Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 520 від 29.12.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2001 р. за N 152/5343

Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій
з чеками в іноземній валюті на території України

Відповідно до Законів України "Про Національний банк України" (679-14), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), а також з метою встановлення єдиних правил і порядку проведення уповноваженими банками та фінансовими установами операцій з чеками в іноземній валюті на території України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України (додається).

2. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації довести цю постанову до територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.

3. Зобов'язати установи банків довести зміст цієї постанови до відома своїх клієнтів.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Доручити Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець), Юридичному департаменту (В.В.Пасічник), Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко), Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) розглянути питання щодо доцільності використання ордерних чеків і єврочеків на території України та підготувати відповідні доповнення до цього Положення.

6. Постанова набирає чинності через 3 місяці після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
29.12.2000 N 520

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21.02.2001 р. за N 152/5343

Положення
про порядок здійснення операцій з чеками
в іноземній валюті на території України

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та інших нормативно-правових актів України.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює єдині правила та порядок здійснення уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами (далі - банк /установа/) операцій з чеками в іноземній валюті на території України, які емітовані за кордоном і пред'явлені до сплати на території України (мають покриття в іноземних банках або в банках /установах/ України).

1.2. При здійсненні операцій з чеками в іноземній валюті банкам (установам) потрібно керуватися цим Положенням, Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України , затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129, Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464, Правилами використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 119 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.04.98 за N 245/2685, Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673, та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють розрахунки за допомогою чеків в іноземній валюті.

На території України розрахунки між резидентами за допомогою чеків в іноземній валюті забороняються.

1.3. Використання чеків в іноземній валюті при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України дозволяється, якщо:

у зовнішньоекономічному договорі зазначено, що чек виписується нерезидентом на резидента, які є сторонами договору;

чек виписаний нерезидентом для сплати за товар або для використання його як застави згідно з чинним законодавством України або гарантії забезпечення виконання зобов'язань перед резидентом. У чеку має зазначатися призначення платежу;

нерезидентом-чекодавцем є банк, держава (в особі уповноваженого державного органу), міжнародна організація, корпорація, страхова компанія. Чекодавці мають міжнародний довгостроковий кредитний рейтинг, підтверджений у бюлетені провідних рейтингових агенцій світу (Fitch, Standard&Poor's, Moody's, Thomson Bank Watch), який на дату складання чека належить до групи "інвестиційний клас" (investment grade)*.

________________

* "Інвестиційний клас" (investment grade) - група міжнародних довгострокових кредитних рейтингів, які свідчать про низьку ймовірність невиконання зобов'язань (дефолту) особи (боржника) або емітента цінних паперів, що їх мають.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

банківський індосамент - (передавальний) напис банку (установи) на зворотному боці чека про передачу платнику права за цим чеком;

дорожній чек - розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (одержувачу, власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу;

емітент - іноземний банк, іноземна компанія, що здійснюють випуск (емісію) чеків;

іменний чек - розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті, тобто є письмовим розпорядженням юридичної особи - нерезидента або фізичної особи - нерезидента, яка виписала чек (чекодавець), платнику про виплату певної суми коштів чекодержателю, зазначеному в чеку, або іншій особі за нотаріально посвідченою довіреністю за рахунок наданого платнику грошового покриття.

Іменні чеки виписуються на певну особу із застереженням "не наказу" чи рівнозначним застереженням (наприклад, "сплатіть (кому), не наказу" чи "сплатіть тільки (йому)"). Іменний чек не підлягає передаванню, за винятком випадків, що передбачені чинним законодавством України;

інкасо - банківська операція, за допомогою якої банк (установа) одержує кошти від платника, що призначені для виплати за чеком чекодержателю;

інкасові інструкції - відповідні інструкції, що стосуються порядку відшкодування прийнятих на інкасо чеків і які надсилаються банком (установою) платнику разом з прийнятими на інкасо чеками в іноземній валюті;

інформаційне повідомлення - інформація в письмовій формі про продаж дорожніх чеків (дата, місце тощо), що надається банком (установою) клієнту під час здійснення цієї операції;

клієнт - будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює через банк (установу) операції з чеками;

платник - іноземний банк, іноземна компанія, що здійснює платіж за пред'явленим до сплати на інкасо іменним чеком, або іноземний банк, іноземна компанія, банк (установа), що здійснює сплату за дорожніми чеками;

товар - визначення відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 );

чек - розрахунковий документ установленої форми, що містить письмове розпорядження чекодавця платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку;

чекодавець - юридична особа - нерезидент або фізична особа нерезидент, що видає іншій особі чек, який підписує;

чекодержатель (одержувач, власник ) - будь-яка фізична або юридична особа, яка має право отримати кошти за чеком.

2. Реквізити чеків та їх заповнення

2.1. Чеки, які подаються чекодержателем у банк (установу) до сплати, мають містити чітко визначені реквізити, а саме:

а) Іменний чек:

назву документа - "чек", що зазначено в тексті документа тією мовою, якою його складено (або без назви, якщо чек виписаний в таких країнах, як Великобританія, США, Канада, Австралія, Німеччина та інш.);

розпорядження сплатити певну суму чекодержателю;

назву та реквізити емітента та платника;

назву для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи чекодержателя, на користь якого здійснюється платіж;

зазначення валюти та суми чека;

дату складання та номер чека;

місце видачі чека;

підпис особи, яка видає чек (чекодавець).

У разі відсутності цих реквізитів чек вважається недійсним, повертається чекодержателю та не приймається банком (установою) на інкасо.

Чеки на пред'явника банком (установою) не приймаються. Термін дії іменного чека зазначено на чеку*. Якщо такий запис відсутній, то термін дії чека становить 6 місяців з дня його видачі**.

________________

* Наприклад, напис "VOID AFTER ONE YEAR" свідчить про те, що чек дійсний протягом одного року.

** Якщо законодавство країни чекодавця не передбачає іншого.

б) Дорожній чек:

назву документа - "дорожній чек" ("travelers cheque");

назву компанії емітента, що випустила чек: American Express, Visa, Thomas Cook, Citi Corp., Bank of America, Swiss Bakers Travelers Cheques тощо;

назву платника та його реквізити;

підписи уповноважених осіб компанії емітента;

номінал та назву іноземної валюти;

серію та номер;

місце для підпису особи, що має намір купити чек;

місце для підпису чекодержателя при сплаті чека.

Термін дії дорожніх чеків не обмежений.

Дата та місце заповнення чека зазначаються в інформаційному повідомленні про продаж дорожнього чека.

Дорожні чеки емітуються в певному номіналі.

Дорожні чеки виписуються на одного власника, рідше на двох (підписи власника (двох власників) ставляться в зазначеному місці в день продажу). Чеки на двох власників можуть використовуватися ними. Будь-який з двох підписів є дійсним при одержанні готівкових коштів за чеком.

2.2. Чек заповнюється як від руки, так і за допомогою технічних засобів. При підписуванні чека не дозволяється використовувати факсиміле.

Використання факсиміле дозволяється лише при підписуванні чеків, що призначені для виплати пенсій (перекази пенсій іноземних держав резидентам України).

2.3. Чек не може бути акцептований. Напис на чеку про акцепт уважається недійсним.

2.4. Будь-яке зазначення про проценти, що міститься на чеку, уважається недійсним і не приймається банком (установою) до виконання.

2.5. Чек, сума якого написана і словами, і цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначеннями чек є дійсним на суму, що зазначена словами.

Чек, сума якого зазначена кілька разів словами або цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначеннями чек дійсний лише на меншу суму, що зазначена словами.

2.6. Відповідальність чекодавця перед чекодержателем за сплату іменного чека настає лише в разі пред'явлення чека до сплати в банк (установу) у встановлений строк.

3. Пред'явлення іменних чеків та платіж

3.1. Чеки сплачуються за пред'явленням за рахунок коштів чекодавця. Банк (установа) на території України приймає від чекодержателя іменні чеки до сплати лише на інкасо.

Приймання чеків на інкасо до банку (установи) для одержання платежу вважається пред'явленням чека до сплати (платежу).

Інкасо чеків, пред'явлених до банків (установ) України, здійснюється відповідно до положень, що викладені в розділах 4-6 цього Положення.

Інкасо чеків, пред'явлених банком (установою) на інкасо до іноземних банків, здійснюється відповідно до вимог законодавства держави, де здійснюється платіж (покриття).

3.2. Відкликання іменного чека чекодавцем до закінчення терміну дії чека до пред'явлення, якщо цей строк зазначено в чеку, не дозволяється. Недієздатність та смерть чекодавця, що сталися після пред'явлення чека, не впливають на дійсність чека.

3.3. Чек має пред'являтися до банку (установи) України, назва якого зазначена в чеку. У разі відсутності такої відмітки чек приймається до сплати в будь-якому банку (установі).

3.4. Зарахування коштів та видача готівки за інкасованим чеком здійснюються банками (установами) після одержання відшкодування за чеком від платника. Їх зарахування на рахунок чекодержателя або на рахунок банку (установи), з якого здійснюється виплата коштів за чеком чекодержателю, якщо останній не має рахунку в банку (установі), здійснюється не пізніше ніж на третій банківський день після надходження їх на кореспондентський рахунок банку (установи).

3.5. Про відмову платника від сплати чека на його зворотному боці має ставитися відповідна відмітка про це із зазначенням дати пред'явлення чека до сплати, а також причин відмови. Факт відмови має засвідчуватися платником до закінчення строку сплати чека.

3.6. Спори щодо несплати чека вирішуються між чекодавцем та чекодержателем у порядку, визначеному відповідним законодавством країни за місцезнаходженням платника.

4. Порядок приймання іменних чеків на інкасо
від фізичних осіб

4.1. Чеки в іноземній валюті I групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України (далі - I група Класифікатора) та II групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України приймаються банком (установою) до сплати на інкасо тільки від їх власників після пред'явлення документів, що посвідчують особу, або за їх нотаріально посвідченою довіреністю.

4.2. Банк (установа) приймає до сплати на інкасо чеки від фізичних осіб - резидентів та нерезидентів на підставі заяви про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 1).

4.3. В одній заяві можуть зазначатися чеки тільки з одним найменуванням валюти, на чеки з різними найменуваннями валют оформляються різні заяви.

4.4. Чекодержатель ставить свій підпис (наявність його обов'язкова) на зворотному боці чека.

Чек без підпису чекодержателя не приймається банком (установою) до сплати на інкасо.

4.5. Чеки, пред'явлені до банку (установи) іншою особою, приймаються до сплати на інкасо тільки в таких випадках:

за наявності оформленої власником чека належно посвідченої довіреності. На зворотному боці чека робиться такий напис: "За довіреністю кого кому (підпис останнього)";

у разі смерті чекодержателя чеки від спадкоємців приймаються до сплати на інкасо за наявності документів, визначених чинним законодавством України;

чек, що виписаний на користь неповнолітньої до 15 років або недієздатної особи, можуть пред'являти до банку (установи) до сплати на інкасо лише їх законні представники (батьки, опікуни);

після досягнення неповнолітніми 15 років - самі неповнолітні, але за письмовою згодою одного із своїх батьків або інших законних представників, що посвідчена в установленому чинним законодавством України порядку, подавши відповідні документи (свідоцтво про народження, документ про всиновлення, опіку чи піклування тощо). На зворотному боці чека вповноважена особа банку робить напис: "Законний представник кого хто (підпис останнього)".

4.6. Банк (установа) може прийняти чеки на інкасо під заставу відповідно до вимог чинного законодавства України, якщо:

є потреба гарантувати виконання чекодержателем зобов'язань щодо сплати комісійної винагороди платникам перед банком (установою), який приймає чек, що викликає сумнів до сплати на інкасо;

чеки мають пошкодження (розірвані і склеєні, змінили первісний колір, пропалені або обгорілі, залиті повністю або значна їх частина фарбою, чорнилом, олією, мають написи, але ці пошкодження не заважають визначенню ознак чека);

це чеки із простроченим терміном дії;

банк (установа), що приймає чек до сплати на інкасо, не має кореспондентських відносин з банком-емітентом.

4.7. Банк (установа) зіставляє дату складання чека з терміном його дії.

4.8. Уповноважений працівник банку (установи) оформляє квитанцію про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті за формою N 377-I (додаток 2) у двох примірниках, підписує їх, засвідчує печаткою банку (установи) та видає один примірник квитанції чекодержателю. При цьому ведеться реєстр прийняття до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 3).

4.9. Прийняті до сплати на інкасо чеки зберігаються у сховищі банку (установи). На всіх чеках, що прийняті до сплати на інкасо, проставляється банківський індосамент із обов'язковим застереженням "без обороту на мене". Для відправлення платнику чеків, що прийняті до сплати на інкасо, банк (установа) формує їх у пакети. Разом із чеками відправляються супровідні документи (листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо).

Банки (установи) перед відправленням оригіналів чеків платнику роблять їх копії. У разі втрати чеків при транспортуванні інкасо здійснюється на підставі таких копій чеків.

4.10. У разі невиконання умов цього розділу чек до сплати на інкасо банк (установа) не приймає.

4.11. Банк (установа) приймає до сплати на інкасо чеки від чекодержателя та виплачує кошти лише в межах операційного дня банку (установи).

Якщо день закінчення терміну дії прийнятих до сплати на інкасо чеків припадає на неробочий день банку (установи), то чек має пред'являтися не пізніше наступного робочого дня банку (установи), але обов'язково в межах його операційного дня.

5. Порядок приймання іменних чеків до сплати на інкасо
від юридичних осіб - резидентів та представництв
юридичних осіб - нерезидентів на території України

5.1. Банки (установи) приймають чеки до сплати на інкасо від юридичної особи-резидента чи представництва юридичної особи - нерезидента на підставі заяви про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 1).

5.2. Разом із заявою юридична особа-резидент чи представництво юридичної особи-нерезидента оформляє на фірмовому бланку і подає банку (установі) супровідні листи в трьох примірниках за підписами керівника і головного бухгалтера та з печаткою юридичної особи. Банк (установа) повертає один примірник супровідного листа чекодержателю з відміткою банку (установи) і відсилає чеки та супровідні документи (другий примірник супровідного листа, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо) платнику. Третій примірник супровідного листа залишається на зберіганні в банку (установі).

5.3. В одній заяві можуть зазначатися чеки тільки в одній іноземній валюті, на чеки в різних іноземних валютах оформляються різні заяви.

5.4. Банк (установа) зіставляє дату складання чека з терміном його дії.

5.5. Уповноважений працівник банку (установи) оформляє квитанцію про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті за формою N 377-I (додаток 2) у двох примірниках, підписує їх, засвідчує печаткою банку (установи) та видає один примірник квитанції чекодержателю. При цьому ведеться реєстр прийняття до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 3).

5.6. Прийняті до сплати на інкасо чеки зберігаються у сховищі банку (установи). Для відправлення платнику чеків, що прийняті до сплати на інкасо, банк (установа) формує їх у пакети. Разом із чеками відправляються супровідні документи (листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо).

Банки (установи) перед відправленням оригіналів чеків платнику роблять їх копії. У разі втрати чеків при транспортуванні інкасо здійснюється на підставі належним чином оформлених копій чеків.

5.7. На зворотному боці чека юридична особа - резидент чи представництво юридичної особи - нерезидента ставить підписи осіб, уповноважених ними, які скріплюються печаткою. Проставляється банківський індосамент з обов'язковим застереженням "без обороту на мене".

5.8. Банк (установа) приймає до сплати на інкасо чеки від чекодержателя та виплачує кошти лише в межах операційного дня банку (установи).

Якщо день закінчення терміну дії прийнятих до сплати на інкасо чеків припадає на неробочий день банку (установи), то чек має пред'являтися не пізніше наступного робочого дня банку (установи), але обов'язково в межах його операційного дня.

5.9. У разі невиконання умов цього розділу чек до сплати на інкасо банк (установа) не приймає.

6. Порядок виплати коштів за іменними чеками

6.1. Після одержання коштів за чеками від платника банк (установа) за попередньою домовленістю з власником чеків повідомляє його телефоном або письмово за адресою, що зазначена власником чеків у заяві, про приймання чеків до сплати на інкасо, про надходження коштів та про назву та місцезнаходження банку (установи), до якого потрібно звернутися для одержання цих коштів.

6.2. Фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які мають поточний рахунок в іноземній валюті в банку (установі), можуть одержати покриття за чеками на свій рахунок, номер якого зазначають у заяві про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 1).

Фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які не мають поточного рахунку в іноземній валюті в банку (установі), одержують кошти за чеком готівкою.

На бажання фізичної особи (резидента чи нерезидента) сума іноземної валюти за чеком може бути продана банку (установі) за курсом купівлі іноземної валюти, що діє на день здійснення операції банку (установи), при цьому фізичній особі-нерезиденту, крім касових валютних ордерів, надається довідка за формою 377. (Оформлюється в порядку, установленому Положенням про пункти обміну іноземної валюти , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129).

Юридичним особам (резидентам) кошти за чеками попередньо зараховуються на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий банком (установою) для юридичної особи, відповідно до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 , зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464.

Представництву юридичної особи-нерезидента кошти за чеками зараховуються на рахунки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

6.3. Сума чека виплачується чекодержателю за вирахуванням усіх комісійних винагород. Сплата чекодержателю за чеком відбувається при пред'явленні ним: паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності квитанції за формою N 377-I, що була видана банком (установою) клієнту при прийнятті чека до сплати на інкасо.

6.4. У разі відмови платника відшкодувати прийняті до сплати на інкасо чеки та повернення їх без сплати банк (установа) оригінал чека передає клієнту разом з офіційною відповіддю платника про відмову в його сплаті. Сума застави, прийнятої відповідно до вимог чинного законодавства України, за винятком комісійної винагороди платника, повертається чекодержателю. Банк (установа) робить копії чека та офіційної відповіді платника і залишає їх у документах дня.

6.5. Банки (установи) не несуть відповідальності перед чекодержателями за несплату чеків у разі відмови платника в сплаті чека.

7. Здійснення операцій з продажу дорожніх чеків (обмін
готівкової іноземної валюти на чеки в іноземній валюті)
та купівлі (сплати) дорожніх чеків

7.1. Банки, які згідно з чинним законодавством мають спеціальний дозвіл Національного банку України на ввезення бланків дорожніх чеків в Україну, мають право укладати угоди з іншими банками (установами) - резидентами для подальшої їх реалізації в Україні.

Операції з купівлі (сплати) та продажу дорожніх чеків (обмін готівкової іноземної валюти на чеки в іноземній валюті, далі - продаж) здійснюються банком (установою) за іноземну валюту I групи Класифікатора або за гривні.

7.2. Уповноважений працівник банку (установи), пункту обміну іноземної валюти банку оформляє повідомлення про продаж дорожніх чеків. На кожному повідомленні може зазначатися лише одне найменування валюти.

У повідомленнях про продаж дорожніх чеків не дозволяються виправлення, стирання, замазування. У разі неправильного заповнення повідомлення про продаж дорожніх чеків уповноважений працівник банку (установи) повинен її анулювати (перекреслити) в присутності клієнта і заповнити нову. Без підпису клієнта повідомлення про продаж дорожніх чеків вважається недійсним.

7.3. Операції з продажу дорожніх чеків за іноземну валюту здійснюються:

касою банку (установи) фізичним особам та представникам юридичної особи з оформленням прибуткових, видаткових валютних ордерів та повідомлення про продаж дорожніх чеків;

пунктом обміну іноземної валюти банку фізичним особам-резидентам з оформленням повідомлення про продаж дорожніх чеків.

Здійснені операції відображаються касою банку (установи), пунктом обміну іноземної валюти банку в Реєстрі проданих дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 4).

При продажу дорожніх чеків сплачується комісійна винагорода за тарифами, установленими внутрішніми нормативними актами банку (установи).

7.4. Операції з продажу фізичним особам-резидентам дорожніх чеків за гривні здійснюються касою банку (установи), пунктом обміну іноземної валюти шляхом:

продажу іноземної валюти за гривні з відображенням операції у Реєстрі проданої іноземної валюти, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129 (додаток N 92 , або оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та квитанції за формою N 377-А, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16.05.95 N 128 ;

продажу дорожніх чеків за іноземну валюту з відображенням у Реєстрі проданих дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 4) з оформленням прибуткових та видаткових касових ордерів або квитанції за формою N 377-А.

7.5. Операції з продажу дорожніх чеків протягом операційного дня здійснюються:

а) фізичним особам-резидентам:

касою банку (установи) на суму до 5000 доларів США або на еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті I групи Класифікатора за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют (далі - еквівалент в іншій іноземній валюті), що діє на день здійснення операції;

пунктом обміну іноземної валюти банку на суму до 1000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-резиденту здійснюються після пред'явлення цією особою касиру каси банку (установи) або пункту обміну іноземної валюти банку паспорта громадянина України або довідки на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, та проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон або паспорта для виїзду за кордон;

б) фізичним особам-нерезидентам:

лише касою банку (установи) на суму до 5000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-нерезиденту здійснюються після пред'явлення цією особою уповноваженому працівнику банку (установи) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності підтверджених документів про джерела походження іноземної валюти у нерезидента. (У в'їзній митній декларації на ввезення готівкової іноземної валюти нерезидента робиться відмітка про продаж дорожніх чеків). Копії цих документів залишаються в документах дня;

в) юридичним особам-резидентам та представництвам юридичних осіб нерезидентів для їх працівників, які від'їжджають за кордон у службове відрядження, за рахунок коштів, що обліковуються на поточному рахунку юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента, лише через каси банків.

Банки (установи), які продають дорожні чеки, надають довідку за формою 01 на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті, згідно з Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673.

Операції з продажу дорожніх чеків у пунктах обміну здійснюються без видачі довідки на вивезення за межі України іноземної валюти.

7.6. Після продажу дорожніх чеків фізична особа (резидент чи нерезидент) або уповноважений представник юридичної особи - резидента, або уповноважена особа представництва юридичної особи - нерезидента, що від'їжджають у службове відрядження, у присутності працівника банку (установи) ставлять свій підпис на повідомленні про їх продаж і на кожному чеку у визначеному іноземною компанією-емітентом місці ("Thomas Cook" - на лінії в нижньому лівому кутку; "American Express"- на лінії у верхньому лівому кутку; "Visa" - на лінії у верхньому правому кутку тощо).

7.7. Дорожні чеки сплачуються лише власнику чека, зразок підпису якого є на чеку, після ідентифікації підпису в присутності уповноваженого працівника банку (установи) і тільки в повній сумі, що зазначена в чеку.

7.8. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за іноземну валюту здійснюються:

касою банку (установи) у фізичної особи (резидента або нерезидента) чи уповноваженого представника юридичної особи-резидента чи уповноваженої особи представництва юридичної особи-нерезидента з оформленням прибуткових та видаткових валютних ордерів, а для фізичних осіб-нерезидентів також довідок за формою N 377, що передбачена Інструкцією N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України , затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129 (далі - Інструкція N 1);

пунктом обміну іноземної валюти банку з оформленням довідок за формою N 377 для фізичних осіб-нерезидентів та квитанції за формою N 377-А для фізичних осіб-резидентів.

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображаються в Реєстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 5).

7.9. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за гривні у фізичних осіб здійснюються:

касою банку (установи) з оформленням прибуткових у валюті та видаткових ордерів у гривнях, а для фізичних осіб-нерезидентів також довідок за формою N 377, передбаченою Інструкцією N 1 ;

пунктом обміну іноземної валюти банку з оформленням довідок за формою N 377 для фізичних осіб-нерезидентів та квитанції за формою N 377-А для фізичних осіб-резидентів.

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображаються в Реєстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 5) та в Реєстрі купленої іноземної валюти, затвердженому Додатком N 93 до Інструкції N 1 з оформленням прибуткових та видаткових касових ордерів або квитанцій за формою 377-А.

7.10. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків протягом операційного дня у фізичної особи (резидента та нерезидента) здійснюються на суму:

до 3000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті касами банків (установ) або пунктами обміну іноземної валюти банку;

понад 3000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті тільки касами банків (установ).

У пунктах обміну іноземної валюти банку протягом операційного дня операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків у фізичної особи (резидента та нерезидента) здійснюються на суму:

до 1000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті на бажання цієї особи за готівкові гривні або за іноземну валюту;

понад 1000 доларів США, але не більше ніж 3000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті лише за готівкові гривні.

Не приймаються до сплати дорожні чеки без підпису їх власника, що ставиться в зазначеному місці відповідно до правил, установлених емітентом.

7.11. Під час купівлі (сплати) дорожніх чеків уповноважений працівник банку (установи), пункту обміну іноземних валют банку:

перевіряє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також відсутність на дорожніх чеках виправлень або написів, які заважають прочитанню першого підпису власника;

перевіряє реквізити дорожніх чеків на наявність захисних елементів дорожніх чеків (перевірити дійсність чеків можна за каталогом іноземної компанії-емітента "Оригінальні банкноти країн світу і основні дорожні чеки" та зразками бланків чеків) та першого підпису чекодавця у відповідному місці;

перевіряє відповідність першого підпису чекодержателя на дорожніх чеках його підпису в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу;

з'ясовує назву іноземної валюти, яку чекодержатель бажає одержати за дорожніми чеками;

стежить за тим, як і де чекодержатель ставить другий підпис на дорожніх чеках згідно з правилами, установленими емітентом;

у разі виникнення будь-яких сумнівів щодо дійсності підпису пропонує чекодержателю:

підписати дорожні чеки втретє на зворотному боці та записує паспортні дані;

надати повідомлення про продаж дорожніх чеків, де зазначено їх кількість, серію, номер, назву іноземної валюти, номінал та загальну суму, а також є підпис чекодержателя.

У разі виявлення невідповідності підписів чекодержателя дорожні чеки до сплати не приймаються.

7.12. Сплачені дорожні чеки зберігаються у сховищі банку (установи), формуються у пакети і відправляються платникам, з якими укладені угоди, для отримання відшкодування за цими чеками в іноземній валюті I групи Класифікатора. Разом з пакетами чеків відправляються такі супроводні документи: листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо.

8. Відшкодування втрачених дорожніх чеків

8.1. Відшкодування втрачених чекодержателями дорожніх чеків здійснюється банком (установою) на підставі укладених угод з емітентом дорожніх чеків. Такі угоди обов'язково мають містити порядок відшкодування чекодержателю втрачених дорожніх чеків.

9. Відповідальність банків (установ)

9.1. За порушення цього Положення банки (установи) несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Заступник директора - начальник управління
Департаменту платіжних систем Л.В.Письменна

Додаток 1
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
назва, місцезнаходження уповноваженого банку
(уповноваженої фінансової установи)

Заява
про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті

"___"_____________ 200_ р.

Від ___________________________________________________________________________________________________________________.

(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва юридичної особи)

Адреса _______________________________________________________________________________________________________________.

(постійне місце проживання або місцезнаходження
юридичної особи, номер телефону)

Документ, що посвідчує фізичну особу,______________________________________________________________________________________

(номер, серія, дата,

______________________________________________________________________________________________________________________.

ким і коли виданий)

Прошу/просимо прийняти до сплати на інкасо чеки:

     ------------------------------------------------------------------
Номер, серія та дата чека | Коли і ким виписаний | Сума за чеком
--------------------------+----------------------+----------------
--------------------------+----------------------+----------------
--------------------------+----------------------+----------------
--------------------------+----------------------+----------------
------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами та словами за кожною назвою валюти)

Після одержання коштів за чеком прошу/просимо:

виплатити готівкою в іноземній валюті, у якій виписаний чек;

виплатити готівкою в гривнях за курсом купівлі банку (установи);

зарахувати на поточний рахунок в іноземній валюті, відкритий в банку (установі);

______________________________________________________________________________________________________________________,

(назва банку (установи) та номер рахунку)

зарахувати на поточний рахунок у гривнях;

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва банку (установи) та номер рахунку)

Зобов'язуюсь сплатити всі потрібні комісійні винагороди незалежно від надходження чи ненадходження коштів від платника за чеками, що прийняті до сплати на інкасо.

Підпис _______________________

Додаток 2
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

Форма N 377-I
______________________________________________________________
______________________________________________________________
назва, місцезнаходження уповноваженого банку
(уповноваженої фінансової установи)

Квитанція N
про приймання до сплати на інкасо чеків в
іноземній валюті

"___"__________________ 200_ р.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження чекодержателя)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(серія, номер документа, що засвідчує особу, ким і коли виданий)

     ------------------------------------------------------------------
Номер, серія, дата виписки чека | Сума за чеком
-----------------------------------------+------------------------
-----------------------------------------+------------------------
-----------------------------------------+------------------------
-----------------------------------------+------------------------
-----------------------------------------+------------------------
------------------------------------------------------------------

Підпис уповноваженого працівника ______________

Штамп уповноваженого працівника

Додаток 3
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

______________________________________________________________
______________________________________________________________
назва, місцезнаходження уповноваженого банку
(уповноваженої фінансової установи)

Реєстр
прийняття до сплати на інкасо чеків
в іноземній валюті

за "___"_____________ 200_ р.

     ------------------------------------------------------------------
N з/п|Номер, серія чека*,|Сума за чеком |Номер виданої квитанції
| коли виписаний | | за формою N 377-I
-----+-------------------+--------------+-------------------------
| | |
------------------------------------------------------------------

Підпис уповноваженого працівника ______________

Штамп уповноваженого працівника

_________________________________

* Зазначається за її наявності.

Додаток 4
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

____________________________________________________________
____________________________________________________________
назва, місцезнаходження уповноваженого
банку (уповноваженої фінансової установи),
реєстраційний номер і адреса пункту обміну
іноземної валюти банку

Реєстр
проданих дорожніх чеків в іноземній валюті

за "___"_____________ 200_ р.

     ------------------------------------------------------------------
N |Назва |Номі-|Кіль-|Номери|Пла- |Сума |Комісія|Сума |Відмітка
з/п|валюти|нал |кість|прода-|тіжна|у ва-|-------|внесе-|про
|(код) |чеків|чеків|них |сис- |люті | %|Сума|ної |сторно*
| | | |чеків |тема | | | |валюти|
---+------+-----+-----+------+-----+-----+--+----+------+---------
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис уповноваженого працівника ______________

Штамп пункту обміну іноземної валюти банку

______________________________

* У разі використання комп'ютерної системи в реєстрі фіксується час здійснення операції.

Додаток 5
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

_______________________________________________________
_______________________________________________________
назва, місцезнаходження уповноваженого
банку (уповноваженої фінансової установи),
реєстраційний номер і адреса пункту обміну
іноземної валюти банку

Реєстр
куплених дорожніх чеків в іноземній валюті

за "___"_____________ 200_ р.

     ------------------------------------------------------------------
N |Назва |Номі-|Кіль-|Пла- |Номери|Сума |Комісія|Сума |Відмітка
з/п|валюти|нал |кість|тіжна|купле-|у ва-|-------|виданої|про
|(код) |чеків|чеків|сис- |них |люті | %|Сума|валюти |сторно*
| | | |тема |чеків | | | | |
---+------+-----+-----+-----+------+-----+--+----+-------+--------
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис уповноваженого працівника ______________

Штамп пункту обміну іноземної валюти банку

______________________________

* У разі використання комп'ютерної системи в реєстрі фіксується час здійснення операції.

Заступник директора - начальник управління
Департаменту платіжних систем Л.В.Письменна