МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ I ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 20.02.97 N 125
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 1997 р. за N 92/1896

Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. N 112

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
N 838 від 22.12.
98
N 869 від 30.12.98
)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 року N 112 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" НАКАЗУЮ:

1. Покласти обов'язки з державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на Міністерство економіки Автономної Республіки Крим (за його згодою), обласні, Київське та Севастопольське міські управління зовнішніх економічних зв'язків (далі - органи державної реєстрації). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 869 від 30.12.98 )

2. Затвердити:

- Інструкцію про порядок здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (додається);

- форму інформаційної картки договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (додається);

- форму картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (додається);

- Порядок заповнення інформаційної картки та картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (додається);

- форму журналу обліку державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (додається).

3. Юридичному управлінню (Сервинський А.Ю.) забезпечити реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Управлінню інформаційного забезпечення (Загорняк О.В.) у тижневий термін після реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України довести його до відома регіональних управлінь зовнішніх економічних зв'язків і в триденний термін забезпечити публікацію наказу у газеті "Урядовий кур'єр".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління інвестиційного співробітництва (Костина I.А.).

В.о.Міністра I.В.Подолєв.

Затверджено
наказом МЗЕЗторгу України
від 20.02.1997 р. N 125

Інструкція
про порядок здійснення державної реєстрації
договорів (контрактів) про спільну інвестиційну
діяльність за участю іноземного інвестора

Ця Інструкція визначає процедуру здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора відповідно до Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.97 N 112 (далі - Положення).

1. Прийом документів для державної реєстрації (далі - документи) здійснюється Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями зовнішніх економічних зв'язків (далі - органи державної реєстрації). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 869 від 30.12.98 )

2. Комплект документів для одержання картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (далі - картка державної реєстрації договору (контракту) подається органам державної реєстрації у встановлений час (за графіком) і приймається у спеціально визначеному ними приміщенні.

3. Під час прийому документів здійснюється їх перевірка на комплектність. Дата прийому і вхідний номер ставляться на заяві суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності - учасника договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників (далі - заявник), та заносяться до журналу обліку державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (далі - журнал обліку державної реєстрації договорів (контрактів).

4. Державній реєстрації підлягають договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо), не пов'язану із створенням юридичної особи, укладені відповідно до ст.23 Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ) (далі - договори (контракти).

Такі договори (контракти) повинні передбачати здійснення іноземної інвестиції та спільну діяльність, що базується на співробітництві двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, серед яких хоча б один є іноземний інвестор, і спільному розподілі результатів та ризиків від такої діяльності.

5. Для державної реєстрації договору (контракту) відповідно до п.5 Положення заявник подає такі документи:

- лист - звернення про державну реєстрацію договору (контракту);

- інформаційну картку договору (контракту) за встановленою формою;

- договір (контракт) (позначений маркою гербового збору, якщо цей договір (контракт) укладений після 1-го січня 1999 року) (оригінал та копію), засвідчені в установленому порядку;

( Абзац 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 838 від 22.12.98 )

- засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України (позначених маркою гербового збору, якщо ці установчі документи подані для державної реєстрації після 1-го січня 1999 року) та свідоцтва про його (їх) державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

( Абзац 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 838 від 22.12.98 )

- документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні, її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;

- відповідний дозвіл (ліцензію), якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом);

- документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту).

Оригінали договору (контракту) повертаються після розгляду матеріалів заявникові.

Документи, подані з порушенням вимог цієї Інструкції, не приймаються.

6. У разі обгрунтованої потреби органи державної реєстрації можуть вимагати від заявника представлення інших додаткових документів, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству.

Вимога про надання додаткових документів повинна бути оформлена в письмовому вигляді та підписана керівником або уповноваженою особою органу реєстрації.

В разі необхідності подання додаткових матеріалів або внесення змін та доповнень до поданих документів заявником термін їх розгляду переривається до подання заявником додаткових матеріалів або переоформлених документів. У цьому випадку ставляться відмітки на заяві та в журналі обліку державної реєстрації договорів (контрактів).

7. Орган державної реєстрації за результатами розгляду приймає рішення про державну реєстрацію договору (контракту) або відмову у ній. Рішення про відмову у видачі картки державної реєстрації договору (контракту) надсилається заявнику з обгрунтуванням мотивів відмови. Лист про відмову з обгрунтуванням мотивів підписується керівником або уповноваженою особою органу державної реєстрації.

8. У разі прийняття рішення про державну реєстрацію договору (контракту) заявнику видається картка державної реєстрації договору (контракту) за встановленою формою та робиться відмітка про державну реєстрацію на оригіналі договору (контракту).

Відмітка про державну реєстрацію ставиться у верхньому правому куті першої сторінки оригіналу договору (контракту) шляхом запису реєстраційного номеру, дати реєстрації, а також посади, прізвища, ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи органу державної реєстрації та засвідчується гербовою печаткою органу державної реєстрації.

9. Картка державної реєстрації договору (контракту) оформлюється у чотирьох примірниках.

Четвертий примірник картки державної реєстрації договору (контракту) та засвідчена в установленому порядку копія договору (контракту) залишаються в органах державної реєстрації. Інші три примірники видаються заявникові.

10. Картки державної реєстрації договору (контракту) та оригінал контракту видаються уповноваженому на те представнику заявника при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу, та відповідним чином оформленого доручення.

11. У разі скасування державної реєстрації заявника видана картка державної реєстрації договору (контракту) втрачає чинність.

12. Контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції здійснюють органи, які видають картки державної реєстрації договорів (контрактів), а також інші органи в межах компетенції, визначеної законодавством.

Затверджено
наказом МЗЕЗторгу України
від 20.02.1997 р. N 125

Порядок
заповнення інформаційної картки та картки державної
реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну
діяльність за участю іноземного інвестора

Цей документ визначає єдиний порядок оформлення інформаційної картки договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (далі інформаційна картка договору (контракту) та картка державної реєстрації договору (контракту).

1. Інформаційна картка договору (контракту) та картка державної реєстрації договору (контракту) оформлюються за встановленими формами.

2. Інформаційна картка договору (контракту) та картка державної реєстрації договору (контракту) мають бути оформлені у друкованому вигляді у відповідності з затвердженими формами. Скорочення слів повинно відповідати вимогам діючих стандартів України.

3. Інформаційна картка договору (контракту) заповнюється суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України - учасником договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників (далі - заявник).

Картка державної реєстрації договору (контракту) заповнюється органом державної реєстрації.

4. У складі реквізиту 1 зазначається: повна та скорочена назва заявника, форма власності, його юридична адреса та код за Загальноукраїнським класифікатором підприємств і організацій (ЗУКПО), прізвище та ім'я по батькові керівника, телефон, факс.

5. У складі реквізиту 2 зазначається: повна та скорочена назва інших учасників договору (контракту), коди за Загальноукраїнським класифікатором підприємств і організацій (ЗУКПО), їх форми власності та юридичні адреси, прізвище, ім'я та по батькові керівника, телефони, факси.

6. У складі реквізиту 3 зазначається вид спільної інвестиційної діяльності, передбачений у договорі (контракті).

7. У складі реквізиту 4 зазначається термін дії договору (контракту).

8. Інформаційна картка підписується керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України - учасника договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, з відміткою дати заповнення, особистим підписом та печаткою.

9. Картка державної реєстрації договору (контракту) підписується керівником органу державної реєстрації з зазначенням його посади, прізвища, ім'я, по батькові, дати видачі документа та скріплюється гербовою печаткою органу державної реєстрації.

Затверджено
наказом МЗЕЗторгу України
від 20.02.1997 р. N 125

Інформаційна картка договору (контракту) про спільну
інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Контракт N від

1. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України - учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників ________________________________________________________ __________________________________________________________________

(назва, форма власності, юридична адреса, код ЗУКПО,

_______________________________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові керівника, тел/факс)

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Інші учасники договору (контракту) ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва, код ЗУКПО, форма власності, юридична адреса,

________________________________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові керівника, тел/факс)

________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вид спільної інвестиційної діяльності, передбачений у договорі (контракті) ______________________________________________________

4. Термін дії договору (контракту) ___________________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України - учасника договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників __________________________________________________________________

Дата заповнення "________"______________ 199____ р. _____________________

(підпис)

М.П.

Затверджено
наказом МЗЕЗторгу України
від 20.02.1997 р. N 125

Картка державної реєстрації договору (контракту) про спільну
інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Контракт N від

1. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України - учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(назва, форма власності, юридична адреса, код ЗУКПО,

_______________________________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові керівника, тел/факс)

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Інші учасники договору (контракту) ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(назва, код ЗУКПО, форма власності,
юридична адреса,

_______________________________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові керівника, тел/факс)

_______________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вид спільної інвестиційної діяльності, передбачений у договорі (контракті) ______________________________________________________

4. Термін дії договору (контракту) ___________________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника органу державної реєстрації _________________________________________________________

Дата видачі "______"____________________ 199_ р. ______________________

(підпис)

М.П.

Затверджено
наказом МЗЕЗторгу України
від 20.02.1997 р. N 125

Журнал
обліку державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну
інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

 ---|-----------|-------|--------|-------|---------|-------|-------
N |Дата подан-|N дого-|Суб'єкт |Інозем-|Реєстра- |Підпис |Приміт-
п/п|ня докумен-|вору |(суб'єк-|ний(ні)|ційний N,|особи, |ки
|тів |(конт- |ти) зов-|інвес- |дата реє-|відпо- |
| |ракту),|нішньо- |тор(и) |страції |відаль-|
| |дата |економі-| | |ної за |
| |укла- |чної | | |реєст- |
| |дання |діяльно-| | |рацію |
| |та |сті | | |(пріз- |
| |термін |України | | |вище, |
| |дії | | | |ім'я, |
| | | | | |по ба- |
| | | | | |тькові)|
---|-----------|-------|--------|-------|---------|-------|-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
---|-----------|-------|--------|-------|---------|-------|-------