ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про кінематографію"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 114) такі зміни:

1. У статті 3:

а) абзаци дев'ятий, п'ятнадцятий, дев'ятнадцятий і двадцять другий викласти в такій редакції:

"демонстрування (публічний показ, публічне сповіщення і публічна демонстрація) фільму - професійна кінематографічна діяльність, що полягає в показі фільму глядачам у призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах), на відеоустановках, а також каналами мовлення телебачення";

"національний екранний час - сумарний час, протягом якого здійснюється демонстрування (публічний показ, публічне сповіщення і публічна демонстрація) фільмів у кіновідеомережі та на каналах мовлення телебачення України";

"продюсер фільму - фізична або юридична особа, яка організовує або організовує і фінансує виробництво та розповсюдження фільму";

"розповсюджувач (дистриб'ютор, прокатник) фільму - суб'єкт кінематографії, який має право на розповсюдження фільму";

б) доповнити абзацом такого змісту:

"професійна кінематографічна діяльність - діяльність, що провадиться суб'єктами кінематографії на професійній основі та є джерелом їх доходів".

2. Абзац п'ятий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

"демонстрування (публічного показу, публічного сповіщення і публічної демонстрації) фільмів - кінотеатри, кіноустановки, відеоустановки, канали мовлення телебачення (ефірного, кабельного, ефірно-кабельного, супутникового тощо)".

3. Статтю 8 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Усі суб'єкти професійної кінематографічної діяльності, які займаються виробництвом, розповсюдженням і демонструванням фільмів, вносяться до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, положення про який затверджується Кабінетом Міністрів України".

4. Статтю 13 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Початком фільму вважається перший кадр зображувального або звукового ряду незалежно від того, чи це титри, зображення чи фонограма. Кінцем фільму вважається останній кадр зображувального або звукового ряду, включаючи титри і знак охорони авторського права".

5. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Майнові права автора на фільм, права власності на
вихідні матеріали фільму та фільмокопії

Майнові права автора на фільм, права власності на вихідні матеріали фільму та фільмокопії можуть належати державі, юридичним та фізичним особам.

У разі створення фільму, вихідних матеріалів фільму та фільмокопій за рахунок коштів державного бюджету держава виступає суб'єктом майнових прав автора на фільм, права власності на вихідні матеріали фільму та фільмокопії відповідно до умов укладеного з автором фільму договору".

6. У статті 19:

а) частину другу виключити;

6) частину восьму викласти в такій редакції:

"Суб'єкти професійної кінематографічної діяльності, яким виділяються кошти з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, можуть користуватися послугами організацій поштового, телеграфного та телефонного зв'язку за тарифами, передбаченими для бюджетних організацій".

7. Статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Фінансова підтримка галузі кінематографії

Фінансова підтримка галузі кінематографії здійснюється за рахунок:

видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету України на державні програми розвитку кінематографії;

видатків місцевих бюджетів на програми підтримки кінематографії;

кредитів банків;

благодійних внесків і пожертвувань;

інших джерел, що не суперечать законодавству України.

Суми витрат на фінансову підтримку кінематографії в державному та місцевих бюджетах виділяються окремим рядком".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 травня 2003 року
N 763-IV