Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 травня 2011 р. N 615
Київ

Про затвердження Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 751 від 04.07.20
11
N 307 від 25.01.20
12
N 991 від 17.10.20
12
N 24 від 09.01.20
13
N 42 від 28.01.20
15
N 1173 від 16.12.20
15
N 76 від 11.02.20
16
N 277 від 06.04.20
16
N 775 від 02.11.20
16
N 1063 від 30.11.20
16
N 518 від 21.06.20
17
N 519 від 04.07.20
17)

Відповідно до частини другої статті 16 Кодексу України про надра та частини першої статті 14 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

(Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2011 р. N 615

Порядок
надання спеціальних дозволів
на користування надрами

(У тексті Порядку, крім абзацу дев’ятого пункту 10,
абзацу другого пункту 11, абзацу чотирнадцятого пункту 23
і абзацу першого пункту 26, слово "Держгеонадра" в
усіх відмінках замінено словами "орган з питань
надання дозволу" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 991 від 17.10.2012)

1. Цей Порядок регулює питання надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначає процедуру продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін.

Дія цього Порядку поширюється на всі види користування надрами.

Користувачами надр можуть бути особи, визначені статтею 13 Кодексу України про надра (далі - надрокористувачі).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 від 16.12.2015)

2. Дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку, Держгеонадрами, крім корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, дозволи на видобування яких надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим згідно із цим Порядком.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 991 від 17.10.2012)

3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

(Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 991 від 17.10.2012)

Одному заявникові може надаватися дозвіл на видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).

У межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з геологічного вивчення та видобування різних за видом корисних копалин за кількома дозволами. При цьому в угоді на користування надрами визначаються просторові межі кожного виду корисної копалини.

Використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, здійснюється надрокористувачами у порядку, встановленому законодавством.

4. Дозвіл на видобування корисних копалин (промислову розробку їх родовищ) надається після проведення експертизи та оцінки розвіданих запасів корисних копалин в установленому порядку чи апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалин ДКЗ за умови подальшого затвердження нею таких запасів.

(Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012; в редакції Постанови КМ N 991 від 17.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки надр.

Видобування не придатних для побутового використання мінералізованих підземних вод для потреб нафтогазової галузі, захоронення супутніх і стічних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мінералізованими водами, що не придатні для господарського і побутового використання, в межах цієї ділянки здійснюються користувачами нафтогазоносних надр без дозволу на спеціальне водокористування.

(Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

5. Дозволи надаються на такі види користування надрами:

геологічне вивчення родовищ корисних копалин;

геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);

виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

(Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

6. Строк дії дозволу обчислюється з дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше.

7. Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більш як на:

три роки - на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення;

(Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

п'ять років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

20 років - на видобування корисних копалин;

30 років - на видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років;

20 років - на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

50 років - на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу;

строк дії відповідної угоди про розподіл продукції - на виконання угод про розподіл продукції.

Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.

8. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі:

1) видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено ДКЗ, та подав документи на отримання спеціального дозволу не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів, а також видобування корисних копалин (для нафтогазоносних надр на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом трьох років, а в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - десяти років з моменту надання дозволу;

(Підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012; в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

2) розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних сховищ, а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у користування;

3) геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення.

(Абзац перший підпункту 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, орган з питань надання дозволу або Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень (далі - орган з питань надання дозволу) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, адреси, за якою надсилаються заяви на отримання дозволу.

(Абзац другий підпункту 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 991 від 17.10.2012)

У разі надходження до органу з питань надання дозволу в установлений строк заяв разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр від кількох претендентів дозвіл надається на умовах аукціону;

4) геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету;

(Підпункт 5 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

6) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу;

(Підпункт 6 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

7) геологічного вивчення та видобування природних лікувальних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і мають лікувальну інфраструктуру;

(Підпункт 8 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

9) будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

10) створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження;

11) експлуатації підземних споруд, пов'язаної із запобіганням підтопленню навколишнього середовища внаслідок закриття шахт;

(Підпункт 12 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

(Підпункт 13 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

(Підпункт 14 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

15) виконання угод про розподіл продукції;

16) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, механізм рекультивації яких встановлено Порядком реалізації пілотного проекту щодо рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Для отримання дозволу без проведення аукціону згідно з підпунктом 16 цього пункту заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, визначеними Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У такому разі рішення про надання дозволу без проведення аукціону або про відмову в наданні такого дозволу з підстав, передбачених цим Порядком, приймається протягом 30 робочих днів після отримання органом з питань надання дозволу погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку, або після настання дати, з якої вважається, що надання дозволу органами, зазначеними в абзацах другому, четвертому пункту 9 цього Порядку, погоджено.

Орган з питань надання дозволу під час надання дозволів без проведення аукціону згідно з підпунктом 16 цього пункту не надсилає запити правоохоронним органам, суб’єктам фінансового моніторингу, органам ДФС.

(Пункт 8 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 1063 від 30.11.2016)

17) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та видобування корисних копалин (з включенням до відповідного розділу спеціального дозволу на користування надрами умови про неможливість вивезення таких корисних копалин за межі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення) у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення державними підприємствами для здійснення обов’язкових заходів у цих зонах відповідно до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

(Пункт 8 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

18) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, визначених у підрозділах "Сировина вогнетривка", "Сировина скляна та фарфоро-фаянсова", "Сировина цементна" розділу "Неметалічні" Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2012 р., N 1, ст. 25), якщо заявник є власником цілісного майнового комплексу, на якому здійснюється виробництво кінцевої (готової) продукції, придатної для використання за призначенням кінцевим споживачем без додаткової промислової обробки (переробки).

Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, орган з питань надання дозволу розміщує не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу в газеті "Урядовий кур’єр" та на власному офіційному веб-сайті із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, адреси, за якою надсилаються заяви на отримання дозволу.

У разі надходження до органу з питань надання дозволу в установлений строк заяв разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр від кількох претендентів дозвіл надається на умовах аукціону.

Інформація про заявників, які подали заявки на отримання дозволу, обов’язково розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу та Мінприроди.

(Пункт 8 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1. Разом із заявою подаються дві копії заяви та доданих до неї документів. У заяві зазначаються назва і місцезнаходження ділянки надр, вид корисних копалин, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті), інформація для здійснення зв’язку із заявником (номер телефону, адреса електронної пошти), а також підстава для надання дозволу згідно з пунктом 8 цього Порядку.

(Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 307 від 25.01.2012, N 991 від 17.10.2012, N 1173 від 16.12.2015; в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 775 від 02.11.2016)

(Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 991 від 17.10.2012)

Заява реєструється організатором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання. Підтвердженням реєстрації є відмітка організатора, що проставляється на копії заяви та повертається заявнику, або відмітка на описі вкладення у цінний лист про прийняття заяви на відправлення поштовим зв’язком.

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Інформація про реєстрацію документів, що надійшли для надання дозволу, протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу.

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Документи, що не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються заявникові. Інформація про повернення документів протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про повернення розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу.

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Дозвіл без проведення аукціону не може бути надано особі, що не виконує програми робіт на ділянках надр, на користування якими їй вже надано дозвіл, або щодо якої виявлені порушення правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення.

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 30 днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб’єктам фінансового моніторингу про розгляд документів заявника для виявлення суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

У разі ненадання правоохоронними органами та суб’єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами розгляду документів заявника не виявлено суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника боргу із сплати податків та загальнообов’язкових платежів станом на останній звітний період.

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період не виявлено.

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Надання дозволів у випадках, передбачених підпунктами 1-14 цього пункту, здійснюється за рішенням органу з питань надання дозволу.

(Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

У випадку, передбаченому підпунктом 15 цього пункту, дозволи надаються за поданням Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.

9. Надання надр у користування, за винятком надання надр на умовах угод про розподіл продукції, погоджується з:

(Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 від 16.12.2015)

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами - на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

(Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - на користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення;

Мінприроди - на всі види користування надрами;

(Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Видача дозволу здійснюється на підставі заяви і документів, зазначених у додатку 1, та погоджується органами, визначеними абзацами другим - четвертим цього пункту.

(Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Дії щодо погодження видачі дозволу вчиняються без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, в межах строку, встановленого для видачі дозволу.

(Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 від 16.12.2015)

Для здійснення погодження орган, який видає дозвіл, не пізніше ніж протягом шести робочих днів з дати реєстрації документів надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах другому - четвертому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

(Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

За результатами розгляду документів, надісланих на погодження, органи, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають органу, який видає дозвіл.

(Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому і третьому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження за результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше ніж через 90 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу) вважається, що надання дозволу ними погоджено.

(Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

У разі ненадання Мінприроди погодження протягом 30-денного строку вважається, що надання дозволу ним погоджено.

(Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 від 16.12.2015; в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Погодження надання надр у користування на виконання угод про розподіл продукції здійснюється у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" і відповідними угодами про розподіл продукції.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому, четвертому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження надання дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу вважається, що надання дозволу ними погоджено.

(Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1063 від 30.11.2016)

10. Невід’ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка оформляється як додаток, та особливі умови надрокористування, що передбачають:

вимоги до ефективності робіт;

сучасні технології видобування та переробки корисних копалин;

порядок видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр;

підстави для припинення діяльності, пов’язаної з використанням ділянки надр.

Дозвіл з угодою про умови користування надрами та додатками до неї підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після їх підписання.

Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються органом з питань надання дозволу та підлягають публікації на його офіційному веб-сайті.

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

11. У разі надання дозволу на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України визначається площа морського дна (ділянки надр) із зазначенням координат, у яких дозволяється провадження діяльності, передбаченої у дозволі.

В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр, що розташована в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України, укладеній між Держгеонадрами і надрокористувачем, можуть установлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги.

12. Дозвіл надається надрокористувачеві, а робочий примірник дозволу разом з відповідними документами зберігається в органі з питань надання дозволу.

У дозволі зазначаються:

реєстраційний номер і дата видачі;

підстави для надання дозволу;

вид користування надрами;

відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її назви, місцезнаходження, координат, площі та у разі потреби обмежень щодо глибини використання;

вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2005 р., N 33, ст. 1991), її запаси на час надання дозволу;

найменування органу, який затвердив (апробував) запаси корисної копалини, дата складення і номер протоколу (для дозволів на видобування корисних копалин);

мета користування надрами (у дозволі як мету користування надрами може бути зазначено виконання інвестиційних проектів);

(Абзац дев'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

джерело фінансування робіт;

особливі умови;

відомості про власника дозволу (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (у дозволі, наданому фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті, зазначається серія та номер паспорта);

(Абзац дванадцятий пункту 12 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

відомості про погодження надання дозволу;

строк дії дозволу.

Форма дозволу наведена у додатках 3 і 4.

(Абзац п'ятнадцятий пункту 12 в редакції Постанови КМ N 991 від 17.10.2012)

13. За надання дозволу без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014).

За надання дозволів без проведення аукціону з метою виконання угод про розподіл продукції справляється збір у розмірі 1 відсотка початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні.

(Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 24 від 09.01.2013)

Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання, продовження строку дії дозволу, а також у разі збільшення запасів корисних копалин під час внесення змін до дозволу - вартість геологічної інформації (відповідно до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220) протягом 45 календарних днів з дати відправлення повідомлення про прийняття рішення про надання дозволу, продовження строку дії або внесення змін до дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин.

(Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 991 від 17.10.2012; в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

У разі несплати в установлений строк збору за надання, продовження строку дії дозволу, а також у разі збільшення запасів корисних копалин під час внесення змін до дозволу - вартості геологічної інформації (у разі її придбання) суб’єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку, про продовження строку дії дозволу, а також про внесення змін до дозволу у разі збільшення запасів корисних копалин, втрачає право на його отримання, а зазначене рішення скасовується. При цьому комісія з питань надрокористування, що утворена органом з надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може продовжити строк сплати збору за умови надання суб’єктом господарювання письмового клопотання про продовження строку сплати збору з обов’язковим зазначенням причини, але не більш як 30 календарних днів.

(Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 991 від 17.10.2012; в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

Придбання геологічної інформації про ділянку надр, яка надається суб'єкту господарювання в користування, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220).

14. У разі виникнення потреби у закінченні геологічного вивчення, геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, та затвердження запасів родовища корисних копалин, продовженні видобування корисних копалин строк дії дозволу продовжується за наявності інформації про відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, за результатами здійснення останнього заходу державного нагляду (контролю).

(Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 307 від 25.01.2012, N 277 від 06.04.2016)

Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення може здійснюватися не більше двох разів, крім дозволів на геологічне вивчення, згідно з якими роботи виконуються виключно за кошти державного бюджету.

(Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення корисних копалин місцевого значення може здійснюватися не більше одного разу.

(Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Строк дії дозволу, наданого відповідно до підпункту 8 пункту 8 цього Порядку, може бути продовжено лише в межах строку дії договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу.

Для продовження строку дії дозволу на видобування корисних копалин надрокористувач подає органу з питань надання дозволу заяву на видобування корисних копалин не пізніше ніж за шість місяців, на геологічне вивчення надр та геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, - за три місяці до закінчення строку його дії. У заяві зазначається причина продовження строку дії дозволу. Надрокористувач, що не подав заяву в установлений строк, втрачає право на продовження строку дії дозволу.

(Абзац пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає ті ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону.

(Абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Органом з питань надання дозволу погоджується продовження строку дії дозволу на всі види користування надрами з Мінприроди у порядку, визначеному пунктом 9 цього Порядку.

(Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб’єктам фінансового моніторингу про розгляд документів заявника для виявлення суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

(Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

У разі ненадання правоохоронними органами та суб’єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами розгляду документів заявника не виявлено суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

(Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника боргу із сплати податків та загальнообов’язкових платежів станом на останній звітний період.

(Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період не виявлено.

(Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Строк продовження дії дозволу не може перевищувати строки, передбачені пунктом 7 цього Порядку.

Продовження дії дозволу, наданого на підставі підпункту 15 пункту 8 цього Порядку, здійснюється на період продовження відповідної угоди про розподіл продукції в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та відповідною угодою про розподіл продукції.

Рішення про продовження строку дії дозволу приймається органом з питань надання дозволу протягом 45 днів після надходження документів у повному обсязі.

(Абзац чотирнадцятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Збір за продовження строку дії дозволу справляється у розмірі, визначеному згідно з додатком 2.

15. Надрокористувачеві відмовляється у продовженні строку дії дозволу у разі:

невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 14 цього Порядку;

наявності інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні;

(Абзац восьмий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ N 518 від 21.06.2017)

відмови Мінприроди у погодженні продовження строку дії дозволу.

(Абзац десятий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ N 519 від 04.07.2017)

Надрокористувачеві відмовляється у внесенні змін до дозволу у разі:

невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 17 цього Порядку.

(Абзац сімнадцятий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ N 519 від 04.07.2017)

У разі наявності у заявника заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин орган з питань надання дозволу відмовляє у продовженні строку дії дозволу, крім встановленого абзацом дев’ятнадцятим цього пункту випадку. З метою перевірки наявності такої заборгованості орган з питань надання дозволу надсилає відповідний запит органам ДФС, які протягом 15 днів зобов’язані подати відповідну інформацію.

(Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 519 від 04.07.2017)

У разі коли за обґрунтованою інформацією, отриманою органом з питань надання дозволу від Міненерговугілля, щодо відсутності технологічної можливості постачання природного газу побутовим споживачам населеного пункту магістральними газопроводами України з родовищ інших газовидобувних компаній, строк дії дозволу продовжується не більш як на один рік для сплати заборгованості із сплати рентної плати без права повторного продовження строку дії дозволу на цих підставах. Обсяг видобування, необхідний для такого постачання природного газу, визначається у програмі робіт до угоди про умови користування надрами на підставі інформації Міненерговугілля. В угоді про умови користування надрами установлюються додаткові вимоги, зокрема, щодо подання щокварталу звітності стосовно обсягів постачання природного газу побутовим споживачам населеного пункту. Орган з питань надання дозволу подає відповідну інформацію Міненерговугіллю з метою проведення моніторингу достовірності наданої інформації.

(Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 519 від 04.07.2017)

(Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

16. Переоформлення дозволу здійснюється:

1) у випадках та в порядку, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

2) у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства;

3) у зв’язку з правонаступництвом юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації шляхом перетворення.

У разі переоформлення дозволу відповідно до підпункту 1 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою);

копія рішення власника або уповноваженого ним органу про зміну найменування або місцезнаходження юридичної особи, копії документів, що підтверджують зміну прізвища, імені та по батькові, місця проживання фізичної особи - підприємця.

У разі переоформлення дозволу відповідно до підпункту 2 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою);

пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом, скріплюється печаткою (у разі її наявності) та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу;

засвідчена копія договору оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства.

У разі переоформлення дозволу відповідно до підпункту 3 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою);

пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом, скріплюється печаткою (у разі її наявності) та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу;

копія рішення власника або уповноваженого ним органу про реорганізацію юридичної особи (надрокористувача) шляхом перетворення;

оригінал або засвідчена копія передавального акта, складеного відповідно до вимог законодавства.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення дозволу.

(Пункт 16 в редакції Постанов КМ N 307 від 25.01.2012, N 775 від 02.11.2016)

17. Внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих надрокористувачем (або правонаступником - у випадку, передбаченому підпунктом 8 цього пункту) документів у разі:

(Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

(Підпункт 1 пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

2) зміни особливих умов та інших умов, визначених у дозволі;

3) зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних контролюючих органів;

4) виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 865 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 55) (при цьому у разі, коли було виявлено і затверджено запаси корисної копалини загальнодержавного значення, внесення змін до дозволу здійснюється після отримання погодження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської ради);

(Підпункт 4 пункту 17 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

(Підпункт 5 пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

6) виявлення надрокористувачем протягом трьох років після отримання дозволу описок, очевидних помилок;

(Підпункт 6 пункту 17 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

7) утворення шляхом виділу з юридичної особи надрокористувача (крім суб’єкта господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого не менш як 50 відсотків належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків) юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр за таких умов: частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи становитиме не менш як 50 відсотків; відсутність в надрокористувача на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів (крім відстроченого (розстроченого) та реструктуризованого податкового боргу в порядку, визначеному Податковим кодексом України); наявність інформації про відсутність порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), який було проведено не пізніше ніж за 6 місяців до дати подання заяви про внесення змін до дозволу;

(Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

8) утворення господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі, у результаті реорганізації шляхом злиття.

(Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

Для внесення змін до дозволу заявник подає заяву, в якій зазначаються номер та дата дозволу, разом з:

(Абзац пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 307 від 25.01.2012)

(Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

(Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

(Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

копією паспорта та реєстраційним номером облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті, подають лише копію паспорта із серією, номером та відміткою);

(Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

інформацією (у формі довідки, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та скріплюється печаткою) про виконання особливих умов дозволу, до якого планується внести зміни, та програми робіт, виконання якої передбачено угодою про умови користування надрами;

пояснювальною запискою, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом, скріплюється печаткою та містить обґрунтування необхідності внесення змін до дозволу;

(Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

(Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 307 від 25.01.2012)

У випадках, передбачених підпунктом 4 цього пункту, до зазначених документів заявник додає копію нового протоколу ДКЗ про затвердження кількості запасів та план підрахунку запасів відповідно до нього.

(Абзаци пункту 17 замінено абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

У випадках, передбачених підпунктами 7 і 8 цього пункту, до зазначених документів заявник додає:

(Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

засвідчені копії установчих документів;

(Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

лист-згоду надрокористувача на внесення змін до дозволу (у разі внесення змін до дозволу згідно з підпунктом 7 цього пункту);

(Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

позитивний висновок державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів;

(Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

позитивний висновок державної екологічної експертизи щодо діяльності, визначеної в дозволі (крім випадку, коли дозвіл видано на вид користування надрами, визначений абзацами другим та/або третім пункту 5 цього Порядку).

(Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

Внесення змін до дозволу згідно з підпунктом 7 цього пункту погоджується з Мінприроди у порядку, встановленому пунктом 9 цього Порядку.

(Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 518 від 21.06.2017)

Внесення змін до угоди про умови користування надрами здійснюється органом з питань надання дозволу без внесення змін до дозволу за наявності інформації органів державного геологічного контролю про відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр.

18. Орган з питань надання дозволу надає протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення дозволу (внесення змін до нього) та документів, що додаються до неї, заявникові дозвіл на новому бланку з урахуванням відповідних змін або вмотивовану відмову.

Переоформлення дозволу або внесення змін до нього здійснюється без зміни номера, дати реєстрації, строку його дії та умов користування надрами і є обов'язковою підставою для внесення змін до угоди про умови користування надрами.

У разі зміни особливих умов, визначених у дозволі, до нього вносяться зміни з урахуванням змін умов користування надрами.

Під час отримання переоформленого дозволу або дозволу із внесеними до нього змінами надрокористувач повертає органу з питань надання дозволу оригінал виданого раніше дозволу.

Інформація про надходження заяви про переоформлення дозволу або про внесення змін до нього та про результат розгляду заяви розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом трьох робочих днів з моменту переоформлення або внесення змін.

(Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

19. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу є:

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 8 цього Порядку;

наявність інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні;

(Абзац шостий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ N 518 від 21.06.2017)

відмова органів, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 9 цього Порядку, у погодженні надання надр у користування.

(Абзац восьмий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ N 519 від 04.07.2017)

Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку є:

(Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1063 від 30.11.2016)

подання заявником документів, визначених Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України, не в повному обсязі;

(Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1063 від 30.11.2016)

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам Порядку реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

(Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1063 від 30.11.2016)

наявність дозволів на користування ділянками надр, які перетинаються з ділянками надр, щодо яких подано до органу з питань надання дозволу заяву відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку;

(Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1063 від 30.11.2016)

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

(Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1063 від 30.11.2016)

відмова органів, зазначених в абзацах другому, четвертому пункту 9 цього Порядку, у погодженні надання дозволу.

(Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1063 від 30.11.2016)

Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні дозволу є:

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 16 цього Порядку;

(Абзац дев'ятнадцятий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ N 519 від 04.07.2017)

(Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

20. У разі втрати або пошкодження дозволу орган з питань надання дозволу видає надрокористувачу його дублікат.

Для отримання дубліката дозволу надрокористувач подає до органу з питань надання дозволу заяву із зазначенням причини.

У разі втрати дозволу до заяви про видачу його дубліката додаються оригінали газети "Урядовий кур’єр" та/або "Голос України" з оголошенням про втрату дозволу із зазначенням його серії та номера, а також (за наявності) документи, що підтверджують факт такої втрати.

(Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Якщо дозвіл не придатний для подальшого використання внаслідок пошкодження, надрокористувач подає органу з питань надання дозволу заяву про видачу дубліката дозволу разом з оригіналом дозволу.

Орган з питань надання дозволу після надходження заяви про видачу дубліката дозволу та документів, передбачених цим пунктом, на письмову вимогу надрокористувача видає йому довідку про прийняття документів, необхідних для видачі дубліката дозволу.

Дублікат дозволу видається органом з питань надання дозволу на новому бланку протягом двох робочих днів з дати надходження заяви про надання дубліката та відповідних документів.

21. У разі відмови в наданні, продовженні строку дії, переоформленні, видачі дубліката дозволу або внесенні змін до нього документи повертаються в повному обсязі заявникові.

22. Дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі:

1) порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр;

2) виникнення внаслідок проведення робіт, пов’язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров’ю працівників або населення;

(Підпункт 3 пункту 22 виключено на підставі Постанови КМ N 518 від 21.06.2017)

4) невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища.

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов’язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов’язку проводити на ділянці надр роботи, пов’язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії.

Дія дозволу поновлюється органом з питань надання дозволу після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії.

У разі визнання судом незаконним зупинення дозволу строк дії дозволу вважається таким, що автоматично продовжений на строк незаконного зупинення.

(Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

23. Право користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбаченому Кодексом України про надра та Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

(Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 1173 від 16.12.2015)

24. Вимоги пунктів 22 і 23 цього Порядку не застосовуються до користувачів надр, яким надано дозвіл на підставі підпункту 15 пункту 8 цього Порядку за угодою про розподіл продукції. У такому разі право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) лише у разі припинення (в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою.

Право користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено Кабінетом Міністрів України у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю в порядку, передбаченому такою угодою.

Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов'язані з припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, встановлюються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та відповідною угодою про розподіл продукції.

З моменту усунення інвестором умов, внаслідок яких було обмежене право користування надрами, таке право підлягає відновленню у повному обсязі.

25. Про надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволу та внесення змін до нього Держгеонадра видає наказ, а Рада міністрів Автономної Республіки Крим - розпорядження.

З метою попереднього розгляду матеріалів щодо надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, анулювання дозволів та внесення до них змін Держгеонадра або Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень утворює комісію з питань надрокористування та затверджує положення про неї.

(Абзац другий пункту 25 в редакції Постанови КМ N 277 від 06.04.2016)

До складу комісії з питань надрокористування, що утворюється Держгеонадрами, включаються спеціалісти Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Положення про зазначену комісію та її персональний склад затверджуються органом з питань надання дозволу за погодженням з Мінприроди.

(Абзац третій пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 775 від 02.11.2016)

До складу комісії з питань надрокористування, що утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, включаються спеціалісти апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Положення про зазначену комісію та її персональний склад затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Наказ Держгеонадр про надання дозволу розміщується протягом п’яти днів на офіційному веб-сайті Держгеонадр.

Розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про надання дозволу розміщується протягом п’яти днів на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу розміщуються протягом п’яти робочих днів на офіційному веб-сайті відповідного органу.

(Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання дозволу, рішення про відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

(Абзац восьмий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 775 від 02.11.2016)

(Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 991 від 17.10.2012)

26. Облік наданих дозволів ведеться державним науково-виробничим підприємством "Геоінформ України" в установленому Держгеонадрами порядку.

Орган з питань надання дозволу на письмову вимогу державних органів, зазначених у пункті 28 цього Порядку, подає узагальнену інформацію про надання, переоформлення, зупинення та поновлення дії, анулювання дозволу та внесення змін до нього.

(Абзац третій пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ N 42 від 28.01.2015)

27. Орган з питань надання дозволу для геологічного вивчення, геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування корисних копалин продовжує строк дії дозволів за умови надання позитивного висновку спеціалізованим державним геологічним підприємством, установою, організацією, що належать до сфери управління органу з питань надання дозволу, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.

(Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 307 від 25.01.2012, N 991 від 17.10.2012, N 42 від 28.01.2015, N 277 від 06.04.2016)

Запаси корисних копалин розвіданих родовищ, а також запаси корисних копалин, додатково розвіданих у процесі розробки родовищ, підлягають експертизі та оцінюються ДКЗ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

28. Контроль та нагляд за дотриманням умов дозволу здійснюють у межах своїх повноважень орган з питань надання дозволу, Держекоінспекція, Міненерговугілля, МОЗ, ДФС, а також органи місцевого самоврядування.

(Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 76 від 11.02.2016, N 277 від 06.04.2016)

Додаток 1
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. N 307)

Перелік
документів, що подаються
разом із заявою про надання
спеціального дозволу на користування
надрами без проведення аукціону

Вид користування надрами  Найменування документа 
1. Геологічне вивчення; геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)  копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) 
  (Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1173 від 16.12.2015) 
  (Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1173 від 16.12.2015) 
  пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства 
  каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - каталог географічних координат водозабірних споруд 
  оглядова карта (масштаб 1:200000) 
  ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами 
  оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів 
  гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод) 
  геологічні розрізи 
  До зазначеного переліку додаються: 
  у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану 
  у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення: 
  - результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі) 
  (Абзац п'ятнадцятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016) 
  у разі продовження строку дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів 
  Для власника цілісного майнового комплексу відповідно до підпункту 18 пункту 8 цього Порядку - засвідчені копії документів, що підтверджують право власності на такий цілісний майновий комплекс, та відомості за підписом власника цілісного майнового комплексу про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для виробництва кінцевої (готової) продукції, придатної для використання за призначенням кінцевим споживачем без додаткової промислової обробки (переробки), разом з копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом власника цілісного майнового комплексу, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності на зазначену матеріально-технічну базу, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом власника цілісного майнового комплексу 
2. Видобування корисних копалин  копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) 
  (Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1173 від 16.12.2015) 
  пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства 
  результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод) 
  копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі 
  (Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1173 від 16.12.2015) 
  каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для видобування підземних вод - каталог географічних координат водозабірних споруд
оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000) 
  ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для підземних вод - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами 
  план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів 
  гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)
структурна карта (для родовищ нафти і газу) 
  характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками
До перелічених документів додаються: 
  (Абзац п'ятнадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016) 
  для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності 
  у разі продовження строку дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів та висновок з оцінки впливу на довкілля щодо провадження діяльності з видобування корисних копалин загальнодержавного значення 
3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод  копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) 
  (Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1173 від 16.12.2015) 
  пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (для комерційного використання надр) 
  каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площа 
  оглядова карта (масштаб більш як 1:200000) 
  ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат 
4. Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)  копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) 
  (Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1173 від 16.12.2015) 
  пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та зазначенням мети використання надр, перспективний план розвитку геологічної території (об'єкта) із зазначенням джерел фінансування, програма облаштування території та охорони навколишнього природного середовища
висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук про можливість використання об'єкта з науковою та культурною метою (для територій та об'єктів, які мають важливе наукове і культурне значення)
каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі 
  оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)
ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат 

__________ Примітки: 
1. Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.
2. Для надання дозволу з метою виконання угод про розподіл продукції подаються документи за переліком, визначеним Законом України "Про угоди про розподіл продукції", у тому числі:
засвідчена копія укладеної угоди про розподіл продукції;
засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію укладеної угоди про розподіл продукції;
засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);
копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою). 

(Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1173 від 16.12.2015, N 277 від 06.04.2016, N 518 від 21.06.2017)

Додаток 2
до Порядку

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. N 307)

Розмір
збору за продовження строку дії спеціальних
дозволів на користування надрами

Вид користування надрами  Розмір збору 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні (на дату подання заяви про продовження строку дії дозволу) 
Геологічне вивчення    5 за кожний рік продовження (але не менш як 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) 
(Позицію виключено на підставі Постанови КМ N 277 від 06.04.2016) 
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, видобування підземних вод (крім мінеральних), для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу    -"- 
Геологічне вивчення за рахунок коштів державного бюджету  20   
Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка    10 за кожний рік продовження (від вартості наданого дозволу, але не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) 
Видобування    20 (від вартості наданого дозволу, але не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) 
Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод  20   
Експлуатація підземних споруд, пов'язаних із запобіганням підтопленню недіючих шахт  20   

(Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277 від 06.04.2016)

Додаток 3
до Порядку

Спеціальний дозвіл
на користування надрами

З Додатком 3 можна ознайомтитсь в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 4
до Порядку

Спеціальний дозвіл
на користування надрами (щодо видобування
корисних копалин місцевого значення на
території Автономної Республіки Крим)

З Додатком 4 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 991 від 17.10.2012)