відрахування від сум 25 000,0 25 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці
24081000 Відрахування від сум 25 000,0 25 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-
монополістах
24090000 Портовий 24 697,0 2 469,7 22 227,3
(адміністративний) збір
24110000 Доходи від операцій з 31 000,0 31 000,0
кредитування та надання
гарантій
24110200 Плата за користування 31 000,0 31 000,0
позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою
24120000 Збір у вигляді цільової 960 000,0 960 000,0
надбавки до діючого
тарифу на електричну та
теплову енергію
24140000 Додаткові збори на 2 185 646,5 2 185 646,5
виплату пенсій
24140100 Сплата збору з 1 403 706,7 1 403 706,7
купівлі-продажу валюти
24140200 Сплата збору з торгівлі 8 402,4 8 402,4
ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння
24140300 Сплата збору при 366 818,8 366 818,8
відчуженні легкових
автомобілів
24140500 Сплата збору з операцій 128 659,3 128 659,3
купівлі-продажу
нерухомого майна
24140600 Сплата збору з послуг 278 059,3 278 059,3
стільникового рухомого
зв'язку
25000000 Власні надходження 5 233 301,9 5 233 301,9
бюджетних установ
25010000 Плата за послуги, що 5 184 413,2 5 184 413,2
надаються бюджетними
установами
25020000 Інші джерела власних 48 888,7 48 888,7
надходжень бюджетних
установ
30000000 Доходи від операцій з 471 403,0 180 903,0 290 500,0
капіталом
31000000 Надходження від продажу 52 400,0 52 400,0
основного капіталу
31010000 Надходження коштів від 40 000,0 40 000,0
реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі
31020000 Надходження коштів від 12 400,0 12 400,0
Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння
32000000 Надходження від 390 500,0 100 000,0 290 500,0
реалізації державних
запасів товарів
32010000 Надходження від 290 500,0 290 500,0
реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву
32020000 Надходження від 100 000,0 100 000,0
реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву
33000000 Надходження від продажу 28 503,0 28 503,0
землі і нематеріальних
активів
40000000 Офіційні трансферти 153 648,5 153 648,5
42000000 Від урядів зарубіжних 153 648,5 153 648,5
країн та міжнародних
організацій
42010000 Надходження від 153 648,5 153 648,5
секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях
50000000 Цільові фонди 194 430,4 194 430,4
50070000 Платежі до Фонду України 120 000,0 120 000,0
соціального захисту
інвалідів
50080000 Збір за забруднення 74 430,4 74 430,4
навколишнього природного
середовища

Разом доходів 59 111 475,2 46 334 567,7 12 776 907,5
(без урахування
міжбюджетних
трансфертів)

40000000 Офіційні трансферти 1 590 915,7 1 590 915,7
41010100 Кошти, що надходять до 1 590 915,7 1 590 915,7
Державного бюджету з
інших бюджетів

Всього доходів: 60 702 390,9 47 925 483,4 12 776 907,5

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Фінансування Державного бюджету України на 2004 рік

(тис. грн.)

  -----------------------------------------------------------------------
Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний
| | | фонд | фонд
-----------------------------------------------------------------------

Загальне фінансування 3 429 532,4 2 926 000,0 503 532,4

400000 Фінансування за 1 404 312,5 999 118,5 405 194,0
борговими операціями

401000 Запозичення 10 922 035,6 9 987 036,6 934 999,0

401100 Внутрішні запозичення 4 494 500,0 4 494 500,0

401200 Зовнішні запозичення 6 427 535,6 5 492 536,6 934 999,0

402000 Погашення -9 517 723,1 -8 987 918,1 -529 805,0

402100 Внутрішні зобов'язання -3 927 541,7 -3 927 541,7

402200 Зовнішні зобов'язання -5 590 181,4 -5 060 376,4 -529 805,0

500000 Надходження від 2 136 580,0 2 038 241,6 98 338,4
приватизації державного
майна

501000 Надходження від 2 101 280,0 2 038 241,6 63 038,4
приватизації державного
майна (крім об'єктів,
для яких передбачено
окремий розподіл коштів
відповідно до Державної
програми приватизації
на 2000-2002 роки
( 1723-14 ) та інших
надходжень,
безпосередньо
пов'язаних з процесом
приватизації та
кредитування
підприємств

502000 Надходження від 300,0 300,0
приватизації об'єктів
незавершеного
будівництва, що
споруджувались
відповідно до
Чорнобильської
будівельної програми

503000 Надходження від 35 000,0 35 000,0
приватизації, отримані
від продажу акцій
відкритих акціонерних
товариств за переліком,
визначеним Кабінетом
Міністрів України, для
ліквідації наслідків
аварії на очисних
спорудах міста Харкова

600000 Фінансування за -111 360,1 -111 360,1
активними операціями

601000 Зміни обсягів депозитів -111 360,1 -111 360,1
і цінних паперів, що
використовуються для
управління ліквідністю

601100 Повернення коштів з 430 639,9 430 639,9
депозитів або
пред'явлення цінних
паперів

601200 Розміщення коштів на -542 000,0 -542 000,0
депозитах або придбання
цінних паперів

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2004 рік

(тис. грн.)

--------------------------------------------------------------
Код |Код | Найменування | Загальний фонд
про- |функ- | показників згідно |---------------------------
грамної|ціо- | з класифікацією | Всього | поточні |
класи- |наль- | видатків та | | |
фікації|ної | кредитування | | |
видат- |кла- | державного | | |
ків та |сифі- | бюджету | | |
креди- |кації | | | |
тування|видат-| | | |
держав-|ків та| | | |
ного |креди-| | | |
бюджету|тува- | | | |
|ння | | | |
|дер- | | | |
|жавно-| | | |
|го | | | |
|бюдже-| | | |
|ту | | | |
--------------------------------------------------------------

ВСЬОГО: 51 626 712,3 45 773 902,9

2300000 Міністерство 1 498 125,1 1 231 450,0
охорони здоров'я
України

2301000 Апарат Міністерства 1 484 798,9 1 218 123,8
охорони здоров'я
України

2301010 0763 Керівництво та 3 931,9 3 931,9
управління у сфері
охорони здоров'я

2301020 0140 Фундаментальні 2 374,6 2 374,6
дослідження у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301030 0750 Прикладні розробки 7 915,7 7 915,7
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301040 0750 Державні 1 952,9 1 952,9
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301050 0750 Розробки 508,8 508,8
найважливіших
новітніх технологій
та фінансова
підтримка
підготовки наукових
кадрів у сфері
охорони здоров'я

2301060 0750 Фінансова підтримка 139,9 139,9
розвитку
інфраструктури
наукової діяльності
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301070 0942 Підготовка і 125 035,9 123 035,9
підвищення
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних,
наукових та
науково-
педагогічних
кадрів вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації

2301080 0950 Підвищення 23 711,0 23 711,0
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних
кадрів та
підготовка наукових
і науково-
педагогічних кадрів
у сфері охорони
здоров'я

2301090 0990 Методичне 190,9 190,9
забезпечення
діяльності медичних
(фармацевтичних)
вищих навчальних
закладів та
закладів
післядипломної
освіти

2301100 0731 Стаціонарне медичне 21 187,6 21 187,6
обслуговування
працівників водного
транспорту та
нафтопереробної
промисловості

2301110 0732 Спеціалізована та 90 189,4 83 189,4
високоспеціалі-
зована медична
допомога, що
надається
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я

2301170 0732 Діагностика і 39 939,3 30 089,3
лікування
захворювань із
впровадженням
експериментальних
та нових медичних
технологій у
клініках
науково-дослідних
установ та в вищих
навчальних медичних
закладах
Міністерства
охорони здоров'я
України

2301180 0734 Санаторне лікування 48 859,6 48 859,6
хворих на
туберкульоз

2301190 0734 Санаторне лікування 33 685,4 33 685,4
дітей та підлітків
з соматичними
захворюваннями
(крім туберкульозу)

2301200 0722 Спеціалізована 7 083,7 7 083,7
консультативна
амбулаторно-
поліклінічна
допомога, що
надається вищими
навчальними
закладами,
науково-дослідними
установами та
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я

2301230 0723 Надання послуг у 7 425,5 7 425,5
стоматологічних
поліклініках вищих
навчальних медичних
закладів та інших
загальнодержавних
стоматологічних
закладах

2301250 0740 Державний 303 576,4 303 576,4
санітарно-
епідеміологічний
нагляд та
дезинфекційні
заходи

2301260 0740 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0
з епідеміями

2301270 0740 Програми і 104 900,0 101 600,0
централізовані
заходи з
імунопрофілактики

2301280 0763 Централізована 25 900,0 25 900,0
закупівля
кардіостимуляторів,
ендопротезів,
окремих виробів
медичного
призначення

2301290 0763 Централізована 79 800,0
закупівля
високовартісного
обладнання для
закладів охорони
здоров'я

2301310 0763 Централізовані 7 411,4 7 411,4
заходи з
трансплантації
органів та тканин

2301340 0763 Державний контроль 1 758,0 1 758,0
за якістю
лікарських засобів

2301350 0763 Організація і 3 690,2 3 690,2
регулювання
діяльності установ
та окремі заходи у
системі охорони
здоров'я

2301360 0763 Лікування громадян 900,0 900,0
України за кордоном

2301370 0763 Програми і 54 851,1 45 351,1
централізовані
заходи по боротьбі
з туберкульозом

2301380 0763 Програми і 14 852,2 14 852,2
централізовані
заходи з
профілактики та
лікування СНІДу

2301390 0763 Забезпечення 130 360,1 115 650,0
медичних заходів
державної програми
"Онкологія"

2301400 0763 Забезпечення 65 748,8 55 748,8
медичних заходів
окремих державних
програм та
комплексних заходів
програмного
характеру

2301410 0825 Функціонування 1 555,3 1 555,3
Державної наукової
медичної бібліотеки

2301420 0826 Збереження та 893,1 893,1
популяризація
історії медицини

2301450 0763 Забезпечення 132 000,0 132 000,0
медичних заходів
Комплексної
програми "Цукровий
діабет"

2301460 0763 Централізоване 88 000,0
придбання
діагностичного та
лікувального
обладнання для
боротьби з
онкозахворюваннями,
туберкульозом та
іншими хворобами,
в першу чергу,
для сільських
лікарень

2301470 0763 Централізоване 39 600,0
придбання
автомобілів швидкої
медичної допомоги
для сільських
закладів охорони
здоров'я

2301600 0763 Заходи з подолання 6 955,2 6 955,2
епідемії
туберкульозу та
СНІДу

2301800 0734 Берегоукріплювальні 2 915,0
роботи на території
дитячого санаторію
"Затока" у
смт. Затока
Білгород-
Дністровського
району Одеської
області

2302000 Державна служба 709,0 709,0
лікарських засобів
і виробів медичного
призначення

2302010 0763 Керівництво та 709,0 709,0
управління у сфері
контролю за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських засобів
і виробів медичного
призначення

2304000 Національний 12 617,2 12 617,2
комітет Товариства
Червоного Хреста
України

2304020 0763 Фінансова підтримка 12 617,2 12 617,2
служб Товариства
Червоного Хреста
України та внесок
до Міжнародної
федерації Товариств
Червоного Хреста та
Червоного Півмісяця

2200000 Міністерство освіти 2 910 483,2 2 665 236,9
і науки України

2201000 Апарат Міністерства 2 803 219,8 2 558 507,2
освіти і науки
України

2201010 0990 Керівництво та 6 764,9 6 574,9
управління у сфері
освіти і науки

2201020 0140 Фундаментальні 48 300,2 48 300,2
дослідження у вищих
навчальних закладах

2201030 0140 Надання грантів 8 970,9 8 970,9
Фондом
фундаментальних
досліджень

2201040 0980 Прикладні розробки 15 276,8 15 133,6
за напрямами
науково-технічної
діяльності вищих
навчальних закладів

в тому числі 896,8 753,6
здійснення наукової
діяльності
науково-дослідним
інститутом
Українознавства

2201050 0150 Державні 7 713,5 7 713,5
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм з
пріоритетних
напрямів розвитку
науки і техніки

2201060 0150 Розробки 4 644,5 4 644,5
найважливіших
новітніх технологій
науковими
установами

2201070 0150 Виконання 8 100,0 8 100,0
зобов'язань України
у сфері
міжнародного
науково-технічного
співробітництва

2201080 0150 Державні стипендії 1 359,0 1 359,0
в галузі науки і
техніки

2201090 0980 Фінансова підтримка 1 574,8 1 085,8
розвитку наукової
інфраструктури
вищих навчальних
закладів

2201100 0922 Надання загальної 22 253,9 14 253,9
та поглибленої
освіти з фізики і
математики,
фізкультури і
спорту
загальноосвітніми
спеціалізованими
школами-інтернатами

2201110 0923 Надання освіти у 11 060,1 9 450,1
загальноосвітніх
школах соціальної
реабілітації

2201120 0960 Надання 16 667,2 16 617,2
позашкільної освіти
державними
позашкільними
навчальними
закладами та заходи
з оздоровлення та
відпочинку дітей

2201130 0930 Підготовка 809 941,9 793 741,9
робітничих кадрів у
професійно-
технічних
навчальних закладах

2201140 0930 Підготовка 12 743,7 12 653,7
робітничих кадрів у
професійно-
технічних
навчальних
закладах соціальної
реабілітації

2201150 0941 Підготовка кадрів 315 723,3 312 423,3
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

2201160 0942 Підготовка кадрів 1 087 069,0 1 053 116,9
вищими навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації

в тому числі 1 999,2 547,1
здійснення
освітньої
діяльності
науково-дослідним
інститутом
Українознавства

2201170 0970 Виготовлення 33 700,0 33 700,0
випускних
документів про
освіту

2201180 0990 Проведення 1 350,0 1 350,0
всеукраїнських та
міжнародних
олімпіад у сфері
освіти

2201190 0970 Інформатизація 60 000,0 4 000,0
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
комп'ютеризація
сільських шкіл

2201200 0990 Пільговий проїзд 33 700,0 33 700,0
студентів і учнів
у залізничному
транспорті

2201220 0240 Підготовка 1 343,8 1 343,8
призовників
військово-технічних
спеціальностей для
Збройних Сил
України у
професійно-
технічних
навчальних закладах

2201230 0970 Видання, придбання, 94 869,6 6 504,4
зберігання і
доставка
підручників і
посібників для
студентів вищих
навчальних закладів
та учнів
загальноосвітніх і
професійно-
технічних
навчальних закладів

2201240 0990 Методичне 17 021,7 15 941,7
забезпечення
діяльності
навчальних закладів

2201260 0721 Амбулаторне медичне 71,3 71,3
обслуговування
працівників
Кримської
астрофізичної
обсерваторії

2201270 0826 Збереження та 355,0 355,0
популяризація
історії
авіабудування

2201280 0832 Фінансова підтримка 28,1 28,1
науково-
освітянської преси

2201290 0473 Дослідження на 6 682,2 6 682,2
антарктичній
станції "Академік
Вернадський"

2201300 0350 Спецінформації 1 200,0 1 200,0

2201310 0810 Фізична і спортивна 11 271,2 11 271,2
підготовка
учнівської та
студентської молоді

2201320 0950 Підвищення 1 477,9 1 477,9
кваліфікації
керівних
працівників і
спеціалістів
харчової і
переробної
промисловості

2201330 0140 Фундаментальні 27 485,2 27 485,2
дослідження в
наукових установах

2201340 0150 Фінансова підтримка 4 498,2 3 805,1
розвитку
інфраструктури
наукових установ

2201350 0150 Прикладні розробки 2 680,2 2 680,2
в наукових
установах

2201370 0942 Підготовка фахівців 18 540,3 17 540,3
Національною
юридичною академією
імені Ярослава
Мудрого

2201400 0481 Виконання 1 082,8 1 082,8
зобов'язань Уряду
щодо функціонування
науково-
технологічного
центру

2201410 0942 Підготовка кадрів 7 981,4 7 981,4
для гуманітарної
сфери Національним
університетом
"Києво-Могилянська
Академія"

2201420 0980 Прикладні розробки, 347,9 347,9
що здійснюються
Національним
університетом
"Києво-Могилянська
Академія"

2201430 0942 Підготовка кадрів 65 919,3 65 819,3
Національним
технічним
університетом
"Київський
політехнічний
інститут"

2201440 0970 Придбання шкільних 33 450,0
автобусів для
сільських
загальноосвітніх
шкіл

2202000 Державний 6 961,3 6 961,3
департамент
інтелектуальної
власності

2202010 0411 Керівництво та 911,3 911,3
управління у сфері
інтелектуальної
власності

2202020 0411 Заходи, пов'язані з 6 050,0 6 050,0
охороною
інтелектуальної
власності

2204000 Державна інспекція 729,3 729,3
навчальних закладів

2204010 0990 Керівництво та 729,3 729,3
управління у сфері
навчальних закладів

2205000 Комітет з державних 2 961,4 2 961,4
премій України в
галузі науки і
техніки

2205010 0150 Присудження 151,4 151,4
державних премій в
галузі науки і
техніки

2205020 0150 Відзначення 2 810,0 2 810,0
державними преміями
і державними
стипендіями в
галузі науки і
техніки

2206000 Київський 96 611,4 96 077,7
національний
університет імені
Тараса Шевченка

2206010 0140 Фундаментальні 12 688,0 12 688,0
дослідження у сфері
природничих і
технічних,
гуманітарних і
суспільних наук

2206020 0980 Прикладні розробки 1 137,1 1 137,1
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка з
пріоритетних
напрямів розвитку
науки і техніки

2206030 0980 Державна підтримка 833,7 300,0
технічного
оснащення наукової
бази Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка

2206040 0980 Проведення з'їздів, 153,0 153,0
симпозіумів,
конференцій і
семінарів Київським
національним
університетом імені
Тараса Шевченка

2206050 0942 Підготовка кадрів 81 799,6 81 799,6
Київським
національним
університетом імені
Тараса Шевченка

2500000 Міністерство праці 1 638 144,3 1 607 880,6
та соціальної
політики України

2501000 Апарат Міністерства 1 385 361,2 1 355 197,5
праці та соціальної
політики України

2501010 0412 Керівництво та 8 509,4 6 509,4
управління у сфері
праці та соціальної
політики

2501020 0481 Прикладні розробки 8 184,5 8 184,5
у сфері економіки
праці та соціальної
політики

2501030 1080 Прикладні розробки 109,9 109,9
у сфері адаптації
сліпих

2501040 1080 Державні 274,0 274,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері виробництва
засобів
реабілітації
інвалідів

2501050 0941 Підготовка кадрів 3 604,3 3 604,3
для галузі
соціального
забезпечення та
соціального захисту
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

2501060 0950 Підвищення 198,9 198,9
кваліфікації
працівників органів
соціального захисту
і соціального
забезпечення

2501070 0732 Спеціалізована 2 716,2 2 443,0
протезно-
ортопедична та
медично-
реабілітаційна
допомога інвалідам
у клініці
Науково-дослідного
інституту
протезування,
протезобудування та
відновлення
працездатності

2501080 0734 Санаторне лікування 21 317,2 21 047,1
інвалідів та
ветеранів війни
(крім хворих на
туберкульоз)

2501090 1090 Виготовлення 600,0 600,0
бланків посвідчень
для інвалідів,
ветеранів війни та
праці, нагрудних
знаків та
посвідчень до них
для працівників
системи соціального
захисту

2501110 1040 Заходи із 2 000,0 2 000,0
соціального
захисту дітей

2501120 1010 Фінансова підтримка 13 048,0 13 048,0
громадських
організацій
інвалідів

2501130 1020 Допомога 1 640,0 1 640,0
малозабезпеченим
пенсіонерам

2501140 1090 Створення і 25 246,9 2 887,2
програмно-технічне
забезпечення
системи
інформаційно-
аналітичної
підтримки та
інформаційно-
методичне
забезпечення
установ системи
Міністерства праці
та соціальної
політики України

2501150 1030 Щорічна разова 140 131,9 140 131,9
грошова допомога
ветеранам війни

2501160 1030 Довічні державні 302,1 302,1
стипендії для
учасників бойових
дій у період
Великої Вітчизняної
війни та громадян
України, які
зазнали
переслідувань за
правозахисну
діяльність у
колишньому СРСР

2501170 1010 Розробка нових 4 450,4 4 394,4
видів протезів та
обслуговування
інвалідів у
стаціонарах при
протезних
підприємствах

2501180 1070 Соціальний захист 2 191,1 2 191,1
працівників, що
вивільняються
у зв'язку
з виведенням
з експлуатації
Чорнобильської АЕС

2501190 0481 Соціологічні 520,0 520,0
дослідження у сфері
трудових відносин
та соціальної
політики

2501200 1070 Доплати за роботу 221 763,7 221 763,7
на радіоактивно
забруднених
територіях,
збереження
заробітної плати
при переведенні на
нижчеоплачувану
роботу та у зв'язку
з відселенням,
виплати підвищених
стипендій та
надання додаткової
відпустки
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

в тому числі 84 069,7 84 069,7
погашення
заборгованості

2501210 1070 Компенсація сім'ям 349 264,1 349 264,1
з дітьми та видатки
на безплатне
харчування дітей,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

в тому числі 43 163,7 43 163,7
погашення
заборгованості

2501220 1070 Забезпечення 450,0 450,0
автомобілями
громадян,
віднесених до
категорії 1 осіб,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

2501230 1070 Щомісячна грошова 540 666,6 540 666,6
допомога у зв'язку
з обмеженням
споживання
продуктів
харчування
місцевого
виробництва та
компенсації за
пільгове
забезпечення
продуктами
харчування
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

в тому числі 172 766,6 172 766,6
погашення
заборгованості

2501240 1070 Компенсації за 7 200,0 7 200,0
втрачене майно та
оплата витрат у
зв'язку з переїздом
на нове місце
проживання
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

2501250 1070 Компенсації за 5 796,0 5 796,0
шкоду, заподіяну
здоров'ю, та
допомоги на
оздоровлення у разі
звільнення з роботи
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

2501270 1010 Допомога по 7 200,0 7 200,0
тимчасовій
непрацездатності
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

2501280 1062 Забезпечення житлом 5 000,0
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

2501300 1070 Обслуговування 2 700,0 2 700,0
банківських позик,
наданих на
пільгових умовах
до 1999 року
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

2501600 1090 Розробка та 10 000,0 10 000,0
впровадження
моделей соціального
інвестування

2501610 1090 Підвищення 276,0 71,3
ефективності
управління реформою
системи соціального
захисту

2503000 Державний 8 174,0 8 174,0
департамент нагляду
за додержанням
законодавства про
працю

2503010 0412 Керівництво та 8 174,0 8 174,0
управління у сфері
нагляду за
додержанням
законодавства про
працю

2505000 Державний комітет 5 739,6 5 639,6
України у справах
ветеранів

2505010 1030 Керівництво та 912,4 912,4
управління у сфері
соціального захисту
ветеранів

2505020 0734 Санаторне лікування 2 343,9 2 243,9
ветеранів та
інвалідів війни,
хворих на
туберкульоз

2505030 1030 Відвідування 102,6 102,6
військових поховань
та військових
пам'ятників

2505050 1030 Фінансова підтримка 2 380,7 2 380,7
громадських
організацій
ветеранів

2507000 Фонд України 238 869,5 238 869,5
соціального захисту
інвалідів

2507010 1010 Керівництво та 6 609,8 6 609,8
управління у сфері
соціального захисту
інвалідів

2507030 1010 Забезпечення 33 000,0 33 000,0
інвалідів
автомобілями

2507040 1010 Компенсаційні 16 000,0 16 000,0
виплати інвалідам
на бензин, ремонт,
техобслуговування
автотранспорту та
транспортне
обслуговування

2507050 0734 Санаторно-курортне 30 243,7 30 243,7
оздоровлення
інвалідів

2507060 1010 Встановлення 6 956,0 6 956,0
телефонів інвалідам
I і II груп

2507070 1010 Одноразова 6 000,0 6 000,0
матеріальна
допомога інвалідам

2507080 1010 Соціальна, трудова 60,0 60,0
та професійна
реабілітація
інвалідів

2507090 1010 Забезпечення 140 000,0 140 000,0
інвалідів
протезно-
ортопедичними
виробами, засобами
пересування та
реабілітації

6480000 Пенсійний фонд
України

6481000 Пенсійний фонд
України

6481020 1020 Відшкодування на
виплату пенсій
військовослужбовцям
рядового,
сержантського та
старшинського
складу строкової
служби

6481030 1020 Відшкодування на
виплату надбавок та
підвищень до
пенсій, призначених
за різними
пенсійними
програмами

6481040 1020 Компенсація різниці
у пенсійному
забезпеченні
наукових
працівників

6481050 1020 Відшкодування на
виплату пенсій
особам, вивільненим
у зв'язку із
закриттям
Чорнобильської АЕС

6481060 1020 Пенсійне
забезпечення осіб,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесених до
категорії I

6481070 1020 Відшкодування на
виплату пенсій
особам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесеним до
категорій II, III
і IV, та
непрацездатним
пенсіонерам, які
проживають у зонах
радіоактивного
забруднення

6481080 1070 Компенсація за
втрату годувальника
та допомога на
поховання громадян,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

1800000 Міністерство 344 389,4 252 205,9
культури і мистецтв
України

1801000 Апарат Міністерства 312 963,7 238 568,2
культури і мистецтв
України

1801010 0829 Керівництво та 5 308,3 2 918,3
управління у сфері
культури і мистецтв

1801020 0840 Прикладні розробки 1 737,7 1 737,7
у сфері розвитку
культури і
мистецтва

1801030 0921 Надання загальної 1 478,6 1 478,6
та спеціальної
художньої освіти у
Державній художній
школі імені
Т.Г. Шевченка

1801040 0922 Надання загальної 10 544,2 8 218,7
та спеціальної
музичної освіти у
загальноосвітніх
спеціалізованих
школах-інтернатах

1801050 0941 Підготовка кадрів 2 516,5 1 866,5
для сфери
хореографічного
мистецтва та
кіновиробництва
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

1801060 0942 Підготовка кадрів 52 904,0 49 454,0
для сфери культури
і мистецтва вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

в тому числі заходи 1 000,0
святкування
100-річчя
Київського
державного
університету
театру, кіно і
телебачення імені
I.К. Карпенка-
Карого

1801070 0950 Підвищення 1 479,2 1 479,2
кваліфікації,
перепідготовка
кадрів та
підготовка науково-
педагогічних кадрів
у сфері культури і
мистецтва
Державною академією
керівних кадрів
культури і мистецтв

1801080 0990 Методичне 107,3 107,3
забезпечення
діяльності
навчальних закладів
у галузі культури і
мистецтва

1801090 0990 Підготовка кадрів 277,5 277,5
акторської
майстерності для
національних
мистецьких та
творчих колективів

1801100 0824 Фінансова підтримка 4 341,0 4 341,0
національних
творчих спілок у
сфері культури і
мистецтва

1801110 0821 Фінансова підтримка 40 207,5 31 357,5
національних
театрів

1801120 0822 Фінансова підтримка 41 048,8 36 048,8
національних та
державних художніх
колективів,
концертних і
циркових
організацій

1801130 0829 Гранти Президента 1 000,0 1 000,0
України молодим
діячам мистецтва
для створення
творчих колективів
і реалізації
творчих проектів

1801140 0829 Державні та 1 496,0 1 496,0
галузеві премії і
стипендії за
видатні досягнення
у галузі культури,
літератури і
мистецтва

1801150 0829 Поповнення 2 500,0 2 500,0
експозицій музеїв
та репертуарів
театрів і
концертних
організацій

1801160 0829 Фінансова підтримка 3 700,0 3 700,0
гастрольної
діяльності

1801170 0829 Здійснення 33 053,3 33 053,3
концертно-
мистецьких та
культурологічних
загальнодержавних
заходів і державна
підтримка
регіональних
культурних
ініціатив та
аматорського
мистецтва

в тому числі 5 000,0 5 000,0
підготовка та
реалізація програми
"Крок до зірок"

в тому числі 5 000,0 5 000,0
проведення
фестивалів
"Таврійські ігри",
"Чорноморські
ігри",
"РУПОР", "Діти-
дітям"

1801180 0829 Заходи щодо 33 560,0
зміцнення
матеріально-
технічної бази
закладів культури
системи
Міністерства
культури і мистецтв
України

1801190 0825 Бібліотечна справа 17 190,6 12 640,6

1801200 0826 Музейна справа та 22 247,6 13 627,6
виставкова
діяльність

1801220 0960 Підготовка кадрів 99,3 99,3
Дитячою
хореографічною
школою при
Національному
заслуженому
академічному
ансамблі танцю
України
ім. Вірського

1801230 0823 Фінансова підтримка 19 500,0 19 500,0
виготовлення і
розповсюдження
кінопродукції

1801240 0829 Здійснення 2 815,7 815,7
культурно-
інформаційної та
культурно-
просвітницької
діяльності

1801260 0829 Заходи з 1 500,0 1 500,0
відтворення
культури
національних меншин

1801270 0829 Заходи щодо 144,8 144,8
встановлення
культурних зв'язків
з українською
діаспорою

1801290 0829 Заходи 1 500,0 1 500,0
Всеукраїнського
товариства
"Просвіта"

1801300 0832 Фінансова підтримка 705,8 705,8
культурологічних
видань

1801310 0825 Комплексні заходи з 10 000,0 7 000,0
всебічного розвитку
української мови

1802000 Державна служба 376,2 376,2
контролю за
переміщенням
культурних
цінностей через
державний кордон
України

1802010 0829 Керівництво та 260,9 260,9
управління у сфері
контролю за
переміщенням
культурних
цінностей через
державний кордон
України

1802020 0829 Заходи щодо 115,3 115,3
запобігання
незаконному
переміщенню
культурних
цінностей через
державний кордон
України, сприяння
їх поверненню
державам, яким вони
належали

1803000 Комітет з 659,0 639,0
Національної премії
України імені
Тараса Шевченка

1803010 0829 Конкурсний відбір 143,7 123,7
та присудження
Національної премії
України імені
Тараса Шевченка

1803020 0829 Національні премії 515,3 515,3
імені Тараса
Шевченка у галузі
культури,
літератури і
мистецтва

1805000 Державна служба 30 390,5 12 622,5
охорони культурної
спадщини

1805010 0829 Керівництво та 410,2 410,2
управління у сфері
збереження
культурної спадщини

1805020 0827 Збереження 29 830,2 12 062,2
історико-культурної
спадщини

1805030 0829 Заходи, пов'язані з 150,1 150,1
охороною пам'яток
історії та культури

0110000 Апарат Верховної 271 510,4 192 175,7
Ради України

0111000 Апарат Верховної 271 510,4 192 175,7
Ради України

0111010 0111 Здійснення 141 063,4 94 477,4
законотворчої
діяльності
Верховної Ради
України

0111020 0111 Організаційне, 42 528,5 35 402,3
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Верховної Ради
України

0111030 0111 Організація та 1 600,0 1 600,0
здійснення
офіційних прийомів
Верховною Радою
України

0111040 0113 Візити народних 9 000,0 9 000,0
депутатів України
за кордон

0111050 0111 Обслуговування 38 260,3 32 424,3
діяльності
Верховної Ради
України

0111060 0111 Створення 6 217,6 1 809,1
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної системи
органів
законодавчої влади

0111070 0734 Фінансова підтримка 4 700,0 4 700,0
санаторно-
курортного
комплексу
Управління справами
Верховної Ради
України

0111080 0831 Висвітлення 21 900,0 7 272,0
діяльності народних
депутатів України
через засоби
телебачення і
радіомовлення

0111090 0832 Фінансова підтримка 5 490,6 5 490,6
видання газети
"Голос України" та
журналу "Віче"

0111100 0610 Капітальний ремонт 750,0
житлового фонду
Верховної Ради
України

0300000 Державне управління 345 676,5 226 951,5
справами

0301000 Апарат Державного 318 119,3 205 569,3
управління справами

0301010 0111 Організаційне, 48 840,5 35 940,5
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Адміністрації
Президента України

0301020 0111 Організація та 5 402,1 5 402,1
здійснення
офіційних заходів
за участю
Президента України

0301030 0111 Обслуговування 31 081,1 24 681,1
діяльності
Президента України

0301040 0113 Візити Президента 5 900,0 5 900,0
України за кордон

0301050 0133 Виготовлення 6 000,0 6 000,0
державних нагород
та пам'ятних знаків

0301060 0734 Фінансова підтримка 26 054,2 24 054,2
санаторно-курортних
закладів Державного
управління справами

0301070 0140 Фундаментальні 1 585,8 1 585,8
дослідження у сфері
державного
управління

0301080 0140 Фундаментальні 7 785,6 7 385,6
дослідження
Національного
інституту
стратегічних
досліджень із
стратегічних
проблем внутрішньої
і зовнішньої
політики

0301090 0150 Прикладні розробки 614,2 614,2
у сфері державного
управління

0301110 0960 Оздоровлення і 18 481,1 18 481,1
відпочинок дітей в
дитячих оздоровчих
таборах Державного
управління справами
та МДЦ "Артек"

0301120 0942 Підготовка кадрів 3 190,0 3 190,0
для гуманітарної
сфери Національним
університетом
"Острозька
академія"

0301130 0950 Підготовка кадрів, 20 081,3 18 081,3
підвищення
кваліфікації
керівних
працівників,
спеціалістів
державного
управління
Національною
Академією
державного
управління при
Президентові
України

0301140 0520 Збереження 3 060,3 2 810,3
природно-
заповідного фонду
в Азово-Сиваському
національному
природному парку та
Кримському
природному
заповіднику

0301160 0111 Створення 7 200,0 600,0
автоматизованої
системи
інформаційно-
аналітичного
забезпечення
Адміністрації
Президента України

0301170 0731 Стаціонарне медичне 26 742,1 24 242,1
обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади

0301190 0721 Поліклінічно- 16 833,0 16 333,0
амбулаторне
обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади

0301200 0740 Державний 1 513,7 1 013,7
санітарно-
епідеміологічний
нагляд в
лікувально-
оздоровчих закладах
Державного
управління справами
та на об'єктах
органів державної
влади

0301220 0763 Централізована 226,3 226,3
закупівля
високовартісного
обладнання та
медикаментів для
лікувально-
оздоровчих закладів
Державного
управління справами

0301230 0950 Підвищення 23,7 23,7
кваліфікації
середнього
медичного персоналу
в системі
лікувально-
оздоровчих закладів
Державного
управління справами

0301250 0731 Закупівля 20 000,0
діагностичного та
лікувального
обладнання для
клінічної лікарні
"Феофанія"

0301260 0422 Ведення лісового та 1 471,7 1 471,7
мисливського
господарства

0301270 0832 Фінансова підтримка 4 902,6 4 902,6
газети
"Президентський
вісник" та
інформаційно-
аналітичного
бюлетеня
"Президентський
контроль"

0301280 0150 Виконання 2 630,0 2 630,0
загальнодержавних
організаційних,
інформаційно-
аналітичних та
науково-
методологічних
заходів Цільового
плану Україна-НАТО

0301800 0731 Реконструкція 30 500,0
лікувального
корпусу клінічної
лікарні N 1
"Феофанія", м. Київ

0301810 0960 Реконструкція 26 000,0
Міжнародного
дитячого центру
"Артек"

0301820 0734 Реконструкція 2 000,0
корпусу N 1
Державного
підприємства
"Санаторій
"Кришталевий
палац"

0303000 Представництво 772,0 677,0
Президента України
в Автономній
Республіці Крим

0303010 0111 Здійснення 772,0 677,0
повноважень
постійним
представником
Президента України
в Автономній
Республіці Крим

0304000 Національна служба 2 910,3 2 910,3
посередництва і
примирення України

0304010 0412 Сприяння 2 761,7 2 761,7
врегулюванню
колективних
трудових спорів
(конфліктів)

0304020 0481 Прикладні розробки 55,7 55,7
з питань
посередництва і
примирення при
вирішенні
колективних
трудових спорів
(конфліктів)

0304030 0950 Підготовка та 92,9 92,9
підвищення
кваліфікації
незалежних
посередників та
арбітрів у
вирішенні трудових
спорів

0306000 Національний 7 235,0 1 155,0
комплекс
"Експоцентр
України"

0306020 0822 Фінансова підтримка 1 076,0 996,0
Державного
камерного ансамблю
"Київські солісти"

0306040 0829 Проведення 159,0 159,0
загальнодержавних,
галузевих та
регіональних
виставкових заходів
Національним
комплексом
"Експоцентр
України"

0306800 0490 Реконструкція 6 000,0
будівель і споруд
Національного
комплексу
"Експоцентр
України"

0307000 Фонд сприяння 639,9 639,9
місцевому
самоврядуванню
України

0307010 0133 Надання науково- 639,9 639,9
методичної та
консультативної
підтримки розвитку
місцевого
самоврядування

0309000 Державне 16 000,0 16 000,0
авіапідприємство
"Україна"

0309010 0133 Перевезення вищих 16 000,0 16 000,0
посадових осіб
держави авіаційним
транспортом

0410000 Господарсько- 130 988,2 74 325,3
фінансовий
департамент
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України

0411000 Секретаріат 130 988,2 74 325,3
Кабінету Міністрів
України

0411010 0111 Організаційне, 45 780,2 38 780,2
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Кабінету Міністрів
України

0411020 0111 Організація та 3 000,0 3 000,0
здійснення
офіційних прийомів
керівництвом
Кабінету Міністрів
України

0411030 0111 Обслуговування 42 954,2 16 554,2
діяльності Кабінету
Міністрів України

0411040 0111 Створення 7 062,9
спеціальної
інформаційно-
телекомунікаційної
системи органів
виконавчої влади,
розвиток та
інтеграція
інформаційних
ресурсів і
технологій органів
державної влади

0411050 0113 Візити урядових 11 734,4 11 734,4
делегацій та
відрядження
працівників органів
державної влади за
кордон за рішенням
Кабінету Міністрів
України

0411060 0950 Підвищення 67,9 67,9
кваліфікації
працівників
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України

0411070 0832 Фінансова підтримка 3 459,0 3 459,0
газет "Урядовий
кур'єр" та
"Робітнича газета"

0411080 0422 Ведення лісового і 929,6 729,6
мисливського
господарства

0411800 0828 Реконструкція 16 000,0
будинку клубу
Кабінету Міністрів
України

0500000 Державна судова 544 126,5 437 081,7
адміністрація
України

0501000 Апарат Державної 544 126,5 437 081,7
судової
адміністрації
України

0501010 0330 Організаційне 8 471,5 8 071,5
забезпечення
діяльності судів
та установ судової
системи

0501020 0330 Здійснення 62 457,8 54 647,1
правосуддя
місцевими
господарськими
судами

0501030 0330 Здійснення 159 858,5 87 564,1
правосуддя
Апеляційним судом
України та
апеляційними судами

0501040 0330 Здійснення 264 034,1 241 694,7
правосуддя
місцевими судами

0501050 0330 Здійснення 9 082,7 8 890,7
правосуддя
військовими судами

0501080 0330 Здійснення 34 261,1 30 252,8
правосуддя
апеляційними
господарськими
судами

0501090 0370 Прикладні розробки 95,4 95,4
у сфері розвитку
господарського
судочинства

0501110 0950 Підготовка осіб для 696,2 696,2
зайняття посад
професійних суддів,
підвищення
кваліфікації суддів
та працівників
апаратів судів
Академією суддів
України

0501140 0330 Здійснення 5 169,2 5 169,2
правосуддя
Касаційним судом
України

0600000 Верховний Суд 43 889,5 32 389,5
України

0601000 Апарат Верховного 43 889,5 32 389,5
Суду України

0601010 0330 Здійснення 43 835,9 32 335,9
правосуддя
Верховним Судом
України

0601020 0950 Підвищення 53,6 53,6
кваліфікації суддів
та працівників
апарату Верховного
Суду України

0700000 Вищий господарський 32 501,8 18 791,3
суд України

0701000 Вищий господарський 32 501,8 18 791,3
суд України

0701010 0330 Здійснення 32 501,8 18 791,3
правосуддя Вищим
господарським судом
України

0750000 Вищий 5 505,1 5 505,1
адміністративний
суд України

0751000 Апарат Вищого 5 505,1 5 505,1
адміністративного
суду України

0751010 0330 Здійснення 5 505,1 5 505,1
правосуддя Вищим
адміністративним
судом України

0800000 Конституційний Суд 18 138,3 14 828,9
України

0801000 Конституційний Суд 18 138,3 14 828,9
України

0801010 0330 Забезпечення 18 138,3 14 828,9
конституційної
юрисдикції в Україні

0900000 Генеральна 244 815,3 232 881,2
прокуратура України

0901000 Генеральна 244 815,3 232 881,2
прокуратура України

0901010 0360 Нагляд органів 235 293,3 229 293,3
прокуратури за
додержанням законів
та представницькі
функції в суді

0901020 0942 Підготовка кадрів 9 522,0 3 587,9
та підвищення
кваліфікації
прокурорсько-
слідчих кадрів
Академією
прокуратури
України

1000000 Міністерство 2 053 934,3 1 931 484,3
внутрішніх справ
України

1001000 Апарат Міністерства 1 745 399,3 1 633 779,3
внутрішніх справ
України

1001010 0310 Керівництво та 36 155,7 36 155,7
управління
діяльністю органів
внутрішніх справ

1001020 0310 Створення Єдиної 20 000,0 20 000,0
державної
автоматизованої
паспортної системи,
виготовлення
документів,
що засвідчують
особу, та їх видача

1001040 0310 Участь органів 3 000,0 3 000,0
внутрішніх справ у
боротьбі з
нелегальною
міграцією

1001050 0310 Забезпечення 1 412 319,4 1 373 009,4
захисту прав і
свобод громадян,
суспільства і
держави від
протиправних
посягань, охорона
громадського
порядку

1001070 0380 Участь органів 13 011,3 13 011,3
внутрішніх справ у
міжнародних
миротворчих
операціях

1001080 0942 Підготовка кадрів 90 689,0 90 689,0
для органів
внутрішніх справ
вищими закладами
освіти III і IV
рівнів акредитації

1001100 0721 Медичне 73 901,0 73 901,0
забезпечення
працівників, осіб
рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ

1001130 0910 Дошкільна, 9 357,9 9 357,9
позашкільна освіта
та заходи з
позашкільної роботи
з дітьми
працівників, осіб
рядового та
начальницького
складу органів
внутрішніх справ

1001160 0310 Забезпечення 1 605,0 1 605,0
заходів
спеціальними
підрозділами
по боротьбі з
організованою
злочинністю
Міністерства
внутрішніх справ
України

1001180 0310 Забезпечення 13 050,0 13 050,0
особистої безпеки
суддів і членів їх
сімей, охорони
приміщень суду,
громадського
порядку під час
здійснення
правосуддя

1001190 1062 Будівництво 72 310,0
(придбання) житла
для осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ

1003000 Головне управління 304 785,0 293 955,0
внутрішніх військ
Міністерства
внутрішніх справ
України

1003010 0310 Керівництво та 8 122,0 8 122,0
управління
внутрішніми
військами

1003020 0310 Участь внутрішніх 233 132,0 233 132,0
військ в охороні
громадського
порядку та боротьбі
із злочинністю,
конвоювання
арештованих і
засуджених та
охорона підсудних
під час судових
процесів

1003030 0380 Охорона особливо 28 095,9 28 095,9
важливих державних
об'єктів,
дипломатичних та
консульських
представництв
іноземних держав на
території України,
супроводження
перевезення ядерних
матеріалів по
території України

1003070 0942 Підготовка кадрів 19 649,4 19 649,4
для внутрішніх
військ МВС України
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

1003080 0731 Стаціонарне 4 955,7 4 955,7
лікування
військовослужбовців
внутрішніх військ
МВС України у
власних медичних
закладах

1003090 1062 Будівництво 10 830,0
(придбання) житла
для
військовослужбовців
внутрішніх військ
МВС України

1005000 Фізкультурно- 3 750,0 3 750,0
спортивне
товариство "Динамо"

1005020 0810 Розвиток фізичної 3 750,0 3 750,0
культури і спорту
серед працівників і
військовослужбовців
правоохоронних
органів

1100000 Міністерство палива 3 402 432,9 1 916 337,1
та енергетики
України

1101000 Апарат Міністерства 3 402 432,9 1 916 337,1
палива та
енергетики України

1101010 0434 Загальне 8 922,3 8 922,3
керівництво та
управління у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу

1101030 0483 Розробки 531,0 531,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері паливно-
енергетичного
комплексу

1101040 0483 Державні 3 963,0 3 963,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері паливно-
енергетичного
комплексу

1101050 0732 Спеціалізоване 35 390,2 35 390,2
медичне
обслуговування
працівників атомної
енергетики і
промисловості та
населення міст -
супутників

1101060 0740 Державний 2 571,2 2 571,2
санітарно-
епідеміологічний
нагляд на об'єктах
атомної енергетики
і промисловості

1101080 0434 Створення власного 20 000,0 1 000,0
виробництва
ядерного палива

1101090 0942 Підготовка фахівців 4 363,4 4 363,4
для підприємств
ядерно-
промислового
комплексу
Севастопольським
національним
інститутом ядерної
енергії та
промисловості

1101130 0483 Фінансова підтримка 200,0 200,0
розвитку наукової
інфраструктури у
сфері паливно-
енергетичного
комплексу

1101140 0434 Фізичний захист 7 318,0 5 118,0
ядерних установок
та ядерних
матеріалів

1101150 0433 Будівництво
енергоблоків
атомних та
гідроакумулюючих
електростанцій
України

1101170 0483 Прикладні розробки 4 188,9 4 188,9
у сфері паливно-
енергетичного
комплексу

1101180 0431 Реструктуризація 644 089,1 494 089,1
вугільної та
торфодобувної
промисловості

1101190 0320 Гірничо-рятувальні 97 066,4 97 066,4
заходи на
вугледобувних
підприємствах

1101200 0431 Державна підтримка 912 000,0 912 000,0
вугледобувних
підприємств на
часткове покриття
витрат із
собівартості
продукції

1101210 0431 Державна підтримка 1 200 895,8
будівництва та
технічного
переоснащення
підприємств з
видобутку кам'яного
вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і
торфу

1101220 0431 Охорона праці та 55 000,0 15 000,0
підвищення техніки
безпеки на
вугледобувних
підприємствах,
у тому числі,
дегазація вугільних
пластів

1101230 0431 Участь у придбанні 24 000,0
високопродуктивного
енергозберігаючого
компресорного та
електротехнічного
обладнання для
оснащення
вугільних шахт

1101240 0431 Придбання 25 000,0
експериментальної
партії азотно-
мембранних станцій
для гасіння пожеж
на вугледобувних
шахтах

1101250 1010 Часткове покриття 54 000,0 54 000,0
витрат на виплату
заборгованості
шахтарям з
регресних позовів
та одноразової
допомоги по втраті
професійної
працездатності

1101260 0431 Створення 25 000,0
уніфікованої
телекомунікаційної
системи
диспетчерського
контролю та
автоматизованого
керування гірничими
машинами і
технологічними
комплексами (УТАС)
на вугледобувних
підприємствах для
підвищення техніки
безпеки

1101270 0434 Компенсація 277 933,6 277 933,6
недоотриманої
за 1997-2002 роки
державної підтримки
вугледобувних
підприємств
(по частковому
покриттю витрат із
собівартості
продукції та
технічному
переоснащенню), що
спрямовується на
погашення
заборгованості
по заробітній платі
за минулі роки
працівникам
вугледобувних
підприємств, що
зайняті на
підземних роботах

1101280 0431 Створення і
впровадження
теплоенергетичних
когенераційних
модулів утилізації
вугільного метану

1200000 Міністерство 80 920,8 78 520,8
економіки та з
питань європейської
інтеграції України

1201000 Апарат Міністерства 41 010,1 39 010,1
економіки та з
питань європейської
інтеграції України

1201010 0132 Керівництво та 21 750,7 20 750,7
управління у сфері
загальнодержавного
планування і
прогнозування
економіки

1201020 0411 Внески України до 2 077,7 2 077,7
бюджету ГАТТ/СОТ

1201030 0411 Забезпечення 2 983,1 2 983,1
двостороннього
співробітництва
України з
іноземними
державами та
міжнародними
організаціями

1201040 0411 Інформаційне та 800,0 800,0
організаційне
забезпечення участі
України у
міжнародних
форумах,
конференціях,
виставках

1201050 0481 Прикладні розробки 3 676,1 3 676,1
у сфері розвитку
економіки і
торгівлі

1201060 0487 Державні 730,0 730,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм
загальноеконо-
мічного спрямування

1201070 0481 Розробки 2 638,2 2 638,2
найважливіших
новітніх технологій
та фінансова
підтримка
підготовки наукових
кадрів у сфері
економіки і
торгівлі

1201080 0487 Проведення 135,0 135,0
науково-практичних
конференцій і
семінарів з
економічних проблем

1201090 0942 Підготовка кадрів 1 774,5 1 774,5
та підвищення
кваліфікації
державних
службовців у сфері
економіки

1201110 0950 Перепідготовка 856,4 856,4
управлінських
кадрів для сфери
підприємництва

1201120 0832 Фінансова підтримка 47,6 47,6
журналу "Економіка
України" та
інформаційно-
аналітичного
бюлетеня "Вісник
державних
закупівель"

1201130 0411 Реалізація 1 213,3 1 213,3
повноважень
державного органу
з питань
банкрутства

1201140 0610 Капітальний ремонт 1 000,0
відомчого житлового
фонду

1201600 0460 Розвиток 1 327,5 1 327,5
інфраструктури
надання
інформаційних
послуг через
інтернет

1204000 Державна інспекція 12 310,3 11 910,3
по контролю за
цінами

1204010 0411 Керівництво та 12 310,3 11 910,3
управління у сфері
контролю за цінами

1205000 Державний комітет 27 600,4 27 600,4
України з
енергозбереження

1205010 0434 Керівництво та 5 409,4 5 409,4
управління у сфері
енергозбереження

1205020 0483 Державні 3 555,0 3 555,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері
енергозбереження

1205030 0483 Розробки 300,0 300,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
енергозбереження

1205040 0434 Міжгалузеві 18 336,0 18 336,0
енергозберігаючі
заходи

1400000 Міністерство 543 839,2 483 499,7
закордонних справ
України

1401000 Апарат Міністерства 543 839,2 483 499,7
закордонних справ
України

1401010 0113 Керівництво та 26 288,7 18 088,7
управління у сфері
державної політики
щодо зовнішніх
відносин

1401020 0113 Внески України до 77 740,0 77 740,0
бюджету ООН,
органів і
спеціальних установ
системи ООН та
інших міжнародних
організацій

1401030 0113 Функціонування 391 740,5 366 861,0
закордонних
дипломатичних
установ України

1401040 0113 Розширення мережі 27 438,8 178,8
власності України
за кордоном у
вигляді нерухомого
майна для потреб
дипломатичних
установ України

1401050 0113 Реалізація 5 700,0 5 700,0
Міністерством
закордонних справ
України повноважень
з проведення
зовнішньої політики
України за
кордоном,
організація і
контроль за
діяльністю
закордонних
дипломатичних
установ України

1401070 0113 Внески до установ і 6 920,4 6 920,4
організацій СНД

1401080 0113 Забезпечення 5 800,0 5 800,0
перебування в
Україні іноземних
делегацій,
пов'язаних з
офіційними візитами

1401090 0113 Виконання 412,8 412,8
зобов'язань Уряду
України щодо
функціонування бюро
інформації Ради
Європи та
інформаційного
офісу ГУУАМ

1401100 0950 Підготовка та 1 298,0 1 298,0
підвищення
кваліфікації кадрів
для сфери
міжнародних
відносин
Дипломатичною
академією України
та на Вищих курсах
іноземних мов

1401110 0832 Фінансова підтримка 153,0 153,0
пропаганди за
кордоном
українського
надбання та
висвітлення в
Україні діяльності
міжнародних
організацій

1401120 0950 Підвищення 347,0 347,0
кваліфікації
працівників
дипломатичної
служби, які
віднесені до посад
п'ятої-сьомої
категорій державних
службовців

1700000 Державний комітет 172 527,0 152 396,2
телебачення і
радіомовлення
України

1701000 Апарат Державного 172 527,0 152 396,2
комітету
телебачення і
радіомовлення
України

1701010 0831 Керівництво та 5 679,6 5 179,6
управління у сфері
телебачення і
радіомовлення

1701020 0840 Прикладні розробки 238,2 238,2
у сфері засобів
масової інформації

1701040 0950 Підвищення 416,5 416,5
кваліфікації
працівників засобів
масової інформації
в Укртелерадіопрес-
інституті

1701050 0824 Фінансова підтримка 120,6 120,6
творчих спілок у
сфері засобів
масової інформації

1701060 0833 Облік, 965,5 965,5
комплектування і
зберігання всієї
друкованої
продукції та
впровадження
стандартів
з видавничої справи

1701070 0834 Інформаційно- 281,2 281,2
культурне
забезпечення
населення Криму у
відродженні та
розвитку культур
народів Криму

1701080 0831 Виробництво 61 297,7 56 066,9
телерадіопрограм
для державних
потреб

1701090 0831 Заходи з розвитку 8 123,1 5 723,1
супутникового
мовлення

1701100 0832 Фінансова підтримка 1 035,7 1 035,7
преси

1701110 0833 Видання книжкової 43 610,0 43 610,0
продукції за
програмою випуску
соціально значущих
видань

1701120 0834 Збирання, обробка 5 440,5 5 440,5
та розповсюдження
офіційної
інформаційної
продукції

1701130 0829 Державні стипендії 98,3 98,3
видатним діячам
інформаційної
галузі, дітям
журналістів, які
загинули або стали
інвалідами у
зв'язку з
виконанням
службових
обов'язків та
премії в
інформаційній
галузі

1701140 0831 Виробництво та 45 220,1 33 220,1
розповсюдження
телепрограм
Національною
телекомпанією
України

1900000 Державний комітет 138 724,7 130 724,7
лісового
господарства
України

1901000 Апарат Державного 138 724,7 130 724,7
комітету лісового
господарства
України

1901010 0422 Керівництво та 2 461,9 2 388,8
управління у сфері
лісового
господарства

1901020 0140 Фундаментальні 195,3 195,3
дослідження у сфері
екологічної безпеки
в лісовому
господарстві

1901030 0482 Прикладні розробки 1 737,7 1 737,7
у сфері розвитку
лісового
господарства

1901040 0482 Фінансова підтримка 70,3 70,3
підготовки наукових
кадрів у сфері
лісового
господарства

1901050 0941 Підготовка кадрів 7 528,7 7 528,7
для лісового
господарства вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

1901060 0422 Ведення лісового і 110 518,4 102 591,5
мисливського
господарства,
охорона і захист
лісів у
держлісфонді

1901070 0511 Створення захисних 8 600,0 8 600,0
лісових насаджень
та полезахісних
лісових смуг

1901080 0520 Збереження 7 612,4 7 612,4
природно-
заповідного фонду

2100000 Міністерство 4 137 398,8 3 871 398,8
оборони України

2101000 Апарат Міністерства 4 137 398,8 3 871 398,8
оборони України

2101010 0210 Керівництво та 45 958,8 45 958,8
військове
управління
Збройними Силами
України

2101020 0210 Утримання особового 1 919 777,1 1 919 777,1
складу Збройних Сил
України

2101030 0210 Матеріально- 3 300,0 3 300,0
технічне
забезпечення
бойової,
оперативної та
фізичної підготовки
військ

2101040 0113 Верифікаційна 84,7 84,7
діяльність за
кордоном

2101050 0210 Тилове забезпечення 366 255,9 366 255,9
Збройних Сил
України

2101060 0210 Утримання, 261 705,0 261 705,0
експлуатація,
обслуговування
казарменно-
житлового фонду,
будівель, споруд та
об'єктів, що
належать Збройним
Силам України

2101070 0210 Забезпечення 20 345,3 20 345,3
Збройних Сил
України зв'язком,
створення та
розвиток командних
пунктів та
автоматизованих
систем управління

2101080 0260 Медичне лікування 125 632,0 125 632,0
та обслуговування
особового складу
Збройних Сил
України

2101090 0260 Фінансова підтримка 9 552,0 9 552,0
санаторно-курортних
закладів та
утримання
реабілітаційних
центрів
Міністерства
оборони

2101100 0240 Підготовка громадян 244 845,3 244 845,3
на посади осіб
офіцерського
складу, підвищення
кваліфікації та
перепідготовка
офіцерських кадрів,
початкова військова
підготовка молоді

2101110 0210 Проведення 4 000,0 4 000,0
мобілізаційної
роботи,
забезпечення
діяльності
військкоматів,
організація і
проведення призову
молодого поповнення
на військову службу

2101120 0260 Культурно-виховна 20 944,3 20 944,3
робота з особовим
складом та членами
сімей
військовослужбовців
Збройних Сил
України

2101140 0210 Реформування та 269 699,5 269 699,5
розвиток Збройних
Сил України

2101150 0210 Закупівля озброєння 36 000,0 36 000,0
та військової
техніки
Міністерством
оборони України

2101160 0250 Прикладні 23 000,0 23 000,0
дослідження у сфері
військової оборони
держави

2101170 0210 Відновлення 11 000,0 11 000,0
боєздатності,
утримання,
експлуатація,
ремонт озброєння та
військової техніки

2101180 0210 Будівництво і 16 200,0 16 200,0
капітальний ремонт
військових об'єктів

2101190 1062 Будівництво 273 000,0 7 000,0
(придбання) житла
для
військовослужбовців
Збройних Сил
України

2101200 0210 Забезпечення 32 300,0 32 300,0
живучості та
вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і
складів озброєння
ракет і боєприпасів
Збройних Сил
України

2101210 0512 Утилізація 20 000,0 20 000,0
звичайних видів
боєприпасів,
непридатних для
подальшого
зберігання та
використання

2101230 0210 Забезпечення участі 130 211,0 130 211,0
у міжнародних
миротворчих
операціях

2101240 0210 Забезпечення 17 138,6 17 138,6
виконання
міжнародних угод у
військовій сфері

2101250 0240 Підготовка 11 606,1 11 606,1
призовників для
Збройних Сил
України та інших
військових
формувань
Товариством
сприяння обороні
України

2101270 0210 Підготовка 1 843,2 1 843,2
курсантів льотних
спеціалізацій для
Збройних Сил
України Харківським
аероклубом
Товариства сприяння
обороні України

2101280 0210 Створення та 213 000,0 213 000,0
закупівля літака
АН-70

2101290 0260 Модернізація танків 40 000,0 40 000,0
Т-64БМ "Булат"

2101300 0260 Добудова крейсера 20 000,0 20 000,0
"Україна" та
корвету "Тернопіль"

2400000 Міністерство 363 727,4 340 330,5
екології та
природних ресурсів
України

2401000 Апарат Міністерства 359 127,4 335 885,3
екології та
природних ресурсів
України

2401010 0540 Загальне 4 093,3 3 955,6
керівництво та
управління у сфері
екології та
природних ресурсів

2401020 0540 Управління та 31 785,1 31 710,1
контроль у сфері
екології та
природних ресурсів
на регіональному
рівні

2401030 0530 Прикладні наукові 1 604,9 1 604,9
та науково-технічні
розробки з
пріоритетних
напрямів у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища

2401040 0530 Державні 1 848,0 1 848,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері
природоохоронної
діяльності

2401050 0530 Прикладні наукові 2 185,5 2 185,5
та науково-технічні
розробки з
пріоритетних
напрямів у сфері
гідрометеорології

2401070 0530 Розробки 25,4 25,4
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
гідрометеорології,
фінансова підтримка
підготовки наукових
кадрів

2401080 0530 Державні 813,6 813,6
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері технічного
переоснащення
системи гідроме-
теорологічних
спостережень,
прогнозування та
досліджень клімату

2401090 0950 Підвищення 187,2 187,2
кваліфікації кадрів
у сфері екології

2401100 0444 Розвиток 248 200,0 228 200,0
мінерально-
сировинної бази,
в тому числі
буріння
артезіанських
свердловин

2401120 0511 Гідрометеорологічна 37 578,7 37 578,7
діяльність

2401130 0411 Загальнодержавні 3 051,8 2 751,8
геодезичні та
картографічні
роботи

2401140 0511 Розвиток споруд і 1 046,3 732,4
засобів гідроме-
теорологічних
спостережень і
прогнозування на
річках і водоймах

2401150 0511 Геолого-екологічні 4 780,9 4 780,9
дослідження та
заходи

2401160 0520 Заходи із створення 11 679,2 11 436,7
і збереження
природно-
заповідного фонду,
ведення кадастрів
тваринного і
рослинного світу,
Червоної книги

2401170 0540 Забезпечення 247,5 174,5
вимірів речовин та
аналіз проб під час
проведення
інспекцій
Організацією по
забороні хімічної
зброї

2401180 0540 Розробка та
впровадження
заходів і
механізмів
формування умов
екологічно-
збалансованого
(сталого) розвитку

2401190 0540 Сприяння
екологічній освіті,
випуску та
поширенню
екологічної
інформації

2401200 0540 Забезпечення
державного контролю
за додержанням
вимог
природоохоронного
законодавства

2401210 0511 Моніторинг
навколишнього
природного
середовища,
створення систем і
банків екологічної
інформації

2401220 0511 Запобігання та
зниження рівня
забруднення
навколишнього
природного
середовища

2401230 0513 Очистка стічних вод

2401240 0540 Міжнародне
співробітництво
у сфері охорони
навколишнього
природного
середовища

2401250 0512 Поводження з
відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами

2401260 0520 Формування
національної
екологічної мережі

2401290 0511 Підвищення якості
атмосферного
повітря

2401310 0490 Демаркація та 10 000,0 7 900,0
делімітація
державного кордону

2402000 Державна екологічна 1 716,2 1 658,5
інспекція

2402010 0511 Керівництво та 1 716,2 1 658,5
управління у сфері
екологічного
контролю

2403000 Державна служба 756,9 731,4
заповідної справи

2403010 0520 Керівництво та 756,9 731,4
управління у сфері
заповідної справи

2404000 Державна служба 526,3 508,6
геодезії,
картографії та
кадастру

2404010 0540 Керівництво та 526,3 508,6
управління у сфері
геодезії,
картографії та
кадастру

2405000 Державна 491,1 474,5
гідрометеорологічна
служба

2405010 0540 Керівництво та 491,1 474,5
управління у сфері
гідрометеорології

2406000 Державна геологічна 919,8 888,9
служба

2406010 0540 Керівництво та 919,8 888,9
управління у сфері
геологічного
вивчення та
використання надр

2407000 Національна комісія 189,7 183,3
радіаційного
захисту населення

2407010 0513 Керівництво та 189,7 183,3
управління у сфері
радіаційного
захисту населення

2600000 Міністерство 174 072,6 87 072,6
промислової
політики України

2601000 Апарат Міністерства 174 072,6 87 072,6
промислової
політики України

2601010 0442 Загальне 8 778,4 7 778,4
керівництво та
управління у сфері
промислової
політики

2601020 0484 Прикладні розробки 3 384,0 3 384,0
з проблем розвитку
основних галузей
обробної
промисловості

2601030 0484 Розробки 2 950,0 2 950,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
промисловості

2601040 0484 Фінансова підтримка 405,0 405,0
розвитку наукової
інфраструктури у
сфері промисловості

2601050 0825 Функціонування 209,9 209,9
Центральної
державної науково-
технічної
бібліотеки

2601060 0826 Функціонування 60,3 60,3
Державного
металургійного
музею України

2601070 0442 Створення і 14 100,0 14 100,0
впровадження
у виробництво
сучасних видів
цивільної продукції
на підприємствах
машинобудівного
комплексу

2601080 0513 Консервація 3 000,0 3 000,0
виробничих
потужностей
промислових
підприємств

2601090 0441 Реструктуризація 15 000,0 5 000,0
підприємств
з підземного
видобутку залізної
руди

2601100 0513 Реструктуризація та 23 000,0 10 000,0
ліквідація об'єктів
підприємств
гірничої хімії і
здійснення
невідкладних
природоохоронних
заходів в зоні їх
діяльності

2601110 0442 Заходи спеціального 10 000,0 10 000,0
призначення
підприємств та
організацій
оборонного комплексу

2601130 0484 Державні 6 852,0 6 852,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері промисловості

2601140 0484 Наукові розробки у 1 735,6 1 735,6
сфері
стандартизації та
сертифікації
промислової
продукції

2601150 0442 Фінансова підтримка 2 500,0 2 500,0
вітчизняного
виробника калійних
добрив

2601160 0442 Державна підтримка 10 000,0 10 000,0
вітчизняного
машинобудування для
агропромислового
комплексу

2601180 0433 Заходи по
реалізації
Комплексної
програми будівництва
вітрових
електростанцій

2601190 0441 Забезпечення 3 000,0
життєдіяльності
Криворізького
гірничо-
збагачувального
комбінату окисних
руд та відновлення
будівництва його
об'єктів

2601220 0421 Фінансова підтримка 8 000,0 8 000,0
виробництва та
створення нових
вітчизняних засобів
захисту рослин і
регуляторів росту
рослин, їх державне
випробування та
реєстрація

2601230 0950 Підвищення 97,4 97,4
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій у сфері
промисловості

2601240 0411 Презентація 1 000,0 1 000,0
українськими
підприємствами
вітчизняних товарів
на міжнародній
виставці "Ганновер
Мессе"

2601800 0452 Добудова 25 000,0
рефрижераторних
суден державним
підприємством
"Суднобудівний
завод імені
61 комунара"

2601810 0210 Підготовка 30 000,0
виробництва літака
АН-70

2601820 0210 Реконструкція та 5 000,0
відновлення
інженерно-технічних
засобів охорони
підприємств
спецхімії оборонно-
промислового
комплексу, які
виробляють вибухові
речовини

2800000 Міністерство 1 901 330,9 1 804 666,4
аграрної політики
України

2801000 Апарат Міністерства 1 484 826,3 1 414 410,8
аграрної політики
України

2801010 0421 Загальне 15 158,5 10 858,5
керівництво та
управління у сфері
агропромислового
комплексу

2801030 0482 Прикладні розробки 4 330,0 4 330,0
у сфері розвитку
сільськогоспо-
дарського
виробництва

2801050 0482 Розробки 2 159,9 2 159,9
найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
агропромислового
комплексу,
фінансова підтримка
підготовки
наукових кадрів

2801060 0482 Наукові розробки у 5 578,6 5 578,6
сфері
стандартизації та
сертифікації
сільськогоспо-
дарської продукції

2801080 0941 Підготовка кадрів 119 309,6 118 309,6
для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

2801100 0942 Підготовка кадрів 123 474,3 121 474,3
для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

2801130 0930 Підготовка, 4 410,2 4 410,2
перепідготовка та
підвищення
кваліфікації
робітничих кадрів
агропромислового
комплексу

2801140 0950 Підвищення 2 128,3 2 128,3
кваліфікації кадрів
агропромислового
комплексу закладами
післядипломної
освіти

2801150 0828 Заходи, пов'язані з 1 960,2 1 960,2
передачею
культурно-освітніх
установ у
комунальну
власність

2801170 0421 Докорінне 10 000,0 10 000,0
поліпшення земель
підприємств
агропромислового
комплексу

2801180 0421 Агрохімічна 2 000,0 2 000,0
паспортизація
земель сільсько-
господарського
призначення

2801190 0421 Селекція в 100 000,0 100 000,0
тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агропромислового
комплексу

2801200 0421 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0
з шкідниками та
хворобами сільсько-
господарських
рослин

2801210 0421 Фінансова підтримка 239 500,0 239 500,0
виробництва
продукції
тваринництва та
рослинництва

2801220 0421 Селекція в 50 000,0 50 000,0
рослинництві

2801230 0421 Фінансова підтримка 10 000,0 10 000,0
фермерських
господарств через
механізм
мікрокредитування

2801240 0421 Здійснення 100 000,0 100 000,0
фінансової
підтримки
підприємств
агропромислового
комплексу через
механізм
здешевлення
короткострокових
кредитів

2801250 0421 Погашення
заборгованості
із закупівлі
сільськогоспо-
дарської продукції
за державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 рр.

2801260 0422 Заходи з охорони і 14 911,0 14 911,0
захисту,
раціонального
використання лісів,
наданих в постійне
користування
агропромисловим
підприємствам

2801270 0482 Розробка зразків 5 000,0 5 000,0
техніки для
сільського
господарства,
харчової та
переробної
промисловості

2801280 0421 Фінансова підтримка 20 000,0 20 000,0
агропромислових
підприємств, що
знаходяться в
особливо складних
кліматичних умовах

2801290 0421 Проведення 5 000,0 2 200,0
державних
виставкових заходів
у сфері
агропромислового
комплексу

2801300 0620 Реформування та 16 000,0 16 000,0
розвиток
комунального
господарства
у сільській
місцевості

2801310 0421 Організація і 79 860,5 75 570,5
регулювання
діяльності установ
в системі
агропромислового
комплексу

2801320 0482 Дослідження і 29 177,4 27 926,9
експериментальні
розробки в системі
агропромислового
комплексу

2801330 0421 Створення і 50 000,0 50 000,0
забезпечення
страхового запасу
сортового та
гібридного насіння

2801340 0421 Запобігання 5 000,0 5 000,0
розповсюдженню
збудників
інфекційних хвороб
тварин

2801350 0421 Закладення і нагляд 126 000,0 78 000,0
за молодими садами,
виноградниками та
ягідниками

2801360 0482 Державні 1 867,8 1 867,8
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері сільського
господарства

2801370 0421 Часткова 140 000,0 140 000,0
компенсація
вартості
мінеральних добрив
вітчизняного
виробництва

2801390 0421 Часткова 50 000,0 50 000,0
компенсація витрат
сільськогоспо-
дарських
підприємств з
посіву ярих
зернових культур

2801420 0490 Впровадження 13 000,0 13 000,0
енергозберігаючих
технологій в
агропромисловому
комплексі

2801500 0421 Здійснення 120 000,0 120 000,0
фінансової
підтримки
підприємств
агропромислового
комплексу через
механізм
здешевлення
довгострокових
кредитів

2801510 0421 Закладення і нагляд 14 000,0 7 225,0
за молодими
хмільниками

2802000 Державний 269 913,1 260 322,1
департамент
ветеринарної
медицини

2802010 0421 Керівництво та 42 206,0 41 061,9
управління у сфері
ветеринарної
медицини

2802020 0421 Протиепізоотичні 70 764,0 70 614,0
заходи та участь у
Міжнародному
епізоотичному бюро

2802030 0421 Організація і 156 943,1 148 646,2
регулювання
діяльності установ
в системі
ветеринарної
медицини

2803000 Державний 1 758,6 1 740,6
департамент
продовольства

2803010 0442 Керівництво та 880,1 880,1
управління у сфері
продовольства

2803020 0484 Державні 88,6 88,6
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
харчової
промисловості

2803040 0828 Заходи, пов'язані з 614,7 614,7
передачею
культурно-освітніх
установ Державного
департаменту
продовольства у
комунальну
власність

2803050 0829 Методично- 175,2 157,2
бібліотечне
забезпечення
переробної
промисловості

2804000 Державний 52 042,3 50 642,3
департамент рибного
господарства

2804010 0423 Керівництво та 838,8 838,8
управління у сфері
рибного
господарства

2804030 0482 Прикладні розробки 2 144,7 2 144,7
у сфері рибного
господарства

2804040 0941 Підготовка кадрів 4 670,1 4 670,1
для сфери рибного
господарства вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

2804050 0942 Підготовка кадрів 4 104,7 3 954,7
для сфери рибного
господарства вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

2804070 0423 Відтворення та 38 434,0 37 184,0
охорона водних
живих ресурсів і
регулювання
рибальства

2804080 0423 Селекція у рибному 1 850,0 1 850,0
господарстві

2804090 0423 Міжнародна
діяльність у галузі
рибного господарства

2806000 Національна
акціонерна компанія
"Украгролізинг"

2806060 0421 Ремонт сільсько-
господарської
техніки та
обладнання для
агропромислового
комплексу, що
вилучені з
фінансового
лізингу у
лізингоотримувачів,
визначених
банкрутами або
такими, що порушили
договір лізингу

2807000 Фізкультурно- 6 000,0 6 000,0
спортивне
товариство "Колос"

2807020 0810 Розвиток фізичної 6 000,0 6 000,0
культури і спорту
серед сільського
населення

2808000 Державна служба з 15 614,6 13 214,6
охорони прав на
сорти рослин

2808010 0421 Керівництво та 485,9 285,9
управління у сфері
охорони прав на
сорти рослин

2808020 0421 Організація і 11 243,7 9 043,7
регулювання
діяльності установ
в системі охорони
прав на сорти
рослин

2808030 0421 Докорінне 700,0 700,0
поліпшення земель
сортодослідних
станцій та опорних
пунктів

2808040 0421 Селекція в галузі 3 000,0 3 000,0
сортовипробування

2808050 0421 Участь у 185,0 185,0
міжнародному Союзі
з охорони прав
нових сортів рослин
(УПОВ)

2809000 Національний 71 176,0 58 336,0
аграрний
університет

2809020 0140 Фундаментальні 807,7 777,7
дослідження
Національного
аграрного
університету
у сфері сільсько-
господарських наук

2809030 0482 Прикладні розробки 4 973,8 4 563,8
Національного
аграрного
університету
у сфері сільсько-
господарських наук

2809040 0941 Підготовка 12 884,6 11 884,6
кадрів для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними закладами
I і II рівнів
акредитації
Національного
аграрного
університету

2809050 0942 Підготовка 44 127,1 40 227,1
кадрів для
агропромислового
комплексу
Національним
аграрним
університетом

2809060 0950 Підвищення 882,8 882,8
кваліфікації кадрів
Інститутом
післядипломної
освіти керівників і
спеціалістів
агропромислового
комплексу
Національного
аграрного
університету

2809800 0482 Забезпечення 7 500,0
приміщенням
Української
лабораторії якості
і безпеки продукції
агропромислового
комплексу

3000000 Державний комітет 132 855,6 127 960,6
статистики України

3001000 Апарат Державного 132 855,6 127 960,6
комітету статистики
України

3001010 0132 Керівництво та 112 736,8 112 736,8
управління у сфері
статистики

3001020 0132 Статистичні 11 803,6 11 803,6
спостереження
та переписи

3001030 1090 Обстеження умов 1 560,0 1 560,0
життя
домогосподарств

3001040 0150 Прикладні розробки 700,3 700,3
у сфері державної
статистики

3001050 0150 Державні 438,7 438,7
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері реформування
державної
статистики

3001060 0950 Підвищення 18,4 18,4
кваліфікації
працівників органів
державної
статистики

3001070 0132 Створення та 5 495,0 600,0
розвиток
інтегрованої
інформаційно-
аналітичної системи
державної
статистики

3001080 0150 Фінансова підтримка 45,3 45,3
підготовки наукових
кадрів у сфері
державної
статистики

3001600 0132 Реформування 57,5 57,5
державної
статистики

3100000 Міністерство 233 929,7 205 329,7
транспорту
України

3101000 Апарат Міністерства 31 951,4 22 651,4
транспорту України

3101010 0455 Загальне 2 991,3 2 991,3
керівництво та
управління у сфері
транспорту

3101020 0485 Прикладні розробки 633,7 633,7
у сфері
функціонування
транспортної
системи

3101030 0485 Державні 704,0 704,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері розвитку
національної
транспортної мережі

3101040 0485 Розробки 20,0 20,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
транспортного
комплексу

3101050 0941 Підготовка кадрів 906,4 906,4
для сфери
автомобільного
транспорту вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

3101060 0942 Підготовка кадрів 17 295,6 17 295,6
для сфери
залізничного
транспорту вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

3101090 0950 Підвищення 100,4 100,4
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій у сфері
транспорту

3101800 0452 Реконструкція 9 300,0
шлюзів

3102000 Державний 544,4 544,4
департамент
автомобільного
транспорту

3102010 0451 Керівництво та 544,4 544,4
управління у сфері
автомобільного
транспорту

3103000 Державний 39 980,0 20 680,0
департамент
морського і
річкового
транспорту

3103010 0452 Керівництво та
управління у
сфері морського
і річкового
транспорту

3103020 0452 Навігаційно- 9 230,0 9 230,0
гідрографічне
забезпечення
безпеки
мореплавства у
водах України

3103030 0452 Підтримка 14 750,0 11 450,0
експлуатаційно
безпечного стану
внутрішніх водних
шляхів та
судноплавних
шлюзів

3103040 0452 Здійснення 16 000,0
фінансової
підтримки
будівництва
морських
суховантажних
суден через
механізм
здешевлення
кредитів

3104000 Державна 159 016,7 159 016,7
адміністрація
залізничного
транспорту

3104020 0941 Підготовка кадрів 9 170,4 9 170,4
для сфери
залізничного
транспорту
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації

3104030 0990 Методичне 112,4 112,4
забезпечення
діяльності
вищих
навчальних
закладів
Державної
адміністрації
залізничного
транспорту

3104040 0731 Стаціонарне медичне 135 694,2 135 694,2
обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту

3104050 0762 Створення банків 1 597,7 1 597,7
крові та її
компонентів для
лікування
працівників
залізничного
транспорту

3104060 0721 Амбулаторно- 12 442,0 12 442,0
поліклінічне
обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту

3105000 Державний 2 437,2 2 437,2
департамент
авіаційного
транспорту

3105010 0454 Керівництво та
управління
у сфері
авіаційного
транспорту

3105020 0731 Стаціонарне 1 345,5 1 345,5
медичне
обслуговування
та сертифікація
льотно-
диспетчерського
складу
працівників
авіаційного
транспорту

3105030 0721 Передпольотний та 1 091,7 1 091,7
передзмінний
контроль
льотно-
диспетчерського
складу
працівників
авіаційного
транспорту та
надання первинної
медичної допомоги
пасажирам

3105040 0454 Страховий фонд
безпеки авіації

3110000 Державна служба 2 357,5 2 357,5
автомобільних
доріг України

3111000 Апарат Державної 2 357,5 2 357,5
служби
автомобільних
доріг України

3111010 0456 Керівництво та 2 357,5 2 357,5
управління
у сфері
будівництва,
ремонту та
утримання
автомобільних
доріг

3111020 0456 Розвиток мережі
і утримання
автомобільних
доріг загального
користування

3200000 Міністерство 1 211 180,9 1 091 339,8
України з
питань
надзвичайних
ситуацій та
у справах
захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201000 Апарат 1 106 998,5 988 787,4
Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201010 0320 Керівництво та 11 971,5 11 641,5
управління
у сфері
надзвичайних
ситуацій та
соціального
захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201080 1070 Пільги на медичне 42 144,9 42 144,9
обслуговування
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201110 1070 Оздоровлення 82 450,0 82 450,0
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201180 0513 Внесок України до 36 151,4 10 748,6
Чорнобильського
фонду "Укриття"
на реалізацію
програми SIP

3201190 0512 Будівництво 12 000,0
пускового
комплексу "Вектор"

3201210 0763 Комплексне 43 390,0 43 390,0
медико-санітарне
забезпечення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201220 0513 Радіологічний 12 000,0 12 000,0
захист населення
та екологічне
оздоровлення
території, що
зазнала
радіоактивного
забруднення

3201240 0512 Виконання робіт у 9 200,0 9 200,0
сфері
поводження з
радіоактивними
відходами
неядерного
циклу та
ліквідація
радіаційних
аварій

3201250 0220 Забезпечення 18 023,2 18 023,2
навчально-
методичних
функцій та
діяльності
служб у сфері
цивільного
захисту

3201260 0320 Авіаційні роботи 13 460,1 13 450,1
з пошуку
та рятування

3201270 0320 Створення Урядової 4 085,0 4 085,0
інформаційно-
аналітичної
системи з питань
надзвичайних
ситуацій

3201280 0220 Забезпечення 95 532,6 94 661,3
особового
складу військ
Цивільної
оборони

3201300 0721 Медичне 3 428,0 3 268,0
забезпечення та
санаторно-курортне
лікування
працівників,
військовослужбовців
та осіб рядового і
начальницького
складу Міністерства
України з
питань надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи та
членів їх сімей,
здійснення
санітарних та
протиепідемічних
заходів

3201340 0250 Прикладні 3 639,2 3 589,2
дослідження і
розробки та
науково-дослідні
роботи у сфері
цивільного захисту
і поженої безпеки

3201350 0512 Знешкодження 2 650,0 2 650,0
вибухонебезпечних
предметів, що
залишилися з часів
Другої світової
війни в районі міст
Севастополя та
Керчі

3201360 0950 Підготовка і 17 975,4 17 961,4
перепідготовка
керівних
кадрів і
спеціалістів у
сфері цивільного
захисту та
пожежної безпеки

3201370 0490 Державні капітальні 29 980,0
вкладення на
реалізацію
Чорнобильської
будівельної
програми

в тому числі 5 200,0
завершення
будівництва корпусу
променевої терапії
Інституту
ендокринології
та обміну речовин
ім. В.П. Комісаренка
АМН України

3201430 0763 Матеріально- 1 000,0 26,0
технічне
забезпечення
мобільного
госпіталю

3201440 0512 Пошук та 2 900,0 2 900,0
знешкодження
залишків хімічної
зброї, затопленої
у виключній
(морській)
економічній зоні
України

3201450 1062 Будівництво 16 319,0
(придбання)
житла для
військово-
службовців,
осіб рядового та
начальницького
складу
Міністерства
України з
питань надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201460 0320 Заходи із гасіння 355 741,7 355 641,7
пожеж та участь
у ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій

3201470 0433 Реалізація 15 000,0 15 000,0
комплексної
програми розвитку
системи зв'язку,
оповіщення та
інформатизації
Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201490 0220 Придбання 30 000,0 30 000,0
спеціальної
пожежної
автомобільної
техніки

3201500 0513 Підтримка у 247 956,5 215 956,5
безпечному стані
енергоблоків та
об'єкта "Укриття"
Чорнобильської АЕС
та виведення її з
експлуатації

3202000 Адміністрація зони 65 231,0 65 231,0
відчуження і зони
безумовного
(обов'язкового)
відселення

3202010 0513 Керівництво та 378,0 378,0
управління
діяльністю у зоні
відчуження і зоні
безумовного
(обов'язкового)
відселення

3202030 0513 Підтримка 64 853,0 64 853,0
екологічно
безпечного стану
у зонах
відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення

3203000 Державний 5 613,3 5 100,4
департамент
страхового фонду
документації

3203010 0320 Керівництво та 2 764,2 2 514,2
управління
діяльністю у сфері
створення
страхового фонду
документації

3203020 0320 Створення і 2 849,1 2 586,2
зберігання
страхового фонду
документації

3204000 Головний штаб 23 177,1 23 177,1
Державної аварійно-
рятувальної служби

3204020 0320 Аварійно-рятувальні 23 177,1 23 177,1
заходи на
загальнодержавному
і регіональному
рівнях при
надзвичайних
ситуаціях

3205000 Державна пошуково- 4 290,0 3 172,9
рятувальна служба
на водних об'єктах

3205020 0320 Функціонування 4 290,0 3 172,9
державних
аварійно-
рятувальних
формувань на воді

3206000 Спеціалізована 5 871,0 5 871,0
воєнізована
аварійно-
рятувальна служба

3206020 0320 Аварійно-рятувальні 5 871,0 5 871,0
роботи у зонах
нафтових і
газових фонтанів

3400000 Державний комітет 72 003,2 72 003,2
України у справах
сім'ї та молоді

3401000 Апарат Державного 24 489,7 24 489,7
комітету України у
справах сім'ї та
молоді

3401010 1040 Загальне 1 511,1 1 511,1
керівництво та
управління у сфері
молодіжної та
сімейної політики

3401020 0960 Надання позашкільної 966,8 966,8
освіти в МДЦК
"Золотий ключик"

3401050 0950 Підвищення 504,0 504,0
кваліфікації
працівників
державних
органів, установ
і організацій у
справах сім'ї,
жінок, молоді
та дітей

3401070 1040 Здійснення 14 059,7 14 059,7
державними
органами
централізованих
заходів з питань
дітей, молоді,
жінок та сім'ї

3401170 1040 Державна підтримка 7 000,0 7 000,0
молодіжних
організацій на
виконання
загальнодержавних
програм і
заходів стосовно
дітей, молоді,
жінок, сім'ї

3401180 1080 Прикладні розробки 448,1 448,1
у сфері сім'ї та
молоді

3402000 Державний центр 8 000,0 8 000,0
соціальних служб
для молоді

3402020 1040 Реалізація програм 8 000,0 8 000,0
та здійснення
заходів
Державного центру
соціальних служб
для молоді

3408000 Державний Фонд 39 513,5 39 513,5
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву

3408050 1062 Часткова 39 513,5 39 513,5
компенсація
відсоткової
ставки кредитів
комерційних банків
молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла

3500000 Міністерство 4 759 730,3 4 599 203,9
фінансів України

3501000 Апарат Міністерства 4 358 962,8 4 250 884,4
фінансів України

3501010 0112 Керівництво та 178 094,4 134 094,4
управління
у сфері фінансів

3501020 0112 Створення 52 400,0 2 444,6
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи фінансових
органів

3501030 0150 Прикладні наукові 3 590,6 3 590,6
розробки у сфері
розвитку
державних фінансів

3501040 0941 Підготовка кадрів 4 148,1 3 929,1
для фінансової
системи вищими
навчальними
закладами
I і II рівнів
акредитації

3501050 0942 Підготовка кадрів 9 870,6 7 370,6
для фінансової
системи вищими
навчальними
закладами
III і IV рівнів
акредитації

3501060 0950 Підвищення 450,0 450,0
кваліфікації
кадрів фінансової
системи

3501070 0826 Функціонування 149,2 125,2
Музею коштовного і
декоративного
каміння

3501080 0832 Фінансова підтримка 136,0 136,0
журналу "Фінанси
України"

3501090 0829 Підтримка 2 970,7 1 170,7
культурно-
оздоровчих
заходів
фінансової
системи

3501100 0490 Забезпечення 10 030,1 755,1
державних
виробничих та
соціально-
культурних потреб
у дорогоцінних
металах і
дорогоцінному
камінні

3501110 0150 Підготовка 117,1 117,1
наукових кадрів
у сфері фінансів

3501120 0150 Прикладні розробки 2 613,3 2 413,3
у сфері фінансів,
кредиту і
грошового обігу

3501140 0113 Внески до 56 626,3 56 626,3
міжнародних
організацій

3501160 1070 Поступова 500 000,0 500 000,0
компенсація
громадянам втрат
від знецінення
грошових заощаджень

3501170 0171 Обслуговування 923 248,4 923 248,4
внутрішнього
державного боргу

3501180 0172 Обслуговування 2 609 016,7 2 609 016,7
зовнішнього
державного боргу

3501200 0150 Науково-методичне 506,3 451,3
забезпечення у
сфері
виробництва і
використання
дорогоцінного і
напівдорогоцінного
каміння

3501210 0487 Державні 900,0 900,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері технології,
матеріалів і
устаткування для
виробництва бланків
цінних паперів і
документів
суворого обліку

3501220 0487 Фінансова підтримка 95,0 45,0
розвитку наукової
інфраструктури у
сфері збереження
дорогоцінного
каміння

3501240 0112 Заходи по боротьбі 4 000,0 4 000,0
з корупцією

3503000 Державна пробірна 1 471,6 1 471,6
служба

3503010 0411 Керівництво та 1 341,6 1 341,6
управління у сфері
державного
пробірного контролю

3503020 0487 Наукове 130,0 130,0
забезпечення
державного
пробірного
контролю

3503030 0411 Фінансова підтримка
державного
пробірного
контролю

3504000 Державне 232 550,1 203 802,4
казначейство
України

3504010 0112 Керівництво та 224 220,1 200 142,4
управління
казначейським
обслуговуванням
бюджету

3504020 0950 Підвищення 1 830,0 1 830,0
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій
органів Державного
казначейства
України

3504600 0112 Створення 6 500,0 1 830,0
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
Державного
казначейства

3505000 Головне 134 119,6 127 397,4
контрольно-
ревізійне
управління
України

3505010 0112 Керівництво та 130 949,6 126 727,4
управління
у сфері контролю
за витрачанням
бюджетних
коштів

3505020 0950 Підвищення 270,0 270,0
кваліфікації
працівників
контрольно-
ревізійної
служби України

3505030 0112 Створення 2 900,0 400,0
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
контрольно-
ревізійної
служби України

3506000 Державний 32 626,2 15 648,1
департамент
фінансового
моніторингу

3506010 0112 Керівництво та 32 626,2 15 648,1
управління
у сфері
фінансового
моніторингу

3510000 Міністерство 16 972 388,7 15 304 496,9
фінансів
України
(загальнодержавні
видатки)

3511000 Міністерство 16 972 388,7 15 304 496,9
фінансів
України
(загальнодержавні
видатки)

3511010 0220 Мобілізаційна 16 568,1 14 345,4
підготовка
галузей
національної
економіки України

3511030 0133 Резервний фонд 300 000,0

3511050 0180 Дотації 7 356 661,8 7 356 661,8
вирівнювання з
державного
бюджету
бюджету
Автономної
Республіки Крим,
обласним
бюджетам, районним
бюджетам, міським
бюджетам міст
республіканського
Автономної
Республіки Крим і
обласного значення
та Севастопольському
міському бюджету

3511060 0180 Субвенція з 15 000,0
державного
бюджету обласному
бюджету
Закарпатської
області на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха у
Закарпатській
області

3511070 0180 Субвенція з
державного
бюджету місцевим
бюджетам на
погашення
заборгованості
з пільг населенню
за надані
послуги зв'язку

3511080 0180 Субвенція з 200 000,0 200 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на безоплатне
забезпечення
вугіллям на
побутові потреби
особам, що мають
таке право згідно
із статтею 48
Гірничого
закону України
( 1127-14 )

3511100 0180 Субвенція з 2 167 344,2 2 167 344,2
державного
бюджету місцевим
бюджетам на надання
передбачених чинним
законодавством
пільг ветеранам
війни і праці,
ветеранам
військової служби,
ветеранам органів
внутрішніх справ,
реабілітованим
громадянам, які
стали інвалідами
внаслідок репресій
або є пенсіонерами,
громадянами, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи та
житлових субсидій
населенню на оплату
електроенергії,
природного газу,
послуг тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати,
вивезення
побутового сміття
та рідких нечистот

3511150 0180 Субвенція з 1 794 617,8 1 794 617,8
державного бюджету
місцевим бюджетам
на виплату допомоги
сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим
сім'ям та інвалідам
з дитинства і
дітям-інвалідам

3511160 0180 Субвенція з 618 518,1 618 518,1
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання пільг
ветеранам війни і
праці, військової
служби, органів
внутрішніх справ,
реабілітованим
громадянам, які
стали інвалідами
внаслідок репресій,
або є пенсіонерами,
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, з
послуг зв'язку та
інших передбачених
законодавством
пільг (крім пільг
на одержання ліків,
зубопротезування,
оплату
електроенергії,
житлово-комунальних
послуг, твердого та
рідкого пічного
побутового палива)
та компенсацію за
пільговий проїзд
окремих категорій
громадян

3511170 0180 Субвенція з 141 854,1
державного бюджету
місцевим бюджетам
на будівництво
і придбання житла
військовослужбовцям,
особам рядового і
начальницького
складу кримінально-
виконавчої системи
та органів
внутрішніх справ, в
тому числі
звільненим у запас
або відставку за
станом здоров'я,
віком, вислугою
років та у зв'язку
із скороченням
штатів, які
перебувають на
квартирному обліку
за місцем
проживання, членам
сімей з числа цих
осіб, які загинули
під час виконання
ними службових
обов'язків, а також
учасникам бойових
дій в Афганістані
та воєнних
конфліктів у
зарубіжних країнах

3511180 0180 Субвенції з 86 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на будівництво
метрополітену

3511190 0180 Субвенція з 6 147,0 6 147,0
державного бюджету
обласному бюджету
Закарпатської
області на
погашення основної
суми боргу за
кредитами, наданими
у 1999 році
відкритим
акціонерним
товариством
"Державний ощадний
банк України"
Закарпатській
обласній державній
адміністрації на
ліквідацію наслідків
стихійного лиха

3511200 0180 Субвенція з 5 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Запоріжжя
на розробку
проектно-
кошторисної
документації
та початок
будівництва
автотранспортної
магістралі через
річку Дніпро у
місті Запоріжжі

3511220 0180 Субвенція з 509 619,3 509 619,3
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
передбачених чинним
законодавством
пільг ветеранам
війни і праці,
ветеранам
військової служби,
ветеранам органів
внутрішніх справ,
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи та
житлових субсидій
населенню на
придбання твердого
та рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу

3511230 0180 Субвенція з
державного бюджету
міському бюджету
міста Харкова на
ліквідацію
наслідків аварії
на очисних спорудах

3511240 0180 Субвенція з 3 000,0
державного бюджету
обласному бюджету
Миколаївської
області на
будівництво
мостового переходу
через річку
Південний Буг у
місті Миколаєві

3511250 1070 Відшкодування 15 000,0 15 000,0
шкоди, завданої
громадянинові
незаконними діями
органів дізнання,
попереднього
слідства,
прокуратури, суду

3511260 1020 Пенсійне 2 238 466,9 2 238 466,9
забезпечення
військовослужбовців
та осіб
начальницького і
рядового складу

3511270 0180 Субвенція з 5 000,0
державного бюджету
обласному бюджету
Івано-Франківської
області на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха у
Івано-Франківській
області

3511280 0180 Субвенція з 30 000,0
державного бюджету
обласному бюджету
Одеської області
на комплексну
реконструкцію та
реставрацію
Одеського
державного
академічного театру
опери та балету

3511290 1062 Пайова участь у 10 000,0
будівництві житла
для державних
службовців

3511300 0180 Субвенція з 5 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Ялти на
будівництво
водоочисної станції

3511310 0180 Субвенції з 25 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на проведення
невідкладних
відновлювальних
робіт,
будівництво та
реконструкцію в
медичних закладах

3511320 0180 Субвенція з 10 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста
Дніпропетровська
на реконструкцію
автодорожньої
частини двоярусного
мосту через річку
Дніпро у місті
Дніпропетровську

3511330 0180 Субвенція з 5 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на будівництво
та придбання житла
для інвалідів-глухих
та інвалідів-сліпих

3511340 0180 Субвенція з 5 000,0
державного бюджету
обласному бюджету
Харківської
області на
реконструкція
колишнього будинку
Держпрому

3511350 0180 Субвенція з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на ліквідацію
наслідків
стихійного лиха
минулих років

3511360 0180 Субвенція з 1 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Біла Церква
Київської області
на реалізацію
програми
відродження
дендропарку
"Олександрія"

3511370 0180 Субвенція з 400 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на виконання
інвестиційних
проектів

3511380 0180 Субвенція з 400 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на виконання
заходів з
упередження аварій
та запобігання
техногенних
катастроф у
житлово-
комунальному
господарстві
та на інших
аварійних
об'єктах
комунальної
власності

3511390 0180 Додаткова дотація з 294 266,5 294 266,5
державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим та
обласним бюджетам
на зменшення
фактичних
диспропорцій між
місцевими бюджетами
через
нерівномірність
мережі бюджетних
установ

3511400 0180 Субвенції з 150 815,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на соціально-
економічний
розвиток
відповідної
території

3511410 0180 Субвенція з 31 790,5 31 790,5
державного бюджету
міському бюджету
міста Севастополя
на компенсацію втрат
доходів внаслідок
розміщення на
території міста
Чорноморського
Флоту Російської
Федерації

3511420 0180 Субвенції з 14 500,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на збереження,
розвиток та
реконструкцію
історичної забудови
та історико-
культурної
частини міст

3511430 0180 Субвенція з 2 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Канева на
закінчення
будівництва
Шевченківського
будинку культури

3511440 0180 Субвенція з 5 000,0
державного бюджету
бюджету міста
Артемівськ
Донецької області
на реконструкцію
та реставрацію
історико-
архітектурних
пам'яток та
спортивних споруд

3511450 0180 Субвенція з 7 000,0 7 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Жовті Води
на виконання
заходів щодо
соціального захисту
населення

3511460 0180 Субвенції з 4 500,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на збереження та
розвиток державних
та національних
заповідників

3511470 0180 Субвенція з 500,0
державного бюджету
Тульчинському
районному бюджету
Вінницької області
на реставрацію і
ремонтні роботи
Палацу Потоцького
у місті Тульчині

3511480 0180 Субвенція з 1 000,0
державного бюджету
Хотинському
районному бюджету
Чернівецької
області на
збереження
історичної фортеці
"Хотин" у місті
Хотині

3511490 0180 Субвенція з 500,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Феодосії
Автономної
Республіки Крим
на реконструкцію
музею М. Волошина

3511500 0180 Субвенція з 20 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Макіївки на
покриття витрат,
пов'язаних з
передачею в
комунальну
власність
житлового фонду
і інших об'єктів
соціальної
інфраструктури
Макіївського
металургійного
комбінату ім. Кірова

3511510 0180 Субвенція з 1 719,4 1 719,4
державного бюджету
обласному бюджету
Рівненської області
на погашення боргу
по відсотках за
кредит, наданий у
1997 році відкритим
акціонерним
товариством
"Державний ощадний
банк України"
Рівненській
обласній державній
адміністрації на
погашення
заборгованості
по заробітній платі
та соціальних
виплатах

3511520 1090 Заходи по 1 000,0 1 000,0
реалізації
Європейської хартії
регіональних мов
або мов меншин

3511550 0133 Платежі на 35 000,0 35 000,0
виконання рішень
закордонних
юрисдикційних
органів, прийнятих
за наслідками
розгляду справ
проти України

3511560 0180 Додаткова дотація з 3 000,0 3 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Славутича
на забезпечення
утримання
соціальної
інфраструктури
міста

3511570 0512 Створення 20 000,0
потужностей по
переробці відходів
виробництва та
споживання

3511580 0133 Гранти учасникам 10 000,0 10 000,0
Всеукраїнського
конкурсу проектів
та програм розвитку
місцевого
самоврядування

3600000 Міністерство 239 530,3 229 561,2
юстиції України

3601000 Апарат Міністерства 238 866,8 228 897,7
юстиції України

3601010 0380 Керівництво та 204 757,9 198 588,8
управління
у сфері юстиції

3601020 0380 Заходи по виконанню 3 142,4 3 142,4
робіт з адаптації
законодавства
України до
законодавства ЄС та
проведенню в
Україні правової
реформи і
законопроектних
робіт

3601070 0330 Проведення судової 6 393,1 4 093,1
експертизи

3601080 0370 Прикладні розробки 2 332,3 2 332,3
у сфері методики
проведення
судових експертиз

3601090 0950 Підвищення 474,8 474,8
кваліфікації
працівників
органів юстиції

3601110 0380 Заходи, пов'язані 3 000,0 1 500,0
з веденням Єдиного
державного реєстру
виконавчих
проваджень

3601150 0133 Забезпечення 18 766,3 18 766,3
захисту прав та
інтересів України
під час розгляду
справ у закордонних
юрисдикційних
органах

3603000 Державний комітет 663,5 663,5
України у справах
релігій

3603010 0850 Керівництво та 587,2 587,2
управління у
сфері релігій

3603020 0829 Заходи, пов'язані 76,3 76,3
із забезпеченням
свободи совісті
та релігії

5000000 Державний комітет 394 786,5 336 500,9
України по водному
господарству

5001000 Апарат Державного 394 786,5 336 500,9
комітету України
по водному
господарству

5001010 0421 Керівництво та 2 209,3 1 888,8
управління у
сфері водного
господарства

5001020 0482 Прикладні розробки 654,0 654,0
у сфері розвитку
водного
господарства

5001030 0530 Розробки 50,0 50,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
екологічного
оздоровлення
водних ресурсів

5001040 0950 Підвищення 481,6 481,6
кваліфікації кадрів
у сфері водного
господарства

5001050 0421 Експлуатація 345 800,5 330 600,5
загальнодержавних і
міжгосподарських
державних
меліоративних
систем

5001060 0511 Ведення державного 3 126,0 2 826,0
моніторингу
поверхневих вод,
водного кадастру,
паспортизація,
управління водними
ресурсами

5001070 0511 Захист від 30 465,1
шкідливої дії вод
сільських населених
пунктів і
сільсько-
господарських
угідь

5001080 0511 Комплексний 10 000,0
протипаводковий
захист в
басейні р. Тиса
у Закарпатській
області

5001090 0620 Будівництво 2 000,0
сільських групових
водопроводів в
Одеській області

5100000 Державний комітет 123 585,7 118 776,3
України по
земельних
ресурсах

5101000 Апарат Державного 123 585,7 118 776,3
комітету України по
земельних ресурсах

5101010 0421 Керівництво та 81 691,2 81 221,8
управління
у сфері земельних
ресурсів

5101020 0950 Підвищення 17,6 17,6
кваліфікації
працівників
Держкомзему

5101030 0421 Проведення 33 303,0 31 803,0
земельної реформи

5101040 0511 Збереження, 4 500,0 3 100,0
відворення та
забезпечення
раціонального
використання
земельних
ресурсів

5101600 0421 Видача державних 4 073,9 2 633,9
актів на право
приватної власності
на землю в
сільській
місцевості та
розвиток системи
кадастру

5120000 Державний комітет 22 864,1 13 519,1
України з
державного
матеріального
резерву

5121000 Апарат Державного 22 864,1 13 519,1
комітету з
державного
матеріального
резерву

5121010 0220 Керівництво та 3 681,9 3 536,9
управління у сфері
державного
матеріального
резерву

5121020 0220 Обслуговування 19 182,2 9 982,2
державного
матеріального
резерву
організаціями
Державного комітету
України з
державного
матеріального
резерву

5121030 0220 Відшкодування
підприємствам,
установам та
організаціям
витрат, пов'язаних
з обслуговуванням
цінностей
матеріального
резерву

5121040 0220 Накопичення
(приріст)
матеріальних
цінностей
державного
матеріального
резерву

5160000 Державна митна 437 748,6 387 748,6
служба України

5161000 Апарат Державної 437 748,6 387 748,6
митної служби
України р

5161010 0112 Керівництво та 332 631,7 332 631,7
управління у сфері
митної справи

5161020 0112 Розбудова та 89 259,6 39 259,6
модернізація
об'єктів митної
системи

5161030 0942 Підготовка кадрів 9 179,2 9 179,2
для митної служби

5161040 0950 Підвищення 1 678,1 1 678,1
кваліфікації
працівників
органів
державної
митної служби

5161050 0150 Прикладні 5 000,0 5 000,0
дослідження і
розробки у сфері
митної служби

5270000 Державний комітет 5 379,7 5 129,7
ядерного
регулювання
України

5271000 Апарат Державного 5 379,7 5 129,7
комітету ядерного
регулювання України

5271010 0434 Керівництво та 3 923,2 3 833,2
управління у
сфері ядерного
регулювання

5271020 0530 Прикладні 882,7 882,7
дослідження у
сфері ядерного
регулювання

5271030 0950 Підвищення 18,8 18,8
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій у
сфері ядерного
регулювання

5271040 0540 Створення 555,0 395,0
Державного
регістру джерел
іонізуючого
випромінювання

5300000 Державний комітет 21 813,6 12 163,6
України з
будівництва та
архітектури

5301000 Апарат Державного 21 415,1 11 765,1
комітету України з
будівництва та
архітектури

5301010 0443 Керівництво та 2 084,1 2 084,1
управління у сфері
будівництва та
архітектури

5301020 0484 Прикладні розробки 861,7 861,7
у сфері будівництва

5301040 0484 Державні 136,0 136,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері будівництва

5301050 0484 Наукові розробки із 762,6 762,6
стандартизації у
сфері будівництва

5301060 0824 Фінансова підтримка 18,0 18,0
творчих спілок у
сфері архітектури

5301070 0825 Функціонування 302,6 302,6
Державної
науково-технічної
бібліотеки

5301080 0827 Збереження 3 901,4 3 401,4
архітектурної
спадщини в
заповідниках

5301090 0829 Паспортизація, 9 780,0 630,0
інвентаризація та
реставрація пам'яток
архітектури

5301100 0443 Розробка схем та 771,0 771,0
проектних рішень
масового
застосування

5301110 0484 Розробки 187,0 187,0
найважливіших
новітніх
технологій у сфері
розвитку нових
будівельних
матеріалів та
виробів

5301120 0829 Пошук і 2 610,7 2 610,7
впорядкування
поховань жертв
війни та
політичних
репресій

5302000 Комітет із 398,5 398,5
Державної премії
України у галузі
архітектури

5302010 0829 Присудження 98,5 98,5
Державної премії в
галузі архітектури

5302020 0829 Відзначення 300,0 300,0
Державною
премією в галузі
архітектури

5310000 Державний комітет 7 147,9 6 147,9
України з питань
житлово-комунального
господарства

5311000 Апарат Державного 7 147,9 6 147,9
комітету України з
питань житлово-
комунального
господарства

5311010 0610 Керівництво та 3 161,8 2 161,8
управління
у сфері житлово-
комунального
господарства

5311020 0630 Прикладні розробки 988,2 988,2
у сфері
житлової політики

5311030 0630 Державні 1 893,1 1 893,1
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
житлово-
комунального
господарства

5311040 0620 Державний 52,5 52,5
насіннєвий
контроль у сфері
зеленого
будівництва та
квітникарства

5311050 0520 Збереження і 103,0 103,0
вивчення у
спеціально
створених умовах
різноманітних видів
дерев і чагарників

5311060 0630 Наукові розробки із 649,3 649,3
стандартизації у
сфері житлової
політики

5311070 0630 Розробки 300,0 300,0
найважливіших
новітніх
технологій у сфері
розвитку житлово-
комунального
господарства

5320000 Державний комітет 56 839,6 9 559,6
України у справах
національностей та
міграції

5321000 Апарат Державного 56 839,6 9 559,6
комітету України у
справах
національностей
та міграції

5321010 0380 Керівництво та 1 334,7 1 334,7
управління
у сфері
національностей та
міграції

5321020 1070 Надання допомоги 5 073,0 793,0
біженцям

5321030 0829 Заходи щодо 3 123,1 3 123,1
відтворення
культури
національних
меншин та
встановлення
культурних
зв'язків з
українською
діаспорою

5321040 1070 Розселення та 40 000,0 4 000,0
облаштування
депортованих
кримських татар
та осіб інших
національностей,
які були
депортовані з
території України

5321050 0829 Заходи Української 55,1 55,1
Всесвітньої
Координаційної Ради

5321060 0380 Внески до 253,7 253,7
міжнародної
організації
міграції

5321070 0380 Створення пунктів 7 000,0
розміщення
незаконних
мігрантів та
інформаційної
системи обліку
та аналізу
міграційних потоків

5340000 Адміністрація 548 754,5 514 728,5
Державної
прикордонної служби
України

5341000 Апарат 537 312,8 503 286,8
Адміністрації
Державної
прикордонної
служби України

5341010 0310 Керівництво та 13 222,9 13 222,9
управління
у сфері охорони
державного кордону
України

5341020 0310 Забезпечення 350 723,7 350 723,7
особового
складу Державної
прикордонної служби
України

5341030 0310 Матеріально- 111 850,0 111 850,0
технічне
забезпечення
Державної
прикордонної служби
України

5341040 0310 Участь у виконанні 1 200,0 1 200,0
заходів з
делімітації та
демаркації
державного кордону
України

5341060 0942 Підготовка 19 290,2 19 290,2
кадрів та
підвищення
кваліфікації
Національною
академією
Державної
прикордонної
служби України

5341070 1062 Будівництво 29 026,0
(придбання)
житла для
військовослужбовців
Державної
прикордонної
служби України

5341080 0310 Створення 7 000,0 7 000,0
автоматизованої
інформаційної
системи
перетину державного
кордону України і
банку даних
міжвідомчого
користування

5341800 0310 Комплекс заходів з 5 000,0
укріплення
державного
кордону

5342000 Розвідувальний 11 441,7 11 441,7
орган
Адміністрації
Державної
прикордонної
служби України

5342010 0310 Функціонування 11 441,7 11 441,7
розвідувального
органу

5360000 Державний комітет 21 849,5 18 797,5
України з питань
технічного
регулювання та
споживчої політики

5361000 Апарат Державного 21 849,5 18 797,5
комітету України з
питань технічного
регулювання та
споживчої політики

5361010 0411 Керівництво та 7 913,0 7 632,5
управління у
сфері технічного
регулювання та
споживчої політики

5361020 0481 Прикладні 996,7 716,7
розробки у сфері
стандартизації,
сертифікації та
метрології

5361030 0481 Розробки 270,0 270,0
найважливіших
новітніх
технологій у
сфері
стандартизації
продукції і
послуг

5361040 0481 Наукові програми 4 263,0 2 131,5
у сфері
стандартизації,
сертифікації і
еталонної бази

5361050 0487 Збереження та 450,0 90,0
функціонування
національної
еталонної бази

5361060 0473 Державний нагляд за 2 217,6 2 217,6
додержанням
стандартів,
державний
метрологічний
нагляд та заходи,
пов'язані з
виконанням
державних завдань
у сфері метрології

5361080 0411 Гармонізація 4 500,0 4 500,0
національних
стандартів з
міжнародними
та європейськими

5361090 0411 Виробництво та 1 239,2 1 239,2
розповсюдження
соціальної
рекламної
інформації про
шкоду
тютюнопаління та
вживання
алкогольних
напоїв

5380000 Державна туристична 17 385,0 17 196,0
адміністрація
України

5381000 Апарат Державної 17 385,0 17 196,0
туристичної
адміністрації
України

5381010 0472 Керівництво та 1 672,2 1 522,2
управління у
сфері туризму

5381020 0472 Фінансова підтримка 15 056,6 15 056,6
розвитку туризму в
Україні

5381030 0840 Прикладні розробки 364,4 325,4
у сфері туризму

5381040 0472 Державні 291,8 291,8
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
туризму

5420000 Державний комітет 254 837,3 173 542,3
України з питань
фізичної культури
і спорту

5421000 Апарат Державного 78 074,3 28 074,3
комітету України з
питань фізичної
культури і спорту

5421010 0810 Керівництво та 2 239,0 2 239,0
управління у сфері
фізичної культури і
спорту

5421020 0941 Підготовка кадрів 3 297,9 3 297,9
для сфери спорту
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

5421030 0942 Підготовка кадрів 17 177,9 17 177,9
для сфери спорту
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації

5421040 0990 Методичне 119,3 119,3
забезпечення
діяльності
навчальних
закладів у
сфері спорту

5421050 0826 Функціонування 104,2 104,2
музею спортивної
слави України

5421090 0810 Забезпечення 1 583,1 1 583,1
підготовки
спортсменів вищих
категорій

5421100 0810 Розвиток 30 500,0 500,0
матеріально-
технічної бази
спорту вищих
досягнень

5421110 0840 Прикладні розробки 952,9 952,9
у сфері розвитку
окремих видів
спорту та методики
підготовки
спортсменів

5421120 0810 Розвиток 2 100,0 2 100,0
авіаційних видів
спорту

5421800 0810 Реконструкція 20 000,0
будинку для
розміщення
Національного
Олімпійського
комітету України

5422000 Управління 134 540,2 109 002,2
"Укрспорт-
забезпечення"

5422020 0810 Організаційне та 54 271,5 36 933,5
фінансове
забезпечення
спорту вищих
досягнень

5422030 0810 Проведення 44 250,0 44 250,0
навчально-
тренувальних зборів
і змагань

5422040 0810 Підготовка і 32 610,0 24 410,0
участь
національних
збірних команд в
Олімпійських іграх

5422050 0810 Проведення заходів 3 408,7 3 408,7
з неолімпійських
видів спорту і
масових заходів з
фізичної культури

5423000 Національний 41 572,8 35 815,8
комітет спорту
інвалідів України

5423020 0810 Фізкультурно- 11 777,8 8 915,8
спортивна
реабілітація та
спорт інвалідів

5423030 0810 Підготовка і участь 22 000,0 22 000,0
національних
збірних команд в
Параолімпійських і
Дефлімпійських
іграх

5423040 0810 Фінансова підтримка 7 795,0 4 900,0
параолімпійського
руху в Україні

5424000 Профспілково- 650,0 650,0
спортивне
товариство
"Україна"

5424020 0810 Фізкультурно- 650,0 650,0
спортивна
підготовка дітей
та молоді

5450000 Державний комітет 88 075,7 88 075,7
зв'язку та
інформатизації
України

5451000 Апарат Державного 73 621,3 73 621,3
комітету зв'язку
та інформатизації
України

5451010 0460 Керівництво та 3 023,8 3 023,8
управління у сфері
зв'язку та
інформатизації

5451030 0150 Прикладні 985,5 985,5
дослідження у
сфері сучасних
інформаційних
систем та
зв'язку

5451050 0486 Проведення наукових 200,0 200,0
виставок і
конференцій у сфері
зв'язку та
інформатизації

5451060 0941 Підготовка кадрів 3 018,2 3 018,2
для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами I та
II рівнів
акредитації

5451070 0942 Підготовка кадрів 6 541,6 6 541,6
для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами III та
IV рівнів
акредитації

5451100 0460 Спецоб'єкти 1 542,8 1 542,8

5451110 0460 Забезпечення 6 840,0 6 840,0
ефективного
використання
радіочастотного
ресурсу

5451120 0473 Національна 7 710,0 7 710,0
програма
інформатизації

5451130 0950 Підвищення 27,0 27,0
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій у
сфері зв'язку та
інформатизації

5451150 0831 Трансляція 43 632,4 43 632,4
телерадіопрограм,
вироблених для
державних потреб

5451160 0486 Розробка 100,0 100,0
найважливіших
новітніх
технологій у
сфері зв'язку та
інформатизації

5452000 Головне 14 454,4 14 454,4
управління
Державної
фельд'єгерської
служби України

5452010 0113 Доставка 2 911,8 2 911,8
дипломатичної
кореспонденції
за кордон і
в Україну

5452020 0460 Доставка 11 542,6 11 542,6
спеціальної
службової
кореспонденції
органам
державної влади

5480000 Державний комітет 45 431,0 37 431,0
України з нагляду
за охороною праці

5481000 Апарат Державного 45 431,0 37 431,0
комітету України
з нагляду за
охороною праці

5481010 0412 Керівництво та 44 591,0 36 591,0
управління у
сфері нагляду за
охороною праці

5481030 0950 Підвищення 64,4 64,0
кваліфікації
кадрів у сфері
охорони праці та
наглядової
діяльності

5481040 0481 Прикладні розробки 775,6 775,6
у сфері охорони
праці

5500000 Державна комісія з 6 379,7 4 899,7
регулювання ринків
фінансових послуг

5501000 Апарат Державної 6 379,7 4 899,7
комісії з
регулювання ринків
фінансових послуг

5501010 0112 Керівництво та 6 379,7 4 899,7
управління у сфері
регулювання ринків
фінансових послуг

5960000 Головне управління 102 922,3 99 468,0
розвідки
Міністерства
оборони України

5961000 Головне управління 102 922,3 99 468,0
розвідки
Міністерства
оборони України

5961010 0260 Розвідувальна 102 922,3 99 468,0
діяльність у
сфері військової
оборони

5980000 Вища рада юстиції 6 360,3 3 360,3

5981000 Апарат Вищої ради 6 360,3 3 360,3
юстиції

5981010 0330 Формування 6 360,3 3 360,3
суддівського
корпусу та
контроль за
його діяльністю

5990000 Секретаріат 9 430,6 5 996,7
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини

5991000 Секретаріат 9 430,6 5 996,7
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини

5991010 0111 Парламентський 9 430,6 5 996,7
контроль за
додержанням
конституційних
прав і свобод
людини

6010000 Антимонопольний 16 512,4 14 012,4
комітет України

6011000 Апарат 16 512,4 14 012,4
Антимонопольного
комітету України

6011010 0411 Керівництво та 15 898,0 13 398,0
управління у сфері
конкурентної
політики, контроль
за дотриманням
законодавства про
захист економічної
конкуренції

6011020 0481 Прикладні розробки 614,4 614,4
у сфері
конкурентної
політики та права

6020000 Вища атестаційна 1 112,8 1 024,8
комісія України

6021000 Апарат Вищої 1 112,8 1 024,8
атестаційної
комісії України

6021010 0990 Керівництво та 899,3 811,3
управління у сфері
атестації наукових
та науково-
педагогічних
кадрів вищої
кваліфікації,
присудження
наукових ступенів

6021020 0990 Державна атестація 213,5 213,5
наукових і науково-
педагогічних кадрів
вищої кваліфікації

6070000 Державний 503 140,1 492 799,1
департамент України
з питань виконання
покарань

6071000 Апарат Державного 503 140,1 492 799,1
департаменту
України з питань
виконання
покарань

6071010 0340 Керівництво та 25 468,5 24 773,5
управління у сфері
виконання покарань

6071020 0340 Утримання 141 478,2 140 950,2
спецконтингенту в
установах
кримінально-
виконавчої
системи

6071030 0340 Здійснення 290 312,6 289 574,6
виконання покарань
та утримання
персоналу установ
і органів
кримінально-
виконавчої
системи

6071040 0734 Фінансова підтримка 362,6 362,6
санаторно-курортних
закладів Державного
департаменту
України з питань
виконання покарань

6071060 0340 Утримання 35 452,5 35 266,5
спецконтингенту,
хворого на
туберкульоз, в
установах
кримінально-
виконавчої
системи

6071070 0340 Заходи щодо 6 560,2 1 366,2
впровадження
Кримінально-
виконавчого кодексу
та приведення умов
тримання засуджених
до вимог
європейських
стандартів

6071080 1062 Будівництво 3 000,0
(придбання) житла
для осіб рядового
і начальницького
складу кримінально-
виконавчої системи

6071600 0763 Заходи з подолання 505,5 505,5
епідемії
туберкульозу та
СНІДу в установах
кримінально-
виконавчої системи

6110000 Державний комітет 4 822,8 4 264,7
архівів України

6111000 Апарат Державного 4 822,8 4 264,7
комітету архівів
України

6111010 0133 Керівництво та 689,5 689,5
управління
у сфері архівної
справи

6111020 0150 Прикладні розробки 445,6 435,6
у сфері архівної
справи

6111030 0133 Архівна справа 3 687,7 3 139,6

6120000 Головне управління 8 434,4 6 285,5
державної служби
України

6121000 Апарат Головного 8 434,4 6 285,5
управління
державної служби
України

6121010 0131 Керівництво та 4 343,2 2 194,3
функціональне
управління у сфері
державної служби

6121020 0150 Наукові розробки у 1 591,2 1 591,2
сфері розвитку
державної служби

6121030 0950 Підготовка 2 500,0 2 500,0
магістрів
державної служби

6140000 Державна податкова 1 128 737,9 1 082 066,7
адміністрація
України

6141000 Апарат Державної 1 128 737,9 1 082 066,7
податкової
адміністрації
України

6141010 0112 Керівництво та 1 056 679,1 1 050 473,1
управління у сфері
контролю за
дотриманням та
виконанням
податкового
законодавства

6141020 0150 Прикладні розробки 2 409,3 2 409,3
у сфері
оподаткування,
фінансового права
та діяльності
податкової служби

6141030 0941 Підготовка кадрів 1 142,4 1 142,4
для податкової
служби вищими
навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації

6141040 0942 Підготовка кадрів 33 630,3 22 479,5
та підвищення
кваліфікації
Національною
академією
державної
податкової
служби

6141050 0950 Підвищення 1 388,6 1 388,6
кваліфікації
Центром
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
керівних кадрів
органів державної
податкової служби

6141060 0950 Підвищення 1 435,2 1 435,2
кваліфікації
працівників органів
податкової служби

6141080 0112 Створення 24 118,0
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи податкових
органів

6141600 0112 Модернізація 7 935,0 2 738,6
податкової служби

6150000 Державна комісія з 15 082,6 11 929,5
цінних паперів та
фондового ринку
України

6151000 Апарат Державної 15 082,6 11 929,5
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
України

6151010 0411 Керівництво та 10 736,7 9 583,6
управління у сфері
фондового ринку

6151020 0411 Створення 4 300,0 2 300,0
Національної
депозитарної
системи та системи
моніторингу
фондового ринку

6151030 0950 Підвищення 45,9 45,9
кваліфікації
фахівців з питань
фондового ринку та
корпоративного
управління

6170000 Державна служба 2 117,5 2 107,9
експортного
контролю України

6171000 Апарат Державної 2 117,5 2 107,9
служби експортного
контролю України

6171010 0411 Керівництво та 1 869,3 1 859,7
управління у сфері
експортного
контролю

6171020 0481 Прикладні розробки 248,2 248,2
у сфері розвитку
експортного
контролю

6370000 Національна комісія 6 476,0 5 980,3
регулювання
електроенергетики
України

6371000 Апарат 6 476,0 5 980,3
Національної
комісії
регулювання
електроенергетики
України

6371010 0433 Керівництво та 6 476,0 5 980,3
управління у сфері
регулювання
електроенергетики

6380000 Національне 225 873,7 214 943,7
космічне агентство
України

6381000 Апарат 225 873,7 214 943,7
Національного
космічного
агентства України

6381010 0473 Керівництво та 3 726,0 3 626,0
управління у сфері
космічної
діяльності

6381020 0487 Розробки 500,0 500,0
найважливіших
новітніх
технологій у сфері
космічної галузі

6381030 0960 Надання 1 736,6 1 736,6
позашкільної
освіти Національним
центром
аерокосмічної
освіти молоді
України

6381040 0473 Загальнодержавна 89 500,0 89 500,0
(Національна)
космічна програма

6381050 0473 Управління та 34 231,1 33 901,1
випробування
космічних засобів

6381060 0473 Функціонування і 2 000,0 2 000,0
розвиток
національної
системи сейсмічних
спостережень

6381070 0460 Експлуатація 1 200,0 1 200,0
супутникових
систем зв'язку та
телерадіомовлення

6381080 0487 Прикладні розробки 480,0 480,0
у сфері космічної
галузі

6381090 0487 Державні 500,0 500,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері космічної
галузі

6381100 1062 Будівництво 4 000,0
(придбання)
житла для
військовослужбовців
Національного
космічного
агентства

6381110 0473 Здешевлення 10 000,0 10 000,0
кредитів, що
надаються
комерційними
банками українським
підприємствам для
забезпечення
реалізації
українсько-
бразильського
проекту створення
космічного
ракетного комплексу
"Циклон-4"

6381120 0512 Заходи з безпеки 8 000,0 1 500,0
утилізації твердого
ракетного палива

6381130 0473 Створення 70 000,0 70 000,0
космічного
ракетного комплексу
"Циклон-4"

6400000 Національний 1 529,9 1 229,9
координаційний
центр адаптації
військово-
службовців,
звільнених у запас
або відставку, та
конверсії колишніх
військових об'єктів

6401000 Апарат 1 529,9 1 229,9
Національного
координаційного
центру адаптації
військово-
службовців,
звільнених у запас
або відставку, та
конверсії колишніх
військових об'єктів

6401010 1070 Соціальна та 1 529,9 1 229,9
професійна
адаптація
військово-
службовців, що
звільняються в
запас або
відставку

6440000 Національна рада 4 984,6 3 805,3
України з питань
телебачення і
радіомовлення

6441000 Апарат Національної 4 984,6 3 805,3
ради України з
питань телебачення
і радіомовлення

6441010 0831 Керівництво та 4 984,6 3 805,3
управління
здійсненням
контролю у сфері
телебачення і
радіомовлення

6500000 Рада національної 11 756,4 11 233,4
безпеки і оборони
України

6501000 Апарат Ради 11 756,4 11 233,4
національної
безпеки і оборони
України

6501010 0350 Інформаційно- 6 192,5 5 669,5
аналітичне
забезпечення
координаційної
діяльності у сфері
національної
безпеки і оборони

6501020 0140 Фундаментальні 1 309,0 1 309,0
дослідження у сфері
національної
безпеки

6501030 0370 Прикладні розробки 4 254,9 4 254,9
у сфері
національної
безпеки

6510000 Рахункова палата 19 931,2 14 331,2

6511000 Апарат Рахункової 19 931,2 14 331,2
палати

6511010 0112 Керівництво та 19 931,2 14 331,2
управління у сфері
контролю за
виконанням
державного
бюджету

6520000 Служба безпеки 794 402,2 775 233,9
України

6521000 Центральне 783 912,2 764 958,2
управління Служби
безпеки України

6521010 0350 Забезпечення 670 643,5 670 643,5
заходів у сфері
безпеки держави
та функціонування
органів системи
Служби безпеки
України

6521030 0370 Наукова діяльність 175,0 175,0
у сфері
забезпечення
державної безпеки,
дослідження та
розробки
спеціальної техніки

6521040 0113 Забезпечення 1 300,0 1 300,0
перебування за
кордоном
працівників
органів державної
влади

6521050 0734 Медичне 20 300,0 20 300,0
обслуговування та
оздоровлення
особового складу
Служби безпеки
України

6521070 0942 Підготовка та 26 340,0 26 340,0
перепідготовка
кадрів Служби
безпеки України
вищими навчальними
закладами III та
IV рівнів
акредитації

6521090 0910 Утримання закладів 500,0 500,0
дошкільної освіти
Служби безпеки
України

6521100 1062 Будівництво 18 954,0
(придбання)
житла для
військовослужбовців
Служби безпеки
України

6521110 0350 Розвідувальна 28 739,7 28 739,7
діяльність у сфері
безпеки держави
та спеціальний
захист державних
представництв
за кордоном

6521120 0350 Захист 8 150,0 8 150,0
інформаційних
ресурсів держави

6521140 0350 Розвиток та 300,0 300,0
модернізація
державної системи
урядового зв'язку

6521150 0350 Створення та 10,0 10,0
забезпечення
функціонування
Національної
системи
конфіденційного
зв'язку

6521200 0350 Забезпечення 8 500,0 8 500,0
заходів
спеціальними
підрозділами
по боротьбі з
організованою
злочинністю
та корупцією
Служби безпеки
України

6524000 Антитерористичний 10 490,0 10 275,7
центр Служби
безпеки України

6524010 0350 Боротьба з 10 490,0 10 275,7
тероризмом на
території України

6540000 Національна 571 989,9 484 488,0
Академія наук
України

6541000 Апарат 571 989,9 484 488,0
Національної
Академії наук
України

6541020 0150 Наукова і 20 072,4 19 892,4
організаційна
діяльність
президії
Національної
Академії наук
України

6541030 0140 Фундаментальні 310 794,3 305 542,2
дослідження
наукових установ
Національної
Академії наук

6541040 0487 Прикладні 96 730,6 83 557,4
розробки у сфері
розвитку галузей
економіки

в тому числі 3 000,0 2 592,0
дослідження і
розробки в галузі
нетрадиційної
енергетики

6541050 0487 Державні 15 433,3 14 823,3
науково-технічні
програми та
наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку галузей
економіки

6541060 0150 Фінансова 74 162,8 25 562,8
підтримка
технічного
забезпечення
Національної
Академії наук
України

6541080 0942 Підготовка 1 209,0 1 209,0
кадрів фізико-
технічного
напряму вищими
навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації

6541090 0990 Методичне 103,9 103,9
забезпечення
викладення
народознавства
та української
мови як
іноземної
Міжнародною школою
україністики

6541100 0731 Медичне 7 390,0 6 940,0
обслуговування
працівників
Національної
Академії наук
України

6541130 0150 Фінансова 13 920,5 13 390,0
підтримка розвитку
інфраструктури
Національної
академії наук
України

6541140 0530 Здійснення 8 373,1 8 373,1
науково-
дослідних і
дослідно-
конструкторських
робіт
МНТЦ "Укриття"

6541160 0481 Сейсмічні та 1 800,0 1 793,9
геофізичні
спостереження

6541170 0530 Збереження та 17 000,0 3 300,0
розвиток
садово-паркового
комплексу
"Феофанія"

6541800 0484 Реконструкція 5 000,0
лабораторного
корпусу та
господарських
споруд УкрНДМІ
Національної
академії наук
України

6550000 Академія 22 836,3 22 664,4
педагогічних
наук України

6551000 Апарат 22 836,3 22 664,4
Академії
педагогічних
наук України

6551020 0980 Наукова і 4 245,2 4 217,7
організаційна
діяльність
президії
Академії
педагогічних
наук України

6551030 0140 Фундаментальні 11 369,4 11 369,4
дослідження у
сфері
педагогічних
наук

6551040 0980 Прикладні 123,3 111,7
розробки у сфері
педагогіки та
психології

6551050 0980 Підготовка 1 066,0 1 066,0
наукових кадрів у
системі Академії
педагогічних наук
України

6551060 0950 Підвищення 2 996,8 2 996,8
кваліфікації
керівних кадрів і
спеціалістів у
сфері освіти
закладами
післядипломної
освіти III і
IV рівнів
акредитації

6551070 0930 Підготовка та 1 888,7 1 855,9
перепідготовка
робітничих
кадрів і фахівців
автосервісу
навчально-
науковим центром
професійно-
технічної
освіти Академії
педагогічних наук
України

6551080 0980 Фінансова підтримка 163,8 147,4
розвитку
інфраструктури
Академії
педагогічних наук
України

6551090 0980 Державні 883,6 800,0
науково-технічні
програми та
наукові частини
державних цільових
програм у сфері
педагогіки та
психології

6551100 0826 Збереження та 99,5 99,5
популяризація
історії
педагогічної
науки та
практики

6560000 Академія 366 208,5 270 496,8
медичних наук
України

6561000 Апарат Академії 366 208,5 270 496,8
медичних наук
України

6561020 0140 Фундаментальні 17 155,9 17 155,9
дослідження у
сфері теоретичної
та клінічної
медицини

6561030 0750 Прикладні 24 054,4 24 054,4
розробки у сфері
діагностики і
методів лікування
хвороб людини

6561040 0750 Державні 5 076,1 5 076,1
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері профілактики
і лікування хвороб
людини

6561050 0750 Підготовка 500,0 500,0
наукових кадрів
Академією
медичних наук
України

6561060 0732 Діагностика і 232 270,7 212 950,7
лікування
захворювань із
впровадженням
експериментальних
та нових медичних
технологій у
клініках науково-
дослідних установ
Академії медичних
наук України

в тому числі для 1 000,0 1 000,0
Інституту хірургії
та трансплантології
на забезпечення
проведення
трансплантації
частини печінки від
живого донора

6561070 0722 Спеціалізована 2 992,6 2 992,6
консультативно-
поліклінічна
допомога, що
надається науково-
дослідними
установами Академії
медичних наук
України

6561080 0763 Централізована 14 800,0 4 800,0
закупівля
високовартісного
обладнання та
медикаментів
для клінік
науково-
дослідних установ
Академії
медичних наук
України

6561090 0750 Наукова і 2 805,1 2 805,1
організаційна
діяльність
президії Академії
медичних наук
України

6561100 0750 Фінансова 162,0 162,0
підтримка
розвитку
інфраструктури
Академії
медичних наук
України

6561110 0710 Погашення 44 391,7
простроченої
заборгованості
за кредитом,
наданим на
закупівлю
медичного
обладнання для
створення
клініко-
діагностичного
центру "Здоров'я
літніх людей"

6561800 0732 Реконструкція 2 000,0
приміщень
науково-
дослідного
інституту
онкології, м. Київ

6561810 0732 Будівництво 20 000,0
дитячого корпусу з
поліклінікою для
Інституту
фтизіатрії і
пульмонології
імені
Ф.Г. Яновського,
м. Київ

6570000 Академія мистецтв 8 083,5 4 783,7
України

6571000 Апарат Академії 8 083,5 4 783,7
мистецтв України

6571020 0840 Наукова і 5 319,3 4 019,3
організаційна
діяльність президії
Академії мистецтв
України

6571030 0140 Фундаментальні 2 764,2 764,4
дослідження у сфері
мистецтвознавства

6580000 Академія правових 7 257,4 7 257,4
наук України

6581000 Апарат Академії 7 257,4 7 257,4
правових наук
України

6581020 0370 Наукова і 3 546,9 3 546,9
організаційна
діяльність президії
Академії правових
наук України

6581030 0140 Фундаментальні 2 983,5 2 983,5
дослідження у сфері
законодавства і
права

6581040 0370 Підготовка наукових 44,3 44,3
кадрів у сфері
законодавства

6581050 0370 Розробки 219,9 219,9
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
удосконалення
законодавства

6581060 0370 Державні 462,8 462,8
науково-технічні
програми та
наукові частини
державних цільових
програм у сфері
боротьби зі
злочинністю

6590000 Українська академія 125 366,3 116 498,6
аграрних наук

6591000 Апарат Української 125 366,3 116 498,6
академії аграрних
наук

6591020 0482 Наукова і 6 528,3 6 528,3
організаційна
діяльність президії
Української
академії аграрних
наук

6591030 0140 Фундаментальні 59 245,9 59 245,9
дослідження у сфері
природничих і
технічних наук

6591040 0482 Прикладні розробки 31 151,8 31 146,8
Української
академії аграрних
наук у сфері
сільсько-
господарських наук

6591050 0482 Державні 255,2 255,2
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
сільсько-
господарського
виробництва та
застосування нових
технологій у
рослинництві

6591060 0482 Фінансова підтримка 9 946,0 3 296,0
технічного
забезпечення
наукових установ
та підготовки
наукових кадрів
агропромислового
комплексу

6591070 0421 Докорінне поліпшення 149,5 149,5
земель науково-
дослідних
господарств

6591080 0421 Селекція у 5 636,9 5 636,9
тваринництві та
птахівництві в
науково-дослідних
господарствах

6591090 0421 Селекція 6 750,0 6 750,0
сільсько-
господарських
культур у ланках
первинного
рослинництва

6591100 0520 Збереження 2 890,7 2 190,7
природно-
заповідного фонду в
біосферному
заповіднику
"Асканія-Нова"

6591110 0482 Фінансова підтримка 2 812,0 1 299,3
розвитку
інфраструктури
Української
академії аграрних
наук

6600000 Управління 62 066,0 60 058,0
державної
охорони України

6601000 Управління 62 066,0 60 058,0
державної
охорони України

6601020 0350 Державна охорона 60 808,0 60 058,0
органів державної
влади та
посадових осіб

6601030 1062 Будівництво 1 258,0
(придбання)
житла для
військовослужбовців
Управління
державної охорони
України

6610000 Фонд державного 28 899,7 28 899,7
майна України

6611000 Апарат Фонду 28 899,7 28 899,7
державного майна
України

6611010 0411 Керівництво та 28 899,7 28 899,7
управління у сфері
державного майна

6611020 0411 Заходи, пов'язані
з проведенням
приватизації
державного майна

6730000 Центральна виборча 169 258,7 168 434,7
комісія

6731000 Апарат Центральної 169 258,7 168 434,7
виборчої комісії

6731010 0160 Керівництво та 6 279,3 5 455,3
управління у сфері
проведення виборів
та референдумів

6731020 0160 Проведення виборів 4 079,4 4 079,4
народних депутатів
України

6731040 0160 Проведення виборів 158 900,0 158 900,0
Президента України

7710000 Рада міністрів 16 443,1 15 695,7
Автономної
Республіки Крим

7711000 Апарат Ради 16 443,1 15 695,7
міністрів
Автономної
Республіки
Крим

7711010 0111 Здійснення 16 443,1 15 695,7
виконавчої влади в
Автономній
Республіці Крим

7720000 Вінницька обласна 37 993,2 36 532,9
державна
адміністрація

7721000 Апарат Вінницької 37 993,2 36 532,9
обласної державної
адміністрації

7721010 0111 Здійснення 37 993,2 36 532,9
виконавчої влади у
Вінницькій області

7730000 Волинська обласна 22 895,9 21 936,5
державна
адміністрація

7731000 Апарат Волинської 22 895,9 21 936,5
обласної державної
адміністрації

7731010 0111 Здійснення 22 895,9 21 936,5
виконавчої влади у
Волинській області

7740000 Дніпропетровська 33 836,1 32 609,6
обласна державна
адміністрація

7741000 Апарат 33 836,1 32 609,6
Дніпропетровської
обласної державної
адміністрації

7741010 0111 Здійснення 33 836,1 32 609,6
виконавчої влади у
Дніпропетровській
області

7750000 Донецька обласна 29 266,6 28 227,5
державна
адміністрація

7751000 Апарат Донецької 29 266,6 28 227,5
обласної державної
адміністрації

7751010 0111 Здійснення 29 266,6 28 227,5
виконавчої влади у
Донецькій області

7760000 Житомирська обласна 31 778,7 30 341,4
державна
адміністрація

7761000 Апарат Житомирської 31 778,7 30 341,4
обласної державної
адміністрації

7761010 0111 Здійснення 31 778,7 30 341,4
виконавчої влади у
Житомирській
області

7770000 Закарпатська 23 131,1 22 381,1
обласна державна
адміністрація

7771000 Апарат 23 131,1 22 381,1
Закарпатської
обласної державної
адміністрації

7771010 0111 Здійснення 23 131,1 22 381,1
виконавчої влади у
Закарпатській
області

7780000 Запорізька обласна 27 290,5 26 222,2
державна
адміністрація

7781000 Апарат Запорізької 27 290,5 26 222,2
обласної державної
адміністрації

7781010 0111 Здійснення 27 290,5 26 222,2
виконавчої влади у
Запорізькій області

7790000 Івано-Франківська 24 830,2 24 000,3
обласна державна
адміністрація

7791000 Апарат Івано- 24 830,2 24 000,3
Франківської
обласної державної
адміністрації

7791010 0111 Здійснення 24 830,2 24 000,3
виконавчої влади в
Івано-Франківській
області

7800000 Київська обласна 36 540,0 34 938,9
державна
адміністрація

7801000 Апарат Київської 36 540,0 34 938,9
обласної державної
адміністрації

7801010 0111 Здійснення 36 540,0 34 938,9
виконавчої влади у
Київській області

7810000 Кіровоградська 27 163,3 26 039,0
обласна державна
адміністрація

7811000 Апарат 27 163,3 26 039,0
Кіровоградської
обласної державної
адміністрації

7811010 0111 Здійснення 27 163,3 26 039,0
виконавчої влади у
Кіровоградській
області

7820000 Луганська обласна 27 545,5 26 536,3
державна
адміністрація

7821000 Апарат Луганської 27 545,5 26 536,3
обласної державної
адміністрації

7821010 0111 Здійснення 27 545,5 26 536,3
виконавчої влади у
Луганській області

7830000 Львівська обласна 31 376,3 30 172,2
державна
адміністрація

7831000 Апарат Львівської 31 376,3 30 172,2
обласної державної
адміністрації

7831010 0111 Здійснення 31 376,3 30 172,2
виконавчої влади у
Львівській області

7840000 Миколаївська 24 942,2 23 870,5
обласна державна
адміністрація

7841000 Апарат 24 942,2 23 870,5
Миколаївської
обласної державної
адміністрації

7841010 0111 Здійснення 24 942,2 23 870,5
виконавчої влади у
Миколаївській
області

7850000 Одеська обласна 36 560,7 35 146,1
державна
адміністрація

7851000 Апарат Одеської 36 560,7 35 146,1
обласної державної
адміністрації

7851010 0111 Здійснення 36 560,7 35 146,1
виконавчої влади в
Одеській області

7860000 Полтавська обласна 29 916,6 28 620,7
державна
адміністрація

7861000 Апарат Полтавської 29 916,6 28 620,7
обласної державної
адміністрації

7861010 0111 Здійснення 29 916,6 28 620,7
виконавчої влади у
Полтавській області

7870000 Рівненська обласна 25 318,3 22 304,8
державна
адміністрація

7871000 Апарат Рівненської 25 318,3 22 304,8
обласної державної
адміністрації

7871010 0111 Здійснення 25 318,3 22 304,8
виконавчої влади у
Рівненській області

7880000 Сумська обласна 26 290,4 25 230,3
державна
адміністрація

7881000 Апарат Сумської 26 290,4 25 230,3
обласної державної
адміністрації

7881010 0111 Здійснення 26 290,4 25 230,3
виконавчої влади у
Сумській області

7890000 Тернопільська 25 730,3 24 806,2
обласна державна
адміністрація

7891000 Апарат 25 730,3 24 806,2
Тернопільської
обласної державної
адміністрації

7891010 0111 Здійснення 25 730,3 24 806,2
виконавчої влади у
Тернопільській
області

7900000 Харківська 38 183,4 36 760,9
обласна державна
адміністрація

7901000 Апарат Харківської 38 183,4 36 760,9
обласної державної
адміністрації

7901010 0111 Здійснення 38 183,4 36 760,9
виконавчої влади у
Харківській області

7910000 Херсонська обласна 23 276,2 22 313,8
державна
адміністрація

7911000 Апарат Херсонської 23 276,2 22 313,8
обласної державної
адміністрації

7911010 0111 Здійснення 23 276,2 22 313,8
виконавчої влади у
Херсонській області

7920000 Хмельницька обласна 28 103,3 27 013,2
державна
адміністрація

7921000 Апарат Хмельницької 28 103,3 27 013,2
обласної державної
адміністрації

7921010 0111 Здійснення 28 103,3 27 013,2
виконавчої влади у
Хмельницькій
області

7930000 Черкаська обласна 26 277,8 25 215,9
державна
адміністрація

7931000 Апарат Черкаської 26 277,8 25 215,9
обласної державної
адміністрації

7931010 0111 Здійснення 26 277,8 25 215,9
виконавчої влади у
Черкаській області

7940000 Чернівецька 16 657,3 15 952,6
обласна державна
адміністрація

7941000 Апарат 16 657,3 15 952,6
Чернівецької
обласної державної
адміністрації

7941010 0111 Здійснення 16 657,3 15 952,6
виконавчої влади у
Чернівецькій
області

7950000 Чернігівська 27 917,4 26 651,6
обласна державна
адміністрація

7951000 Апарат 27 917,4 26 651,6
Чернігівської
обласної державної
адміністрації

7951010 0111 Здійснення 27 917,4 26 651,6
виконавчої влади у
Чернігівській
області

7970000 Севастопольська 10 477,5 10 183,6
міська державна
адміністрація

7971000 Апарат 10 477,5 10 183,6
Севастопольської
міської державної
адміністрації

7971010 0111 Здійснення 10 477,5 10 183,6
виконавчої влади у
місті Севастополі

8680000 Державний комітет 17 319,6 15 940,6
України з питань
регуляторної
політики та
підприємництва

8681000 Апарат Державного 17 319,6 15 940,6
комітету України з
питань регуляторної
політики та
підприємництва

8681010 0411 Керівництво та 7 519,6 7 019,6
управління у
сфері регуляторної
політики та
підприємництва

8681020 0411 Заходи, пов'язані з 8 000,0 7 121,0
веденням Реєстру
суб'єктів
підприємницької
діяльності та
Єдиного
ліцензійного
реєстру

8681030 0490 Заходи по 1 800,0 1 800,0
реалізації
Національної
програми сприяння
розвитку малого
підприємництва в
Україні у
2004 році

8681600 0411 Розвиток приватного
сектора

Продовження таблиці
---------------------------------------
|
--------------------------------------+
з них | капітальні |
-------------------------| |
оплата |комунальні | |
праці |послуги та | |
|енергоносії | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
---------------------------------------
11 325 045,7 1 160 079,3 5 552 809,4

386 969,8 52 182,7 266 675,1

386 500,0 52 182,7 266 675,1

2 122,8 408,0

1 642,3 9,0


4 702,1 109,0


1 118,8 4,6


212,1


15,0

75 413,7 4 000,0 2 000,0

15 689,5 1 061,7


138,7

9 468,8 2 450,0


35 028,0 9 404,2 7 000,0


9 752,1 2 869,9 9 850,0

14 502,9 8 507,6

12 326,5 6 010,5

3 732,1 533,8

3 784,1 460,2


193 314,8 16 000,0

3 300,0


79 800,0

932,3 110,0

1 625,3 84,2

9 500,0


14 710,1


10 000,0

567,0 38,5

426,1 106,5

88 000,0


39 600,0


2 915,0

469,8


469,8


1 321 618,4 238 729,0 245 246,3


1 264 728,2 231 182,0 244 712,6

2 859,9 80,0 190,0

34 115,3 277,0

192,9 5,7


10 536,6 146,2 143,2

414,1 86,2 143,2


489,0

6 111,2 2 576,5 8 000,0

4 123,4 1 772,7 1 610,0


3 795,1 458,0 50,0


387 355,6 87 627,0 16 200,0

8 109,1 618,6 90,0

166 612,4 32 085,0 3 300,0


560 442,4 90 833,8 33 952,1

161,2 40,8 1 452,1


56 000,0

889,3

88 365,2


7 267,5 269,0 1 080,0


46,7 3,2


135,6 32,0


392,3 10,0


4 400,0 1 100,0


1 064,0 31,0


16 719,1 4 157,8

693,1


1 416,4 222,0

8 597,7 2 220,7 1 000,0

15,4 100,0


4 383,2 555,8


140,9


35 006,2 6 000,0 100,0

33 450,0

601,3 24,5


601,3 24,5

488,6


488,6

78,6


78,6

55 721,7 7 522,5 533,7


9 049,4


789,1


533,7

45 883,2 7 522,5

24 357,4 11 044,9 30 263,7

13 775,0 10 329,4 30 163,7

3 521,9 467,1 2 000,0


2 006,1 4 843,7


1 549,3 284,0


102,9 43,0


843,0 383,0 273,2

5 751,8 4 308,6 270,1

22 359,7

56,0


5 000,0


204,7

5 487,7 109,4

5 487,7 109,4


1 060,4 543,5 100,0

516,3 11,2


544,1 532,3 100,0

4 034,3 62,6

4 034,3 62,6

59 820,8 6 849,3 92 183,5

52 575,4 5 946,8 74 395,5

1 464,4 75,0 2 390,0

1 105,9 65,3


754,6 189,9


4 790,6 594,4 2 325,5


991,7 202,3 650,0


29 656,4 2 955,7 3 450,0


1 000,0


834,6 105,0

77,0 1,4


175,6 15,0


8 850,0

5 000,0

33 560,0

5 992,5 731,3 4 550,0

6 169,0 905,0 8 620,0

72,5

490,6 106,5 2 000,0


3 000,0

131,5 10,0

131,5 10,0


78,6 20,0


78,6 20,0


7 035,3 892,5 17 768,0

234,9 8,4


6 800,4 884,1 17 768,0

73 123,7 3 181,3 79 334,7


73 123,7 3 181,3 79 334,7


41 514,5 46 586,0

21 534,3 7 126,2

9 343,3 3 181,3 5 836,0


4 408,5


731,6 14 628,0

750,0


73 054,1 11 756,3 118 725,0


70 925,8 11 695,5 112 550,0


17 626,4 31,6 12 900,0

9 008,3 3 188,0 6 400,0


5 392,3 3 470,9 2 000,0


1 055,0


4 121,1 66,5 400,0


383,4

384,2 83,0


1 632,4 351,4


8 779,5 870,6 2 000,0


1 700,0 62,9 250,0

6 600,0


11 401,2 2 428,0 2 500,0

8 364,3 909,0 500,0


614,3 60,6 500,0

17,4

20 000,0


446,0 173,0

30 500,0

26 000,0


2 000,0

305,6 95,0


305,6 95,0

1 550,1 45,0

1 550,1 45,0

6 080,0


80,0


6 000,0


272,6 15,8


272,6 15,8

26 514,1 1 455,5 56 662,9


26 514,1 1 455,5 56 662,9

20 306,0 7 000,0


5 732,7 1 414,1 26 400,0

7 062,9

475,4 41,4 200,0

16 000,0


213 641,8 12 672,8 107 044,8

213 641,8 12 672,8 107 044,8


4 959,6 264,4 400,0

28 118,2 967,4 7 810,7

40 800,9 1 850,1 72 294,4

116 613,5 8 056,2 22 339,4

4 875,1 180,3 192,0

15 347,8 624,5 4 008,3

26,9


258,9 15,1

2 640,9 714,8


13 712,6 584,5 11 500,0


13 712,6 584,5 11 500,0


13 712,6 584,5 11 500,0


8 199,9 700,0 13 710,5


8 199,9 700,0 13 710,5


8 199,9 700,0 13 710,5


2 974,1 553,9

2 974,1 553,9

2 974,1 553,9


6 715,4 306,6 3 309,4


6 715,4 306,6 3 309,4


6 715,4 306,6 3 309,4

158 118,6 6 729,8 11 934,1


158 118,6 6 729,8 11 934,1


155 918,6 6 530,3 6 000,0

2 200,0 199,5 5 934,1


1 471 798,6 79 516,2 122 450,0

1 277 209,1 60 749,0 111 620,0

34 103,9

1 098 337,4 45 076,0 39 310,0

11 649,0

70 751,9 8 500,0


45 044,0 6 345,0

4 469,9 828,0

12 853,0

72 310,0


194 589,5 18 767,2 10 830,0

6 079,0


149 178,0 16 419,2

24 018,4 932,0


12 726,1 813,0


2 588,0 603,0

10 830,0

28 897,4 5 038,0 1 486 095,8

28 897,4 5 038,0 1 486 095,8

5 503,7 333,2


20 363,5 3 186,0


1 493,4 120,6


19 000,0

1 536,8 1 398,2

2 200,0


150 000,0

1 200 895,8

40 000,0


24 000,0


25 000,0

25 000,0

24 302,8 563,0 2 400,0


13 161,3 358,8 2 000,0


11 203,9 252,0 1 000,0

273,4 10,0


944,6 45,0


739,4 51,8

1 000,0


7 554,0 157,6 400,0

7 554,0 157,6 400,0

3 587,5 46,6

3 587,5 46,6

189 074,8 11 467,0 60 339,5

189 074,8 11 467,0 60 339,5

8 810,7 482,6 8 200,0

179 574,0 10 984,4 24 879,5


27 260,0

690,1


43 217,8 5 543,5 20 130,8


43 217,8 5 543,5 20 130,8

1 523,3 103,0 500,0


282,9 16,1

617,9 119,0


125,8 5,4

30 872,1 3 710,0 5 230,8


1 586,2 2 400,0

8 209,6 1 590,0 12 000,0


81 580,9 1 244,8 8 000,0


81 580,9 1 244,8 8 000,0


1 420,0 74,1 73,1


142,6

1 146,6 74,7


19,8 8,1

4 412,4 594,2


69 806,4 419,8 7 926,9

4 633,1 73,9

2 303 639,6 259 999,0 266 000,0


2 303 639,6 259 999,0 266 000,0


41 322,1 994,0

1 796 260,0

259 005,0


87 608,1

7 702,0


223 826,7


17 689,7

266 000,0

128 811,0


420,0


60 773,8 2 145,3 23 396,9


58 147,9 1 975,3 23 242,1


2 299,8 171,1 137,7

21 396,1 549,5 75,0

1 425,0 101,5


6,4

136,6

20 000,0

25 239,4 1 013,7


300,0


313,9


7 644,6 139,5 242,5


73,0

2 100,0

986,6 77,0 57,7


986,6 77,0 57,7


432,2 33,4 25,5


432,2 33,4 25,5

300,7 26,6 17,7


300,7 26,6 17,7

263,1 16,6

263,1 16,6

545,0 33,0 30,9


545,0 33,0 30,9

98,3 6,4

98,3 6,4


4 152,9 434,9 87 000,0

4 152,9 434,9 87 000,0

4 018,7 410,0 1 000,0


103,7 20,0

30,5 4,9

10 000,0

13 000,0

3 000,0

25 000,0

30 000,0

5 000,0


396 790,5 40 655,1 96 664,5

216 470,9 23 983,1 70 415,5

3 292,4 408,7 4 300,0

13,7


63 418,5 13 000,0 1 000,0

69 386,1 7 367,0 2 000,0

1 370,6 168,0


1 430,8

6 421,9

2 800,0

51 218,3 1 700,0 4 290,0


19 158,9 1 325,0 1 250,5

48 000,0


651,4

108,3 14,4 6 775,0

120 740,3 5 565,0 9 591,0


22 035,1 2 000,0 1 144,1


2 583,2 65,0 150,0


96 122,0 3 500,0 8 296,9


1 042,8 27,3 18,0

507,4 27,3


448,7


86,7 18,0

19 964,0 4 384,7 1 400,0

507,4 18,2


2 540,5 736,5


2 018,8 630,0 150,0


14 897,3 3 000,0 1 250,0


5 679,7 808,0 2 400,0

169,1 11,9 200,0


5 510,6 796,1 2 200,0

32 892,8 5 887,0 12 840,0

526,3 30,0

2 721,1 200,0 410,0


6 419,4 1 627,0 1 000,0


22 800,7 3 760,0 3 900,0

425,3 300,0

7 500,0

78 759,3 3 087,7 4 895,0


78 759,3 3 087,7 4 895,0

77 103,2 3 087,7

1 656,1


4 895,0

110 848,6 19 550,9 28 600,0

12 010,8 1 185,6 9 300,0


1 788,7 232,0


578,5

9 643,6 953,6

9 300,0


281,9


281,9


19 300,0


3 300,0

16 000,0


97 635,6 18 365,3


5 272,4 314,1

79,3 2,5


83 386,7 16 837,2


963,6 98,2

7 933,6 1 113,3

920,3


920,3


1 277,6

1 277,6


1 277,6


351 541,3 31 992,8 119 841,1

347 485,9 31 619,7 118 211,1


7 655,3 329,3 330,0


25 402,8

12 000,0


12 125,5 966,1


3 835,5 712,8 10,0


52 764,5 7 860,1 871,3

160,0


2 360,9 241,0 50,0


10 617,3 1 562,0 14,0


29 980,0


5 200,0

974,0


16 319,0

258 126,9 19 948,4 100,0


32 000,0

211,0

211,0


2 531,1 249,5 512,9


1 013,0 88,5 250,0


1 518,1 161,0 262,9


1 313,3 123,6 1 117,1

1 313,3 123,6 1 117,1

2 042,4 233,3

1 761,7 215,3


974,1 58,0

508,1 153,8

63,6 3,5

215,9

280,7 18,0

280,7 18,0


274 244,7 13 138,7 160 526,4


79 892,5 3 841,4 108 078,4


72 107,2 2 791,6 44 000,0

49 955,4

2 145,4 424,3 219,0

3 873,9 410,9 2 500,0


42,3 6,0 24,0


255,4 109,4 1 800,0


69,7 35,6 9 275,0

67,5

1 175,6 25,6 200,0


155,5 38,0 55,0

50,0

751,7 37,0


751,7 37,0

106 925,7 7 240,3 28 747,7

106 925,7 7 240,3 24 077,7

4 670,0

84 088,1 1 980,0 6 722,2

84 088,1 1 980,0 4 222,2

2 500,0


2 586,7 40,0 16 978,1


2 586,7 40,0 16 978,1

2 804,2 1 087,9 1 367 891,8

2 804,2 1 087,9 1 367 891,8

2 804,2 1 087,9 2 222,7

15 000,0


141 854,1


86 000,0

5 000,0


3 000,0


5 000,0


30 000,0

10 000,0


5 000,0


25 000,0


10 000,0

5 000,0

5 000,0


1 000,0


400 000,0


400 000,0

150 815,0


14 500,0


2 000,0


5 000,0


4 500,0

500,0

1 000,0


500,0


20 000,0


20 000,0


138 661,0 4 633,5 9 969,1


138 267,9 4 633,5 9 969,1


133 408,4 4 415,0 6 169,1

654,4 2,5


2 382,2 130,0 2 300,0


1 542,2 60,0


280,7 26,0


1 500,0

393,1

393,1


136 728,5 103 012,4 58 285,6

136 728,5 103 012,4 58 285,6


1 081,1 26,4 320,5

351,1


135 296,3 102 986,0 15 200,0


300,0

30 465,1

10 000,0


2 000,0


58 712,5 210,0 4 809,4


58 712,5 210,0 4 809,4

58 712,5 200,0 469,4

1 500,0


1 400,0

10,0 1 440,0


7 445,4 1 945,6 9 345,0

7 445,4 1 945,6 9 345,0

1 493,9 135,6 145,0

5 951,5 1 810,0 9 200,0


209 416,7 11 476,9 50 000,0


209 416,7 11 476,9 50 000,0

203 538,4 10 815,0

50 000,0


4 952,4 538,2


925,9 123,7

2 476,7 100,0 250,0


2 476,7 100,0 250,0

2 476,7 100,0 90,0


160,0

3 548,9 319,9 9 650,0


3 489,9 308,9 9 650,0


1 218,7 30,0


129,1 32,0


2 142,1 246,9 500,0


9 150,0

59,0 11,0


59,0 11,0


1 242,5 47,9 1 000,0


1 242,5 47,9 1 000,0

1 140,0 40,0 1 000,0

33,9 6,1


68,6 1,8

1 113,0 228,0 47 280,0


1 113,0 228,0 47 280,0

688,0 42,1

425,0 185,9 4 280,0

36 000,0


7 000,0


276 218,3 26 350,0 34 026,0


268 104,4 26 350,0 34 026,0

12 302,4

238 017,8 26 350,0

17 784,2

29 026,0

5 000,0


8 113,9


8 113,9

4 480,0 150,0 3 052,0

4 480,0 150,0 3 052,0

4 480,0 150,0 280,5

280,0


2 131,5

360,0


810,8 55,2 189,0

810,8 55,2 189,0


678,1 35,2 150,0

132,7 20,0 39,0


29 934,5 241,5 81 295,0


14 601,4 225,3 50 000,0


933,7 200,3


1 987,9

10 472,1

71,9


32,1

564,7 25,0


30 000,0

539,0


20 000,0


13 096,8 11,2 25 538,0

12 941,2 7,7 17 338,0


8 200,0

155,6 3,5

2 236,3 5,0 5 757,0

2 236,3 5,0 2 862,0

2 895,0

16 554,3 520,7


7 806,0 347,7


1 945,9 87,0

2 073,6 10,1

3 786,5 250,6


8 748,3 173,0

8 748,3 173,0


21 206,4 727,2 8 000,0

21 206,4 727,2 8 000,0


20 859,7 693,2 8 000,0

346,7 34,0

2 850,1 70,3 1 480,0

2 850,1 70,3 1 480,0


2 850,1 70,3 1 480,0


60 359,2 3 016,6 3 454,3


60 359,2 3 016,6 3 454,3


60 359,2 3 016,6 3 454,3


1 478,0 90,0 3 000,0

1 478,0 90,0 3 000,0


1 478,0 90,0 3 000,0

3 517,7 60,0 3 433,9

3 517,7 60,0 3 433,9

3 517,7 60,0 3 433,9


7 158,4 367,4 2 500,0


7 158,4 367,4 2 500,0

6 924,3 364,4 2 500,0


234,1 3,0


617,8 51,0 88,0


617,8 51,0 88,0

491,4 51,0 88,0

126,4


270 837,9 53 410,0 10 341,0


270 837,9 53 410,0 10 341,0

19 381,3 968,7 695,0

39 865,3 528,0


251 356,6 7 196,1 738,0


100,0 44,6


5 335,3 186,0


5 194,0

3 000,0

2 657,7 259,6 558,1


2 657,7 259,6 558,1

402,9 9,6


264,2 10,0

1 990,6 250,0 548,1

1 189,2 42,3 2 148,9

1 189,2 42,3 2 148,9


1 189,2 42,3 2 148,9


731 903,5 26 440,2 46 671,2

731 903,5 26 440,2 46 671,2


716 616,0 25 053,6 6 206,0

1 617,9


497,4


12 550,9 1 206,6 11 150,8


621,3 180,0


24 118,0


5 196,4


5 193,1 307,7 3 153,1


5 193,1 307,7 3 153,1

5 193,1 307,7 1 153,1

2 000,0

1 082,6 19,2 9,6

1 082,6 19,2 9,6

1 082,6 19,2 9,6

2 909,1 131,7 495,7


2 909,1 131,7 495,7


2 909,1 131,7 495,7


25 029,9 3 835,5 10 930,0

25 029,9 3 835,5 10 930,0


2 281,0 100,0


587,9 170,5

22 161,0 3 665,0 330,0


4 000,0


6 500,0


442,7 9,8 300,0

442,7 9,8 300,0


442,7 9,8 300,0


2 192,0 60,0 1 179,3


2 192,0 60,0 1 179,3


2 192,0 60,0 1 179,3


6 366,3 266,3 523,0

6 366,3 266,3 523,0


3 605,1 523,0

799,0 35,0


1 962,2 231,3


6 884,8 945,4 5 600,0

6 884,8 945,4 5 600,0


6 884,8 945,4 5 600,0


560 214,0 26 610,0 19 168,3


559 217,8 26 610,0 18 954,0

510 629,2 23 220,0


11 150,0 1 700,0


17 609,5 900,0

18 954,0


19 829,1 790,0

996,2 214,3

996,2 214,3

282 784,3 21 866,1 87 501,9

282 784,3 21 866,1 87 501,9


15 884,7 120,0 180,0

204 721,3 18 150,0 5 252,1

47 719,5 1 500,0 13 173,2


1 479,0 48,0 408,0

1 446,7 245,8 610,0


2 008,8 20,0 48 600,0

246,6 9,5


63,9 1,6

2 967,4 511,1 450,0


2 012,2 800,0 530,5


3 872,3 385,0

1 110,9 123,1 6,1

730,0 13 700,0

5 000,0


15 334,4 1 125,8 171,9

15 334,4 1 125,8 171,9


3 692,9 83,5 27,5

7 908,5 350,3

81,4 11,6


307,1

1 890,7 364,8


907,1 327,2 32,8


16,4


492,6 83,6


54,1


100 447,2 18 300,7 95 711,7

100 447,2 18 300,7 95 711,7

12 246,7 55,0

15 975,4 309,4

2 865,5


65 842,3 17 708,6 19 320,0


1 177,7 177,7

10 000,0

2 339,6 25,0


25,0

44 391,7

2 000,0


20 000,0

3 579,4 114,3 3 299,8


3 579,4 114,3 3 299,8


3 180,3 94,3 1 300,0

399,1 20,0 1 999,8

5 199,3 104,7


5 199,3 104,7

2 838,1 36,7

1 982,7 68,0


65,9


312,6


71 666,0 755,6 8 867,7


71 666,0 755,6 8 867,7

5 381,9 131,0


41 712,7 102,6


22 187,5 75,0 5,0


58,9 8,0


914,3 6 650,0


1 119,7 227,0 700,0


291,0 212,0 1 512,7


37 798,0 776,0 2 008,0

37 798,0 776,0 2 008,0

37 798,0 776,0 750,0


1 258,0

20 197,7 450,0


20 197,7 450,0

20 197,7 450,0


2 458,1 50,4 824,0


2 458,1 50,4 824,0


2 458,1 50,4 824,0

8 944,2 627,8 747,4

8 944,2 627,8 747,4

8 944,2 627,8 747,4


20 948,7 1 350,0 1 460,3

20 948,7 1 350,0 1 460,3

20 948,7 1 350,0 1 460,3

12 469,3 691,1 959,4

12 469,3 691,1 959,4

12 469,3 691,1 959,4

18 616,2 1 566,3 1 226,5

18 616,2 1 566,3 1 226,5


18 616,2 1 566,3 1 226,5


15 963,4 1 643,1 1 039,1

15 963,4 1 643,1 1 039,1

15 963,4 1 643,1 1 039,1

17 314,4 980,0 1 437,3

17 314,4 980,0 1 437,3

17 314,4 980,0 1 437,3


12 737,2 991,0 750,0

12 737,2 991,0 750,0


12 737,2 991,0 750,0


14 924,7 839,0 1 068,3

14 924,7 839,0 1 068,3

14 924,7 839,0 1 068,3

13 690,3 1 118,5 829,9

13 690,3 1 118,5 829,9


13 690,3 1 118,5 829,9


19 960,8 1 065,1 1 601,1

19 960,8 1 065,1 1 601,1

19 960,8 1 065,1 1 601,1

14 783,5 870,0 1 124,3

14 783,5 870,0 1 124,3


14 783,5 870,0 1 124,3


15 101,7 1 477,2 1 009,2

15 101,7 1 477,2 1 009,2

15 101,7 1 477,2 1 009,2

17 282,6 905,8 1 204,1

17 282,6 905,8 1 204,1

17 282,6 905,8 1 204,1

13 594,9 1 048,7 1 071,7

13 594,9 1 048,7 1 071,7


13 594,9 1 048,7 1 071,7


20 093,7 1 596,3 1 414,6

20 093,7 1 596,3 1 414,6

20 093,7 1 596,3 1 414,6

16 221,7 1 187,7 1 295,9

16 221,7 1 187,7 1 295,9

16 221,7 1 187,7 1 295,9

12 540,7 1 534,6 3 013,5

12 540,7 1 534,6 3 013,5

12 540,7 1 534,6 3 013,5

14 269,5 868,0 1 060,1

14 269,5 868,0 1 060,1

14 269,5 868,0 1 060,1

14 032,7 980,0 924,1

14 032,7 980,0 924,1


14 032,7 980,0 924,1


20 955,8 1 255,0 1 422,5

20 955,8 1 255,0 1 422,5

20 955,8 1 255,0 1 422,5

12 578,9 1 030,4 962,4

12 578,9 1 030,4 962,4

12 578,9 1 030,4 962,4

15 352,0 1 100,0 1 090,1

15 352,0 1 100,0 1 090,1

15 352,0 1 100,0 1 090,1


14 273,3 1 050,0 1 061,9

14 273,3 1 050,0 1 061,9

14 273,3 1 050,0 1 061,9

8 983,2 560,0 704,7

8 983,2 560,0 704,7


8 983,2 560,0 704,7


15 116,3 955,0 1 265,8

15 116,3 955,0 1 265,8


15 116,3 955,0 1 265,8


5 541,3 587,3 293,9

5 541,3 587,3 293,9


5 541,3 587,3 293,9

3 288,9 201,3 1 379,0

3 288,9 201,3 1 379,0

3 288,9 201,3 500,0

879,0-----------------------------------------------------------------------------
Спеціальний фонд | Разом
---------------------------------------------------------------|
Всього | поточні | з них | капітальні |
| |-----------------------| |
| | оплата |комунальні| |
| | праці |послуги та| |
| | | енерго- | |
| | | носії | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

12 565 506,7 7 884 860,6 1 586 990,4 394 621,3 4 680 646,1 64 192 219,0

529 963,0 408 832,1 137 739,8 51 735,2 121 130,9 2 028 088,1

529 913,0 408 782,1 137 739,8 51 705,2 121 130,9 2 014 711,9

1 869,7 1 569,7 281,9 13,0 300,0 5 801,6

2 374,6


6 232,7 5 442,9 2 139,8 236,6 789,8 14 148,4


1 952,9


76,4 66,4 35,0 10,0 585,2


139,9

284 576,1 200 655,4 82 102,3 28 662,4 83 920,7 409 612,0

13 058,8 10 391,0 2 767,9 3 076,4 2 667,8 36 769,8


190,9

6 086,0 4 799,6 880,4 213,6 1 286,4 27 273,6


2 193,8 1 914,1 261,2 314,2 279,7 92 383,2


6 073,3 4 791,9 2 350,8 234,8 1 281,4 46 012,6

12 928,1 11 518,1 787,5 3 754,1 1 410,0 61 787,7

20 877,1 17 527,4 1 345,9 3 141,3 3 349,7 54 562,5

464,5 352,4 70,5 14,0 112,1 7 548,2

3 108,1 2 685,7 907,9 131,8 422,4 10 533,6


124 510,1 100 752,2 40 281,7 11 736,7 23 757,9 428 086,5


5 000,0


104 900,0


25 900,0

79 800,0


7 411,4


8 832,8 7 332,8 3 468,0 165,0 1 500,0 10 590,8

10,0 2,0 8,0 3 700,2


900,0


54 851,1


14 852,2

130 360,1


65 748,8

170,0 145,0 30,0 3,0 25,0 1 725,3

205,0 195,0 29,0 8,3 10,0 1 098,1

132 000,0

88 000,0


39 600,0

38 640,5 38 640,5 45 595,7


2 915,0

50,0 50,0 30,0 759,0


50,0 50,0 30,0 759,0


12 617,2


12 617,2


1 747 856,5 1 363 022,7 658 881,4 112 412,2 384 833,8 4 658 339,7


1 686 609,4 1 324 700,3 645 272,5 109 831,8 361 909,1 4 489 829,2

60,0 60,0 6 824,9

48 300,2

8 970,9


34 641,6 31 390,7 16 350,0 980,0 3 250,9 49 918,4

896,8


7 713,5


4 644,5

8 100,0


1 359,0

1 574,8

2 340,0 1 937,0 117,0 403,0 24 593,9

1 144,6 1 060,6 205,5 57,5 84,0 12 204,7


2 345,8 2 175,8 471,1 330,0 170,0 19 013,0


131 305,7 118 805,7 37 150,7 10 050,0 12 500,0 941 247,6

150,2 138,2 8,9 30,0 12,0 12 893,9

176 800,0 144 750,0 58 000,0 20 500,0 32 050,0 492 523,3


1 230 000,0 950 973,0 503 865,0 69 586,0 279 027,0 2 317 069,0

1 999,2

33 700,0


1 350,0

60 000,0


33 700,0


1 343,8

94 869,6


3 603,4 3 003,4 905,2 230,0 600,0 20 625,1


71,3


355,0


28,1

6 682,2


1 200,0

2 464,3 1 887,8 95,7 213,1 576,5 13 735,5


1 384,0 1 340,0 289,0 204,0 44,0 2 861,9


4 675,2 3 835,2 710,0 727,0 840,0 32 160,4

4 498,2


1 044,3 974,3 354,9 174,2 70,0 3 724,5

30 132,4 10 574,4 5 548,6 823,0 19 558,0 48 672,7

1 082,8


6 844,9 5 221,2 2 324,9 310,0 1 623,7 14 826,3


347,9


57 673,0 46 573,0 18 993,0 5 500,0 11 100,0 123 592,3

33 450,0

6 961,3


911,3


6 050,0


729,3


729,3

2 961,4


151,4


2 810,0


61 247,1 38 322,4 13 608,9 2 580,4 22 924,7 157 858,5


864,3 789,3 347,0 18,1 75,0 13 552,3


1 729,0 1 549,0 690,0 20,0 180,0 2 866,1


833,7

153,0

58 653,8 35 984,1 12 571,9 2 542,3 22 669,7 140 453,4

189 113,7 112 034,3 653,7 1 034,7 77 079,4 1 827 258,0

68 887,9 27 818,5 630,9 976,8 41 069,4 1 454 249,1

757,2 757,2 628,0 9 266,6


780,1 692,1 214,6 153,0 88,0 8 964,6


109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9
109,9

Додаток N 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів з Державного
бюджету України в 2004 році

(тис. грн.)

---------------------------------------------------------------------------
Код |Код |Найменування згідно| Надання кредитів |
про- |функ- | з програмною |---------------------------------------+
грамної|ціо- | класифікацією | Загальний | Спеціальний | Разом |
класи- |наль- | видатків та | фонд | фонд | |
фікації|ної | кредитування | | | |
видат- |кла- |державного бюджету | | | |
ків та |сифі- | | | | |
креди- |кації | | | | |
тування|видат-| | | | |
держав-|ків та| | | | |
ного |креди-| | | | |
бюджету|туван-| | | | |
|ня | | | | |
|дер- | | | | |
|жав- | | | | |
|ного | | | | |
|бюд- | | | | |
|жету | | | | |
---------------------------------------------------------------------------


Всього: 463 449,9 1 307 009,5 1 770 459,4
1100000 Міністерство палива 94 198,1 94 198,1
та енергетики
України
1101000 Апарат Міністерства 27 109,3 27 109,3
палива та
енергетики України
1101600 0433 Реконструкція 21 589,3 21 589,3
гідроелектростанцій
Дніпровського
каскаду
1101610 0431 Підвищення безпеки 5 520,0 5 520,0
праці на вугільних
шахтах України
1106000 Національна атомна 67 088,8 67 088,8
енергогенеруюча
компанія
"Енергоатом"
1106600 0433 Добудова атомних 67 088,8 67 088,8
електростанцій на
території України
2200000 Міністерство освіти 13 500,0 13 500,0
і науки України
2201000 Апарат Міністерства 13 500,0 13 500,0
освіти і науки
України
2201210 0990 Державне пільгове 13 500,0 13 500,0
довгострокове
кредитування на
здобуття освіти
2800000 Міністерство 105 000,0 153 800,0 258 800,0
аграрної політики
України
2801000 Апарат Міністерства 25 000,0 57 300,0 82 300,0
аграрної політики
України
2801160 1062 Державне пільгове 25 000,0 2 300,0 27 300,0
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників
2801380 0421 Повернення бюджетних
позичок, наданих на
закупівлю
сільськогосподарської
продукції за
державним замовленням
(контрактом)
1994-1997 років
2801400 0421 Повернення кредитів,
наданих селянським
(фермерським)
господарствам
2801410 0421 Повернення коштів,
наданих для
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників
2801450 0421 Здійснення 55 000,0 55 000,0
фінансової
підтримки заставних
та інтервенційних
операцій з зерном
2801490 0421 Повернення коштів,
наданих Міністерству
аграрної політики на
інтервенційні
операції із зерном
2806000 Національна 80 000,0 96 500,0 176 500,0
акціонерна компанія
"Украгролізинг"
2806020 0421 Заходи по операціях 80 000,0 66 500,0 146 500,0
фінансового лізингу
вітчизняної
сільськогосподарської
техніки
2806030 0421 Повернення коштів в
частині
відшкодування
вартості
сільськогосподарської
техніки, переданої
суб'єктам
господарювання на
умовах фінансового
лізингу
2806040 0421 Придбання 30 000,0 30 000,0
сільськогосподарської
техніки на умовах
фінансового лізингу
та заходи по
операціях
фінансового лізингу
2806050 0421 Кошти, що надійдуть
в рахунок погашення
заборгованості за
кредитами,
залученими державою
або під державні
гарантії і наданими
для закупівлі
сільськогосподарської
техніки іноземного
виробництва,
переданої
сільгоспвиробникам
та іншим суб'єктам
господарювання
3100000 Міністерство 150 000,0 150 000,0
транспорту України
3101000 Апарат Міністерства 150 000,0 150 000,0
транспорту України
3101100 0454 Надання кредитів для 150 000,0 150 000,0
здійснення операцій
з фінансового
лізингу авіаційної
техніки
3200000 Міністерство України 37 000,0 37 000,0
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201000 Апарат Міністерства 37 000,0 37 000,0
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201480 0433 Надання кредитів на 37 000,0 37 000,0
оплату екологічної
броні
електропостачання
при несплаті або
неповній оплаті за
спожиту
електроенергію
споживачами, що
мають таку броню
3400000 Державний комітет 60 486,5 6 776,3 67 262,8
України у справах
сім'ї та молоді
3408000 Державний Фонд 60 486,5 6 776,3 67 262,8
сприяння молодіжному
житловому
будівництву
3408020 1062 Надання пільгового 60 486,5 6 776,3 67 262,8
довгострокового
державного кредиту
молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла
3408030 1062 Повернення коштів,
наданих для
кредитування
молодих сімей та
одиноких молодих
громадян на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла
3500000 Міністерство 2 784,0 33 120,0 35 904,0
фінансів України
3501000 Апарат Міністерства 2 784,0 33 120,0 35 904,0
фінансів України
3501600 0411 Розвиток 2 000,0 11 040,0 13 040,0
муніципального
кредитного ринку
3501610 0411 Заходи щодо розвитку 784,0 22 080,0 22 864,0
фінансових послуг у
сільськогосподарських
регіонах
3510000 Міністерство фінансів 131 679,4 540 489,5 672 168,9
України
(загальнодержавні
видатки)
3511000 Міністерство фінансів 131 679,4 540 489,5 672 168,9
України
(загальнодержавні
видатки)
3511530 0442 Повернення коштів,
наданих
підприємствам
машинобудування для
здійснення заходів,
пов'язаних із
збільшенням обсягів
виробництва та
розвитком ринку
техніки для
агропромислового
комплексу
3511600 0490 Виконання державою 131 679,4 131 679,4
гарантійних
зобов'язань за
позичальників, що
отримали кредити під
державні гарантії
3511620 0490 Фінансування 540 489,5 540 489,5
проектів розвитку за
рахунок коштів,
залучених державою
3511630 0490 Повернення позик,
наданих для
фінансування
проектів розвитку
за рахунок коштів,
залучених державою
5120000 Державний комітет 400 000,0 400 000,0
України з державного
матеріального
резерву
5121000 Апарат Державного 400 000,0 400 000,0
комітету з
державного
матеріального
резерву
5121050 0220 Повернення коштів,
наданих на закупівлю
зернових культур,
вирощених
українськими
товаровиробниками
5121060 0220 Заходи щодо 400 000,0 400 000,0
формування
державного
замовлення на ринку
продовольчих
товарів
7960000 Київська міська 41 625,6 41 625,6
державна
адміністрація
7961000 Апарат Київської 41 625,6 41 625,6
міської державної
адміністрації
7961600 0620 Модернізація 41 625,6 41 625,6
обладнання
індивідуальних
теплових пунктів та
здійснення
енергозберігаючих
заходів в
адміністративних і
громадських будівлях
міста Києва

Продовження таблиці

------------------------------------------------------------------------------
Повернення кредитів | Кредитування - всього
---------------------------------------+--------------------------------------
Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом
фонд | фонд | | фонд | фонд |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------------------

-1 238 678,8 -592 076,3 -1 830 755,1 -775 228,9 714 933,2 -60 295,7
94 198,1 94 198,1


27 109,3 27 109,3


21 589,3 21 589,3

5 520,0 5 520,0


67 088,8 67 088,8

67 088,8 67 088,8


13 500,0 13 500,0

13 500,0 13 500,0


13 500,0 13 500,0

-185 300,0 -185 300,0 105 000,0 -31 500,0 73 500,0


-88 800,0 -88 800,0 25 000,0 -31 500,0 -6 500,0


25 000,0 2 300,0 27 300,0


-28 500,0 -28 500,0 -28 500,0 -28 500,0

-3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0

-2 300,0 -2 300,0 -2 300,0 -2 300,0

55 000,0 55 000,0


-55 000,0 -55 000,0 -55 000,0 -55 000,0


-96 500,0 -96 500,0 80 000,0 80 000,0


80 000,0 66 500,0 146 500,0


-66 500,0 -66 500,0 -66 500,0 -66 500,0

30 000,0 30 000,0


-30 000,0 -30 000,0 -30 000,0 -30 000,0


150 000,0 150 000,0

150 000,0 150 000,0

150 000,0 150 000,0


37 000,0 37 000,0


37 000,0 37 000,0


37 000,0 37 000,0

-6 776,3 -6 776,3 60 486,5 60 486,5


-6 776,3 -6 776,3 60 486,5 60 486,5

60 486,5 6 776,3 67 262,8


-6 776,3 -6 776,3 -6 776,3 -6 776,3


2 784,0 33 120,0 35 904,0

2 784,0 33 120,0 35 904,0

2 000,0 11 040,0 13 040,0


784,0 22 080,0 22 864,0

-1 238 678,8 -1 106 999,4 540 489,5 -566 509,9

-1 238 678,8 -1 106 999,4 540 489,5 -566 509,9

-5 035,0 -5 035,0 -5 035,0

131 679,4 131 679,4

540 489,5 540 489,5

-1 233 643,8 -1 233 643,8 -1 233 643,8

-400 000,0 -400 000,0

-400 000,0 -400 000,0


-400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0

400 000,0 400 000,0

41 625,6 41 625,6


41 625,6 41 625,6


41 625,6 41 625,6


Додаток N 5
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Показники
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між
державним та місцевими бюджетами на 20
04 рік

----------------------------------------------------
Код бюджету |Назва місцевого бюджету|Розрахунковий |
| адміністративно- |обсяг доходів,|
|територіальної одиниці | що |
| | враховуються |
| |при визначенні|
| | міжбюджетних |
| | трансфертів |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
----------------------------------------------------
05202000000 м. Авдіївка 14498,6
01202000000 м. Алушта 10739,6
12202000000 м. Алчевськ 39016,2
12203000000 м. Антрацит 8212,9
01203000000 м. Армянськ 8934,6
05203000000 м. Артемівськ 26840,9
10202000000 м. Біла Церква 30811,2
06202000000 м. Бердичів 11396,3
08202000000 м. Бердянськ 24446,0
07202000000 м. Берегове 5055,0
10201000000 м. Березань 1794,7
15202000000 м. Білгород-
Дністровський 12959,3
09202000000 м. Болехів 1740,2
13202000000 м. Борислав 7388,3
10203000000 м. Бориспіль 30703,9
10204000000 м. Бровари 22334,1
12204000000 м. Брянка 4570,0
10205000000 м. Васильків 6024,4
23202000000 м. Ватутіне 1504,9
04202000000 м. Вільногірськ 11458,0
02201000000 м. Вінниця 91866,8
14202000000 м. Вознесенськ 8829,9
03202000000 м. Володимир-
Волинський 5518,8
05204000000 м. Вугледар 8591,5
18202000000 м. Глухів 3768,0
05205000000 м. Горлівка 57960,0
05206000000 м. Дебальцеве 18626,6
01204000000 м. Джанкой 9746,6
05207000000 м. Дзержинськ 11651,0
05208000000 м. Димитров 12411,0
04203000000 м. Дніпродзержинськ 71521,6
04201000000 м. Дніпропетровськ 356588,3
05209000000 м. Добропілля 20503,8
05210000000 м. Докучаєвськ 5944,3
05201000000 м. Донецьк 314548,2
13203000000 м. Дрогобич 18496,3
05211000000 м. Дружківка 16171,8
17202000000 м. Дубно 5285,7
08203000000 м. Енергодар 32881,3
01205000000 м. Євпаторія 20777,1
05212000000 м. Єнакієве 31073,2
05213000000 м. Жданівка 4525,7
06201000000 м. Житомир 60906,8
02202000000 м. Жмеринка 10412,4
04204000000 м. Жовті Води 7402,9
08201000000 м. Запоріжжя 357178,5
11202000000 м. Знам'янка 10519,3
23203000000 м. Золотоноша 4863,7
09201000000 м. Івано-Франківськ 63542,8
15203000000 м. Ізмаїл 18727,9
20202000000 м. Ізюм 6838,6
15204000000 м. Іллічівськ 41801,7
10206000000 м. Ірпінь 18606,6
09203000000 м. Калуш 16772,4
22202000000 м. Кам'янець-
Подільський 14738,5
23204000000 м. Канів 3729,1
21202000000 м. Каховка 6931,0
01206000000 м. Керч 32338,4
11201000000 м. Кіровоград 50808,7
12205000000 м. Кіровськ 2111,4
05214000000 м. Кіровське 7604,4
03203000000 м. Ковель 12348,3
02203000000 м. Козятин 10986,8
09204000000 м. Коломия 11429,4
16202000000 м. Комсомольськ 24367,0
18203000000 м. Конотоп 18335,8
06203000000 м. Коростень 13203,0
05215000000 м. Костянтинівка 13273,1
15205000000 м. Котовськ 8582,8
05216000000 м. Краматорськ 73719,8
05217000000 м. Красний Лиман 11471,5
12206000000 м. Красний Луч 14497,3
05218000000 м. Красноармійськ 34409,8
12207000000 м. Краснодон 8509,7
01207000000 м. Красноперекопськ 8821,5
16203000000 м. Кременчук 94290,7
04205000000 м. Кривий Ріг 254915,5
17203000000 м. Кузнецовськ 18865,1
20203000000 м. Куп'янськ 15016,1
02204000000 м. Ладижин 4156,3
18204000000 м. Лебедин 3823,8
12208000000 м. Лисичанськ 28711,1
20204000000 м. Лозова 12094,0
16204000000 м. Лубни 8869,6
12201000000 м. Луганськ 103951,1
03201000000 м. Луцьк 53843,5
13201000000 м. Львів 246899,1
20205000000 м. Люботин 2704,3
05219000000 м. Макіївка 63370,4
04206000000 м. Марганець 8624,2
05220000000 м. Маріуполь 225769,4
08204000000 м. Мелітополь 27065,8
14201000000 м. Миколаїв 169032,9
16205000000 м. Миргород 7369,7
02205000000 м. Могилів-Подільський 6104,8
13204000000 м. Моршин 1248,9
07203000000 м. Мукачеве 27256,2
04207000000 м. Нікополь 42514,1
22203000000 м. Нетішин 13526,5
25202000000 м. Ніжин 9810,1
21203000000 м. Нова Каховка 10875,0
13205000000 м. Новий Розділ 1841,9
03204000000 м. Нововолинськ 6604,9
06204000000 м. Новоград-Волинський 7133,8
05221000000 м. Новогродівка 4528,6
24202000000 м. Новодністровськ 3112,8
04208000000 м. Новомосковськ 11698,1
15201000000 м. Одеса 334142,2
11203000000 м. Олександрія 12660,9
04209000000 м. Орджонікідзе 12666,2
17204000000 м. Острог 1514,2
18205000000 м. Охтирка 14864,1
14203000000 м. Очаків 2736,2
04210000000 м. Павлоград 19225,0
12209000000 м. Первомайськ
(Луганська) 7119,1
14204000000 м. Первомайськ
(Миколаївська) 10279,3
20206000000 м. Первомайський 3756,8
10207000000 м. Переяслав-
Хмельницький 4440,1
04211000000 м. Першотравенськ 2237,5
16201000000 м. Полтава 112291,9
25203000000 м. Прилуки 29656,5
17201000000 м. Рівне 61204,7
10208000000 м. Ржищев 977,3
12210000000 м. Ровеньки 25579,6
18206000000 м. Ромни 8303,0
12211000000 м. Рубіжне 9090,8
01208000000 м. Саки 5385,9
13206000000 м. Самбір 8203,8
12212000000 м. Свердловськ 21452,6
11204000000 м. Світловодськ 7383,0
05222000000 м. Селидове 7638,4
12213000000 м. Сєверодонецьк 28869,4
04212000000 м. Синельникове 5156,5
01201000000 м. Сімферополь 122008,3
22204000000 м. Славута 6415,5
10209000000 м. Славутич 12948,8
05223000000 м. Слов'янськ 27368,9
23205000000 м. Сміла 15207,4
05224000000 м. Сніжне 8254,5
22205000000 м. Старокостянтинів 3713,3
12214000000 м. Стаханов 16205,5
13207000000 м. Стрий 14953,6
01209000000 м. Судак 6056,2
18201000000 м. Суми 96295,5
15206000000 м. Теплодар 821,8
04213000000 м. Тернівка 7098,9
19201000000 м. Тернопіль 59353,4
08205000000 м. Токмак 3796,5
05225000000 м. Торез 7957,5
13208000000 м. Трускавець 7608,5
07201000000 м. Ужгород 43200,8
23206000000 м. Умань 13009,9
10210000000 м. Фастів 13221,3
01210000000 м. Феодосія 29402,6
20201000000 м. Харків 449172,6
05226000000 м. Харцизьк 33849,3
21201000000 м. Херсон 81536,8
22201000000 м. Хмельницький 61429,6
02206000000 м. Хмільник 4240,3
07204000000 м. Хуст 7309,5
13209000000 м. Червоноград 11518,0
23201000000 м. Черкаси 91452,9
24201000000 м. Чернівці 64203,2
25201000000 м. Чернігів 69119,0
07205000000 м. Чоп 3635,2
20207000000 м. Чугуїв 5043,8
05227000000 м. Шахтарськ 9295,1
22206000000 м. Шепетівка 8379,1
18207000000 м. Шостка 8322,0
15207000000 м. Южне 33008,5
14205000000 м. Южноукраїнськ 18011,5
01211000000 м. Ялта 41728,2
09205000000 м. Яремче 2325,3
05228000000 м. Ясинувата 13318,3
05301000000 Амвросіївський р-н 5434,6
15301000000 Ананьївський р-н 1712,8
06301000000 Андрушівський р-н 2239,6
12301000000 Антрацитівський р-н 1171,5
04301000000 Апостолівський р-н 9362,1
14301000000 Арбузинський р-н 2131,1
05302000000 Артемівський р-н 3728,8
15302000000 Арцизський р-н 3354,0
20301000000 Балаклійський р-н 25055,8
15303000000 Балтський р-н 4095,1
06302000000 Баранівський р-н 2750,0
20302000000 Барвінківський р-н 2424,4
10301000000 Баришівський р-н 3891,5
02301000000 Барський р-н 4525,9
25301000000 Бахмацький р-н 5527,6
01301000000 Бахчисарайський р-н 9212,0
14302000000 Баштанський р-н 4047,6
06303000000 Бердичівський р-н 889,2
08301000000 Бердянський р-н 3264,3
07301000000 Берегівський р-н 2363,9
19301000000 Бережанський р-н 4251,6
14303000000 Березанський р-н 3345,4
15304000000 Березівський р-н 2684,3
17301000000 Березнівський р-н 1604,2
14304000000 Березнегуватський р-н 1714,9
21301000000 Бериславський р-н 2829,9
02302000000 Бершадський р-н 5196,6
15305000000 Білгород-
Дністровський р-н 4231,4
12302000000 Біловодський р-н 1690,9
01302000000 Білогірський р-н
(Автономна Республіка
Крим) 4065,2
22301000000 Білогірський р-н
(Хмельницька обл.) 1476,6
21302000000 Білозерський р-н 3327,2
12303000000 Білокуракинський р-н 1601,5
18301000000 Білопільський р-н 4750,3
10302000000 Білоцерківський р-н 4821,9
15306000000 Біляївський р-н 7890,8
20303000000 Близнюківський р-н 1552,3
11301000000 Бобринецький р-н 2897,4
25302000000 Бобровицький р-н 3447,4
20304000000 Богодухівський р-н 4078,8
09301000000 Богородчанський р-н 5764,4
10303000000 Богуславський р-н 3003,4
15307000000 Болдградський р-н 4453,4
25303000000 Борзнянський р-н 2180,5
10304000000 Бориспільський р-н 6758,5
20305000000 Борівський р-н 1973,4
10305000000 Бородянський р-н 5292,6
19302000000 Борщівський р-н 4747,4
14305000000 Братський р-н 1595,4
10306000000 Броварський р-н 14647,6
13301000000 Бродівський р-н 5799,1
06304000000 Брусилівський р-н 1055,3
18302000000 Буринський р-н 2999,5
13302000000 Буський р-н 2394,5
19303000000 Бучацький р-н 3930,9
20306000000 Валківський р-н 4026,0
25304000000 Варвинський р-н 4090,4
08302000000 Василівський р-н 10839,1
04302000000 Васильківский р-н
(Дніпропетровська обл) 2995,8
10307000000 Васильківський р-н
(Київська обл) 7967,3
16301000000 Великобагачанський р-н 3552,5
07302000000 Великоберезнянський р-н 2474,6
08303000000 Великобілозерський р-н 1167,1
20307000000 Великобурлуцький р-н 3506,3
21303000000 Великолепетиський р-н 1921,3
15308000000 Великомихайлівський р-н 1848,8
05303000000 Великоновосілківський р-н 4173,0
21304000000 Великоолександрівський р-н 1479,2
18303000000 Великописарівський р-н 1816,8
04303000000 Верхньодніпровський р-н 8176,1
21305000000 Верхньорогачицький р-н 1184,2
09302000000 Верховинський р-н 2079,5
14306000000 Веселинівський р-н 2182,1
08304000000 Веселівський р-н 2599,1
24301000000 Вижницький р-н 3686,4
07303000000 Виноградівський р-н 7929,9
21306000000 Високопільський р-н 1139,9
10308000000 Вишгородський р-н 13960,0
08305000000 Вільнянський р-н 6858,4
11302000000 Вільшанський р-н 1416,4
02303000000 Вінницький р-н 8162,0
22302000000 Віньковецький р-н 1420,7
20308000000 Вовчанський р-н 6317,3
14307000000 Вознесенський р-н 1752,9
05304000000 Волноваський р-н 18898,1
07304000000 Воловецький р-н 2339,0
05305000000 Володарський р-н
(Донецька обл) 5088,3
10309000000 Володарський р-н
(Київська обл) 2618,8
06305000000 Володарсько-
Волинський р-н 3873,6
03301000000 Володимир-
Волинський р-н 1297,8
17302000000 Володимирецький р-н 920,5
22303000000 Волочиський р-н 4854,4
14308000000 Врадіївський р-н 1565,9
16302000000 Гадяцький р-н 5589,4
11303000000 Гайворонський р-н 3461,2
02304000000 Гайсинський р-н 5081,2
09303000000 Галицький р-н 8013,8
21307000000 Генічеський р-н 5626,5
24302000000 Герцаївський р-н 1402,3
24303000000 Глибоцький р-н 3925,4
16303000000 Глобинський р-н 4005,9
18304000000 Глухівський р-н 1615,9
11304000000 Голованівський р-н 3633,3
21308000000 Голопристанський р-н 4299,5
21309000000 Горностаївський р-н 1426,1
09304000000 Городенківський р-н 2740,4
23301000000 Городищенський р-н 4399,6
25305000000 Городнянський р-н 2213,4
13303000000 Городоцький р-н 3952,1
22304000000 Городоцький р-н 2916,1
03302000000 Горохівський р-н 2921,1
17303000000 Гощанський р-н 1767,8
16304000000 Гребінківський р-н 4397,0
08306000000 Гуляйпільський р-н 4620,4
19304000000 Гусятинський р-н 4968,7
20309000000 Дворічанський р-н 1754,6
17304000000 Демидівський р-н 810,2
22305000000 Деражнянський р-н 1631,2
20310000000 Дергачівський р-н 8838,2
01303000000 Джанкойський р-н 2853,8
06306000000 Дзержинський р-н 1600,5
16305000000 Диканський р-н 3237,2
04304000000 Дніпропетровський р-н 10563,0
05306000000 Добропільський р-н 2377,6
11305000000 Добровеличківський р-н 5604,9
09305000000 Долинський р-н
(Івано-Франківська обл.) 15069,1
11306000000 Долинський р-н
(Кіровоградська обл.) 4290,9
14309000000 Доманівський р-н 2055,2
23302000000 Драбівський р-н 3155,8
13304000000 Дрогобицький р-н 2383,4
17305000000 Дубенський р-н 1110,3
17306000000 Дубровицький р-н 1068,6
22306000000 Дунаєвецький р-н 3565,4
14310000000 Єланецький р-г 1092,1
06307000000 Ємільчинський р-н 823,2
23303000000 Жашківський р-н 3803,2
13305000000 Жидачівський р-н 7945,9
06308000000 Житомирський р-н 5427,8
02305000000 Жмеринський р-н 1663,6
13306000000 Жовківський р-н 6460,0
14311000000 Жовтневий р-н 3880,4
19305000000 Заліщицький р-н 2635,2
08307000000 Запорізький р-н 3925,7
17307000000 Зарічненський р-н 449,0
24304000000 Заставнівський р-н 2045,5
20311000000 Зачепилівський р-н 1378,0
19306000000 Збаразький р-н 3492,1
19307000000 Зборівський р-н 2572,9
23304000000 Звенигородський р-н 3240,3
10310000000 Згурівський р-н 1544,5
17308000000 Здолбунівський р-н 8364,6
16306000000 Зінківський р-н 3001,6
20312000000 Зміївський р-н 10699,1
11307000000 Знам'янський р-н 1570,0
23305000000 Золотоніський р-н 6060,9
13307000000 Золочівський р-н
(Львівська обл) 4354,9
20313000000 Золочівський р-н
(Харківська обл) 2334,6
03303000000 Іваничівський р-н 2065,5
15309000000 Іванівський р-н
(Одеська обл) 2729,1
21310000000 Іванівський р-н
(Херсонська обл) 951,7
15310000000 Ізмаїльський р-н 3490,5
10311000000 Іванківський р-н 8369,4
20314000000 Ізюмський р-н 1655,6
22307000000 Ізяславський р-н 2582,4
02306000000 Іллінецький р-н 3290,0
07305000000 Іршавський р-н 5760,8
25306000000 Ічнянський р-н 3088,4
10312000000 Кагарлицький р-н 3678,8
14312000000 Казанківський р-н 2105,3
21311000000 Каланчацький р-н 2148,0
02307000000 Калинівський р-н 5344,6
09306000000 Калуський р-н 1193,5
22308000000 Кам'янець-
Подільський р-н 4157,8
08308000000 Кам'янсько-
Дніпровський р-н 4263,1
03304000000 Камінь-Каширський р-н 1297,2
13308000000 Кам'янка-Бузький р-н 7346,3
23306000000 Кам'янський р-н 2951,2
23307000000 Канівський р-н 924,8
16307000000 Карлівський р-н 4129,9
23308000000 Катеринопільський р-н 2695,3
21312000000 Каховський р-н 2442,2
20315000000 Кегичівський р-н 3462,4
24305000000 Кельменецький р-н 2621,0
10313000000 Києво-Святошинський р-н 34676,7
03305000000 Ківерцівський р-н 3671,9
15311000000 Кілійський р-н 4810,3
11308000000 Кіровоградський р-н 4772,6
01304000000 Кіровський р-н 3472,0
24306000000 Кіцманський р-н 4256,9
16308000000 Кобеляцький р-н 3659,5
03306000000 Ковельський р-н 2475,0
15312000000 Кодимський р-н 1773,5
25307000000 Козелецький р-н 3087,3
16309000000 Козельщинський р-н 1063,0
19308000000 Козівський р-н 2512,3
02308000000 Козятинський р-н 3297,7
20316000000 Коломацький р-н 1097,2
09307000000 Коломийський р-н 2483,7
15313000000 Комінтернівський р-н 7825,8
11309000000 Компаніївський р-н 1444,3
18305000000 Конотопський р-н 1631,7
17309000000 Корецький р-н 1354,6
25308000000 Коропський р-н 1686,8
06309000000 Коростенський р-н 1527,3
06310000000 Коростишівськийр-н 4953,1
23309000000 Корсунь-
Шевченківський р-н 4857,0
25309000000 Корюківський р-н 3665,1
09308000000 Косівський р-н 4043,5
17310000000 Костопільський р-н 5268,5
05307000000 Костянтинівський р-н 2631,2
16326000000 Котелевський р-н 1604,8
15314000000 Котовський р-н 1597,6
22309000000 Красилівський р-н 5064,9
05308000000 Красноармійський р-н 1938,7
01305000000 Красногвардійський р-н 6885,3
20317000000 Красноградський р-н 14572,2
12304000000 Краснодонський р-н 12280,9
20318000000 Краснокутський р-н 3057,6
15315000000 Красноокнянський р-н 1646,7
01306000000 Красноперекопський р-н 1710,9
18306000000 Краснопільський р-н 2750,0
19309000000 Кременецький р-н 4941,2
16310000000 Кременчуцький р-н 3716,7
12305000000 Кремінський р-н 2900,3
14313000000 Кривоозерський р-н 1856,4
04305000000 Криворізький р-н 6623,6
02309000000 Крижопільський р-н 3400,8
04306000000 Криничанський р-н 2788,2
18307000000 Кролевецький р-н 3457,5
08309000000 Куйбишевський р-н 3777,8
25310000000 Куликівський р-н 993,6
20319000000 Куп'янський р-н 1597,1
19310000000 Лановецький р-н 1874,5
18308000000 Лебединський р-н 1540,1
01307000000 Ленінський р-н 5758,4
22310000000 Летичівський р-н 1800,6
02310000000 Липовецький р-н 2818,8
18309000000 Липоводолинський р-н 1743,2
23310000000 Лисянський р-н 2011,7
02311000000 Літинський р-н 2167,7
20320000000 Лозівський р-н 2753,8
03307000000 Локачинський р-н 1127,2
16311000000 Лохвицький р-н 5414,9
16312000000 Лубенський р-н 1951,9
06311000000 Лугинський р-н 727,3
12306000000 Лутугинський р-н 9710,2
03308000000 Луцький р-н 4734,3
06312000000 Любарський р-н 1259,0
15316000000 Любашівський р-н 2522,8
03309000000 Любешівський р-н 455,9
03310000000 Любомльський р-н 3455,7
05309000000 Мар'їнський р-н 13186,2
04307000000 Магдалинівський р-н 4501,2
10314000000 Макарівський р-н 4158,2
06313000000 Малинський р-н 5835,7
11310000000 Маловисківський р-н 3454,7
03311000000 Маневицький р-н 1638,4
23311000000 Маньківський р-н 2284,7
12307000000 Марківський р-н 1187,8
16313000000 Машівський р-н 2711,4
04308000000 Межівський р-н 2413,2
08310000000 Мелітопольський р-н 3669,1
25311000000 Менський р-н 3482,5
13309000000 Миколаївський р-н
(Львівська обл) 5213,5
14314000000 Миколаївський р-н
(Миколаївська обл) 3287,0
15317000000 Миколаївський р-н
(Одеська обл) 1703,3
16314000000 Миргородський р-н 273,5
10315000000 Миронівський р-н 5258,7
08311000000 Михайлівський р-н 2874,8
07306000000 Міжгірський р-н 3252,5
12308000000 Міловський р-н 1292,8
17311000000 Млинівський р-н 2171,0
02312000000 Могилів-Подільський р-н 1487,7
23312000000 Монастерищенський р-н 3133,2
19311000000 Монастириський р-н 1747,5
13310000000 Мостиський р-н 3636,6
07307000000 Мукачівський р-н 4792,0
02313000000 Мурованокуриловецький
р-н 1506,7
04309000000 Нікопольський р-н 5737,0
09309000000 Надвірнянський р-н 14940,0
06314000000 Народицький р-н 212,0
18310000000 Недригайлівський р-н 2109,1
02314000000 Немирівський р-н 4043,4
01308000000 Нижньогірський р-н 3800,8
21313000000 Нижньосірогозький р-н 1338,6
25312000000 Ніжинський р-н 289,4
11311000000 Новгородківський р-н 1763,9
25313000000 Новгород-Сіверський р-н 2693,7
05310000000 Новоазовський р-н 5677,5
12309000000 Новоайдарський р-н 2275,3
11312000000 Новоархангельський р-н 1678,4
14315000000 Новобузький р-н 3041,1
20321000000 Нововодолазький р-н 3882,2
21314000000 Нововоронцовський р-н 1792,6
06315000000 Новоград-Волинський р-н 3195,2
08312000000 Новомиколаївський р-н 2487,9
11313000000 Новомиргородський р-н 1920,8
04310000000 Новомосковський р-н 8581,1
14316000000 Новоодеський р-н 2727,6
12310000000 Новопсковський р-н 4373,6
16315000000 Новосанжарський р-н 3118,8
24307000000 Новоселицький р-н 5460,3
21315000000 Новотроїцький р-н 2919,5
11314000000 Новоукраїнський р-н 4676,6
22311000000 Новоушицький р-н 1367,3
25314000000 Носівський р-н 2755,4
10316000000 Обухівський р-н 23671,3
15318000000 Овідіопольський р-н 12182,0
06316000000 Овруцький р-н 3673,8
06317000000 Олевський р-н 1356,8
05311000000 Олександрівський р-н
(Донецька обл) 1889,9
11315000000 Олександрівський р-н
(Кіровоградська обл) 3091,4
11316000000 Олександрійський р-н 2132,9
11317000000 Онуфріївський р-н 1284,9
02315000000 Оратівський р-н 1003,5
16317000000 Оржицький р-н 2375,1
08313000000 Оріхівський р-н 4768,6
17312000000 Острозький р-н 1039,6
18311000000 Охтирський р-н 3194,2
14317000000 Очаківський р-н 1051,7
04311000000 Павлоградський р-н 3258,8
05312000000 Першотравневий р-н 4999,2
01309000000 Первомайський р-н
(Автономна Республіка
Крим) 2646,6
14318000000 Первомайський р-н
(Миколаївська обл.) 2563,9
20322000000 Первомайський р-н
(Харківська обл.) 2103,1
12311000000 Перевальський р-н 7176,1
13311000000 Перемишлянський р-н 2751,5
07308000000 Перечинський р-н 2466,9
10317000000 Переяслав-
Хмельницький р-н 1950,2
04312000000 Петриківський р-н 2342,3
11318000000 Петрівський р-н 3133,3
04313000000 Петропавлівський р-н 2401,3
23023000000 Печенізький р-н 993,6
16318000000 Пирятинський р-н 2967,2
19312000000 Підволочиський р-н 2869,1
19313000000 Підгаєцький р-н 1143,9
02316000000 Піщанський р-н 1307,5
02317000000 Погребищенський р-н 2938,2
04314000000 Покровський р-н 5688,3
10318000000 Поліський р-н 351,2
08314000000 Пологівський р-н 8900,7
22312000000 Полонський р-н 3437,4
16319000000 Полтавський р-н 5764,9
12312000000 Попаснянський р-н 9098,3
06318000000 Попільнянськийр-н 3462,6
08315000000 Приазовський р-н 4113,3
25315000000 Прилуцький р-н 1758,6
08316000000 Приморський р-н 4257,7
13312000000 Пустомитівський р-н 8254,8
18312000000 Путивльський р-н 2561,9
24308000000 Путильський р-н 2021,4
04315000000 П'ятихатський р-н 5910,1
13313000000 Радехівський р-н 2885,8
17313000000 Радивилівський р-н 2437,2
06319000000 Радомишльський р-н 2773,7
03312000000 Ратнівський р-н 1606,9
07309000000 Рахівський р-н 6035,1
15319000000 Ренійський р-н 5178,6
16320000000 Решетилівський р-н 1981,2
17314000000 Рівненський р-н 7889,1
25316000000 Ріпкинський р-н 1924,7
09310000000 Рогатинський р-н 3027,9
03313000000 Рожищенський р-н 2098,9
09311000000 Рожнятівський р-н 3974,3
15320000000 Роздільнянський р-н 5866,4
01310000000 Роздольненський р-н 3156,4
08317000000 Розівський р-н 1635,2
17315000000 Рокитнівський р-н 2277,2
10319000000 Рокитнянський р-н 2813,2
18313000000 Роменський р-н 3342,2
06320000000 Ружинськийр-н 1854,6
15321000000 Савранський р-н 1210,4
01311000000 Сакський р-н 4036,0
13314000000 Самбірський р-н 1106,2
15322000000 Саратський р-н 3735,6
17316000000 Сарненський р-н 4637,5
20324000000 Сахновщинський р-н 2137,0
07310000000 Свалявський р-н 4358,2
12313000000 Сватівський р-н 3440,1
11319000000 Світловодський р-н 852,8
16321000000 Семенівський р-н
(Полтавська обл) 1342,7
25317000000 Семенівський р-н
(Чернігівська обл) 1255,6
18314000000 Середино-Будський р-н 1331,4
04316000000 Синельниківський р-н 3568,3
01312000000 Сімферопольский р-н 10764,5
21316000000 Скадовський р-н 5248,0
10320000000 Сквирський р-н 5021,8
13315000000 Сколівський р-н 3453,0
22313000000 Славутський р-н 2062,7
12314000000 Слов'яносербський р-н 5093,4
05313000000 Слов'янський р-н 4754,0
23313000000 Смілянський р-н 2471,1
14319000000 Снігурівський р-н 4052,0
09312000000 Снятинський р-н 3386,7
01313000000 Совєтський р-н 2864,0
13316000000 Сокальський р-н 8975,8
24309000000 Сокирянський р-н 1848,6
04317000000 Солонянський р-н 4861,6
25318000000 Сосницький р-н 1285,1
04318000000 Софіївський р-н 2107,0
25319000000 Срібнянський р-н 691,0
05314000000 Старобешівський р-н 9707,4
10321000000 Ставищенський р-н 2059,1
12315000000 Станично-Луганський р-н 4480,5
12316000000 Старобільський р-н 3962,1
03314000000 Старовижівський р-н 1135,2
22314000000 Старокостянтинівський р-н 570,6
13317000000 Старосамбірський р-н 3472,2
22315000000 Старосинявський р-н 1117,4
24310000000 Сторожинецький р-н 4585,7
13318000000 Стрийський р-н 7441,0
18315000000 Сумський р-н 5538,7
25320000000 Талалаївський р-н 908,0
23314000000 Тальнівський р-н 3051,4
10322000000 Таращанський р-н 2350,4
15323000000 Тарутинський р-н 2283,0
15324000000 Татарбунарський р-н 2917,6
05315000000 Тельманівський р-н 3447,2
22316000000 Теофіпольський р-н 2041,6
02318000000 Теплицький р-н 1917,6
19314000000 Теребовлянський р-н 4333,5
19315000000 Тернопільський р-н 4521,1
10323000000 Тетіївський р-н 3018,8
02319000000 Тиврівський р-н 3728,1
09313000000 Тисменицький р-н 8482,0
09314000000 Тлумацький р-н 2137,9
08318000000 Токмацький р-н 2479,9
04319000000 Томаківський р-н 3380,4
02320000000 Томашпільський р-н 3169,2
12317000000 Троїцький р-н 1929,8
02321000000 Тростянецький р-н 3499,6
18316000000 Тростянецький р-н 7250,2
02322000000 Тульчинський р-н 3043,5
03315000000 Турійський р-н 1470,0
13319000000 Турківський р-н 1994,5
07311000000 Тячівський р-н 7646,7
07312000000 Ужгородський р-н 9230,3
11320000000 Ульяновський р-н 1125,4
23315000000 Уманський р-н 3486,0
11321000000 Устинівський р-н 1035,9
10324000000 Фастівський р-н 1687,1
15325000000 Фрунзівський р-н 1223,9
20325000000 Харківський р-н 18379,7
22317000000 Хмельницький р-н 4294,4
02323000000 Хмільницький р-н 1296,0
16322000000 Хорольський р-н 3642,9
24311000000 Хотинський р-н 3186,7
23316000000 Христинівський р-н 4878,9
07313000000 Хустський р-н 3080,5
04320000000 Царичанський р-н 2769,5
21317000000 Цюрупинський р-н 4426,7
21318000000 Чаплинський р-н 2391,4
22318000000 Чемеровецький р-н 1749,4
06321000000 Червоноармійський р-н 1067,5
23317000000 Черкаський р-н 6920,5
02324000000 Чернівецький р-н 1047,9
08319000000 Чернігівський р-н
(Запорізька обл) 2169,6
25321000000 Чернігівський р-н
(Чернігівська обл) 5977,5
06322000000 Черняхівський р-н 1735,3
02325000000 Чечельницький р-н 768,9
23318000000 Чигиринський р-н 2328,3
23319000000 Чорнобаївський р-н 5998,9
01314000000 Чорноморський р-н 7750,7
16323000000 Чорнухинськийр-н 461,8
19316000000 Чортківський р-н 6203,0
20326000000 Чугуївський р-н 4977,1
06323000000 Чуднівський р-н 2216,9
16324000000 Чутівський р-н 1527,6
02326000000 Шаргородський р-н 2669,2
05316000000 Шахтарський р-н 1838,6
03316000000 Шацький р-н 904,7
20327000000 Шевченківський р-н 2320,5
22319000000 Шепетівський р-н 431,6
04321000000 Широківський р-н 3250,2
15326000000 Ширяївський р-н 1926,5
16325000000 Шишацький р-н 3452,0
18317000000 Шосткинський р-н 3851,5
23320000000 Шполянський р-н 4778,0
19317000000 Шумський р-н 1692,7
25322000000 Щорський р-н 2658,3
04322000000 Юр'ївський р-н 1209,5
13320000000 Яворівський р-н 8617,4
10325000000 Яготинський р-н 4937,3
08320000000 Якимівський р-н 3552,2
02327000000 Ямпільський р-н
(Вінницька обл) 3238,1
18318000000 Ямпільський р-н
(Сумська обл) 2511,4
22320000000 Ярмолинецький р-н 2227,1
05317000000 Ясинуватський р-н 3369,9
01100000000 Бюджет Автономної
Республіки Крим 127032,4
02100000000 Обласний бюджет
Вінницької області 68467,7
03100000000 Обласний бюджет
Волинської області 35362,0
04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетровської
області 371064,1
05100000000 Обласний бюджет
Донецької області 443434,3
06100000000 Обласний бюджет
Житомирської області 46999,9
07100000000 Обласний бюджет
Закарпатської області 45833,5
08100000000 Обласний бюджет
Запорізької області 189906,1
09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франківської
області 58173,9
10100000000 Обласний бюджет
Київської області 101195,5
11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської області 49411,3
12100000000 Обласний бюджет
Луганської області 131919,1
13100000000 Обласний бюджет
Львівської області 133135,7
14100000000 Обласний бюджет
Миколаївської області 89582,9
15100000000 Обласний бюджет
Одеської області 190710,4
16100000000 Обласний бюджет
Полтавської області 112314,4
17100000000 Обласний бюджет
Рівненської області 43017,9
18100000000 Обласний бюджет
Сумської області 73290,9
19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської області 36345,2
20100000000 Обласний бюджет
Харківської області 213876,1
21100000000 Обласний бюджет
Херсонської області 49690,8
22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької області 52240,1
23100000000 Обласний бюджет
Черкаської області 71073,5
24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької області 29674,7
25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської області 55667,1
26000000000 Міський бюджет
міста Києва 2588834,5
27000000000 Міський бюджет
міста Севастополя 141888,2
ВСЬОГО 13560350,0

Продовження таблиці

Міжбюджетні трансферти

                ---------------------------------------------
Дотація вирівнювання |Кошти, що передаються
з державного бюджету |до державного бюджету
----------------------+----------------------
Всього | Норматив | Всього | Норматив
(тис. | щоденного | (тис. | щоденного
грн.) |відрахування | грн.) |відрахування
|( у відсотках| |(у відсотках
| від обсягу | | від розра-
|надходжень на| | хункового
| території | | обсягу
| Автономної | | доходів
| Республіки | | загального
| Крим, | | фонду
| областей та | | місцевих
| міста | |бюджетів, що
| Севастополя | |враховуються
| доходів | | при
| державного | | визначенні
| бюджету, що | |міжбюджетних
| є джерелом | |трансфертів)
|перерахування| |
| дотацій, та | |
| коштів, що | |
|передаються з| |
| місцевих | |
| бюджетів до | |
| державного | |
| бюджету) | |
---------------------------------------------

4450,8 30,70
3372,5 0,43
7416,9 19,01
14288,0 2,03
920,2 10,36
3783,5 0,11
25995,3 1,32
13165,6 3,05
6624,4 0,42
527,7 0,10
4030,7 0,20

4872,0 0,17
5856,0 1,70
4837,1 0,28
13598,3 44,29
2849,4 0,14
10109,2 1,43
5756,6 0,29
4006,4 0,57
3666,1 32,00
2562,5 0,42
5198,7 0,72

5398,1 1,11
3107,9 36,17
6916,7 0,79
20232,8 0,59
4061 22,72
1351,1 13,86
10342,9 0,30
3577,9 0,10
1365,4 2,02
80266,3 32,31
40,2 0,22
729,3 0,02
57411,3 35,18
11507,4 0,66
3526,3 0,10
6163,2 1,28
17332,1 45
14943,4 1,91
9113,0 0,26
350 7,73
15058,5 3,49
1538,5 14,78
3123,7 0,11
141787,4 39,70
2981,0 28,57
3542,4 0,50
2322,9 0,68
5345,6 0,18
8783,1 0,31
27180,9 45
6542,5 0,33
3406,7 0,99

13035,9 2,98
1620,1 0,23
355,9 0,14
7074,7 0,91
22591,0 8,96
8734,8 1,24
149,6
7447,8 1,53
3774 34,35
211,9 1,85
8518,1 35,45
6571,9 0,76
5323,0 1,23
11375,0 0,33
4889,6 0,17
16407,8 22,38
3457,6 0,10
21753,6 3,09
9628,1 28,26
22629,6 3,21
391,9 0,05
27648,3 45
46200,2 19,68
7166,4 37,99
1917,2 0,07
3353,5 0,55
1208,4 0,14
4030,2 0,57
5674,8 0,20
6775,1 0,55
16207,4 2,30
8502,4 1,75
41353,8 16,81
3777,8 0,13
40905,3 1,19
6188,3 0,21
83332 36,91
13513,6 0,85
33218,4 19,65
4161,3 0,34
3434,7 0,56
526,3 0,03
684,9 2,51
5315,4 12,50
4442,8 32,85
11030,6 1,03
9592,2 3,66
6596,2 0,38
10240,8 2,11
9468,6 2,19
37,7
217,7 0,08
8831,4 0,31
66136,6 21,75
15347,9 6,09
1132,7 0,04
1134,6 0,24
1241,5 0,14
430,9 0,06
12621,0 0,44

12134,6 1,72

9358,5 1,29
6798,5 0,24

5027,7 0,26
6292,2 0,22
27736,9 39,75
9864,8 33,26
8512,7 1,76
1145,2 0,06
342,9 1,42
7240,4 0,83
7754,7 1,10
2939,4 0,38
4742,0 0,27
12552,9 1,78
8573,9 3,40
8323,6 0,24
3921,2 0,56
753,0
19545,2 31,06
4453,2 1,02
3906,9 30,17
8042,6 0,23
4079,3 0,58
12863,4 0,37
3924,3 0,90
9944,7 1,41
2880,0 0,16
2597,5 0,33
17513,7 18,20
2279,2 0,08
1242,1 0,04
4166,9 1,27
6699,9 0,42
16901,2 0,49
68,3
6943,9 16,07
11807,2 1,68
1130,4 0,06
1529,5 5,58
85056 37,32
3611,9 11,77
14861,8 5,67
11711,5 2,68
1348,2 0,22
3294,6 0,65
13608,4 0,77
10945,4 13,99
227,5 0,47
9365,0 0,88
1498,3 41,22
5518,3 0,19
9703,0 0,28
7871,8 1,80
15572,6 1,79
21683,2 45
8370,1 45
4893,1 0,63
6078,7 1,77
3368,6 25,29
9640,4 0,28
8184,0 0,28
9550,2 2,21
8777,7 1,24
10064,0 0,35
6088,5 0,84
9297,6 0,27
12240,5 0,42
1033,8 0,04
10597,0 0,36
11442,5 2,65
7215,4 0,25
7808,2 0,40
13881,8 2,26
10642,6 1,00
15813,6 2,02
9565,3 1,32
9564,0 2,22
6210,3 0,39
18701,3 3,72
9736,9 2,97
5139,7 0,71
9738,3 0,33
21558,4 4,47
5947,1 0,82
14078,5 5,38
15601,7 2,54

15200,0 0,52
6819,0 0,97


15302,4 1,96

9216,2 2,11
16581,6 6,33
6127,9 0,87
12878,3 1,48
12638,3 0,64
22161,9 0,75
7270,9 0,26
7759,5 3,08
8770,6 0,82
9059,4 0,32
18287,9 5,32
9147,1 0,46
18885,3 0,64
10584,0 0,99
9831,6 0,50
5014,6 0,18
11272,1 0,57
18217,8 5,57
5829,8 0,80
7176,2 0,36
14592,9 0,83
5303,4 1,23
8142,6 0,94
15445,0 0,88
17185,5 5,25
6445,7 0,23
2329,2 0,22
10332,8 0,65

8674,6 0,30

11883,6 0,60
5716,6 0,46
7173,6 1,43
1825,0 0,11
5719,6 0,20
4690,9 1,79
9049,4 0,31
11748,0 0,34
8515,8 3,25
6400,2 0,74
7381,4 0,26
3490,5 1,33
12328,6 3,59
6871,8 0,95
5963,3 0,37
16284,7 5,93
30382,9 6,04
4743,9 1,81
6827,9 0,35
8326,1 0,52
4222,9 1,68
12381,2 2,01
8200,3 1,87
11143,8 0,39
7264,6 1,00
8878,4 0,26
7771,7 1,54

4426,0 0,13

4882,9 0,25

8404,9 1,95

7713,3 1,59
22423,0 4,65
13318,9 3,04
5657,8 0,78
12414,1 1,01
8586,7 3,41
14651,3 2,38
12523,8 3,64
13810,8 5,27
10049,0 3,66
20018,6 7,29
13741,9 1,11
7026,9 0,81
7429,0 2,95
15117,1 5,77
6088,5 2,32
15965,4 4,65
9485,7 1,35
9349,2 0,88
19164,4 1,09
14647,2 3,35
15552,4 3,20
11312,9 2,34
3428,8 0,28
5790,9 0,36
15672,9 4,79
5177,7 0,18
4662,1 0,97
10138,9 2,32
16017,8 0,56
26392,1 3,38
9664,4 2,24
3493,7 0,28
10849,5 0,38
3722,5 0,11
7318,4 2,91

12775,5 3,72

7684,6 3,05
7612,6 1,05
9880,4 1,41
19496,7 1,11
14097,8 2,92
16912,7 3,51
18852,1 4,31
5404,8 0,75
13942,0 3,23
11028,7 1,57
16803,8 0,96
13167,6 3,05
13105,8 2,13
29840,5 1,70
12410,8 1,71
13492,1 4,12
10893,0 0,68
12250,8 2,54
15211,0 5,54
4601,6 0,16
15256,5 4,66
12654,5 3,87
13565,8 1,93
5499,5 0,28
9654,5 2,00
9762,0 0,79
11183,2 0,39
10436,7 4,14
8730,3 1,24

19127,7 1,09

7322,8 0,26
9395,4 1,94

7365,6 0,25

5244,1 2,00
12353,7 0,42
2862,6 0,15
5061,1 0,18
14376,9 3,29
10700,6 1,74
29440,7 5,85
9096,4 0,85
7909,8 0,40
7032,8 0,97
6019,3 2,30
14298,8 2,33
18226,9 5,30

17372,3 3,97

8068,4 0,51
20352,4 4,19
12653,1 0,72
7703,8 1,10
9756,9 1,39
8312,5 0,67
6541,4 0,93
13889,8 5,30
4184,0 0,15
10786,1 3,93
4892,2 0,25
18339,2 3,78
13447,8 0,46
7555,5 3,00
12890,3 1,65
17215,8 6,27
12832,8 1,04
12743,4 2,63
8985,6 0,31
13988,3 1,31
6787,7 0,55
11032,3 3,37
15189,2 2,47
1520,1 0,05
36144,8 10,51
10594,0 0,36
4751,8 1,89
7479,5 0,86
11367,1 2,36
8162,2 0,77
9030,6 2,09
7965,2 1,85

9751,0 1,39
7012,6 0,66
27702,5 8,06
16265,9 3,37
3894,6 0,11
5156,4 0,42
5994,3 0,20
14469,0 3,31
7810,8 0,23
19258,6 2,47
753,4 5,97
3171,1 32,04
7262,5 0,26
6544,8 0,22
8310,5 1,06
8187,1 0,94
18448,9 5,64
7605,4 0,62
10731,2 1,52
7303,4 1,01
6473,8 0,22
8483,4 1,38
9265,9 0,32
9651,2 1,11
4606,0 0,29
5471,4 0,51
7326,5 0,26
9153,3 2,80
9662,8 1,11
13479,4 1,73
8855,9 2,02
10707,2 1,74
5840,8 0,67
7454,7 1,06
11746,2 1,91
9915,7 0,35
7422,6 1,53
9398,4 0,76
8592,2 0,70
5999,5 1,39
10221,1 1,45
13023,9 2,68
8864,2 2,05
8594,4 0,29
13014,2 2,68
11001,4 2,27
11047,5 0,32
7733,1 0,27
11342,6 0,58
9809,6 2,27
11183,6 4,44
18498,7 3,81
8440,8 1,20
4845,6 0,69
4495,9 0,36
6474,6 0,22
12625,7 0,79
10469,3 0,98

15516,3 0,88

7835,6 1,08

5162,6 0,18
12068,6 0,98
6308,0 0,32
6582,6 0,41
16539,8 3,29
4089,6 0,58
12035,8 2,49
10183,3 1,66
10024,2 1,43
8899,1 2,72
17198,0 0,98
24104,1 4,79

8737,0 1,42
7533,4 0,26
26864,4 7,81
3456,9 0,80
6951,2 0,80
13642,5 2,22
12375,5 1,58
5021,9 1,92
10462,1 0,98
4551,0 1,80
8096,2 0,76
5879,9 0,17
5834,7 0,83
8515,0 3,38
8245,1 1,14
7957,8 0,28
6001,6 2,29
14728,6 3,41
3581,0 0,22
9053,6 3,60
13594,9 0,47
9618,4 1,33
7060,9 1,00
9022,7 0,73
21188,7 7,71
11016,9 4,21
10034,8 3,98
9721,9 2,22
8612,3 0,81
2042,0 10,60
5945,1 0,20
16253,2 3,77
14880,1 3,45

5447,0 0,16

7847,1 3,11
10014,0 3,97
5380,7 2,13
8426,2 1,37
7049,9 0,57
10724,6 0,67
10931,9 2,27
5309,8 0,61
6213,7 0,86
6620,0 0,23
2985,0 0,09


9700,2 1,24

9339,6 1,29

3026,3 0,11
13346,0 1,89
13216,7 0,75
7586,0 1,51

9083,4 0,46
5054,4 0,17
5477,6 2,18
8145,7 0,28
2474,0 0,09
8121,8 0,66
11719,9 3,58
6160,9 1,88
6243,0 1,02
9798,4 1,59
6597,9 0,23
2590,0 0,13
5855,1 0,37
12307,5 2,81
10627,0 0,86
3167,8 0,45
8630,9 2,00
6590,1 0,41
10742,7 1,01
6458,6 0,41
23657,4 1,35
6903,0 0,79
8562,3 3,12
9072,3 0,31
14905,1 0,85
11215,1 2,32
9786,2 2,27
16527,8 3,41
27985,1 5,56
7723,1 0,26
8319,7 0,68
19340,8 4,01
8954,2 0,84
12898,5 3,75
12002,1 2,47
21948,4 6,39
12319,1 0,42
8509,7 1,09
2260,5 0,14
17098,9 3,54
8096,4 0,41
9041,2 1,04
8706,6 2,02
5681,3 0,19
19697,6 2,52
22043,6 1,25
12587,1 0,43
29408,1 6,09
6631,6 0,23
12669,4 2,52
8864,9 1,26
3691,0 1,46

8981,7 0,73

6364,1 0,60
5210,7 0,60
12545,3 0,43
29005,5 3,71
9458,6 3,61
8376,8 0,43
17518,5 1,00
10285,7 2,35
10601,8 1,50
6997,8 0,20
7957,6 1,13
10949,9 1,51
18935,1 5,51
8675,8 1,11
20789,8 1,18
12562,1 4,57
8751,8 0,30
5835,4 0,55
7136,2 0,25
3741,4 0,35
6874,2 0,20
7547,9 0,38
10005,7 1,42
11770,0 1,67
10622,8 2,19
15237,2 3,48
27369,5 1,56
7048,6 1,61
27633,4 10,06
12776,9 0,73
13215,5 1,52
4726,5 0,44
10492,0 1,49
9067,1 0,46
13479,5 0,46
10229,6 0,35
6858,3 0,20
8721,2 1,99
9701,4 1,58
17396,9 5,31
13157,6 4,02
9273,0 0,47
12158,0 1,98
16740,3 4,86
15243,5 4,44
5380,4 0,34
5980,2 0,21
9476,4 1,54
6182,9 0,88
9210,0 1,50
4773,0 0,55
15216,3 2,48
8441,6 1,74
20942,7 1,19
50405,1 10,02
10047,6 2,00
7723,4 3,06
12361,4 1,76
4614,0 1,84
9352,5 0,48
6406,9 0,22
27067,2 0,95
11881,9 2,72
16388,3 2,67
8534,9 0,69
17754,7 6,46
7123,1 1,01
29891,3 5,94
6378,8 0,22
16908,2 6,46
10734,0 4,10
13426,5 3,07
7724,8 1,79
16110,5 2,29
7592,5 1,24

5035,9 0,32

11661,9 1,09
9107,1 2,11
7471,1 1,22
8484,0 1,21
9147,4 1,30
2641,2 0,34
4987,0 0,40
18953,0 5,79
9487,4 0,33
11496,9 2,66
6620,1 0,54
17844,8 2,90
5127,5 0,15
4811,6 0,99
5055,8 0,18
12606,1 2,88
6104,2 0,21
8371,6 0,28
3688,1 0,30
1503,5 0,17
10749,5 1,53
9952,8 3,04
6139,1 0,58
3857,0 0,13
30581,4 1,74
7019,6 0,36
8149,2 0,51

10699,6 1,74

6365,3 0,73
9881,3 2,26
4373,8 0,13

105400,9 13,49

83579,0 13,60

57684,3 11,88


57636,7

14715

87025,1 20,17

59516,5 11,83

3794,6


59592,5 17,31

48513,3 2,47

51613,1 20,49

87707,6 12,44

75286,5 4,29

30906,4 4,26

20582,4 0,70

38867,1 3,15

57408,3 11,90

42064,3 4,83

56034,9 17,12

30512,2 1,08

61785,6 23,59

75814,4 17,33

57870,5 8,24

49470,6 18,01

64198,6 6,02

563794

11832,1 5,41
7356661,8 1590915,7

Додаток N 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з
місцевими бюджетами на 2004 рік

тис. грн

-----------------------------------------------------------------------------
Код бюджету| Назва місцевого | Додаткова дотація з |
| бюджету | державного бюджету |----------------------
| адміністративно- | на: |
| територіальної |---------------------+----------------------
| одиниці |зменшення | забезпе- | виплату | надання |
| |фактичних | чення |допомоги |передбаче-|
| |диспропор-|утримання |сім'ям з |них чинним|
| |цій між |соціальної| дітьми, |законодав-|
| |місцевими | інфра- |малозабез-| ством |
| |бюджетами |структури | печеним |пільг ве- |
| | через | міста |сім'ям та | теранам |
| | нерівно- |Славутича |інвалідам | війни і |
| | мірність | |з дитинст-|праці, ве-|
| | мережі | | ва і | теранам |
| |бюджетних | | дітям- |військової|
| | установ | |інвалідам | служби, |
| | | | |ветеранам |
| | | | | органів |
| | | | |внутрішніх|
| | | | |справ, ре-|
| | | | |абілітова-|
| | | | |ним грома-|
| | | | |дянам, які|
| | | | |стали ін- |
| | | | | валідами |
| | | | |внаслідок |
| | | | | репресій |
| | | | |або є пен-|
| | | | |сіонерами,|
| | | | | громадя- |
| | | | | нам, які |
| | | | |постражда-|
| | | | |ли вналі- |
| | | | |док Чорно-|
| | | | |бильської |
| | | | |катастро- |
| | | | | фи та |
| | | | | житлових |
| | | | | субсидій |
| | | | |населенню |
| | | | |на оплату |
| | | | | електро- |
| | | | | енергії, |
| | | | |природного|
| | | | |газу, пос-|
| | | | | луг теп- |
| | | | |ло-, водо-|
| | | | |постачання|
| | | | |і водовід-|
| | | | | ведення, |
| | | | |квартирної|
| | | | | плати, |
| | | | |вивезення |
| | | | |побутового|
| | | | |сміття та |
| | | | | рідких |
| | | | | нечистот |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

01100000000 Бюджет Автономної 14200,7 66518,0 60809,3
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет 11664,7 94890,1 52823,2
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет 7454,1 107252,5 39661,9
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет 22368,9 104182,8 172784,2
Дніпропетровської
області

05100000000 Обласний бюджет 29135,3 93935,5 173905,7
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет 9458,4 49996,3 54340,1
Житомирської області

07100000000 Обласний бюджет 8931,4 54192,5 22226,1
Закарпатської області

08100000000 Обласний бюджет 12287,6 49319,5 70440,8
Запорізької області

09100000000 Обласний бюджет 9857,6 98276,4 53418,0
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет 11722,1 42119,5 120631,6
Київської області

11100000000 Обласний бюджет 7458,1 43475,6 39411,6
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет 14963,6 70801,0 96362,9
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет 17352,0 144135,4 131363,5
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет 8455,2 50031,6 45781,5
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет 15884,2 87303,1 96460,8
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет 10631,8 44166,6 99191,7
Полтавської області

17100000000 Обласний бюджет 8223,6 67521,7 45224,0
Рівненської області

18100000000 Обласний бюджет 8209,8 43236,0 63515,6
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет 7568,3 81770,7 47277,2
Тернопільської
області

20100000000 Обласний бюджет 17432,7 70119,8 163024,2
Харківської області

21100000000 Обласний бюджет 7782,7 40317,3 24032,5
Херсонської області

22100000000 Обласний бюджет 9638,0 61700,1 63139,1
Хмельницької області

23100000000 Обласний бюджет 9276,2 63024,6 61102,1
Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет 6150,9 65747,4 16904,6
Чернівецької області

25100000000 Обласний бюджет 8158,6 60459,1 61245,8
Чернігівської області

26000000000 Міський бюджет 33018,2 279579,9
міста Києва

27000000000 Міський бюджет 7106,5 12686,3
міста Севастополя

06204000000 Міський бюджет
міста Новоград-
Волинський

10209000000 Міський бюджет 3000
міста Славутича

05203000000 Міський бюджет
міста Артемівська

04204000000 Міський бюджет
міста Жовті Води

08201000000 Міський бюджет
міста Запоріжжя

01211000000 Міський бюджет
міста Ялти

10202000000 Міський бюджет
міста Біла Церква

16203000000 Міський бюджет
міста Кременчуга

11201000000 Міський бюджет
міста Кіровограда

22202000000 Міський бюджет міста
Кам'янець-Подільський

05219000000 Міський бюджет міста
Макіївки

13201000000 Міський бюджет
міста Львова

02204000000 Міський бюджет
міста Ладижина

15201000000 Міський бюджет
міста Одеси

16201000000 Міський бюджет
міста Полтави

23203000000 Міський бюджет
міста Золотоноши

12214000000 Міський бюджет
міста Стаханова

18202000000 Міський бюджет
міста Глухова

01210000000 Міський бюджет
міста Феодосії

23204000000 Міський бюджет
міста Канева

24201000000 Міський бюджет
міста Чернівці

20201000000 Міський бюджет
міста Харкова

20207000000 Міський бюджет
міста Чугуєва

19306000000 Збаразький районний
бюджет

05301000000 Амвросіївський
районний бюджет

05316000000 Шахтарський
районний бюджет

25313000000 Новгород-Сіверський
районний бюджет

06302000000 Баранівський
районний бюджет

06307000000 Ємільченський
районний бюджет

06317000000 Олевський районний
бюджет

22310000000 Летичівський
районний бюджет

25301000000 Бахмацький
районний бюджет

24311000000 Хотинський
районний бюджет

02304000000 Гайсинський
районний бюджет

02318000000 Теплицький районний
бюджет

02321000000 Тростянецький
районний бюджет

02322000000 Тульчинський
районний бюджет

23318000000 Чигиринський
районний бюджет

ВСЬОГО 294266,5 3000 1794617,8 2167344,2

Продовження таблиці

------------------------------------------------------------------------------
Субвенції з державного бюджету |
-------------------------------------------------------------------+----------
Субвенція загального фонду на: |
-------------------------------------------------------------------+----------
надання | надання |вико- |компен- |будівництво|на покрит-|на за-|погашення
передба-| пільг |нання | сацію |і придбання|тя витрат |ходи |боргу по
чених |ветеранам |заходів| втрат | житла |пов'язаних|пов'я-|відсотках
чинним | війни і |щодо |доходів | військово-| з переда-|зані |за кредит,
законо- | праці, |радіа- |внаслі- |службовцям,| чею в |із за-|наданий у
давством |військової|ційного|док роз-| особам |комунальну|вершен|1997 році
пільг ве-| служби, |та со- |міщення | рядового і|власність |ням ре|відкритим
теранам | органів |ціаль- |на тери-| началь- |житлового |конст-|акціонер-
війни і |внутрішніх|ного | торії | ницького | фонду і |рукції|ним това-
праці, | справ, |захисту| міста | складу | інших |Доне- | риством
ветеранам| реабілі- |насе- | Чорно- |крімінально| об'єктів |цької |"Державний
військо- | тованим |лення | морсь- | виконавчої|соціальної|облас-| ощадний
вої служ-| громадя- |міста | кого | системи та|інфрастру-|ної | банк
би, вете-| нам, які |Жовті | Флоту | органів | ктури |травма| України"
ранам ор-| стали |Води |Російсь-| внутрішніх|Макіївсь- |тологі|Рівненсь-
ганів |інвалідами| |Федера- | справ, в |кого мета-|чної |кій облас-
внутріш- |внаслідок | | ції | тому числі|лургійного|лікар-| ній дер-
ніх |репресій, | | | звільненим|комбінату |ні | жавній
справ, |або є пен-| | | у запас |ім. Кірова| |адмініст-
громадя- |сіонерами,| | | або | | |рації на
нам, які | громадя- | | | відставку | | |погашення
постраж- |нами, які | | | за станом | | |заборгова-
дали | постраж- | | | здоров'я, | | |ності по
внаслідок| дали | | | віком, | | |заробітній
Чорно- |внаслідок | | | вислугою | | |платі та
бильської|Чорнобиль-| | | років та у| | |соціальних
катастро-|ської ка- | | | зв'язку із| | |виплатах
фи, та |тастрофи, | | |скороченням| | |
житлових | з послуг | | |штатів, які| | |
субсидій |зв'язку та| | |перебувають| | |
населенню|інших пе- | | |на квартир-| | |
на |редбачених| | |ному обліку| | |
придбання|законодав-| | | за місцем | | |
твердого | ством | | |проживання,| | |
та рідко-| пільг | | | членам | | |
го пічно-| (крім | | | сімей з | | |
го побу- | пільг на | | | числа цих | | |
тового |одержання | | | осіб, які | | |
палива і | ліків, | | | загинули | | |
скрапле- | зубопро- | | | під час | | |
ного газу|тезування,| | | виконання | | |
| оплату | | | ними | | |
| електро- | | | службових | | |
| енергії, | | |обов'язків,| | |
|природного| | | а також | | |
| і скрап- | | | учасникам | | |
| леного | | |бойових дій| | |
| газу, | | | в Афганіс-| | |
| твердого | | | тані та | | |
|та рідкого| | | воєнних | | |
| пічного | | | конфліктів| | |
|побутового| | |у зарубіж- | | |
| палива, | | |них країнах| | |
| послуг | | | | | |
| тепло-, | | | | | |
|водопоста-| | | | | |
| чання і | | | | | |
| водовід- | | | | | |
| ведення, | | | | | |
|квартирної| | | | | |
| плати, | | | | | |
|вивезення | | | | | |
|побутового| | | | | |
|сміття та | | | | | |
| рідких | | | | | |
|нечистот) | | | | | |
|та компен-| | | | | |
| сацію за | | | | | |
|пільговий | | | | | |
| проїзд | | | | | |
| окремих | | | | | |
|категорій | | | | | |
|громадян | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

14759,1 23770,0 10633,6


61706,0 23211,1 8296,1


12426,1 12305,4 834,4


11972,0 46631,6 10595,1

21042,2 60229,2 6692,7 10000,0


29748,9 20063,9 7492,5


7519,1 10543,4 2965,8


20176,6 25567,5 3314,6


11761,2 14639,9 3426,3

22251,2 26694,2 4141,3


25491,0 14109,2 2497,5

16758,1 32799,8 2545,7


11945,1 29264,0 1485,8


10258,6 15030,9 4873,6

36953,2 30725,8 13397,0


11103,6 21936,2 6228,3


6939,6 12782,1 3436,0


20614,7 16730,8 3858,0


12314,0 13839,8 2364,5

18514,6 37849,2 15245,0


20364,7 13647,5 1940,6


41800,8 18942,6 7608,1


27615,8 19893,7 3493,8


20632,1 9615,7 2358,7


13629,2 18163,0 6496,2


300,6 44561,2 5035,5


1021,2 4970,4 31790,5 597,4


7000,0


20000

509619,3 618518,1 7000 31790,5 141854,1 20000 10000 1719,4

14759,1 23770,0 10633,6

------------------------------------------------------------------------------
Код бюджету| Назва місцевого |---------------------------------------------
| бюджету |
| адміністративно- |---------------------------------------------
| територіальної | пога- |соці- | закін-| виконання | розви-|
| одиниці | шення |ально-| чення | Постанови | ток та|
| |основної |еконо-| будів-| Верховної | збере-|
| | суми |мічний| ництва| Ради | ження |
| |боргу за |розви-|Шевчен-| України | істо- |
| | креди- |ток | ківсь-| від | ричної|
| | тами, | | кого | 18 вересня| забу- |
| |наданими | | куль- | 2003 року | дови у|
| | у | | тур- | N 1199-IV | цент- |
| |1999 році| | ного | |ральній|
| |відкритим| | центру|"Про Заходи|частині|
| |акціонер-| | | щодо під- | міст |
| |ним това-| | | тримки | |
| | риством | | | соціально-| |
| |"Держав- | | | економіч- | |
| |ний ощад-| | | ного | |
| |ний банк | | | розвитку | |
| |України" | | | міста | |
| | Закар- | | | Харкова у | |
| |патській | | |зв'язку із | |
| |обласній | | | 350-річчям| |
| |державній| | |заснування"| |
| |адмініс- | | | | |
| |трації на| | | | |
| |ліквіда- | | | | |
| |цію нас- | | | | |
| | лідків | | | | |
| | стихій- | | | | |
| |ного лиха| | | | |
------------------------------------------------------------------------------

01100000000 Бюджет Автономної 10000
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетровської
області

05100000000 Обласний бюджет
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет
Житомирської області

07100000000 Обласний бюджет 6147
Закарпатської
області

08100000000 Обласний бюджет
Запорізької області

09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет
Київської області

11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет
Полтавської області

17100000000 Обласний бюджет
Рівненської області

18100000000 Обласний бюджет
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської
області

20100000000 Обласний бюджет 45000
Харківської області

21100000000 Обласний бюджет
Херсонської області

22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької області

23100000000 Обласний бюджет
Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької області

25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської
області

26000000000 Міський бюджет
міста Києва

27000000000 Міський бюджет
міста Севастополя

06204000000 Міський бюджет міста 1450
Новоград-Волинський

10209000000 Міський бюджет
міста Славутича

05203000000 Міський бюджет
міста Артемівська

04204000000 Міський бюджет
міста Жовті Води

08201000000 Міський бюджет
міста Запоріжжя

01211000000 Міський бюджет
міста Ялти

10202000000 Міський бюджет
міста Біла Церква

16203000000 Міський бюджет 4000
міста Кременчуга

11201000000 Міський бюджет
міста Кіровограда

22202000000 Міський бюджет міста
Кам'янець-Подільський

05219000000 Міський бюджет
міста Макіївки

13201000000 Міський бюджет 5000
міста Львова

02204000000 Міський бюджет 150
міста Ладижина

15201000000 Міський бюджет 3000
міста Одеси

16201000000 Міський бюджет 2000
міста Полтави

23203000000 Міський бюджет 3000
міста Золотоноши

12214000000 Міський бюджет 5000
міста Стаханова

18202000000 Міський бюджет 2000
міста Глухова

01210000000 Міський бюджет
міста Феодосії

23204000000 Міський бюджет 2000
міста Канева

24201000000 Міський бюджет 500
міста Чернівці

20201000000 Міський бюджет 70000
міста Харкова

20207000000 Міський бюджет 1500
міста Чугуєва

19306000000 Збаразький 1500
районний бюджет

05301000000 Амвросіївський 2000
районний бюджет

05316000000 Шахтарський 2000
районний бюджет

25313000000 Новгород-Сіверський
районний бюджет

06302000000 Баранівський 700
районний бюджет

06307000000 Ємільченський 700
районний бюджет

06317000000 Олевський районний 750
бюджет

22310000000 Летичівський
районний бюджет

25301000000 Бахмацький
районний бюджет

24311000000 Хотинський
районний бюджет

02304000000 Гайсинський 1095
районний бюджет

02318000000 Теплицький 770
районний бюджет

02321000000 Тростянецький 880
районний бюджет

02322000000 Тульчинський 820
районний бюджет

23318000000 Чигиринський 500
районний бюджет

ВСЬОГО 6147 34815 2000 115000 14500

Продовження таблиці

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
розви-| розви-| вико- | рес- | роз- | рекон-|будів-|збере-|рекон-| збере-|
ток | ток | нання | тав- | робку | струк-|ництво|ження |струк-| ження |
Наці- | Дер- | Комп- | рацію | про- | цію |мосто-|та ро-|цію та| істо- |
ональ-| жав- | лекс- | і ре- | ектно-| авто- | вого |звиток| рес- | ричної|
ного | ного | ної | монт- | кош- | дорож-|пере- |Наці- | тав- | фор- |
Істо- | Істо- | про- | ні | торис-| ньої | ходу |ональ-|рацію | теці |
рико- | рико- | грами | робо- | ної | части-|через | ного |істо- |"Хотин"|
архі- | куль- | збере-| ти для| доку- | ни |річку |запо- |рико- |у місті|
тек- | тур- | ження | Палацу| мента-| двоя- | Пів- | від- |архі- | Хотин |
турно-| ного | пам'я-|Потоць-| ції та| рус- |денний| ника | тек- | |
го за-| запо- | ток | кого у| поча- | ного |Буг у |"Хор- |турних| |
повід-| від- | Дер- | місті | ток | мосту |місті |тиця" |пам'я-| |
ника | ника | жав- | Туль- | будів-| через |Мико- | |ток та| |
Кам'я-|
нець" | біж" | істо- | | авто- | Дніпро| | |тивних| |
| | рико- | | транс-|у місті| | |споруд| |
| | куль- | | порт- |Дніпро-| | | | |
| | тур- | | ної | пет- | | | | |
| | ного | | магіс-|ровську| | | | |
| | запо- | | тралі | | | | | |
| | від- | | через | | | | | |
| | ника | | річку | | | | | |
| | "Геть-| | Дніпро| | | | | |
| |манська| |у місті| | | | | |
| | сто- | | Запо- | | | | | |
| | лиця" | | ріжжі | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------


10000

3000

3000


5000

5000


500


500


500


1000

500

500 500 500 500 5000 10000 3000 3000 5000 1000


Продовження таблиці

                     -----------------------------------
------+----------------------------
| |
------+--------------+-------------
вве- | реалі-|рекон-|комп- |соці-
дення | зацію |струк-|лекс- |ально-
пус- | про- | цію | ну | еко-
кового| грами |музею |рекон-|номіч-
комп- | відро-|М. Во-|струк-| ний
лексу | дження|лошина|цію та|розви-
облас-|дендро-| | рес- | ток
ного | парку | |тавра-|міста
онко- | "Олек-| | цію | у
логіч-| сан- | |Одесь-|зв'яз-
ного | дрія" | | кого | ку з
дис- | | | дер- |підго-
пан- | | |жавно-|товкою
серу | | | го | до
| | |акаде-| від-
| | | міч- | зна-
| | | ного |чення
| | |театру|у 2004
| | |опери | році
| | | та | 250-
| | |балету| річ-
| | | | ного
| | | |ювілею
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
-----------------------------------

30000


3000

1000

1000

500

3000 1000 500 30000 1000


------------------------------------------------------------------------
Код бюджету| Назва місцевого |---------------------------------------
| бюджету |
| адміністративно- |
| територіальної |---------------------------------------
| одиниці | лікві- | безоп- | будів- | прове- |
| | дацію | латне | ництво | дення |
| | нас- | забез- |метропо-| невід- |
| | лідків | печення | літену |кладних |
| | сти- | вугіллям | |віднов- |
| |хійного | на побу- | |люваль- |
| | лиха у | тові | | них |
| | Закар- | потреби | |робіт в |
| | патсь- | особам, | | цент- |
| | кій та | що мають | |ральній |
| | Івано- | таке | |районній|
| | Франк- | право | |лікарні |
| |івській | згідно | | |
| |областях| статті 48 | | |
| | | Гірничого | | |
| | | закону | | |
| | | України | | |
| | |( 1127-14 )| | |
------------------------------------------------------------------------

01100000000 Бюджет Автономної
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет 1926
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетровської 1950 25000
області

05100000000 Обласний бюджет 103623 11000
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет 559
Житомирської області

07100000000 Обласний бюджет 15000 473
Закарпатської
області

08100000000 Обласний бюджет
Запорізької області

09100000000 Обласний бюджет 5000
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет
Київської області

11100000000 Обласний бюджет 4132
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет 83280
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет 599
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет
Полтавської області

17100000000 Обласний бюджет
Рівненської області

18100000000 Обласний бюджет
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської
області

20100000000 Обласний бюджет 10000
Харківської області

21100000000 Обласний бюджет
Херсонської області

22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької області

23100000000 Обласний бюджет 3458
Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької області

25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської області

26000000000 Міський бюджет 40000
міста Києва

27000000000 Міський бюджет
міста Севастополя

06204000000 Міський бюджет міста
Новоград-Волинський

10209000000 Міський бюджет
міста Славутича

05203000000 Міський бюджет міста
Артемівська

04204000000 Міський бюджет міста
Жовті Води

08201000000 Міський бюджет
міста Запоріжжя

01211000000 Міський бюджет
міста Ялти

10202000000 Міський бюджет
міста Біла Церква

16203000000 Міський бюджет
міста Кременчуга

11201000000 Міський бюджет
міста Кіровограда

22202000000 Міський бюджет міста
Кам'янець-Подільський

05219000000 Міський бюджет
міста Макіївки

13201000000 Міський бюджет
міста Львова

02204000000 Міський бюджет
міста Ладижина

15201000000 Міський бюджет
міста Одеси

16201000000 Міський бюджет
міста Полтави

23203000000 Міський бюджет
міста Золотоноши

12214000000 Міський бюджет
міста Стаханова

18202000000 Міський бюджет
міста Глухова

01210000000 Міський бюджет
міста Феодосії

23204000000 Міський бюджет
міста Канева

24201000000 Міський бюджет
міста Чернівці

20201000000 Міський бюджет
міста Харкова

20207000000 Міський бюджет
міста Чугуєва

19306000000 Збаразький
районний бюджет

05301000000 Амвросіївський
районний бюджет

05316000000 Шахтарський
районний бюджет

25313000000 Новгород-Сіверський 7000
районний бюджет

06302000000 Баранівський
районний бюджет

06307000000 Ємільченський
районний бюджет

06317000000 Олевський районний
бюджет

22310000000 Летичівський
районний бюджет

25301000000 Бахмацький районний
бюджет

24311000000 Хотинський районний
бюджет

02304000000 Гайсинський районний
бюджет

02318000000 Теплицький районний
бюджет

02321000000 Тростянецький
районний бюджет

02322000000 Тульчинський
районний бюджет

23318000000 Чигиринський
районний бюджет

ВСЬОГО 20000 200000 86000 7000

Продовження таблиці

     -------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------|Розрахунковий
|Субвенція спеціального |обсяг доходів
| на: | загального
-----------------------------+-----------------------| фонду
будів-| будів-|рекон-|будів-| будів-| пога- | лікві-| Державного
ництво| ництво|струк-|ництво| ництво| шення | дацію | бюджету
облас-| водо- | цію | та |ультра-| забор-| нас- | України, за
ного |очисної|колиш-|прид- | корот-| гова- | лідків| рахунок яких
проти-|станції|нього |бання | кохви-| ності | аварії| здійснюється
тубер-| |будин-|житла | льових|з пільг| на | перахування
кульоз-| | ку | для |центрів| насе- |очисних| дотації
ного | |Держ- |інва- | та | ленню | спору-| вирівнювання
дис- | |прому |лідів-| прид- | за | дах |
пансеру| | |глухих| бання | надані| міста |
| | | та | радіо-|послуги|Харкова|
| | |інва- | прий- |зв'язку| |
| | |лідів-| мачів | | |
| | |сліпих|жителям| | |
| | | | сіл і | | |
| | | | селищ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------

270 3868,3 781108,0


170 10500 2926,1 614593,5


140 2661,1 485387,0

190 13237,8 2891258,1


340 9037,8 3450231,6


190 344,0 431441,0


230 150,2 503156,1

190 3477,5 1594355,1


140 1949,9 328812,9

210 1600,7 1968009,2


140 4751,5 214258,0

205 8496,9 705135,9


205 7456,5 1756527,8


140 3009,8 725405,5

210 11256,1 2940025,7


5000 230 4007,7 1232535,3


150 27,5 482519,4


200 4166,5 870206,7

150 2318,1 327323,0


5000 190 4756,4 2836077,4


140 1621,3 261924,0


140 5193,4 437577,8


160 3808,0 702214,4


250 1699,5 274750,5


110 1873,3 1065807,8


250 34374,7 12765950,0


60 329,4 218783,0

5000

26250


5000 5000 5000 5000 10500 138400 26250 40865374,7Додаток N 7
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Розподіл витрат у 2004 році, які здійснюються
за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на
випадок безробіття, на створення нових робочих
місць працівникам вугільної промисловості, які
вивільняються у зв'язку із закриттям шахт

   ------------------------------------------------------------------
|Обсяг коштів на створення
Назва |нових робочих місць
адміністративно-територіальної |працівникам вугільної
одиниці |промисловості, які
|вивільняються у зв'язку
|із закриттям шахт
------------------------------------------------------------------

Волинська область 3 430,7

Донецька область 51 328,2

Житомирська область 635,8

Кіровоградська область 5 335,9

Луганська область 38 115,3

Львівська область 2 414,1

Черкаська область 5 462,8

Чернігівська область 635,7

ВСЬОГО 107 358,5


Додаток N 8
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Перелік органів, за якими закріплено контроль
за справлянням (стягненням) платежів до бюджету

   ------------------------------------------------------------------
Назва органу |Коди класифікації доходів Державного бюджету
---------------------+--------------------------------------------
Державна податкова |11010000; 11010100; 11010200; 11010300;
адміністрація |11010400; 11010500; 11010600; 11020000;
України |11020100; 11020200; 11020300; 11020400;
|11020500; 11020600; 11020700; 11020800;
|11020900; 11021000; 11021100; 11021300;
|11021400; 11021500; 11021600; 12020000;
|12020100; 1220200; 12020300; 12020400;
|13010000; 13010100; 13010200; 13010300;
|13020000; 13020200; 13020300; 13020400;
|13020500; 13030000; 13030100; 13030200;
|13030300; 13030400; 13030500; 13030600;
|13040000; 13040100; 13040200; 13050000;
|13050100; 13050200; 13050300; 13050400;
|13050500 (за актами перевірок); 13050600;
|13070000; 13070100; 13070200; 14010100;
|14010200; 14010300 (за актами перевірок та
|за векселями по давальницькій сировині);
|14010500; 14010600; 14020000; 14020100;
|14020200; 14020300; 14020400; 14020700;
|14020800; 14020900; 14021100; 14021600;
|14021700; 14021800; 14022100; 14030100
|(за актами перевірок та за векселями по
|давальницькій сировині); 14030200 (за актами
|перевірок та за векселями по давальницькій
|сировині); 14030300 (за продукцію, що
|підлягає маркуванню марками акцизного збору
|та за актами перевірок); 14030400 (за актами
|перевірок та за векселями по давальницькій
|сировині);
|
|14030700 (за продукцію, що підлягає
|маркуванню марками акцизного збору та за
|актами перевірок); 14030800 (за актами
|перевірок та за векселями по давальницькій
|сировині); 14030900 (за актами перевірок та
|за векселями по давальницькій сировині);
|14031100 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14031600 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14031700 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14031800 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14060100; 14060300 (за актами перевірок);
|14060500; 14060600; 14060900 (за актами
|перевірок); 14061000; 14061100; 14070000;
|14070100; 14070200; 14070300; 14070500;
|14070600; 14070700; 14070800; 14070900;
|14071000; 14071100; 14071200; 14071300;
|14071400; 14071500; 14071600; 14071700;
|14071800; 14080000; 15010100 (у разі
|непогашення векселя по давальницькій
|сировині); 15020100 (у разі непогашення
|векселя по давальницькій сировині);
|16010000; 16010100; 16010200; 16010300;
|16010400; 16010500; 16010600; 16010700;
|16010800; 16010900; 16011000; 16011100;
|16011200; 16011300; 16011400; 16011500;
|16011600; 16011700;
|
|16020000 (за актами перевірок); 16030000;
|16040000; 16040100; 16040200; 16040300;
|16050000; 16050100; 16050200; 16060000;
|16060100; 16060200; 21010000; 21030000;
|21060000; 21060100; 21060200; 21060300;
|21060400; 21060500; 21060600; 21060700;
|21060800; 21080000; 22080000 (за актами
|перевірок); 22090100 (за актами перевірок);
|22090200 (за актами перевірок); 22090300 (за
|актами перевірок); 22090400 (за актами
|перевірок); 22090500; 22110000 (за актами
|перевірок); 23010000 (за актами перевірок);
|23030000; 23030100; 23030200; 23030300 (за
|актами перевірок); 24030000; 24060300;
|24060500; 24061300; 24061400; 24061600 (за
|актами перевірок); 24080000; 24081000;
|24090000 (за актами перевірок); 24110100;
|24110200; 24120000 (за актами перевірок);
|31010000; 31020000 (за актами перевірок);
|34000000 (за актами перевірок); 50080000;
|50080100; 50080200; 50080300; 50110000 (за
|актами перевірок); 3511630 (код програмної
|класифікації видатків державного бюджету).
---------------------+--------------------------------------------
Державна митна |14010300; 14030100; 14030200; 14030300;
служба України |14030400; 14030700; 14030800; 14030900;
|14031100; 14031600; 14031700; 14031800;
|15010100; 15010200; 15010300; 15010400;
|15010500; 15020100; 15020200; 15020300;
|22100000; 22110000; 24010100.
---------------------+--------------------------------------------
Національний банк |14050000; 14060400; 21020000; 21040000.
України |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |14060200.
України з питань |
регуляторної |
політики та |
підприємництва |
---------------------+--------------------------------------------
Місцеві державні |14060300.
адміністрації |
---------------------+--------------------------------------------
Державне |14060300; 21050400; 21110000; 22020000;
казначейство |22040000; 24060200; 24060700; 24110100;
України |24110300; 24110400; 24110600; 24110700;
|24110800; 25010000; 25010100; 25010200;
|25010300; 25010400; 25020000; 25020100;
|25020200; 31020000; 33020000; 34000000;
|41000000; 41010100; 41010200; 41010300;
|41010400; 41010500; 41010600; 41010700;
|41010800; 41010900; 41020100; 41020300;
|41020400; 41020500; 41020900; 41030100;
|41030200; 41030300; 41030400; 41030500;
|41030600; 41030700; 41030800; 41030900;
|41031000; 41031100; 41031200; 41031300;
|41031400; 41031500; 41031600; 41031700;
|41031800; 41031900; 41032000; 41032100;
|41032200; 41032300; 42020000; 43010000.
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |14060400; 14060700; 32010000; 32020000.
економіки та з |
питань європейської |
інтеграції України |
---------------------+--------------------------------------------
Державна комісія з |14060800.
цінних паперів та |
фондового ринку |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Національна рада |14061200.
України з питань |
телебачення і |
радіомовлення |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |14061400; 24061400.
зв'язку та |
інформатизації |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Національна комісія |14061500; 24120000.
регулювання |
електроенергетики |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |15030000; 16020000; 21080100; 42010000.
закордонних справ |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |15050000; 21110000; 24110300.
аграрної політики |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |22120000; 22130000.
України по водному |
господарству |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |16020000; 22060000; 22090400.
внутрішніх справ |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Фонд державного |21050100; 21050200; 21050400; 22080000;
майна України |31030000.
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство палива |21050300; 24120000.
та енергетики |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Державна виконавча |22070000; 22090100; 22090200 (за рішеннями
служба України |господарського суду); 23010000; 23030000;
|23030300; 23030400; 24010000; 24010100;
|24010200; 24010300; 24010400.
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |22090300; 24060200.
України з питань |
науки та |
інтелектуальної |
власності |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |23020000.
України з питань |
технічного |
регулювання та |
споживчої політики |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |23030000; 23030400.
України з питань |
надзвичайних |
ситуацій та у |
справах захисту |
населення від |
наслідків |
Чорнобильської |
катастрофи |
---------------------+--------------------------------------------
Головне |24030000; 21050100 (за результатами
контрольно-ревізійне |реалізації матеріалів ревізій та перевірок);
управління |22080000 (за результатами реалізації
|матеріалів ревізій та перевірок); 23010000
|(за результатами реалізації матеріалів
|ревізій та перевірок); 25000000 (за
|результатами реалізації матеріалів ревізій
|та перевірок).
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство оборони |24050000; 42010000.
України |
---------------------+--------------------------------------------
Національне |24040000.
космічне агенство |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Національна |24050000.
акціонерна компанія |
"Нафтогаз України" |
---------------------+--------------------------------------------
Центральна виборча |24060600.
комісія |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |24061500; 24061800; 24090000; 50090000.
транспорту України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |14061600; 24061600.
екології |
та природних |
ресурсів України |
---------------------+--------------------------------------------
Пенсійний фонд |24140000; 24140100; 24140200; 24140300;
України |24140400; 24140500; 24140600; 50020100;
|50020200; 50020300; 50020400; 50020500.
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |32010000; 32020000.
України з |
державного |
матеріального |
резерву |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |33010000.
України по |
земельних ресурсах |
---------------------+--------------------------------------------
Фонд соціального |50030000; 50030100; 50030200; 50030300;
страхування з |50030400; 50030500; 50040000; 50040100;
тимчасової втрати |50040200; 50040300; 50040400; 50040500.
працездатності |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство охорони |24060400
здоров'я України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |24060800
культури і мистецтв |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство праці |50070000.
та соціальної |
політики України |

Додаток N 9
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Базові нормативи плати за користування надрами для
видобування корисних копалин

-----------------------------------------------------------------------------
Корисні копалини | Одиниця | Плата за | Плата | Плата у
| виміру | одиницю | за одиницю | відсотках
| | погашених | видобутих |до вартості
| | запасів, | корисних | видобутих
| | грн./тонну, | копалин | корисних
| |грн./куб. метр| грн./тонну, | копалин
| | |грн./куб. метр|
-----------------------------------------------------------------------------

Горючі корисні копалини

Нафта, конденсат тонн - 10,0

Газ природний тис. куб. - 2,0
метрів

Вугілля кам'яне тонн 0,27 -

Вугілля буре -"- 0,16 -

Торф -"- не встанов-
люється

Металеві корисні копалини

Залізна руда для тонн 0,7
збагачення

Залізна руда багата* -"- 2,5

Марганцева руда -"- 2,0

Титанова руда** куб. 0,16
метрів

Титано-цирконієва руда -"- 0,31

Нікелева руда (силікатна) тонн 3,5

Уранова руда -"- - 3

Сировина нерудна для
металургії

Бентонітова глина -"- 0,8

Глина вогнетривка -"- 0,6

Каолін вторинний -"- 0,6

Доломіт -"- 0,5

Флюсовий вапняк -"- 0,3

Кварцит та пісок -"- 0,5
кварцевий для металургії

Пісок формувальний -"- 0,4

Кварцит для виробництва -"- 0,7
кремнію

Гірничо-хімічна сировина

Сірчана руда -"- 1,0

Калійно-магнієва сіль -"- 1,0

Кухонна сіль (кам'яна) -"- 1,0

Крейда для содової -"- 1,0
промисловості

Вапняки для цукрової -"- 1,0
промисловості

Сировина для виробництва -"- 1,0
мінеральних пігментів

Гірничо-рудна сировина

Графітова руда тонн 1,0

Сировина для виготовлення кіло- не встанов-
оптичної та п'єзооптичної грамів люється
продукції

Сировина для виробництва тонн 1,0
адсорбційних матеріалів
(бентоніт, палигорскіт,
сапоніт, цеоліти)

Сировина для виробництва -"- 0,16
абразивних матеріалів

Пірофіліт -"- 10,0

Озокерит -"- 10,0

Сировина ювелірна кіло- 5***
(дорогоцінне каміння) грамів
(топаз, бурштин, грамів
моріон тощо) каратів

Сировина ювелірно-виробна кіло- 4***
(напівдорогоцінне грамів
каміння)

Сировина виробна тонн 4***
(виробне каміння) куб.
метрів

Сировина для
облицьовувальних
матеріалів

Високодекоративне куб. 5****
каміння (лабрадорит, метрів
граніти типу
капустинський

Інші види декоративного -"- 3****
каміння

Сировина будівельна
(у тому числі місцевого
значення)

Сировина для виготовлення тонн 2,0
цементу

Крейда і вапняк на вапно -"- 0,5

Гіпс -"- 0,5

Керамзитова сировина куб. 1,0
метрів

Цегельно-черепична -"- 1,0
сировина

Камінь будівельний -"- 2,0

Камінь пиляний -"- 2,0

Глина тугоплавка тонн 1,0

Пісок для виробництва -"- 2,0
скла

Польовошпатова сировина -"- 1,0

Каолін первинний -"- 1,0

Перліт -"- 0,35

Сировина для виробництва -"- 1,0
мінеральної вати

Піщано-гравійна сировина куб. 1,0
метрів

Бітуми тонн 2,0

Термальні підземні води -"- 0,1

Промислові підземні води -"- 0,05
(розсіл)

Ропа -"- 0,1

Мінеральні грязі та мул -"- 1,2


______________

* Для руд підземного видобутку в Криворізькому басейні не встановлюється.

** Для розсипних родовищ іршанської групи.

*** До вартості необробленої мінеральної продукції.

**** До вартості блочної продукції в розрахунку на обсяг погашених запасів.