Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ
09.08.2012 N 14

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2012 р. за N 1548/21860

Про затвердження Положення
про порядок відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

(Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
N 10 від 11.02.20
13
N 43 від 30.12.20
13
N 104 від 29.09.20
14
N 1 від 04.01.20
16
N 823 від 26.05.20
16
N 1731 від 05.09.20
16
N 4469 від 28.09.20
17)

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року N 2 "Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 березня 2002 року за N 241/6529.

3. Відділу організації виплат разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування цього рішення.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник О.І. Шарова

Затверджено
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
09.08.2012 N 14

(у редакції рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
26.05.2016 N 823)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2012 р. за N 1548/21860

Положення
про порядок відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) і визначає порядок та черговість відшкодування коштів за вкладами Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизована банківська система (далі - АБС) - комплекс програмного та технічного забезпечення, направлений на автоматизацію банківської діяльності банку-агента;

автоматизована система виплат Фонду (далі - Система) - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія процесів персоніфікованого обліку вкладників та здійснення їм виплат гарантованих сум відшкодувань, а також вирішуються завдання оперативного управління і контролю за виплатами;

автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці та забезпечує підготовку, редагування, пошук, видачу на екран, а також друк необхідних документів і даних;

блокування інформації - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в Системі;

відповідальний працівник - працівник учасника Системи, який відповідно до його службових обов’язків та розпорядження керівництва учасника Системи має повноваження виконувати певні операції в Системі та є відповідальним за їх належне виконання;

гарантована сума за рахунком (далі - ГСР) - умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - на день початку ліквідації банку;

загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - на день початку ліквідації банку;

модуль операцій виплат (далі - МОВ) - підсистема програмного комплексу Системи, що виконує такі функції:

завантаження, редагування, коригування сум, блокування та розблокування інформації про вкладників на підставі наданих уповноваженими особами Фонду баз даних про вкладників неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - неплатоспроможний банк), переліків вкладників, змін, уточнень та доповнень до них;

перевірка інформації;

групування та формування результатів обробки;

завантаження необхідної довідкової інформації;

персоніфікований облік вкладників;

операційний облік інформації з виплати Фондом гарантованих сум відшкодувань, що включає розрахунки з вкладниками та банками-агентами;

формування звітних форм на базі інформації Системи;

інформаційний обмін із автоматизованою системою ведення бухгалтерського обліку;

облікова картка вкладника - реєстрова одиниця інформації, за якою здійснюється персоніфікований облік вкладника, ГСР та відображення руху зазначеної суми при здійсненні виплати гарантованої суми відшкодування вкладнику;

отримувач - особа, яка отримує гарантовану суму відшкодування;

прикладний програмний інтерфейс (далі - АРІ) - інтерфейс прикладного програмування;

програмний комплекс Системи (далі - ПК Системи) - програмне забезпечення, призначене для автоматизації операцій з виплат, обліку, обробки та формування вихідної інформації тощо;

програмний комплекс Фонду - набір взаємодіючих комп’ютерних програм, призначених для прийому інформації про вкладників, виконання процесів перевірки зазначеної інформації, здійснення розрахунку гарантованих сум за вкладами, формування вихідних форм для подальшої передачі їх банкам-агентам для забезпечення процесу виплат відшкодувань вкладникам шляхом передачі банкам-агентам реєстру відшкодувань вкладникам (далі - Загальний реєстр) та/або його частин на паперових та електронних носіях;

процесинг Системи - формування, обробка, передавання та зберігання даних про виплати гарантованих сум відшкодувань, а також виконання вимог регламенту Системи щодо їх інформаційного та технологічного обслуговування;

процесинговий центр Фонду (далі - ПЦФ) - модуль Системи, що безпосередньо здійснює процесинг виплат;

регламент Системи (далі - Регламент) - затверджений виконавчою дирекцією Фонду режим роботи, обсяги, термін і послідовність дій учасників Системи щодо виконання ними процедур із забезпечення процесу виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам. Регламент використовує єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні;

учасники Системи - Фонд та банки-агенти, підключені до ПЦФ.

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі, Правилах формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742 (із змінами) (далі - Правила).

(Пункт 2 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

3. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

4. Фонд не відшкодовує кошти у випадках, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону.

5. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.

6. Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх передачі.

7. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 26 Закону.

Виплата гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчується після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, здійснюється Фондом після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

8. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно із законодавством (за довіреністю, свідоцтвом про право на спадщину тощо).

Виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років), здійснюється їх законним представникам - батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам).

Якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати суму відшкодування особисто, виплата може бути здійснена його уповноваженому представнику в Україні.

Фонд може здійснювати обробку інформації та виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами за допомогою засобів програмного комплексу Фонду або Системи.

(Пункт 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Виконавча дирекція Фонду визначає неплатоспроможні банки, щодо яких виплата гарантованих сум відшкодування здійснюється за допомогою засобів Системи.

(Пункт 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про відшкодування коштів за вкладами вкладникам конкретного неплатоспроможного банку за допомогою засобів Системи виплата неотриманого залишку гарантованих сум відшкодування всім вкладникам такого банку з визначеної дати здійснюється тільки за допомогою засобів Системи.

(Пункт 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

(Пункт 9 розділу I виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

II. Діяльність неплатоспроможного банку та уповноваженої особи
Фонду із визначення вкладників, які мають право
на відшкодування коштів за вкладами

1. Банк після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку повинен здійснити:

1) нарахування відсотків за вкладами та перерахування з рахунків з обліку нарахованих витрат податку з оподаткованого доходу;

2) відображення в базі даних сум залишків коштів на рахунках вкладників з урахуванням видаткових операцій (зокрема сум за операціями, що успішно пройшли процедуру авторизації, але не були включені до клірингових вимог) та без урахування сум прибуткових операцій, проведених після початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

3) консолідацію інформації про вкладників на рівні головного банку;

4) звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку, між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади і нараховані за ними відсотки. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків за формою, визначеною Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду від 25 вересня 2014 року N 99) (далі - Правила);

5) надання Фонду протягом трьох робочих днів файлів бази даних "D", "Z", "M" і "N" за структурою, визначеною Правилами, разом із супровідним листом.

У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках, сум нарахованих відсотків і гарантованих сум відшкодування у файлах. До супровідного листа додається Акт звірки бази даних та балансових рахунків із поясненнями щодо розбіжностей, що засвідчується підписами уповноваженої особи Фонду, головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку (за наявності).

Файли "D", "Z" "M" і "N" подаються на електронних носіях. Супровідний лист засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки неплатоспроможного банку (за наявності).

2. Фонд перевіряє файли "D", "Z", "M" і "N", отримані від неплатоспроможного банку, на предмет відповідності структурам, встановленим Правилами.

У разі невідповідності структурам, встановленим Правилами, файли "D", "Z", "M" і "N" повертаються на доопрацювання до неплатоспроможного банку.

Файли "D", "Z", "M" і "N", що успішно пройшли перевірку на предмет відповідності структурам, встановленим Правилами, завантажуються до програмного комплексу Фонду або до МОВ.

Фонд здійснює аналіз та перевірку файлів "D", "Z" на предмет відсутності помилкових записів та правильності розрахунку гарантованих сум відшкодування у файлі "Z".

Результати перевірки файлів разом із супровідним листом передаються Фондом неплатоспроможному банку. У супровідному листі зазначаються статус прийняття файла (прийнято без помилок / прийнято з помилками), а також сума і кількість помилкових записів. Фонд передає неплатоспроможному банку, зокрема засобами електронної пошти Національного банку України, файл з помилками для перевірки та доопрацювання.

Після усунення помилок неплатоспроможний банк здійснює повторне формування файлів "D", "Z" та надає їх до Фонду або надає частину записів з виправленими помилками (із збереженням ідентифікаторів).

З дня остаточного прийняття Фондом файлів "D", "Z" значення полів "номер рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку)" та "номер рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)" не повинні змінюватись.

У файлі "М" значення всіх полів, крім поля 22 "Ознака", мають відповідати записам файла "D".

(Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

3. Неплатоспроможний банк має право надати до Фонду зміни, та/або доповнення, та/або уточнення до бази даних про вкладників (далі - зміни до бази даних). Зміни до бази даних надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом, у якому зазначаються:

тип змін до бази даних (зміна реквізитів вкладника без зміни гарантованої суми відшкодування, тимчасове обмеження (з причини відсутності первинних документів, виявлення помилкових записів, невідповідності реквізитів вкладника первинним документам тощо), зняття тимчасового обмеження, зміна сум залишків коштів тощо);

кількість інформаційних рядків, що змінюються;

підсумкові значення сум у файлі змін (для ідентифікації файла за записами, що змінюються).

Усі зміни до бази даних про вкладників надаються окремими файлами відповідно до їх типу, сформованими за правилами формування csv файлів згідно з додатком 1 до цього Положення. Опис можливих змін до бази даних про вкладників наведено в додатку 2 до цього Положення.

(Пункт 3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

4. Уповноважена особа Фонду протягом 10 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку надає до Фонду разом із супровідним листом уточнену інформацію про рахунки:

1) за структурою інформаційного рядка файла, визначеною у додатку 3 до цього Положення:

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, що не виконане;

що перебувають під арештом за рішенням суду;

що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону;

2) за структурою файла "D":

здійснення банком операцій за якими обмежено (з причини відсутності первинних документів, необхідних для проведення ідентифікації вкладника, виявлення помилкових записів (до усунення помилок), невідповідності реквізитів вкладника первинним документам, неотримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та/або міжнародною) тощо). У разі якщо валюта розрахунків з платіжною системою (внутрішньодержавною та/або міжнародною) відмінна від валюти рахунку за операціями, що успішно пройшли процедуру авторизації, але не були включені до клірингових вимог, записи за такими рахунками формуються в окремий файл (за структурою файла "D") для можливості обмеження виплат до повного проведення клірингу;

що не відповідають визначенню вкладу та помилково включені до бази даних про вкладників, при цьому поля 15, 17 файла "D" надаються із значенням "0,00".

Інформація про рахунки, здійснення банком операцій за якими обмежено, та про рахунки, що не відповідають визначенню вкладу та помилково включені до бази даних про вкладників, надається також на паперових носіях за формою, визначеною у додатку 1 до Правил.

(Пункт 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

5. Фонд разом із супровідним листом передає неплатоспроможному банку файл із розрахованими ГСР.

ГСР визначаються за кожним рахунком окремо.

(Розділ II доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

6. Уповноважена особа Фонду протягом 15 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку формує та надає до Фонду станом на день початку процедури виведення Фондом банку такі переліки:

1) перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню, згідно з додатком 4до цього Положення;

(Підпункт 1 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

2) перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 Закону, згідно з додатком 5 до цього Положення;

(Підпункт 2 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

3) переліки рахунків за формою, визначеною у додатку 6 до цього Положення:

(Абзац перший підпункту 3 пункту 6 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

(Абзац другий підпункту 3 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, що не виконане;

вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;

(Абзац четвертий підпункту 3 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені статтею 38 Закону.

(Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

(Абзац шостий підпункту 3 пункту 6 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Переліки, зазначені у цьому пункті, надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються назви переліків, кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум.

Переліки на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) складаються в алфавітному порядку за прізвищами вкладників та засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду, головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку (за наявності), в електронному вигляді - у csv-файлах. Дані на паперових носіях та в електронному вигляді повинні бути ідентичними.

Інформація про вкладника в переліках має забезпечувати можливість його ідентифікації відповідно до законодавства.

Переліки в електронному вигляді можуть бути передані до Фонду засобами електронної пошти Національного банку України.

Перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 Закону, формується на підставі файла "N" та включає інформацію тільки про осіб, які були вкладниками (мали вклади у банку) та поіменовані у файлі "N".

Перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду (далі - Перелік), формується за структурою, визначеною у додатку 7 до цього Положення, та не включає інформацію про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону, а також про рахунки, здійснення банком операцій за якими обмежено.

(Абзац чотирнадцятий пункту 6 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Протягом дії тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку уповноважена особа Фонду може надавати зміни та/або доповнення до переліків.

(Абзац п'ятнадцятий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Зміни та/або доповнення до переліків надаються неплатоспроможним банком до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

(Пункт 6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

IІІ. Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами

1. Фонд здійснює перевірку Переліку в частині:

(Абзац перший пункту 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

1) невключення до Переліку інформації про рахунки вкладників, розмір залишку гарантованої суми яких становить менше 10 гривень або більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, незалежно від кількості вкладів в одному банку;

2) невключення до Переліку інформації про рахунки:

вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 Закону;

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, що не виконане;

вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;

вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені статтею 38 Закону;

здійснення банком операцій за якими обмежено;

(Підпункт 2 пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

3) наявності необхідних для проведення ідентифікації реквізитів вкладника;

4) коректності реквізитів вкладника та іншої інформації.

2. Фонд складає на підставі Переліку реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат за формою, наведеною у додатку 8 до цього Положення (далі - Загальний реєстр), що затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

(Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

3. Загальний реєстр складається на паперових носіях та в електронному вигляді.

Загальний реєстр на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) підписується директором-розпорядником або заступником директора- розпорядника та засвідчується відбитком печатки Фонду.

(Абзац другий пункту 3 розділу ІІІ в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 1731 від 05.09.2016)

Фонд складає зміни та/або доповнення до Загального реєстру, що затверджуються виконавчою дирекцією Фонду на підставі змін та/або доповнень до Переліку, прийнятих Фондом.

(Абзац третій пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

4. На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

(Пункт 4 розділу ІІІ в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 1731 від 05.09.2016)

5. Фонд здійснює відшкодування коштів за вкладами відповідно до Загального реєстру за частинами Загального реєстру.

Якщо виплати відшкодувань розпочинаються під час дії тимчасової адміністрації, до першої частини Загального реєстру включаються ГСР за вкладами, щодо яких Фондом або уповноваженою особою Фонду не обмежено здійснення банком операцій:

(Абзац другий пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

за договорами банківського рахунку.

Якщо виплати відшкодувань розпочинаються під час ліквідації, до першої частини Загального реєстру включаються ГСР за вкладами, щодо яких Фондом або уповноваженою особою Фонду не обмежено здійснення банком операцій:

(Абзац п'ятий пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення строку їх дії;

за договорами банківського рахунку.

ГСР за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчується після початку тимчасової адміністрації, виплачуються після прийняття рішення про ліквідацію банку.

До чергових частин Загального реєстру включаються ГСР за договорами банківського вкладу, що не були включені до першої частини Загального реєстру, та за договорами банківського рахунку після отримання Фондом інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною), щодо яких Фондом або уповноваженою особою Фонду не обмежено здійснення неплатоспроможним банком операцій.

(Абзац дев'ятий пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Під час дії тимчасової адміністрації до чергових частин Загального реєстру включаються ГСР тільки за тими договорами банківського вкладу, що не були включені до першої частини Загального реєстру, щодо яких знято обмеження здійснення неплатоспроможним банком операцій та строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

(Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом десятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Частини Загального реєстру та дати початку виплат за ними затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

6. Виплати здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.

7. Формування інформації для банків-агентів здійснюється Фондом у програмному комплексі Фонду або у Системі з урахуванням таких особливостей:

1) при формуванні інформації у програмному комплексі Фонду:

частина Загального реєстру формується на суму відшкодування, що не отримана вкладниками. До зазначеної частини Загального реєстру не включаються записи, виплата за якими здійснюватиметься за результатами розгляду індивідуальних звернень (спадкоємців, представників спадкоємців тощо);

виплата сум відшкодування особам, які внаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі відмінні від реквізитів їх документів, спадкоємці тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за частиною Загального реєстру, здійснюється за Реєстром переказів, сформованим за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду;

Фонд на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду здійснює передачу банку-агенту частин Загального реєстру, інформації з Реєстру переказів, сформованого за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду;

2) при формуванні інформації у Системі:

Загальний реєстр/частини Загального реєстру формуються згідно з Регламентом штатними засобами МОВ;

вивантаження на ПЦФ сформованого у МОВ Загального реєстру/частини Загального реєстру здійснюється у Системі директором- розпорядником Фонду або уповноваженим ним працівником Фонду;

після передачі інформації на ПЦФ у параметрах облікової картки у МОВ автоматично проставляється ознака про передачу інформації із зазначеної облікової картки до ПЦФ;

внесення змін та/або доповнень до облікової картки вкладника, видалення, блокування та розблокування здійснюються відповідальними працівниками Фонду на підставі інформації уповноваженої особи Фонду, або за результатами розгляду індивідуального звернення вкладника (спадкоємця, представника вкладника або спадкоємця) до Фонду, або у разі виявлення помилки.

У разі якщо Фонд вже здійснював виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку за допомогою засобів програмного комплексу Фонду, до МОВ завантажується станом на день завантаження інформація про всіх вкладників такого неплатоспроможного банку та гарантовані суми відшкодувань, що отримані/не отримані вкладниками такого неплатоспроможного банку.

(Пункт 7 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

8. Виплата сум відшкодування спадкоємцям здійснюється за результатами розгляду їх індивідуальних звернень.

Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється на основі, пропорційній успадкованим ними частинам вкладу(ів), в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику.

(Пункт 8 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

9. Для отримання коштів за результатами розгляду індивідуального звернення до Фонду вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування.

(Абзац перший пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

До заяви додаються:

засвідчена особистим підписом вкладника копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, - з інформацією про прізвище, ім'я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

(Абзац третій пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

копія документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, якщо до паспорта не внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

(Абзац четвертий пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох місяців. Заявнику повідомляється про результат розгляду індивідуального звернення.

(Абзац п'ятий пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

10. У разі звернення до Фонду довіреної особи - додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів надається нотаріально засвідчена копія довіреності. Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника - фізичної особи - резидента, довірена особа додатково подає копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Така копія має бути засвідчена у встановленому законодавством порядку.

(Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

11. Якщо відшкодування сплачується батькам (усиновлювачам) або опікунам малолітньої особи, опікунам (піклувальникам) особи, визнаної недієздатною, додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів одного з батьків (усиновлювачів) або опікунів (піклувальників) надається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи (рішення суду тощо).

12. Для отримання відшкодування на правах спадщини спадкоємець додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів подає до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

13. Копії документів мають бути чіткими.

14. Фонд звіряє дані, зазначені у копіях документів, із даними, що вказані у Переліку.

(Пункт 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

(Пункт 15 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осібN 4469 від 28.09.2017)

ІV. Діяльність банку-агента при здійсненні
виплат гарантованих сум відшкодування

1. Банк-агент здійснює виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам відповідно до інформації про вкладника, отриманої від Фонду, на підставі укладеного з Фондом договору.

(Пункт 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 1731 від 05.09.2016; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

2. При проведенні виплат відшкодувань уповноважений працівник банку-агента повинен здійснити:

ідентифікацію особи, яка звернулась за отриманням відшкодування;

відповідно до вимог розділу V цього Положення - звірку реквізитів документів особи, яка звернулася за отриманням відшкодування, з інформацією, наданою Фондом;

за умови позитивного результату звірки здійснити виплату коштів, вказавши реквізити отримувача та підставу для виплати відшкодування іншій особі (за потреби), або переказати їх на рахунок, вказаний такою особою, в іншому банку у порядку, встановленому Національним банком України.

(Абзац четвертий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

3. Банк-агент забезпечує цілісність та збереження інформації під час її обробки, передавання та зберігання.

4. Банк-агент розміщує в загальнодоступних для клієнтів місцях за місцезнаходженням банку, відокремлених підрозділів інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам неплатоспроможного банку.

5. За дорученням особи, яка звернулася до банку-агента та має право на отримання гарантованої суми відшкодування, банк-агент може відкрити такій особі рахунок для зарахування коштів або перерахувати ці кошти на зазначений нею рахунок.

(Пункт 6 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

6. Банк-агент надає Фонду звіти про виплати відшкодувань у строки та за формами, визначеними у договорі між Фондом і банком-агентом.

(Абзац перший пункту 6 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Звіти надаються Фонду на паперових носіях та в електронному вигляді разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються вид звіту, звітний період, кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум у файлах.

Інформація на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку-агента (за наявності), в електронному вигляді - у csv-файлі. Структура файла визначається договором. Дані на паперових носіях та в електронному вигляді повинні бути ідентичними.

7. Банк-агент припиняє або призупиняє виплати відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, або на вимогу Фонду та направляє Фонду звіт про виплати.

(Пункт розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 1731 від 05.09.2016; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

8. Подання банком-агентом звітності та інших документів до Фонду здійснюється особисто уповноваженою особою банку-агента або через Державне підприємство спеціального зв'язку. Звіти можуть бути передані до Фонду в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України.

9. Усі дані про виплати направляються Фонду від імені банку-агента - юридичної особи.

V. Особливості здійснення виплат гарантованих
сум відшкодування засобами Системи

1. Взаємовідносини між Фондом та банками-агентами у Системі визначаються регламентом роботи банків-агентів, що є невід’ємною частиною відповідних договорів між Фондом та банками-агентами.

2. Система складається з таких основних компонентів:

МОВ;

ПЦФ з API для взаємодії з банками-агентами;

АРМів АБС (внутрішніх платіжних систем) банків-агентів.

3. Фонд як учасник Системи:

1) визначає неплатоспроможні банки, щодо яких здійснюються виплати гарантованих сум відшкодувань за допомогою засобів Системи;

2) здійснює процедури, пов’язані з організацією процесу виплат гарантованих сум відшкодувань вкладникам (отримувачам) за допомогою засобів Системи;

3) обробляє та готує інформацію для ПЦФ.

4. Банки-агенти як учасники Системи відповідно до умов договорів, укладених з Фондом, здійснюють виплату гарантованих сум відшкодувань за інформацією, отриманою від ПЦФ.

5. Вкладник має право одержати гарантовану суму відшкодування за вкладом, який був розміщений у неплатоспроможному банку і виплати за яким здійснюються засобами Системи, у будь-якій установі будь-якого банку-агента, що підключений до ПЦФ.

Фонд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті список банків-агентів, підключених до ПЦФ.

6. Банк-агент відповідно до наданих отримувачем документів формує в АБС (внутрішній платіжній системі) такі запити, що обробляються ПЦФ:

1) "запит пошуку вкладника" (щодо наявності інформації про вкладника), на який ПЦФ надає відповідь у вигляді всіх даних вкладника та його унікального ідентифікатора в ПЦФ.

На запит може надійти інформація про декількох вкладників, що відповідає параметрам надісланого запиту. У такому випадку відповідальний працівник банку-агента звіряє надіслану від ПЦФ інформацію з документами, що надав отримувач, та обирає той запис про вкладника, який відповідає наданим документам;

2) "запит залишку відшкодувань", результатом обробки якого є наявна інформація з ПЦФ про ГСР за вкладами вкладника в одному неплатоспроможному банку;

3) "запит виплати залишку відшкодувань" за обраними записами про ГСР, належними одному вкладнику в одному неплатоспроможному банку (збіг особи власника рахунку і отримувача).

У такому запиті має бути вказана ознака "власник рахунку/отримувач". При цьому ознака "отримувач" має бути задіяна як у випадку виплати іншій особі (за довіреністю, батькам або опікунам тощо), так і у випадку зміни власником рахунку його прізвища, імені, по батькові та даних його паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за умови підтвердження такого факту відповідними документами, засвідченими у встановленому законодавством порядку, що видані уповноваженими органами державної влади.

ПЦФ надає відповідь на запит у вигляді підтвердження чи відхилення операції виплати гарантованих сум відшкодувань.

У разі підтвердження проведення операції з виплати гарантованої суми відшкодування банк-агент завершує її відповідно до внутрішніх правил банку-агента щодо здійснення розрахунків з клієнтами;

4) "запит звіту всіх операцій за період" із зазначенням дати і часу початку та закінчення періоду. Такий запит формується за результатами здійснених за визначений період (день, тиждень, місяць) операцій з виплат ГСР.

7. Фонд за необхідності здійснює щодня у МОВ формування звіту про проведені протягом дня операції з виплати ГСР вкладникам.

8. У разі якщо банк-агент відобразив виплату в Системі, але фактично виплата відшкодування вкладнику здійснена не була, банк-агент повинен надати супровідним листом до Фонду файл із записом, сформованим з ПЦФ за допомогою "запиту звіту відшкодувань". У супровідному листі вказується причина, з якої вкладнику фактично не була здійснена виплата. Файл із записом повністю формується засобами Системи за структурою рядка файла з інформацією про вкладника, визначеною відповідним договором з банком-агентом, що сформований за Правилами формування csv файлів.

Банк-агент надає до Фонду зазначену інформацію за допомогою системи електронної пошти Національного банку України або на електронних зовнішніх носіях (CD-диски тощо). На підставі цієї інформації Фонд здійснює відображення у Системі операції з відновлення невиплаченої ГСР.

9. Фонд щомісяця здійснює звірку звітів, сформованих банком-агентом в АБС (внутрішній платіжній системі) без використання ПЦФ, із звітами, сформованими Фондом у МОВ з використанням ПЦФ.

(Положення доповнено новим розділом V згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

VI. Порядок перевірки даних вкладників або
інших осіб, які мають право на отримання
відшкодування коштів за вкладами

1. Перевірка даних вкладника або іншої особи, яка звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, здійснюється відповідальними особами Фонду та банку-агента.

2. Вкладник або його представник, який звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, пред'являє відповідальному працівнику банку-агента свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу (далі - паспортний документ). Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків).

(Абзац перший пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Вкладники, які є громадянами України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, додатково пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта, відповідно до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

(Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Якщо виплата здійснюється за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду, заявник надсилає/подає Фонду копії документів, зазначених у пунктах 2-4 цього розділу.

3. Відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання представником паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності). Фізичні особи - резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків).

У разі якщо у довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника - фізичної особи - резидента, представник додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім’я якої відкривався рахунок. Така копія має бути засвідчена у встановленому законодавством порядку.

Представник вкладника - громадянина України, зареєстрованим місцем проживання якого є тимчасово окупована територія України, додатково повинен подати копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, засвідчену у встановленому законодавством порядку, та особисту декларацію вкладника про відсутність громадянства держави-окупанта, відповідно до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", справжність підпису на якій засвідчено у встановленому законодавством порядку.

(Пункт 3 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

4. Відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам малолітньої особи (дітей, які не досягли 14 років), опікунам особи, визнаної недієздатною, здійснюється за умови пред'явлення законним представником документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника, - свідоцтва про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу законного представника. Опікун (піклувальник) також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника, - рішення суду тощо. Якщо вкладник та його законний представник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або паспорт, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до якого внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків).

(Абзац перший пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Відшкодування неповнолітній особі віком від 14 до 16 років здійснюється за умови пред'явлення нею свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує неповнолітню особу - нерезидента. Якщо ця особа є резидентом, вона додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що свідчить про її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Відшкодування неповнолітній особі віком від 16 до 18 років здійснюється в порядку, визначеному пунктом 2 цього розділу.

(Пункт 4 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

5. Результат перевірки даних особи, яка звернулася за отриманням відшкодування до Фонду (банку-агента), встановлюється після перевірки кожного окремого елемента інформації про особу. Такими елементами є:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

дата видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

найменування або код органу, яким виданий паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

6. Результат вважається позитивним:

за умови повної відповідності документів, наданих заявником, Переліку або інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, наданої Фондом банку-агенту;

за умови підтвердження факту зміни прізвища, імені, по батькові та даних паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, відповідними документами, засвідченими у встановленому законодавством порядку, виданими уповноваженими органами державної влади;

якщо в Переліку або інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, наданої Фондом банку-агенту, значення поля "Реєстраційний номер платника податків" становить "0000000000", а вкладник надає документ з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

7. Шляхом наступної перевірки допускається підтвердження прав особи на отримання гарантованої суми відшкодування у разі виявлення певних невідповідностей (описок) між документами, наданими заявником, та Переліком або інформацією про вкладника, наданою Фондом банку-агенту. За результатами такої перевірки встановлюється відповідність, невідповідність або неповна відповідність між кожним окремим елементом інформації та документами, наданими вкладником.

Не впливає на результат ідентифікації:

написання лапок або іншого символа замість апострофа (результат перевірки елемента вважається позитивним);

розбіжність у літерах І, Ї, И, Й, Е, Є та Э або/також розбіжність не більше одної іншої літери в написанні прізвища, імені та по батькові, наприклад: "Олександрівна - Александрівна", "Овсіївна - Овсівна", "Михаіл - Михаїл" (результат перевірки елемента вважається позитивним);

скорочене написання по батькові, яке надає можливість встановити по батькові, наприклад: "Олександрівна - Олександр-а", "Анатолівна - Анатол." (результат перевірки елемента вважається позитивним);

пропущення знака апостроф або написання замість нього іншого символа, наприклад: "В'ячеслав - Вячеслав", "Мар'ян - Мар"ян;

пропуск слів, літер, розбіжність у літерах І, Ї, И, Й, Е, Є та Э, написання абревіатурою або використання загальноприйнятих скорочень у найменуванні органу, яким виданий документ, або даті видачі, що дають можливість визначення органу, яким виданий документ, наприклад: "відділенням - від. ", "МВС - УМВС", "Амур-Нижньодніпровським - АНД", "міста Києва - м. Києва ", "січня - січ." тощо (неповна відповідність);

розбіжність у даті видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, за умови відповідності серії, номера та найменування органу, яким виданий документ.

Залежно від поєднання результатів перевірок кожного окремого елемента остаточний результат ідентифікації вважається позитивним або негативним.

8. Якщо остаточний результат перевірки даних вкладника банком-агентом визнано негативним, виплата гарантованої суми відшкодування не здійснюється.

Виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.

(Положення в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 823 від 26.05.2016)

Начальник відділу організації виплат І.В. Араліна

Додаток 1
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
(пункт 3 розділу II)

Правила
формування csv файлів

Csv файл - текстовий структурований файл, у якому реквізити розміщуються в обумовленому порядку та розділяються фіксованим символом.

Правила формування csv файла такі:

символ розділювач - табуляція (< CHR(09) >);

кожний рядок файла закінчується символами < CR >< LF >-(< CHR(13) >< CHR(10) >).

Назва файла має бути у такому форматі:

ТbbbbbbDDMMYYYY.nnn;

RBbbbbbbaaaaaaDDMMYYYY.nnn;

RZaaaaaabbbbbbDDMMYYYY.nnn,

де Т - тип файла змін до бази даних про вкладників, що може приймати значення D, Z, M, N, I. Файли з інформацією отримуються Фондом від неплатоспроможному банку;

RB - ознака файла інформації, що надсилається Фондом до банку-агента (по неплатоспроможному банку);

RZ - ознака файла звіту, що отримується Фондом від банку-агента (по неплатоспроможному банку);

aaaaaa - код (МФО) банку-агента;

bbbbbb - код (МФО) неплатоспроможного банку;

DDMMYYYY - дата формування файла (день, місяць, рік);

nnn - номер посилки файла (001 - 999).

Файл або декілька вищевказаних файлів формуються у вигляді архіву даних про вкладників за допомогою архіватора ZIP. Найменування файла архіву таке:

FZххххDМ.nnn,

де FZ - ознака файла архіву звітів;

хххх - електронна адреса відправників файла, згідно з довідником банків Національного банку України (RCUKRU.DBF поле NCKS);

M - кодований місяць дати формування файла;

D - кодований день дати формування файла;

nnn - номер посилки файла (001 - 999).

Кодування номера дня та місяця проводиться так:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9, а номери 10-31 відповідають літерам латинського алфавіту [A - V] (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Номер  Код  Номер  Код 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
10  26 
11  27 
12  28 
13  29 
14  30 
15  31 
16     

Номер дня розміщений у межах від 1 до 31 - > [1 - 9, A - V]. Номер місяця розміщений у межах від 1 до 12 - > [1 - 9, A - C].

Після виконання процедури архівування файлів здійснюється їх захист за допомогою програмного забезпечення "Автоматизоване робоче місце обміну неплатіжною інформацією" (АРМ-НБУ-Інформаційний). Для обробки (шифрування) архівних файлів в АРМ-НБУ-Інформаційний здійснюється налаштування для задачі F, в якій додається маска вихідного файла Z.

(Положення доповнено новим Додатком 1 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Додаток 2
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 3 розділу II)

Опис
можливих змін до інформації, що надається
до Фонду (для електронних носіїв)

Тип файла змін  Тип (структура) файла  Примітка 
Зміна реквізитів вкладника  Обробляються тільки перші десять реквізитів інформаційного рядка 
Додавання інформації про новий рахунок/запис  Новий DID,
ZID - без змін 
Додавання інформації про нового вкладника  D, Z  Нові DID, ZID 
Зміна суми на рахунку без зміни реквізитів рахунку, договору  D, Z  Нова сума, існуючі DID, ZID 
Зміна реквізитів рахунку, договору без зміни реквізитів вкладника та суми  Існуючі DID, ZID 
Обмеження виплат за всіма рахунками вкладника  Відображення обмеження (блокування) за ZID використовується ТІЛЬКИ у разі, якщо обмеження стосується виплат відшкодування за всіма рахунками вкладника 
Зняття обмеження виплат з усіх рахунків вкладника  Відображення зняття обмеження (розблокування) за ZID використовується ТІЛЬКИ у разі, якщо зняття обмеження стосується виплат відшкодування за всіма рахунками вкладника 
Обмеження виплат за окремими рахунками/записами   
Зняття обмеження з окремих рахунків/записів   
10  Зняття обмеження з окремого рахунку/запису з одночасною зміною суми на рахунку вкладника без зміни реквізитів рахунку, договору   
11  Перехід права власності (у тому числі у разі спадкування)  Передаються дані про нового власника. Якщо інформація про нового власника вже була в базі даних, вона передається з його ZID. Поля 1 - 10 містять інформацію про реквізити нового власника (у тому числі спадкоємця), поле 11 - про загальну суму вкладів та відсотків старого власника, поле 12 - про частину гарантованої суми, що належить новому власнику. У полі 13 "ZID" вказується ідентифікатор вкладника, який БУВ власником рахунків 
12  Додавання або виключення інформації з файлу N   
13  Додавання або виключення інформації з файлу М   

(Положення доповнено новим Додатком 2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Додаток 3
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 7 розділу ІІ)

Структура
інформаційного рядка файла

N з/п  Назва  Зміст  Формат 
N рядка у файлі "D"  Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника)  N 10 
П. І. Б.  Прізвище, ім’я та по батькові вкладника  C50 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків  Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номера, - реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються  C = 10 
Область  Назва області  C30 
Район  Назва району  C60 
Населений пункт  Назва населеного пункту  C60 
Вулиця, номер будинку, номер квартири  Назва вулиці, номери будинку та квартири  C100 
Серія та номер  Серія, номер документа, що посвідчує особу  C20 
Ким виданий  Ким виданий документ, що посвідчує особу  C100 
10  Дата видачі  Дата видачі документа, що посвідчує особу  D = 10 
11  Дата укладення  Дата укладення договору з вкладником  D = 10 
12  Дата закінчення строку дії  Дата закінчення строку дії договору з вкладником  D = 10 
13  Номер договору  Номер договору з вкладником  C40 
14  Номер рахунку, на якому обліковується вклад  Номер аналітичного рахунку  N=5C25 
15  Сума залишку на рахунку для обліку вкладів  Сума залишку на рахунку (коп.)  N16 
16  Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом  Номер рахунку  N=5C25 
17  Сума нарахованих відсотків (коп.)  Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.)  N16 
18  Процентна ставка  Розмір процентної ставки  N4.T4 
19  Код валюти вкладу  Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269). Ведучі нулі зазначаються  N = 3 
20  Ознака  0 - для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 - для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності  N = 1 
21  N рядка у файлі "Z"  Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)  N10 
22  Ознака*  Ознака  С10 

__________

* Заповнюється значеннями:

7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;

11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеному на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;

38 - для вкладів, що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

(Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 823 від 26.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Додаток 4
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
(пункт 6 розділу ІІ)

Перелік
рахунків, за якими вкладники мають право на
відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду
______________________________________
(найменування банку)
станом на ______________ року

N з/п  N рядка у файлі "D"  П. І. Б.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків  Місце проживання або місцеперебування 
  область  район  населений пункт  вулиця, номер будинку, номер квартири 
               

Документ, що посвідчує особу  Договір  Номер рахунку, на якому обліковується вклад 
серія та номер  ким виданий  дата видачі  дата закінчення  номер 
10  11  12  13  14 
           
Усього:           

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)  Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом  Сума нарахованих відсотків (коп.)  ГСР (коп.)  N рядка у файлі "Z" 
15  16  17  18  19 
         
сума    сума  сума  кількість 

Уповноважена особа Фонду  ______________ (підпис)  _______________________ (ініціали та прізвище) 
Головний бухгалтер банку  ______________ (підпис)  _______________________ (ініціали та прізвище) 
М. П.     

(Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 823 від 26.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Додаток 5
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
(пункт 6 розділу ІІ)

Перелік
рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню
Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26
Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
_________________________________________
(найменування банку)
____________________________________________
станом на ______________ року

N рядка у файлі "Z"  П. І. Б.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків  Місце проживання або місцеперебування 
область  район  населений пункт  вулиця, номер будинку, номер квартири 
             

Документ, що посвідчує особу  Загальна сума вкладів та відсотків (коп.)  Гарантована сума (коп.)  Ознака* 
серія та номер  ким виданий  дата видачі 
10  11  12  13 
    Усього:       

Уповноважена особа Фонду  ____________
(підпис) 
________________________ (ініціали та прізвище) 
М. П.     

__________

* До поля 13 "Ознака" вводяться такі значення:

4 - для осіб, які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;

5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

6 - для власників істотної участі банку.

(Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 823 від 26.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Додаток 6
до Положення про порядок відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(підпункт 3 пункту 6 розділу II)

Перелік
______________________________________________________
(найменування переліку)
______________________________________________________
(найменування банку)

станом на ______________ року

N з/п  N рядка у файлі "D"  П. І. Б.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків  Місце проживання або місцеперебування 
область  район  населений пункт  вулиця, номер будинку, номер квартири 
               

Документ, що посвідчує особу  Договір  Номер рахунку, на якому обліковується вклад 
серія та номер  ким виданий  дата видачі  дата укладення  дата закінчення  номер 
10  11  12  13  14  15 
             
Усього:             

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)  Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом  Сума нарахованих відсотків (коп.)  Процентна ставка  Код валюти вкладу  Ознака  N рядка у файлі "Z"  Ознака* 
16  17  18  19  20  21  22  23 
               
Сума    Сума        Кількість   

Уповноважена особа Фонду  _________
(підпис) 
____________________
(ініціали та прізвище) 
Головний бухгалтер банку  _________
(підпис) 
_____________________
(ініціали та прізвище) 
М. П.     

__________

* Заповнюється значеннями:

7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;

11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;

38 - для вкладів, що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

(Положення доповнено новим Додатком 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Додаток 7
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 9 розділу ІІ)

Структура
інформаційного рядка файла "Перелік"

N
з/п 
Назва  Зміст  Формат 
Номер рядка у файлі  Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)  N10 
Номер рядка у файлі "D"  Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника)  N10 
П. І. Б.  Прізвище, ім'я та по батькові вкладника  C50 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків  Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються  C = 10 
Область  Назва області  C30 
Район  Назва району  C60 
Населений пункт  Назва населеного пункту  C60 
Вулиця, номер будинку, номер квартири  Назва вулиці, номери будинку та квартири  C100 
Серія та номер  Серія, номер паспортного документа  C20 
10  Ким виданий  Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ  C100 
11  Дата видачі  Дата видачі паспортного документа  D = 10 
12  Дата закінчення  Дата закінчення договору з вкладником  D = 10 
13  Номер договору  Номер договору з вкладником  C40 
14  Номер рахунку, на якому обліковується вклад  Номер аналітичного рахунку  N=5C25 
15  Сума залишку на рахунку для обліку вкладів  Сума залишку на рахунку станом на день початку процедури виведення банку з ринку (коп.)  N16 
16  Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом  Номер рахунку  N=5C25 
17  Сума відсотків  Сума нарахованих відсотків станом на день початку процедури виведення банку з ринку, зменшених на суму податку (коп.)  N16 
18  ГСР  Умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами (коп.)  N16 
19  Номер рядка у файлі "Z"  Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)  N10 

(Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 823 від 26.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)

Додаток 8
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 14 розділу ІІ)

Реєстр
відшкодувань вкладникам для здійснення виплат
______________________________________
(найменування банку)
станом на ______________ року

N з/п  N рядка у файлі "D"  П. І. Б.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків  Місце проживання або місцеперебування 
  область  район  населений пункт  вулиця, номер будинку, номер квартири 
               

Документ, що посвідчує особу  Суми, коп.  N рядка у файлі "Z" 
серія та номер  ким виданий  дата видачі  загальна сума вкладів та відсотків  ГСР 
10  11  12  13  14 
           
Усього:    сума  сума  кількість 

Директор - розпорядник/заступник директора-розпорядника Фонду  ____________ (підпис)  _______________________
(ініціали та прізвище) 
М. П.     

(Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 823 від 26.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 1731 від 05.09.2016)

(Додаток 9 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 4469 від 28.09.2017)