МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.07.2017 N 275

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2017 р. за N 994/30862

Про затвердження Положення
про вахтовий метод організації робітна підприємствах,
в установах і організаціях, що належать до сфери управління
Державного агентства України з управління зоною відчуження

Відповідно до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року N 831 "Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження", Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32, та з метою врегулювання питань організації праці на підприємствах, що входять до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження і виконують роботи вахтовим методом, наказую:

1. Затвердити Положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, що додається.

2. Державному агентству України з управління зоною відчуження (Петрук В.В.) забезпечити в установленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства України з управління зоною відчуження Петрука В.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. Семерак

Затверджено
Наказ Міністерства екології та
природних ресурсів України
24.07.2017 N 275

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2017 р. за N 994/30862

Положення
про вахтовий метод організації робіт на підприємствах,
в установах і організаціях, що належать до сфери управління
Державного агентства України з управління зоною відчуження

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає економічні, правові та організаційні засади застосування вахтового методу роботи у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, на об'єктах і територіях, де виникли радіаційні аварії і ліквідація наслідків яких потребує тривалого часу.

Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи і організації, що перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

2. Терміни у цьому Положенні застосовуються у таких значеннях:

вахта - періоди виконання робіт і міжзмінного відпочинку на об'єкті (ділянці);

вахтовий метод - особлива форма організації робіт, що ґрунтується на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умов, коли щоденна доставка працівників до місця роботи і назад до місця постійного проживання не може бути забезпечена або є економічно недоцільною;

вахтовий персонал - усі працівники, що працюють за вахтовим методом;

вахтові селища - польові селища, поселення, а також інші спеціально обладнані під житло приміщення, де проживає вахтовий персонал в період перебування на об'єкті або території (м. Чорнобиль);

міжвахтовий відпочинок - тривалість часу між закінченням чергової вахти працівника і початком наступної за нею вахти;

підсумований облік робочого часу - спосіб обліку робочого часу, при якому встановлюється обліковий період робочого часу, сумарна тривалість робочого часу якого не перевищує встановленої кількості робочих годин на цей період;

роботодавець - юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа - підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб;

уповноважений орган управління - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення.

3. Робота вахтовим методом організовується за спеціальним режимом праці, впроваджується підсумований облік робочого часу, а міжвахтовий відпочинок надається працівникам у місцях їх постійного проживання.

Місцем роботи при вахтовому методі вважаються об'єкти (території), на яких здійснюється безпосередня трудова діяльність. Переміщення працівників, що перебувають на вахті, у зв'язку зі зміною місця дислокації об’єктів (території) не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника.

Періодом вахти вважається час виконання робіт та час міжзмінного відпочинку.

4. Рішення про впровадження вахтового методу організації робіт та місця роботи приймається роботодавцем спільно з виборним органом первинної профспілкової організації та за погодженням з уповноваженим органом управління.

Рішення приймається на підставі техніко-економічного обґрунтування експертів щодо неможливості виконання робіт іншими методами організації праці, з урахуванням ефективності його застосування у порівнянні з іншими методами ведення робіт і можливостей комплектування вахтового персоналу.

Техніко-економічне обґрунтування визначає: чисельність вахтового персоналу; умови проживання; тривалість вахти; засоби та час доставки персоналу до місця роботи і назад до місця постійного проживання; додаткові видатки, пов'язані із застосуванням вахтового методу; порядок соціально-побутового та медичного забезпечення вахтового персоналу.

Експертами щодо визначення доцільності застосування вахтового методу виступають спеціалісти роботодавця та уповноваженого органу управління.

Уповноважений орган управління спільно з галузевою профспілкою проводить перевірку визначення роботодавцем доцільності застосування вахтового методу організації робіт, за результатами якої може прийняти рішення про зміни умов організації робіт вахтовим методом.

Склад експертної комісії (групи) з перевірки доцільності застосування вахтового методу організації робіт визначається уповноваженим органом управління. До складу експертної комісії/групи включаються представники галузевої профспілки.

5. На роботу вахтовим методом для виконання визначеного обсягу робіт можуть переводитись як підприємства, установи і організації в цілому, так і їх окремі підрозділи (цехи, дільниці, відділення тощо) або створюватись комплексні бригади.

Вахтовий персонал комплектується з працівників, що перебувають у штаті підприємства, установи і організації, за їх письмовою згодою.

У разі запровадження на підприємстві (у окремих підрозділах (цехи, дільниці, відділення тощо)) вахтового методу роботи працівники, які залучаються до такого виду робіт, попереджаються про зміну істотних умов праці у порядку, визначеному статтею 32 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України).

6. До робіт, що виконуються вахтовим методом, забороняється залучати осіб, молодших 18 років, вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років, а також осіб, які мають медичні протипоказання для виконання таких робіт.

7. Особливі умови застосування вахтового методу встановлюються галузевою угодою між уповноваженим органом управління та галузевою профспілкою, а також колективними договорами, які укладені на підприємствах.

ІІ. Організація роботи

1. Організація роботи вахтовим методом повинна забезпечити ритмічність, безперервність, комплексність виконання робіт на об'єктах, дотримання санітарно-гігієнічних, протиепідеміологічних норм і правил, а також нормативно-правових актів про охорону праці, радіаційну і протипожежну безпеку, збереження матеріальних цінностей та виконання робіт у максимально стислі строки.

2. Пунктом збору вахтового персоналу є місце, з якого здійснюється доставка персоналу до місця проведення робіт вахтовим методом. Пункти збору визначаються уповноваженим органом управління за погодженням з галузевою профспілкою.

3. Доставка працівників на вахту здійснюється організовано від пункту розташування підприємства, установи, організації або від пункту збору до місця роботи і назад економічно доцільними видами транспорту. Для доставки працівників на вахту може використовуватися транспорт, що належить підприємству, установі, організації.

Проїзд працівників від пункту збору до місця роботи на вахті та назад здійснюється безоплатно.

Відповідальним за доставку працівників до місця роботи і назад є роботодавець або підприємство, установа, організація, яка визначена уповноваженим органом управління.

4. Направлення працівників на вахту не є службовим відрядженням.

ІІІ. Режим праці та відпочинку, облік робочого часу

1. При вахтовому методі організації роботи відповідно до статті 61 КЗпП України запроваджується підсумований облік робочого часу для того, щоб тривалість робочого часу за обліковий період (місяць, рік) не перевищувала визначеного числа робочих годин.

Обліковий період охоплює весь робочий час, час у дорозі від місця розташування підприємства до місця роботи та у зворотному напрямку, а також час відпочинку, який припадає на цей календарний відрізок часу.

На роботах при вахтовому методі норма робочого часу розраховується, виходячи із скороченої тривалості робочого часу - 36-годинного робочого тижня.

2. При вахтовому методі організації роботи робочий час і час відпочинку регламентуються графіками змінності, які за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації затверджуються керівником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом на весь обліковий період і доводяться до відома працівників не пізніше, ніж за місяць до введення їх у дію.

У графіках змінності передбачаються час початку та закінчення щоденної роботи (зміни), час перерви для відпочинку та харчування, час для щоденного (міжзмінного) відпочинку, а також дні (години), потрібні для доставки працівників на вахту і назад.

3. Тривалість робочого дня при вахтовому режимі роботи не повинна перевищувати 10 годин.

Робота понад тривалість зміни, визначеної графіком змінності, допускається у випадках, передбачених статтею 62 КЗпП України, і вважається надурочною та оплачується згідно зі статтею 106 КЗпП України.

4. Період вахти не може перевищувати 16 календарних днів. У виняткових випадках на окремих об'єктах або при виконанні окремих робіт з дозволу уповноваженого органу управління та виборного органу первинної профспілкової організації період вахти може бути продовжено до одного місяця.

5. Час перебування в дорозі від місця збору до місця роботи та у зворотному напрямку у норму робочого часу не зараховується.

6. Працівникам, які звільнились до закінчення вахти, дата звільнення за їх бажанням вказується з урахуванням відповідної кількості днів міжвахтового відпочинку.

7. Роботодавець за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації встановлює для майстрів, начальників ділянок і змін, а також для іншого персоналу, який безпосередньо здійснює керівництво на об'єкті, режим праці та відпочинку, встановлений для основного персоналу працівників.

8. Режим праці та відпочинку працівників, зайнятих обслуговуванням мешканців вахтових селищ, встановлюється як для основного персоналу з урахуванням специфіки виробництва.

9. Облік використання робочого часу працівників при вахтовому методі організації робіт ведеться на основі табеля обліку робочого часу.

Табель обліку робочого часу за підписом працівника, який керує ділянкою роботи, щомісяця подається до бухгалтерії підприємства, установи, організації.

10. При вахтовому методі на підприємстві, установі і організації ведеться спеціальний облік робочого часу і часу відпочинку кожного працівника щомісяця за наростаючим підсумком за весь обліковий період.

11. Щорічні основна та додаткова відпустки працівникам, які зайняті на роботах вахтовим методом, надаються відповідно до Закону України "Про відпустки".

Якщо закінчення щорічної відпустки працівника припадає на дні міжвахтового відпочинку колективу, в якому він працює, то працівникові до початку вахти надається інша робота на підприємстві, в установі, організації з відповідною оплатою або працівник переводиться в іншу зміну вахти.

Щорічна основна та додаткова відпустки працівникам, зайнятим на роботах вахтовим методом, надаються після використання днів міжвахтового відпочинку (відгулів).

12. Вихідними днями для працівників, робота яких організована вахтовим методом, вважаються дні міжвахтового відпочинку.

Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку працівників з урахуванням обідньої перерви становить 14 годин. Дні міжвахтового відпочинку надаються відповідно до графіка змінності й можуть припадати на будь-які дні тижня.

ІV. Оплата праці, оплата днів тимчасової непрацездатності
та компенсації

1. Оплата праці працівників при вахтовому методі організації праці здійснюється:

робітників-погодинників - за фактично відпрацьований час у годинах з розрахунку встановлених тарифних ставок та присвоєних розрядів;

робітників на окладах - за фактично відпрацьований час у годинах з розрахунку встановлених місячних окладів;

керівників, спеціалістів та службовців - за фактично відпрацьований час (у годинах або днях) за встановленими посадовими окладами.

2. Преміювання працівників здійснюється відповідно до діючого на підприємстві, в установі, організації Положення про преміювання.

3. Оплата праці за роботу в надурочний час при підсумованому обліку робочого часу провадиться згідно зі статтею 106 КЗпП України.

4. У разі неприбуття чергової зміни вахтового персоналу чи у інших виняткових випадках, передбачених у статті 62 КЗпП України, роботодавець за згодою виборного органу первинної профспілкової організації і працівника може продовжити вахту, але не більше ніж на три дні, та негайно повідомляє про це уповноважений орган управління. У такому разі час продовження періоду вахти вважається надурочним з обмеженнями, визначеними статтею 65 КЗпП України, і оплачується у подвійному розмірі згідно зі статтею 106 КЗпП України.

Дні відпочинку (відгули) у зв’язку із роботою у надурочний час в обліковому періоді в межах графіка роботи на вахті оплачуються в розмірі тарифної ставки, окладу, одержуваних працівниками до дня настання відпочинку (відгулу), з розрахунку за повний робочий день.

5. Особам, які працюють вахтовим методом, за кожний день перебування на вахті, крім виплати основної заробітної плати, виплачується надбавка за вахтовий метод роботи у порядку та розмірі, визначених колективним договором, але не менше розміру добових, встановленого працівникам при службових відрядженнях по Україні.

Витрати, пов’язані з виплатою надбавки за вахтовий метод роботи й оплатою за час перебування і затримки в дорозі, здійснюються в межах кошторисів і витрат на провадження робіт і послуг.

V. Соціально-побутове забезпечення

1. Вахтовий персонал у період перебування на вахті проживає у спеціально облаштованих вахтових селищах або спеціально обладнаних приміщеннях з дотриманням вимог будівельних і санітарно-гігієнічних норм і правил.

Працівникам підприємств, установ, організацій, які виконують роботи вахтовим методом, видаються безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також вони забезпечуються безоплатним лікувально-профілактичним харчуванням, медичним, соціально-побутовим (у тому числі культурно-масовим, фізкультурним, оздоровчим) обслуговуванням.

2. Роботодавець забезпечує виконання вимог санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм і правил на території вахтових селищ.

VI. Організація медичної допомоги
при організації вахтового методу роботи

1. Працівники, які залучаються до роботи вахтовим методом, підлягають проходженню попереднього і періодичних медичних оглядів відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (із змінами).

2. Роботодавець вирішує з органами охорони здоров'я за місцем розташування підприємства, установи і організації чи проведення робіт питання про закріплення працівників до закладу охорони здоров’я з метою їх медичного забезпечення і проведення медичних обстежень. Роботодавець за кошти підприємства, установи, організації організовує проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів, забезпечує своєчасне і організоване прибуття працівників на медичні огляди та обстеження. Результати медичних обстежень, а також дані про проведені щеплення вносяться до медичної картки (санітарної книжки) працівника.

3. Роботодавець, на балансі якого знаходяться вахтові селища або гуртожитки, спільно із закладами охорони здоров'я організовують медичну допомогу працівникам, у тому числі невідкладну, а також доставку виїзних медичних бригад на об'єкти.

4. Роботодавець забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм і правил на підприємствах, в установах і організаціях.

Департамент стратегії та європейської інтеграції Л.А. Карнаух