Консультации : Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця


Державна реєстрація припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Відповідно до ст. 46 Закону № 755-ІV державна реєстрація при­пинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі:

прийняття фізичною особою-підприємцем рішення про припинен­ня підприємницької діяльності;

смерті фізичної особи - підпри­ємця;

винесення судового рішення про оголошення фізичної особи помер­лою або визнання безвісно відсут­ньою;

винесення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної діє­здатності;

винесення судового рішення про припинення підприємницької ді­яльності фізичної особи - підпри­ємця.

Підставами для винесення судово­го рішення про припинення підпри­ємницької діяльності фізичної осо­би - підприємця є:

визнання фізичної особи - під­приємця банкрутом;

провадження нею підприємницької діяльності, забороненої законом;

неподання протягом року орга­нам державної податкової служби податкових декларацій, докумен­тів фінансової звітності відповідно до закону.

Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності

Відповідно до ст. 47 Закону № 755-ІV для внесення до Єдиного державно­го реєстру запису про рішення фі­зичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа повинна подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

заяву про припинення підприєм­ницької діяльності фізичною осо­бою - підприємцем;

документ, що підтверджує вне­сення плати за публікацію повідо­млення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.

Державному реєстратору забо­роняється вимагати додаткові до­кументи, якщо вони не передбаче­ні частиною першою ст. 47 Закону № 755-V.

Якщо документи подаються заяв­ником особисто, державному реє­стратору додатково пред'являється паспорт. Документи приймаються за описом, копія якого в день надхо­дження документів видається (над­силається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізич­ної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяль­ності вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор має пра­во залишити документи без розгля­ду, якщо:

документи подано за неналежним місцем проведення державної реє­страції припинення фізичною осо­бою - підприємцем підприємниць­кої діяльності;

документи не відповідають вимо­гам частини першої ст. 8 «Вимоги до оформлення документів, які по­даються державному реєстратору», якою визначено, що документи, котрі відповідно до вимог Закону № 755-ІV подаються (надсилають­ся рекомендованим листом) дер­жавному реєстратору, повинні бути складені державною мовою, та час­тини двадцять першої ст. 22 «Публі­кація відомостей з Єдиного дер­жавного реєстру», якою визначено, що документом, котрий підтверджує внесення плати за публікацію пові­домлень, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного дору­чення з відміткою банку;

документи подано не в повному обсязі.

Про залишення документів без розгляду заявнику в день надхо­дження документів видаються (над­силаються рекомендованим листом з описом вкладення) державним ре­єстратором відповідне повідомлен­ня із зазначенням підстав залишен­ня поданих документів без розгляду та самі подані документи відповід­но до опису. Залишення їх без роз­гляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до державно­го реєстратора в загальному поряд­ку після усунення причин, що слугу­вали підставою для залишення цих документів без розгляду.

Державний реєстратор за відсут­ності підстав для залишення доку­ментів без розгляду зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цих доку­ментів внести до Єдиного держав­ного реєстру запис про рішення щодо припинення фізичною осо­бою підприємницької діяльності та в той самий день передати ор­ганам статистики, державної по­даткової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального стра­хування повідомлення про внесен­ня такого запису.

Документи, потрібні для проведення державної реєстрації припинення діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

Для проведення державної реє­страції припинення підприємницької діяльності фізичною особою - під­приємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповно­важена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлен­ня у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через упо­вноважену особу такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстра­ції припинення підприємницької ді­яльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;

свідоцтво про державну реєстра­цію фізичної особи - підприємця;

довідку відповідного органу дер­жавної податкової служби про від­сутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);

довідку відповідного органу Пен­сійного фонду України про відсут­ність заборгованості;

довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсут­ність заборгованості або про те, що фі­зична особа не перебувала на обліку.

Державному реєстратору забо­роняється вимагати додаткові до­кументи для проведення державної реєстрації припинення фізичної осо­би - підприємця, якщо вони не пе­редбачені частиною дев'ятою ст. 47 Закону № 755-ІV.

Якщо документи подаються заяв­ником особисто, державному реє­стратору додатково пред'являється паспорт.

Документи приймаються за опи­сом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяль­ності фізичною особою - підприємцем вноситься до журналу обліку ре­єстраційних дій.

Державний реєстратор має пра­во залишити без розгляду вище­зазначені документи, якщо:

документи подано за неналежним місцем проведення державної реє­страції;

документи не відповідають вимо­гам, установленим частинами пер­шою та другою ст. 8 Закону № 755-ІV, а саме: документи, які згідно з вимо­гами цього Закону подаються (над­силаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути складені державною мовою та реєстраційна картка заповню­ється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо доку­менти надсилаються державному реєстратору рекомендованим лис­том, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, пові­домленні) має бути нотаріально засвідчена;

документи подано не в повному обсязі;

документи подано раніше терміну, встановленого абзацом першим час­тини дев'ятої ст. 47 Закону № 755-ІV (два місяці з дати публікації повідо­млення у спеціалізованому друкова­ному засобі масової інформації).

Про залишення документів без розгляду заявнику в день надхо­дження документів видаються (над­силаються рекомендованим листом з описом вкладення) державним ре­єстратором відповідне повідомлен­ня із зазначенням підстав залишен­ня поданих документів без розгляду та самі подані документи відповідно до опису. Залишення їх без розгляду не перешкоджає повторному звер­ненню заявника до державного реє­стратора в загальному порядку після усунення причин, що слугували під­ставою для залишення цих докумен­тів без розгляду.

За відсутності підстав для зали­шення перелічених вище документів без розгляду державний реєстратор повинен внести до Єдиного держав­ного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Дата внесення такого запи­су до Єдиного державного реєстру є датою державної реєстрації при­пинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Термін державної реєстрації припинення

Термін державної реєстрації при­пинення підприємницької діяльнос­ті фізичною особою - підприємцем не повинен перевищувати два робо­чі дні з дати надходження докумен­тів для проведення такої державної реєстрації.

Державний реєстратор не пізні­ше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізич­ною особою - підприємцем пови­нен видати або надіслати заявнику копію свідоцтва про державну ре­єстрацію фізичної особи - підпри­ємця із спеціальною відміткою про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізич­ною особою - підприємцем.

Порядок державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця в разі її смерті,
оголошення її померлою або визнання фізичної
особи - підприємця безвісно відсутньою

Статтею 48 Закону № 755-ІV визначено, що в разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа, зокрема спадкоємець, може пода­ти державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом) нотаріально засвідчену копію свідо­цтва про смерть фізичної особи або нотаріально засвідчену копію довідки органу реєстрації актів громадянсько­го стану про смерть фізичної особи.

Державному реєстратору забо­роняється вимагати додаткові до­кументи, якщо вони не передбаче­ні частиною першою ст. 48 Закону № 755-ІV.

Якщо документи подаються тре­тьою особою, зокрема спадкоєм­цем, особисто, державному реє­стратору додатково пред'являється її паспорт.

Документи приймаються за опи­сом, копія якого в день надходжен­ня документів видається третій осо­бі (надсилається рекомендованим листом) зокрема спадкоємцю, з від­міткою про дату надходження доку­ментів.

Суд, який виніс рішення про ого­лошення фізичної особи - підпри­ємця померлою або визнання фізич­ної особи - підприємця безвісно відсутньою, в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної осо­би - підприємця.

У судовому рішенні про оголо­шення фізичної особи - підприєм­ця померлою або визнання фізич­ної особи - підприємця безвісно відсутньою зазначається особа, призначена управителем майна фі­зичної особи - підприємця за по­данням органу опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом.

Дата надходження документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізич­ною особою - підприємцем у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підпри­ємця безвісно відсутньою вноситься державним реєстратором до журна­лу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'я­заний не пізніше наступного робочо­го дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької ді­яльності фізичною особою - підпри­ємцем у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної осо­би - підприємця безвісно відсутньою заповнити реєстраційну картку на про­ведення державної реєстрації припи­нення підприємницької діяльності фі­зичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю, оголошенням її померлою або визнанням її безвісно відсутньою та внести до Єдиного державного ре­єстру запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяль­ності фізичною особою - підприєм­цем у зв'язку з її смертю, оголошен­ням її померлою або визнанням її безвісно відсутньою.

Порядок державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
за судовим рішенням, не пов'язаним з банкрутством
фізичної особи - підприємця

Статтею 49 Закону № 755-ІV ви­значено, що суд, який виніс рішення про припинення підприємницької ді­яльності фізичної особи - підприєм­ця, утому числі рішення про визнання фізичної особи - підприємця недіє­здатною або про обмеження її ци­вільної дієздатності, в день набран­ня таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фі­зичної особи - підприємця для вне­сення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо при­пинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Дата надходження судового рі­шення щодо припинення підприєм­ницької діяльності фізичної особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журналу обліку ре­єстраційних дій.

У разі якщо підставою для вине­сення судового рішення щодо при­пинення підприємницької діяльнос­ті фізичною особою - підприємцем є визнання її недієздатною або об­меження її цивільної дієздатності, у судовому рішенні щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням фізичної особи - підприєм­ця недієздатною або обмеженням її цивільної дієздатності суд може вка­зати особу, призначену управителем майна фізичної особи - підприєм­ця за поданням органу опіки та пі­клування, якщо інше не встановле­но законом.

Державний реєстратор зобов'я­заний не пізніше наступного робочо­го дня з дати надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною осо­бою - підприємцем внести до Єди­ного державного реєстру запис про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та в той самий день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пен­сійного фонду України, фондів соці­ального страхування та фізичну осо­бу-підприємця, щодо якої було винесено судове рішення, про вне­сення такого запису.

З дати внесення до Єдиного дер­жавного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підпри­ємницької діяльності фізичною осо­бою - підприємцем застосовують­ся обмеження, встановлені законом, зокрема частиною восьмою ст. 47 Закону № 755-ІV, тобто забороняєть­ся проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, щодо якої прийнято рішення про припи­нення підприємницької діяльності.

Порядок державної реєстрації при­пинення підприємницької діяльності за судовим рішенням, не пов'язаним з банкрутством фізичної особи - підприємця, здійснюється за про­цедурами, встановленими частина­ми дев'ятою - вісімнадцятою ст. 47 Закону № 755-ІV, тобто на підставах, визначених для проведення держав­ної реєстрації припинення підпри­ємницької діяльності фізичною осо­бою - підприємцем за її рішенням.

Порядок державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом

Статтею 50 Закону № 755-IV ви­значено, що суд, який виніс рішення про порушення провадження у спра­ві про банкрутство фізичної особи-підприємця, у день набрання рішен­ням законної сили надсилає його державному реєстратору за місце­знаходженням фізичної особи - підприємця для внесення до Єдино­го державного реєстру запису про відповідне судове рішення.

Дата надходження судового рі­шення про порушення проваджен­ня у справі про банкрутство фізич­ної особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журна­лу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор повинен у день надходження судового рі­шення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця внести до Єди­ного державного реєстру запис про таке рішення суду та в той самий день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пен­сійного фонду України, фондів соці­ального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру та­кого запису.

Суд, який виніс рішення про ви­знання фізичної особи - підприєм­ця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає його копію державному реєстратору за міс­цем державної реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру за­пису про судове рішення. Дата над­ходження відповідного судового рішення вноситься державним ре­єстратором до журналу обліку реє­страційних дій.

Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішен­ня внести до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом і в той самий день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соці­ального страхування, а також фізич­ну особу - підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду, про вне­сення такого запису.

У разі якщо після завершення проце­дури банкрутства, встановленої зако­ном, судом винесено рішення про при­пинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом, суд, що ви­ніс відповідне рішення, у день набран­ня ним законної сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприєм­ця для внесення відповідного запису. Дата надходження відповідного судо­вого рішення вноситься до журналу об­ліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор пови­нен у день надходження судово­го рішення заповнити реєстрацій­ну картку про державну реєстрацію припинення підприємницької діяль­ності фізичної особи - підприєм­ця, внести до Єдиного державно­го реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізич­ної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом.

На свідоцтві про державну реєстра­цію фізичної особи - підприємця державний реєстратор зобов'язаний зробити відмітку про державну реє­страцію припинення підприємницької діяльності та видати (надіслати реко­мендованим листом) його за місцем проживання фізичної особи - під­приємця, стосовно якої було винесе­но рішення про припинення держав­ної реєстрації.

У разі якщо після завершення про­цедури банкрутства, встановленої за­коном, судом винесено рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство, суд, що виніс відпо­відне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає його дер­жавному реєстратору за місцем реє­страції фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державно­го реєстру запису про судове рішен­ня щодо припинення провадження у справі про банкрутство.

Дата надходження судового рі­шення про припинення проваджен­ня у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. Державний реєстратор повинен удень надходження судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство внести до Єдиного державного реєстру запис про припи­нення провадження у справі про бан­крутство фізичної особи - підприєм­ця та в той самий день повідомити органи статистики, державної подат­кової служби, Пенсійного фонду Укра­їни, фондів соціального страхування про внесення такого запису.

Порядок надання відомостей органам статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування щодо реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи

Державний реєстратор у день дер­жавної реєстрації припинення фі­зичної особи - підприємця у поряд­ку, визначеному статтями 47 - 50 Закону № 755-ІV, зобов'язаний на­діслати відповідним органам статис­тики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів со­ціального страхування повідомлення про державну реєстрацію припинен­ня підприємницької діяльності фізич­ною особою - підприємцем та ві­домості реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення фізичної особи - під­приємця (ст. 51 Закону № 755-ІV).

Повідомлення про проведення дер­жавної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної осо­би - підприємця у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнан­ня її безвісно відсутньою, або повідо­млення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - під­приємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а також відомос­ті відповідної реєстраційної картки є підставою для зняття фізичної осо­би - підприємця з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

Порядок внесення до Єдиного державного реєстру
судового рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Статтею 52 Закону № 755-ІV ви­значено, що підставою для внесен­ня до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення підприємниць­кої діяльності фізичної особи - під­приємця є винесення судом рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяль­ності фізичної особи - підприємця.

Суд, який виніс рішення щодо від­міни державної реєстрації припи­нення підприємницької діяльності фі­зичної особи - підприємця, у день набрання таким рішенням закон­ної сили направляє його державно­му реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи для внесення до Єди­ного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації фізич­ної особи - підприємця.

Дата надходження судового рішен­ня вноситься державним реєстрато­ром до журналу обліку реєстрацій­них дій.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішен­ня внести до Єдиного державного ре­єстру запис про відміну державної ре­єстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприєм­ця та в той самий день повідомити ор­гани статистики, державної податко­вої служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення такого запису для взяття фі­зичної особи - підприємця на облік, а також повідомити фізичну особу-підприємця про внесення до Єдино­го державного реєстру запису про поновлення державної реєстрації фі­зичної особи - підприємця.

При надходженні до державного реєстратора свідоцтва про держав­ну реєстрацію фізичної особи - під­приємця, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності якої була відмінена на підставі від­повідного судового рішення, держав­ний реєстратор зобов'язаний зробити на зазначеному документі відмітку про відміну державної реєстрації при­пинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та ви­дати (надіслати рекомендованим лис­том з описом вкладення) на адресу місця проживання фізичної особи -підприємця, щодо якої було прийнято судове рішення про відміну держав­ної реєстрації припинення.

Олена Хобич,
оглядач "Вісника"

“Вiсник податкової служби України” № 44 листопад 2009 р.
передплатнi iндекси:
22599 (укр.) 22600 (рос.)


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Стан бази
Недiля, 24.05.2015
В базi 461184 документа

 Огляд останніх надходжень
Увага! важлива інформація
  22.05.2015  

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України
Постанова Кабінета Міністрів України N 302 від 25 березня 2015 р.

Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років
Закон України N 316-VIII від 9 квітня 2015 року

  20.05.2015  

Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінета Міністрів України N 285 від 14 травня 2015 р.

Деякі питання запровадження марок акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Постанова Кабінета Міністрів України N 296 від 14 травня 2015 р.

  19.05.2015  

Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із банком осіб
Постанова Правління Національного банку України N 315 від 12.05.2015

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв

2005-2015 © Корпорация ПАРУС bigmir)net TOP 100