ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Положення про класні чини
працівників органів прокуратури України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 4, ст.14 )

Відповідно до статті 47 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) Верховна Рада України постановляє :

1. Затвердити Положення про класні чини працівників органів прокуратури України і ввести його в дію з 1 грудня 1991 року (додається).

2. Зберегти за працівниками органів прокуратури України класні чини, які вони мають на день прийняття Закону України "Про прокуратуру".

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 6 листопада 1991 року
N 1795-XII

Положення
про класні чини працівників органів прокуратури
України

I. Загальні положення

1. Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) це Положення визначає порядок встановленя і присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури.

2. Встановлюється 10 класних чинів працівників органів прокуратури:

державний радник юстиції України державний радник юстиції 1 класу державний радник юстиції 2 класу державний радник юстиції 3 класу старший радник юстиції радник юстиції молодший радник юстиції юрист 1 класу юрист 2 класу юрист 3 класу

3. Присвоєння класного чину провадиться в послідовному порядку з урахуванням ділових і особистих якостей працівника відповідно до посади, яку він займає, та стажу роботи.

Присвоєння класного чину без додержання цих вимог може мати місце лише у випадках, передбачених статтею 9 цього Положення.

4. Працівникам органів прокуратури присвоюються відповідні даній посаді класні чини:


пп 
Назва класного
чину 
Посада 
1
 
Державний радник
юстиції України 
Генеральний прокурор України
 
2
 
Державний радник
юстиції 1 класу 
перший заступник Генерального
прокурора України 
3 
Державний радник
юстиції 2 класу


 
1) заступники Генерального прокурора
України
2) прокурор Кримської АРСР
3) прокурори областей поза групою
та м. Києва 
4 
Державний радник
юстиції 3 класу


 
1) начальники та заступники
начальників управлінь, начальники
відділів, старші слідчі в особливо
важливих справах Генеральної
прокуратури України, старші
помічники Генерального прокурора
України з особливих доручень
2) прокурори областей, транспортні,
природоохоронні та інші прокурори
(на правах обласних), прокурори
міст поза групою
3) перші заступники прокурорів
Кримської АРСР, областей поза
групою та м. Києва
4) ректор інституту підвищення
кваліфікації Генеральної
прокуратури України 
5

 
Старший радник
юстиції
 
1) заступники начальників відділів,
начальники відділів у складі
управлінь Генеральної прокуратури
України
2) старші прокурори, слідчі в
особливо важливих справах
Генеральної прокуратури України,
помічники Генерального прокурора
України з особливих доручень
3) заступники прокурорів Кримської
АРСР, областей, м. Києва,
транспортних, природоохоронних,
інших прокурорів (на правах
обласних) та міст поза групою
4) начальники управлінь та відділів
прокуратур Кримської АРСР,
областей, транспортних,
природоохоронних та інших (на
правах обласних)
5) старші слідчі в особливо важливих
справах прокуратури Кримської
АРСР, старші помічники прокурорів
Кримської АРСР, областей та м.
Києва
6) прокурори міст першої групи
7) проректор інституту підвищення
кваліфікації Генеральної
прокуратури України та завідуючі
кафедрами цього інституту
8) начальник учбового центру
Генеральної прокуратури України 
6
 
Радник юстиції
 
1) прокурори управлінь та відділів
Генеральної прокуратури України
2) заступники начальників, старші
прокурори управлінь і відділів,
слідчі в особливо важливих
справах, старші слідчі прокуратур
Кримської АРСР, областей, м.
Києва, транспортних і
природоохоронних прокуратур (на
правах обласних), слідчі в
особливо важливих справах
прокуратур міст
3) прокурори міст другої та третьої
груп, районів та прирівняні до них
прокурори
4) заступники прокурорів міст першої
групи
5) начальники відділів, завідуючі
кабінетами, лабораторіями,
викладачі інституту підвищення
кваліфікації Генеральної
прокуратури України 
7
 
Молодший радник
юстиції 
1) помічники прокурорів, прокурори
управлінь, відділів прокуратур
Кримської АРСР, областей, м.Києва,
транспортних, природоохоронних та
прирівняних до них прокуратур
2) заступники прокурорів міст другої
та третьої груп, районів та
прирівняних до них прокуратур
3) старші помічники прокурорів,
старші слідчі, слідчі прокуратур
міст, районів та прирівняних до
них прокуратур
4) викладачі учбового центру
Генеральної прокуратури України 
8
9
10
 
Юрист 1 класу
Юрист 2 класу
Юрист 3 класу
 
помічники міських, районних та
прирівняних до них прокурорів
(залежно від строку перебування в
класному чині) 

Як виняток, присвоєння вищого класного чину працівникові, незалежно від посади, яку він займає, може мати місце за зразкове виконання службових обов'язків, ініціативу в роботі, інші значні заслуги, з урахуванням стажу роботи.

5. Строки перебування в класних чинах:

юриста 3 класу - 2 роки юриста 2 класу - 2 роки юриста 1 класу - 3 роки молодшого радника юстиції - 3 роки радника юстиції - 4 роки старшого радника юстиції - 4 роки

Строки перебування в чинах державного радника юстиції 1, 2, 3 класів не встановлюються. Присвоєння чергового чину цих класів можливе у випадках підвищення працівника на посаді або за особливі заслуги в роботі.

II. Присвоєння класних чинів

6. Згідно з Законом України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) класні чини державного радника юстиції України, державного радника юстиції 1, 2, 3 класів присвоюються Президентом України.

Інші класні чини присвоюються Генеральним прокурором України.

7. Класний чин юриста 3 класу присвоюється працівникам, які працюють в органах прокуратури не менше 6 місяців, а молодим спеціалістам - після закінчення строку стажування і призначення на посаду.

8. Працівникам, що перейшли на роботу в органи прокуратури з інших організацій, класні чини присвоюються з урахуванням посад, на які їх призначено, і досвіду роботи.

9. Генеральний прокурор України має право:

а) в окремих випадках за зразкове виконання службових обов'язків присвоювати працівникам чергові класні чини до закінчення строку, зазначеного в статті 5 цього Положення;

б) при призначенні на вищу посаду присвоювати чин без дотримання черговості, але не більш як на два чини вище того, в якому працівник перебуває;

в) входити з поданням до Президента України про присвоєння класного чину Державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів.

10. Працівники органів прокуратури, яким присвоєно класні чини, перебувають у них довічно. Позбавлення класного чину може мати місце при звільненні працівника з органів прокуратури за проступки, що порочать його. У разі грубих порушень службового обов'язку працівником прокуратури чи негідної поведінки його може бути понижено в чині.

11. Працівникам органів прокуратури, які мають класні чини, виплачуються відповідні грошові надбавки до посадових окладів.

12. Працівники органів прокуратури, які мають класні чини, під час виконання службових обов'язків носять формений одяг.