Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 51 від 15.02.96
м.Київ

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики України
N 186 від 09.06.20
08)

Про затвердження типових форм первинного
обліку касових операцій

На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики наказую:

1. Затвердити типові форми по обліку касових операцій і ввести їх в дію з лютого 1995 року:

КО-1 "Прибутковий касовий ордер";

КО-2 "Видатковий касовий ордер";

КО-3 "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів";

КО-3а "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів";

КО-4 "Касова книга";

КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей".

2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А.) у місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам зразки затверджених форм первинної облікової документації.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра О.Осауленко

( Типова форма N КО-1 втратила чинність на підставі Наказу Держкомстатистики
N 263 від 27.07.
98 )

Типова форма N КО-1

 ___________________________ | |
(підприємство, організація) Затверджена | |
наказом Мінстату України |Л|
Ідентифікаційний від 15 лютого 1996 р. N 51 |і|
код ЄДРПОУ------------- Код за УКУД ----------- |н|
------------- ----------- |і|
|я|
Прибутковий касовий ордер | |
-----------------------------------------------------------------------| |
|Номер|Дата | |Кореспондую-|Код аналі-| |Код цільо-| | ||в|
|доку-|скла-| |чий рахунок,|тичного |Сума|вого при- | | ||і|
|мента|дання| |субрахунок |обліку | |значення | | ||д|
|-----+-----+-----+------------+----------+----+----------+-----+-----||р|
-----------------------------------------------------------------------|і|
Прийнято від ____________________________________________________ |з|
Підстава: _______________________________________________________ |у|
_________________________________________________________________ | |
_________________________________________________________________ | |
_________________________________ грн. | |
(прописом) | |
Додаток: ________________________________________________________ | |
_________________________________________________________________ | |
| |
Головний бухгалтер | |
Одержав касир | |

//продовження форми//

___________________________
(підприємство, організація)

Квитанція
до прибуткового касового
ордера N _______________

Прийнято від _______________________

____________________________________

Підстава: __________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ грн.
(прописом)

"___"____________19__р.

М.П.

Головний бухгалтер

Застосовується для оформлення надходження грошей до каси при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї.

Виписується в одному примірнику робітником бухгалтерії та підписується головним бухгалтером або особою, яка на те уповноважена. Квитанція видається на руки особі, яка здала гроші, а ордер залишається у касі та реєструється в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.


_____________________________________
(підприємство, організація)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ_________________________
_________________________ 
Типова форма N КО-2

Затверджена
наказом Мінстату України
від 15 лютого 1996 р. N 51
Код за УКУД ____________________
____________________ 


Видатковий касовий ордер

----------------------------------------------------------------------------
Номер|Дата | |Кореспондуючий|Код | Сума |Код |
доку-|скла-| |рахунок, |аналітичного| |цільового |
мента|дання| |субрахунок |обліку | |призначення|
-----+-----+-----+-------------+-------------+-------+-----------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
----------------------------------------------------------------------------

Видати_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підстава: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ грн.

(прописом)

Додаток: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Керівник 

Головний бухгалтер

 

Одержав: ______________________________________________________________________________ грн.

(прописом)

За _______________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

_________________________________________________________________________________________

Видав касир _______________________

Застосовується для оформлення видачі грошей з каси при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї. Виписується в одному примірнику робітником бухгалтерії, підписується керівником підприємства (організації) та головним бухгалтером чи особою, яка на те уповноважена. Реєструється в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.


_____________________________________
(підприємство, організація)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ_________________________
_________________________ 
Типова форма N КО-3

Затверджена
наказом Мінстату України
від 15 лютого 1996 р. N 51
Код за УКУД ____________________
____________________ 


Журнал
реєстрації прибуткових
та видаткових касових документів
19__ р.

За даним зразком друкувати всі сторінки журналу

---------------------------------------------------------------------------
|Прибутковий, ви- | Надійшло (витрачено) грошей |Примітка|
|датковий документ|-----------------------------------------------| |
|-----------------|на заробітну плату,|на відрядження| | | |
| дата | номер |премії, стипендії |та переміщення| | | |
|--------+--------+-------------------+--------------+------+-----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+--------+-------------------+--------------+------+-----+--------|
|Залишок |--------+-------------------+--------------+------+-----+--------|
|на | | | | | | |
|--------+--------+-------------------+--------------+------+-----+--------|
|--------+--------+-------------------+--------------+------+-----+--------|
| | | | до кінця | | | |
|-----------------+-------------------+--------------+------+-----+--------|
| Разом | | | | | X |
---------------------------------------------------------------------------

Застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

Журнал відкривається окремо на прибуткові та видаткові касові документи.


_____________________________________
(підприємство, організація)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ_________________________
_________________________ 
Типова форма N КО-3а

Затверджена
наказом Мінстату України
від 15 лютого 1996 р. N 51
Код за УКУД ____________________
____________________ 

Журнал
реєстрації прибуткових
та видаткових касових документів
19__ р.

журнал ведеться за розсудом міністерства (відомства) замість
журналу за формою N КО-3

За даним зразком друкувати всі сторінки журналу

----------------------------------------------------------------------------
|Прибутковий документ|Сума|Примітка|Видатковий документ | Сума | Примітка|
|--------------------| | |--------------------| | |
| дата | номер | | | дата | номер | | |
|---------+----------+----+--------+---------+----------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+----------+----+--------+---------+----------+--------+---------|
|---------+----------+----+--------+---------+----------+--------+---------|
|---------+----------+----+--------+---------+----------+--------+---------|
|---------+----------+----+--------+---------+----------+--------+---------|
|---------+----------+----+--------+---------+----------+--------+---------|
|---------+----------+----+--------+---------+----------+--------+---------|
| | | |до кінця| | | | |
|---------+----------+----+--------+---------+----------+--------+---------|
|---------+----------+----+--------+---------+----------+--------+---------|
----------------------------------------------------------------------------

Форма N КО-3а ведеться за розсудом керівництва замість журналу за формою N КО-3.


_____________________________________
(підприємство, організація)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ_________________________
_________________________ 
Типова форма N КО-4

Затверджена
наказом Мінстату України
від 15 лютого 1996 р. N 51
Код за УКУД ____________________
____________________ 

Касова книга
на 199__ р.

  В цій книзі пронумеровано
та прошнуровано ____ сторінок
та опечатана сургучною печаткою
М.П. Підпис

"___" ________________ 199_ р. 

Каса за "__"__________199__р. Лист_____
Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок

  ----------------------------------------------------------------
|Номер |Від кого отримано|Номер кореспон-|Прибуток|Видаток|Л|
|документа|чи кому видано |дуючого рахунку| | |і|
|---------+-----------------+---------------+--------+-------|н|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |і|
|---------+---------------------------------+--------+-------|я|
| |Залишок на початок дня | | X | |
| | |--------+-------|в|
|---------+---------------------------------+--------+-------|і|
|---------+-----------------+---------------+--------+-------|д|
| | | | | |р|
| | | | | |і|
| | | | | |з|
| | | | | |у|
| | | | | | |
--------------------------------------------+--------+-------| |
Перенос ------------------ |

//продовження форми//

  ------------------------------------------------------------
Номер |Від кого отримано|Номер кореспон-|Прибуток|Видаток|
документа|чи кому видано |дуючого рахунку| | |
---------+-----------------+---------------+--------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---------+-----------------+---------------+--------+-------|
| | до кінця | | |
-------------------------------------------+--------+-------|
Разом за день |--------+-------|
Залишок на кінець дня | | X |
у тому числі на зарплату |--------+-------|
Касир | | X |
Записи у касовій книзі перевірив і ------------------
документи у кількості __________ прибуткових та ____________
(прописом) (прописом)
видаткових одержав Бухгалтер

Каса за "___" __________ 199_ р. Лист _____
Зразок 4, 6, 8, 10 та інших сторінок

  -------------------------------------------------------------- -
|Номер |Від кого отримано|Номер кореспон-|Прибуток|Видаток|Л|
|документа|чи кому видано |дуючого рахунку| | |і|
|---------+-----------------+---------------+--------+-------|н|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |і|
|---------+---------------------------------+--------+-------|я|
| |Залишок на початок дня | | X | |
| | |--------+-------|в|
|---------+---------------------------------+--------+-------|і|
|---------+-----------------+---------------+--------+-------|д|
| | | | | |р|
| | | | | |і|
| | | | | |з|
| | | | | |у|
| | | | | | |
--------------------------------------------+--------+-------| |
Перенос ------------------ |

//продовження форми//

  -------------------------------------------------------------
Номер |Від кого отримано|Номер кореспон-|Прибуток|Видаток|
документа|чи кому видано |дуючого рахунку| | |
---------+-----------------+---------------+--------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---------+-----------------+---------------+--------+-------|
| | до кінця | | |
-------------------------------------------+--------+-------|
Разом за день |--------+-------|
Залишок на кінець дня | | X |
у тому числі на зарплату |--------+-------|
Касир | | X |
Записи у касовій книзі перевірив і ------------------
документи у кількості __________ прибуткових та ____________
(прописом) (прописом)
видаткових одержав Бухгалтер

Застосовується для обліку руху грошей у касі. Кожний аркуш касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальним лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник та залишається у книзі, друга (без горизонтального лініювання) заповнюється з лицьового та зворотного боку через копіювальний папір і як звіт касира є відривною частиною аркуша. Перші та другі примірники аркушів нумеруються однаковими номерами.

Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини аркуша (після рядка "Залишок на початок дня").

Спочатку аркуш згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під частину, яка залишається у книзі. Для ведення записів після "Перенос" відривну частину аркуша накладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують записи по горизонтальному лініюванню зворотного боку невідривної частини аркуша.

Бланк звіту до кінця операцій за день не відривається.

По рядку "У тому числі на оплату праці" показується сума по платіжних відомостях на оплату праці, не списана на видаток каси.

В кінці кожного робочого дня касир подає звіт під розписку до бухгалтерії з додатком прибуткових та видаткових касових документів.


_____________________________________
(підприємство, організація)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ_________________________
_________________________ 
Типова форма N КО-5
Затверджена
наказом Мінстату України
від 15 лютого 1996 р. N 51
Код за УКУД ____________________
____________________ 

Книга
обліку прийнятих та виданих
касиром грошей
________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові касира)

За даним зразком друкувати всі парні сторінки книги
За даним зразком друкувати всі непарні сторінки книги

  -----------------------------------------------------------------
|Дата|Залишок готівки|Видано касиру|Розписка касира|Отримано за |
| |у касира на |(сума цифрами| про одержання |день за |
| |початок дня |і прописом) | грошей |прибутковими|
| | | | |операціями |
|----+---------------+-------------+---------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+---------------+-------------+---------------+------------|
|----+---------------+-------------+---------------+------------|
|----+---------------+-------------+---------------+------------|
| | |до кінця | | |
-----------------------------------------------------------------

//продовження форми//

  ----------------------------------------------------------------------------
| Здано касиром старшому касиру |Розписка старшого касира|Залишок |
|---------------------------------------|про одержання готівки та|готівки |
|готівкою|сплаченими |разом (сума цифра-| сплачених документів |на кінець|
| |документами|ми та прописом) | | дня |
|--------+-----------+------------------+------------------------+---------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------+-----------+------------------+------------------------+---------|
|--------+-----------+------------------+------------------------+---------|
|--------+-----------+------------------+------------------------+---------|
| | | до кінця | | |
----------------------------------------------------------------------------

Застосовується для обліку грошей, виданих з каси підприємства довіреній особі (роздавачу), яка виплачує заробітну плату, та повернення наявних грошей та сплачених документів.

Книгу веде касир. Видача та повернення грошей сплачених документів оформлюється підписами.