ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.03.2018 N 458

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2018 р. за N 471/31923

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору
радників у процесі приватизації об’єктів державної власності

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" та згідно з пунктом 11 Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року N 878, з метою впорядкування роботи конкурсної комісії з відбору радників у процесі приватизації об’єктів великої приватизації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 06 лютого 2017 року N 176 "Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за N 272/30140.

3. Управлінню конкурентного продажу та біржової діяльності Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду В. Трубаров\

Затверджено
Наказ Фонду державного майна України
29.03.2018 N 458

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2018 р. за N 471/31923

Положення
про конкурсну комісію з відбору радників у процесі
приватизації об’єктів державної власності

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок роботи конкурсної комісії з відбору радників у процесі приватизації об’єктів великої приватизації для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу таких об’єктів (далі - конкурсна комісія).

2. Метою цього Положення є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і проведенні конкурсів з відбору радників відповідно до Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року N 878 (далі - Порядок залучення радників у процесі приватизації).

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Порядку залучення радників у процесі приватизації.

II. Склад та порядок створення конкурсної комісії

1. Конкурсна комісія створюється у кількості 5 осіб. До складу конкурсної комісії входять три представники Фонду державного майна України (далі - Фонд) та по одному представнику від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України.

2. Фонд направляє до Мінекономрозвитку та Мінфіну письмові запити щодо надання кандидатур до складу конкурсної комісії.

3. У десятиденний строк з дати одержання запиту Фонду Мінфін та Мінекономрозвитку направляють до Фонду відомості про кандидатури до складу конкурсної комісії (прізвища, імена та по батькові, посади, контактні телефони, факси, електронні адреси).

4. Склад конкурсної комісії, кандидатури голови комісії, заступника голови та відповідального секретаря затверджуються наказом Фонду.

Голова комісії та відповідальний секретар призначаються із числа працівників Фонду.

5. До роботи конкурсної комісії Фонд може залучати представників інших центральних органів виконавчої влади, представників підприємства, консультантів, фахівців та експертів з правом дорадчого голосу.

6. На час роботи в конкурсній комісії за її членами зберігаються місце роботи (посада) та середній заробіток згідно із законодавством України.

III. Завдання та функції конкурсної комісії

1. Основними завданнями конкурсної комісії є:

визначення максимальних строків для підготовки радником об’єкта приватизації до продажу;

визначення додаткових завдань раднику з урахуванням особливостей об’єкта приватизації, крім завдань, що визначені пунктом 4 Порядку залучення радників у процесі приватизації;

проведення конкурсу з відбору радника та визначення його переможця;

розгляд документів та матеріалів з відбору радника міжнародною організацією та прийняття рішення щодо схвалення чи відхилення кандидатури, яку міжнародна організація запропонувала обрати радником.

2. Основними функціями конкурсної комісії є:

затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

затвердження проекту договору про надання послуг радника;

розгляд наданої претендентами конкурсної документації;

визнання претендентів учасниками конкурсу за результатами розгляду підтвердних документів;

проведення експертної оцінки конкурсних пропозицій учасників відповідно до критеріїв, визначених пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації, з урахуванням поданої учасником конкурсу інформації та публічної інформації;

розгляд документів та матеріалів з відбору радників міжнародною організацією;

перевірка дотримання принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності, прозорості при здійсненні відбору радників міжнародною організацією;

перевірка відповідності особи, яку міжнародна організація запропонувала обрати радником, критеріям, за якими здійснюється конкурсний відбір радників;

визначення переможця конкурсного відбору;

ведення протоколів усіх засідань комісії та подання їх до Фонду;

прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся.

3. Члени конкурсної комісії не мають права:

вести поза межами засідань комісії переговори з учасниками конкурсу;

мати майнові та немайнові стосунки з учасниками конкурсу.

4. Усі члени конкурсної комісії повинні дотримуватися законодавства України, цього Положення та не розголошувати інформації про учасників, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до затвердження переможця).

5. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка має особисту або ділову заінтересованість щодо результатів конкурсу та визначення переможця.

IV. Порядок роботи комісії

1. Конкурсна комісія розпочинає роботу з дати затвердження наказу про її утворення.

2. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії:

ініціює засідання конкурсної комісії;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

дає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд конкурсної комісії;

забезпечує після проведення конкурсу передачу Фонду документації щодо його проведення;

представляє конкурсну комісію у відносинах з установами та організаціями.

За відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник голови конкурсної комісії.

3. Відповідальний секретар конкурсної комісії:

забезпечує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією;

забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;

за дорученням голови конкурсної комісії забезпечує відправлення повідомлень (поштою, зокрема електронною, телефоном, телефаксом) усім членам конкурсної комісії про її засідання не пізніше ніж за три робочі дні до дати його проведення;

реєструє членів конкурсної комісії, присутніх на її засіданні, а також інших осіб, що беруть участь у її роботі;

забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.

4. Робота конкурсної комісії здійснюється у формі засідань, місце проведення яких визначає її голова.

5. Усі рішення конкурсної комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до відповідного протоколу.

6. Засідання конкурсної комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

7. Члени конкурсної комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

8. За результатами засідань конкурсної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні. Оригінали протоколів передаються Фонду для врахування та вжиття заходів відповідно до Порядку залучення радників у процесі приватизації.

9. Члени конкурсної комісії зобов’язані брати участь у діяльності конкурсної комісії, виконувати розпорядження і доручення голови конкурсної комісії.

10. Конкурсна комісія має право заслуховувати на засіданнях пояснення учасників щодо їх конкурсних пропозицій, а також роз’яснення фахівців та експертів, залучених до роботи конкурсної комісії.

11. Якщо член конкурсної комісії, який представляє Мінфін чи Мінекономрозвитку, не бере участі у двох засіданнях поспіль, Фонд може звернутись до Мінекономрозвитку чи Мінфіну з проханням надати іншу кандидатуру до складу конкурсної комісії. Після надходження відповідних пропозицій Мінекономрозвитку чи Мінфіну Фонд своїм наказом вносить зміни до складу конкурсної комісії. Мінфін та Мінекономрозвитку можуть за власною ініціативою у разі необхідності змінити кандидатуру свого представника у складі конкурсної комісії. Про зміну свого представника Мінфін та Мінекономрозвитку у такому разі мають попередити Фонд письмово не менше ніж за три робочі дні до засідання конкурсної комісії.

12. У разі якщо засідання конкурсної комісії не відбулося з причини відсутності кворуму, воно переноситься на інший день. Конкурсні пропозиції учасниками конкурсу повторно не надаються.

13. Діяльність конкурсної комісії припиняється наказом Фонду.

Директор Департаменту підготовки та продажу об’єктів
приватизації Фонду державного майна України В. Герц