КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 06 червня 2018 р. N 454
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на фінансову підтримку заходів із створення робочих місць для
відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. N 454

Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
на фінансову підтримку заходів із створення робочих місць
для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою 2501080 "Фінансова підтримка заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області" (далі - бюджетні кошти).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

інфраструктурний соціальний об’єкт - заклад освіти, культури, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку;

замовник проекту - районна держадміністрація, виконавчий орган міської ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади Донецької області, у сфері управління (в управлінні) яких перебуває інфраструктурний соціальний об’єкт Донецької області, що потребує відновлення або модернізації.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

4. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є районні держадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад Донецької області, а в разі їх відсутності - відповідні військово-цивільні адміністрації (далі - розпорядники).

5. Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти розпорядникам для здійснення ними заходів з реалізації проектів створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області, що обрані за результатами конкурсного відбору, зокрема на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інфраструктурних соціальних об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності, та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (далі - проект).

6. У конкурсному відборі беруть участь проекти, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 70, ст. 1966), Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. N 1071 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 6, ст. 248).

7. Конкурсний відбір проектів здійснюється конкурсною комісією, утвореною Мінсоцполітики.

Положення про конкурсну комісію та її персональний склад затверджуються Мінсоцполітики.

До складу конкурсної комісії можуть бути включені посадові особи центральних і місцевих органів виконавчої влади (за згодою їх керівників), а також за згодою народні депутати України, представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових та інших установ.

Членство у конкурсній комісії не повинне створювати конфлікту інтересів, який може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо оцінки та конкурсного відбору проектів.

Інформація про персональний склад комісії та положення про неї розміщуються на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

8. Мінсоцполітики та Донецька облдержадміністрація розміщують на власних офіційних веб-сайтах оголошення про проведення конкурсного відбору проектів не пізніше ніж за один місяць до дати його проведення.

В оголошенні зазначається строк, протягом якого приймаються проекти для участі в конкурсі, який становить не більше одного місяця з дати публікації оголошення.

Конкурсна комісія здійснює відбір проектів протягом одного місяця з дати закінчення строку подання проектів.

У разі наявності залишку нерозподілених бюджетних коштів Мінсоцполітики проводить наступні конкурси відповідно до умов цього Порядку.

9. Для участі в конкурсі замовник проекту подає Мінсоцполітики у строк, визначений в оголошенні про проведення конкурсу, в електронній і паперовій формі такі документи:

1) заяву про участь у конкурсному відборі проектів, яка повинна містити відомості про замовника проекту (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, електронну адресу, номер телефону відповідальної особи, ім’я, прізвище, посаду керівника);

2) інформацію про відсутність обставин, зазначених у пункті 11 цього Порядку;

3) проект, оформлений згідно з додатком.

Документи, які подаються для участі в конкурсі, підписуються керівником замовника проекту і скріплюються його печаткою (за наявності).

Замовник проекту відповідає за достовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в конкурсі.

10. У разі подання замовником проекту документів, визначених у пункті 9 цього Порядку, не в повному обсязі або оформлених у неналежний спосіб Мінсоцполітики протягом десяти робочих днів з дати їх отримання надсилає замовникові проекту письмове повідомлення про виявлені недоліки та повертає такі документи. У разі усунення недоліків, що стали підставою для повернення документів, замовник проекту має право повторно подати їх не пізніше завершення строку подання проектів.

11. До участі в конкурсі не допускається проект, замовник якого подав недостовірну інформацію.

12. Описи проектів розміщуються на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики та Донецької облдержадміністрації не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати засідання конкурсної комісії.

13. Для розгляду проектів, поданих на конкурс, голова конкурсної комісії або особа, яка його заміщує, визначає дату, час і місце проведення засідання не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.

Засідання конкурсної комісії проводяться в міру надходження проектів, що подаються на участь у конкурсі.

Засідання конкурсної комісії веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Конкурсна комісія на засіданні розглядає подані проекти та оцінює їх за бальною системою відповідно до критеріїв, затверджених Мінсоцполітики.

14. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні за умови присутності не менш як двох третин її складу.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні комісії під час прийняття рішення є вирішальним.

15. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол, в якому зазначаються перелік проектів - переможців конкурсного відбору та оціночна вартість проекту, що підписується головуючим на засіданні та членами комісії, які брали участь у засіданні.

Член конкурсної комісії, який не згоден з рішенням конкурсної комісії, має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу.

Рішення (протокол) конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу надсилається протягом трьох робочих днів з дати його підписання Мінсоцполітики. На підставі рішення (протоколу) виділяються кошти з державного бюджету на реалізацію проектів - переможців конкурсу.

Мінсоцполітики та Донецька облдержадміністрація у триденний строк після отримання рішення конкурсної комісії розміщують на власних офіційних веб-сайтах інформацію про результати конкурсу.

16. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., N 97, ст. 3320), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599), та Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674).

17. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, приймаються в експлуатацію та зараховуються на баланс інфраструктурного соціального об’єкта, для якого придбавалися (модернізувалися) такі основні фонди.

Не допускається відчуження інфраструктурних соціальних об’єктів, на які спрямовуватимуться бюджетні кошти.

18. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.

19. Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

20. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

21. Розпорядники подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінсоцполітики та МТОТ звіти про використання бюджетних коштів за визначеною Мінсоцполітики формою в натуральних і вартісних показниках.

22. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Порядку

Вимоги
до проекту створення робочих місць для
відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області,
які реалізовуватимуться за рахунок коштів державного бюджету

Вимоги до проекту створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області... для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".