МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.07.2017 N 560

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 926/30794

Про організацію діяльності приймальників-розподільників
для дітей органів Національної поліції України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", пункту 1 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції України;

2) Правила внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України;

3) Перелік норм належності матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 року N 384 "Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ", зареєстрований у Міністерстві юстиції 09 серпня 1996 року за N 434/1459 (із змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів державної влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр А.Б. Аваков

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
03.07.2017 N 560

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 926/30794

Положення
про приймальники-розподільники для
дітей органів Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Приймальники-розподільники для дітей (далі - ПРД) - спеціальні установи органів Національної поліції, призначені для тимчасового тримання дітей, які:

1) досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - на строк, визначений слідчим суддею, судом у постановленій у кримінальному провадженні ухвалі про поміщення особи у ПРД;

2) підлягають направленню за рішенням суду, що набрало законної сили, до спеціальних навчальних закладів для дітей, які потребують особливих умов виховання, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займатимуться протиправною діяльністю, - на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;

3) самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, у яких вони перебували, - на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;

4) перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім'ї або навчально-виховні заклади (бродяжать), - на строк, необхідний для передавання їх уповноваженому підрозділу органів Національної поліції, який ініціював розшук, але не більше 36 годин;

5) залишили держави постійного проживання і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню до держав свого постійного проживання, - на строк, необхідний для передавання їх батькам, іншим законним представникам або працівникам спеціалізованих установ держав постійного проживання.

2. ПРД у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законами України "Про Національну поліцію", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про охорону дитинства", міжнародними договорами України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Строк перебування дитини в ПРД визначається судом залежно від наявності об’єктивних підстав для її тримання в цій установі.

4. ПРД функціонують у складі головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим, м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП) та підпорядковуються керівництву цих головних управлінь. ПРД мають власні штампи і бланки, а також печатку зі своїм найменуванням, необхідні для здійснення їх діяльності.

5. Чисельність, структура і штатний розпис ПРД затверджуються керівництвом ГУНП. Категорія персоналу ПРД включає середній склад поліції, молодший склад поліції, цивільний персонал.

II. Основні завдання приймальників-розподільників для дітей

До основних завдань ПРД належать:

проведення індивідуальної профілактичної та виховної роботи з дітьми, запобігання вчиненню ними протиправних дій;

виявлення причин і умов, що призводять до скоєння дітьми злочинів та правопорушень;

дотримання прав дітей;

взаємодія з органами державної влади, навчальними закладами і громадськими організаціями з питань проведення профілактичної та виховної роботи з дітьми, поміщеними до ПРД;

забезпечення належних, безпечних і здорових умов перебування дітей та працівників ПРД, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.

III. Основні повноваження посадових осіб
приймальника-розподільника для дітей

1. Начальник ПРД:

1) відповідає за життя та безпеку дітей, створює безпечні умови для перебування, виховання, навчання, відповідає за харчування, організацію медичної допомоги;

2) відповідає за виконання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;

3) за дорученням керівництва ГУНП представляє ПРД у державних органах та громадських організаціях з питань, віднесених до його компетенції;

4) відповідає у межах компетенції за покращення матеріально-технічного забезпечення ПРД;

5) розподіляє та затверджує функціональні обов'язки посадових осіб ПРД, організовує їх роботу згідно з функціональними обов’язками;

6) застосовує до дітей заходи заохочення та виховного впливу, визначені підпунктами 1 та 2 пункту 3 розділу II Правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України, затверджених наказом МВС України від 03 липня 2017 року N 560 (далі - Правила внутрішнього розпорядку);

7) організовує взаємодію з органами державної влади, навчальними закладами та громадськими організаціями з питань проведення профілактичної та виховної роботи серед дітей, організації навчального процесу;

8) здійснює особистий прийом громадян, проводить перевірки за скаргами та заявами громадян, які реєструються в журналі прийому громадян приймальника-розподільника для дітей (додаток 1);

9) забезпечує режим тримання й організовує доставлення дітей до місця влаштування;

10) надсилає до закладів охорони здоров'я термінові повідомлення про виявлення інфекційних хворих та про групові захворювання вихованців;

11) організовує збереження матеріальних цінностей та інших речей, вилучених у дитини при поміщенні її в ПРД;

12) організовує навчання посадових осіб ПРД у системі службової підготовки;

13) за дорученням керівництва ГУНП проводить в установленому законодавством порядку службове розслідування щодо посадових осіб ПРД за фактами вчинення ними дисциплінарного проступку;

14) порушує клопотання перед керівництвом про заохочення працівників ПРД та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

2. Посадові особи ПРД:

1) забезпечують організацію роботи з виконання покладених завдань щодо проведення індивідуальної профілактичної та виховної роботи з метою недопущення вчинення дітьми злочинів та правопорушень у майбутньому;

2) забезпечують у межах компетенції взаємодію з органами державної влади, навчальними закладами та громадськими організаціями з питань проведення профілактичної та виховної роботи серед дітей, здійснення навчального процесу;

3) проводять з дітьми інформаційно-просвітницьку роботу щодо здорового способу життя, профілактики інфекційних захворювань, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом;

4) за дорученням начальника здійснюють особистий прийом громадян, проводять перевірки за скаргами та заявами громадян;

5) у разі отримання інформації про вчинені правопорушення повідомляють органи поліції;

6) забезпечують дотримання дітьми розпорядку дня приймальників-розподільників для дітей (додаток 2), належні умови життя та здоров'я дітей, збереження матеріальних цінностей;

7) супроводжують дітей до місця їх влаштування;

8) забезпечують приймання-передавання чергування, про що роблять відмітку в журналі приймання-передавання чергувань приймальника-розподільника для дітей (додаток 3);

9) у разі наявності інформації про зберігання дітьми заборонених речей, визначених у Правилах внутрішнього розпорядку, проводять особистий огляд дітей, їх речей, посилок, передач, а також спальних та інших приміщень зі складанням протоколу особистого огляду дитини (приміщень приймальника-розподільника для дітей) (додаток 4), про що доповідають начальнику ПРД рапортом.

3. Психолог ПРД складає психологічну характеристику доставлених до ПРД дітей, розробляє рекомендації для роботи з ними.

Директор Департаменту формування політики
щодо підконтрольних Міністрові органів влади
та моніторингу МВС України В.Є. Боднар

Додаток 1
до Положення
про приймальники-розподільники
для дітей органів Національної
поліції України
(підпункт 8 пункту 1 розділу III)

Журнал
прийому громадян приймальника-розподільника для дітей

___________________________________________
(найменування ПРД)

Розпочато ___ _________ 20___ року

Закінчено ___ _________ 20___ року

N з/п  Дата приймання  Прізвище, ім’я, по батькові заявника  Зміст заяви  Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ПРД, яка прийняла заяву  Куди направлено заяву 

__________ Примітка. 
Журнал нумерується, прошивається, скріплюється підписом начальника та печаткою ПРД. 

Додаток 2
до Положення
про приймальники-розподільники
для дітей органів Національної
поліції України
(підпункт 6 пункту 2 розділу III)

Розпорядок
дня приймальників-розподільників для дітей

Час проведення  Заходи з понеділка по п’ятницю 
08.00  Підйом 
08.10 - 09.00  Ранковий туалет, гімнастика, прибирання спального місця, гігієнічні процедури, одягання 
09.00 - 09.30  Сніданок 
09.30 - 10.00  Прибирання приміщень 
10.00 - 11.40  Навчання 
11.40 - 12.00  Перерва 
12.00 - 12.45  Індивідуальна та профілактична робота з дітьми 
12.45 - 13.00  Підготовка до обіду 
13.00 - 13.45  Обід 
13.45 - 16.00  Прогулянка, рухливі ігри та спортивні заняття на майданчику або в спортзалі 
16.00 - 17.00  Робота вихователя з дітьми. Консультації з психологом 
17.00 - 18.30  Година дозвілля, читання художньої літератури, малювання, перегляд телепередач, інтернет-мережі, самопідготовка 
18.30 - 19.00  Вечеря 
19.00 - 20.00  Санітарний час, прибирання приміщень 
20.00 - 20.30  Психологічне розвантаження, перегляд телепередач 
20.30 - 21.00  Гігієнічні процедури 
21.00 - 08.00  Сон 

Час проведення  Заходи у вихідні та святкові дні 
08.30  Підйом 
08.40 - 09.00  Ранковий туалет,гімнастика, прибирання спального місця, гігієнічні процедури, одягання 
09.00 - 09.30  Сніданок 
09.30 - 11.30  Прогулянка, рухливі ігри та спортивні заняття на майданчику 
11.30 - 12.45  Робота вихователя з дітьми 
12.45 - 13.00  Підготовка до обіду 
13.00 - 13.45  Обід 
13.45 - 15.30  Змістовне дозвілля дітей (перегляд телепередач, настільні ігри, читання художньої літератури, малювання тощо) 
15.30 - 16.00  Перерва 
16.00 - 17.00  Робота вихователя з дітьми 
17.00 - 18.30  Година дозвілля (читання художньої літератури, перегляд телепередач, особистий час) 
18.30 - 19.00  Вечеря 
19.00 - 20.00  Санітарний час, прибирання приміщень 
20.00 - 20.30  Психологічне розвантаження, перегляд телепередач, особистий час 
20.30 - 21.00  Гігієнічні процедури 
21.00 - 08.00  Сон 

Додаток 3
до Положення
про приймальники-розподільники
для дітей органів Національної
поліції України
(підпункт 8 пункту 2 розділу III)

Журнал
приймання-передавання чергувань
приймальника-розподільника для дітей

___________________________________________
(найменування ПРД)

Розпочато ___ _________ 20___ року

Закінчено ___ _________ 20___ року

N з/п  Дата чергування  Посада, прізвище, ініціали чергового  Відмітка про приймання чергування  Інформація за добу  Примітки 

__________ Примітка. 
Журнал нумерується, прошивається, скріплюється підписом начальника та печаткою ПРД. 

Додаток 4
до Положення
про приймальники-розподільники
для дітей органів Національної
поліції України
(підпункт 9 пункту 2 розділу III)

Протокол
особистого огляду дитини
(приміщень приймальників-розподільників для дітей)

Протокол особистого огляду дитини (приміщень приймальників-розподільників для дітей) (Додаток 4) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".