Документ втратив чиннiсть!

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1497/2003 від 25.12.2003 )

Про збільшення неоподатковуваного мінімуму
та ставки прогресивного оподаткування
доходів громадян

(Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 649/94 від 31.10.
94
N 100/95 від 03.02.
95
N 1082/95 від 21.11.9
5)

З метою підвищення життєвого рівня громадян та їх зацікавленості у результатах праці ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установити з 1 жовтня 1995 року мінімум доходів громадян, що не обкладається прибутковим податком, у розмірі 1700 тисяч карбованців на місяць. (Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 649/94 ві 31.10.94, N 100/95 від 03.02.95, N 1082/95 від 21.11.95)

2. Установити такі ставки прогресивного оподаткування доходів громадян:

------------------------------------- -------------------------
Місячний сукупний оподатковуваний |Ставки та розміри податку
доход (у неоподатковуваних мінімума|
------------------------------------- -------------------------

З доходу в розмірі одного неоподатко- не оподатковується
вуваного мінімуму

З доходу в розмірі від одного неопо- 10 відсотків від суми
датковуваних мінімумів + 1 крб. до 5 доходу, що перевищує
неоподатковуваних мінімумів розмір одного неоподат-
ковуваного мінімуму

З доходу в розмірі від 5 неоподатко- податок з доходу в роз-
вуваного мінімуму + 1 крб. до 10 мірі 5 неоподатковуваних
неоподатковуваних мінімумів мінімумів + 15 відсотків
від суми, що перевищує
доход у розмірі 5 неопо-
датковуваних мінімумів

З доходу в розмірі від 10 неоподатко- податок з доходу в роз-
вуваних мінімумів + 1 крб. до 60 мірі 10 неоподатковува-
неоподатковуваних мінімумів них мінімумів + 20 від-
сотків від суми, що пе-
ревищує доход у розмірі

10 неоподатковуваних
мінімумів

З доходу в розмірі від 60 неоподатко- податок з доходу в роз-
вуваних мінімумів + 1 крб. до 100 мірі 60 неоподатковува-
неоподатковуваних мінімумів них мінімумів + 30 від-
сотків від суми, що пе-
ревищує доход у розмірі
60 неоподатковуваних
мінімумів

З доходу в розмірі понад 100 неопо- податок з доходу в роз-
датковуваних мінімумів мірі 100 неоподатковува-
них мінімумів + 40 від-
сотків від суми, що пе-
ревищує доход у розмірі
100 неоподатковуваних
мінімумів.

(Стаття 2 в редакції Указу Президента N 1082/95 від 21.11.95)

3. Установлені цим Указом ставки та розміри прибуткового податку застосовуються до сум заробітної плати та інших доходів громадян, нарахованих з 1 жовтня 1994 року.

4. Кабінету Міністрів України привести у десятиденний строк рішення Уряду у відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 13 вересня 1994 року
N 519/94