ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15 ) такі зміни:

1. У статті 1:

1) у частині першій цифри "39.511.422" та "10.509.453,9" замінити відповідно цифрами "39.463.422" та "10.557.453,9";

2) у частині другій цифри "40.421.422" та "11.634.379,1" замінити відповідно цифрами "40.373.422" та "11.682.379,1".

2. Пункт 25 статті 2 викласти в такій редакції:

"25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою".

3. Статтю 10 доповнити пунктом 25 такого змісту:

"25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою".

4. Статтю 36 доповнити пунктом 35 такого змісту:

"35) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 10 цього Закону)".

5. У додатку N 1 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка N 1 до цього Закону.

6. У додатку N 3 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 березня 2003 року
N 630-IV

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Доходи Державного бюджету України на 2003 рік"

(тис. грн.)

 +-------------------------------------------------------------------------+
¦ Код ¦Найменування показників ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦згідно з бюджетною ¦ Всього ¦ Загальний ¦ Спеціальний ¦
¦ ¦класифікацією ¦ ¦ фонд ¦ фонд ¦
+-------+------------------------+------------+-------------+-------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 200000¦Неподаткові надходження ¦13 556 032,0¦ 5 779 931,3¦ 7 776 100,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 220000¦Адміністративні збори та¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежі, доходи від ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦некомерційного та ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦побічного продажу ¦ 875 151,3¦ 827 151,3¦ 48 000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 220700¦Виконавчий збір ¦ 96 000,0¦ 48 000,0¦ 48 000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разом доходів (без ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦урахування міжбюджетних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трансфертів) ¦47 621 963,9¦ 37 064 510,0¦ 10 557 453,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЬОГО ДОХОДІВ ¦50 020 875,9¦ 39 463 422,0¦ 10 557 453,9¦
+-------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2003 рік"

(тис. грн.)

+-----------------------------------------------------------------------+
¦Код ¦Код ¦Найменування ¦ Загальний фонд ¦
¦програм¦функ- ¦згідно з прог- ¦----------------------------------------¦
¦ної ¦ціо- ¦рамною класи- ¦ ¦ ¦ з них: ¦
¦класи- ¦наль- ¦фікацією ¦ Всього ¦ поточні +-------------¦
¦фікації¦ної ¦видатків дер- ¦ ¦ ¦ оплата ¦
¦видат- ¦кла- ¦жавного ¦ ¦ ¦ праці ¦
¦ків ¦сифі- ¦бюджету ¦ ¦ ¦ ¦
¦держав-¦кації ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного ¦видат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджету¦ків ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------+---------------+------------+-------------+-------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3600000¦ ¦Міністерство ¦ 137 321,7¦ 127 681,8¦ 78 482,9¦
¦ ¦ ¦юстиції України¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3601000¦ ¦Апарат Мініс- ¦ 131 954,8¦ 122 641,7¦ 75 277,4¦
¦ ¦ ¦терства юстиції¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦України ¦ ¦ ¦ ¦
¦3601010¦ 0380 ¦Керівництво та ¦ 117 468,2¦ 113 423,2¦ 71 915,5¦
¦ ¦ ¦управління у ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сфері юстиції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Всього ¦40 373 422,0¦ 37 564 527,5¦ 9 409 988,9¦
+-----------------------------------------------------------------------+

Продовження таблиці

 ------------------------------------------------------------------------+
¦ Спеціальний фонд ¦
------------------------+-----------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ з них: ¦
-----------¦ капітальні ¦ Всього ¦ поточні +---------------------¦
комунальні ¦ ¦ ¦ ¦ оплата ¦комунальні¦
послуги та ¦ ¦ ¦ ¦ праці ¦послуги та¦
енергоносії¦ ¦ ¦ ¦ ¦ енергоно-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сії ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+------------+------------+---------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3 728,0¦ 9 639,9¦ 114 052,1¦ 100 558,1¦ 30 228,3 3 462,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3 623,5¦ 9 313,1¦ 110 335,7¦ 97 354,8¦ 29 170,0 3 363,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3 415,0¦ 4 045,0¦ 99 950,0¦ 87 960,0¦ 26 893,0 3 140,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 104 932,7¦ 3 095 553,6¦11 682 379,1¦ 8 527 400,3¦1 227 288,7 311 838,4¦
-------------------------------------------------------------------------+

Продовження таблиці

-----------------------------+
¦ ¦
-------------¦ ¦
¦ Разом ¦
капітальні ¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
-------------+---------------¦
¦ ¦
13 494,0¦ 251 373,8 ¦
¦ ¦
¦ ¦
12 980,9¦ 242 290,5 ¦
¦ ¦
¦ ¦
11 990,0¦ 217 418,2 ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
2 161 011,9¦ 52 055 801,1 ¦
-----------------------------+