Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку в
Житомирській області

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;

спеціальний режим інвестиційної діяльності - режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань територій пріоритетного розвитку;

реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища;

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).

Стаття 2. Мета запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області запроваджується з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження нових технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів, відновлення радіаційно забруднених земель, впровадження передових сільськогосподарських технологій.

Стаття 3. Запровадження спеціального режиму інвестиційної
діяльності

1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку з 1 січня 2000 року і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності (далі - інвестиційні проекти), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

2. До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський, а також Коростенський, Новоград-Волинський, Лугинський, Народицький, Овруцький, Олевський, Малинський, Ємільчинський, Володарсько-Волинський райони.

3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційний проект вартістю, еквівалентною не менше:

200 тис. доларів США - у сільському господарстві, харчовій промисловості, текстильній промисловості, обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, целюлозно-паперовій промисловості, виробництві меблів, виробництві готового одягу та хутра, охороні здоров'я, освіті;

300 тис. доларів США - у будівництві;

500 тис. доларів США - у добувній промисловості, хімічному виробництві, виробництві виробів з мінеральних матеріалів, виробництві машин та устаткування, транспорті.

Початком реалізації інвестиційного проекту є дата фактичного внесення інвестиції.

Стаття 4. Особливості дії законодавства України на
територіях пріоритетного розвитку

1. Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку діє в межах Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Органи виконавчої влади на територіях пріоритетного розвитку діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Органи управління територіями пріоритетного
розвитку

Органами управління територіями пріоритетного розвитку є:

Рада з питань територій пріоритетного розвитку;

органи місцевого самоврядування.

Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо
управління територіями пріоритетного розвитку

1. Органи місцевого самоврядування територій, на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування також належить укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, затвердженого Радою з питань територій пріоритетного розвитку, у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 7. Повноваження Ради з питань територій пріоритетного
розвитку

1. Рада з питань територій пріоритетного розвитку (далі - Рада) є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до цього Закону на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області.

Рада створюється Житомирською обласною радою за поданням Житомирської обласної державної адміністрації.

2. До повноважень Ради належать:

розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку територій пріоритетного розвитку;

розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

видача свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту;

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

підготовка відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного розвитку іноземних працівників;

прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання на територіях пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;

надання Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України діяльності;

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 8. Умови провадження підприємницької діяльності на
територіях пріоритетного розвитку

1. На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цих територіях інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку.

3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Житомирською обласною радою.

4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).

5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції органу місцевого самоврядування про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.

6. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Раді про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту.

7. Рішення Ради про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу місцевого самоврядування про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 9. Спеціальний режим інвестиційної діяльності

1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку, застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України на території пріоритетного розвитку для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів:

матеріали, сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України на території пріоритетного розвитку суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (у частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує на території пріоритетного розвитку затверджений у встановленому цим Законом порядку інвестиційний проект.

Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.

Порядок обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.

У разі, коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.

5. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно із затвердженим у встановленому цим Законом порядку інвестиційним проектом, що реалізується на території пріоритетного розвитку, сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

6. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержану суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, у тому числі за рахунок Державного інноваційного фонду.

7. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництво об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують на територіях пріоритетного розвитку затверджені у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.

8. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність з реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.

9. Суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують на територіях пріоритетного розвитку затверджені у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти, щомісячно складають звіт про цільове використання ввезених ними матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України.

10. Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з органом місцевого самоврядування.

Стаття 10. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.

2. У разі зміни законодавства України щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 9 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк визначити перелік видів економічної діяльності, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області;

у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 732/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у Житомирській області".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 грудня 1999 року
N 1276-XIV