КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 серпня 2018 р. N 673
Київ

Про затвердження Порядку пільгового кредитування
для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Відповідно до частини шостої статті 11 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", частини сьомої статті 56 Закону України "Про освіту", частини сімнадцятої статті 44, пункту 26 частини першої статті 62 Закону України "Про вищу освіту" та статті 44-1 Закону України "Про професійно-технічну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, що додається.

2. Установити, що з 1 вересня 2018 р. повернення цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, що надавалися відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 916 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1203), та виплата відсотків за зазначеними кредитами здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству освіти і науки надавати роз’яснення щодо застосування затвердженого цією постановою Порядку.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 вересня 2018 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2018 р. N 673

Порядок
пільгового кредитування для здобуття
професійно-технічної та вищої освіти

1. Цей Порядок визначає процедуру та умови пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, що провадять освітню діяльність на території України, а саме:

1) у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної форми власності - відповідно до статті 44-1 Закону України "Про професійно-технічну освіту" шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійно-технічної освіти;

2) у вищих навчальних закладах, що мають видані в установленому порядку сертифікати про акредитацію відповідних освітніх програм (спеціальностей, напрямів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, рівнями вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра:

незалежно від форми власності:

- відповідно до частини шостої статті 11 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" - шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти;

- відповідно до пункту 26 частини першої статті 62 Закону України "Про вищу освіту" - шляхом надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти;

державної та комунальної форми власності - відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти.

2. Положення цього Порядку, що стосуються вищих навчальних закладів, поширюються на наукові установи, що мають видані в установленому порядку сертифікати про акредитацію відповідних освітніх програм за рівнем вищої освіти магістра.

3. Кошти для пільгового кредитування передбачаються:

у державному бюджеті - МОН для оплати послуг з підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремої юридичної особи, а також у приватних вищих навчальних закладах;

у місцевих бюджетах - департаментам (управлінням) освіти обласних, Київської міської держадміністрацій для оплати послуг з підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах державної або комунальної форми власності, вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації державної форми власності, що мають статус окремої юридичної особи і які починаючи з 1 січня 2018 р. фінансуються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, а також вищих навчальних закладів комунальної форми власності.

4. Пільгове кредитування надається особам, які зараховані на навчання для здобуття професійно-технічної або вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою (далі - одержувач кредиту), а саме:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття професійно-технічної або вищої освіти - дітям, які відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" зареєстровані в установленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також громадянам, які були віднесені до дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, після досягнення ними 18 років - до закінчення державного або комунального професійно-технічного або вищого навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. N 506 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 60, ст. 1964), до досягнення ними 35 років;

цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти - студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. N 506.

5. Професійно-технічні та вищі навчальні заклади державної та комунальної форми власності, вищі навчальні заклади приватної форми власності щороку до 1 квітня визначають обсяг коштів, необхідний для навчання у цьому навчальному закладі одного одержувача кредиту протягом наступного навчального року, виходячи з установленої відповідно до законодавства вартості навчання у такому навчальному закладі в наступному навчальному році одного учня, студента, курсанта невійськового вищого навчального закладу з оплатою навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з урахуванням курсу, освітньої програми (спеціальності, напряму підготовки) та форми навчання.

Обсяг коштів, зазначений в абзаці першому цього пункту, затверджується щороку до 1 травня для:

державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремої юридичної особи, - центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі заклади;

вищих навчальних закладів приватної форми власності - МОН;

професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної форми власності, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації державної форми власності, що мають статус окремої юридичної особи і які починаючи з 1 січня 2018 р. фінансуються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, а також вищих навчальних закладів комунальної форми власності - департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій.

6. Інформація стосовно обсягу коштів, які державний вищий навчальний заклад III-IV рівня акредитації та вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації, які входять до його складу без статусу окремої юридичної особи, планують надати як пільгове кредитування у поточному бюджетному періоді, та планованої кількості одержувачів кредиту в розрізі освітніх програм (спеціальностей, напрямів) та курсів щороку до 1 травня подається зазначеним закладом центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить.

Зазначена інформація узагальнюється центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні вищі навчальні заклади, і до 15 травня поточного року подається МОН за встановленою ним формою.

Приватні вищі навчальні заклади подають інформацію, зазначену в абзаці першому цього пункту, до 15 травня поточного року МОН за встановленою ним формою.

Професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної форми власності, вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації державної форми власності, що мають статус окремої юридичної особи і які починаючи з 1 січня 2018 р. фінансуються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, а також вищі навчальні заклади комунальної форми власності подають інформацію, зазначену в абзаці першому цього пункту, до 15 травня поточного року відповідно департаментам (управлінням) освіти обласних, Київської міської держадміністрацій за встановленою МОН формою.

У разі необхідності виконання навчальним закладом бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства, та у разі їх відповідності паспорту відповідної бюджетної програми обсяг коштів, які навчальний заклад планує надати як пільгове кредитування у поточному бюджетному періоді, повинен включати суму, необхідну для погашення зареєстрованої заборгованості.

7. Відповідно до бюджетних призначень, передбачених для пільгового кредитування законом про Державний бюджет України та місцевими бюджетами на поточний рік:

1) МОН до 1 червня поточного року розподіляє бюджетне призначення, встановлене йому в державному бюджеті, виходячи із затвердженого в уставленому порядку обсягу державного замовлення, потреби на підготовку фахівців із спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 4, ст. 149), та кількості одержувачів кредиту для:

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади державної форми власності;

державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремої юридичної особи, що належать до сфери управління МОН;

вищих навчальних закладів приватної форми власності;

2) департаменти (управління) освіти обласних, Київської міської держадміністрацій розподіляють встановлені у відповідних місцевих бюджетах бюджетні призначення для пільгового кредитування у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної форми власності, вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації державної форми власності, що мають статус окремої юридичної особи і які починаючи з 1 січня 2018 р. фінансуються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, а також вищих навчальних закладів комунальної форми власності.

Розподіл коштів здійснюється з урахуванням необхідності погашення заборгованості, зазначеної в абзаці п’ятому пункту 6 цього Порядку.

8. Після розподілу бюджетних призначень МОН до 1 липня поточного року укладає угоди стосовно передачі повноважень на пільгове кредитування з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні вищі навчальні заклади державної форми власності.

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, що одержали в установленому законодавством порядку бюджетні призначення на пільгове кредитування, розподіляють суми між вищими навчальними закладами, які належать до сфери їх управління, та в установленому законодавством порядку доводять їх до відповідних вищих навчальних закладів.

Департаменти (управління) освіти обласних, Київської міської держадміністрацій розподіляють суми між професійно-технічними навчальними закладами державної та комунальної форми власності, вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації державної форми власності, що мають статус окремої юридичної особи і які починаючи з 1 січня 2018 р. фінансуються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, а також вищими навчальними закладами комунальної форми власності та в установленому законодавством порядку доводять їх до відповідних навчальних закладів.

Вищі навчальні заклади приватної форми власності одержують бюджетні асигнування на пільгове кредитування від МОН як одержувачі бюджетних коштів.

9. МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації та вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремої юридичної особи, до 1 жовтня поточного року можуть перерозподіляти бюджетні асигнування на пільгове кредитування між такими закладами - у разі, коли виділені на цю мету в поточному бюджетному періоді кошти використано відповідними навчальними закладами не в повному обсязі.

Професійно-технічні та вищі навчальні заклади, що одержали відповідно до цього Порядку бюджетні асигнування на пільгове кредитування, забезпечують цільове та ефективне використання зазначених коштів.

10. Приймальна комісія навчального закладу за результатами складання вступних випробувань та на підставі письмової заяви вступника, який належить до категорії осіб, зазначених у пункті 4 цього Порядку, приймає рішення щодо його зарахування до навчального закладу з оплатою навчання за рахунок пільгового кредитування. Невикористаний обсяг пільгового кредитування може бути наданий здобувачам освіти інших курсів навчання такого навчального закладу з урахуванням положень пункту 11 цього Порядку.

Пільгове кредитування для навчання на певному курсі (курсах) за однією і тією самою освітньою програмою (спеціальністю, напрямом) надається тільки один раз.

Реєстр одержувачів кредиту затверджується керівником навчального закладу на навчальний рік.

Навчальні заклади у 15-денний строк після затвердження реєстру подають до органу, який встановив навчальному закладу бюджетні призначення на пільгове кредитування, інформацію щодо одержувачів кредиту за встановленою ним формою.

11. За однакових підстав (результатів вступних випробувань для вступників або результатів навчання для здобувачів вищої освіти) переваги під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування мають такі категорії осіб:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, до досягнення ними 23 років або до закінчення ними навчання в навчальному закладі;

діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I-III групи;

діти з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством) або багатодітних сімей, громадяни, які були віднесені до дітей з малозабезпечених або багатодітних сімей, після досягнення ними 18 років - до закінчення ними навчання в навчальному закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, громадяни, які були віднесені до дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, після досягнення ними 18 років - до закінчення ними навчання в державному або комунальному професійно-технічному або вищому навчальному закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;

вступники та здобувачі вищої освіти, які вступають або навчаються на спеціальностях (спеціалізаціях), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1047.

Особи, які належать до категорій, що відповідно до цього пункту мають право на переваги щодо пільгового кредитування, підтверджують таке право відповідними документами, дійсними на момент укладення угоди.

12. Кошти для пільгового кредитування (далі - кредит) надаються одержувачу кредиту на підставі угоди між таким одержувачем та навчальним закладом в особі його керівника (далі - угода), форма якої затверджується МОН.

У разі коли одержувач кредиту є неповнолітньою особою, угода укладається з одним з його батьків або з особою, яка є його законним представником. Після досягнення одержувачем кредиту повноліття він укладає з навчальним закладом угоду із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди.

У разі реорганізації навчального закладу, з яким укладено угоду, одержувач кредиту укладає угоду з правонаступником такого навчального закладу із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди.

13. Для укладення угоди одержувач кредиту (у разі, коли він є неповнолітньою особою, - один з його батьків або особа, яка є його законним представником) подає до навчального закладу свій паспорт та довідку про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карти платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

14. Угода укладається у трьох примірниках. Два примірники угоди передаються кожній із сторін, що її уклали. Третій примірник угоди передається навчальними закладами органу, що встановив таким закладам бюджетні асигнування для пільгового кредитування, а саме:

державними вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації та вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремої юридичної особи, - центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого вони належать;

професійно-технічними навчальними закладами державної або комунальної форми власності, вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації державної форми власності, що мають статус окремої юридичної особи і які починаючи з 1 січня 2018 р. фінансуються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, а також вищими навчальними закладами комунальної форми власності - департаментам (управлінням) освіти обласних, Київської міської держадміністрацій;

вищими навчальними закладами приватної форми власності - МОН.

15. Державні вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації та вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремої юридичної особи, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, МОН, а також приватні вищі навчальні заклади, що у поточному бюджетному періоді отримали бюджетні асигнування для пільгового кредитування, за підсумками дев’яти місяців та після закінчення бюджетного періоду до 15 числа місяця, що настає за звітним, надсилають МОН за встановленою ним формою інформацію про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування, з метою її узагальнення і подання до 30 числа відповідного місяця Мінфіну.

16. Відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з використанням коштів, передбачених у відповідному бюджеті для пільгового кредитування, реєстрація та облік зобов’язань в органах Казначейства, складення, подання фінансової та бюджетної звітності, а також контроль за цільовим та ефективним використанням наданих коштів здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

17. Одержувачі кредиту, відраховані в установленому порядку з навчального закладу до закінчення ними навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем освіти, втрачають право на навчання за рахунок пільгового кредитування у разі подальшого зарахування або продовження навчання у будь-якому навчальному закладі такого ж типу, крім випадку переведення в установленому законодавством порядку одержувача кредиту до іншого навчального закладу на навчання за тим же освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем освіти. У такому випадку одержувач кредиту укладає угоду з навчальним закладом, до якого його переведено на навчання, із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди.

У разі відрахування одержувача кредиту відповідно до абзацу першого цього пункту, навчальний заклад у десятиденний строк з дати відрахування оголошує конкурс на одержання пільгового кредитування серед здобувачів освіти, які навчаються у цьому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. У такому випадку рішення про пільгове кредитування приймається вченою (педагогічною) радою навчального закладу на підставах та умовах, визначених цим Порядком. У разі коли рішення щодо пільгового кредитування не буде прийнято, навчальний заклад повідомляє органу, який встановив йому бюджетні призначення на пільгове кредитування (центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий заклад, або відповідний департамент (управління) освіти обласної, Київської міської держадміністрації), про відрахування одержувача кредиту і повертає невикористані кошти у розмірі, пропорційному середньомісячними витратам навчального закладу на навчання одержувача кредиту у поточному бюджетному періоді. У разі відрахування одержувача кредиту до закінчення певного місяця під час повернення коштів витрати навчального закладу за цей місяць враховуються як за повний місяць.

18. Сума кредиту повертається із сплатою трьох відсотків річних суми заборгованості за кредитом протягом п’ятнадцяти років починаючи з дванадцятого місяця після здобуття одержувачем кредиту в установленому порядку відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня до державного бюджету або до місцевих бюджетів з виплатою щороку однієї п'ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.

Одержувач кредиту за рахунок державного бюджету повертає кредит та відсотки за користування ним через навчальний заклад на рахунок МОН, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери яких належить навчальний заклад на дату оплати, з подальшим зарахуванням коштів до державного бюджету.

Одержувач кредиту за рахунок місцевого бюджету повертає кредит і відсотки за користування ним через навчальний заклад на рахунок відповідного департаменту (управління) освіти обласної або Київської міської держадміністрації з подальшим зарахуванням коштів до відповідного місцевого бюджету.

Одержувачі кредиту, відраховані в установленому порядку з навчального закладу з підстав, визначених пунктами 2, 4-6 частини першої статті 46 Закону України "Про вищу освіту", повертають кредит та відсотки за користування ним починаючи з третього місяця після відрахування за процедурою, визначеною цим пунктом.

У разі коли одержувач кредиту під час навчання в установленому порядку був переведений на навчання за державним замовленням, він повертає кредит та відсотки за користування ним за процедурою та у розмірах, визначених цим Порядком.

19. Одержувачі кредиту з числа інвалідів I групи звільняються від сплати кредиту та відсотків за користування ним.

Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом. У разі народження першої дитини під час повернення кредиту звільнення від сплати відсотків здійснюється з року державної реєстрації народження дитини.

Одержувач кредиту, який має двох дітей, сплачує 75 відсотків суми заборгованості за кредитом, а одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей - 50 відсотків.

У разі народження другої (третьої) дитини під час повернення кредиту, одержувач кредиту сплачує зменшену суму заборгованості за користування кредитом з року державної реєстрації народження дитини.

Щороку на момент сплати суми заборгованості і відсотків за користування кредитом одержувач кредиту подає до навчального закладу інформацію про склад сім'ї (у письмовому вигляді у довільній формі), довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, засвідчену (засвідчені) в установленому порядку копію (копії) свідоцтва про народження дитини (дітей) та пред’являє паспорт.

20. Обов’язок ведення претензійно-позовної роботи у разі невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від повернення кредиту та/або відсотків за користування ним покладається на відповідний навчальний заклад.

Позовна давність на вимоги щодо погашення кредиту до державного та місцевих бюджетів не поширюється.

Заборгованість, що утворилася внаслідок невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від повернення кредиту та/або відсотків за користування ним, не вважається такою, що допущена з вини навчального закладу за умови, що таким закладом у повній мірі вжиті (вживаються) заходи для повернення кредиту та/або відсотків за користування ним.

21. Одержувач кредиту може повернути кредит раніше встановленого в угоді строку.

22. Кредит та відсотки за користування ним не повертаються в разі смерті одержувача кредиту або встановлення йому інвалідності I групи на момент виплати.

23. Одержувач кредиту, який після закінчення навчального закладу працював безперервно за фахом не менше ніж п’ять років за основним місцем роботи у державному або комунальному закладі чи установі, що розташовані у сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи.

24. Строк повернення кредиту продовжується на підставі змін, внесених до угоди, на період:

призову одержувача кредиту на строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;

перебування одержувача кредиту у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

перебування одержувача кредиту в академічній відпустці, наданій в установленому законодавством порядку;

вступу одержувача кредиту до навчального закладу для здобуття вищого рівня освіти або до аспірантури (ад’юнктури).

25. Обласні та Київська міська держадміністрації можуть встановлювати додаткові умови стосовно пільгового кредитування, що надається за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2018 р. N 673

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 916 "Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1203).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1111 "Про доповнення Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2741).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 947 "Про внесення змін до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 69, ст. 2632).

4. Пункт 20 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 63, ст. 2283).

5. Пункт 41 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 4, ст. 101).