ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27.11.2003 N 139

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2003 р. за N 1165/8486

Про затвердження Положення про інвестиційну
декларацію недержавного пенсійного фонду

(Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 721 від 01.12.20
11
N 2671 від 11.12.20
12
N 1950 від 18.08.20
15
N 2863 від 27.06.20
17)

На виконання статті 10 розділу II Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду (додається), погоджене з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) та Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.) забезпечити подання Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - Директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А.А.

5. Визначити, що розпорядження набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Голова Комісії В.Суслов

Затверджено
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг
27.11.2003 N 139

(у редакції розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
11.12.2012 N 2671)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2003 р. за N 1165/8486

Положення
про інвестиційну декларацію недержавного
пенсійного фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та визначає правила підготовки, вимоги та порядок реєстрації інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд) та змін до неї Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг).

2. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

3. Інвестиційна декларація подається на реєстрацію в Нацкомфінпослуг після унесення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ.

До реєстрації інвестиційної декларації в Нацкомфінпослуг укладання договорів про адміністрування, про управління активами та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем не дозволяється.

(Пункт 4 розділу I виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2863 від 27.06.2017)

II. Правила підготовки інвестиційної декларації
та унесення змін до неї

1. Підготовка інвестиційної декларації пенсійного фонду та змін до неї здійснюється виключно особами, які професійно підготовлені до роботи у сфері інвестиційної діяльності та мають сертифікат фахівця, що здійснює діяльність з управління активами і відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. У разі відсутності у складі ради фонду особи (осіб), визначеної(их) пунктом 1 цього розділу, рада зобов’язана залучити до підготовки інвестиційної декларації або змін до неї консультанта з інвестиційних питань. Оплата послуг такого консультанта здійснюється за рахунок засновника (засновників) фонду.

3. Консультантом з інвестиційних питань може бути фізична особа, яка відповідає вимогам, визначеним у пункті 1 цього розділу, або юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституціональних інвесторів (діяльність з управління активами).

4. У разі якщо послуги консультанта з інвестиційних питань надає юридична особа, визначена пунктом 3 цього розділу, з якою радою пенсійного фонду укладено договір про управління активами пенсійного фонду, оплата таких послуг не здійснюється.

5. Якщо консультантом з інвестиційних питань виступає особа, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, і обов’язки щодо надання послуг консультанта з інвестиційних питань є умовою договору про управління активами, окремий договір на надання таких послуг не укладається.

III. Вимоги до інвестиційної декларації фонду

1. Інвестиційна декларація та зміни до неї затверджуються рішенням ради пенсійного фонду.

Інвестиційна декларація та зміни до неї повинні відповідати вимогам Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та цього Положення.

2. Кожний примірник інвестиційної декларації (змін до інвестиційної декларації) має бути окремо прошитий, пронумерований, засвідчений підписом голови ради або уповноваженої особи з числа членів ради пенсійного фонду та скріплений печаткою пенсійного фонду.

3. В інвестиційній декларації обов’язково зазначаються повне найменування пенсійного фонду, ідентифікаційний код юридичної особи - пенсійного фонду, реєстраційний номер пенсійного фонду відповідно до Державного реєстру фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, а також місцезнаходження ради пенсійного фонду.

4. Інвестиційна декларація повинна містити такі положення:

мета інвестування пенсійних активів;

основні напрями інвестування пенсійних активів;

обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами;

вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами;

порядок розподілу активів між особами, які управляють активами;

управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням;

порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів.

Інвестиційна декларація може містити інші положення, що не суперечать законодавству.

IV. Порядок реєстрації інвестиційної декларації фонду

1. Для реєстрації інвестиційної декларації рада фонду в установлений законом термін подає до Нацкомфінпослуг заяву про реєстрацію інвестиційної декларації, складену за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

До заяви додаються такі документи:

протокол або витяг з протоколу засідання ради пенсійного фонду про затвердження інвестиційної декларації пенсійного фонду;

інвестиційна декларація (у трьох примірниках).

2. Документи подаються представником ради пенсійного фонду, який пред’являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує відповідні повноваження представника, завірений в установленому законодавством порядку.

3. Документи, подані пенсійним фондом до Нацкомфінпослуг, приймаються за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику ради пенсійного фонду з відміткою про дату надходження документів.

До прийняття рішення Нацкомфінпослуг має право повернути документи пенсійному фонду на доопрацювання на підставі його письмового звернення до Нацкомфінпослуг.

(Абзац другий пункту 3 розділу IV в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 1950 від 18.08.2015)

4. Нацкомфінпослуг протягом тридцяти календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів реєструє інвестиційну декларацію у разі відповідності поданих документів чинному законодавству України та відсутності підстав для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову в реєстрації інвестиційної декларації, визначених у пункті 6 цього розділу.

5. Датою реєстрації інвестиційної декларації є дата прийняття Нацкомфінпослуг як колегіальним органом відповідного рішення.

6. Нацкомфінпослуг відмовляє пенсійному фонду в реєстрації інвестиційної декларації за таких підстав:

6.1. Невідповідність інвестиційної декларації вимогам цього Положення.

6.2. Подання документів, визначених цим Положенням, не в повному обсязі.

6.3. Невідповідність поданих документів вимогам цього Положення щодо оформлення документів.

6.4. Якщо у складі ради пенсійного фонду відсутні особи, професійно підготовлені до роботи у сфері інвестиційної діяльності, і при цьому рада пенсійного фонду не залучила до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань.

7. Про прийняття рішення про відмову в реєстрації інвестиційної декларації Нацкомфінпослуг протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення повідомляє пенсійний фонд у письмовій формі із зазначенням підстав для відмови.

8. У разі відмови в реєстрації інвестиційної декларації повторне звернення до Нацкомфінпослуг щодо проведення її реєстрації може бути здійснене після усунення недоліків, що були підставою для прийняття рішення про відмову.

9. У разі прийняття рішення про реєстрацію інвестиційної декларації на кожному примірнику інвестиційної декларації робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням реквізитів рішення про реєстрацію. Напис (штамп) скріплюється підписом уповноваженої особи Нацкомфінпослуг, визначеної наказом Голови Нацкомфінпослуг, та печаткою Нацкомфінпослуг.

10. Повідомлення про реєстрацію інвестиційної декларації надсилається пенсійному фонду протягом трьох робочих днів з дати реєстрації.

11. Два примірники зареєстрованої інвестиційної декларації повертаються особисто представнику ради пенсійного фонду. Для отримання зареєстрованих документів представник ради пенсійного фонду пред’являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, завірений в установленому законодавством порядку.

(Пункт 11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2863 від 27.06.2017)

12. У разі якщо рада пенсійного фонду протягом тридцяти календарних днів з дня направлення Нацкомфінпослуг пенсійному фонду повідомлення про реєстрацію інвестиційної декларації не звернулася до Нацкомфінпослуг для отримання примірників зареєстрованої інвестиційної декларації у порядку, встановленому у пункті 11 цього розділу, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про реєстрацію інвестиційної декларації.

V. Порядок реєстрації змін до інвестиційної декларації фонду

1. Зміни до інвестиційної декларації вносяться на підставах, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", та подаються на реєстрацію до Нацкомфінпослуг після їх затвердження радою пенсійного фонду.

2. Зміни до інвестиційної декларації оформлюються окремим додатком до неї або викладенням інвестиційної декларації в новій редакції. У разі внесення змін до інвестиційної декларації у вигляді окремого додатка на титульній сторінці додатка робиться відмітка (напис) про те, що зазначений документ є невід’ємною частиною інвестиційної декларації.

3. Для реєстрації змін до інвестиційної декларації представник ради пенсійного фонду подає до Нацкомфінпослуг заяву про реєстрацію змін до інвестиційної декларації, складену за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

До заяви додаються такі документи:

протокол або витяг з протоколу засідання ради пенсійного фонду про затвердження змін до інвестиційної декларації фонду. У протоколі (витязі з протоколу) зазначається(ються) підстава (підстави) для внесення змін до інвестиційної декларації;

зміни до інвестиційної декларації (у трьох примірниках).

4. Подання документів та дії, пов’язані з реєстрацією змін до інвестиційної декларації, здійснюються в порядку, визначеному розділом IV цього Положення для реєстрації інвестиційної декларації.

5. Рада пенсійного фонду повинна протягом п'яти робочих днів з дати отримання зареєстрованих примірників змін до інвестиційної декларації надати:

один примірник (оригінал) зареєстрованих змін до інвестиційної декларації - Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

належним чином засвідчені копії зареєстрованих змін до інвестиційної декларації - особі (особам), яка (які) здійснює(ють) управління активами фонду, зберігачу та адміністратору.

VI. Порядок контролю за додержанням вимог цього Положення

1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до чинного законодавства.

2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням цього Положення Нацкомфінпослуг застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

Директор департаменту регулювання та нагляду за установами
накопичувального пенсійного забезпечення С. Зубик

(Положення в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2671 від 11.12.2012)

Додаток 1
до Положення про
інвестиційну декларацію
недержавного пенсійного фонду

Заява
про реєстрацію інвестиційної декларації
недержавного пенсійного фонду

З Додатком 1 (в редакції від 11.12.2012 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Розпорядження".

(Додаток 1 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2671 від 11.12.2012)

Додаток 2
до Положення про
інвестиційну декларацію
недержавного пенсійного фонду

Заява
про реєстрацію змін до інвестиційної декларації
недержавного пенсійного фонду

З Додатком 2 (в редакції від 11.12.2012 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Розпорядження".

(Додаток 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2671 від 11.12.2012)