НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
27.06.2017 N 490

Зареєстровано
у Міністерстві юстиції України
25 липня 2017 р. за N 907/30775

Про затвердження Змін до Порядку погодження набуття
особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку
або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи
опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків
статутного капіталу такого учасника чи права голосу
придбаних акцій (часток) в його органах управління

Відповідно до пункту 37-3 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 1, 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року N 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за N 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року N 1101), що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Затверджено
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
27.06.2017 N 490

Зареєстровано
у Міністерстві юстиції України
25 липня 2017 р. за N 907/30775

Зміни
до Порядку погодження набуття особою істотної участі
у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її
таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано
володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу
такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток)
в його органах управління

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

"кінцевий власник - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер);".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-десятий вважати відповідно абзацами шостим-одинадцятим;

абзац восьмий після слів "пряме володіння участю" доповнити словами "(пряма істотна участь)";

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:

"прямий власник заявника - юридична або фізична особа, яка володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника;".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим-дванадцятим;

абзац дванадцятий доповнити словами "та нормативно-правовими актами Комісії";

2) абзац другий пункту 3 виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

3) у пункті 4:

в абзаці другому слово "письмове" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо істотна участь у професійному учаснику фондового ринку набувається або збільшується державою, територіальною громадою в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування, набуття або збільшення такої істотної участі не потребує погодження Комісії.";

4) у пункті 5:

в абзаці десятому слова "або бути членом" замінити словами ", бути членом";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на діяльність професійного учасника на підставі договору.";

5) у пункті 8:

абзац третій після слова "володіння" доповнити словом "участю";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"опосередкованого набуття та/або збільшення істотної участі, якщо особа:";

в абзаці шостому слова "істотної участі у" виключити;

абзаци сьомий-дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-дев’ятим;

в абзаці сьомому слово "бенефіціарних" виключити;

в абзаці восьмому слова "які здійснюють контроль прямих власників істотної участі" замінити словами "у випадках, зазначених у цьому пункті,";

в абзаці дев’ятому слова "або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності," виключити;

6) у пункті 9:

в абзаці першому слова "прямого та/або опосередкованого власника" замінити словами "та/або не є кінцевим бенефіціарним власником, що володіє 25% і більше";

абзац другий після слова "акціонером" доповнити словом "(учасником)", після слова "акцій" доповнити словом "(часток)".

7) доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

"11. Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком.".

2. У розділі ІІ:

1) абзац сьомий пункту 1 після слів "державних органів" доповнити словами ", документів щодо оцінки майна";

2) у пункті 2:

абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"інформація у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи із зазначенням усіх положень статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності).";

у підпункті 7:

абзац другий після слів "(звіт незалежного аудитора)" доповнити словами "та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Зазначені документи подаються щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо юридичної особи - кінцевого контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного власника;";

підпункт 8 доповнити словами ", або письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність необхідності отримання таких документів";

абзац другий підпункту 9 викласти в такій редакції:

"Зазначені документи надаються заявником у разі виникнення обставин, зазначених у цьому підпункті.";

3) у пункті 3:

абзац п’ятий після слова "(звіту)" доповнити словами "та/або висновку щодо огляду проміжної фінансової звітності";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Подається щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо юридичної особи - кінцевого контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного власника.";

4) у пункті 4:

у підпункті 4:

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

"Зазначені документи подаються щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо кінцевого бенефіціарного власника;";

абзац шостий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"інформація у довільній формі про джерела походження власних коштів та про можливість такої особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь, з доданням документів, що підтверджують майновий стан фізичної особи, наявність/відсутність зобов’язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності зазначаються склад, розмір, строк погашення, повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує таке зобов’язання), засвідчена підписом фізичної особи.

Подається заявником у довільній формі з обов’язковим зазначенням на початку довідки такого:

"Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання.".";

абзац другий підпункту 6 виключити;

абзац перший підпункту 8 викласти в такій редакції:

"8) документи щодо проведення незалежної оцінки майна такого заявника, засвідчені підписом та печаткою (за наявності) незалежного оцінювача.";

5) в абзаці першому пункту 5 слова "абзацом третім" замінити словами "абзацами третім, четвертим";

6) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Міжнародна фінансова організація та публічна компанія, що мають намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, подають документи, передбачені підпунктами 1, 6 пункту 2 та абзацами другим - четвертим пункту 3 розділу II цього Порядку.".

3. Розділ ІІІ після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Структура власності заявника (для юридичної особи) має бути прозорою та такою, що відповідає вимогам цього Порядку.".

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"у заявника наявні власні кошти у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь).";

в абзацах шостому, сьомому слово "власний" у всіх відмінках замінити словом "регулятивний" у відповідних відмінках;

абзаци восьмий, дев’ятий виключити.

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"заявник - банк, інша фінансова установа, які набувають та/або збільшують пряму істотну участь та є/будуть кінцевим контролером у структурі власності професійного учасника фондового ринку, мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру власних коштів (регулятивного капіталу), власного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких заявників на останню звітну дату, що передує наданню документів для набуття та/або збільшення істотної участі.

Розміром власних коштів для банків та небанківських фінансових установ є розмір власного (регулятивного) капіталу, що встановлений для таких осіб законодавством України або країни місцезнаходження заявника, з урахуванням відповідності таких осіб встановленим економічним (пруденційним) нормативам.

Для банків та небанківських фінансових установ, які набувають та/або збільшують пряму істотну участь та є/будуть кінцевим контролером у структурі власності професійного учасника фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, та/або при набутті/збільшенні істотної участі на вторинному ринку - більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійного учасника фондового ринку, у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку, якщо регулятивний капітал є меншим за мінімальний статутний капітал, встановлений законодавством для певного виду діяльності.";

2) абзац дванадцятий пункту 2 виключити;

3) у пункті 3:

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами другим, третім такого змісту:

"До власних коштів заявника - фізичної особи для підтвердження фінансового (майнового) стану відповідно до цілей цього Порядку не можуть входити кошти (майно), отримані за договорами позики, кредиту та іншими правочинами, за якими такі кошти підлягають поверненню.

Фінансовий стан заявника - фізичної особи має забезпечувати можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь.".

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

"Для заявника - фізичної особи, який набуває та/або збільшує пряму істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, фінансовий (майновий) стан (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь) має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або при набутті/збільшенні прямої істотної участі на вторинному ринку, більшому ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійному учаснику фондового ринку, у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний.

Для заявника - фізичної особи, який набуває та/або збільшує істотну участь та є кінцевим контролером професійного учасника фондового ринку, фінансовий (майновий) стан (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь) має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів, розмір яких пропорційний його частці у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний.";

4) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Ділова репутація осіб, а саме заявника - юридичної особи, фізичної особи, керівника (членів) виконавчого органу та голови (членів) наглядової ради заявника - юридичної особи за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:";

у підпункті 1:

в абзаці першому слово "юридичної" виключити;

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;";

в абзаці п’ятому слово "юридична" виключити;

в абзаці шостому слово "юридичної" виключити;

у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2) особи, а саме керівник (члени) виконавчого органу та голова (члени) наглядової ради заявника - юридичної особи та фізична особа - заявник мають ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає, крім вимог, зазначених у підпункті 1 цього пункту, таким вимогам:";

абзаци четвертий, п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий-дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-десятим;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий-десятий вважати відповідно абзацами шостим-дев’ятим;

абзаци сьомий-дев’ятий виключити.

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього розділу.".

5. У додатках:

1) у додатку 1:

у пункті 4 заяви про отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"незалежна від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника (учасників)

_________________________________________________________________________
(зазначається наявність або відсутність такої можливості та відсоток такого впливу)".

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

абзац десятий викласти у такій редакції:

"Примірник переліку (опису) документів додається.";

у пункті 4 заяви про отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"незалежна від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника (учасників)

_________________________________________________________________________
(зазначається наявність або відсутність такої можливості та відсоток такого впливу)".

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

абзац десятий викласти у такій редакції:

"Примірник переліку (опису) документів додається.";

2) у додатку 2 слова "Дата складання" замінити словами "Дата підписання";

3) пункти 3, 4 розділу IV додатка 3 викласти в такій редакції:

"3. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

_________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини
та підстави для прийняття такого рішення тощо)

4. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?

_________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини
та підстави для прийняття такого рішення тощо)";

4) пункти 2, 3 розділу IІІ додатка 4 викласти в такій редакції:

"2. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

_________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини
та підстави для прийняття такого рішення тощо)

3. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?

_________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини
та підстави для прийняття такого рішення тощо)";

5) у додатку 5:

у розділі V:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

_________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини
та підстави для прийняття такого рішення тощо)";

доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?

_________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини
та підстави для прийняття такого рішення тощо)".

У зв’язку з цим пункти 3-9 вважати відповідно пунктами 4-10;

6) у додатку 6:

у таблиці 1:

слова "Інформація про асоційованих осіб фізичної особи - заявника" замінити словами "Інформація про асоційованих осіб фізичної особи - заявника*";

слова "Символ учасника ринку цінних паперів*" замінити словами "Символ учасника ринку цінних паперів***";

у таблиці 2 слова "Символ учасника ринку цінних паперів*" замінити словами "Символ учасника ринку цінних паперів***";

в абзаці п’ятому додатка слово "анкеті" замінити словом "довідці";

доповнити додаток новим абзацом такого змісту:

  "Фізична особа  _______________
(підпис) 
_______________
(П.І.Б.)"; 

7) додаток 7 викласти в новій редакції, що додається.

Директор департаменту регулювання діяльності
торговців цінними паперами та фондових бірж І. Устенко

Додаток 7
до Порядку погодження набуття особою істотної участі
у професійному учаснику фондового ринку або
збільшення її таким чином, що зазначена особа
буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати
10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника
чи права голосу придбаних акцій (часток) в його
органах управління (пункт 1 розділу III)

Довідка
про прямих власників та власників з істотною
участю у структурі власності заявника

Довідка про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (Додаток 7) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".