Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 серпня 1993 р. N 637
Київ

Про затвердження Порядку підтвердження
наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів у ній

Відповідно до статті 62 Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (додається).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 1993 р. N 637

Порядок
підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній

Загальні положення

1. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підсттаві інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

2. У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється районними (міськими) відділами соціального захисту населення на підставі показань свідків.

Документи, що підтверджують трудовий стаж

3. За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення,характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

За відсутності зазначених у цьому пункті документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

4. Час роботи осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній власності та на виключно їхній праці, за період до 1 травня 1993 р. зараховується до трудового стажу за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (додаток N 1).

5. Для підтвердження часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчіх працівників, які не є членами творчих спілок, приймаються довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду Украіни.

До 1 квітня 1992 р. час творчої діяльності членів Спілки письменників, Спілки художників, Спілки композиторів, Спілки кінематографістів, Спілки театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок України, але об'єднані відповідними професійними комітетами, підтверджується довідками (виписками з постанов) секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого стажу.

6. Для підтвердження військової служби, служби в органах державної безпеки приймаються:

військові квитки;

довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, Держкомкордому, Головного управління командуючого Національною гвардією, Управління охорони вищих посадових осіб Украіни, органів управління інших військових формувань, що утворюються Верховною Радою України, Служби безпеки;

довідки архівних і військово-лікувальних установ.

Час перебування в партизанських загонах і з'єднаннях у період Великої Вітчизняної війни встановлюється за довідками штабів партизанського руху або архівів (за місцем діяльності партизанських загонів і з'єднань).

Війскова служба у складі діючої армії в період бойових дій, в тому числі під час виконання інтернаціонального обов'язку, зараховується до трудового стажу на підставі довідок військових комісаріатів, які видаються в порядку, що визначається Міноборони (додаток N2).

Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються довідки, які видаються в порядку, що визначається МВС (додаток N3).

7. Час служби у воєнизованій охороні, в органах спеціального зв'язку і гірничорятувальних частинах встановлюється за правилами, передбаченими пунктом 3 цього Порядку.

8. Час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

9. Тривалість тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи, встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи.

10. Час догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, встановлюється на підставі:

акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду;

документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів I групи і дітей-івалідів) і вік (для престарілих і дітей-інвалідів).

Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається відділом соціального захисту населення на підставі відомостей, одержаних від органів управління житловим фондом, сільських, селищних Рад народних депутатів , опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших даних.

Документами, які підтверджують пербування на інвалідності, можуть бути виписка із акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка відділу соціального захисту населення та інші документи.

Документами, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або виписка із паспорта чи довідка органів управління житловим фондом та інші.

11. Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми встановлюється на підставі свідоцтва про народження дитини або виписки із паспорта (у разі смерті дитини - свідоцтва про смерть), а також документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала (виписка із трудової книжки, довідка органів управління житловим фондом чи довідка сільскої, селищної Ради народних депутатів).

12. Час утримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні й на примусовому лікуванні підтверджується довідками органів внутрішніх справ і зараховується до трудового стажу за наявності документів про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури, дізнання та слідства про припинення кримінальної справи чи довідки суду про винесення виправдовувального вироку).

Робота в'язнів підтверджується довідкою органів внутрішніх справ і довідкою про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

13. Період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідками (додаток N 4), виданими командирами (начальниками) військових частин, військово-навчальних (навчальних) закладів, підприємств, установ і організацій в порядку, що визначається Міноборони.

При цьому для дружин військовослужбовців, звільнених з дійсної військової служби до 1 січня 1990 р., період проживання з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідками, які видаються військовими комісаріатами.

14. Період проживання в м.Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. установлюється на підставі довідки органу управління житловим фондом, виписки з домової книги або поквартирних списків, прописної картки, довідки про термін евакуації з м.Ленінграда, евакуаційного посвідчення, мобілізаційного розпорядження тощо.

Робота у м.Ленінграді в період його блокади встановлюється на загальних підставах.

15. Для підтвердження часу перебування на окупованій території України та інших держав у період Великої Вітчизняної війни приймаються довідки сільських (селищних), міських Рад народних депутатів або їхніх виконкомів та районних державних адміністрацій.

16. Час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої теріторії у період Великої Вітчизняної війни, підтверджується будь-якими документами того часу, в яких містяться необхідні відомості.

У разі відсутності таких документів приймаються довідки, видані архівними установами, органами державної безпеки або внутрішніх справ за місцем прибуття зазначених осіб до України, а також Службою розшуку Національного комітету товариства Червоного Хреста України.

Підтвердження трудового стажу показаннями свідків

17. За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на трудову пенсію, встановлюється на підставі показань не меньше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі.

В такому ж порядку показаннями свідків підтверджується час роботи громадян із числа національних меншин, примусово виселених з місць постійного проживання в 30-40 роки, а також час роботи в колгоспі до 1965 року у випадках, коли неможливо одержати документи про наявнийстаж роботи, незалежно від причин відсутності необхідних документів.

18. За відсутностідокументів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17 цього Порядку, трудовий стаж установлюється на підставі показань не меньше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу за час, стосовно якого вони відтверджують роботу заявника.

19. За відсутності документів про час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої теріторії у період Великої Вітчизняної війни, проживання в м.Ленінграді в період його блокади з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р., зазначені періоди можуть бути встановлені на підставі показань одного або більше свідків, які мають у своєму розпоряджені відповідні документи (довідки, видані архівними установами, органами Служби безпеки або внутрішніх справ за місцем прибуття зазначених осіб до України, евакуаційні посвідчення, мобілізаційні розпорядження тощо).

Особливості підтвердження трудового стажу окремих
категорій працівників

20. У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій.

У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до якого включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Додатково в довідці наводяться такі відомості:

стосовні трактористів-машиністів підприємств сільського господарства (в тому числі колгоспів) - про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції;

стосовно жінок, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами на підприємствах сільського господарства (в тому числі в колгоспах) - про виконання встановлених норм обслуговування;

стосовно жінок, які працюють на вирощуванні, збиранні та післязбиральному оброблені тютюну, - про зайнятість на перелічених роботах протягом повного сезону.

21. За відсутності трудових книжок у осіб, які працювали у громадян за договорами (домашні робітниці, няні, секретарі, друкарки, стенографістки, сторожі, садівники, шофери та ін.), час їх роботи в домашньому господарстві підтверджується довідками профспілкових організацій, за участю яких було укладено трудовий договір між наймачем і працівником, або трудовим договорами з відміткою про їх виконання.

За відсутності у профспілкових організаціях відомостей про укладення договору про роботу у окремих громадян для підтвердження стажу приймаються довідки, видані наймачем, а у разі його смерті - одним із подружжя або іншим членом сім'ї, який проживав разом з ним у даний період (крім тих родичів, які в цей час були неповнолітні), та довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Справжність підпису особи, яка видала довідку про роботу, засвідчується в установленому порядку.

Аналогічно підтверджується і стаж роботи пастухом за трудовим договором з колективом громадян - власників худоби. У тих випадках, коли трудовий договір було укладено виконкомів сільських, селищних Рад народних депутатів, до уваги беруться видані ними довідки.

22. Стаж роботи громадян України за її межами підтверджується документами, легалізованими МЗС (крім роботи на теріторії колишнього СРСР і держав, з якими колишнім СРСР було укладено угоди про соціальне забеспечення до укладення відповідних двосторонніх угод).

Правила підтвердження трудового стажу

23. Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою.

24. Для підтвердження трудового стажу приймаються лише ті відомості про період роботи, які внесені в довідки на підставі документів.

Довідки, видані колгоспами при залишенні членом колгоспу роботи, а також довідки, видані в більш пізній період колгоспами, які згодом припинили свою діяльність, можуть братися до уваги й тоді, коли вони не містять підстав видачі.

25. У тих випадках, коли періоди роботи зараховуються до трудового стажу на підставі показань свідків, один із яких свідчить про роботу заявника за більший період, ніж інші, встановленим вважається період, який підтверджений двома або більше свідками.

26. Якщо ім'я, по батькові та прізвище, які зазначені в документі, що підтверджує трудовий стаж, не збігаються з ім'ям, по батькові або прізвищем особи за паспортом або свідоцтвом про народження, факт приналежності цього документа даній особі може бути встановлено у судовому порядку.

27. У тих випадках, коли в поданому документі про стаж указано лише роки без зазначення точних дат, за дату береться 1 липня відповідного року, а якщо не зазначено число місяця, то ним вважається 15 число відповідного місяця.

Додаток N 1
до Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній

Штамп

управління Пенсійного фонду України

___________ N ________________(дата)

ДОВІДКА

Видана _____________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

про те, що він (вона) в період з ___________________________________________________________________________________________

по _______________________________ провадив(ла) виплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Представник Пенсійного фонду України ________________________________________________

(підпис)

М. П.

Додаток N 2
до Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній

Штамп

військового комісаріату

_______________ N _____________(дата)

ДОВІДКА

Видана ____________________________________________________________________________________________________у відставці
(військове звання)

______________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

про те, що він проходив військову службу в складі діючої армії в період бойових дій (в тому числі під час виконання інтернаціонального обов'язку, перебуванні в партизанських загонах і з'єднаннях)

______________________________________________________________________________________________________________________

(загальна кількість років, місяців і днів)

Зазначена служба підлягає зарахуванню до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах - один місяць служби за три місяці.

Видана для подання органу соціального захисту населення.

Військовий комісар _________________________________________________________________

(підпис)

М. П.

Додаток N 3
до Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній

Штамп

органу внутрішніх справ

____________N_________

ДОВІДКА

_______________________________________________________________________________________________________________________(звання, прізвище, ім'я, по батькові)

служив в органах внутрішніх справ з_________________________________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

________________________________ по __________________________________________________________________________________

(номери наказів про призначення)   (число, місяць, рік) 

_____________________________________________________________________________________________________________________.

(номер наказу про звільнення)

Видана для подання органу соціального захисту населення.

Начальник управління (відділу) кадрів ______________________________________________________________________

(підпис)

Примітка. Довідка видається за відсутності необхідних записів у трудовій книжці.

Додаток N 4
до Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній

Штамп

військової частини (установи, підприємства, організації)

Міноборони України

___________ N ______________(дата)

ДОВІДКА

______________________________________________________________________________________________________________________

(військове звання, прізвище,ім'я, по батькові військовослужбовця)

проходить(ив) дійсну військову службу в ____________________________________________________________________________________

(номер військової частини,

_______________________________________________________________________________________________________________________

найменування підприємства, установи, організації)

з____________________________по________________________________________________________________________________________

Разом з _______________________________проживала дружина, яка мала спеціальність____________________________________________

і не працівала з_______________________по_________________________________________________________________________________

у зв'язку з неможливістю працевлаштуватися за даною спеціальністю.

Видана для подання органу соціального захисту населення.

Командир (начальник) ____________________________________________________________

(підпис)

М. П.