Документ втратив чиннiсть!

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі Указу
Президента України
N 410/2011 від 8 квітня 2011 ро
ку)

Про Міністерство освіти і науки України

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 404/2002 від 26.04.20
02 )

1. Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки України (додається).

2. Установити, що Міністерство освіти і науки України є правонаступником Міністерства освіти України та Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 13 серпня 1999 року N 987 "Про Положення про Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності".

4. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 червня 2000 року
N 773/2000

Затверджено
Указом Президента України
від 7 червня 2000 року N 773/2000

Положення
про Міністерство освіти і науки України

1. Міністерство освіти і науки України (МОН України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України,

МОН України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

2. МОН України у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень МОН України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

МОН України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями МОН України є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти;

забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу України;

визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

сприяння функціонуванню національної системи науково-технічної інформації;

забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.

4. МОН України відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2) розробляє державні стандарти освіти, здійснює контроль за їх додержанням;

3) визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчальних закладів;

4) бере участь у розробленні норм і нормативів утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

5) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо впорядкування мережі державних вищих навчальних закладів, визначає мережу професійно-технічних навчальних закладів і бере участь у впорядкуванні мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

6) приймає рішення щодо запровадження експериментальних робочих навчальних планів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій;

7) впроваджує у практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, української мови і мов національних меншин, національно-культурних традицій усіх корінних народів і національних меншин України;

8) здійснює заходи, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді;

9) забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у навчальних закладах, здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи;

10) вживає разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

11) проводить роботу щодо встановлення еквівалентності документів про освіту і вчені звання;

12) провадить у встановленому порядку ліцензування, атестацію та акредитацію вищих і професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, веде Державний реєстр навчальних закладів;

13) вивчає разом з іншими центральними органами виконавчої влади потребу в кадровому забезпеченні сфери освіти, організовує підготовку таких кадрів, у встановленому порядку відкриває при вищих навчальних закладах і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, в наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук України) аспірантуру, докторантуру;

14) присвоює у встановленому порядку вчені звання доцента і професора науковим та науково-педагогічним працівникам;

15) встановлює порядок атестації педагогічних працівників;

16) погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників навчальних закладів, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади;

17) здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти і науки, учасників навчально-виховного процесу;

18) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

19) вживає заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, учнів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

20) забезпечує проведення комплексного аналізу стану вітчизняної та світової науки і техніки, прогнозування тенденцій їх розвитку і взаємозв'язку з виробничою, економічною, соціальною та оборонною сферами;

21) готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та пріоритетів інноваційної діяльності;

22) подає Кабінету Міністрів України висновки щодо замовників та керівників державних наукових, науково-технічних програм;

23) формує щороку разом з Міністерством економіки та з питань

європейської інтеграції України державне замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції; ( Підпункт двадцять третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 404/2002 від 26.04.2002 )

24) організовує в установленому порядку проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних, регіональних програм;

25) організовує діяльність координаційних рад з пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки;

26) подає в установленому порядку пропозиції та висновки щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з Державного бюджету України;

27) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ України, веде Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави;

28) здійснює на основі угод з власниками авторського права і суміжних прав управління їхніми майновими правами в Україні та за її межами;

29) організовує в установленому порядку експертизу об'єктів інтелектуальної власності, видає охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності;

30) забезпечує державну реєстрацію авторського права, державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів інтелектуальної власності, провадить реєстрацію угод про передачу прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються на території України;

31) видає офіційний бюлетень з питань інтелектуальної власності;

32) координує діяльність щодо трансферу (передачі) технологій і прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;

33) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання;

34) забезпечує ведення обліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, захищених дисертацій;

35) організовує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

36) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

37) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

38) забезпечує відповідно до законодавства виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

39) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

40) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. МОН України має право:

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

проводити в установленому порядку з'їзди, конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції;

утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводження виконання державних програм і проектів, залучати на основі контрактів (договорів) вітчизняних і зарубіжних вчених та спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану та складання прогнозів розвитку освітнього і науковотехнічного потенціалу.

6. МОН України в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Радою з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України, Міжгалузевою радою з професійно-технічної освіти, Комісією Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку, Міжвідомчим комітетом з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, органами виконавчої влади, академіями наук, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

7. МОН України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

МОН України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.

Нормативно-правові акти МОН України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення МОН України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності і громадянами.

8. МОН України очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому законодавством порядку Президент України.

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, виконання МОН України своїх завдань і функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, визначає в межах наданих повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи МОН України і шляхи досягнення поставлених цілей;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

4) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посаду Державного секретаря МОН України (далі - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - щодо призначення на посади першого заступника і заступників Державного секретаря;

5) затверджує за поданням Державного секретаря програми і плани роботи Міністерства, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про їх виконання;

6) підписує нормативно-правові акти МОН України;

7) доповідає законопроекти та інші питання, що належать до компетенції Міністерства, на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Міністерства;

9) приймає за поданням Державного секретаря рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОН України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про виконання цих рішень;

10) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі МОН України урядових органів державного управління;

11) вносить Кабінету Міністрів України подання про призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових органів державного управління, утворених у складі МОН України;

12) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його першого заступника та заступників;

13) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Міністерства;

14) погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:

призначення на посади та звільнення з посад працівників центрального апарату МОН України;

граничної чисельності працівників урядових органів державного управління, утворених у складі МОН України;

утворення, реорганізації, ліквідації навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затвердження їх положень (статутів);

15) призначає на посади і звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

16) погоджує виконання Державним секретарем функцій з управління майном, що перебуває у сфері управління Міністерства;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України. (Пункт 8 в редакції Указу Президента N 404/2002 від 26.04.2002)

9. Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності МОН України здійснюється Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має першого заступника і заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Державний секретар, його перший заступник та заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов'язки між першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, що належать до сфери діяльності МОН України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника МОН України та члена Кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням покладених на МОН України завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі МОН України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Міністерства;

2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани роботи МОН України, організовує та контролює їх виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;

3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МОН України, інших документів та подає їх на розгляд Міністрові;

4) організовує розроблення нормативно-правових актів, що приймаються МОН України, та подає їх на підпис Міністрові;

5) організовує та контролює виконання законів, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів та доручень Міністра;

6) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

7) забезпечує вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату МОН України з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їх відання;

8) забезпечує взаємодію апарату МОН України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

9) забезпечує співробітництво МОН України з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;

10) подає Міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі МОН України урядових органів державного управління, за поданням керівників зазначених органів і за погодженням з Міністром затверджує граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис, кошторис видатків цих органів;

11) приймає в установленому порядку рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН України, затверджує їх положення (статути);

12) координує роботу відповідних урядових органів державного управління, координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН України, вживає заходів до забезпечення ефективності їх роботи;

13) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників навчальних закладів, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади;

14) організовує роботу з документами в МОН України;

15) подає Міністрові пропозиції щодо кандидатур на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

16) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром працівників центрального апарату МОН України і за пропозицією Міністра працівників патронатної служби, визначає відповідальність керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства;

17) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Міністерства відповідних рангів державних службовців, заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

18) формує та затверджує кадровий резерв МОН України, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Міністерства;

19) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених МОН України з керівниками навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

20) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОН України, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра про розподіл коштів та звітує перед Міністром з цього питання;

21) розпоряджається відповідно до законодавства бюджетними коштами, передбаченими на утримання центрального апарату МОН України, та інформує Міністра про їх використання;

22) здійснює за погодженням з Міністром функції з управління майном, яке перебуває у сфері управління МОН України;

23) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених законом;

24) забезпечує використання в установленому порядку гербової печатки МОН України;

25) у разі ліквідації МОН України очолює ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації Міністерства;

26) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності МОН України.

Державний секретар з питань, що належать до його компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери діяльності МОН України;

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції МОН України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань. ( Пункт 9 в редакції Указу Президента N 404/2002 від 26.04.2002 )

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МОН України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника та заступників (за посадою), а також інших керівних працівників МОН України. ( Абзац перший пункту 10 в редакції Указу Президента N 404/2002 від 26.04.2002 )

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН України, а також вчені та висококваліфіковані спеціалісти.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.

Рішення колегії проводяться в життя наказами МОН України.

11. У складі МОН України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

12. Для присвоєння вчених звань доцента і професора в МОН України утворюється Атестаційна колегія, яку очолює Міністр.

Положення про Атестаційну колегію та її персональний склад затверджується наказом МОН України.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення головних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також з інших питань у МОН України можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр освіти і науки України.

13. Гранична чисельність працівників центрального апарату МОН України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру МОН України затверджує Міністр за пропозицією Державного секретаря. ( Абзац пункту 13 в редакції Указу Президента N 404/2002 від 26.04.2002 )

Штатний розпис, кошторис видатків МОН України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів України. ( Абзац пункту 13 в редакції Указу Президента N 404/2002 від 26.04.2002 )

Положення про структурні підрозділи центрального апарату МОН України затверджує Державний секретар. ( Абзац пункту 13 в редакції Указу Президента N 404/2002 від 26.04.2002 )

14. МОН України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України В.ЛИТВИН