Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.04.2016 N 315

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2016 р. за N 668/28798

Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів
на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання,
які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ,
поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ
N 1366 від 28.12.20
16
N 159 від 27.02.20
17
N 785 від 21.09.20
17)

Відповідно до Конституції України, статей 13, 15, 44 Закону України "Про вищу освіту", Законів України "Про освіту", "Про Національну поліцію", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про Національну гвардію України", підпункту 57 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, пункту 2 розділу І Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року N 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за N 1351/27796, з метою належної організації добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України у 2016 році, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2015 року N 29 "Про затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за N 116/26561.

3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Слівінський В.Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр А.Б. Аваков

Погоджено:

Міністр освіти і науки України С.М. Квіт

Перший заступник Міністра оборони Ураїни І.С. Руснак

Т. в. о. Голови Національної поліції
України полковник В.А. Троян

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15.04.2016 N 315

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2016 р. за N 668/28798

Порядок
добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих
навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють
підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських
та військовослужбовців Національної гвардії України

(У тексті Порядку і додатках слово "сертифікат" у всіх
відмінках замінено словом "сертифікат(и)" у відповідних
відмінках; слова "право на пільги при зарахуванні" та
"першочергове зарахування" замінено словами
"спеціальні умови на здобуття вищої освіти за
державним замовленням" згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ
N 159 від 27.02.2017)

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для МВС, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України (далі - ВНЗ) за державним замовленням.

2. ВНЗ здійснюють підготовку кадрів для МВС, Національної поліції України та Національної гвардії України (далі - замовники) ступенів вищої освіти, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук.

(Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

(Пункт 3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

3. На навчання до ВНЗ для здобуття вищої освіти відповідного ступеня приймаються громадяни України:

1) ступеня бакалавра - особи, які здобули повну загальну середню освіту;

2) ступеня магістра - особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

3) ступеня доктора філософії - особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

4) ступеня доктора наук - особи, яким присуджено ступінь доктора філософії (кандидата наук).

(Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

4. ВНЗ мають право приймати на навчання для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план у межах державного замовлення та ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до ВНЗ та за погодженням із замовником.

(Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

(Пункт 5 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

5. Для здобуття ступеня бакалавра ВНЗ приймають на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця у межах державного замовлення та ліцензованого обсягу осіб, які здобули ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста).

6. Підставою для оголошення прийому для здобуття освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та затверджені вченою радою ВНЗ правила прийому до вищого навчального закладу.

(Абзац перший пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах державного замовлення та ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266.

Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах державного замовлення та ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс відповідного року набору.

(Абзац третій пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

7. Підготовка фахівців на денній формі навчання за кошти державного бюджету у ВНЗ проводиться на підставі договору (контракту) про здобуття освіти, який укладається для:

МВС - між ВНЗ, замовником та особою, яка навчається;

Національної поліції України - між ВНЗ, відповідним органом поліції та особою, яка навчається;

Національної гвардії України - між ВНЗ та особою, яка зарахована на навчання, відповідно до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України".

8. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у ВНЗ на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває за кошти державного бюджету вперше.

9. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту у ВНЗ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до законодавства.

10. Правила прийому до ВНЗ розробляються відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються Міністерством освіти і науки України у відповідному році вступу, цього Порядку, затверджуються вченою радою ВНЗ та оприлюднюються на веб-сайтах ВНЗ.

(Абзац перший пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

Правила прийому до ад’юнктури (аспірантури) для здобуття ступеня доктора філософії затверджуються вченою радою як додаток до Правил прийому до ВНЗ.

11. Строки проведення конкурсного відбору, перелік та форми проведення вступних випробувань до ВНЗ установлюються Міністерством внутрішніх справ України та зазначаються у правилах прийому до ВНЗ.

(Пункт 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

12. Особи, які проходять службу в Національній поліції України, Національній гвардії України або структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України та направляються на навчання до ВНЗ на період проведення вступних випробувань (вступні іспити, професійний психологічний відбір та творчий конкурс), отримують грошове забезпечення згідно з вимогами чинного законодавства.

Професійний психологічний відбір здійснюється лише для кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку військовослужбовців Національної гвардії України.

(Пункт 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

13. Обсяги прийому на навчання щороку розподіляються МВС між ВНЗ.

14. Розподіл випускників ВНЗ, які здобувають освіту на денній формі навчання, здійснюється комісіями з персонального розподілу з урахуванням інтересів служби, відповідно до набутої кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.

Розподіл та призначення випускників ВНЗ на посади нижчі, ніж ті , які вони займали до вступу на навчання, забороняються.

Протоколи засідання комісії з персонального розподілу випускників ВНЗ (крім Національної гвардії України) затверджуються Міністерством внутрішніх справ України відповідно до пропозицій, наданих Національною поліцією України.

Протоколи засідання комісій з персонального розподілу випускників вищого військового навчального закладу Національної гвардії України та військового навчального підрозділу Національної гвардії України ВНЗ затверджуються командувачем Національної гвардії України.

ІІ. Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання

1. Відповідно до раніше здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для МВС та Національної поліції України приймаються:

1) на денну форму навчання за державним замовленням:

особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 років;

особи молодшого складу поліції, які мають повну загальну середню освіту;

особи молодшого та середнього складу поліції, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступінь молодшого бакалавра);

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

особи середнього складу поліції, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу органу поліції не менше 1 року;

особи, які мають профільну вищу освіту не нижче ступеня бакалавра (для МВС);

особи середнього складу поліції та цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

2) на заочну форму навчання за державним замовленням:

особи, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції та повну загальну середню освіту;

особи, які мають спеціальні звання молодшого та середнього складу поліції, а також ступінь молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю;

особи, які мають спеціальні звання середнього складу поліції та ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

особи середнього складу поліції, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу органу поліції не менше 1 року;

особи середнього складу поліції та цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

(Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

2. Відповідно до раніше здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для Національної гвардії України на денну та заочну форми навчання приймаються особи:

з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, - на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня освітнього ступеня бакалавра;

рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту, - на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня освітнього ступеня бакалавра;

рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України віком до 27 років, які мають ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня освітнього ступеня магістра;

(Абзац четвертий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

офіцерського складу Національної гвардії України, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, - на денну чи заочну форму навчання для здобуття оперативно-тактичного рівня освітнього ступеня магістра;

рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України, які мають повну загальну середню освіту, - на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра;

офіцерського складу Національної гвардії України, які мають ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.

3. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року вступу до ВНЗ.

ІІІ. Добір кандидатів на навчання

1. Добір кандидатів на навчання здійснюється установами (закладами) Міністерства внутрішніх справ України, територіальними органами (підрозділами) Національної поліції України (далі - територіальні органи), військовими частинами, з’єднаннями, установами Національної гвардії України та військовими комісаріатами спільно з приймальними комісіями ВНЗ.

(Пункт 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

2. Кандидат на навчання має право вільно обирати ВНЗ, у якому він виявив бажання навчатися.

3. Відповідальними особами за добір кандидатів на навчання є керівники територіальних органів, які проводили їх вивчення, за правильність оформлення особових (навчальних) справ - їх заступники за відповідним напрямом, за якість проведення обстеження військово-лікарською комісією (далі - ВЛК) та психофізіологічного обстеження - керівники цих комісій.

4. Особи, які мають військові або спеціальні звання та виявили бажання навчатись у ВНЗ, подають рапорт, а інші особи звертаються з письмовою заявою до територіального органу, військової частини, з’єднання, установи Національної гвардії України або військового комісаріату за місцем постійного проживання.

Територіальні органи або військові комісаріати готують обґрунтовані висновки щодо доцільності направлення зазначених осіб на навчання до ВНЗ, які затверджуються їх керівниками, військовими комісарами або їх заступниками відповідно.

Військовослужбовці Національної гвардії України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які проходять військову строкову службу або військову службу за контрактом та відібрані вступниками до ВНЗ, направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться при ВНЗ перед складанням вступних випробувань.

Навчальні збори проводяться перед початком вступних випробувань протягом 25 діб.

(Пункт 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

5. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ оформляються територіальними органами, військовими частинами, з’єднаннями, установами Національної гвардії України або військовими комісаріатами, які відбирали їх на навчання.

Установам (закладам) МВС дозволяється формувати особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ.

Документи, що подають кандидати на навчання, обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

(Пункт 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

6. До особової справи кандидатів на денну форму навчання додаються:

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу ВНЗ та спеціальності;

автобіографія;

анкета кандидата на навчання (додаток 1), заповнена ним власноруч;

особова картка працівника (для Національної поліції - типова форма N П-2);

висновок про направлення на навчання (для працівників) (додаток 2);

висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб) (додаток 3);

копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

копія екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 "Право");

(Пункт 6 розділу III доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 785 від 21.09.2017)

результати проходження у встановленому порядку медичних обстежень, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності, психофізіологічного обстеження, а також перевірки рівня фізичної підготовленості;

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3x4 см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано).

(Пункт 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

7. До навчальної справи кандидатів на заочну форму навчання додаються:

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу ВНЗ та спеціальності;

автобіографія;

анкета кандидата на навчання, заповнена ним власноручно;

висновок про направлення на навчання (для працівників);

копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

копія екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 "Право");

(Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 785 від 21.09.2017)

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 x 4 см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці (для осіб, яким його надано);

службова характеристика, автобіографія, витяг з послужного списку та висновок ВЛК про придатність до навчання (для військовослужбовців Національної гвардії України).

(Пункт 7 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

8. Кандидати на вступ до ад’юнктури (аспірантури) подають документи згідно з переліком:

рапорт (для цивільних осіб - заява) із зазначенням форми навчання, наукової спеціальності та профільної кафедри (лабораторії, відділу);

атестаційний лист (на заочну форму навчання та для цивільних осіб - особовий листок з обліку кадрів);

список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності);

посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі їх складання);

копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 x 4 см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано);

копія диплома доктора філософії (кандидата наук) - вступникам для здобуття наукового ступеня доктора наук;

службова характеристика, автобіографія, витяг з послужного списку та висновок ВЛК про придатність до навчання (для військовослужбовців Національної гвардії України).

9. Оформлені особові (навчальні) справи кандидатів на навчання направляються до відповідних ВНЗ не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку прийому документів кандидатів на навчання, визначного у правилах прийому до ВНЗ.

(Пункт 9 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

10. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінал сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання, оригінал документа (документів), який підтверджує спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням (якщо надано їх копії), кандидат пред’являє приймальній комісії ВНЗ особисто.

11. Строки прийому документів кандидатів на навчання визначаються Міністерством внутрішніх справ України та зазначаються у Правилах прийому до ВНЗ.

12. Організація прийому на навчання покладається на приймальну комісію ВНЗ.

Повноваження приймальної комісії та її структурних підрозділів визначаються положенням при приймальну комісію вищого навчального закладу, яке затверджується вченою радою ВНЗ.

Рішення приймальної комісії ВНЗ, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником ВНЗ та/або виконання процедур вступної кампанії..

(Абзац третій пункту 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

13. Для проведення вступних іспитів для вступників, визначених пунктами 10, 11 розділу ІV цього Порядку, на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії ВНЗ.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність, за заявою вступника, зараховуються для участі в конкурсному відборі на іншу спеціальність у цьому ВНЗ.

(Пункт 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

14. Для проведення фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) створюються фахові атестаційні комісії.

(Пункт 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

15. Для проведення вступних випробувань до ад’юнктури (аспірантури) створюються предметні комісії.

16. Склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та предметних комісій визначається наказом керівника ВНЗ.

17. Приймальна комісія ВНЗ розглядає матеріали кандидатів на навчання та приймає рішення про їх допуск до участі в конкурсі чи складання вступних іспитів, про що інформує вступників та територіальні підрозділи, які направляли їх на навчання, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня реєстрації вступників у ВНЗ.

18. Ознайомлення вступника з правилами прийому до ВНЗ, наявною ліцензією і сертифікатом(ами) про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також фактом наявності/відсутності підстав для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, показниками конкурсного відбору, вимогами до проведення творчого конкурсу, проходження професійного психологічного відбору, порядком подання апеляцій підтверджується його особистим підписом під час реєстрації у ВНЗ.

(Пункт 18 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

19. Особи, які вступають до ВНЗ на денну форму навчання, проходять медичний огляд, який здійснюється штатними ВЛК. Особи, які вступають до ВНЗ, що здійснюють підготовку військовослужбовців Національної гвардії України, на заочну форму навчання, до навчальної справи долучають довідку останнього диспансерного огляду. У разі виникнення сумнівів щодо висновку про придатність до служби за медичними показниками за рішенням приймальної комісії кандидат направляється на ВЛК для додаткового обстеження за місцем дислокації ВНЗ або до тимчасово створених ВЛК ВНЗ.

20. Під час вивчення кандидатів на навчання забороняється проводити будь-які перевірки їх рівня підготовки.

21. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення його еквівалентності, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05 травня 2015 року N 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за N 614/27059.

(Пункт 21 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

22. Контроль за проведенням вступної кампанії до ВНЗ здійснює Управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

ІV. Організація і проведення конкурсу

1. Приймальні комісії ВНЗ допускають до участі в конкурсі для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання з двох загальноосвітніх предметів не нижче встановленої правилами прийому до ВНЗ мінімальної кількості балів.

(Абзац другий пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 785 від 21.09.2017)

Для вступників на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра замість одного із конкурсних предметів проводиться творчий конкурс, а для Національної гвардії України додатково - професійний психологічний відбір та військово-лікарська комісія.

(Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

Професійний психологічний відбір оцінюється як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір". Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу відраховуються та до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

(Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова "придатний" або "непридатний" за станом здоров’я до навчання.

(Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

ВНЗ самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката(ів) із загальноосвітніх предметів (результатів вступних іспитів), з яких вступник допускається до участі в конкурсі.

2. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу.

Особи, зазначені в пункті 11 цього розділу, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних іспитів у ВНЗ.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра денної форми навчання, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), історії України, математики або біології (для Національної гвардії України - з іноземної мови на спеціальність філологія) за вибором ВНЗ (другий предмет) та творчого конкурсу (третій предмет).

(Пункт 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

4. Вступники на заочну форму навчання мають право вибирати третій предмет з переліку, визначеного МВС.

5. Приймальна комісія ВНЗ здійснює перевірку відповідності сертифікатів у базі даних Українського центру оцінювання якості освіти.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), і затверджує його своїм рішенням.

(Абзац третій пункту 5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

6. Конкурсний бал для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється шляхом додавання балів сертифіката(ів) з конкурсних предметів (вступних іспитів у передбачених пунктами 10, 11 цього розділу випадках), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, бала за творчий конкурс, помножених на відповідні вагові коефіцієнти (додаток 4).

(Абзац перший пункту 6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів. Бали за особливі успіхи нараховуються призерам IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до спеціальностей при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра визначає МОН, та випускникам підготовчих курсів за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та строк навчання - не менше трьох місяців, для вступу до цього вищого навчального закладу на інженерно-технічні спеціальності.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, ураховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

7. Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" обов’язковим є подання до приймальних комісій результатів єдиного фахового вступного випробування (з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання), що складається з таких блоків:

тест з права;

тест загальної навчальної правничої компетентності (далі - ТЗНПК);

тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова), за винятком випадків, встановлених Положенням про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 "Право" в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2017 року N 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 року за N 575/30443.

Брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 "Право" за результатами фахового випробування зі спеціалізації та іноземної мови у відповідному ВНЗ можуть вступники, які:

не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837;

для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року.

Конкурсний бал при прийомі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 "Право" обчислюється як сума балів результатів виконання тестових завдань з блоків "право", "ТЗНПК", "іноземна мова".

Для кандидатів на навчання, які вступають до ВНЗ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки), у тому числі для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право", обов’язковим є проходження додаткового вступного випробування з визначених МВС дисциплін.

Додаткові вступні випробування вступники складають у кожному ВНЗ, в якому виявили бажання брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право", перед проведенням єдиного фахового вступного випробування.

Мінімальна кількість балів, необхідних для успішного складання додаткових вступних випробувань, визначається ВНЗ самостійно.

(Пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 785 від 21.09.2017)

8. При прийомі на навчання за скороченими строками підготовки бакалавра, а також при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальності 081 "Право") використовуються рекомендовані показники конкурсного бала (додаток 4).

При вступі до Національної академії Національної гвардії України до конкурсного бала також додається результат вступного випробування з фізичної підготовки.

(Пункт 8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 785 від 21.09.2017)

9. Вступні випробування на навчання до ад’юнктури (аспірантури) для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня. Вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним сертифікатом, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результату вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;

(Абзац третій пункту 9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

інших форм вступних випробувань (іспити, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо), які встановлюються Правилами прийому до ВНЗ.

Вага кожного вступного випробування в конкурсному балі визначається в Правилах прийому до ВНЗ.

Відповідно до Правил прийому до ВНЗ вступникам, які вступають до ад’юнктури (аспірантури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

10. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій).

Результат іспиту при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката(ів) з української мови та літератури.

11. Спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (для потреб МВС);

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних ВНЗ за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) (для потреб МВС);

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії ВНЗ одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, або копії такого документа) (для потреб МВС);

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії ВНЗ копії медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти) (для потреб МВС);

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення, територія населених пунктів на лінії зіткнення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном;

особи, яким надано таке право відповідно до абзацу третього частини третьої статті 44 Закону України "Про вищу освіту";

військовослужбовці, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

поліцейські;

військовослужбовці Національної гвардії України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які проходять військову строкову службу або військову службу за контрактом, - при вступі до ВНЗ, які здійснюють підготовку військовослужбовців Національної гвардії України.

Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому, чотирнадцятому - шістнадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами тільки вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до ВНЗ на території Луганської і Донецької областей та переміщених ВНЗ.

Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених ВНЗ, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року N 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за N 795/28925.

Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів до одного з ВНЗ, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, в межах квот відповідно до законодавства.

(Пункт 11 розділу IV в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017, N 785 від 21.09.2017)

12. Порядок проведення вступних іспитів визначається Положенням про приймальну комісію ВНЗ.

13. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

14. Програми фахових випробувань розробляються і затверджуються ВНЗ (за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України) не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Інформація щодо програм фахових випробувань оприлюднюється на веб-сайтах ВНЗ та інформаційних стендах приймальної комісії.

15. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому до ВНЗ мінімального рівня, які вибули за результатами творчого конкурсу (професійного психологічного відбору для Національної гвардії України), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускаються.

(Пункт 15 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

16. Організація конкурсу та послідовність проведення вступних іспитів, творчий конкурс та професійний психологічний відбір (для Національної гвардії України) визначаються приймальною комісією ВНЗ.

(Пункт 16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

17. Перескладання вступних іспитів, повторне проведення творчого конкурсу та професійного психологічного відбору не дозволяються.

(Пункт 17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

18. Апеляції щодо результатів вступних випробувань розглядає апеляційна комісія ВНЗ, положення та персональний склад якої затверджуються наказом ВНЗ.

V. Зарахування на навчання

1. Прийом до ВНЗ здійснюється за конкурсом з урахуванням сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результатів вступних іспитів, а також балів творчого конкурсу, а для Національної гвардії України - результатів професійного психологічного відбору.

(Пункт 1 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

2. Зараховуються на навчання за результатами творчого конкурсу та професійного психологічного відбору при поданні в установлені строки оригіналу сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (одержанні відповідної кількості балів на вступних іспитах, що проводить ВНЗ) з кількістю балів, що не нижче встановленої правилами прийому до ВНЗ мінімальної кількості балів, та інших документів, які засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (для потреб МВС);

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних ВНЗ за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) (для потреб МВС);

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії ВНЗ одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, або копії такого документа) (для потреб МВС);

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії ВНЗ копії медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти) (для потреб МВС);

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

діти із сімей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов’язків військової служби;

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (для потреб МВС);

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном;

особи, яким надано таке право відповідно до абзацу третього частини третьої статті 44 Закону України "Про вищу освіту";

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли, стали інвалідами I групи чи визнані судом безвісно відсутніми під час виконання службових обов’язків (у тому числі інвалідність яких пов’язана з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), відповідно до Указу Президента України від 17 березня 1998 року N 197 "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків";

особи, яким відповідно до статті 103 Закону України "Про Національну поліцію" надано таке право.

(Пункт 2 розділу V в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017,N 785 від 21.09.2017)

3. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов на здобуття вищої освіти за державним замовленням.

(Пункт 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

(Пункт 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

4. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають спеціальні умови для здобуття вищої освіти за державним замовленням;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

(Пункт 4 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

5. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковується за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 4 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

(Пункт 5 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

6. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

(Пункт 6 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

7. Усі питання, пов’язані з прийомом до ВНЗ, вирішуються приймальною комісією ВНЗ на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ВНЗ не пізніше дня, наступного після їх прийняття.

8. Порядок перевірки та зберігання робіт вступників, які складали вступні випробування, визначається положенням про приймальну комісію ВНЗ.

Письмові екзаменаційні роботи, аркуші підготовки до усної відповіді, аркуші результатів вступних випробувань осіб, зарахованих до ВНЗ, зберігаються в їх особових (навчальних) справах протягом усього періоду навчання, а осіб, які не зараховані на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

9. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність спеціальних умов на здобуття вищої освіти за державним замовленням, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу в частині щодо його зарахування.

(Пункт 9 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

10. Строки проведення відповідних процедур зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти визначаються Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та правилами прийому до ВНЗ.

11. Рішення про зарахування на навчання приймається приймальною комісією ВНЗ лише в межах визначених обсягів державного замовлення, штатної чисельності курсантів (слухачів) та ліцензованого обсягу прийому й оформлюється протоколом засідання приймальної комісії (додаток 5).

12. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 10 цього розділу.

Особи, які зараховані на навчання, можуть бути відраховані з ВНЗ за власним бажанням або з інших підстав, передбачених законодавством, про що видається відповідний наказ ВНЗ. Таким особам за їх вимогою повертаються документи, що подавалися ними під час вступу на навчання.

На звільнені при цьому місця до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурс із числа осіб, які брали участь у конкурсі за цією спеціальністю. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей ВНЗ за умови збігу конкурсних предметів.

ВНЗ можуть проводити додатковий конкурсний відбір на вакантні місця до початку навчальних занять за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.

13. Особи з числа працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та військовослужбовців, які направлені до ВНЗ для складання вступних іспитів на денну форму навчання, з посад не звільняються до видання наказу про зарахування на навчання. Вони повинні до направлення на навчання використати чергову відпустку за поточний рік.

14. На підставі рішення приймальної комісії ВНЗ видає наказ про зарахування вступників курсантами та слухачами на здобуття відповідних ступенів вищої освіти бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук відповідного ВНЗ (далі - наказ про зарахування), який доводиться до їх відома.

(Пункт розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1366 від 28.12.2016)

15. Витяги з наказу про зарахування поліцейських курсантами, слухачами денної форми навчання до ВНЗ, які здійснюють підготовку поліцейських, надсилаються до МВС.

МВС узагальнює інформацію про зарахування поліцейських на навчання та надсилає витяги з наказів про зарахування поліцейських курсантами, слухачами денної форми навчання до ВНЗ, які здійснюють підготовку поліцейських, до центрального органу управління поліцією.

Центральний орган управління поліцією надсилає отримані витяги з наказів про зарахування до органів (закладів, установ) поліції.

(Пункт розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1366 від 28.12.2016)

16. Зарахування на навчання усіх категорій осіб проводиться з дня видання відповідного наказу ВНЗ.

Для Національної поліції України та Національної гвардії України зарахування для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання проводиться з дня початку табірного збору.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, враховуючи тих, які не пройшли табірний збір, відраховуються з ВНЗ, про що до установ (закладів) Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів Національної поліції України та підрозділів Національної гвардії України надсилається відповідна інформація. На звільнені місця відповідно до пункту 12 цього розділу може проводитися додаткове зарахування за конкурсом.

17. Зарахування на заочну форму навчання проводиться не пізніше ніж через 15 календарних днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурс.

18. Керівники органів (закладів, установ) поліції зобов’язані звільнити зі штатних посад поліцейських, зарахованих курсантами, слухачами денної форми навчання до ВНЗ, та направити на навчання в необхідний для своєчасного прибуття строк. Підставою для звільнення є витяг із наказу ВНЗ про зарахування на навчання.

У разі відмови від навчання поліцейський письмово повідомляє про відмову керівників органу (закладу, установи) поліції та ВНЗ, до якого його було зараховано курсантом, слухачем денної форми навчання.

При отриманні повідомлення про відмову від навчання керівник ВНЗ вносить зміни до наказу про зарахування курсантом, слухачем денної форми навчання.

(Пункт розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1366 від 28.12.2016)

19. Особам, які не пройшли конкурс щодо зарахування на навчання до ВНЗ, на їх прохання видається довідка (додаток 6) та довідка про наявність документів кандидата на навчання і її відповідність цьому Порядку.

20. Адюнктам, здобувачам вищої освіти денної форми навчання освітніх ступенів магістра, бакалавра (крім військовослужбовців) видаються посвідчення (службові посвідчення) встановленого зразка.

Директор Департаменту персоналу, організації освітньої
та наукової діяльності МВС України В.Р. Слівінський

Додаток 1
до Порядку добору, направлення та зарахування
кандидатів на навчання до вищих навчальних
закладів із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства
внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців
Національної гвардії України (пункт 6 розділу ІІІ)

Анкета
кандидата на навчання

Анкета кандидата на навчання (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Порядку добору, направлення та зарахування
кандидатів на навчання до вищих навчальних
закладів із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства
внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців
Національної гвардії України (пункт 6 розділу ІІІ)

Висновок
про направлення на навчання
(для працівників)

Висновок про направлення на навчання (для працівників) (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Порядку добору, направлення та зарахування
кандидатів на навчання до вищих навчальних
закладів із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства
внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців
Національної гвардії України (пункт 6 розділу ІІІ)

Висновок
про направлення на навчання
(для цивільних осіб)

Висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб) (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 4
до Порядку добору, направлення та зарахування
кандидатів на навчання до вищих навчальних
закладів із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства
внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців
Національної гвардії України (пункт 6 розділу ІV)

Рекомендовані показники
конкурсного бала

1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність  Складові конкурсного бала  Мінімальні показники для участі у конкурсі  Ваговий коефіцієнт 
081 право
262 правоохоронна діяльність 
Історія України  100  0,35 
Українська мова та література  100  0,3 
Творчий конкурс  100  0,25 
Середній бал атестата  100  0,1 
053 психологія  Біологія  100  0,35 
Українська мова та література  100  0,3 
Творчий конкурс  100  0,25 
Середній бал атестата  100  0,1 
125 кібербезпека  Математика  100  0,35 
Українська мова та література  100  0,3 
Творчий конкурс  100  0,25 
Середній бал атестата  100  0,1 
073 менеджмент
255 озброєння та військова техніка 274 автомобільний транспорт 
Математика  100  0,35 
Українська мова та література  100  0,3 
Творчий конкурс  100  0,25 
Середній бал атестата  100  0,1 
035 філологія  Іноземна мова  100  0,35 
Українська мова та література  100  0,3 
Творчий конкурс  100  0,25 
Середній бал атестата  100  0,1 
251 державна безпека
253 військове управління
(за видами збройних сил) 
Історія України  100  0,35 
Українська мова та література  100  0,3 
Творчий конкурс  100  0,25 
Середній бал атестата  100  0,1 

Ваговий коефіцієнт додаткового бала за особливі успіхи становить 0,05 конкурсного бала.

2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста:

Спеціальність  Складові конкурсного бала  Мінімальні показники для участі у конкурсі 
081 право  Фахове випробування (кримінальне право)  124 
274 автомобільний транспорт  Фахове випробування  124 
073 менеджмент  Фахове випробування  124 

3. Для вступників для здобуття ступеня магістра

(Позицію виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 785 від 21.09.2017) 
262 правоохоронна діяльність  Фахове випробування зі спеціалізації  124 
Іноземна мова  124 
053 психологія  Фахове випробування зі спеціалізації  124 
Іноземна мова  124 
081 право (судова експертиза)  Фахове випробування зі спеціалізації  124 
Іноземна мова  124 
074 публічне управління та адміністрування  Фахове випробування зі спеціалізації  124 
Іноземна мова  124 

4. Для вступників для здобуття ступеня магістра (для НГУ)

274 автомобільний транспорт  Фахове випробування зі спеціалізації  124 
Іноземна мова  124 
Фізична підготовка  124 
073 менеджмент  Фахове випробування зі спеціалізації  124 
Іноземна мова  124 
Фізична підготовка  124 
255 озброєння та військова техніка  Фахове випробування зі спеціалізації  124 
Іноземна мова  124 
Фізична підготовка  124 
253 військове управління (за видами збройних сил)  Фахове випробування зі спеціалізації  124 
Іноземна мова  124 
Фізична підготовка  124 
251 державна безпека  Фахове випробування зі спеціалізації  124 
Іноземна мова  124 
Фізична підготовка  124 
035 філологія  Фахове випробування зі спеціалізації  124 
Фізична підготовка  124 

5. Для вступників для здобуття ступеня доктора філософії

Спеціальність  Складові конкурсного бала  Мінімальні показники для участі у конкурсі 
081 право
082 міжнародне право
262 правоохоронна діяльність
033 філософія
053 психологія
051 економіка
251 державна безпека
015 професійна освіта (за спеціалізаціями) 
Вступний іспит із спеціальності 
Іноземна мова  Не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності) або 3 
Філософія 

6. Показники додаткового іспиту для вступників для здобуття
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю

Спеціальність  Складові конкурсного бала  Мінімальні показники для участі у конкурсі 
274 автомобільний транспорт  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 
073 менеджмент  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 
035 філологія  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 
081 право  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 
262 правоохоронна діяльність  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 
053 психологія  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 
073 менеджмент  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 
081 право (судова експертиза)  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 
255 озброєння та військова техніка  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 
253 військове управління (за видами збройних сил)  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 
251 державна безпека  Комплексний екзамен зі спеціалізації  190 

(Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 785 від 21.09.2017)

Додаток 5
до Порядку добору, направлення та зарахування
кандидатів на навчання до вищих навчальних
закладів із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства
внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців
Національної гвардії України (пункт 11 розділу V)

Протокол
засідання приймальної комісії

Протокол засідання приймальної комісії (Додаток 5) (зі змінами від 27.02.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 159 від 27.02.2017)

Додаток 6
до Порядку добору, направлення та зарахування
кандидатів на навчання до вищих навчальних
закладів із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства
внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців
Національної гвардії України (пункт 19 розділу V)

Довідка

Довідка (Додаток 6) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".