Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ
15.02.2018 N 465

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2018 р. за N 313/31765

Про затвердження Положення
про оренду майна неплатоспроможних банків

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 1 частини п’ятої статті 12, частини п’ятої статті 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про оренду майна неплатоспроможних банків, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рекрут С.В.

Директор-розпорядник К.М. Ворушилін

Затверджено
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
15.02.2018 N 465

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2018 р. за N 313/31765

Положення
про оренду майна неплатоспроможних банків

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року N 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1581/21893, та інших нормативно-правових актів та встановлює порядок прийняття рішень, вчинення дій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо передавання в оренду майна банку, в якому запроваджено тимчасову адміністрацію або здійснюється процедура ліквідації.

2. Це Положення визначає порядок передавання в оренду майна банку, в якому запроваджено тимчасову адміністрацію або здійснюється процедура ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - неплатоспроможний банк).

Дія цього Положення не розповсюджується на майно неплатоспроможного банку, передане третім особам за договорами управління.

3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в таких значеннях:

запит від потенційного орендаря - електронний запит щодо оренди майна, який оформлено на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), або письмове звернення до неплатоспроможного банку щодо передання майна в оренду із зазначенням основних умов, на яких потенційний орендар має намір орендувати майно;

збір індикативних пропозицій (виставлення об’єкта оренди на експозицію) - розміщення на веб-сайтах Фонду та неплатоспроможного банку стислої інформації, що містить дані про майно, результати фотофіксації поточного стану майна, орієнтовні строки оренди тощо, з метою вивчення попиту потенційних орендарів та надання ними цінових пропозицій щодо об’єкта, який планується передати в оренду. Строк експозиції та прийому пропозицій триває не менше ніж чотирнадцять календарних днів з дня розміщення такої інформації на веб-сайті Фонду. Максимальний строк експозиції не може перевищувати дев’яносто календарних днів;

інше майно - майно, відмінне від нерухомості, майнового комплексу, транспортних засобів, спецтехніки, зокрема спеціалізоване банківське обладнання, обладнання приміщень, меблі, оргтехніка тощо;

майновий комплекс - господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції (проведення робіт або надання послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій комплекс розташовано, інженерними комунікаціями, системою енергопостачання;

малий комітет з управління активами (МКУА) - комітет, створений на базі діючої організаційної структури неплатоспроможного банку, однією з функцій якого є надання необхідної інформації щодо активів (майна) такого банку для прийняття рішень про умови передання їх в оренду;

нерухоме майно (нерухомість) - земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці та невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення;

первісна вартість майна - вартість, що складається із суми витрат, пов’язаних із виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією та іншим удосконаленням основних засобів. Первісна вартість основних засобів зменшується у зв’язку з частковою ліквідацією об’єкта основних засобів;

подібне майно - майно, що за своїми характеристиками та/або властивостями подібне до об’єкта оцінки і має таку саму інвестиційну привабливість;

потенційний орендар - юридична особа, фізична особа - підприємець або фізична особа, яка має намір отримати в строкове платне користування майно неплатоспроможного банку. Контрагент може розглядатися як потенційний орендар у разі відсутності інформації щодо наявності в нього або пов’язаних із ним осіб простроченої кредитної заборгованості та/або невиконання договірних відносин з оренди або інших послуг, наданих такому контрагенту неплатоспроможним банком;

розкриття інформації щодо оренди - надання інформації потенційним орендарям щодо майна неплатоспроможних банків шляхом оприлюднення стислого опису майна на веб-сайтах Фонду та неплатоспроможних банків;

розрахункова орендна плата - розмір орендної плати, розрахунок якої здійснюється неплатоспроможним банком у визначеному цим Положенням порядку і подається до Фонду за підписом уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію;

спеціалізована техніка (далі - спецтехніка) - техніка (машини, механізми та обладнання) для виконання спеціальних робочих функцій, використання у виробничому процесі (будівельна та будівельно-дорожня техніка, вантажна техніка, збиральна техніка, сільгосптехніка, техніка для лісопромислового комплексу, навісне та виробниче обладнання, устаткування тощо);

транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів (автомобілі (легкові та вантажні, у тому числі спеціалізовані транспортні засоби), автобуси, мотоцикли усіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи, мотоколяски, мопеди та інші прирівняні до них механічні транспортні засоби);

уповноважений структурний підрозділ Фонду - структурний підрозділ Фонду, до повноважень якого належить управління активами неплатоспроможних банків.

Інші терміни вживаються у значеннях, встановлених законодавством України.

II. Розкриття інформації про майно неплатоспроможного банку

1. Уповноважена особа Фонду щомісяця розміщує на веб-сайті неплатоспроможного банку та надає до Фонду в електронному вигляді інформацію щодо переліку та характеристик майна (крім іншого майна), що надається або може бути передано в оренду, із зазначенням такого статусу.

2. Потенційний орендар має право подати запит щодо оренди майна шляхом оформлення електронного запиту на офіційному веб-сайті Фонду, який не пізніше п’яти робочих днів направляється уповноваженим структурним підрозділом або автоматично засобами електронного зв’язку уповноваженій особі Фонду, або шляхом надання письмового звернення до неплатоспроможного банку із зазначенням основних умов, на яких потенційний орендар має намір орендувати майно.

3. За потреби здійснити збір індикативних пропозицій неплатоспроможний банк протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту від потенційного орендаря або запиту Фонду, направленого засобами електронного зв’язку, готує та направляє засобами електронного зв’язку до уповноваженого структурного підрозділу Фонду презентаційні матеріали, що повинні містити опис об’єкта оренди із зазначенням його основних характеристик та матеріали фотофіксації поточного стану об’єкта оренди, а також розміщує їх на своєму веб-сайті.

4. Неплатоспроможний банк приймає від потенційних орендарів запити щодо оренди майна з ціновими пропозиціями, реєструє їх у реєстрі заяв потенційних орендарів (додаток 1) та протягом трьох робочих днів з дати закінчення збору індикативних пропозицій подає їх до Фонду разом з відповідною пропозицією щодо оренди майна за найвищою ціною.

5. Мінімальна кількість отриманих від потенційних орендарів цінових пропозицій для визначення розміру орендної плати не встановлюється. У разі отримання від потенційних орендарів двох (або більше) однакових цінових пропозицій до розгляду приймається пропозиція, яка надійшла першою з них.

6. У разі якщо під час збору індикативних пропозицій від потенційних орендарів не надійшло жодної пропозиції або цінова пропозиція, яка надійшла, є меншою ніж запропонована ціна, зазначена в пропозиції неплатоспроможного банку, неплатоспроможний банк з метою мінімізації витрат на утримання власного майна та отримання доходу виносить на розгляд Фонду пропозицію щодо оренди майна, яка була надана до здійснення збору індикативних пропозицій, за умови надання реєстру заяв потенційних орендарів (у разі відсутності будь-яких пропозицій щодо оренди майна - із зазначенням такого факту).

7. Під час збору індикативних пропозицій неплатоспроможний банк забезпечує доступ потенційних орендарів до майна, щодо якого виявлено намір орендувати, згідно із графіком роботи неплатоспроможного банку.

ІІІ. Порядок формування пропозиції щодо
оренди майна неплатоспроможних банків

1. Неплатоспроможний банк з метою мінімізації витрат на утримання майна до його реалізації у встановленому законодавством порядку, збереження майна, отримання доходу може ініціювати питання про передання майна в оренду шляхом направлення пропозиції щодо оренди майна до Фонду у встановленому цим Положенням порядку.

2. Пропозиція щодо оренди майна складається з листа-звернення (додаток 2 або додаток 3) та копії рішення МКУА про погодження істотних умов оренди. Уповноважена особа Фонду направляє пропозицію щодо оренди майна до Фонду для винесення питання на розгляд Фонду.

3. У разі потреби отримання додаткової інформації в процесі опрацювання наданої пропозиції щодо оренди майна уповноважений структурний підрозділ Фонду направляє засобами електронного зв’язку запити до неплатоспроможного банку про уточнення наданої пропозиції. Неплатоспроможний банк повинен протягом п’яти календарних днів надати до Фонду додаткову інформацію.

ІV. Порядок та погодження передання
майна неплатоспроможного банку в оренду

1. Рішення про передання в оренду нерухомого майна, майнових комплексів, спецтехніки (крім передання в оренду майна, визначеного пунктом 2 цього розділу), затверджує Фонд.

2. Рішення про передання в оренду іншого майна приймає уповноважена особа Фонду на підставі рішення МКУА без додаткового затвердження Фондом за умови дотримання вимог цього Положення.

3. Транспортні засоби можуть передаватися в оренду виключно неплатоспроможним банкам, за винятком випадків, коли майно не може бути продано або оренда транспортного засобу зменшить ризик його втрати чи знецінення.

4. Структурний підрозділ Фонду, до компетенції якого належить проведення оцінки вартості активів неплатоспроможних банків, на відповідний запит надає уповноваженому структурному підрозділу Фонду обґрунтовані висновки про доцільність прийняття умов пропозиції неплатоспроможного банку щодо оренди майна.

5. Протягом тридцяти календарних днів після отримання повного пакета документів (у тому числі відповідей на запити щодо отримання додаткової інформації) уповноважений структурний підрозділ Фонду та структурний підрозділ Фонду, до компетенції якого належить проведення оцінки вартості активів неплатоспроможних банків, виносять на розгляд Фонду пропозицію про доцільність прийняття умов пропозиції неплатоспроможного банку щодо оренди майна.

6. Договори оренди укладаються не пізніше шістдесяти календарних днів з дня затвердження Фондом умов оренди.

V. Умови передання в оренду майна
неплатоспроможних банків

1. Під час розгляду пропозицій щодо оренди нерухомого майна, площа якого не перевищує 50 кв. м, мінімальна розрахункова орендна плата визначається як середнє арифметичне пропозицій орендної плати за користування подібним майном, опублікованих у засобах масової інформації (у тому числі в мережі Інтернет), без врахування максимальної та мінімальної цінових пропозицій; кількість аналогів не повинна бути менша ніж три.

Орендна плата може бути запропонована в розмірі, що відрізняється від розрахункової орендної плати не більше ніж на 30% в бік зменшення.

2. Під час розгляду пропозицій щодо оренди нерухомого майна, площа якого перевищує 50 кв. м, розрахункова орендна плата визначається в порядку, зазначеному в пункті 1 цього розділу; максимальне відхилення можливої орендної плати від розрахункової за такими об’єктами не встановлюється за умови, що таке відхилення обґрунтоване неплатоспроможним банком та/або запропонована орендна плата не є меншою за найбільшу цінову пропозицію, отриману за результатами збору індикативних пропозицій.

3. Під час розгляду пропозицій щодо оренди спецтехніки, майнових комплексів та іншого майна розрахункова щомісячна орендна плата за користування об’єктом оренди визначається за такою формулою:

Формула для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

4. Значення коефіцієнта дохідності встановлюється на рівні не менше:

1,2 - для спецтехніки та майнових комплексів;

1,3 - для основних засобів, рухомого та іншого майна.

5. Для майнових комплексів допускається відхилення орендної плати від розрахункової за умови, що таке відхилення обґрунтоване неплатоспроможним банком, а об’єкт розміщувався на офіційному веб-сайті Фонду для збору індикативних пропозицій і запропонована орендна плата не менша за найбільшу цінову пропозицію, отриману за результатами збору індикативних пропозицій.

6. Орендна плата за об’єкт оренди (крім іншого майна) підлягає щомісячній індексації з урахуванням індексу споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції), а розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом її коригування на індекс інфляції за попередній місяць (якщо значення індексу інфляції менше 100% до розрахунку розміру орендної плати за відповідний місяць, застосовується індекс інфляції в розмірі 100%).

7. Обов’язковою умовою передання нерухомого майна неплатоспроможного банку в оренду є компенсація/сплата орендарем усіх витрат на утримання об’єкта оренди окремо від орендної плати. Компенсацію витрат на оплату комунальних послуг, використання водопостачання, теплопостачання, електроенергії, охорони та інших експлуатаційних послуг орендар здійснює на рахунок орендодавця згідно з виставленими рахунками на відшкодування вищезазначених витрат або сплачує самостійно на підставі прямих договорів.

8. Орендар зобов’язаний не пізніше тридцяти днів з дня укладення договору оренди застрахувати майно на користь неплатоспроможного банку на суму не менше ніж остання оціночна вартість майна (або первісна вартість майна у разі відсутності оцінки). Договір страхування має покривати ризики знищення, пошкодження об’єкта оренди або його втрати, у тому числі внаслідок протиправних дій третіх осіб. Орендар повинен забезпечити безперервну дію договору страхування, щоб майно було застраховане протягом усього строку дії договору оренди.

9. Факт страхування об’єкта оренди підтверджується наданням орендодавцю належним чином завіреної копії договору страхування (страхового полісу) та документа, що підтверджує сплату страхового платежу. Такі документи мають бути надані неплатоспроможному банку не пізніше десяти робочих днів з дня укладення договору оренди або договору про внесення змін до договору оренди.

10. Неукладення орендарем договору страхування об’єкта оренди, несплата страхового платежу та/або ненадання неплатоспроможному банку документів, що підтверджують факт страхування, є підставою для припинення договору оренди.

11. Строк оренди майна неплатоспроможного банку не повинен перевищувати граничного строку ліквідації неплатоспроможного банку. Мінімальний строк дії договору оренди повинен складати не менше тридцяти календарних днів.

VI. Порядок внесення змін до договорів оренди

1. Пропозиція про зміну умов оренди майна складається з листа-звернення щодо внесення змін до договору оренди (додатки 4, 5) та копії рішення МКУА щодо внесення змін до договору оренди.

2. Уповноважена особа Фонду протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви від орендаря про зміну умов договору оренди направляє пропозицію щодо змін умов оренди майна до Фонду.

3. Рішення про внесення змін до договорів оренди нерухомого майна, майнових комплексів, спецтехніки (крім передання в оренду майна, визначеного пунктом 2 розділу ІV цього Положення) приймає Фонд.

4. Рішення про внесення змін до договорів оренди іншого майна та договорів оренди майна, переданого в оренду іншим неплатоспроможним банкам, приймають уповноважені особи Фонду на підставі рішень МКУА без додаткового погодження з Фондом за умови дотримання вимог цього Положення.

Начальник відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Н.О. Лапаєва

Додаток 1
до Положення про оренду майна
неплатоспроможних банків
(пункт 4 розділу ІІ)

Реєстр
заяв потенційних орендарів на

________________________________________________________________
(назва об’єкта оренди)

________________________________________________________________
(найменування банку)

N з/п  Найменування (П.І.Б.) потенційного орендаря, код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків)*  Дата запиту від потенційного орендаря  Контактні дані потенційного орендаря (місцезнаходження/ місце проживання, телефон)  Характеристики об'єкта оренди (загальна площа, поверх, призначення)  Цінова пропозиція орендної плати, грн/міс 
         
       
       
…         

__________

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на тимчасову адміністрацію/ліквідацію
ПАТ/АТ "_________________________"
 


______________________
(П.І.Б.)
 

Додаток 2
до Положення про оренду
майна неплатоспроможних банків
(пункт 2 розділу ІІІ)

Лист-звернення
щодо передання в оренду

Лист-звернення щодо передання в оренду (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Додаток 3
до Положення про оренду
майна неплатоспроможних банків
(пункт 2 розділу ІІІ)

Лист-звернення
щодо передачі в оренду майна

Лист-звернення щодо передачі в оренду майна (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Додаток 4
до Положення про оренду
майна неплатоспроможних банків
(пункт 1 розділу VІ)

Лист-звернення
щодо внесення змін до договору оренди (нерухомості)

Лист-звернення щодо внесення змін до договору оренди (нерухомості) (Додаток 4) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Додаток 5
до Положення про оренду
майна неплатоспроможних банків
(пункт 1 розділу VІ)

Лист-звернення
щодо внесення змін до договору оренди майна

Лист-звернення щодо внесення змін до договору оренди майна (Додаток 5) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".