МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.01.1998 N 19
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 лютого 1998 р. за N 97/2537

Про затвердження Порядку присвоєння судну назви

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури
N 487 від 01.11.20
11
N 278 від 16.08.20
16
N 354 від 06.08.20
18 )

Відповідно до статті 21 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-вр ) та Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 р. N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України", наказую:

1. Затвердити Порядок присвоєння судну назви (додається).

2. Головному державному реєстратору флоту України (Павлов Л.В.) та начальнику Головного управління правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л.М.):

2.1. Зареєструвати Порядок присвоєння судну назви у Міністерстві юстиції України.

2.2. Організувати опублікування тексту цього Порядку в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - Голову Державного департаменту морського і річкового транспорту України В.В.Севрюкова.

Міністр В.Череп

Затверджено
Наказ Міністра транспорту України
від 21 січня 1998 р. N 19

Порядок присвоєння судну назви

( У тексті Порядку слова "Інспекція Головного державного
реєстратора флоту" та "Інспекція" у всіх відмінках
замінено відповідно словами "Державна інспекція
України з безпеки на морському та річковому
транспорті" та "Укрморрічінспекція" у відповідних
відмінках;
У тексті Порядку та у додатку до Порядку слова
"Головний державний реєстратор флоту" у всіх відмінках
замінено словами "Голова Укрморрічінспекції" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 487 від 01.11.2011 )

( У тексті Порядку слова "Державна інспекція України з
безпеки на морському та річковому транспорті" та
"Укрморрічінспекція" у всіх відмінках замінено
відповідно словами "Державна служба України з безпеки
на транспорті" та "Укртрансбезпека" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 278 від 16.08.2016 )

( У тексті Порядку слова "Державна служба України з
безпеки на транспорті" та "Укртрансбезпека" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "Державна служба
морського та річкового транспорту України" та "Морська
адміністрація" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 354
від 06.08.2018 )

1. Порядок присвоєння судну назви (надалі - Порядок) розроблено відповідно до статті 21 Кодексу торговельного мореплавства України та Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 р. N 1069.

2. Цей Порядок поширюється на всі торговельні судна незалежно від форм власності, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, і встановлює вимоги щодо присвоєння назви новим суднам або зміни її суднам, що знаходяться в експлуатації.

3. Організація роботи, пов'язаної з присвоєнням назв українським торговельним суднам, та керівництво цією роботою покладається на Державну службу морського та річкового транспорту України (надалі - Морська адміністрація).

4. Назву судну власник, судновласник або фрахтувальник (два останні за письмовим дозволом власника, а для суден, що є державною власністю - за письмовим дозволом органу управління майном) обирають самостійно.

Назви суднам присвоюються з урахуванням географічних, історичних, національних, побутових та інших місцевих умов. Назви вибираються прості, небагатослівні і такі, що відповідають вимогам топоніміки.

Суднам можуть надаватися імена та прізвища тільки тих видатних осіб, які мають особливі заслуги перед українським суспільством; у цьому разі присвоєння імен і прізвищ робиться з метою увічнення пам'яті про них.

5. Дублювання назв торговельних суден, які мають право плавання під державним прапором України, не допускається.

6. Перейменування суден, що знаходяться в експлуатації, здійснюються у виключних випадках, таких як:

а) зміна власника, судновласника або фрахтувальника;

б) зміна типу та призначення судна;

в) форс-мажорні обставини, у які потрапило судно.

7. Заява про присвоєння (зміну) назви торговельному судну (додаток) подається власником, судновласником або фрахтувальником до Морської адміністрації.

До заяви додаються такі документи:

а) свідоцтво про право власності на судно (оригінал);

б) свідоцтво про право плавання під Державним прапором України або судновий білет (оригінал);

в) письмовий дозвіл власника або органу управління майном;

г) нотаріально посвідчена копія договору морської іпотеки або довідка про підтвердження відсутності заставних зобов'язань на суднах;

д) пояснювальна записка заявника про зміст назви, яку він пропонує для судна.

8. Для розгляду питання присвоєння (зміни) назви судну при Морській адміністрації створюється Комісія, яку очолює посадова особа Морської адміністрації, що призначається Головою Морської адміністрації. До її складу залучаються не менш трьох фахівців в галузі морського та річкового транспорту. Посадова особа Морської адміністрації, що призначається Головою Морської адміністрації, у разі складних назв може залучати до складу Комісії фахівців з мовознавства та історії.

На підставі поданих документів Комісія готує письмовий висновок про присвоєння (зміну) судну назви або - відмову у присвоєнні (зміні) назви з обгрунтуванням причин, таких як:

а) назва, що пропонується, вже є у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України;

б) зміст назви носить характер пропаганди, яка суперечить Конституції України, суспільному ладу та інтересам держави;

в) назва, яка пропонується, не входить до лексики державної мови;

г) інші причини.

Висновок про присвоєння (зміну) судну назви або про відмову йому у присвоєнні (зміні) назви приймається протягом 10 днів з дня одержання заяви і необхідних документів. Він складається в трьох примірниках: один видається заявникові, другий залишається в Морській адміністрації, і третій направляється Укртрансбезпекою до органу реєстрації.

( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 354 від 06.08.2018 )

9. На підставі рішення Комісії про присвоєння (зміну) назви судна власник, судновласник або фрахтувальник видає наказ про присвоєння (зміну) назви торговельному судну, копія якого направляється до Морської адміністрації.

10. У разі зміни назви судна виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року N 1069.

Додаток
до Порядку присвоєння судну назви

                 Голові Морської адміністрації

               Заява
про присвоєння (зміну) назви торговельному судну

Від ______________________________________________________________
(найменування судновласника, підприємства або організації)
__________________________________________________________________

Просимо присвоїти (змінити) ______________________________________
(побудованому, придбаному,
__________________________________________________________________
зафрахтованому)

судну назву: _____________________________________________________

колишня назва: ___________________________________________________

Відомості про судно:
1. Рік та країна будівництва: ____________________________________
__________________________________________________________________

2. Час придбання (побудови): _____________________________________

3. Попередній судновласник, порт приписки: _______________________
__________________________________________________________________

4. Тип та призначення судна: _____________________________________
__________________________________________________________________

5. Місткість:
Валова: _____________________________________________________
Чиста: ______________________________________________________

6. Вірогідний порт приписки: _____________________________________

7. Ідентифікаційний номер ІМО: ___________________________________

Юридична адреса судновласника: ___________________________________
__________________________________________________________________

Підпис керівника: ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 278 від 16.08.2016, N 354 від 06.08.2018 )

"Офіційний вісник України" 1998, N 7, стор.225
Код нормативного акта: 4855/1998