МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.07.2011 N 1905/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2011 р. за N 926/19664

Про затвердження Порядку допуску осіб
до складання кваліфікаційного іспиту
та проведення кваліфікаційного іспиту
Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
N 855/5 від 08.06.201
2
N 1919/5 від 24.12.20
12
N 1174/5 від 21.07.20
14
N 2735/5 від 15.09.20
16
N 1828/5 від 07.06.20
17
N 3363/5 від 31.10.20
17)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" та з метою удосконалення процесу складання кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок допуску осіб до складання кваліфікаційного іспиту та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, що додається.

(Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1919/5 від 24.12.2012)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 10.07.2008 N 1168/5 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за N 621/15312 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.), Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Перший заступник Міністра І.І.Ємельянова

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
28.07.2011 N 1905/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2011 р. за N 926/19664

Порядок
допуску осіб до складання кваліфікаційного іспиту
та проведення кваліфікаційного іспиту
Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

(У тексті Порядку слова "головне управління юстиції", "управління юстиції"
в усіх відмінках і числах замінено словами "головне територіальне управління
юстиції" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 2735/5 від 15.09.2016)

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" і визначає процес складання особами кваліфікаційного іспиту у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату.

2. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату (далі - Комісія):

приймає рішення про допуск або відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту;

проводить кваліфікаційний іспит;

на підставі результатів складеного кваліфікаційного іспиту приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

на підставі результатів складеного кваліфікаційного іспиту приймає рішення про підтвердження кваліфікації особою, приватна нотаріальна діяльність якої не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і яка не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату (далі - особа, що складає кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації).

(Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 3363/5 від 31.10.2017)

3. Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту має бути розміщене на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3363/5 від 31.10.2017)

4. Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту повинно містити інформацію про дату, час, місце проведення кваліфікаційного іспиту із зазначенням кінцевого строку подачі документів до головного територіального управління юстиції. У повідомленні може міститися додаткова інформація.

5. Особа, яка має намір складати кваліфікаційний іспит, не пізніше ніж за двадцять днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту особисто подає до відповідного головного територіального управління юстиції заяву на ім’я начальника головного територіального управління юстиції про внесення до Комісії подання про допуск цієї особи до кваліфікаційного іспиту. Заява підлягає реєстрації в установленому порядку.

До заяви додаються такі документи:

оригінал та копія диплома про повну вищу юридичну освіту;

оригінал та копія довідки про відсутність судимості;

трудова книжка та копія трудової книжки, якщо особа на час подачі документів не працює;

копія трудової книжки, завірена за місцем роботи, якщо особа на час подачі документів працює;

паспорт громадянина України та копії першої, другої сторінок паспорта громадянина України та сторінки, на якій проставлено штамп про реєстрацію місця проживання фізичної особи.

Особа, яка пройшла стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, додає до заяви документи, передбачені цим пунктом, а також висновок та копію висновку про проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса.

6. Особа, що складає кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації, додає до заяви документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку, а також копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

7. Копії документів, передбачених пунктами 6, 7 цього Порядку, засвідчуються в установленому порядку, а оригінали повертаються особі.

8. У разі якщо особою подано всі передбачені цим Порядком документи, їх копії формуються відповідальною особою головного територіального управління юстиції в особову справу особи, яка має намір складати кваліфікаційний іспит.

Єдиною підставою для відмови головних територіальних управлінь юстиції в підготовці та направленні до Комісії подання про допуск особи до складання кваліфікаційного іспиту може бути ненадання особою всіх передбачених цим Порядком документів.

9. Подання головного територіального управління юстиції до Комісії про допуск особи до складання кваліфікаційного іспиту та особова справа цієї особи надсилаються кур’єрською доставкою до Міністерства юстиції України не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

10. Подання головного територіального управління юстиції про допуск особи до складання кваліфікаційного іспиту разом з доданою до нього особовою справою, що надійшло до Комісії, реєструється в журналі реєстрації подань головних територіальних управлінь юстиції про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту, що зберігається в справах Департаменту приватного права (далі - Департамент).

(Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2735/5 від 15.09.2016)

11. До складання кваліфікаційного іспиту допускаються особи, які:

мають повну вищу юридичну освіту;

мають стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, або у передбаченому Законом України "Про нотаріат" випадку успішно пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса;

мають намір скласти кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації;

не мають судимості.

12. У разі якщо до Комісії надійшло подання головного територіального управління юстиції про допуск до складання кваліфікаційного іспиту особи, яка є членом сім’ї або близьким родичем члена Комісії, такий член Комісії не бере участь у розгляді будь-яких питань, що стосуються складання кваліфікаційного іспиту цією особою.

У цьому Порядку під поняттям "член сім’ї або близький родич" слід розуміти чоловіка (дружину) члена Комісії, його дітей, батьків, рідних братів і сестер, діда, бабу, онуків, усиновлювачів, усиновлених та інших осіб за умови їх постійного проживання із членом Комісії і ведення з ним спільного господарства.

13. Комісія на підставі подання головного територіального управління юстиції в строк не пізніше ніж за три дні до проведення кваліфікаційного іспиту розглядає подані заінтересованими особами документи та приймає рішення про допуск до складання кваліфікаційного іспиту чи відмову у такому допуску.

(Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3363/5 від 31.10.2017)

14. Особам, яким відмовлено в допуску до складання кваліфікаційного іспиту, Комісія у п’ятиденний строк надсилає витяг з відповідного рішення Комісії, засвідчений підписом секретаря Комісії, із зазначенням причин такої відмови.

15. Комісією затверджується графік проведення кваліфікаційного іспиту із зазначенням дати та часу його складання допущеними особами.

(Пункт в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1828/5 від 07.06.2017)

16. Повідомлення про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту має бути розміщене на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України не пізніше ніж за три дні до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

(Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3363/5 від 31.10.2017)

Повідомлення про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту повинно містити прізвища, імена та по батькові осіб з відміткою про допуск чи недопуск до його складання, а також графік проведення кваліфікаційного іспиту.

У разі зміни графіка, а також місця проведення кваліфікаційного іспиту Комісія не пізніше ніж за добу повідомляє про це осіб, допущених до його складання, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України.

У день проведення кваліфікаційного іспиту особа, допущена до його складання, проходить реєстрацію, для чого пред’являє паспорт громадянина України.

17. Для складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система для проведення електронного анонімного тестування (далі - система).

Кваліфікаційний іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, окреме автоматизоване робоче місце для адміністрування системи з підключеним до нього принтером та відповідне комунікаційне обладнання.

Серверна частина програмного забезпечення системи розміщується на технічних ресурсах адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та налаштування системи, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері системи, здійснюються адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

(Пункт в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1828/5 від 07.06.2017)

18. Приміщення має забезпечувати індивідуальну роботу над екзаменаційним завданням.

Особи, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, можуть залишати приміщення до закінчення цього іспиту виключно в супроводі члена Комісії.

Під час складання кваліфікаційного іспиту забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв’язку. При користуванні під час складання кваліфікаційного іспиту зазначеними та іншими джерелами інформації або засобами зв’язку особа за рішенням Комісії відсторонюється від участі у кваліфікаційному іспиті і вважається такою, що не склала його.

19. Об’єктивність проведення кваліфікаційного іспиту забезпечується рівними для всіх осіб умовами щодо доступу до інформації стосовно процедури проведення іспиту, місця складання та тривалості іспиту, а також щодо кількості та ступеня складності екзаменаційних завдань та відкритості інформації про результати іспиту.

20. Кваліфікаційний іспит є публічним.

На засіданні Комісії можуть бути присутніми представники засобів масової інформації.

Під час проведення кваліфікаційного іспиту засобами Міністерства юстиції України забезпечується ведення відеофіксації кваліфікаційного іспиту.

21. Кваліфікаційний іспит здійснюється у вигляді електронного анонімного тестування.

Екзаменаційні завдання формуються безпосередньо системою для кожної особи індивідуально шляхом генерування у довільній формі переліку тестових питань та завдань.

22. Зразок екзаменаційних завдань розміщується на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України.

(Пункт 22 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 3363/5 від 31.10.2017)

23. Електронне анонімне тестування складається з теоретичної та практичної частин.

Електронне анонімне тестування проводиться одночасно для всіх осіб, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, відповідно до затвердженого Комісією графіка.

24. Екзаменаційні завдання електронного анонімного тестування розробляються Департаментом.

25. Перед початком кваліфікаційного іспиту особи, які беруть участь у його складанні, отримують у секретаря Комісії на вибір ім’я входу та відповідний пароль, необхідні для реєстрації у системі. Ім’я входу та відповідний пароль надаються у запечатаному вигляді. Другий примірник імені входу відрізається секретарем Комісії, скріплюється підписом особи із зазначенням її прізвища, імені та по батькові та розкривається лише після перевірки роботи для її ідентифікації.

26. Після отримання імені входу та відповідного пароля всіма особами секретар Комісії роз’яснює порядок проведення кваліфікаційного іспиту, а також демонструє процедуру виконання електронного анонімного тестування в системі.

27. Загальний час електронного анонімного тестування становить чотири години.

Перебіг часу для кожної особи розпочинається індивідуально після її авторизації у системі з моменту підтвердження запиту системи на початок тестування.

У разі неможливості продовження електронного анонімного тестування з технічних причин у засіданні Комісії оголошується перерва до їх усунення.

28. Теоретична частина електронного анонімного тестування включає в себе сто тестових питань.

(Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3363/5 від 31.10.2017)

До кожного питання пропонуються декілька варіантів відповідей, одна з яких є правильною.

(Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3363/5 від 31.10.2017)

У разі необхідності питання може бути пропущене, в такому випадку є можливість відповісти на нього пізніше.

29. На виконання теоретичної частини електронного анонімного тестування відводиться дві години.

30. Оцінювання теоретичної частини електронного анонімного тестування здійснюється системою.

Кожна правильна відповідь оцінюється системою в один бал, неправильна - в нуль балів.

Якщо не обрано жодної відповіді, у тому числі у зв’язку зі спливом встановленого часу, така відповідь зараховується як неправильна.

31. Теоретична частина вважається виконаною, якщо набрано не менше сімдесяти балів. У цьому випадку особа автоматично допускається системою до практичної частини.

(Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3363/5 від 31.10.2017)

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі у зв’язку із закінченням часу, відведеного для виконання теоретичної частини, електронне анонімне тестування автоматично припиняється системою та особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

32. Результати виконання теоретичної частини електронного анонімного тестування виводяться системою у вигляді відповідного повідомлення.

Особам, які за результатами виконання теоретичної частини електронного анонімного тестування набрали не менше сімдесяти балів, разом з повідомленням про результати її виконання системою видається код доступу до практичної частини електронного анонімного тестування.

(Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3363/5 від 31.10.2017)

33. Практична частина електронного анонімного тестування включає в себе такі завдання:

п’ять проектів нотаріальних документів;

п’ять задач.

34. На виконання практичної частини електронного анонімного тестування відводиться дві години.

35. Оцінювання практичної частини електронного анонімного тестування здійснюється системою.

36. Завдання "проект нотаріального документа" викладається у вигляді п’яти текстів різних проектів нотаріальних документів, кожний з яких містить п’ять помилок змістового характеру.

До кожного тексту проекту нотаріального документа пропонуються не менше десяти варіантів помилок, з яких п’ять є правильними.

Надання відповіді на це завдання полягає у виявленні в кожному з п’яти текстів проектів нотаріальних документів п’яти помилок та їх виборі із запропонованих системою варіантів у порядку розташування цих помилок у тексті документа.

(Абзац четвертий пункту виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 2735/5 від 15.09.2016)

Правильно вибрана помилка оцінюється системою в один бал.

Якщо не обрано жодної помилки із запропонованих системою варіантів, у тому числі у зв’язку зі спливом встановленого часу, така відповідь оцінюється системою в нуль балів.

37. Завдання "задача" викладається у вигляді п’яти окремих текстів з описом конкретних казусів із нотаріальної практики.

До кожної задачі пропонується п’ять варіантів відповідей, один з яких є правильним та оцінюється системою в п’ять балів, решта - неправильні, що полягає в їх неповноті, хибності аргументації тощо. Неправильні відповіді оцінюються системою в нуль балів.

Якщо не обрано жодної правильної відповіді, у тому числі у зв’язку зі спливом встановленого часу, така відповідь зараховується як неправильна.

38. Завдання практичної частини електронного анонімного тестування можуть виконуватись у довільному порядку.

39. Практична частина електронного анонімного тестування вважається виконаною, а особа такою, що склала кваліфікаційний іспит, якщо за результатами її виконання набрано не менше сорока балів.

40. Після закінчення виконання практичної частини електронного анонімного тестування або часу, відведеного для її виконання, тестування автоматично припиняється системою незалежно від стану виконання завдання.

Результати виконання практичної частини електронного анонімного тестування виводяться системою у вигляді відповідного повідомлення.

41. Після закінчення виконання електронного анонімного тестування всіма особами або часу, відведеного для його виконання, секретарем Комісії формується та роздруковується екзаменаційна відомість.

Екзаменаційна відомість містить перелік імен входу осіб, які проходили електронне анонімне тестування, кількість набраних за кожне завдання балів та вільне поле для зазначення прізвищ, імен та по батькові осіб, яке заповнюється після ідентифікації результатів електронного анонімного тестування.

42. Ідентифікація результатів електронного анонімного тестування здійснюється секретарем Комісії після формування екзаменаційної відомості у присутності всіх членів Комісії, що беруть участь у засіданні.

Прізвища, імена і по батькові осіб, що складали іспит, заносяться секретарем Комісії до роздрукованої екзаменаційної відомості, яка скріплюється підписами всіх присутніх на засіданні членів Комісії.

43. Після закінчення кваліфікаційного іспиту секретарем Комісії складається протокол, у якому зазначаються час та місце проведення кваліфікаційного іспиту; прізвища, імена та по батькові присутніх членів Комісії; прізвища, імена та по батькові, реквізити паспортів, місце реєстрації осіб, що складають кваліфікаційний іспит; результати електронного анонімного тестування із зазначенням отриманого особами імені доступу; прізвища, імена та по батькові осіб, які склали та які не склали кваліфікаційний іспит.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії.

44. Комісія на підставі результатів складеного кваліфікаційного іспиту приймає рішення про:

видачу або відмову у видачі Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

підтвердження (або непідтвердження) кваліфікації особою, яка складала кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації.

45. Після закінчення кваліфікаційного іспиту Комісія оголошує результати його проведення та прізвища, імена, по батькові осіб, щодо яких за результатами його проведення прийнято рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також про підтвердження (непідтвердження) кваліфікації особою, що складала кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації.

Повідомлення про результати проведення кваліфікаційного іспиту розміщується на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України в день ухвалення Комісією відповідного рішення.

46. Особам, які не склали кваліфікаційний іспит, Комісія в п’ятиденний строк надсилає витяг з рішення Комісії про відмову у видачі Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, засвідчений підписом секретаря Комісії.

47. Витяг з рішення Комісії щодо осіб, які склали кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації, засвідчений підписом секретаря Комісії, у п’ятиденний строк з дня його прийняття надсилається таким особам.

48. Рішення Комісії щодо осіб, допущених до нотаріальної діяльності, разом з особовими справами цих осіб у п’ятиденний строк з дня його прийняття передаються до Департаменту для видачі таким особам свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

49. Рішення Комісії може бути оскаржене до суду.

50. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до наступного його складання не раніше ніж через рік за поданням відповідного головного територіального управління юстиції.

51. Подання головних територіальних управлінь юстиції про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту, а також особові справи осіб, які не склали іспит, зберігаються в справах Комісії протягом трьох років.

52. Протоколи про проведення кваліфікаційних іспитів разом з екзаменаційними відомостями зберігаються в справах Комісії протягом трьох років з дня ухвалення Комісією відповідного рішення.

(Порядок в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1174/5 від 21.07.2014)

В.о. директора Департаменту нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального засвідчувального органу
І.О. Наливайко