Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 січня 1992 р. N 3
м.Київ

Питання Державного комітету у справах
охорони державного кордону України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 48 від 26.0
1.93
N 1925 від 17.12.20
02 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. (Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 48 від 26.01.93) Затвердити Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України, що додається.

2. Установити, що Державний комітет у справах охорони державного кордону України є правонаступником колишнього Управління військ Західного прикордонного округу КДБ СРСР.

3. Установити граничну чисельність працівників апарату Державного комітету у справах охорони державного кордону України в кількості 600 одиниць, у тому числі - 501 військовослужбовець.

Міністерству фінансів України профінансувати у 1992 році витрати на утримання апарату Державного комітету у справах охорони державного кордону України за рахунок асигнувань, передбачених у державному бюджеті на утримання Прикордонних військ України.

4. Дозволити Державному комітетові у справах охорони державного кордону України мати чотирьох заступників голови Комітету - Командуючого Прикордонними військами України, у тому числі одного першого. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 48 від 26.01.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1925 від 17.12.2002 )

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Державний секретар Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 січня 1992 р. N 3

( Положення відмінено згідно Постанови КМ
N 48 від 26.01.
93 )

Положення
про Державний комітет у справах охорони
державного кордону України

( Положення відмінено згідно Постанови КМ
N 48 від 26.01.93 )

1. Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон України) є центральним органом державного управління, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

Комітет забезпечує недоторканність державного кордону України та охорону її економічної зони, здійснює вироблення загальних принципів охорони державного кордону і економічної зони, очолює діяльність Прикордонних військ України.

2. Держкомкордон України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та іншими актами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує і систематично контролює виконання законодавчих актів, рішень Уряду України.

Комітет узагальнює практику застосування законодавства з питань охорони державного кордону України та її економічної зони, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України.

3. На Держкомкордон України покладається:

а) забезпечення охорони державного кордону України на суші, морі, внутрішніх водах, а також її економічної зони;

б) забезпечення дотримання законодавства про державний кордон України;

в) розробка разом із заінтересованими державними органами пропозицій щодо реалізації міжнародних договорів відносно режиму державного кордону. Забезпечення участі України в міжнародному співробітництві з прикордонних питань і виконання відповідних зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України;

г) сприяння громадянам, державним органам і громадським організаціям у поширенні торговельно-економічних відносин та інших міжнанародних зв'язків;

д) забезпечення нормальної життєдіяльності та соціального розвитку Прикордонних військ України, правового і соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей;

є) систематичне інформування органів державної влади й управління, громадських об'єднань, громадян, засобів масової інформації про стан охорони державного кордону України та її економічної зони й заходи, спрямовані на посилення цієї охорони;

4. Держкомкордон України відповідно до покладених на нього завдань:

а) розробляє правовий, економічний та військово-спеціальний механізм охорони державного кордону України й інші види службовобойової діяльності Прикордонних військ України;

б) здійснює керівництво всіма видами діяльності Прикордонних військ України, забезпечує їхню бойову і мобілізаційну готовність, визначає склад прикордонно-представницького апарату і керує його діяльністю;

в) готує проекти нормативних актів з прикордонних питань;

г) розробляє та здійснює заходи щодо правового оформлення кордонів України із суміжними державами і запобігання будь-яким спробам незаконної зміни проходження міжнародно визнаних державних кордонів України на місцевості;

д) разом із заінтересованими державними органами України розробляє та вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо відкриття нових і реконструкції діючих пунктів пропуску через державний кордон України;

є) забезпечує дотримання прикордонного режиму в прикордонній смузі;

ж) організує роботу по оформленню іноземним громадянам у пунктах пропуску через державний кордон України короткотермінових віз для тимчасового перебування в Україні;

з) здійснює інформаційне забезпечення діяльності Прикордонних військ України, подає статистичні відомості Верховній Раді, Президенту, Кабінету Міністрів України, іншим державним органам;

і) проводить військово-лікарську експертизу;

к) розробляє вимоги до техніки й озброєння Прикордонних військ України, планує, організує та бере участь у проведенні науково-дослідних, дослідно-конструкторських, будівельних і виробничих робіт у сфері своєї діяльності, забезпечує контроль за якістю розробок і здійснює проведення державних випробувань нової та модернізованої техніки, необхідної для охорони державного кордону України, її економічної зони;

л) організує поставку й ефективне застосування всіх видів техніки і зброї, створює умови для їх базування, розміщення, утримання, ремонту;

м) проводить роботу по кадровому комплектуванню Прикордонних військ України, присвоєнню військових і почесних звань, нагородженню військовослужбовців, робітників і службовців, які особливо відзначилися;

н) здійснює власними силами та із залученням підрядних організацій будівництво житла і службових приміщень;

о) здійснює економічну діяльність, у тому числі комерційну і зовнішньоекономічну. Використовує наявну матеріальну базу для надання соціально-побутових послуг військовослужбовцям, робітникам і службовцям Прикордонних військ України та членам їхніх сімей;

п) веде редакційно-видавничу діяльність;

р) вживає заходів до розвитку ділових зв'язків з командуванням прикордонних військ країн, з якими укладено відповідні договори та угоди.

5. Держкомкордон України при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами державної влади та управління, підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності.

6. Держкомкордон України має права, передбачені для Прикордонних військ України законами України "Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ) і "Про державний кордон України" ( 1777-12 ), постановою Верховної Ради України від 4 листопада 1991 р. "Про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Прикордонних військ України" ( 1781-12 ).

7. Держкомкордон України в межах своїх повноважень видає на основі й на виконання чинного законодавства накази та інструкції, організує і перевіряє їх виконання, а в необхідних випадках разом з іншими органами державного і господарського управління видає спільні акти.

8. Держкомкордон України очолює голова - командуючий Прикордонними військами України, який відповідно до Закону України "Про Прикордонні війська України" затверджується Президентом України.

Заступники голови Комітету - командуючого Прикордонними військами України призначаються Кабінетом Міністрів України за поданням голови Комітету - командуючого Прикордонними військами України.

Голова Комітету - командуючий Прикордонними військами України:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій;

затверджує структуру і штати центрального апарату Комітету в межах граничної чисельності та фонду грошового утримання і оплати праці працівників, визначених Кабінетом Міністрів України, а також положення про його підрозділи;

розподіляє обов'язки між заступниками голови Комітету - командуючого Прикордонними військами України.

Голові Комітету - командуючому Прикордонними військами України надається право добровільного призову громадян України на дійсну військову службу у Прикордонних військах України, присвоєння першого офіцерського звання і військових звань до полковника включно, звільнення особового складу військ з дійсної військової служби, утримання поза штатом чисельності, у тому числі військовослужбовців, за рахунок одержуваних від позабюджетної діяльності Комітету коштів.

9. Голові Державного комітету у справах охорони державного кордону України - командуючому Прикордонними військами України, його заступникам, начальникам управлінь і відділів Комітету встановлюються граничні військові звання /перелік додається/.

10. Для погодженого вирішення питань, пов'язаних з охороною державного кордону України та її економічної зони, у Держкомкордоні України утворюється колегія у складі голови Комітету - командуючого Прикордонними військами України, його заступників за посадою, а також інших керівних працівників Комітету.

Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням голови Комітету - командуючого Прикордонними військами України.

Засідання колегії проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на квартал. Рішення колегії приймаються більшістю присутніх на засіданні членів колегії і проводяться в життя, як правило, наказами голови Комітету.

11. Держкомкордон України є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Додаток
до Положення про Державний комітет
у справах охорони державного
кордону України

Перелік
граничних військових звань керівного складу
Держкомкордону України