Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 серпня 1992 р. N 486
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 174 від 24 лютого 2010
р.)

Про затвердження Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 206 від 22.0
3.95
N 449 від 23.06.95 )

Відповідно до статті 50 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури (додаються)

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН

Заступник Міністра Кабінету Міністрів України I. ЄМЕЦЬ

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 486

Порядок та умови
державного обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури

1. Державне обов'язкове особисте страхування працівників прокуратури здійснюється за рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету на утримання органів прокуратури.

2. Державному обов'язковому особистому страхуванню підлягають Генеральний прокурор та його заступники, підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь і відділів, слідчі прокуратури (надалі - застраховані).

3. Страхові платежі по державному обов'язковому особитому страхуванню працівників прокуратури, включаючи витрати Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА" на його проведення в розмірі 6 процентів від загальної суми цих платежів, перераховуються Генеральною прокуратурою (надалі - страхувальник) на спеціальний рахунок Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА". ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 від 22.03.95 )

4. Розміри страхових платежів установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 206 від 22.03.95 )

5. Страхові платежі сплачуються страхувальником щомісячно до 25 числа в розмірі 1/12 річної суми.

6. Страхові платежі, не використані в поточному році на виплату страхових сум, підлягають зарахуванню в рахунок чергових платежів, а кошти, яких невистачає на виплату страхових сум, доплачуються страхувальником.

7. Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" виплачує страхові суми:

а) у разі загибелі або смерті застрахованого, що сталися при виконанні або у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, його спадкоємцям - у розмірі десятирічного грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він займав;

б) у разі втрати застрахованим працездатності в результаті поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, що сталися при виконанні або у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, - у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, який визначається у процентному відношенні від суми страхування на випадок загибелі або смерті.

Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту, у зв'язку за настанням страхової події провадиться за вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цю ж саму страхову подію. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат по інших видах страхування і виплат у порядку відшкодування шкоди. Виплата страхових сум здійснюється з розрахунку грошового утримання, передбаченого чинним законодавством, за останньою посадою на день виплати страхової суми. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 449

8. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або його спадкоємці можуть звернутися до Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА" протягом трьох років з дня настання страхової події. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 від 22.03.95 )

9. Виплата страхових сум провадиться у семиденний строк з дня одержання Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" всіх необхідних документів від застрахованого або його спадкоємців.

У разі відмови у виплаті страхової суми Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" у семиденний строк письмово повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців і відповідні органи прокуратури із зазначенням причин відмови.

Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" щодо виплати страхових сум вирішуються в установленому законодавством порядку. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 від 22.03.95 )

10. При настанні страхових подій, передбачених у пункті 7 цього Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за місцем постійного проживання застрахованого шляхом їх перерахування на особовий рахунок одержувача в установі банку, видачі чека або поштового переказу за рухунок страхувальника.

Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться шляхом перерахування на його особовий рахунок в установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного органу опіки і піклування. (Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 від 22.03.95)

11. Страхові суми не виплачуються, якщо страхова подія:

а) настала у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного злочину, або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних ушкоджень.

12. У разі загибелі або смерті застрахованого для отримання спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину орган прокуратури, де працював застрахований, видає спадкоємцям довідку за встановленою формою (додаток N 1) для подання нотаріальній конторі.

13. Для визначення права на виплату страхових сум у випадках, передбачених у пункті 7 цього Порядку та умов, застрахований або його спадкоємець оформляють у відповідному органі прокуратури та подають Національній акціонерній страховій компанії "ОРАНТА" такі документи:

а) у разі загибелі або смерті застрахованого - заяву за встановленою формою з відміткою органу прокуратури про місячне грошове утримання за останньою посадою (додаток N 2), копію свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на спадщину, документ, що посвідчує особу спадкоємця;

б) у разі втрати застрахованим працездатності - заяву за вказаною формою з відміткою органу прокуратури про місячне грошове утримання за останньою посадою, копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності, засвідчену в нотаріальному порядку, документ, що посвідчує особу застрахованого. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 449 від 23.06.95 )

14. Органи прокуратури зобов'язані надавати за запитами Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА" документи про обставини страхових подій, необхідні для вирішення питання про виплату страхових сум. (Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 від 22.03.95)

Штамп
(органу прокуратури)  
Додаток N 1
до Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 486 

Довідка

Видана про те, що ___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

був застрахований за державним обов'язковим особистим страхуванням працівників прокуратури.

Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого (померлого) на підставі підпункту "а" пункту 7 Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 486.

Довідка видана для подання нотаріальній конторі.

М. П.
(органу прокуратури)  

Керівник органу прокуратури 

 
_________________________
(підпис) 

Додаток N 2
до Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992р. N 486

Начальнику відділення Національної акціонерної
страхової компанії "ОРАНТА"
_____________________________ (району, міста)
від _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________
місце проживання)

Заява
на виплату страхової суми

Прошу Вас виплатити мені страхову суму у зв'язку з тим, що ________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(вказується страхова подія)

Раніше одержував (не одержував) страхову суму___________________________________________________

(розмір страхової суми)

у зв'язку з цією подією.

До заяви додаю такі документи:

1.

2.

3.

4.

"____" __________________ 19 _____ р. Підпис заявника ______________ 

___________________________________________________________________________________________

Відмітка органу прокуратури: 
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
працював з " ____ " ____________ 19 ___ р. по
"_____" _____________ 19 ____р. в органах про-
куратури на посаді _____________________________
(вказується посада, займана на день страхової події)
Місячне грошове утримання застрахованого
____________________________карбованців.
Страхова подія сталася при виконанні
або у зв'язку з виконанням службових обов'язків. 
М. П.
(органу прокуратури)  
Керівник органу прокуратури
______________________________ 

( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 449 від 23.06.95 )