Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 302 від 29.11.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2000 р. за N 904/5125

Про Примітки до річної фінансової звітності

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, та відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається).

2. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності не передбачена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять інформацію, розкриття якої передбачено пунктом 1.7 наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 1999 року N 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 1999 року за N 915/4208) і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" - абзац 6 пункту 19;

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" - пункти 20, 21, 23;

7 "Основні засоби" - підпункт 36.1 пункту 36;

8 "Нематеріальні активи" - підпункт 36.1 пункту 36;

9 "Запаси" - абзац 7 пункту 29;

10 "Дебіторська заборгованість" - підпункт 13.1 пункту 13;

16 "Витрати" - абзац 3 пункту 32.

3. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої звітності встановлена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

4. Інформація, передбачена пунктами 2 і 3 цього наказу, наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо).

У такому самому порядку може наводитися інша інформація, яка керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш повну та об'єктивну картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства.

5. При виготовленні підприємством бланків форм фінансової звітності можливе включення (друкування) тільки тих статей активів, капіталу, зобов'язань, інших показників типових форм, дані про які випливають із результатів діяльності цього підприємства. При цьому для статей (рядків), граф і довідкових показників, що включені до фінансового звіту підприємства, зберігається їхня нумерація, зазначена на типових формах фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України.

6. Фінансова звітність супроводжується листом підприємства, організації з інформацією про склад фінансової звітності, яка подається (надсилається) адресатам.

Заступник Міністра В.В.Регурецький

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
29.11.2000 N 302

               ------------------
| КОДИ |
|----------------|
| | | 01 |
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
------------------

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство .......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... за ЄДРПОУ

Територія ..............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................... за КОАТУУ

Орган державного управління .........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ за СПОДУ

Галузь .................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................. за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності .............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. за КВЕД

Середньооблікова чисельність працюючих ....................................................................................................................................... Контрольна сума

Одиниця виміру: тис.грн.

Примітки до річної фінансової звітності
за 20 ____ рік

                     ---------
Форма N 5 Код за ДКУД |1801008|
---------

I. Нематеріальні активи

-----------------------------------------------------------------------------
| Групи |Код |Залишок на |Надій- | Переоцінка | Вибуло |
|нематеріальних |ряд- | початок |шло за | (дооцінка +,| за рік |
| активів |ка | року | рік | уцінка -) | |
| | |--------------| |--------------+--------------|
| | |первісна |знос| |первісна |знос|первісна |знос|
| | |(переоці-| | |(переоці-| |(переоці-| |
| | |нена | | |нена | |нена | |
| | |вартість)| | |вартість)| |вартість)| |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Права | | | | | | | | |
|користування | 010 | | | | | | | |
|природними | | | | | | | | |
|ресурсами | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Права | | | | | | | | |
|користування | 020 | | | | | | | |
|майном | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Права на знаки | | | | | | | | |
|для товарів і | 030 | | | | | | | |
|послуг | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Права на | | | | | | | | |
|об'єкти | 040 | | | | | | | |
|промислової | | | | | | | | |
|власності | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Авторські та | | | | | | | | |
|суміжні з ними | 050 | | | | | | | |
|права | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Гудвіл | 060 | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Інші | 070 | | | | | | | |
|нематеріальні | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | |
|----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+
|Разом | 080 | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

(продовження таблиці)

  -----------------------------------------------------
Нараховано |Втрати |Інші зміни | Залишок |
амортизації|від |за рік |на кінець |
за рік |зменшення | | року |
|корисності|--------------+--------------|
|за рік |первісна |знос|первісна |знос|
| |(переоці-| |(переоці-| |
| |нена | |нена | |
| |вартість)| |вартість)| |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------+----------+---------+----+---------+----|
| | | | | |
-----------------------------------------------------

Із рядка 080 графа 14


Із рядка 080 графа 5

 
вартість нематеріальних активів, (081) ____
щодо яких існує обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу (082) ____
нематеріальних активів
вартість створених підприємством (083) ____
нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, (084) ____
отриманих за рахунок цільових
асигнувань 

II. Основні засоби

---------------------------------------------------------------------------
| Групи |Код |Залишок на |Надій-| Переоцінка | Вибуло |
|нематеріальних |ряд- | початок |шло за| (дооцінка +,| за рік |
| активів |ка | року | рік | уцінка -) | |
| | |-------------| |--------------+--------------|
| | |первіс- |знос| |первісна |знос|первісна |знос|
| | |на (пе- | | |(переоці-| |(переоці-| |
| | |реоці- | | |нена | |нена | |
| | |нена ва-| | |вартість)| |вартість)| |
| | |ртість) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Земельні ділянки| 100| | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Капітальні | 110| | | | | | | |
|витрати на | | | | | | | | |
|поліпшення | | | | | | | | |
|земель | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Будинки, споруди| 120| | | | | | | |
|та передавальні | | | | | | | | |
|пристрої | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Машини та | 130| | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Транспортні | 140| | | | | | | |
|засоби | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Інструменти, | 150| | | | | | | |
|прилади, | | | | | | | | |
|інвентар | | | | | | | | |
|(меблі) | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Робоча і | 160| | | | | | | |
|продуктивна | | | | | | | | |
|худоба | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Багаторічні | 170| | | | | | | |
|насадження | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Інші основні | 180| | | | | | | |
|засоби | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Бібліотечні | 190| | | | | | | |
|фонди | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Малоцінні | 200| | | | | | | |
|необоротні | | | | | | | | |
|матеріальні | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Тимчасові | 210| | | | | | | |
|(нетитульні) | | | | | | | | |
|споруди | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Природні | 220| | | | | | | |
|ресурси | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Інвентарна тара | 230| | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Предмети прокату| 240| | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Інші необоротні | 250| | | | | | | |
|матеріальні | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | |
|----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+
|Разом | 260| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

(продовження таблиці)

 --------------------------------------------------------------------------
Нара- |Втрати |Інші зміни | Залишок | у тому числі |
ховано |від |за рік |на кінець |---------------------------|
амор- |змен- | | року |одержані за |передані в |
тиза- |шення |--------------+--------------|фінансовою |оперативну |
ції за |корис- |первісна |знос|первісна |знос|орендою |оренду |
рік |ності |(переоці-| |(переоці-| |-------------+-------------|
|за |нена | |нена | |первіс- |знос|первіс- |знос|
|рік |вартість)| |вартість)| |на (пе- | |на (пе- | |
| | | | | |реоцін- | |реоцін- | |
| | | | | |нена ва-| |нена ва-| |
| | | | | |ртість) | |ртість) | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----|
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------

Із рядка 260 графа 14


 
вартість основних засобів, щодо (261) ____
яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу (262) ____
основних засобів
залишкова вартість основних (263) ____
засобів, що тимчасово не
використовуються (консервація,
реконструкція тощо)
залишкова вартість основних (264) ____
засобів, вилучених з
експлуатації для продажу
первісна (переоцінена) вартість (265) ____
повністю амортизованих основних
засобів 
Із рядка 260 графа 5


 
вартість основних засобів, (266) ____
придбаних за рахунок
цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ____ 

III. Капітальні інвестиції

       ------------------------------------------------
| Найменування |Код |За рік |На кінець |
| показника |ряд- | | року |
| |ка | | |
|-----------------+------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------+------+----------+----------|
|Капітальне |280 | | |
|будівництво | | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Придбання | | | |
|(виготовлення) |290 | | |
|основних | | | |
|засобів | | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Придбання | | | |
|(виготовлення) | | | |
|інших |300 | | |
|необоротних | | | |
|матеріальних | | | |
|активів | | | |
|витрати | | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Придбання | | | |
|(створення) |310 | | |
|нематеріальних | | | |
|активів | | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Формування |320 | | |
|основного стада | | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Інші |330 | | |
|-----------------+------+----------+----------|
|Разом |340 | | |
------------------------------------------------

IV. Фінансові інвестиції

       --------------------------------------------------
| Найменування | Код |За рік | На кінець року |
| показника | ряд-| | |
| | ка | |----------------|
| | | |довгос- |поточні|
| | | |трокові | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
|А. Фінансові | | | | |
|інвестиції за | | | | |
|методом участі | 350 | | | |
|в капіталі в: | | | | |
| асоційовані | | | | |
|підприємства | | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| дочірні | 360 | | | |
|підприємства | | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| спільну | 370 | | | |
|діяльність | | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
|Б. Інші | | | | |
|фінансові | | | | |
|інвестиції в: | 380 | | | |
| частки і паї | | | | |
|у статутному | | | | |
| капіталі | | | | |
|інших | | | | |
|підприємств | | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| акції | 390 | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| облігації | 400 | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
| інші | 410 | | | |
|----------------+-----+--------+--------+-------|
|Разом (розд. | 420 | | | |
|А + розд.Б) | | | | |
--------------------------------------------------

із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові финансові інвестиції відображені:

за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю 
(421) ____________
(422) ____________
(423) ____________ 

із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) ____________
за справедливою вартістю (425) ____________
за амортизованою собівартістю (426) ____________

V. Доходи і витрати

        -----------------------------------------------
|Найменування показника|Код |Доходи |Витрати |
| |ряд- | | |
| | ка | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------+-----+-------+--------|
|А. Інші операційні | | | |
|доходи і витрати |440 | | |
| Операційна оренда | | | |
|активів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Операційна курсова |450 | | |
|різниця | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Реалізація інших |460 | | |
|оборотних активів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Штрафи, пені, |470 | | |
|неустойки | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Утримання об'єктів | | | |
|житлово-комунального |480 | | |
|і соціально- | | | |
|культурного | | | |
|призначення | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Інші операційні |490 | | |
|доходи і витрати | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
|Б. Доходи і втрати | | | |
|від участі в капіталі | | | |
|за інвестиціями в: |500 | | |
| асоційовані | | | |
|підприємства | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| дочірні |510 | | |
|підприємства | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| спільну діяльність |520 | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
|В. Інші фінансові | | | |
|доходи і витрати |530 | | X |
| Дивіденди | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Проценти |540 | X | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Фінансова оренда |550 | | |
|активів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Інші фінансові |560 | | |
|доходи і витрати | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
|Г. Інші доходи і | | | |
|витрати |570 | | |
| Реалізація | | | |
|фінансових інвестицій | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Реалізація |580 | | |
|необоротних активів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Реалізація майнових|590 | | |
|комплексів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Неопераційна |600 | | |
|курсова різниця | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Безоплатно одержані|610 | | X |
|активи | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
| Списання |620 | X | |
|необоротних активів | | | |
|----------------------+-----+-------+--------|
|Інші доходи і витрати |630 | | |
-----------------------------------------------

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) ____________

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) ____________ %

VI. Грошові кошти

       ------------------------------------------------
|Найменування показника |Код |На |
| |рядка |кінець |
| | |року |
|------------------------------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------+-------+-------|
|Каса | 640 | |
|------------------------------+-------+-------|
|Поточний рахунок у банку | 650 | |
|------------------------------+-------+-------|
|Інші рахунки в банку | 660 | |
|(акредитиви, чекові книжки) | | |
|------------------------------+-------+-------|
|Грошові кошти в дорозі | 670 | |
|------------------------------+-------+-------|
|Еквіваленти грошових коштів | 680 | |
|------------------------------+-------+-------|
|Разом | 690 | |
------------------------------------------------

Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) ______________

VII. Забезпечення

-----------------------------------------------------------------------
| Види забезпечень |Код |Залишок | Збільшення | Сума |
| |ряд-|забезпе- | забезпечення |забезпе- |
| | ка |чення на | протягом звітного |чення, що|
| | | початок | періоду внаслідок |викорис- |
| | | року |-------------------| тана |
| | | |створен- |додатко- |протягом |
| | | | ня | вих | року |
| | | |забезпе- |відраху- | |
| | | | чення | вань | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Забезпечення на виплату|710 | | | | |
|відпусток працівникам | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Забезпечення наступних| | | | | |
|витрат на додаткове|720 | | | | |
|пенсійне забезпечення | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Забезпечення наступних| | | | | |
|витрат на виконання|730 | | | | |
|гарантійних зобов'язань | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Забезпечення наступних| | | | | |
|витрат на|740 | | | | |
|реструктуризацію | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Забезпечення наступних| | | | | |
|витрат на виконання|750 | | | | |
|зобов'язань щодо| | | | | |
|обтяжливих контрактів | | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
| |760 | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
| |770 | | | | |
|------------------------+----+---------+---------+---------+---------+
|Разом |780 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

(продовження таблиці)

   --------------------------------
Невико- | Сума |Залишок |
ристана |очікуваного |забезпе-|
сума | відшкоду- |чення на|
забезпе- | вання вит- | кінець |
чення, що| рат іншою | року |
сторнова-| стороною, | |
на у | що | |
звітному | врахована | |
періоді |при оцінці | |
|забезпечен- | |
| ня | |
---------+------------+--------|
7 | 8 | 9 |
---------+------------+--------|
| | |
| | |
---------+------------+--------|
| | |
| | |
| | |
---------+------------+--------|
| | |
| | |
| | |
---------+------------+--------|
| | |
| | |
| | |
---------+------------+--------|
| | |
| | |
| | |
| | |
---------+------------+--------|
| | |
---------+------------+--------|
| | |
---------+------------+--------|
| | |
--------------------------------

VIII. Запаси

       ---------------------------------------------------
| Найменування |Код |Балансо-| Переоцінка за |
| показника |ряд-| ва | рік |
| | ка |вартість|---------------|
| | | на |збіль- |уцінка |
| | | кінець |шення | |
| | | року |чистої | |
| | | |варто- | |
| | | | сті | |
| | | |реалі- | |
| | | |зації* | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Сировина і |800 | | | |
|матеріали | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Купівельні | | | | |
|напівфабрикати та |810 | | | |
|комплектуючі вироби| | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Паливо |820 | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Тара і тарні |830 | | | |
|матеріали | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Будівельні |840 | | | |
|матеріали | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Запасні частини |850 | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Матеріали | | | | |
|сільськогосподар- |860 | | | |
|ського | | | | |
|призначення | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Тварини на |870 | | | |
|вирощуванні та | | | | |
|відгодівлі | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Малоцінні та | | | | |
|швидкозношувані |880 | | | |
|предмети | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Незавершене |890 | | | |
|виробництво | | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Готова продукція |900 | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Товари |910 | | | |
|-------------------+----+--------+-------+-------|
|Разом |920 | | | |
---------------------------------------------------

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) ____________

переданих у переробку (922) _____________
оформлених в заставу (923) _____________
переданих на комісію (924) _____________
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) _____
_____________________

* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

IX. Дебіторська заборгованість

      -----------------------------------------------------
| Найменування |Код |Всього |у т.ч. за строками |
| показника |ряд | на | непогашення |
| | ка |кінець |----------------------|
| | | року | до 3 | від |від 6 |
| | | |міся- |3 до |до 12 |
| | | |ців |6 мі- |місяців |
| | | | |сяців | |
|---------------+----+-------+------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------+----+-------+------+------+--------|
|Дебіторська | | | | | |
|заборгованість |940 | | | | |
|за товари,| | | | | |
|роботи, | | | | | |
|послуги | | | | | |
|---------------+----+-------+------+------+--------|
|Інша поточна| | | | | |
|дебіторська |950 | | | | |
|заборгованість | | | | | |
-----------------------------------------------------

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) ___________

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

       -------------------------------------------------
| Найменування показника |Код |Сума |
| |ряд- | |
| |ка | |
|-----------------------------------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------+-----+-----|
|Виявлено (списано) за рік нестач і |960 | |
|втрат | | |
|-----------------------------------+-----+-----|
|Визнано заборгованістю винних осіб |970 | |
|у звітному році | | |
|-----------------------------------+-----+-----|
|Сума нестач і втрат, остаточне| | |
|рішення щодо винуватців за якими|980 | |
|на кінець року не прийнято| | |
|(позабалансовий рахунок 072) | | |
-------------------------------------------------

Керівник
Головний бухгалтер