Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
та деяких інших законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 25, ст. 177, N 26, ст. 189; із змінами, внесеними Законом України від 22 травня 2003 року N 849-IV:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "52.959.040,4" та "41.916.465" замінити відповідно цифрами "53.139.040,4" та "42.096.465";

у частині другій цифри "54.993.965,6" та "42.826.465" замінити відповідно цифрами "55.773.965,6" та "43.606.465";

у частині третій цифри "2.034.925,2" та "910.000" замінити відповідно цифрами "2.634.925,2" та "1.510.000";

2) статтю 10-1 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного згідно із Законом України від 22 травня 2003 року "Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного у 2003 році" ( 868-15 ) здійснюється за плату в розмірі не менше 59 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) у статті 11 цифри "8.588.474,8" замінити цифрами "8.700.974,8";

4) доповнити статтями 72-12, 72-13 та 72-14 такого змісту:

"Стаття 72-12. Установити, що кошти загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву" в сумі 400 000 тис. гривень спрямовуються Державним комітетом України з державного матеріального резерву виключно на закупівлю на аукціонах зернових культур, вирощених українськими товаровиробниками. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в місячний термін визначити порядок використання зазначених коштів.

Дозволити Державному комітету України з державного матеріального резерву здійснити реалізацію 200 тис. тонн зернових культур із незнижуваного запасу з наступним їх відновленням.

Стаття 72-13. Установити, що кошти загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському 360.000 тис. гривень спрямовуються Міністерством аграрної політики України на компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам за посіяне зерно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 72-14. Кабінету Міністрів України в повному обсязі забезпечити запровадження у 2003 році казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками";

5) у додатку N 1 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка N 1 до цього Закону;

6) у додатку N 2 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка N 2 до цього Закону;

7) у додатку N 3 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка N 3 до цього Закону.

2. Абзац перший пункту 1 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України від 22 травня 2003 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 849-15 ) та деяких інших законодавчих актів" доповнити такими словами "розділу XIV, який вводиться в дію з 1 жовтня 2003 року".

3. Абзац третій статті 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; із змінами, внесеними Законом України від 22 травня 2003 року N 849-IV доповнити словами "та на вина плодово-ягідні (код 2206) - 1,2 грн. за 1 літр".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1068-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2003 рік" та деяких інших
законів України"

Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Доходи Державного бюджету України на 2003 рік"

(тис. грн.)

Код  Найменування показників
згідно з бюджетною
класифікацією 
Всього  Загальний
фонд 
Спеціальний
фонд 
100000
150000


150400


200000
210000


210100


 
Податкові надходження
Податки на міжнародну
торгівлю та зовнішні
операції
Інші надходження від
зовнішньоекономічної
діяльності
Неподаткові надходження
Доходи від власності та
підприємницької
діяльності
Частина прибутку
(доходу) державних
підприємств, що
вилучається до бюджету 
34 292 413,1
3 135 454,1


168 000,0


15 623 102,4
5 953 190,0


420 000,0


 
32 430 421,7
3 015 891,0


168 000,0


7 133 131,3
5 417 520,0


420 000,0


 
1 861 991,4
119 563,1

8 489 971,1
535 670,0

 


 
Разом доходів (без
урахування міжбюджетних
трансфертів) 


50 740 128,4 


39 697 553,0 


11 042 575,4 
  ВСЬОГО ДОХОДІВ  53 139 040,4  42 096 465,0  11 042 575,4 

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2003 рік" та деяких інших
законів України"

Зміни до додатка N 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Фінансування Державного бюджету України на 2003 рік"

(тис. грн.)

Код
 
Найменування
 
Всього
 
Загальний фонд
 
Спеціальний
фонд 
  Загальне фінансування  2 634 925,2  1 510 000,0  1 124 925,2 
500000
 
Зовнішнє фінансування  1 184 090,6  289 389,3  894 701,3 
501000
 
Довгострокові
зобов'язання 
1 710 170,6  815 469,3  894 701,3 
501100
 
випуск
 
7 298 371,4  5 868 000,1  1 430 371,3 

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2003 рік" та деяких інших
законів України"

Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2003 рік"

(тис. грн.)

Код
програмної
класифікації
видатків
державного
бюджету
 
Код
функціо-нальної
класифікації
видатків

 
Найменування
згідно програмною
класифікацією
видатків
державного
бюджету  
1800000


  
Міністерство
культури і
мистецтв
України 
1801000 
 
Апарат Мініс-
терства
культури
і мистецтв
України 
1801180

 
0829

 
Заходи щодо
зміцнення
матеріально-
технічної
бази закладів
культури
системи
Міністерства
культури і
мистецтв
України   
в тому числі
реконструкція
стадіону в
м. Вінниця 
2800000


  
Міністерство
аграрної
політики
України 
2801000 
 
Апарат Мініс-
терства
аграрної
політики
України 
2801440

 
421

 
Здійснення
заходів
з подолання
наслідків
стихійного
лиха в
сільському
господарстві
та розвитку
аграрного
ринку 
3500000

 


 
Міністерство
фінансів
України 
3504000

 


 
Державне
казначейство
України 
3504010
 
0112
 
Керівництво
та управління
казначейським
обслугову-
ванням
бюджету 
5120000
 

 
Державний
комітет
України з
державного
матеріального
резерву 
5121000
 

 
Апарат
Державного
комітету з
державного
матеріального
резерву 
5121040


 
0220


 
Накопичення
(приріст) та
зберігання
матеріальних
цінностей
державного
матеріального
резерву 
5420000

 


 
Державний
комітет
України
з питань
фізичної
культури
і спорту 
5421000


  
Апарат
Державного
комітету
України з
питань
фізичної
культури
і спорту 
5421100
 
0810
 
Розвиток
матеріально-
технічної
бази
спорту вищих
досягнень   
в тому числі
реконструкція
стадіону в
м. Вінниця 
    Всього 

продовження таблиці

загальний фонд 
Всього  поточні  з них:  капітальні 
оплата
праці 
комунальні
послуги на
енергоносії 

288 352,4  224 713,0  52 800,7  6 791,3  63 639,4 
257 638,4  209 578,9  46 851,2  5 709,9  48 059,5 
5 000,0  0,0  0,0  0,0  5 000,0 

продовження таблиці

Спеціальний фонд  Разом: 
Всього  поточні  з них:  капітальні 
оплата
праці 
комунальні
послуги на
енергоносії 

39 338,2  31 429,3  10 930,8  1 656,4  7 908,9  327 690,6 
38 459,6  30 599,9  10 622,2  1 629,8  7 859,7  296 098,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5 000,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0 
507 836,2  413 142,3  83 012,3  36 969,5  138 193,9  2 542 207,3 
354 498,2  291 003,2  49 224,4  28 499,0  88 295,0  1 950 726,3 
          716 000,0 
289 953,1  9 528,5  3 297,9  267,8  94 104,6  4 628 227,3 
9 042,0  500,0  0,0  0,0  8 542,0  217 281,2 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  201 739,2 
385 993,8  86 837,0  2 701,3  2 492,5  299 156,8  807 634,9 
385 993,8  86 837,0  2 701,3  2 492,5  299 156,8  807 634,9 
355 050,0  59 175,3  0,0  0,0  295 874,7  765 050,0 
11 119,7  8 732,3  2 552,5  1 035,9  2 387,4  142 675,2 
11 119,7  8 732,3  2 552,5  1 035,9  2 387,4  50 439,1 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  14 000,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
12 167 500,  6 8 495 203,  7 1 325 021,  1 353 476,  6 2 698 330,  0 55 773 965,6