ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ПОСТАНОВА

Про Примірне положення про голів і президії
місцевих Рад народних депутатів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1989, N 20, ст. 373 )

Президія Верховної Ради СРСР постановляє:

1. Схвалити Примірне положення про голів і президії місцевих Рад народних депутатів.

2. Президіям Верховних Рад союзних республік вирішити питання про умови оплати праці працівників апарату місцевих Рад на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників виконавча-розпорядчих органів відповідних Рад народних депутатів.

Голова Верховної Ради СРСР М.ГОРБАЧОВ

Москва, Кремль,
20 жовтня 1989 року
N 618-I

Схвалене
Постановою Президії Верховної Ради СРСР
від 20 жовтня 1989 року N 618-I

Примірне положення
про голів і президії місцевих
Рад народних депутатів

Стаття 1. Відповідно до Конституції СРСР роботу крайових, обласних, автономних областей, автономних округів, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів організовують їх президії, очолювані головами Рад, а в міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Радах - голови цих Рад.

Стаття 2. Голова Ради народних депутатів обирається на сесії Ради з числа депутатів на строк повноважень Ради. Вибори голови здійснюються шляхом таємного голосування.

Голова Ради веде засідання Ради, відає її внутрішнім розпорядком, підписує рішення Ради.

У всій своїй діяльності голова Ради є підзвітним Раді і може бути таємним голосування увільнений Радою від посади, яку він займає.

Стаття 3. Рада народних депутатів за поданням голови Ради обирає на сесії Ради таємним голосуванням з числа депутатів заступника голови Ради, який виконує за уповноваженням голови Ради окремі його функції і заміщає голову в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх обов'язків.

Стаття 4. Президія Ради народних депутатів є підзвітним Раді органом.

До складу президії входять за посадою: голова Ради, заступник голови Ради, голови постійних комісій Ради, голова комітету народного контролю. За рішенням Ради до складу президії можуть включатись інші депутати Ради.

Стаття 5. Президія Ради на чолі із головою Ради, а в міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Радах - голова Ради:

1) скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення час і місце проведення сесій Ради, а також питання, які вносяться на розгляд Ради, і прийняті нею рішення;

2) здійснює керівництво підготовкою сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд;

3) представляє Раду у відносинах з державними і громадськими организаціями;

4) доповідає Раді про стан справ на території Ради та інші важливі питання; інформує Раду про свою діяльність;

5) подає Раді кандидатури для обрання на посади голови виконавчого комітету Ради, голови і членів комітету (групи) народного контролю, а також суддів, які згідно з законом повинні обиратись відповідною Радою;

6) вносить на розгляд Ради пропозиції про створення і склад постійних комісій Ради, координує діяльність постійних комісій і депутатських груп;

7) подає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень і забезпечує їх необхідною інформацією; розглядає питання, пов'язані з увільненням депутатів від виконання службових або виробничих обов'яків для роботи в Раді, її органах і у виборчих округах; допомагає депутатам у проведенні прийому громадян, а також звітів депутатів перед виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями; вносить на сесії Ради пропозиції у питаннях, пов'язаних з реалізацією прав та обов'язків депутатів;

8) організовує узагальнення наказів виборців і вносить їх на розгляд Ради;

9) організовує взаємодію Ради народних депутатів з громадськими організаціями і радами трудових колективів;

10) сприяє розвиткові гласності і вживає заходів для врахування громадської думки в роботі Ради та її органів;

11) проводить відповідно до рішень Ради місцеві референдуми, а також обговорення громадянами проектів рішень Ради, інших найважливіших питань місцевого, республіканського і загольносоюзного значення:

12) вносить на сесії Ради пропозиції щодо заяв і скарг на рішення і дії виконавчого комітету і комітету (групи) народного контролю; забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, адресованих Раді;

13) організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд Ради, щодо контролю за виконання рішень Ради;

14) розглядає і вирішує покладені на них законодавством питання щодо організації виборів і відкликання народних депутатів виборцями.

Голови міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад організовують роботу відповідних Рад разом з головами їхніх постійних комісій.

Стаття 6. Засідання президії Раді народних депутатів скликаються головою Ради в міру потреби. В засіданнях можуть брати учать з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу президії.

Стаття 7. Рішення президії Ради у питаннях, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів усього складу президії і підписуються головою Ради.

Рада народних депутатів має право скасувати рішення своєї президії.

Стаття 8. Президія Ради народних депутатів має печатку з зображення державного герба союзної республіки за зразком, затвердженим Президією Верховної Ради союзної республіки.

Стаття 9. Обслуговування діяльності Ради народних депутатів, голови і президії Ради забезпечує апарат Ради.

Структура і штати, а також умови оплати праці працівників апарату Ради встановлюються Радою відповідно до нормативів, передбачених законодавством Союзу РСР і союзних республік.