КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 травня 2018 р. N 389
Київ

Про затвердження Порядку передачі (повернення) функцій з управління
майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками)
у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про
припинення приватизації об’єкта приватизації

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації, що додається.

2. Внести до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405; 2002 р., N 11, ст. 523; 2007 р., N 73, ст. 2716; 2011 р., N 35, ст. 1451; 2016 р., N 68, ст. 2290; 2017 р., N 8, ст. 249), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. N 389

Порядок
передачі (повернення) функцій з управління
майном державних підприємств, функцій з управління пакетами
акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію
або про припинення приватизації об’єкта приватизації

1. Цей Порядок регулює питання передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, інших державних органів, які відповідно до законодавства виконують функції з управління державним майном, державних господарських об’єднань, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності, Національної академії наук, галузевих академій наук, інших державних господарських організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (крім об’єктів, які відповідно до законодавства не підлягають приватизації) (далі - уповноважені органи управління), до сфери управління державних органів приватизації у зв’язку з прийняттям рішення про їх приватизацію, а також повернення об’єктів права державної власності до сфери управління уповноважених органів управління у зв’язку з прийняттям рішення про припинення приватизації об’єкта приватизації.

2. Об’єктами передачі (повернення) згідно з цим Положенням є:

єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів (далі - підприємства);

пакети акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств.

3. Підставою для передачі (повернення) об’єктів, зазначених у пункті 2 цього Положення, є прийняття державними органами приватизації рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації.

4. Передача об’єктів, зазначених у пункті 2 цього Положення, здійснюється за рішеннями уповноважених органів управління та державних органів приватизації.

5. Державний орган приватизації у п’ятиденний строк після прийняття рішення про приватизацію об’єкта повідомляє про це відповідному уповноваженому органові управління майном підприємства, пакетом акцій (часткою) та місцевому органові виконавчої влади.

6. Уповноважений орган управління майном підприємства у п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення, зазначеного у пункті 5 цього Положення, приймає рішення про передачу майна підприємства в управління державному органові приватизації та подає державному органові приватизації перелік кандидатур до складу комісії з питань передачі майна підприємства.

Державний орган приватизації у п’ятиденний строк з дня отримання переліку кандидатур затверджує склад комісії з питань передачі майна підприємства і призначає свого представника головою комісії, до складу якої включаються представники уповноваженого органу управління підприємством, підприємства і державного органу приватизації.

Передача майна підприємства здійснюється у місячний строк з дня прийняття рішення про приватизацію шляхом оформлення акта приймання-передачі згідно з додатком 1, який складається комісією з питань передачі майна підприємства на підставі даних акта про результати інвентаризації майна і зобов’язань підприємства на дату прийняття рішення про передачу, затвердженого уповноваженим органом управління підприємством, аудиторського висновку за останній звітний рік та/або результатів внутрішнього аудиту, проведеного уповноваженим органом управління, в попередньому та/або поточному роках, і містить перелік майна, що підлягає приватизації, включно з будівлями, спорудами, обладнанням, інвентарем, сировиною, продукцією, правами вимог, боргами, в тому числі зобов’язаннями підприємства.

Акт приймання-передачі майна підприємства складається у чотирьох примірниках, підписується головою та членами комісії та затверджується державним органом приватизації.

До акта приймання-передачі майна підприємства додаються:

копія статуту (положення) підприємства (у разі наявності);

контракт, укладений з керівником підприємства, та/або рішення уповноваженого органу управління майном підприємства про призначення керівника або виконувача обов’язків керівника підприємства;

правовстановлюючі та/або інші документи на нерухоме майно та земельні ділянки (в разі наявності);

копії балансу на останню звітну дату, звіту про фінансові результати (у разі наявності);

перелік майна, що не підлягає приватизації та передачі державному органові приватизації, в тому числі матеріальні носії секретної інформації, разом з інформацією (у разі наявності) щодо прийнятих та/або запланованих уповноваженим органом управління рішень щодо такого майна.

7. Передача пакета акцій (частки) здійснюється у місячний строк з дня прийняття рішення про приватизацію шляхом оформлення акта приймання-передачі згідно з додатком 2, який затверджується державним органом приватизації.

Акт приймання-передачі пакета акцій (частки) складається у п’ятьох примірниках, підписується уповноваженою особою уповноваженого органу управління, уповноваженою особою державного органу приватизації та затверджується державним органом приватизації.

До акта приймання-передачі пакета акцій (частки) додаються завірені копії:

свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі акціонерного товариства;

глобального сертифіката з відміткою депозитарію про його депонування (для пакетів акцій розміром 100 відсотків);

виписку з рахунка у цінних паперах від депозитарної установи та реквізити депозитарної установи в Національному депозитарії.

8. У разі непередачі уповноваженим органом управління об’єкта до сфери управління державного органу приватизації у місячний строк з дня прийняття рішення про його приватизацію рішення про передачу такого об’єкта приймає Кабінет Міністрів України.

Проект відповідного рішення готується і вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Фондом державного майна за погодженням з уповноваженим органом управління, Мінекономрозвитку, Мінфіном та Мін’юстом у місячний строк після закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту. Уповноважений орган управління, Мінекономрозвитку та Мінфін погоджують проект відповідного рішення у строк, що становить не більш як п’ять робочих днів з дня його надходження.

У разі коли уповноважений орган управління, Мінфін та Мінекономрозвитку в установлений строк не висловили свою позицію щодо проекту відповідного рішення, проект вважається погодженим без зауважень.

9. Рішення про припинення приватизації об’єкта приватизації оформлюється наказом державного органу приватизації про скасування рішення про приватизацію відповідного об’єкта.

У разі скасування державним органом приватизації рішення про приватизацію об’єкта приватизації державний орган приватизації у тижневий строк повідомляє про це місцевий орган виконавчої влади та уповноважений орган управління, який до прийняття рішення про приватизацію виконував функції з управління підприємством, пакетом акцій (часткою).

Уповноважений орган управління, який до прийняття рішення про приватизацію виконував функції з управління майном підприємства, пакетом акцій (часткою), у тижневий строк з дня отримання зазначеного повідомлення приймає рішення про прийняття майна підприємства, пакета акцій (частки) до сфери свого управління.

Уповноважений орган управління майном підприємства утворює комісію з питань передачі майна підприємства і призначає голову комісії.

Державний орган приватизації подає кандидатуру до складу комісії з питань передачі майна підприємства.

10. Передача об’єкта здійснюється у місячний строк з дня скасування рішення про приватизацію, оформлюється актами приймання-передачі об’єкта згідно з додатками 1 та/або 2, що затверджуються відповідним уповноваженим органом управління.

До акта приймання-передачі зазначених об’єктів додаються документи, визначені абзацами п’ятим-десятим пункту 6 та абзацами третім-шостим пункту 7 цього Положення.

11. У разі неприйняття уповноваженим органом управління рішення та функцій з управління об’єкта до сфери свого управління у місячний строк з дня прийняття рішення про скасування його приватизації рішення про передачу такого об’єкта приймає Кабінет Міністрів України.

Проект відповідного рішення готується і вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Фондом державного майна за погодженням з уповноваженим органом управління, Мінекономрозвитку, Мінфіном та Мін’юстом у місячний строк після закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту. Уповноважений орган управління, Мінекономрозвитку та Мінфін погоджують проект відповідного рішення у строк, що становить не більш як п’ять робочих днів з дня його надходження.

У разі коли уповноважений орган управління, Мінфін та Мінекономрозвитку в установлений строк не висловили свою позицію щодо проекту відповідного рішення, проект вважається погодженим без зауважень.

Кабінет Міністрів України за поданням Мінекономрозвитку може визначити інший уповноважений орган управління об’єктом передачі у зв’язку із скасуванням рішення про приватизацію.

Додаток 1
до Порядку

Акт
приймання-передачі єдиного майнового комплексу
підприємства, його структурного підрозділу

Акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 2
до Порядку

Акт
приймання-передачі пакета акцій (часток),
що належать державі у статутному капіталі
господарського товариства

Акт приймання-передачі пакета акцій (часток), що належать державі у статутному капіталі господарського товариства (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. N 389

Зміни,
що вносяться до Положення про порядок передачі
об’єктів права державної власності

1. У підпункті 2:

1) в абзаці першому підпункту "а" слова ", крім об’єктів, визначених підпунктом "д" цього пункту" виключити;

2) підпункт "д" виключити.

2. Підпункт "г" пункту 4 виключити.

3. В абзаці першому пункту 7 слова і цифру "(крім випадків передачі майна, зазначеного в підпункті "д" пункту 2 цього Положення)" виключити.

4. Пункти 12 і 13 виключити.