Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 січня 1995 р. N 36
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови Кабінету Міністрів України
N 961 від 15.08.
96 )

Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 437 від 20.06.
95 )

На виконання пункту 9 постанови Верховної Ради України від 29 липня 1994 р. N 149 "Про вдосконалення механізму приватизації в Україні і посилення контролю за її проведенням" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику оцінки вартості об'єктів приватизації, що додається.

2. Фонду державного майна:

а) разом з Міністерством економіки, МІністерством фінансів, Міністерством статистики затвердити у місячний термін Положення про визначення вартості об'єктів приватизації з урахуванням їхньої потенційної прибутковості та Порядок індексації вартості окремих видів майна;

б) разом з Державним комітетом з питань науки і технологій затвердити у тримісячний термін Порядок експертної оцінки нематеріальних активів.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1993 р. N 717 "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів приватизації" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 32).

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 1995 р. N 36

Методика
оцінки вартості об'єктів приватизації

1. Загальні положення

1. Ця Методика розроблена відповідно до Законів України "Про приватизацію майна державних підприємств" (2163-12), "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (2171-12), "Про оренду майна державних підприємств та організацій" (2269-12) та інших актів законодавства.

2. Методика встановлює порядок оцінки майна, що приватизується, за відновною вартістю з урахуванням його складу та способів приватизації. Вона використовується для визначення початкової ціни об'єктів приватизації, що підлягають продажу на аукціоні або за конкурсом, для оцінки вартості цілісних майнових комплексів або окремих інвентарних об'єктів у разі викупу, а також визначення розміру статутного фонду господарського товариства, що створюється у процесі приватизації чи корпоратизації.

3. Відповідно до рішення державних органів приватизації оцінка вартості майна може здійснюватися щодо підприємства як цілісного майнового комплексу чи його частини як окремого інвентарного об'єкта або групи інвентарних об'єктів.

4. В оцінку майна не включається вартість землі, на якій розташований об'єкт приватизації, надр та інших складових частин навколишнього природного середовища.

5. Оцінку вартості об'єкта приватизації проводить: у разі приватизації майна державних підприємств - комісія, створена відповідно до статті 13 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", а об'єктів, приватизація яких здійснюється згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 р. N 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів", - комісія, створена відповідно до цього Указу;

у разі приватизації невеликих державних підприємств (мала приватизація) - комісія, створена керівником цього підприємства і затверджена державним органом приватизації. Головою цієї комісії призначається керівник підприємства.

6. Якщо приватизація державного майна здійснюється шляхом його продажу з розстрочкою платежу, на суму відстроченого платежу нараховуються відсотки за обліковою ставкою Національного банку.

II. Порядок визначення вартості об'єкта приватизації
залежно від способу приватизації

7. У разі викупу об'єкта приватизації, якщо до складу його майна не включаються будівлі та споруди, вартість майна визначається відповідно до цієї Методики з обов'язковою дооцінкою, яка враховує його потенційну прибутковість.

8. У разі викупу об'єкта приватизації, якщо до складу його майна включаються будівлі та споруди, і продажу об'єкта приватизації на неконкурентних засадах за участю іноземних інвесторів вартість майна визначається за результатами експертної оцінки, проведеної із залученням експертів-оцінювачів і з використанням світового досвіду експертних оцінок.

9. Розмір статутного фонду акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації чи корпоратизації, визначається як вартість цілісного майнового комплексу відповідно до розділу III та з дотриманням вимог розділу VI цієї Методики.

10. Вартість майна, що враховує його потенційну прибутковість, визначається відповідно до Положення про визначення вартості об'єктів приватизації з урахуванням їх потенційної прибутковості, яке затверджується Фондом державного майна, Мінекономіки, Мінфіном та Мінстатом.

III. Оцінка вартості цілісного майнового комплексу

11. Цілісний майновий комплекс - це господарський об'єкт із закінченим циклом виробництва продукції (робіт, послуг). Оцінка вартості цього комплексу здійснюється на підставі балансу підприємства.

Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які виділяються в установленому порядку в самостійні об'єкти приватизації з подальшим складанням розподільного балансу.

12. Оцінка майна цілісних майнових комплексів здійснюється у такій послідовності:

розроблення передаточного балансу;

підготовка документів для оцінки вартості майна згідно з додатком N 1;

визначення вартості об'єкта приватизації згідно з даними передаточного балансу та іншими документами;

проведення дооцінки (експертної оцінки) об'єкта приватизації; визначення вартості майна, що приватизується; складання акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу.

13. До переліку майна об'єктів приватизації як цілісних майнових комплексів включаються:

основні засоби та інші позаоборотні активи (у тому числі незавершене будівництво);

оборотні засоби - запаси і затрати, кошти, розрахунки та інші активи.

Приналежність майна до основних і оборотних засобів визначається відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250.

14. За рішенням державних органів приватизації оцінці вартості об'єкта приватизації може передувати його повна інвентаризація, проведена відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158.

15. У разі порушення порядку проведення інвентаризації або виявлення фактів невідповідності документів, необхідних для проведення оцінки, даним передаточного балансу державний орган приватизації може призначити повну або часткову повторну інвентаризацію із залученням аудиторської фірми.

16. Передаточний баланс підприємств, крім підприємств, що приватизуються згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 р. N 699, складається на перше число того місяця, в якому здійснюється оцінка їх вартості. До 20 числа зазначеного місяця передаточний баланс та документація, необхідна для проведення оцінки (додаток N 1), подаються до комісії, яка здійснює оцінку вартості майна цілісного майнового комплексу (зазначений термін може бути продовжений за рішенням державного органу приватизації).

17. Оцінка вартості майна цілісного майнового комплексу здійснюється за формулою:

Ц= Оз + На + Вк + Нб х К + Ун х К + Зз + (Фа-Кр) + Нж,

де Ц - вартість майна цілісного майнового комплексу;

Оз - залишкова вартість основних засобів;

На - залишкова вартість нематеріальних активів, які відображені в балансі;

Вк - незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості незавершеного будівництва;

Нб - вартість незавершеного будівництва з вирахуванням вартості незавершеного будівництва житла;

Ун - устаткування (невстановлене) з вирахуванням вартості устаткування, придбаного для інженерного забезпечення незавершеного будівництва житла;

К - усереднені індекси цін на будівництво і промислову продукцію;

Зз - затрати і запаси, які входять у валюту балансу;

Фа - фінансові активи (довгострокові фінансові вкладення, інші позаоборотні активи, кошти, розрахунки та інші активи);

Кр - кредиторська заборгованість (довгострокові пасиви, розрахунки та інші пасиви, резерви наступних витрат і платежів);

Нж - балансова вартість незавершеного будівництва житла та устаткування, придбаного для інженерного забезпечення незавершеного будівництва житла.

18. Для визначення відновної вартості незавершеного будівництва та устаткування (невстановленого) застосовуються усереднені індекси цін на будівництво і промислову продукцію (К) згідно з Порядком індексації вартості окремих видів майна, що затверджується Фондом державного майна, Мінекономіки, Мінфіном та Мінстатом.

Вартість незавершеного будівництва розподіляється за термінами освоєння витрат та за їх видами.

Індексація вартості здійснюється залежно від виду та терміну освоєння витрат згідно з Порядком індексації вартості окремих видів майна.

19. Балансова вартість основних фондів, введених у дію в період між поточною і наступною індексацією, індексується залежно від виду та терміну освоєння витрат згідно з Порядком індексації вартості окремих видів майна.

20. При визначенні залишкової вартості основних засобів суми їхнього зносу не повинні перевищувати балансову вартість основних засобів відповідного об'єкта (згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250.

21. До складу фінансових активів включаються:

довгострокові фінансові вкладення;

інші позаоборотні активи;

кошти, розрахунки та інші активи.

Фінансові активи зменшуються на суму кредиторської заборгованості (кредити та інші позикові кошти, розрахунки з кредиторами за товари і послуги, за векселями виданими, за авансами одержаними, з бюджетом, по страхуванню та оплаті праці; резерви майбутніх витрат і платежів та інші пасиви).

22. У разі коли сума кредиторської заборгованості перевищує розмір оборотних засобів (сума запасів, затрат і фінансових активів), вартість майна визначається за формулою:

Ц= Оз + На + Вк + Нб х К + Ун х К + Нж,

де Ц - вартість майна цілісного майнового комплексу;

Оз - залишкова вартість основних засобів;

На - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;

Вк - незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості незавершеного будівництва;

Нб - вартість незавершеного будівництва з вирахуванням вартості незавершеного будівництва житла;

Ун - устаткування (невстановлене) з вирахуванням вартості устаткування, придбаного для інженерного забезпечення житлових будинків;

К - усереднені індекси цін на будівництво і промислову продукцію;

Нж - балансова вартість незавершеного будівництва житла та устаткування, придбаного для інженерного забезпечення незавершеного будівництва житла. Вартість незавершеного будівництва та устаткування (невстановленого) коригується згідно з пунктом 18 цієї Методики.

23. Вартість дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визначається відповідно до листа Мінфіну від 28 квітня 1994 р. N 08-310/322 "Про особливості приватизації майна підприємств, що мають на балансі дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння".

24. Визначена вартість цілісного майнового комплексу може бути змінена відповідно до вимог розділу VI цієї Методики.

25. Оцінка вартості майна державного підприємства як цілісного майнового комплексу здійснюється в десятиденний термін з дня подання документації, необхідної для проведення оцінки вартості цілісного майнового комплексу, або матеріалів, підготовлених за результатами інвентаризації, та завершується складанням акта встановленого зразка (додаток N 2). До акта додаються передаточний баланс, документація, необхідна для проведення оцінки (додаток N 1), або матеріали, підготовлені за результатами інвентаризації. Перший примірник документації зберігається у відповідних державних органах приватизації, другий - у покупця.

IV. Оцінка вартості інвентарних об'єктів

26. До інвентарних об'єктів належать будівлі, споруди, машини, устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, нематеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, незавершене капітальне будівництво та інші цінності, що реалізуються окремо як самостійний об'єкт продажу.

27. Оцінюватися може як кожний інвентарний об'єкт, так і група інвентарних об'єктів. До групи інвентарних об'єктів, що підлягають оцінці, належать дільниці підприємств, комплекси будівель, споруд, устаткування та інше майно, стосовно якого не складається самостійний бухгалтерський баланс.

28. Вартість основних засобів визначається за даними бухгалтерського обліку (інвентарних карток) і відповідно до Порядку індексації вартості окремих видів майна або за результатами експертної оцінки, якщо приватизація здійснюється на неконкурентних засадах (додатки N 4 і 5).

29. Знос основних засобів розраховується за нормами амортизаційних відрахувань на повне відтворення основних фондів народного господарства, затвердженими постановою Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1990 р. N 1072 "Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відтворення основних фондів народного господарства СРСР", з урахуванням терміну експлуатації у порядку, встановленому листом Мінфіну і Мінекономіки від 25 січня 1991 р. N 04-5033/21-31/31 "Про нарахування амортизації" та постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні".

30. Відновна вартість об'єктів незавершеного капітального будівництва, крім тих, що приватизуються згідно з Указом Президента України від 14 жовтня 1993 р. N 456 "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва", визначається відповідно до пункту 18 цієї Методики (додаток N 6) або за результатами експертної оцінки, якщо приватизація здійснюється на неконкурентних засадах.

31. Вартість оборотних засобів визначається виходячи з вартості їх придбання з обов'язковим проведенням дооцінки згідно з постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку від 19 квітня 1993 р. N 279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття" (додаток N 7).

32. Підсумкова оцінка інвентарних об'єктів завершується складанням акта встановленого зразка, який затверджується керівником відповідного органу приватизації (додаток N 8). До акта додаються відомості розрахунків вартості інвентарних об'єктів (додатки N 4 - 7). Перший примірник документації зберігається у відповідному державному органі приватизації, другий - у покупця.

V. Особливості оцінки вартості орендованого майна

33. До оцінки вартості майна, що підлягає приватизації, включаються основні та оборотні засоби, передані в оренду, та майно, придбане орендарем за рахунок державних коштів, наданих для фінансової підтримки підприємства або виконання цільових державних програм, і придбане за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване майно, а також залишок амортизаційного фонду, нарахованого на орендовані основні засоби.

Вартість майна, що підлягає приватизації (державна частка), визначається як різниця між розміром статутного фонду та часткою, що належить орендарю.

34. Вартість майна, яке належить орендарю, визначається як сума залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів, вартості незавершених капітальних вкладень (у тому числі незавершеного будівництва), придбаних за рахунок власних коштів, вартості оборотних засобів з урахуванням кредиторської заборгованості. ( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 437 від 20.06.95 )

35. Вартість оборотних засобів, зданих в оренду, визначається на підставі балансу, що додається до договору оренди, за формулою:

Об = (Зз + Фа - Кр) х К

Об - обороні засоби за балансом, що додається до договору оренди, з урахуванням індексації;

Зз - запаси і затрати;

Фа - фінансові активи;

Кр - кредиторська заборгованість;

К - коефіцієнт індексації оборотних засобів залежно від терміну укладання договору оренди (визначається) згідно з Порядком індексації вартості окремих видів майна

У разі коли сума кредиторської заборгованості перевищує суму запасів, затрат і фінансових активів, що були здані в оренду, проіндексована вартість оборотних засобів, зданих в оренду, дорівнює нулю. ( Пункт 35 в редакції Постанови КМ N 437 від 20.06.95 )

36. У разі приватизації цілісних майнових комплексів, зданих в оренду, до статутного фонду відкритого акціонерного товариства включається державне майно та майно, що є власністю орендаря.

37. Оцінка вартості державного майна, зданого в оренду, що підлягає приватизації, завершується складанням акта встановленого зразка (додаток N 3).

VI. Умови зміни вартості майна

38. Вартість майна, розраховану згідно з цією Методикою, може бути змінена за рішенням державного органу приватизації, що відображається в акті (додатки N 2 і 3).

39. Вартість майна цілісного майнового комплексу зменшується на вартість майна:

що належить орендарю;

для якого встановлено пільги;

на яке поширюється особливий режим приватизації (вилучення об'єктів незавершеного будівництва, в тому числі незавершеного будівництва житла та устаткування, що придбано для інженерного забезпечення незавершеного будівництва житла, за наявності рішення відповідної Ради народних депутатів про надання земельної ділянки під будівництво житла; фінансових вкладень у цінні папери та паї інших підприємств, господарських товариств, банків, у процентні облігації та позики, вклади до статутних фондів спільних підприємств);

державного житлового фонду, який приватизується відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";

об'єктів, що не підлягають приватизації.

40. Вартість майна цілісного майнового комплексу, крім об'єктів, що приватизуються згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 р. N 699 ( 699/94 ) збільшується на:

вартість нематеріальних активів, не відображених у балансі підприємства. Вартість цих нематеріальних активів визначається шляхом проведення експертної оцінки відповідно до Порядку експертної оцінки нематеріальних активів, що затверджується Фондом державного майна та ДКНТ;

вартість майна на суму дооцінки, що враховує потенційну прибутковість об'єкта приватизації у випадках, передбачених у розділі II цієї Методики.

Додаток N 1
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

М. П.

 
Затверджую
__________________________________________
(посада керівника підприємства)
_________________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"____" ______________ 199__ р.
 

Вихідні дані
для здійснення оцінки вартості цілісного майнового комплексу

   ----------------------------------------------------------------
| |Вартість майна, тис.крб.
N | Показник |------------------------
| |первісна | залишкова
---+-----------------------------------+-----------+------------
1 |Балансова вартість основних засобів| |
|Всього | |
| у тому числі: | |
1.1|житловий фонд (з розшифровкою по | |
|об'єктах) | |
1.2|об'єкти соціально-побутового | |
|призначення (з розшифровкою по | |
|об'єктах) | |
1.3|Об'єкти, які не підлягають привати-| |
|зації: | |
|об'єкти цивільної оборони, об'єкти | |
|інженерної інфраструктури і благо- | |
|устрою міст тощо (з розшифровкою | |
|по об'єктах) | |
2 |Балансова вартість основних засо- | |
|бів, введених у дію в період між | |
|індексаціями балансової вартості | |
|основних фондів | |
3 |Незавершені капітальні вкладення | |
|(крім об'єктів незавершеного бу- | |
|дівництва) | | х
4 |Вартість незавершеного будівництва | |
|(рахунок 33) з їз розподілом по | |
|об'єктах та за термінами витрат до | |
|1992 року і далі по кварталах на: | | х
4.1|будівлі, споруди, передавальні | |
|пристрої | | х
4.2|машини, обладнання, транспортні | |
|засоби | | х
4.3|інші | | х
4.4|Вартість незавершеного будівництва | |
|житла | | х
5 |Вартість устаткування (рахунок 07) | |
| у тому числі придбаного до | |
|1992 року і далі по кварталах | | х
5.1|Вартість устаткування, придбаного | |
|для інженерного запезпечення | |
|будівництва житла | | х
6 |Довгострокові фінансові вкладення | |
|(з розшифровкою за видами) | |
7 |Короткострокові фінансові вкладення| |
|(з розшифровкою за видами) | |

Головний бухгалтер ______________________
(підпис)  
______________________________________
(ініціали, прізвище) 

"_____"___________199____ р.

Додаток N 2
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

М. П.

 
Затверджую
__________________________________________
(посада керівника підприємства)
_________________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"____" ______________ 199__ р.
 

Акт
оцінки вартості цілісного майнового комплексу

    --------------------------------
--------------------------------

(код за ЗКПО)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва цілісного майнового комплексу)

Комісія, створена згідно з наказом

____________________________________________________________________________________________________________________

(посада керівника органу, що створив комісію)

від "___"_____________ 199 р. N у складі:

голови_____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

і членів:____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

на засіданні (протокол від "___"___________ 199 р. N _____ ) розглянула:

документи, необхідні для здійснення оцінки результати інвентаризації майна

________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва цілісного майнового комплексу)

за станом на "___"_______ 19 р. і з урахуванням вимог

Методики оцінки вартості об'єктів приватизації визначила його оціночну вартість.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з передаточним балансом, документами, необхідними для здійснення оцінки, або документацією про результати інвентаризації становить:

    -----------------------------------------------------------------
N | Показник |Вартість
пп | | майна,
| |тис. крб.
-----+-------------------------------------------------+---------
| |
1 | Балансова вартість основних засобів |
| |
1.1 | у тому числі балансова вартість основних засо- |
| бів, введених у дію в період між індексаціями |
| балансової вартості основних фондів |
| |
2 | Залишкова вартість основних засобів |
| |
2.1 | у тому числі залишкова вартість проіндексованих |
| основних засобів, введених в дію в період між |
| індексаціями балансової вартості основних фондів|
| (з доданням розрахунку) |
| |
3 | Залишкова вартість нематеріальних активів |
| |
4 | Запаси і затрати, які входять у валюту балансу |
| |
5 | Фінансові активи, всього |
| |
| у тому числі: |
| |
5.1 | довгострокові фінансові вкладення |
| |
5.2 | інші позаоборотні активи |
| |
5.3 | кошти, розрахунки та інші активи |
| |
5.3.1| з них кошти на валютних рахунках |
| |
6 | Кредиторська заборгованість, всього |
| |
| у тому числі: |
| |
6.1 | довгострокові пасиви |
| |
6.2 | розрахунки та інші пасиви |
| |
6.3 | резерви майбутніх витрат і платежів |
| |
7 | Оборотні засоби з вирахуванням кредиторської |
| заборгованості (ряд.4+ряд.5 -ряд.6) |
| |
| (У разі коли показник ряд. 6 перевищує суму |
| показників рядків 4 і 5, ряд. 7 дорівнює нулю) |
| |
8 | Незавершені капітальні вкладення з вирахуванням |
| вартості незавершеного будівництва |
| |
9 | Незавершене будівництво житла |
| |
10 | Відновна вартість незавершеного будівництва, |
| рахунок 33 (з вирахуванням вартості незаверше- |
| ного будівництва житла)з урахуванням усереднених|
| індексів цін (з доданням розрахунку) |
| |
| у тому числі витрати на: |
| |
10.1 | будівлі, споруди, передавальні пристрої |
| |
10.2 | машини, обладнання, транспортні засоби |
| |
10.3 | інші |
| |
11 | Устаткування, придбане для інженерного забезпе-|
| чення будівництва житла |
| |
12 | Відновна вартість устаткування, рахунок 07 |
| (з вирахуванням вартості устаткування, придбано-|
| го для інженерного забезпечення будівництва жит-|
| ла) з урахуванням усереднених індексів цін (з |
| доданням розрахунку) |
| |
13 | Вартість цілісного майнового комплексу |
| (ряд.2+ряд.3+ряд.7+ряд.8+ряд.9+ряд.10+ |
| ряд.11+ряд.12) |
| |
14 | Вилучення вартості майна, всього у тому числі: |
| |
14.1 | щодо якого встановлено пільги |
| |
14.2 | щодо якого органом приватизації встановлено |
| особливий режим приватизації |
| |
14.3 | державного житлового фонду |
| |
14.4 | об'єктів, які не підлягають приватизації |
| |
15 | Збільшення вартості майна, всього у тому числі |
| на : |
15.1 | нематеріальні активи, не відображені в балансі |
| (експертна оцінка) |
| |
15.2 | вартість майна на суму дооцінки , що враховує |
| потенційну прибутковість |
| |
16 | Вартість майна, що підлягає приватизації (розмір|
| статутного фонду акціонерного товариства) : |
| ряд.13-ряд.14+ряд.15 |

Голова комісії _______________________
(підпис)
Члени комісії:_______________
(підпис)
________________________
(підпис) 
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище) 

"______" _____________ 199 р.

Додаток N 3
до Методики оцінки вартості об'єктів
приватизації

( Додаток N 3 в редакції Постанови КМ N 437 від 20.06.95 )

М. П.

 
Затверджую
_____________________________________
(посада керівника підприємства)
______________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"____" ______________ 199__ р.
 
Акт
оцінки вартості майна орендного підприємства

    -------------------------------------
-------------------------------------

(код за ЗКПО)

______________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва орендного підприємства)

Комісія, створена згідно з наказом

______________________________________________________________________________________________________________________

(посада керівника органу, що створив комісію)

від " _____ "__________________ 199 р. N__________________ у складі:

голови _______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

і членів :______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

на засіданні (протокол від "___ "____________ 199 р. N ________)

розглянула:

документи, необхідні для здійснення оцінкирезультати інвентаризації майна

______________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва орендного підприємства)

за станом на " " ___________ 199 р. і з урахуванням вимог Методики оцінки вартості об'єктів приватизації визначила його оціночну вартість.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з передаточним балансом і документами, необхідними для здійснення оцінки, та документацією про результати інвентаризації становить:

----------------------------------------------------------------
| N | |Вартість майна, |
|п/п| | млн.крб |
| | |-----------------|
| | Показник | | у тому |
| | | | числі |
| | | всього | того, |
| | | | що на- |
| | | | лежить |
| | | | оренда-|
| | | | рю |
----------------------------------------------------------------
1. Балансова вартість основних засобів
1.1. у тому числі балансова вартість основ-
них засобів, введених у дію в період
між індексаціями балансової вартості
основних фондів
2. Залишкова вартість основних засобів
2.1. у тому числі залишкова вартість проін-
дексованих основних засобів, введених у
дію в період між індексаціями балансо-
вої вартості основних фондів (з додан-
ням розрахунку)
3. Залишкова вартість нематеріальних
активів
4. Запаси і затрати, які входять у валюту
балансу
5. Фінансові активи, всього
у тому числі:
5.1. довгострокові фінансові вкладення
5.2. інші позаоборотні активи
5.3. кошти, розрахунки та інші активи

15. Кредиторська заборгованість під час пе- х
реходу на оренду
16. Коефіцієнт індексації вартості оборот- х
них засобів, зданих в оренду
17. Вартість оборотних засобів, зданих в х
оренду, з урахуванням індексації
(ряд.14.1+ряд.14.2-ряд.15) х ряд.16
У разі коли сума показників рядків 14.1
і 14.2 менша ніж показник ряд.15, то
ряд.17 дорівнює нулю
18. Залишок коштів амортизаційного фонду х
орендодавця
19. Майно, придбане орендарем за рахунок х
державних коштів
20. Зменшення вартості цілісного майнового х
комплексу на вартість майна, всього
у тому числі:
20.1. що належить орендарю (графа 4 ряд.13) х
20.2. щодо якого встановлено пільги х
20.3. щодо якого органом приватизації вста- х
новлено особливий режим приватизації
20.4. державного житлового комплексу х
20.5. об'єктів, які не підлягають приватизації х
21. Збільшення вартості цілісного майнового
комплексу на вартість, всього х
у тому числі:
21.1. нематеріальних активів, що не відобра- х
жені в балансі (експертна оцінка)
21.2. майна на суму дооцінки, що враховує по- х
тенційну прибутковість
22. Вартість майна, що підлягає приватиза- х
ції (державна частка в статутному фонді)
(графа 3 ряд.13-ряд.20+ряд.17+ряд.18+
+ряд.19+ряд.21)
23. Розмір статутного фонду акціонерного х
товариства (графа 4 ряд.13+ряд.22)
5.3.1. з них кошти на валютних рахунках
6. Кредиторська заборгованість, всього
у тому числі:
6.1. довгострокові пасиви
6.2. розрахунки та інші пасиви
6.3. резерви майбутніх витрат і платежів
7. Оборотні засоби з вирахуванням креди-
торської заборгованості
(ряд.4 + ряд.5 - ряд.6) (У разі коли
показник ряд.6 перевищує суму показни-
ків рядків 4 та 5, ряд.7 дорівнює нулю)

8. Незавершені капітальні вкладення з ви-
рахуванням незавершеного будівництва
9. Незавершене будівництво житла
10. Відновна вартість незавершеного будів-
ництва, рахунок 33 (з вирахуванням вар-
тості незавершеного будівництва житла)
з урахуванням індексації (з доданням
розрахунку)

у тому числі витрати на:
10.1. будівлі, споруди, передавальні пристрої
10.2. машини, обладнання, транспортні засоби
10.3. інші
11. Устаткування, придбане для інженерного
забезпечення будівництва житла
12. Відновна вартість устаткування, рахунок
07 (з вирахуванням устаткування, придба-
ного для інженерного забезпечення бу-
дівництва житла) з урахуванням індекса-
ції (з доданням розрахунку)
13. Вартість цілісного майнового комплексу
(ряд.2+ряд.3+ряд.7+ряд.8+ряд.9+ряд.10+
+ряд.11+ряд.12)
14. Вартість оборотних засобів, зданих в х
оренду, всього
у тому числі:
14.1. запаси та затрати, які входять у валюту х
балансу
14.2. фінансові активи х

Голова комісії _______________________
(підпис)
Члени комісії:_______________
(підпис)
________________________
(підпис) 
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище) 

"__ " ___________ 199 р.

Додаток N 4
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

Відомість
розрахунку вартості будівель,
споруд і передавальних пристроїв

за станом на ______________ 199 р.

 -----------------
-----------------
(код за ЗКПО)___________________________________________________
(повна назва підприємства)

    -----------------------------------------------------------------
N |Інвен- |Назва |Рік вве-|Балансова|Нарахо-|Залиш- |Експертна
пп|тарний |об'єкта,|дення в |вартість,|ваний |кова | оцінка,
|номер |місце- |експлу- | |знос, |варті- |
|об"єкта|знаход- |атацію | |тис. |сть,тис.|
| |ження | |тис.крб. |крб. |крб. |тис. крб.
--+-------+--------+--------+---------+-------+--------+---------
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-----------------------------------------------------------------

Голова комісії _______________________
(підпис)
Члени комісії: _______________
(підпис)
________________________
(підпис) 
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище) 

"____" _____________ 199 р.

Додаток N 5
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

Відомість
розрахунку вартості машин, обладнання,
транспортних засобів та інших основних
фондів, а також нематеріальних активів за станом
на 199 р.

 ------------------------------
------------------------------
------------------------------
(код за ЗКПО)

___________________________________________

(повна назва підприємства)

    ----------------------------------------------------------------
N |Інвен-|Назва |Техніч-|Дата |Балан-|Нарахо-|Залиш- |Експертна
пп|тарний|об'єк-|на ха- |вве- |сова |ваний |кова | оцінка,
|номер |та |ракте- |дення|варті-|знос, |варті- |
| | |ристика|в екс|сть, |тис. |сть, |
| | | |плуа-|тис. |крб. |тис. |
| | | |тацію|крб. | |крб. |тис. крб.
--+------+------+-------+-----+------+-------+--------+---------
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
----------------------------------------------------------------

Голова комісії _______________________
(підпис)
Члени комісії:________________
(підпис)
________________________
(підпис) 
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище) 

"______" _____________ 199 р.

Додаток N 6
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

Відомість
розрахунку відновної вартості незавершеного будівництва
за станом на 199 р.

 --------------------
--------------------
--------------------
(код за ЗКПО)

_________________________________________________
(повна назва підприємства)

    -----------------------------------------------------------------
N |Назва |Рік почат-|Фактично |Усереднені|Відновна |Експер-
пп|об'єкта,|ку будів- |виконаний |індекси |вартість,|тна
|місце- |ництва |обсяг робіт,|цін |тис. крб.|оцінка,
|знаход- | |тис.крб. | | |тис.
|ження | | | | |крб.
--+--------+----------+------------+----------+---------+-------
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
----------------------------------------------------------------

Голова комісії _______________________
(підпис)
Члени комісії:_________________
(підпис)
________________________
(підпис)

 
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище) 

"____" _____________ 199 р.

Додаток N 7
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

Відомість
розрахунку вартості оборотних засобів
за станом на 199 р.

  --------------------
--------------------
--------------------
(код за ЗКПО)

_____________________________________________
(повна назва підприємства)
за станом на ______________199__р.

     ------------------------------------------------------------
N |Назва оборотних|Кількість|Вартість придбання,|Вартість з
пп| засобів | | тис.крб. |урахуванням
| | | |дооцінки,
| | | |тис.крб.
--+---------------+---------+-------------------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------------------------------------------------------

Голова комісії _______________________
(підпис)
Члени комісії:_______________
(підпис)
________________________
(підпис) 
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище) 

"______" _____________ 199 р.

Додаток N 8
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

М. П.

 
Затверджую
_______________________________________
(посада керівника підприємства)
_______________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"____" ______________ 199__ р.
 

Акт
оцінки вартості інвентарного(их) об'єкта(ів)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва інвентарного(их) об'єкта(ів), інвентарний номер)

Підприємство, на балансі якого знаходиться інвентарний(і) об'єкт(и):

 -----------------
-----------------

(код за ЗКПО)

____________________________________________________

(повна назва підприємства -юридичної особи)

Комісія, створена згідно з наказом

______________________________________________________________________________________________________________________

(посада керівника органу, що створив комісію)

від "___"_____________ 199 р. N у складі:

голови_______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

і членів:______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

на засіданні (протокол від "___"___________ 199 р. N _____ )

розглянула результати оцінки вартості інвентарного(их) об'єкта(ів) і з урахуванням вимог Методики оцінки вартості об'єктів приватизації визначила його (їх) оціночну вартість за станом на "__ " 199 р.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з відомостями розрахунків вартості становить:

    ----------------------------------------------------------------
N | |Вартість,
пп | Назва об'єкта оцінки |
| |тис. крб.
-----+------------------------------------------------+---------
1. |Будівлі, споруди, передавальні пристрої (залиш- |
|кова вартість або експертна оцінка) |
| |
2. |Машини, обладнання, транспортні та інші основні|
|засоби (залишкова вартість або експертна оцінка)|
| |
3. |Нематеріальні активи (залишкова вартість або |
|експертна оцінка) |
| |
4. |Незавершене будівництво (відновна вартість або |
|експертна оцінка) |
| |
5. |Оборотні засоби (вартість з урахуванням дооцінки|)
| |
6. |Вартість майна, всього |
| |

Голова комісії _______________________
(підпис)
Члени комісії:_________________
(підпис)
________________________
(підпис) 
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище)
___________________________
(ініціали, прізвище)