Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 45 від 31.03.94
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1994 р. за N 136/345

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я України
від 21.05.2007 N 246)

Про затвердження Положення про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних категорій

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 139 від 07.06.
99)

На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року N 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про медичний огляд працівників певних категорій, що додається.

2. Вважати такою, що не застосовується, Інструкцію про проведення обов'язкових попередніх при влаштуванні на роботу і періодичних медичних оглядів працівників та медичних оглядів водіїв індивідуальних транспортних засобів (додаток 3) до наказу МОЗ СРСР від 29 вересня 1989 р. N 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів" в частині, що стосується медичних оглядів працівників.

Міністр Ю. П. Спіженко

Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 31 березня 1994 р. N 45

Положення
про медичний огляд працівників певних категорій

1. Загальні положення

1.1. Розроблене відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (ст.19).

1.2. Положенням встановлюються:

- єдиний порядок організації та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року;*

- обов'язки, права і відповідальність власника або уповноваженого ним органу (далі - власник) підприємства, установи, організації, працівника, органу і закладу Міністерства охорони здоров'я України.

1.3. Питання розслідування, обліку профзахворювань, відшкодування збитків, визначення ступеню втрати працездатності, інвалідності, пенсійного забезпечення у зв'язку з професійними захворюваннями регламентуються відповідними законодавчими і нормативними актами.

1.4. Організацію і проведення медичних оглядів забезпечують:

- власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- органи і заклади Міністерства охорони здоров'я України: лікувально-профілактичні, санітарно-епідеміологічні, науково-дослідні, медичні інститути (університети), на території обслуговування яких знаходяться підприємства, установи, організації, колгоспи, радгоспи, фермерські, орендні, кооперативні, малі, спільні підприємства, об'єкти харчової промисловості, дитячі і дошкільні заклади та інші об'єкти.

1.5. Власник за рахунок коштів підприємства організує проведення медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію осіб з професійними захворюваннями, обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики.

1.6. Попередні медичні огляди при прийнятті - на роботу проводяться з метою установлення фізичної і психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою, запобігання захворюванням і нещасним випадкам, виявлення захворювань (інфекційних та ін.), які становлять загрозу зараження працівників, продукції, що випускається, допуску до роботи осіб віком до 21 року.

1.7. Періодичні медичні огляди:

- проводяться для осіб, котрі зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, відповідно до Переліку шкідливих речовин, несприятливих виробничих факторів і робіт для виконання яких обов'язкові медичні огляди працівників (додатки 1, 2 наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 р. N 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів"), а для осіб віком до 21 року - відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 10.04.81 р. N 387 "Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам", а також відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 N 1238, та наказу МОЗ України від 28.11.97 N 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 586/2390; ( Абзац другий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 139 від 07.06.99 )

- забезпечують динамічний нагляд за станом здоров'я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливості на організм, а також захворювань, які не дають змоги продовжувати роботу за даною професією, запобігання нещасним випадкам, поширенню інфекційних і паразитарних захворювань;

- можуть проводитись в період перебування працівника в стаціонарі, або у випадках, коли він звернувся за медичною допомогою. Результати проведеного обстеження передаються лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує підприємство.

1.8. Результати попереднього і періодичного медичних оглядів, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року та висновки про стан здоров'я заносяться в "Картку особи, яка підлягає медичному огляду" (далі Картка додаток 2), що є вкладишем до "Медичної картки амбулаторного хворого" (форма 025/У-87), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 31.12.87 р. N 1338 "Про введення нової форми медичної картки амбулаторного хворого", і зберігається в лікувально-профілактичному закладі, який проводить медичні огляди.

При переході на інше підприємство Картка надсилається в лікувально-профілактичний заклад, який обслуговує працівників цього підприємства.

1.9. Результати завершених медичних оглядів протягом місяця оформляються заключним актом (додаток 3), який складається у чотирьох примірниках (для лікувально-профілактичного закладу, власника, профспілкового комітету і санітарно-епідеміологічної станції).

1.10. На час проходження медогляду, обстеження в профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних і медичних інститутах (університетах) для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничих факторів у розвитку захворювань за працюючими зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

1.11. Звітність за результатами медичних оглядів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України.

2. Порядок організації медичних оглядів власником

Власник:

2.1. Разом із санітарно-епідеміологічною станцією, профспілковим комітетом визначає контингент осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам (додатки 4, 5), і складає в двох примірниках поіменний список, узгоджуючи його в санепідстанції. Один примірник списку направляється в лікувально-профілактичний заклад, другий залишається на підприємстві (у відповідального за організацію медогляду органу).

2.2. Направляє осіб, які приймаються на підприємство або змінюють професію і місце роботи, для проходження попереднього медичного огляду з направленням встановленої форми (додаток 6).

2.3. Знайомить особу, яка приймається на роботу, з притаманними конкретній професії шкідливими і небезпечними виробничими факторами і речовинами, з нормативними актами з охорони праці.

2.4. Виділяє асигнування на організацію медоглядів, частково відшкодовує витрати на обстеження і лікування працівників в профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних інститутів, медичних інститутів (університетів), обстеження умов праці з складанням санітарно-гігієнічних характеристик, професійну реабілітацію осіб з профзахворюваннями.

2.5. Видає наказ про проведення медоглядів в строки, погоджені з лікувально-профілактичними закладами, призначає відповідальних за організацію медогляду.

2.6. Сприяє створенню або покращенню матеріально-технічної бази медико-санітарних частин, лікувально-профілактичних закладів для проведення медичних оглядів, клінічних та інших досліджень.

2.7. Виділяє приміщення для проведення медоглядів.

2.8. Направляє працівників на медогляд в лікувально-профілактичний заклад і здійснює контроль за терміном його проходження.

2.9. Забезпечує працюючих медичними і санітарними книжками згідно з формами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, та бланками-направленнями на медогляди (додаток 6).

2.10. Забезпечує виконання рекомендованих оздоровчо-профілактичних заходів.

2.11. Здійснює працевлаштування працівників у відповідності з результатами медичних оглядів.

2.12. Проводить облік, контроль і оцінку параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів і речовин на конкретних роботах, які потребують проведення медоглядів працівників.

2.13. Проводить аналіз показників стану здоров'я працівників.

3. Порядок організації і проведення медоглядів закладу
Міністерства охорони здоров'я України

3.1. Лікувально-профілактичний заклад:

3.1.1. Щорічно видає наказ про створення комісії для проведення медоглядів з визначенням терміну, місця проведення, переліку спеціалістів-лікарів, клінічних та інших досліджень. Очолює комісію заступник головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, який має підготовку з професійної патології.

3.1.2. Розробляє, погоджує з власником і санепідстанцією план-графік проведення медоглядів.

3.1.3. Проводить медичний огляд працівників, клінічні та інші дослідження.

3.1.4. Залучає до медоглядів інших спеціалістів, проводить за показаннями додаткові клінічні дослідження, необхідні для оцінки стану здоров'я працівників.

3.1.5. Запитує в санітарно-епідеміологічних станціях санітарно-гігієнічні характеристики умов праці працівників.

3.1.6. Контролює додержання строків проходження медоглядів.

3.1.7. Робить висновок про стан здоров'я кожного працівника, який пройшов медогляд, за встановленою формою (додаток 2). Приймає рішення відповідно до медичних протипоказань про можливість продовження роботи в даній професії для осіб, у яких виявлені загальносоматичні або професійні захворювання.

3.1.8. Інформує працівника про стан його здоров'я і можливість проводжувати роботу в своїй професії за результатами медичного огляду чи видають висновки про переведення на іншу роботу.

3.1.9. За медичними показаннями направляє працівника на обстеження в лікувально-профілактичні заклади, яким надано право встановлювати діагноз професійного захворювання.

3.1.10. Направляє працівника для уточнення або підтвердження діагнозу інфекційного чи паразитарного захворювання до інфекційної лікарні, відділення.

Документом, який підтверджує професійний характер інфекційного чи паразитарного захворювання, є "Картка епідеміологічного обстеження осередка інфекційного захворювання", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 04.10.80 р. N 1080 (ф.357/У).

3.1.11. Направляє працівника за медичними показаннями на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).

3.1.12. Проводить:

а) один раз на рік медичний огляд осіб, котрі припинили роботу у виробництвах з шкідливими та небезпечними факторами, вплив яких може обумовити пізній розвиток професійних захворювань;

б) достроковий медичний огляд осіб, які перенесли тяжкі захворювання, травми, а також за рішенням власника, територіальної санепідстанції чи на вимогу працівника;

в) обов'язковий щорічний медичний огляд осіб віком до 21 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 10.04.81р. N 387 "Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам";

г) аналіз та узагальнення результатів медичних оглядів, оформлення заключного акта (додаток 3), який надсилають в територіальну санепідстанцією, власнику та профспілковий комітет підприємства.

3.1.13. Визначає необхідність направлення працівників на стаціонарне, амбулаторне, санаторно-курортне лікування, в будинки відпочинку, профілакторії, на дієтичне харчування для оздоровлення та медичної реабілітації.

3.1.14. Протягом місяця по закінченні проведення медогляду направляє власнику поіменні списки осіб, яким протипоказана робота в несприятливих умовах праці.

3.1.15. Веде облік профзахворювань та профотруєнь у порядку, визначеному "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. N 623.

3.1.16. Здійснює диспансерний нагляд за хворими на профзахворювання, які продовжують трудову діяльність, їх лікування та професійну реабілітацію (додаток 7).

3.1.17. Проводить з участю органів управління охорони здоров'я та санепідстанцій експертну оцінку медичних оглядів за методикою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України.

3.2. Санітарно-епідеміологічний заклад:

3.2.1. Визначає один раз на два роки на промислових підприємствах і щорічно в сільському господарстві контингент осіб, які підлягають медоглядам. При зміні технологічного процесу, введенні нових підприємств, технологій, робочих місць і професій (про що власник інформує територіальну санепідстанцію в кінці звітного року) контингент осіб, які підлягають медогляду, уточнюється щорічно.

3.2.2. Складає для власника, санепідстанції акт про визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам (додаток 4), включаючи до нього також осіб, котрі припинили роботу у виробництвах, де можливий розвиток профзахворювання.

3.2.3. Направляє власнику розпорядження (додаток 5) щодо поіменного списку осіб, які підлягають медоглядам.

3.2.4. Здійснює нагляд за достовірністю обліку власником шкідливих і небезпечних факторів і речовин, робота з якими потребує проведення медичних оглядів.

3.2.5. Погоджує поіменні списки осіб, які підлягають медоглядам, та план-графік проведення медогляду.

3.2.6. Бере участь:

а) у підготовці і навчанні спеціалістів лікувально-профілактичних закладів;

б) у складанні заключного акта періодичного медогляду;

в) в експертній оцінці організації і якості медичних оглядів.

3.2.7. Направляє розпорядження щодо усунення виявлених порушень і недоліків в організації і проведенні медоглядів.

3.2.8. Розглядає питання про тимчасове зупинення медоглядів при порушенні даного Положення і відповідного наказу Міністерство охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 р. N 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів" (додатки 1,2 цього наказу).

3.2.9. Складає санітарно-гігієнічні характеристики умов праці працівників, в т. ч. групові для деяких професій.

3.2.10. Веде облікову документацію згідно з "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. N 623. Проводить аналіз професійної захворюваності.

3.2.11. Подає на розгляд територіальних державних адміністрацій пропозиції з питань запобігання профзахворюванням.

3.3. НДІ медицини праці, гігієни праці і профзахворювань, кафедри медичних інститутів (університетів):

3.3.1. Розробляє:

а) нормативні і методичні документи з науково-організаційних основ проведення медичних оглядів, експертизи їх якості та оцінки результатів;

б) критерії визначення контингентів осіб, які підлягають медичним оглядам;

в) показники ризику розвитку професійних захворювань і критерії віднесення захворювань до виробничо обумовлених;

г) методи:

- профілактики, ранньої діагностики і лікування профзахворювань;

- медичної реабілітації працівників з ризиком розвитку профзахворювань та хворих на профзахворювання;

- вивчення віддалених наслідків дії на організм шкідливих і небезпечних виробничих чинників.

3.3.2. Проводить на договірних засадах з власником та за погодженням з лікувально-профілактичним закладом і санітарно-епідеміологічною станцією медичні огляди працівників підприємств з оформленням результатів проведених оглядів згідно з додатком 3.

3.3.3. Здійснює підвищення кваліфікації фахівців з гігієни праці і професійної патології на курсах удосконалення, інформації і стажування, семінарах та ін. (на договірних засадах).

3.3.4. Виносить остаточне рішення про зв'язок захворювання з умовами праці працівника.

4. Права, обов'язки і відповідальність власника, працівника
закладу Міністерства охорони здоров'я

4.1. Власник:

4.1.1. Зобов'язаний:

- зберегти за працівником на час проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток;

- забезпечити присутність працівників на медогляді відповідно до плану-графіку, а також організувати позачерговий медогляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язано з умовами праці;

- інформувати територіальну санепідстанцію про зміни в технологічних процесах, що сталися на підприємстві, введення нових виробничих процесів і робочих місць з шкідливими і небезпечними умовами праці;

- виконувати висновки заключного акта медичного огляду (додаток 3);

- щорічно інформувати санепідстанції і лікувально-профілактичні заклади про виконання вимог заключного акта минулого року;

- забезпечити перепрофілювання та працевлаштування працівника в зв'язку зі зміною стану здоров'я;

- ознайомлювати працівника, що влаштувався на роботу з шкідливими і небезпечними виробничими чинниками і речовинами, зі змінами умов праці в процесі виконання трудового договору;

- забезпечити усунення причин, що призводять до професійних захворювань;

- не приймати на роботу осіб з протипоказаннями за станом здоров'я.

4.1.2. Має право:

- організовувати позачерговий медичний огляд з власної ініціативи, за проханням працівника, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, вимогу санепідстанції;

- притягнути працівника, який не проходить медичний огляд, до дисциплінарної відповідальності, або не допускати його до роботи без збереження заробітної плати.

4.1.3. Несе відповідальність за:

- контроль параметрів шкідливих і небезпечних виробничих чинників і речовин, які впливають на працівників і вимагають проведення медоглядів;

- фінансування витрат, пов'язаних з організацією, матеріально-технічним забезпеченням медоглядів, складанням санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, лікування, медичну і професійну реабілітацією працівників;

- допущення до роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці осіб, які не пройшли медичний огляд, або мають протипоказання за станом здоров'я;

- усунення причин виникнення і розвитку профзахворювань, виконання вимог щодо їх попередження;

- облік професійних захворювань та отруєнь, що реєструються у працівників;

- відшкодування шкоди здоров'ю працівника в зв'язку з виконанням професійних обов'язків відповідно до "Правил відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків", які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 р. N 472.

4.2. Працівник:

4.2.1. Має право:

а) одержувати інформацію:

- про шкідливі і небезпечні виробничі чинники на робочих місцях і можливі наслідки їх дії на здоров'я в процесі професійної діяльності на підприємстві;

- про стан здоров'я на основі висновків комісії, яка здійснює медичний огляд;

- про забезпечення за рахунок власника оздоровчо-реабілітаційними заходами;

б) відмовитись від роботи, яка протипоказана йому згідно з медичними висновками, вимагати переведення на іншу роботу без контакту з шкідливими та небезпечними виробничими чинниками;

в) на позачерговий медичний огляд за його проханням;

г) на відшкодування шкоди здоров'ю у зв'язку з професійною діяльністю згідно з "Правилами відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків".

4.2.2. Зобов'язаний проходити в установленому порядку і термін медичні огляди та виконувати медичні рекомендації.

4.2.3. Несе відповідальність за:

- несвоєчасне з'явлення на медичні огляди;

- невиконання медичних рекомендацій і продовження роботи в умовах, що протипоказані за станом здоров'я.

4.3. Лікувально-профілактичний заклад:

4.3.1. Має право:

- запитувати в інших лікувально-профілактичних закладах (за місцем проживання, спеціалізованих диспансерах та ін.) медичну документацію про стан здоров'я осіб, котрі підлягають медичним оглядам;

- запитувати у санепідстанцій санітарно-гігієнічну характеристику умов праці працівників;

- направляти до профпатологічних та інших спеціалізованих лікарень, центрів, відділень, клінік інститутів осіб, у яких виявлено підозру на профзахворювання, для обстеження і уточнення діагнозу захворювання;

- вимагати від профпатологічних відділень лікарень, центрів і клінік інститутів перегляду результатів обстеження для уточнення діагнозу і можливого встановлення зв'язку захворювання з умовами праці.

4.3.2. Зобов'язаний:

- знати умови праці, характер дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників на здоров'я працівників;

- забезпечувати участь спеціалістів і виконання клінічних досліджень;

- вести диспансерний облік і зберігати медичну документацію, здійснювати лікувально-профілактичні заходи для осіб з професійними і загальносоматичними захворюваннями;

- проводити оцінку стану здоров'я осіб, які перебувають на диспансерному обліку, з метою встановлення можливого зв'язку захворювання з професійною діяльністю;

- своєчасність оформлення результатів медичних оглядів.

4.3.3. Несе відповідальність за:

- якість медоглядів і достовірність медичних висновків;

- об'єктивність оцінки стану здоров'я;

- невідповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника;

- повноту обліку осіб, які підлягають диспансерному нагляду;

- за несвоєчасне виявлення професійних захворювань і отруєнь.

4.4. Санітарно-епідеміологічний заклад:

4.4.1. Має право:

а) вимагати від власників і лікувально-профілактичних закладів проведення медичних оглядів осіб, а також позачергового медичного огляду у зв'язку із змінами умов праці та на прохання працівника, власника;

б) зупиняти проведення медогляду та вживати заходів адміністративного впливу щодо посадових осіб в разі відсутності належного складу медичної комісії, відповідної матеріально-технічної бази, медичної документації, невиконання клінічних та інших досліджень, необхідних для медоглядів;

в) вживати заходів адміністративного впливу до власника і керівництва лікувально-профілактичного закладу, якщо:

- не виконуються передбачені вимоги до організації та проведення медоглядів;

- до роботи допущені особи, які не пройшли медогляду та які мають медичні протипоказання до роботи у визначеній професії.

4.4.2. Зобов'язаний:

а) забезпечити інформацію про умови праці, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які мають місце на підприємствах;

б) надавати консультативну допомогу лікувально-профілактичним закладам:

- у визначенні та формуванні контингенту працівників, які підлягають медогляду;

- у вирішенні питань про можливий зв'язок захворювання з професійною діяльністю робітника та умовами праці;

- у розробці заходів щодо запобігання профзахворюванням і оздоровлення диспансерної групи хворих;

в) брати участь в експертизі організації та якості медоглядів працівників і розробці оздоровчо-профілактичних заходів;

г) складати санітарно-гігієнічні характеристики умов праці працівників, в тому числі групових;

д) визначати додатково контингент та затверджувати поіменні списки працівників, які підлягають медогляду, а також у випадках зміни технологічного процесу, введення нових професій, виробництв, робочих місць, змін умов праці та ін.;

є) брати участь у навчанні та перевірці знань з питань гігієни праці та впливу шкідливих і небезпечних факторів на стан здоров'я.

4.4.3. Несе відповідальність за:

- своєчасність і повноту визначення контингенту і погодження поіменного списку осіб, які підлягають медичним оглядам;

- своєчасність складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці;

- виконання наданих функцій з організації і своєчасності медичних оглядів;

- епідобстеження осередка інфекційного чи паразитарного захворювання (за участю інфекціоніста і епідеміолога);

- розслідування випадків професійних захворювань і отруєнь;

- ведення обліково-звітної документації.

Додаток
до Пропозицій Головного державного
санітарного лікаря

   |---------------------------------------------------------------|
| УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО |
|(прізвище, ім'я та по (прізвище,ім'я та по|
|батькові фахівця) батькові власника)|
|______________________ ____________________|
| назва санепідстанції назва підприємства |
|Дата Дата |
| СПИСОК |
| осіб, які підлягають періодичному медичному огляду |
| _____________________________________ у 19_____році |
| (назва установи) |
|---------------------------------------------------------------|

Продовження таблиці

      |-----|---|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|
|Табе-| П.|Стать|Дата|Цех |Профе|Шкід-|N до-|Стаж|Дата|
|льний| I.|(чол.| і |діль| сія,| ли- |дат.і|робо| ос-|
| N | П.|жін.)|рік |ниця| поса|вість|пунк-|ти у|тан-|
| | | |на- | | да | |ту на|дан.|ньо-|
| | | |род-| | | |казу |умо-|го |
| | | |жен-| | | |МОЗ |вах |ог- |
| | | |ня | | | |СРСР | |ляду|
| | | | | | | |від | | |
| | | | | | | |29.09| | |
| | | | | | | |89 р.| | |
| | | | | | | |N 555| | |
|-----|---|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|

Продовження таблиці

               |--------------|
|Підлягає огля-|
| ду |
|-----|--------|
|фахів|клініч- |
|цями |ними ме-|
|(вка-|тодами |
|зати,|дослід- |
|яки- |ження |
|ми) |(вказа- |
| | ти, |
| | якими) |
|-----|--------|
| 11 | 12 |
|-----|--------|

Підпис представника власника _______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Примітка. Графи 10, 11 і 12 заповнюються лікувально-профілактичним закладом після одержання
списків від власника підприємства (установи, організації),

Додаток 1
до Положення про медичний огляд
працівників певних категорій

Перелік
професій, працівники яких
підлягають медичному огляду

1. Працівники усіх професій віком до 21 року.

2. Працівники усіх професій, які працюють під впливом шкідливих речовин і несприятливих виробничих факторів, наведених у додатку 1 до наказу МОЗ СРСР N 555 від 29.09.89 р. "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів".

3. Працівники усіх професій, які виконують підземні роботи.

4. Працівники усіх професій, які працюють на гідрометеорологічних станціях, спорудах зв'язку, що розташовані у полярних, високогірних, пустельних, тайгових та інших віддалених і недостатньо обжитих районах, у важких клімато-географічних умовах.

5. Працівники усіх професій, які виконують роботи у віддалених, малонаселених, важкодоступних, заболочених і гірських районах країни.

6. Працівники, які виконують роботи на висоті.

6.1. Машиніст крану автомобільного.

6.2. Машиніст крану (кранівник).

6.3. Машиніст-кранівник.

6.4. Монтажник.

6.5. Монтажник на ремонті печей.

6.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів.

6.7. Монтажник по монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій.

8.15. Такелажник.

6.8. Монтажник устаткування зв'язку.

8.16. Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини.

6.9. Монтажник зв'язку-антенщик.

8.17. Чокерувальник.

6.10. Монтажник технологічних трубопроводів.

8.18. Штабелювальник деревини.

6.11. Монтажник технологічного обладнання і зв'язаних з ним конструкцій.

8.19. Формувальник плотів.

6.12. Монтажник-установник зовнішньої арматури.

9. Апаратчики, які обслуговують посудини, що працюють під тиском.

7. Працівники, які обслуговують діючі електроустановки напругою вище 1000В.

9.1. Актоклавник.

7.1. Апаратник на плазмених установках.

9.2. Автоклавник лиття під тиском.

7.2. Випробувач проводів і кабелів.

9.3. Автоклавник - сушильник акумуляторних пластин у виробництві свинцевих акумуляторів.

7.3. Випробувач електричних машин, апаратів і приладів.

9.4. Апаратчик.

7.4. Випробувач електрокерамічних виробів.

9.5. Газогенераторник.

7.5. Випробувач електровугільних виробів.

9.6. Випробувач балонів.

7.6. Лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань.

9.7. Випробувач на герметичність.

7.7. Наладчик контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.

9.8. Слюсар-випробувач.

7.8. Наладчик-монтажник випробувального обладнання.

9.9. Слюсар по виготовленню і ремонту трубопроводів.

7.9. Наладчик приладів, апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання та управління (наладчик КВП і автоматики).

9.10. Слюсар по обслуговуванню теплових мереж.

7.10. Оператор реакторного відділення.

10. Машиністи (кочегари), оператори котельної, робітники служби газнагляду.

7.11. Оператор прискорювальної установки.

10.1. Котельник.

7.12. Оператор електростатичної обробки.

10.2. Машиніст котельної установки.

7.13. Радіомеханік по обслуговуванню і ремонту радіотелевізійної апаратури.

10.3. Машиніст котлів.

7.14. Регулювальник радіоелектронної апаратури і приладів.

10.4. Машиніст паровозу.

7.15. Рентгеномеханік.

10.5. Оператор котельної.

7.16. Слюсар-монтажник приладного устаткування.

10.6. Газівник.

7.17. Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці.

10.7. Газівник коксових печей.

7.18. Слюсар-електрик по обслуговуванню і ремонту металоконструкцій метрополітену.

10.8. Газівник шахтної печі.

7.19. Слюсар-електрик по обслуговуванню і ремонту устаткування метрополітену.

10.9. Газорятівник.

7.20. Слюсар-електрик по обслуговуванню і ремонту станційного і тонельного устаткування метрополітену.

11. Роботи, які пов'язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо- і пожежнонебезпечних виробництвах народного господарства.

7.21. Слюсар-електрик по обслуговуванню і ремонту ескалаторів.

11.1. Підривник.

7.22. Слюсар-електрик по ремонту електроустаткування.

11.2. Випробувач.

7.23. Слюсар-електромонтажник.

11.3. Випробувач двигунів.

7.24. Електрогазозварювальник.

11.4. Майстер-підривник.

7.25. Електромеханік по випробуванню і ремонту електроустаткування.

11.5. Наладчик обладнання лакофарбових покриттів.

7.26. Електромеханік по ліфтам.

11.6. Наладчик обладнання металопокриття і фарбування.

7.27. Електромонтажник по розподільним пристроям.

11.7. Оператор фарбувально-сушильної лінії і агрегату.

7.28. Електромонтер головного щита управління електростанції.

11.8. Піротехнік.

7.29. Електромонтер контактної мережі.

11.9. Приготовлювач мас.

7.30. Електромонтер-лінійник по монтажу повітряних ліній високої напруги і контактної мережі.

11.10.Приготовлювач розчинів і мас.

7.31. Електромонтер оперативно-виїзної бригади.

11.11.Приготовлювач розчинів і сумішей.

7.32. Електромонтер по випробуванням і вимірюванням.

11.12.Приготовлювач сірникових мас.

7.33. Електромонтер по нагляду за трасами кабельних мереж.

11.13.Складальник.

7.34. Електромонтер по обслуговуванню підстанцій.

12. Роботи на механічному обладнанні.

7.35. Електромонтер по обслуговуванню гідроагрегатів машинного залу.

12.1. Вальцювальник.

7.36. Електромонтер по обслуговуванню перетворюючих пристроїв.

12.2. Каландроник.

7.37. Електромонтер по обслуговуванню електрообладнання електростанцій.

12.3. Коваль на молотах і пресах.

7.38. Електромонтер по обслуговуванню електрообладнання.

12.4. Коваль-штампувальник.

7.39. Електромонтер по оперативним переключенням у розподільних мережах.

12.5. Пильник.

7.40. Електромонтер по ремонту апаратури, релейного захисту і автоматики.

12.6. Пресувальник.

7.41. Електромонтер по ремонту повітряних ліній електропередач.

12.7. Свердляр.

7.42. Електромонтер по ремонту і обслуговуванню електрообладнання.

12.8. Верстатник деревообробних верстатів.

7.43. Електромонтер по експлуатації розподільних мереж.

12.9. Верстатник широкого профілю.

7.44. Електромонтер станційного радіообладнання.

12.10.Верстатник спеціальних металообробних верстатів.

7.45. Електромонтер станційного телевізійного обладнання.

12.11.Верстатник - розпилювач.

7.46. Електромонтер тягової підстанції.

12.12.Верстатник шпалорізного верстату.

7.47. Електрослюсар по ремонту устаткування розподіляючих пристроїв.

12.13.Верстатник усовочного верстату.

7.48. Електрослюсар (слюсар) черговий і по ремонту обладнання.

12.14.Ткаля.

7.49. Електромонтер по ремонту електрообладнання електростанцій.

12.15.Токар.

8. Робота у державній лісовій охороні, по валці лісу, сплаву, транспортуванні і первинній обробці лісу.

12.16.Токар - напівавтоматник.

8.1. Бонівник.

12.17.Токар-розточувальник.

8.2. Вальник лісу.

12.18.Токар-револьверник.

8.3. Заготівельник.

12.19.Точильник.

8.4. Здимник.

12.20.Фрезерувальник.

8.5. Лісник.

12.21.Шліфувальник.

8.6. Лісоруб.

12.22.Штампівальник.

8.7. Навалювальник - звалювальник лісоматеріалів.

13. Роботи, що пов'язані з рухом транспорту.

8.8. Обрубник сучків.

13.1. Водій автомобіля 3,2,1 класів.

8.9. Підсобний робітник на лісозаготівлях.

13.2. Водій аеросаней.

8.10. Підсобний робітник на лісосплаві.

13.3. Водій дрезини.

8.11. Підсобний робітник на підсочці лісу.

13.4. Водій-випробувач.

8.12. Сортувальник декоративних порід дерев.

13.5. Водій мототранспортних засобів.

8.13. Сортувальник деревини на воді.

13.6. Водій навантажувача.

8.14. Сплавник.

13.7. Водій самохідних механізмів.

13.8. Водій трамвая 3,2,1 класу.

13.9. Водій транспортного всюдиходу.

13.10.Водій транспортно-прибиральної машини.

13.11.Водій тролейбуса 3,2,1 класу.

13.12.Водій електро- і автовізка.

13.13.Тракторист.

13.14. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Примітка. Враховуючи, що робітники однієї професії в залежності від особливостей умов і характеру праці потрапляють або не потрапляють під вплив різних небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, вказаний Перелік професій уточнюється по кожному підприємству місцевими органами Держнаглядохоронпраці та санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Додаток 2
до Положення про медичний огляд
працівників певних категорій

Картка
особи, яка підлягає медичному огляду (*)

1. П. I. П___________________________________________________________________________________

2. Стать ч/ж________________________________________________________________________________

3. Рік народження___________________________________________________________________________

4. Адреса__________________________________________________________________________________

5. Місце роботи_____________________________________________________________________________

6. Цех, дільниця____________________________________________________________________________

7. Професія (посада)_________________________________________________________________________

8. Підстава для попереднього і періодичного медогляду (**)_______________________________________

_________________________________________________________________________________________

9. Підлягає огляду___________________________________раз_________________на__________________

10. Дата огляду_____________________________________________________________________________

11. Спеціалістами___________________________________________________________________________

12. Клінічні обстеження______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(*) - Висновки кожного медичного огляду заносяться в окремі картки, які як вкладиш зберігаються разом з медичною картою амбулаторного хворого (ф. 025/у).

(**) - Вказати шкідливість, згідно з додатками N 1, 2 наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 р. N 555.

Пункти I-II заповнюються медичною сестрою або фельдшером здоровпункту згідно із списком осіб, які підлягають медичному огляду.

Висновок попереднього (періодичного) медичного огляду (*)

1. Дані огляду спеціалістами (вказати дату і висновок).

1.1. Терапевт___________________________________________________________________________________________________________

1.2. Хірур______________________________________________________________________________________________________________

1.3. Невропатолог_______________________________________________________________________________________________________

1.4. Окуліст_____________________________________________________________________________________________________________

1.5. Отоляринголог______________________________________________________________________________________________________

1.6. Гінеколог___________________________________________________________________________________________________________

1.7. Дерматолог_________________________________________________________________________________________________________

1.8. Інші спеціалісти_____________________________________________________________________________________________________

2. Дані рентгенологічного (флюорографічного) обстеження_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Дані клінічних досліджень______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Діагноз основний_____________________________________________________________________________________________________

4.1. Супутні діагнози_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Лікарський висновок про професійну придатність__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5.1. Придатний до праці _________________________________________________________________________________________________

5.2. Непридатний до праці________________________________________________________________________________________________

6. Направляється для поглибленого обстеження, лікування, медичної реабілітації (потрібне підкреслити)

в___________________________________________________________________________________________________________________

(найменування лікувально-профілактичного закладу)

Підпис лікаря _________________________________

Ініціали, прізвище______________________________

Дата______________________

(*) - Якщо попередній медичний огляд проводиться централізовано поліклінікою (відділенням) профілактичних оглядів, заповнена картка разом з висновком медичної комісії про придатність до роботи видається на руки особі, яка оглядається, для передачі у лікувально-профілактичний заклад, що обслуговує підприємство.

Додаток 3
до Положення про медичний огляд
працівників певних категорій

Заключний акт
за результатами періодичного медичного огляду
працівників_______________________________
(назва підприємства)

від "____"___________19____р.

I. Комісія в складі:

1. Заступника головного лікаря МСЧ (ЛПЗ, поліклініки)_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

2. Спеціалістів лікувально-профілактичного закладу___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

3. Представників власника підприємства___________________________________________________________________________ (П. I. П.)

4. Профкому____________________________________________________________________________________________________(П. I. П.)

За участю лікаря по гігієні праці _________________________________________________________________________________________

(назва санепідстанції)


____________________________________________________________
(П. I. П. лікаря)

II. Встановила:

 |-------------------------------|---------|----------|----------|
|Перелік контингентів, шкідливих|Підлягало| Оглянуто | Процент |
|і небезпечних факторів |огляду за| | виконання|
| | планом | | |
|-------------------------------|---------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|---------|----------|----------|

1. Всього працівників, з них:

а) осіб віком до 21 року

б) жінок

в) осіб пенсійного віку 1.1. (*) В т. ч. підлягають дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів

(*) - ГОСТ 12.0003-74 "ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація".

Гігієнічна класифікація праці N 4137-86, затверджена МОЗ СРСР у 1986 році.

1.1.1.

1.1.2.

2.1.3.

1.1.4.1.1.5.


1.1.5.


 
Пил - всього
з них жінок
Шум - всього
з них жінок
Вібрація - всього
з них жінок
Хімічні речовини (при
необхідності розшифру
вати) - всього
з них жінок
Іонізуючі випромінювання
всього
з них жінок
Неіонізуючі випромінювання
(розшифрувати) -
всього
з них жінок 

2. При огляді виявлено:

2.1. Кількість осіб з підозрою на профзахворювання (профінтоксикацію) вперше * -

всього________________ з них жінок_______________________________

2.2. Кількість осіб, які вперше одержали інвалідність по профзахворюванню____________________________

2.3. Кількість осіб, які потребують переведення на іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше_________

2.4. Кількість осіб, які підлягають дообстеженню -

всього_____________________, з них жінок_____________________

2.5. Кількість осіб, у яких вперше виявлені загальні захворювання

всього________________________________ з них жінок_________

2.6. Кількість осіб, які потребують тимчасового переведення на іншу роботу за станом здоров'я

всього______________________________ з них жінок_________

2.7. Кількість осіб, які потребують переведення на іншу роботу за станом здоров'я

всього___________________________ з них жінок__________

2.8. Кількість осіб, яких необхідно направити на МСЕК

всього___________________________

2.9. Кількість осіб, яким встановлено діагноз профзахворювання (отруєння) у минулі роки

всього_______________________________ з них жінок_________

2.10. Кількість осіб, які підлягають направленню:

2.10.1. На амбулаторне лікування_______________________________________________________

2.10.2. На стаціонарне лікування_____________________________________________________

2.10.3. На санаторно-курортне лікування______________________________________________

2.10.4. В профпатологічний центр, клініку профзахворювань_____________________________

2.11. Кількість осіб, які потребують дієтхарчування і лікувально-профілактичного харчування_________

(*) - за пунктом 2.1 - 2.10 додаються списки осіб окремо із зазначенням П. I. П., цеху (дільниці), професії, шкідливого виробничого фактору, стажу роботи з професійними шкідливостями, діагнозу.

2.12. Кількість осіб, які перебувають на диспансерному нагляді на кінець звітного року -всього_________

3. За результатами перевірки виконання
акта попереднього року

(по пп. 2.3; 2.4; 2.6-2.8; 2.10)____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

4. За результатами медичного огляду комісія рекомендує
комплекс оздоровчих заходів:

4.1. Власнику__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Голові профкому____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Головному лікарю лікувально-профілактичного закладу___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Керівник лікувального
закладу

М. П. 


__________________
Підпис 

Із заключним актом ознайомлені та одержали
Власник підприємства

Представник профкому

Лікар по гігієні праці

 

_________________________________
П. I. П.
_________________________________
П. I. П.
____________________________________________
(назва санепідстанції)
_________________________________
П. I. П. 

______________
підпис
______________
підпис


______________
підпис 

Додаток 4
до Положення про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних
категорій (в редакції
наказу N 139 від 07.06.99 "Про
внесення змін і доповнень до
Положення про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних
категорій"

Акт
визначення контингенту осіб, які підлягають
періодичним медичним оглядам

від "___" _______________ 19__ року

Мною, ______________________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ініціали лікаря з гігієни праці; назва
територ. санепідстанції)

у присутності _________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали представника власника об'єкта)

____________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали представника профкому)

проведено визначення контингенту осіб _________________________________________________________________________________,

(назва об'єкта, відомча належність)

які підлягають періодичному медичному огляду в 19____ р.

   ------------------------------------------------------------------
| Назва цеху | Професія | Підстава для | Кількість осіб, які |
|(дільниці) |(посада) | проведення | підлягають огляду |
| | | періодичного |-------------------------|
| | | медичного | всього | в т. ч. |
| | | огляду | | жінок |
|------------+----------+--------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
Усього по об'єкту (вказати тільки загальну кількість осіб, які підлягають огляду)
Підписи ___________________________
(лікар санепідстанції)
___________________________
(представник власника)
___________________________
(представник профкому)

Акт прийнятий _________________________________________________________________

(дата, прізвище, ініціали, посада)

Примітки:

1. Акт заповнюється й підписується лікарем з гігієни праці територіальної санепідстанції, що проводив визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, представниками власника та профкому підприємства і (окремо) уповноваженою власником особою, що прийняла акт до виконання.

2. Усі пункти акта заповнюються розбірливо. Підставою для визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам є постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238, накази МОЗ України від 31.03.94 N 45 та від 28.11.97 N 339.

(Додаток N 4 в редакції Наказу МОЗ N 139 від 07.06.99)

Додаток 5
до Положення про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних
категорій (в редакції
наказу N 139 від 07.06.99 "Про
внесення змін і доповнень до
Положення про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних
категорій"

Розпорядження
щодо проведення медичного огляду працівників
певних категорій

Я, головний державний санітарний лікар ___________________________________________________________________________________

(назва області, міста, району)

_____________________________________________________________________________________________________________________,

пропоную власнику ____________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, відомча належність)

____________________________________________________________________________________________________________ наступне:

1. На підставі акта визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, від ____________ 19__ р. у місячний термін скласти за встановленою формою, що додається, у трьох примірниках і погодити зі мною поіменний список цих осіб.

2. У триденний термін від дня погодження списку осіб, які підлягають періодичному медичному огляду, направити один примірник до лікувально-профілактичного закладу, другий (у разі потреби проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду ряду категорій працівників відповідно до постанови КМУ від 06.11.97 N 1238) - до наркологічного закладу, третій передати уповноваженому власником підприємства органу.

Розпорядження прийнято
до виконання власником

Головний державний
санітарний лікар
_____________________
(назва території) 

_______________________
(підпис, дата)


_______________________
(підпис, дата) 

________________________________
(ініціали, прізвище)


_________________________________
(ініціали, прізвище) 

Примітки:

1. Розпорядження видається й підписується головним санітарним лікарем території, після чого підписується власником підприємства, який прийняв розпорядження до виконання.

2. Усі пункти розпорядження заповнюються розбірливо.

ПОГОДЖЕНО
________________________________
(прізвище, ініціали фахівця)
________________________________
(назва санепідстанції)
дата ___________________________ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
________________________________
(прізвище, ініціали власника)
________________________________
(назва підприємства)
дата ___________________________ 

Список
осіб, які підлягають періодичному медичному
огляду __________________________ у 19__ році
(назва установи)

------------------------------------------------------------------------
|Табе-|Прізвище,|Стать |Дата |Цех, |Профе-|Шкі-|Підста-|Стаж |Дата |
|льний|ім'я, по |(чол.,|народ-|діль-|сія, |дли-|ва для |роботи |остан-|
|N |батькові |жін.) |ження |ниця |посада|ві- |прове- |в даних|нього |
| | | | | | |сть |дення |умовах |огляду|
| | | | | | | |огляду | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+---------+------+------+-----+------+----+-------+-------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

 -------------------------
Підлягає огляду|Підлягає|
---------------|нарко- |
фахів-|клініч- |логіч- |
цями |ними |ному |
(вка- |методами|проф- |
зати, |дослід- |огляду |
яки |ження | |
ми) |(вка- | |
|зати, | |
|якими) | |
------+--------+--------|
11 | 12 | 13 |
-------------------------

Примітки:

1. Графи 10, 11 та 12 заповнюються лікувально-профілактичним закладом після одержання списків від власника підприємства (установи,організації).

2. Підстава для проведення огляду визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238, наказів Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 та від 28.11.97 N 339.

(Додаток N 5 в редакції Наказу МОЗ N 139 від 07.06.99)

Додаток 6
до Положення про медичний огляд
працівників певних категорій

Направлення
на обов'язковий попередній медичний огляд
працівника

Прізвище_________________________________________________________________________________________________________

Ім'я______________________________________________________________________________________________________________

По батькові_______________________________________________________________________________________________________

Рік народження____________________________________________________________________________________________________

Оформлення по професії (посаді)_____________________________________________________________________________________

Характеристика робочого місця

Додаток 1 пп.________до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 р. N 555

Додаток 2 пп.________до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 р. N 555

Підпис уповноваженої
власником особи

Дата__________________ 

___________________________
П. I. П
 

Заключення медичної комісії:

Придатний (непридатний) до роботи по професії (посади) у контакті з небезпечними та шкідливими виробничими факторами, речовинами (згідно з положенням N...... пп. наказу Мінздраву) у несприятливих умовах праці (згідно додатку пп........ наказу Мінздраву....... ).

Місце печатки лікувально-
профілактичного закладу (ЛПЗ)

Заступник головного лікаря МСЧ
(ЛПЗ, поліклініки профогляду)

Лікар-терапевт цехової (територі-
альної, лікарняної) дільниці
(зав. відділенням профілактики або
поліклініки профнаглядів)

Дата "___"_______________________

Додаток 7
до Положення про медичний
огляд працівників певних
категорій

Контрольна картка
диспансерного нагляду за особами групи ризику
розвитку профпатології і з професійними захворюваннями

1. Прізвище, ім'я та по батькові ______________________________________________

2. Стать ж/ч _____________________________________________________________

3. Рік народження_________________________________________________________

4. Домашня адреса________________________________________________________

5. Місце роботи__________________________________________________________

6. Цех, дільниця___________________________________________________________

7. Професія (посада)_______________________________________________________

8. Виробничі шкідливі умови________________________________________________

9. Стаж роботи в даних умовах______________________________________________

10. Діагноз, встановлений вперше ___________________________________________

(дата)

11. Захворювання, відповідно до якого взято на диспансерний нагляд______________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12. Коли взятий на облік____________________________________________________

13. Коли знятий з обліку____________________________________________________

Підпис лікаря _____________________________

План
диспансерного нагляду та його виконання

 ---------------|---------------|----------------|---------------|
Частота нагляду| Огляд лікарями| Назва і частота|Основні ліку- |
|інших спеціаль-| лабораторних, |вально-оздоров-|
| ностей | інструменталь- |чі заходи |
| | них та функціо-| |
| | нальних дослід-| |
| | жень | |
-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
призна-|з'явив-|призна-|викона-|призна-|викона- |призна-|викона-|
чено | ся | чено | но | чено | но | чено | но |
(дата) |(дата) |(дата) |(дата) |(дата) |(дата) |(дата) |(дата) |
-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|

Продовження таблиці

________________________________

Рекомендації по|
працевлашту- |
ванню | Висновки диспан-
| серізації і
| ефективність
|
-------|-------|
призна-|викона-|
чено | но |
(дата) |(дата) |
-------|-------|-----------------

Підпис лікаря _____________________________

Дата ____________________________________