МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.05.2018 N 1646/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 червня 2018 р. за N 660/32112

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб
з інвалідністю в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах,
підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1073 "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року", з метою виявлення проблем у роботі Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, пов’язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю у подальшому НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, здійснювати оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Бернацьку Н.І.

Міністр П. Петренко

Погоджено:

Заступник Міністра соціальної політики України
М. Шамбір

Голова Громадської організації
"Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України"
В.В. Назаренко

Виконавчий директор Всеукраїнського громадського об’єднання
"Національна Асамблея людей з інвалідністю України"
Н. Скрипка

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
29.05.2018 N 1646/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 червня 2018 р. за N 660/32112

Методика
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю
в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах,
підприємствах, установах та організаціях,
що належать до сфери його управління

І. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою дотримання в Мін’юсті, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, прав осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Мін’юсті, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління (далі - оцінювання), проводиться з метою виявлення проблем у роботі Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, пов’язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю у подальшому.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах Мін’юсту, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками структурних підрозділів Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, шляхом надання письмових відповідей на питання, які складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

У разі відсутності керівників структурних підрозділів Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, з поважних причин оцінювання здійснюється їх заступниками.

2. Оцінювання складається з 11 загальних питань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління (далі - Перелік питань), який наведено у додатку до цієї Методики.

3. Керівники структурних підрозділів Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, обирають одну з відповідей у кожному питанні Переліку питань, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю, та надають відповідь шляхом позначення відповідного символу (+).

За відповідь "так" надається 1 бал, за відповідь "ні" - 3 бали, за іншу відповідь - 2 бали.

4. Керівники структурних підрозділів Мін’юсту щороку до 15 січня (у 2018 році - до 05 червня) подають до Департаменту персоналу Мін’юсту заповнені примірники Переліку питань з відповідями на питання N 1, N 2, N 4.

Додатково визначені керівники відповідають також на питання Переліку питань, а саме:

Департамент реєстрації та систематизації правових актів - на питання N 3;

Департамент персоналу - на питання N 5, N 8;

Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - на питання N 7;

Адміністративно-господарський департамент - на питання N 6, N 9, N 10, N 11.

5. Керівники територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту, щороку до 15 січня подають до Департаменту персоналу Мін’юсту заповнені примірники Переліку питань з відповідями на питання за результатами оцінювання (територіальні органи Мін’юсту - крім питань N 1, N 2, N 3 та N 8; підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мін’юсту,- крім питань N 1, N 2 та N 3; Координаційний центр з надання правової допомоги - крім питань N 2, N 3) (у 2018 році відповідні примірники Переліку питань подаються до 05 червня).

6. Департамент персоналу Мін’юсту узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному структурному підрозділу Мін’юсту загальну оцінку.

7. Структурний підрозділ вважається таким, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо за результатами оцінювання загальна оцінка:

окремого структурного підрозділу Мін’юсту - більше ніж 6 балів;

Департаменту реєстрації та систематизації правових актів - більше ніж 8 балів;

Департаменту персоналу - більше ніж 10 балів;

Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - більше ніж 7 балів;

Адміністративно-господарського департаменту - більше ніж 13 балів.

8. Якщо за результатами оцінювання середня оцінка по Мін’юсту становить більше ніж 8 балів, Мін’юст вважається таким, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю. Середня оцінка розраховується шляхом складання оцінок структурних підрозділів Мін’юсту та ділення на загальну кількість таких підрозділів.

9. Якщо за результатами оцінювання у територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін’юсту, загальна оцінка становить більше ніж 12 балів (14 балів - для Координаційного центру з надання правової допомоги), територіальний орган, підприємство, установа, організація, що належать до сфери управління Мін’юсту, вважаються такими, в яких не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

10. Керівники структурних підрозділів Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, або їх заступники, які подають заповнені відповіді на питання за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

11. Департамент персоналу щороку до 15 лютого доповідає заступнику Міністра, відповідальному за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю, результати оцінювання структурних підрозділів Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю для подальшого їх опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень (у 2018 році відповідні результати оцінювання подаються до 15 червня).

Директор Департаменту публічного права
Л. Кравченко

Директор Департаменту персоналу
Н. Сова

Додаток
до Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб
з інвалідністю в Міністерстві юстиції України,
його територіальних органах, підприємствах,
установах та організаціях, що належать
до сфери його управління
(пункт 2 розділу ІІ)

Перелік
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю
в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах,
установах та організаціях, що належать до сфери його управління

1. Чи дотримані структурними підрозділами Мін’юсту, Координаційним центром з надання правової допомоги вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (далі - Регламент), щодо необхідності погодження розроблених Мін’юстом проектів актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, з всеукраїнськими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, їх спілками відповідно до статутної діяльності?

  Так 
  Ні 
  Інше  (заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялись) 

2. Чи дотримуються у структурних підрозділах Мін’юсту вимоги Регламенту під час здійснення правової експертизи проектів законів, інших актів законодавства щодо необхідності погодження проектів актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, з всеукраїнськими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, їх спілками відповідно до статутної діяльності?

  Так 
  Ні 
  Інше  (заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, на правову експертизу не надходили) 

3. Чи дотримуються у структурному підрозділі Мін’юсту, який здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, вимоги щодо подання суб’єктом нормотворення на державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав осіб з інвалідністю, разом з позицією громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають всеукраїнський статус, відповідно до їх статутної діяльності?

  Так 
  Ні 
  Інше  (заповнюється у разі, якщо відповідні нормативно-правові акти не стосувались питань прав осіб з інвалідністю) 

4. Чи здійснювались роз’яснювальні заходи (шляхом підготовки виступів у засобах масової інформації, участі у конференціях, семінарах та інших навчальних і просвітницьких заходах, проведення консультацій з громадськістю), розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, які стосувались надання роз’яснень у частині дотримання прав осіб з інвалідністю у різних сферах життєдіяльності?

  Так 
  Ні 
  Інше  (заповнюється у разі, якщо відповідні питання не відносяться до компетенції структурного підрозділу Мін’юсту, його територіального органу, підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління) 

5. Чи виконуються у Мін’юсті, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, вимоги частини третьої статті 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (далі - Закон) щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору, прийнятті на державну службу, в просуванні по службі, а також випадків щодо звільнення за ініціативою власника, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?

  Так 
  Ні 

6. Чи забезпечується дотримання у структурних підрозділах Мін’юсту, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, вимог щодо обов’язкового виділення та створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальних робочих місць, створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?

  Так 
  Ні 
  Інше  (заповнюється у разі, якщо для виконання особами з інвалідністю своїх посадових обов’язків не виникає потреби у створенні спеціального робочого місця) 

7. Чи надається звіт Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?

  Так 
  Ні 

8. Чи виконується на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону?

  Так 
  Ні 

9. Чи створені у структурних підрозділах Мін’юсту, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, безпечні і не шкідливі для здоров’я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?

  Так 
  Ні 

10. Чи створені умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування) до адміністративних будівель Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?

  Так 
  Ні 
  Інше  (заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких умов) 

11. Чи виділене біля адміністративних будівель Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?

  Так 
  Ні 
  Інше  (заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких місць паркування транспортних засобів)