АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31.05.2018 N 10-рп

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2018 р. за N 737/32189

Про внесення змін до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій
суб'єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7, статті 13 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", частини другої статті 11 Закону України "Про захист економічної конкуренції" Антимонопольний комітет України постановив:

1. Затвердити Зміни до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів, затвердженихрозпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 жовтня 2017 року N 10-рп, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2017 року за N 1364/31232, що додаються.

2. Департаменту конкурентної політики забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Головуючий - Перший заступник Голови Комітету - державний
уповноважений М. Ніжнік

Погоджено:

В. о. Голови Державної регуляторної служби України В. Загородній

Затверджено
Розпорядження Антимонопольного комітету України
31.05.2018 N 10-рп

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2018 р. за N 737/32189

Зміни
до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб'єктів
господарювання стосовно постачання та використання товарів

У пункті 2 розділу II:

абзац другий підпункту 1 після слів "Виняток з положень" доповнити словами "абзацу першого пункту 2 цього розділу та абзацу першого цього підпункту";

у підпункті 2:

абзац четвертий після слів "Виняток з положень" доповнити словами "абзацу першого пункту 2 цього розділу та абзаців першого, третього цього підпункту";

в абзаці восьмому слово "постачальником;" замінити словом "постачальником.";

доповнити підпункт після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"Положення пункту 1 цього розділу не поширюються також на узгоджені дії, що прямо або опосередковано, самостійно чи в сукупності з іншими чинниками, на які вирішальний вплив справляють учасники таких дій, містять обмеження:".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

абзац одинадцятий після слів "Виняток з положень" доповнити словами "абзаців дев'ятого, десятого цього підпункту";

в абзаці одинадцятому слово "цього;" замінити словом "цього.";

доповнити підпункт після абзацу одинадцятого новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"Положення пункту 1 цього розділу не поширюються також на узгоджені дії, що прямо або опосередковано, самостійно чи в сукупності з іншими чинниками, на які вирішальний вплив справляють учасники таких дій, містять обмеження:".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим, чотирнадцятим;

абзац третій підпункту 3 після слів "Виняток з положень" доповнити словами "абзацу першого пункту 2 цього розділу та абзацу першого цього підпункту";

абзац другий підпункту 4 після слів "Виняток з положень" доповнити словами "абзацу першого пункту 2 цього розділу та абзацу першого цього підпункту".

Заступник директора Департаменту конкурентної політики - начальник
відділу сприяння розвитку конкуренції та методології В. М. Талах