Консультации : Розраховуємо суми відпускних


Розраховуємо суми відпускних

При розрахунку сум відпускних за надані працівникам щорічні відпуст­ки, додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, або виплати ком­пенсації за невикористані відпуст­ки керуються Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвер­дженим постановою № 100.

Відповідно до Порядку № 100 об­числення середньої заробітної пла­ти для оплати щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додатко­вої відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки прова­диться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невико­ристані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, органі­зації менше року, середня заробіт­на плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенса­ція за невикористану відпустку.

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати середньо­місячна заробітна плата обчислюєть­ся виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що переду­ють події, з якою пов'язана відповід­на виплата. Працівникам, які пропра­цювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календар­них місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо протягом останніх двох ка­лендарних місяців працівник не пра­цював, середня заробітна плата об­числюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не працював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзацу останньо­го п. 4 Порядку №100, згідно з яким в інших випадках, коли нарахуван­ня проводяться виходячи із серед­ньої заробітної плати, працівник не мав заробітку не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому до­говорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працю­вали і за ними не зберігався заробі­ток або зберігався частково, виклю­чається з розрахункового періоду.

Для працівників з відрядною опла­тою праці у разі відсутності оператив­них даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватись ін­шим місяцем, який безпосередньо передує розрахунковому періоду.

Отже, розрахунковим періодом для визначення середньої заробіт­ної плати для оплати відпустки є пе­ріод з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається від­пустка.

Наприклад, працівник, якого прий­нято на роботу 05.03.2009 p., йде у відпустку в серпні 2009 р. У цьому разі розрахунковим періодом вважатиметься період з квітня по ли­пень 2009 р.

У разі якщо працівник відпра­цював менше року (прийнятий на роботу з 02.03.2009 р. і йде у від­пустку в серпні 2009 p.), то роз­рахунковим вважатиметься період з 2 березня (оскільки це перший робочий день місяця) по липень 2009 р.

У разі якщо працівник відпрацю­вав більше року і хоче отримати від­пустку з 02.07.2009 p., то розрахун­ковим буде період з липня 2008 р. по червень 2009 р.

Виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробіт­ної плати в усіх випадках її збережен­ня до її розрахунку включаються:

основна заробітна плата;

доплати і надбавки (за наднорма­тивну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розши­рення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу профе­сійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бри­гадою, за вислугу років тощо);

виробничі премії та премії за еко­номію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;

винагорода за підсумками річної роботи та за вислугу років тощо.

Усі виплати включаються до роз­рахунку середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нара­ховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення алімен­тів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Премії включаються до заробіт­ку того місяця, на який вони при­падають згідно з розрахунковою ві­домістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і три­валіший проміжок часу, при обчис­ленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці вклю­чаються до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розра­хунковому періоді. У разі коли кіль­кість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочу­вальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за остан­ні два календарні місяці враховують­ся пропорційно часу, відпрацьовано­му в розрахунковому періоді.

Одноразова винагорода за підсум­ками роботи за рік і за вислугу ро­ків включається до середнього заро­бітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового пе­ріоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній ка­лендарний рік.

Особливості обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічної
відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або
компенсації за невикористані відпустки

При обчисленні середньої заро­бітної плати для оплати щорічної відпустки, додаткової відпустки пра­цівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпуст­ки крім вищезазначених виплат до фактичного заробітку включають­ся виплати за час, протягом яко­го працівнику зберігається серед­ній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання дер­жавних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога по тимчасовій непраце­здатності.

Виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробіт­ної плати в усіх випадках її збережен­ня у розрахунку не враховуються:

виплати за виконання окремих до­ручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання до­даткових обсягів робіт і виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадо­вих окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступни­ками);

одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матері­альна допомога, допомога працівни­кам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

компенсаційні виплати на від­рядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на на­ймання житла, підйомні, надбав­ки, що виплачуються замість до­бових);

премії за винаходи та раціоналі­заторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціона­лізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлен­ня відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих пре­мій працівникам будівельних органі­зацій, що виплачуються у складі пре­мій за результатами господарської діяльності);

грошові та речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

пенсії, державна допомога, соці­альні та компенсаційні виплати;

літературний гонорар штатним пра­цівникам газет і журналів, що випла­чується за авторським договором;

вартість безоплатно виданого спец­одягу, спецвзуття та інших засобів ін­дивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного хар­чування;

дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довго­літню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

вартість безоплатно наданих де­яким категоріям працівників кому­нальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

заробітна плата на роботі за суміс­ництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним зако­нодавством);

суми відшкодування шкоди, запо­діяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

доходи (дивіденди, проценти), на­раховані за акціями трудового ко­лективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

В інших випадках, коли нараху­вання провадяться виходячи із се­редньої заробітної плати, якщо пра­цівник не мав заробітку не з вини працівника, розрахунки здійснюють­ся виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Дні, які не враховуються при розрахунку відпускних

Тривалість відпусток визначається незалежно від режимів та графіків роботи і розраховується в календар­них днях.

Святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалос­ті щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають ді­тей (ст. 19 Закону № 504/96-ВР), не враховуються.

Відповідно до ст. 73 КЗпП у 2009 р. на підприємствах, в установах, ор­ганізаціях робота не проводиться в такі святкові та неробочі дні:

1 січня - Новий рік;

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіно­чий день;

19 квітня - Пасха (Великдень);

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня - День Перемоги;

7 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України.

Згідно з частиною третьою ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробо­чий день (ст. 73) збігається з вихід­ним днем, вихідний переноситься на наступний день після святково­го або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та не­ділю в 2009 р. вихідний день у не­ділю 8 березня має бути перенесено на понеділок 9 березня, вихідний день у неділю 19 квітня - на понеді­лок 20 квітня, вихідний день у суботу 2 травня - на понеділок 4 травня, вихідний день у суботу 9 травня - на понеділок 11 травня, вихідний день у неділю 7 червня - на поне­ділок 8 червня, вихідний день у не­ділю 28 червня - на понеділок 29 червня.

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2009 рік

З розрахунком можна ознайомитись, звернувшись у відділ "Консультант".

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2008 рік

З розрахунком можна ознайомитись, звернувшись у відділ "Консультант".

Відповідно до ст. 73 КЗпП у 2008 р. на підприємствах, в установах, ор­ганізаціях робота не проводилась у такі святкові та неробочі дні:

1 січня - Новий рік;

1 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіно­чий день;

27 квітня - Пасха (Великдень);

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня - День Перемоги;

15 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України.

Згідно з частиною третьою ст. 67 КЗпП у випадку якщо святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день пере­носиться на наступний після святко­вого або неробочого. Тому за гра­фіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неді­лю у 2008 р. вихідний день у суботу 8 березня перенесено на понеділок 10 березня, вихідний день у неділю 27 квітня - на понеділок 28 квітня, вихідний день у неділю 15 черв­ня - на понеділок 16 червня, вихід­ний день у суботу 28 червня - на понеділок 30 червня, вихідний день у неділю 24 серпня - на понеділок 25 серпня.

При цьому святкові та неробочі дні необхідно відрізняти від вихідних днів - суботи та неділі, які включа­ються при розрахунку відпустки як календарні дні.

Отже, у разі якщо на той період, в якому надається відпустка, припада­ють святкові та неробочі дні, її три­валість збільшується на кількість таких днів.

Наприклад, працівнику з 01.06.2009 р. надано відпустку три­валістю 31 календарний день (24 ка­лендарні дні - щорічна основна відпустка і 7 календарних днів - додаткова відпустка за ненормований робочий день). У зв'язку з тим, що 1 червня - Трійця, а 28 червня - День Конституції України є не­робочими днями, тривалість відпуст­ки збільшується на два дні.

Отже, розмір відпускних визнача­ється виходячи із середньоденно­го (погодинного) заробітку, який обчислюється шляхом ділення су­марного заробітку за останні пе­ред наданням відпустки 12 мі­сяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів (за текстом - к. дн.) року чи мен­шого відпрацьованого періоду (за винятком святкових та неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП України, за текстом - с. н. дн.). Отриманий результат множать на кількість календарних днів відпустки.

Розглянемо приклади нарахуван­ня відпускних у загальному випадку, у випадку, коли працівник протягом розрахункового періоду перебував на лікарняному, і у випадку, коли працівник протягом розрахунково­го періоду перебував у відпустці без збереження заробітної праці тощо.

Ситуація 1. Загальний принцип розрахунку відпускних

Працівник працює з 20.05.2008 p., а з 22.06.2009 р. він йде у щорічну відпустку на 24 календарні дні. За­робітна плата працівника за розрахунковий період з червня 2008 р. по травень 2009 р. становить 25 000 грн. Як розрахувати суму від­пускних?

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

25 000 грн. : 355 к. дн. = 70,42 грн.

3. Сума відпускних становитиме 70,42 грн. х 24 к. дн. = 1690,08 грн.

Ситуація 2. Якщо у розрахунко­вому періоді - лікарняний

Працівник йде у щорічну відпуст­ку з 02.06.2009 р. на 24 календар­ні дні. Розрахунковий період - чер­вень 2008 р. - травень 2009 р. При цьому у лютому 2009 р. він пе­ребував на лікарняному. Заробітна плата за розрахунковий період - 17 500 грн., допомога по тимчасо­вій непрацездатності - 750 грн. Як обчислюються відпускні?

Порядком № 100 визначено, що сума допомоги по тимчасовій не­працездатності не виключається із розрахунку середньої заробітної плати.

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

(17 500 грн. + 750 грн.) : 355 к. дн. = 51,41 грн.

3. Сума відпускних становитиме 24 к. дн. х 51,41 грн. = 1233,84 грн.

Ситуація 3. Якщо у розрахунко­вому періоді - відпустка без збе­реження заробітної плати

Працівник йде у щорічну відпуст­ку з 05.05.2009 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період - травень 2008 p.- квітень 2009 р. Заробітна плата працівника за цей період - 15 500 грн. У червні 2008 р. йому надано відпустку без збереження за­робітної плати у зв'язку із народжен­ням дитини на 10 календарних днів. Як розраховуються відпускні у цьому випадку?

Згідно з Порядком № 100 час, протягом якого працівники від­повідно до законодавства або з інших поважних причин не пра­цювали і за ними не зберігалася заробітна плата, виключається із розрахункового періоду. Тобто від­пустки без збереження заробітної плати, надані згідно із законодав­ством, виключають із розрахунко­вого періоду.

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. - 10 к. дн. відпустки без збереження заробіт­ної плати = 345 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

15 500 грн.: 345 к. дн. = 44,93 грн.

3. Сума відпускних становитиме 44,93 грн. х 24 к. дн. = 1078,32 грн.

Ситуація 4. Якщо у розрахунко­вому періоді - виплати за підсум­ками роботи за рік

Працівника у жовтні 2008 р. при­йнято на роботу, а у січні 2009 р. йому нараховано премію за підсумка­ми роботи за 2008 р. у сумі 1500 грн. У червні 2009 р. працівник йде у що­річну відпустку на 24 календарні дні. Заробітна плата за розрахунковий період листопад 2008 р. - травень 2009 р. становить 8700 грн. Якою буде сума відпускних?

Оскільки за кожний місяць роз­рахункового періоду включають 1/12 винагороди за підсумками ро­боти за рік, то до розрахунку відпус­кних зарахується 7/12 річної премії, тобто 875 грн. (1500 х 7 : 12).

1. Визначимо суму доходу, що вхо­дить до розрахунку середньої заро­бітної плати:

8700 грн. + 875 грн. = 9575 грн.

2. Визначимо кількість календар­них днів:

212 к. дн. - 7 с. н. дн. = 205 к. дн.

3. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

9575 грн. : 205 к. дн. = 46,71 грн.

4. Сума відпускних становитиме 46,71 грн. х 24 к. дн. = 1121,04 грн. До речі, якщо б працівник перед відпусткою відпрацював всі 12 місяців, то до розрахунку відпускних включили б усю суму нарахованої премії.

Ситуація 5. Якщо у розрахунко­вому періоді - декретна відпуст­ка та відпустка для догляду за ди­тиною до трьох років

Працівниця підприємства йде у щорічну відпустку з 15.06.2009 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період - червень 2008 р. - тра­вень 2009 р. При цьому в цей період вона перебувала: з 01.07.2008 р. по 04.11.2008 р. у відпустці по ва­гітності та пологах; з 05.11.2008 р. по 31.01.2009 р. - у відпустці для догляду за дитиною до трьох років.

Заробітна плата працівниці за чер­вень 2008 р. та лютий - травень 2009 р. - 3800 грн., допомога по вагітності та пологах - 2500 грн. Як розрахувати суму відпускних?

З'ясуємо, чи враховується допомо­га по вагітності та пологах при об­численні середньої заробітної плати для відпускних.

Пунктом 3 Порядку № 100 визна­чено, що при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу що­річної відпустки включаються випла­ти за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відряджен­ня тощо), та допомога по тимчасовій непрацездатності.

Оскільки допомога по вагітності та пологах не передбачена п. 4 По­рядку № 100, що регламентує пе­релік виплат, які не включаються при обчисленні середньої заробіт­ної плати, і, зокрема, розраховуєть­ся виходячи із середнього заробітку працівниці, яка фактично не пра­цювала, але перебувала у трудових відносинах з підприємством, то така допомога включається до виплат, які враховуються під час обчислен­ня середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки. Тоб­то час відпустки у зв'язку з вагітніс­тю та пологами включається до роз­рахункового періоду.

На відміну від відпустки у зв'язку з: вагітністю та пологами відпустка для догляду за дитиною до трьох років до розрахункового періоду не включа­ється (п. 2 Порядку № 100).

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. - 88 к. дн. відпустки для догляду за дитиною до трьох років - 9 с. н. дн. = 270 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

(3800 грн. + 2500 грн.) : 270 к. дн. = 23,33 грн. 3. Сума відпускних становитиме 23,33 грн. х 24 к. дн. = 559,92 грн.

Ситуація 6. Якщо у розрахунко­вому періоді немає заробітку

Жінка йде у щорічну відпустку у червні 2009 р. на 24 календарні дні одразу після відпустки по догляду за дитиною до трьох років. Посадовий оклад працівниці на день оформлен­ня відпустки - 2000 грн. Розрахун­ковий період - червень 2008 р. - травень 2009 р. Як розраховуються відпускні?

Виходячи з норм Порядку № 100, якщо перед початком відпустки пра­цівник не мав заробітку не, із сво­єї вини, то розрахунок здійснюється на підставі встановленого в трудово­му договорі працівника посадового окладу (тарифної ставки) на момент здійснення обчислення.

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

(2000 грн. х 12 міс) : 355 к. дн. = 67,61 грн.

3. Сума відпускних становитиме 67,61 грн. х 24 к. дн. = 1622,64 грн.

Ситуація 7. Якщо відбулося під­вищення заробітної плати

Працівник бюджетного підпри­ємства йде у щорічну відпустку на 24 календарні дні з 1 червня 2009 р. Розрахунковий період - червень 2008 р. - травень 2009 р. У січні 2009 р. на підприємстві підвищено заробітну плату на 25%. Крім того, у розрахунковому періоді з червня 2008 р. по січень 2009 р. посадо­вий оклад працівника - 1500 грн., а з січня 2009 р. - 1875 грн. Як розраховуються відпускні?

У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на під­приємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (уго­дах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, а також премії й інші виплати, що врахову­ються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіці­єнт її підвищення. Виходячи з відкоригованої в такий спосіб заробітної плати в розрахунковому періоді ви­значається середньоденний (пого­динний) заробіток.

1. Визначимо відкориговану заро­бітну плату:

1500 грн. х 7 міс х 1,25 + 1875 грн. х 5 міс = 22 500 грн.

2. Визначимо кількість днів, на яку необхідно розділити фактичний заробіток:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

3. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

22 500 грн. : 355 к. дн. = 63,38 грн.

4. Сума відпускних становитиме 24 к. дн. х 63,38 грн. = 1521,12 грн.

Ситуація 8. Якщо відбулося під­вищення заробітної плати на госп­розрахунковому підприємстві

Працівник госпрозрахунково­го підприємства йде у відпустку з 01.06.2009 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період – червень 2008 р. - травень 2009 р. У січні 2009 р. на підприємстві підвищили заробітну плату на 15%. Але, враху­вавши фінансові можливості, керівник підприємства прийняв рішення зменшити коефіцієнт коригування заробітної плати до 1,1, про що ви­дав відповідний наказ. При цьому у розрахунковому періоді з черв­ня 2008 р. по січень 2009 р. поса­довий оклад працівника становив 1500 грн., а з січня 2009 р. -1725 грн. Як розраховуються від­пускні?

На госпрозрахункових підприєм­ствах і в організаціях коригування зарплати й інших виплат здійсню­ється з урахуванням їх фінансових можливостей, і може прийматися рі­шення щодо зменшення коефіцієнта коригування заробітної плати.

1. Визначимо відкориговану заро­бітну плату:

1500 грн. х 7 міс х 1,1 + 1725 грн, х 5 міс = 20 175 грн.

2. Визначимо кількість днів, на яку необхідно розділити фактичний заробіток:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

3. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

20 175 грн. : 355 к. дн. = 56,83 грн.

4. Сума відпускних становитиме 24 к. дн. х 56,83 грн. = 1363,92 грн.

Ситуація 9. Якщо працівника відкликали з відпустки

Працівника у зв'язку з виробничою необхідністю відкликано з відпуст­ки 07.04.2009 р. в яку він пішов з 01.04.2009 р. на 24 календарні дні. Сума нарахованих відпускних стано­вить 1500 грн., а заробітна плата за квітень - 1160 грн. При цьому пра­цівником вже використано 6 календарних днів відпустки. Як бути у цьо­му випадку?

Відкликання працівника зі що­річної відпустки допускається, але лише у разі стихійного лиха, вироб­ничої аварії або негайного усунен­ня їх наслідків, відвернення нещас­них випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, уста­нови, організації. У разі відкликання працівника з відпустки його праця оплачується з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату неви­користаної частини відпустки (ст. 12 Закону № 504/96-ВР). Отже, опла­ту невикористаних днів відпустки не­обхідно утримати із заробітної плати працівника за квітень.

1. Визначимо кількість днів неви­користаної відпустки:

24 к. дн. - 6 к. дн. = 18 к. дн.

2. Визначимо суму відпускних за невикористані дні відпустки:

1500 грн. : 24 к. дн. х 18 к. дн. = 1125 грн.

3. Визначимо суму заробітної пла­ти за квітень:

1160 грн. - 1125 грн. = 35 грн.

При наступному наданні працівни­кові невикористаних днів щорічної відпустки середню заробітну плату розраховують із заробітку за 12 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку.

Грошова компенсація за невикористані відпустки

Таблиця 1

№ з/п   Випадки, за якими виплачується грошова компенсація  Особливості виплат  
1  
1    У разі звільнення    Працівнику виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткових відпусток працівникам, які мають дітей. У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропра­цювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості. Отже, при проведенні остаточного розрахунку працівнику мають виплати­ти компенсацію за невикористану відпустку, навіть якщо відпустка не на­давалася працівнику, наприклад, протягом 5 - 6 років. При цьому роз­рахунковим періодом є середня заробітна плата за останні 12 місяців, що передують виплаті грошової компенсації 
2   За бажанням працівникам компенсують частину щорічної від­пустки (крім додаткової відпустки працівникам, які мають дітей)  Тривалість наданих працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні 
3    При переведенні працівника на роботу на інше підприємство  Грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник 
4    У разі смерті працівника    Грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям 

Які відпустки підлягають компенсації при звільненні, а які не підлягають, розглянемо в табл. 2.

Таблиця 2

Компенсації підлягають   Компенсації не підлягають  
щорічні відпустки:
основна відпустка;
додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці; додаткова відпустка за особливий характер праці; додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей;
інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законо­давством 
відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років;
додаткові відпустки у зв'язку із навчанням; творчі відпустки; відпустки працівникам віком до 18 років   

Як розраховується сума компенсації за невикористану відпустку

Сума компенсації за невикориста­ну відпустку здійснюється відповідно до Порядку № 100 аналогічно розра­хунку сум відпускних.

Ситуація 10. Якщо працівник звільняється в останній день мі­сяця

Працівника прийнято на робо­ту 14.08.2008 p., а звільняється він 29.05.2009 р. Розрахунковий пері­од - вересень 2008 р. - квітень 2009 р. Заробітна плата праців­ника - 1600 грн. на місяць. Кіль­кість днів за відпрацьований період з 20.08.2008 р. по 29.05.2009. р. - 282 календарні дні. Як обчислюється компенсація?

У цій ситуації травень не враховуєть­ся при обчисленні середньої заробітної плати, оскільки Порядком № 100 ви­значено, що відпускні розраховують­ся за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

1. Визначимо кількість календар­них днів у розрахунковому періоді:

242 к. дн. - 4 с. н. дн. = 238 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

(1600 грн. х 8 міс) : 238 к. дн. = 53,78 грн.

3. Визначимо кількість днів неви­користаної відпустки:

24 к. дн.: 355 к. дн. х 282 к. дн. = 19 к. дн.

4. Сума компенсації становитиме 53,78 грн. х 19 к. дн. = 1021,82 грн.

Ситуація 11. Якщо працівник не був у відпустці

Працівник звільняється з підпри­ємства 30.06.2009 р. При цьому за останні три роки він не був у від­пустці. Кількість невикористаних днів відпустки - 72 календарні дні. Заробітна плата за розрахунковий пе­ріод з червня 2008 р. по травень 2009 р. - 19 200 грн. Як розраху­вати компенсацію?

1. Визначимо кількість кален­дарних днів у розрахунковому пе­ріоді:

365 к. дн. - 10 с. н. дн. = 355 к. дн.

2. Визначимо середньоденну за­робітну плату:

19 200 грн.: 355 к. дн. = 54,08 грн.

3. Сума компенсації становитиме 54,08 грн. х 72 к. дн. = 3893,76 грн.

Перелік використаних нормативних документів:

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. (за текстом - КЗпП)

Закон України № 504/96-ВР від 15.11.96 р. «Про відпустки» (зі змінами та доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.95 р. «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» (за текстом - Порядок № 100)

Інна ПЕТРЕНКО,
оглядач «Вісника»

“Вісник податкової служби України” № 19 травень 2009
Передплатні індекси –
22599 (укр.), 22600 (рос.).


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Стан бази
Четвер, 28.05.2015
В базi 461503 документа

 Огляд останніх надходжень
Увага! важлива інформація
  27.05.2015  

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року 'Про Стратегію національної безпеки України'
Указ Президента України N 287/2015 від 26 травня 2015 року

Про Заяву Верховної Ради України 'Про відступ України від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод'
Постанова Верховної Ради України N 462-VIII від 21 травня 2015 року

  26.05.2015  

Про надання роз'яснення (щодо нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування на допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування України)
Лист Державної фіскальної служби України N 17749/7/99-99-17-03-01-17 від 20.05.2015

Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про військово-технічне співробітництво
Постанова Кабінету Міністрів України N 307 від 20 травня 2015 р.

  25.05.2015  

Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Наказ Міністерства фінансів України N 449 від 20.04.2015

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв

2005-2015 © Корпорация ПАРУС bigmir)net TOP 100