Актуальні новини  
26.04.2018 №6 

Обов'язок роботодавця щодо проведення інструктажу "новоспеченому" працівнику

На початку нагадаємо, що трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати певну роботу та правила внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язуються виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені колективним договором і угодою сторін.

Далі, поняття виразу "до початку роботи" саме по собі означає заборону допускати працівника -ДО виконання роботи відповідно до трудового договору до того, як будуть виконані вимоги ст. 29 Кодексу Законів про працю України, в якій вказано, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Працівник, в свою чергу, особистим підписом засвідчує факт ознайомлення з зазначеними умовами (рекомендовано запропонувати працівнику, окремо, розписатися на посадовій інструкції, що буде підтвердженням факту ознайомлення з його посадовою інструкцією).

Стається, що роботодавець може доручити працівникові виконання обов'язків, що виходять за межі спеціальності, кваліфікації або посади, для роботи за якими приймається працівник. За таких умов ознайомлення з посадовою інструкцією при прийнятті на роботу під розписку буде виключати спори про зміст трудової функції працівника. На відміну від правил п. 4 ст. 29 вищевказаного Кодексу, правило п. 1 додержується далеко не завжди. Тому до початку роботи, працівник має повне право задати ті питання, які стосуються його подальшої роботи та особистої безпеки при виконанні посадових обов’язків.

Важаємо за потрібне нагадати, що у відповідності до статті 20 Закону "Про охорону праці" - допуск до роботи осіб, які НЕ пройшли навчання, інструктаж, перевірку знань з охороні праці, забороняється! Зрозуміло, що це стосується й осіб, які приступають до роботи після укладення трудового договору.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

24 квітня 2018 року (Прийняття працівника на роботу у вихідний день)

11 квітня 2018 року (Бути чи ні? Вступний інструктаж з охорони праці з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.)

02 січня 2018 року (Як прийняти на роботу студента денної форми навчання)

24 жовтня 2017 року (Індексація заробітної плати новоприйнятого працівника)