КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 червня 2007 р. N 803
Київ

Про затвердження Порядку
відчуження об'єктів державної власності

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 21 від 23.01.20
08
N 313 від 02.04.20
08
N 639 від 24.06.20
09
N 220 від 02.03.20
10
N 483 від 11.05.20
11
N 1048 від 14.11.20
12
N 760 від 02.09.20
15
N 734 від 19.10.20
16
N 460 від 06.06.20
18)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок відчуження об'єктів державної власності, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2007 р. N 803

Порядок
відчуження об'єктів державної власності

(У тексті Порядку слово ", конкурс" у всіх відмінках і слова ",
за конкурсом" виключено на підставі Постанови КМ
N 313 від 02.04.2008)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм та способи відчуження об'єктів державної власності.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

об'єкти державної власності (далі - майно) - матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами);

відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком;

оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;

аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

(Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 313 від 02.04.2008)

організатор аукціону - юридична особа, яка визначається на конкурентних засадах в установленому Фондом державного майна порядку;

(Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 220 від 02.03.2010)

(Абзац восьмий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 313 від 02.04.2008)

початкова вартість продажу - визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість, з якої розпочинається продаж майна;

покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону;

(Абзац десятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 від 02.04.2008)

(Абзац одинадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 313 від 02.04.2008)

організатор продажу нерухомого майна - Фонд державного майна;

(Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

ліцитатор - призначена організатором аукціону особа, що володіє технікою проведення торгів і веде аукціон в установленому порядку.

(Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

3. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), установам та організаціям; майна, переданого Національній та галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування (далі - суб'єкти господарювання).

4. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу.

(Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 21 від 23.01.2008)

Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.

5. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:

1) цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів;

2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;

3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;

4) майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;

5) майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації;

(Підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 від 11.05.2011)

6) майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів);

7) об’єктів житлової нерухомості, право власності на які набуте Державною іпотечною установою з метою передачі у фінансовий лізинг громадянам України.

(Пункт 5 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 460 від 06.06.2018)

Прийняття рішення про відчуження майна

6. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі - згода) відповідного суб'єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами (далі - суб'єкт управління).

Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту приймається суб'єктами управління лише за погодженням з Фондом державного майна.

Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна приймається лише за таких умов:

відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;

відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу;

відчуження майна, що не зазначене у пункті 5 цього Порядку, та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Порядку.

Відчуження майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється за рішенням такого суб'єкта, крім нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, відчуження якого здійснюється лише за погодженням з Фондом державного майна.

Кабінет Міністрів України надає згоду на відчуження майна, зазначеного в абзаці другому цього пункту, суб'єктам господарювання, стосовно яких виконує функції з управління, на підставі узгоджених пропозицій Фонду державного майна та інших заінтересованих органів виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України.

(Абзац восьмий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760 від 02.09.2015)

Відчуження іншого майна суб’єктів господарювання, віднесених до сфери управління Кабінету Міністрів України, здійснюється такими суб’єктами на підставі згоди, наданої Фондом державного майна, відповідно до цього Порядку.

(Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 760 від 02.09.2015)

Фонд державного майна після опрацювання документів, поданих згідно з пунктом 7 цього Порядку, готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно відчуження майна, зазначеного в абзаці восьмому цього пункту.

7. Для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна:

1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

2) відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 1;

3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2;

4) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

5) висновок про вартість майна, погоджений відповідно до абзацу шостого пункту 10 цього Порядку, та звіт про оцінку майна;

(Підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

(Підпункт 6 пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 21 від 23.01.2008)

7) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);

8) протокол (виписка з протоколу) засідання комісії з приватизації (у разі її утворення) про надання згоди на відчуження майна;

9) за наявності заборгованості з виплати заробітної плати - відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів;

(Пункт 7 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 639 від 24.06.2009)

10) пропозиції щодо організатора аукціону з продажу нерухомого майна.

(Пункт 7 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

У разі доцільності відчуження майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, суб'єкт управління у 30-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1-7 цього пункту, подає їх Фонду державного майна разом з інформацією суб’єкта управління стосовно впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу і провадження суб’єктом господарювання виробничої або іншої діяльності та пропозиціями щодо організатора аукціону з продажу нерухомого майна.

(Абзац дванадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

Строк подання документів, зазначених у підпунктах 2-5 цього пункту, суб'єкту управління, не може перевищувати двох місяців від дати оцінки.

(Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 21 від 23.01.2008)

У разі потреби суб'єкт управління, Фонд державного майна можуть затребувати додаткові документи, необхідні для прийняття рішення (технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо).

Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб'єкту господарювання у 10-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1-9 цього пункту.

(Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 24.06.2009)

У разі виявлення у документах недоліків (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно, яке пропонується до відчуження) суб’єкт управління або Фонд державного майна обов’язково пропонують суб’єктові господарювання усунути протягом 25 робочих днів такі недоліки і подати доопрацьовані документи, про що повідомляють йому листом у строки, що не перевищують строки прийняття рішення про надання згоди або погодження на відчуження майна.

(Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

Документи, що надійшли після доопрацювання, розглядаються суб’єктом управління або Фондом державного майна у строки, передбачені цим Порядком.

(Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається протягом 10 робочих днів з дати надходження до суб'єкта управління документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та відповідного погодження Фонду державного майна.

(Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 24.06.2009)

Фонд державного майна протягом 25 робочих днів з дати надходження зазначених документів у повному обсязі приймає рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна.

(Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 24.06.2009)

Фонд державного майна як організатор продажу нерухомого майна:

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

погоджує його відчуження та пропозицію щодо організатора аукціону, погоджену суб’єктом управління;

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

погоджує висновок про вартість такого майна та за зверненням суб’єкта управління забезпечує рецензування звіту про оцінку вартості такого майна;

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

визначає відповідність документів з оцінки такого майна вимогам законодавства;

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

погоджує протокол аукціону;

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

погоджує зміну умов продажу, включаючи початкову вартість, на повторному аукціоні.

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

Фонд державного майна відмовляє в погодженні пропозиції стосовно організатора аукціону в разі:

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

коли організатор аукціону відмовився або не може провести відповідний аукціон на умовах, визначених суб’єктом господарювання, про що він повідомив Фондові державного майна;

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

коли запропонована юридична особа не є організатором аукціону відповідно до цього Порядку;

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

наявності у Фонді державного майна документів, які підтверджують факт порушення запропонованим організатором аукціону вимог цього Порядку.

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається відповідним суб'єктом управління у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа. Рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна, а також про надання згоди на відчуження майна, зазначеного в абзаці дев’ятому пункту 6 цього Порядку, надається Фондом державного майна у формі листа.

(Абзац тринадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760 від 02.09.2015)

Рішення про відмову в наданні згоди або погодження на відчуження майна приймається у разі, коли:

майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, установленим абзацами третім-шостим пункту 6 цього Порядку;

суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені цим Порядком, або не подав їх у встановлений цим Порядком строк, а також за наявності у документах суперечностей;

техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

за результатами рецензування висновок про вартість майна не може бути погоджений;

суб’єктом оціночної діяльності та/або оцінювачами порушено вимоги законодавства під час оцінки майна;

(Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

суб’єктом управління не подано інформацію про вплив відчуження майна на цілісність майнового комплексу та провадження суб’єктом господарювання виробничої або іншої діяльності;

(Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

відповідно до вимог, установлених цим пунктом, пропозиції щодо організатора аукціону з продажу нерухомого майна не можуть бути погодженими.

(Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

9. У разі надання згоди та/або погодження на відчуження майна суб'єкти управління та Фонд державного майна можуть визначати спосіб та умови проведення продажу.

Оцінка майна, що пропонується до відчуження

10. Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Висновок про вартість майна, що пропонується до відчуження, погоджується відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669), за умови, що звіт про оцінку такого майна за результатами рецензування класифікується за ознаками, наведеними в абзаці другому чи третьому пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995).

Рецензування звітів про оцінку майна проводиться рецензентами, зазначеними у статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Висновок про вартість майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, а також майна, згода на відчуження якого надається Фондом державного майна, погоджується Фондом державного майна за умови дотримання вимог законодавства з питань оціночної діяльності.

Висновок про вартість майна, погоджений Фондом державного майна, видається разом з погодженням на відчуження майна відповідному суб’єктові управління.

Висновок про вартість іншого майна, яке пропонується до відчуження, за результатами рецензування, що відповідають визначеним в абзаці другому цього пункту умовам, погоджується державним органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання. Для погодження висновку про вартість такого майна суб’єкт господарювання подає державному органу приватизації разом із звітом про оцінку майна документи, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 7 цього Порядку.

Погодження висновку про вартість майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, здійснюється не пізніше шести місяців з дати оцінки майна. У разі перевищення цього строку проводиться оцінка майна на нову дату оцінки.

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

11. Початкова вартість продажу майна встановлюється на підставі погодженого висновку про вартість такого майна.

(Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 21 від 23.01.2008)

12. Після проведення оцінки майна суб'єкту господарювання забороняється вчиняти дії щодо об'єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

Погоджений висновок про вартість майна діє не більш як 12 місяців з дати його погодження.

(Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна

13. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні, який проводиться організатором аукціону.

(Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

(Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

15. Суб'єкти господарювання під час здійснення продажу на аукціоні подають юридичним особам, які визначені на конкурентних засадах в установленому Фондом державного майна порядку, документи, які підтверджують надання згоди на відчуження такого майна суб'єктом управління та погодження з Фондом державного майна.

(Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 220 від 02.03.2010, N 1048 від 14.11.2012)

16. Відчуження майна, що перебуває за кордоном (крім нерухомого майна закордонних дипломатичних установ, реалізація якого здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України) і реалізація якого в Україні неможлива чи недоцільна, здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства країн, на території яких перебуває майно, що підлягає відчуженню, а також збереження умов конкурентного продажу майна.

(Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 734 від 19.10.2016)

(Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 21 від 23.01.2008)

18. Кошти, що надійшли від продажу державного майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства, за наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати - в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов'язаних із заробітною платою, та інших. Суб'єкти господарювання зобов'язані подати суб'єкту управління, Фонду державного майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3.

Фонд державного майна на підставі отриманих звітів, зазначених в абзаці першому цього пункту, подає щокварталу Мінфіну зведену інформацію про результати відчуження нерухомого майна та використання коштів, що надійшли від продажу такого майна.

(Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

(Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 24.06.2009)

Підготовка до проведення аукціону

19. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні:

надання суб'єктом господарювання згоди на відчуження майна;

підготовку інформації про майно та умови його продажу;

проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;

укладення договору з організатором аукціону.

20. Інформація про майно (об’єкт основних фондів (засобів), його частина або група об’єктів основних фондів (засобів), що підлягає продажу, повинна містити відомості про:

найменування та місцезнаходження майна;

майно (зокрема, технічні характеристики, рік випуску чи введення в експлуатацію);

кадастровий номер та розмір земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на майно (для нерухомого майна);

початкову вартість продажу майна (без врахування податку на додану вартість);

суму реєстраційного внеску, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, та суму гарантійного внеску у розмірі 10 відсотків початкової вартості майна (без врахування податку на додану вартість), що повинні сплачуватися учасниками шляхом безготівкового перерахування з відкритих ними в банках рахунків;

номер рахунка організатора аукціону та реквізити банку, в якому відкрито рахунок для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні;

час та місце ознайомлення з майном;

час та місце проведення аукціону;

адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

Інформація про майно може містити інші умови його продажу, зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з продажем майна, порядок розрахунків за придбане майно.

(Пункт 20 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

21. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону у друкованих засобах масової інформації.

Інформація про майно, зазначене в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, публікується виключно у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

(Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 24.06.2009)

22. Строк призначення аукціону не повинен перевищувати 11 місяців з дати погодження висновку про вартість майна.

(Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 639 від 24.06.2009, N 1048 від 14.11.2012)

23. Суб'єкт господарювання після надання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна із запрошенням до участі в аукціоні.

24. Аукціон припиняється і об'єкт знімається з аукціону на вимогу будь-кого з його учасників, суб'єкта управління, Фонду державного майна, якщо:

не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої пунктом 20 цього Порядку, та строку її опублікування;

не надано в установленому порядку погодження та/або згоди на відчуження об'єкта продажу;

не виконано вимоги суб'єкта управління щодо способу відчуження майна, зміни початкової вартості.

(Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 від 02.04.2008)

Умови участі покупців в аукціоні

25. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

(Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 від 02.04.2008)

26. Участь в аукціоні не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений строк документів, необхідних для реєстрації як учасників, або перебувають у стані ліквідації (юридичні особи).

Юридична або фізична особа, що виявила намір зареєструватися як учасник аукціону, подає його організаторові:

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

заяву про участь в аукціоні згідно з додатком 4;

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

документ банку, яким підтверджується відкриття рахунка, з якого були перераховані реєстраційний та гарантійний внески;

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) (для громадян України);

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення (для нерезидентів);

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

завірену копію установчих документів (для нерезидентів зазначені документи повинні бути легалізовані та перекладені українською мовою);

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

рішення уповноваженого органу юридичної особи, що виявила намір взяти участь в аукціоні, про участь в аукціоні та документи, які підтверджують повноваження такого органу;

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

нотаріально засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом провадження господарської діяльності на території України.

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

Під час подання заяви про участь в аукціоні пред’являється паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка подає заяву, а якщо така особа діє як представник іншої особи, - засвідчене в установленому порядку відповідне доручення.

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

Організатор аукціону відмовляє в реєстрації заяви, якщо:

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

заява про участь в аукціоні містить виправлення, подана не за встановленою формою або після закінчення кінцевого строку її подання;

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

відсутні або подані не в повному обсязі документи, передбачені абзацами третім - одинадцятим цього пункту;

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

рішення про участь юридичної особи в аукціоні прийнято не уповноваженим на такі дії органом;

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

юридична особа перебуває у стані ліквідації.

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

Організатор аукціону письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дати подання заяви та документів заявникові про реєстрацію як учасника аукціону або відмову у такій реєстрації.

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

До початку аукціону його організатор вносить до книги реєстрації учасників аукціону із зазначенням порядкового номера такі відомості:

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

для фізичних осіб, що є:

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

- громадянами України, - прізвище, ім’я та по батькові, адреса (місце проживання) і реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

- іноземцями, особами без громадянства, - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), адреса (місце проживання за межами України);

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

для юридичних осіб, що є:

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

- резидентами - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

- нерезидентами - найменування, місцезнаходження юридичної особи та найменування країни, у якій зареєстрована така особа.

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

27. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта та не підлягають розголошенню до визначення переможця.

28. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні - три робочих дні до початку його проведення.

(Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 313 від 02.04.2008, N 1048 від 14.11.2012)

Проведення аукціону

29. Аукціон проводиться організатором аукціону на підставі договору із суб’єктом господарювання. У договорі передбачаються:

(Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

строк проведення аукціону;

початкова вартість об'єкта продажу;

(Абзац третій пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;

взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;

інші умови.

Для проведення аукціону суб’єкт господарювання подає його організаторові:

(Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

документи, які підтверджують надання згоди на відчуження майна суб’єктом управління та погодження з Фондом державного майна;

(Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

інформацію про майно та умови його продажу;

(Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

пропозиції щодо строку проведення аукціону.

(Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

30. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазначенням номера учасника, найменування об'єкта (об'єктів), продаж якого здійснюється.

На аукціоні можуть бути присутні представники суб'єктів управління і державних органів приватизації (безоплатно) та інші особи (за плату, яка дорівнює сумі реєстраційного внеску).

(Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

31. Аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором.

До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно та умови його продажу.

Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості майна.

Якщо запропонована учасником аукціону ціна перевищує запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості майна.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення ціни не пропонується наступна ціна, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, що запропонував найвищу ціну.

(Пункт 31 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

(Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ N 220 від 02.03.2010)

33. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта).

Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником).

(Абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

Організатор аукціону надсилає протягом трьох робочих днів після проведення аукціону протокол суб’єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно. Суб’єкт господарювання протягом 10 робочих днів з дати надходження протоколу затверджує його, в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому затвердженні. Копії затвердженого протоколу чи рішення про відмову в його затвердженні подаються переможцю та організаторові аукціону.

(Абзац третій пункту 33 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

Протокол аукціону з продажу нерухомого майна затверджується суб’єктом господарювання за умови його додаткового погодження з державним органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання. Погодження протоколу здійснюється шляхом засвідчення підписом керівника державного органу приватизації (уповноваженої на це особи) та скріплення печаткою.

(Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

Для погодження протоколу аукціону з продажу нерухомого майна суб’єкт господарювання подає у дводенний строк з дати надходження протоколу державному органові приватизації разом з протоколом завірені копії розпорядчого акта, яким була надана згода на відчуження майна, договору з організатором аукціону, публікації інформації про майно, що підлягає продажу, в друкованому засобі масової інформації.

(Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

Державний орган приватизації погоджує протягом п’яти робочих днів з дати надходження копій зазначених документів протокол аукціону, а в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому погодженні.

(Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

Якщо аукціон не відбувся, організатор аукціону протягом п’яти робочих днів з дати призначення аукціону письмово повідомляє про це суб’єктові господарювання.

(Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

Організатор аукціону перераховує гарантійний внесок учасника, який став переможцем аукціону, на рахунок такого учасника протягом 10 робочих днів після отримання нотаріально засвідченої копії договору купівлі-продажу майна.

(Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

Учасникам, що не перемогли в аукціоні, гарантійні внески повертаються протягом 10 робочих днів з дати затвердження протоколу аукціону.

(Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу чи договору купівлі-продажу або не з’явився для його підписання протягом 30 днів з дати затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого майна. Сплачений такою особою гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного суб’єктом господарювання з організатором аукціону.

(Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

У разі коли учасник (його представник) не з’явився на аукціон, сплачений ним гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного суб’єктом господарювання з організатором аукціону.

(Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

Сплачені реєстраційні внески не підлягають поверненню.

(Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

34. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;

(Абзац третій пункту 34 виключено на підставі Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

порушення умов проведення аукціону відповідно до пункту 24 цього Порядку;

коли протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості майна жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за оголошену ліцитатором;

(Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 220 від 02.03.2010; в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

коли договір купівлі-продажу не було укладено протягом 30 календарних днів з дати затвердження протоколу аукціону.

(Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

(Розділ "Проведення конкурсу" виключено на підставі Постанови КМ N 313 від 02.04.2008)

Розрахунки за придбане майно

44. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт.

45. Протокол, затверджений та погоджений відповідно до вимог пункту 33 цього Порядку, є підставою для укладення протягом 30 календарних днів з дати його затвердження договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та суб'єктом господарювання. У договорі зазначаються:

(Абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

1) відомості про суб'єкта господарювання та покупця;

2) найменування об'єкта і його технічна характеристика;

3) ціна продажу об'єкта на аукціоні;

4) взаємні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця;

5) момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);

6) номери поточних рахунків;

7) найменування і адреси банківських установ;

8) порядок розрахунків за придбане майно;

(Підпункт 9 пункту 45 виключено на підставі Постанови КМ N 313 від 02.04.2008)

9-1) кадастровий номер та розмір земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на майно (для нерухомого майна);

(Пункт 45 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)

10) інші умови, передбачені законодавством.

До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол аукціону.

46. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як оплати за придбане майно.

Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу. Строк оплати може бути продовжено суб'єктом господарювання ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об'єкта.

Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі.

Суб'єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна подає суб'єкту управління відомості про факт передачі. Суб'єкт управління забезпечує передачу відомостей про факт передачі майна до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

47. У разі коли майно не продано, суб'єкт господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено не більш як на 30 відсотків за погодженням із суб'єктом управління.

Зміна умов продажу, включаючи початкову вартість, у разі повторного продажу на аукціоні майна, визначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, додатково погоджується з Фондом державного майна у порядку, встановленому Фондом державного майна та Мінекономіки.

(Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 220 від 02.03.2010)

Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

(Пункт 47 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 639 від 24.06.2009)

За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за початковою вартістю.

(Пункт 47 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 639 від 24.06.2009)

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

Прикінцеві положення

48. Керівник суб'єкта господарювання забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання суб'єкту управління та Фонду державного майна достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.

49. Суб'єкти управління забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження майна.

50. Рішення про надання згоди суб’єктом управління на відчуження майна дійсне до закінчення строку дії погодженого висновку про вартість такого майна.

(Пункт 50 в редакції Постанови КМ N 1048 від 14.11.2012)

51. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Порядку, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.

Додаток 1
до Порядку

  ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання
_________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
__ ____________ 200_ р.
М.П. 

Відомості
про об'єкти основних фондів (засобів), які
пропонуються до відчуження на ___ ________ 200_ р.

Найменування об'єкта  Рік випуску (побудови)  Номер об'єкта  Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції  Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень  Первісна (переоцінена) вартість, гривень  Сума нарахованого зносу, гривень  Балансова (залишкова) вартість, гривень  Дані про дорогоцінні метали* 
інвентарний  заводський  паспортний 
                     
                     
Усього   

__________

* Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом.

Головний бухгалтер
суб'єкта господарювання 
________
(підпис) 
______________________
(ініціали та прізвище) 

Додаток 2
до Порядку

Акт
інвентаризації основних фондів (засобів),
які пропонуються до відчуження

З Додатком 2 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 3
до Порядку

Звіт
за результатами відчуження та використання
коштів, отриманих від продажу майна

Найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання  Найменування, інвентарний номер об'єкта продажу  Найменування суб'єкта управління, який надав згоду на відчуження  Номер та дата прийняття документа, яким надано згоду на відчуження  Найменування, місцезнаходження організатора аукціону, біржі  Підстави, з яких аукціон не відбувся  Найменування суб'єкта управління, який надав згоду на зменшення початкової вартості, номер і дата прийняття документа  Підстави для зменшення початкової вартості, розмір зменшення (відсотків)  Найменування, місцезнаходження покупця  Номер, дата реєстрації договору купівліпродажу  Вартість майна за результатами незалежної оцінки (початкова вартість з урахуванням податку на додану вартість), гривень  Початкова вартість з урахуванням податку на додану вартість та розміру її зменшення, гривень  Сума коштів, отриманих від продажу, номер рахунка  Використання коштів згідно з технікоекономічним обґрунтуванням  Фактичне використання коштів 
призначення  сума  призначення  сума 
                                 
Усього                                 

Керівник суб'єкта
господарювання 
______________
(підпис) 
____________________________ (ініціали та прізвище) 
Головний бухгалтер  ______________  ____________________________ 

М.П.

(Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 220 від 02.03.2010)

Додаток 4
до Порядку

Заява
про участь в аукціоні

З Додатком 4 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 1048 від 14.11.2012)