МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.03.2008 N 428

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2008 р. за N 297/14988

Про затвердження Методики проведення
фінансово-економічних розрахунків при підготовці
проекту акта Кабінету Міністрів України
та законопроекту, що вноситься у порядку
законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів
України на розгляд Верховної Ради України

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 501 від 10.05.20
18)

Відповідно до пункту 3 параграфа 34 глави 2 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, та з метою встановлення єдиних методологічних вимог до проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці проекту акта Кабінету Міністрів України та законопроекту, що вноситься у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, НАКАЗУЮ:

(Преамбула Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 501 від 10.05.2018)

1. Затвердити Методику проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці проекту акта Кабінету Міністрів України та законопроекту, що вноситься у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, що додається.

2. Департаменту реформування бюджетної системи (Футоранська Ю.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр В. Пинзеник

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
21.03.2008 N 428

(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
10.05.2018 N 501)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2008 р. за N 297/14988

Методика
проведення фінансово-економічних розрахунків
при підготовці проекту акта Кабінету Міністрів
України та законопроекту, що вноситься у порядку
законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів
України на розгляд Верховної Ради України

1. Ця Методика встановлює вимоги до проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці проекту акта Кабінету Міністрів України та законопроекту, що вноситься у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України (далі - проект акта), з метою визначення вартісної оцінки їх впливу на показники державного та/або місцевого бюджетів.

Фінансово-економічні розрахунки до проекту акта проводяться головним розробником проекту акта або органом, який здійснює його підготовку (далі - розробник проекту акта), відповідно до цієї Методики.

Фінансово-економічні розрахунки до проекту акта передбачають визначення вартісної оцінки прямого та опосередкованого впливу проекту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів.

2. До проведення фінансово-економічних розрахунків розробник проекту акта на першому етапі визначає відповідність проекту акта стратегічним цілям, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, іншими стратегічними та програмними документами, проводить аналіз та системне вивчення причини виникнення проблеми, розглядає різні підходи до її вирішення; розглядає альтернативні варіанти способів реагування на виявлені проблеми, що потребують вирішення.

З метою всебічного розгляду запропонованих варіантів можуть залучатися відповідні науковці або фахівці, які володіють необхідними знаннями у відповідній сфері.

На другому етапі розробляються шляхи реалізації проекту акта. Здійснюється первинна оцінка впливу на бюджет. На основі всіх пропозицій та проведених консультацій із заінтересованими сторонами/органами розробником проекту акта приймається рішення щодо вибору та реалізації певного альтернативного варіанта, який забезпечить найкраще по строкам та оптимальне ресурсне забезпечення досягнення стратегічної цілі.

На третьому етапі визначаються очікувані результати прийняття проекту акта.

За результатами проведених заходів розробник проекту акта визначає перелік базових показників, необхідних для фінансово-економічного розрахунку проекту акта:

цільову аудиторію, яка належить до відповідної галузі (сфери) (контингент осіб, коло пільговиків тощо);

перелік показників прямих витрат (обсяг товарів, робіт і послуг у розрізі регіонів та/або у розрахунку на одну особу).

Визначення базових показників здійснюється з урахуванням норм, нормативів, стандартів, ставок, лімітів тощо, встановлених законодавством у відповідній галузі (сфері), а також з використанням офіційних статистичних даних, даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих установ, наукових організацій, висновків експертів, власних спостережень і досліджень тощо із зазначенням джерел інформації.

У разі якщо показники передбачаються в іноземній валюті, розрахунок надається з урахуванням курсу, який взято до розрахунку.

У разі якщо проектом передбачається надання державних гарантій, встановлення інших зобов’язань, які можуть призвести до додаткових витрат бюджету, для розрахунку витрат бюджету береться загальна сума збільшення зобов’язань.

Розробник проекту акта застосовує базові показники під час здійснення попередніх розрахунків витрат відповідно до законодавства з урахуванням особливостей та специфіки сфери/галузі. Розрахунки мають бути детальними, точними, достовірними та збалансованими.

Такі розрахунки є невід’ємною частиною зведених фінансово-економічних розрахунків до проекту акта.

3. Розробник проекту акта на підставі попередніх розрахунків здійснює зведені фінансово-економічні розрахунки до проекту акта за кожним видом надходжень та/або витрат бюджету:

розраховує обсяги надходжень та/або витрат бюджету згідно з проектом акта окремо за загальним і спеціальним фондами в розрізі кодів бюджетної класифікації;

порівнює обсяги витрат бюджету, необхідні для реалізації проекту акта з обсягами, встановленими у державному та/або місцевому бюджетах на поточний бюджетний період та період, необхідний для реалізації проекту;

розраховує загальну суму додаткових бюджетних коштів, необхідну для реалізації проекту акта на кожний рік періоду, необхідного для реалізації проекту, що дорівнює сумі додаткових витрат з бюджету та втрат надходжень бюджету.

Якщо реалізація проекту акта потребує додаткових бюджетних коштів, розробник проекту акта визначає джерела їх покриття з наданням пропозицій щодо збільшення надходжень до бюджету відповідно до законодавства та/або пропозицій щодо скорочення витрат бюджету.

У пропозиціях зазначаються обсяги бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації.

Якщо проект акта передбачає затвердження переліку заходів (внесення змін до нього), які здійснюватимуться за рахунок бюджетних коштів, розробник проекту акта надає обґрунтування щодо включення запропонованого заходу, визначає прогнозний обсяг витрат, необхідний для реалізації по кожному заходу з розбивкою по роках та ефект впровадження таких заходів.

У разі створення нової бюджетної установи (або збільшення штатної чисельності працівників бюджетної установи) розробник проекту акта визначає обґрунтовані прогнозні показники видатків на створення та подальше забезпечення діяльності такої установи (установи, у якій збільшується штатна чисельність).

У разі ліквідації (реорганізації) бюджетної установи розробник проекту акта зазначає обсяг коштів для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією (реорганізацією) установи відповідно до законодавства.

Обсяг додаткових бюджетних коштів, необхідних для реалізації проекту акта, не має призвести до збільшення обсягів державного та/або місцевого боргу, державних та/або місцевих гарантій щодо виконання зобов’язань, дефіциту бюджету (за винятком проектів актів, що передбачають реалізацію інвестиційних проектів із використанням кредитів (позик), залучених відповідно до законодавства).

За наявності впливу проекту акта на показники фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування розробник проекту акта проводить окремі розрахунки, про що зазначає у пояснювальній записці до проекту акта.

До проекту акта, який містить положення щодо встановлення пільг з податків, зборів та інших платежів, розробник проекту акта в обов’язковому порядку до фінансово-економічних розрахунків додає обґрунтування із зазначенням підстав для надання таких пільг, а також пропозиції щодо джерел додаткових надходжень до бюджету для досягнення збалансованості.

Фінансово-економічні розрахунки до проектів актів з питань надання державної підтримки (допомоги) та реалізації заходів на виконання документів державного стратегічного планування здійснюються з урахуванням положень відповідного законодавства.

До проекту акта, що передбачає збільшення витрат державного комерційного та казенного підприємств, господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належать господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, які можуть впливати на базу оподаткування і надходження до бюджету, розробник проекту акта додатково до фінансово-економічних розрахунків надає пропозиції щодо розширення виробництва і збереження рівня прибутковості діяльності підприємства та інформацію щодо впливу на його основні виробничі і фінансові показники.

Фінансово-економічні розрахунки відображаються за формою згідно з додатком до цієї Методики окремо за державним та місцевим бюджетами, підписуються відповідним керівником самостійного структурного підрозділу головного розробника проекту акта та додаються до пояснювальної записки до проекту акта.

Про результати фінансово-економічних розрахунків щодо вартісного впливу проекту акта на показники державного та/або місцевого бюджетів розробник проекту акта зазначає у пояснювальній записці проекту акта.

Якщо реалізація такого акта не потребує додаткових коштів, у тому числі з державного або місцевого бюджетів, про це окремо зазначається у пояснювальній записці та обов’язково вказуються бюджетна програма, фонд бюджету, код бюджетної класифікації та обсяг коштів на реалізацію такого проекту.

Директор Департаменту державного бюджету
В.П. Лозицький

(Методика в редакції Наказу Міністерства фінансів N 501 від 10.05.2018)

Додаток
до Методики проведення фінансово-економічних розрахунків
при підготовці проекту акта Кабінету Міністрів України
та законопроекту, що вноситься у порядку законодавчої ініціативи
Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України
(пункт 3)

Фінансово-економічні розрахунки до проекту акта

_____________________________________________________________
(назва проекту)

Рівень бюджету ___________________________________________________________

Початок реалізації проекту, період, необхідний для його реалізації _____________

Аналіз проблеми

Проводиться аналіз проблеми щодо проекту акта та розглядаються альтернативні варіанти щодо її вирішення.

Шляхи реалізації проекту акта
та очікувані результати реалізації проекту

Здійснюються первинна оцінка впливу на бюджет та попередні детальні розрахунки витрат на підставі чинного законодавства з урахуванням норм, нормативів, стандартів, ставок, лімітів тощо, встановлених законодавством у відповідній галузі (сфері), а також з використанням офіційних статистичних даних, даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих установ, наукових організацій, висновків експертів, власних спостережень і досліджень тощо із зазначенням джерел інформації.

Визначаються цільова аудиторія та перелік показників прямих витрат.

Зазначається, чи потребуватиме реалізація проекту акта відкриття нової бюджетної програми/визначення напряму використання, збільшення або зменшення витрат бюджету.

З урахуванням проведеного аналізу та попередніх детальних розрахунків розробник проекту акта здійснює зведені фінансово-економічні розрахунки до проекту акта за кожним видом надходжень та/або витрат бюджету у наведеній таблиці. Попередні розрахунки є невід’ємною частиною та подаються разом із зведеними фінансово-економічними розрахунками до проекту акта.

Зведені фінансово-економічні розрахунки

(тис. грн)

Показники  20___ рік  20___ рік  20___ рік 
загальний фонд  спеціальний фонд  усього  загальний фонд  спеціальний фонд  усього  загальний фонд  спеціальний фонд  усього 
1. Витрати бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт.1.1 + підпункт.1.2)                   
у тому числі:                   
1.1. Збільшення витрат (+),
усього 
                 
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВБМС) та напрямами використання                   
........................                   
1.2. Зменшення витрат (-),
усього 
                 
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВБМС) та напрямами використання                   
........................                   
2. Надходження до бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)                   
у тому числі:                   
2.1. Збільшення надходжень (+),
усього 
                 
з них за видами:
........................ 
                 
2.2. Зменшення надходжень (-),
усього 
                 
з них за видами:
........................ 
                 
3. Витрати бюджету згідно з проектом акта, які враховані у бюджеті,
усього 
                 
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ ТКВКБМС) та напрямами використання                   
........................                   
4. Надходження бюджету згідно з проектом акта, які враховані у бюджеті,
усього 
                 
з них за видами:
........................ 
                 
5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна згідно з проектом акта (пункт 1 - пункт 2 - пункт 3 - пункт 4)                   
6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних згідно з проектом акта, усього (підпункт 6.1 + підпункт 6.2)                   
у тому числі за рахунок:                   
6.1. Зменшення витрат бюджету (-), усього                   
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ ТКВКБМС) та напрямами використання
........................ 
                 
Збільшення надходжень бюджету (+), усього                   
з них за видами:
........................ 
                 

_________________________
(керівник самостійного
структурного підрозділу
головного розробника проекту) 
  ___________
(підпис) 
  __________________________
(ініціали та прізвище) 

(Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів N 501 від 10.05.2018)