КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 жовтня 2014 р. N 678
Київ

Про деякі питання управління
корпоративними правами держави

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 461 від 29.04.20
15
N 545 від 03.08.20
15
N 1002 від 05.12.20
15
N 143 від 10.03.20
17
N 472 від 04.07.20
17)

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 6 та підпункту "а" пункту 3 частини першої статті 7 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, що додається.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 143 від 10.03.2017, N 472 від 04.07.2017)

(Пункт 1-1 виключено на підставі Постанови КМ N 143 від 10.03.2017)

1-2. Установити, що Порядок, затверджений цією постановою, не застосовується до надання завдань на голосування на загальних зборах публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і на загальних зборах та засіданнях наглядових рад господарських товариств, акціонером (учасником) яких є публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

(Постанову доповнено пунктом 1-2 згідно з Постановою КМ N 1002 від 05.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 143 від 10.03.2017, N 472 від 04.07.2017)

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2010 р. N 297 "Деякі питання управління корпоративними правами держави" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 26, ст. 1030).

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2014 р. N 678

Порядок
надання завдань на голосування представникам
держави на загальних зборах господарського товариства,
у статутному капіталі якого є корпоративні права держави

(Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 143 від 10.03.2017,
N 472 від 04.07.2017)

1. Цей Порядок визначає процедуру надання завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави (далі - завдання на голосування).

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 143 від 10.03.2017, N 472 від 04.07.2017)

2. Суб’єкти управління об’єктами державної власності (далі - суб’єкти управління) видають наказ про затвердження завдань на голосування не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, у разі включення до завдання питань щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів господарського товариства.

(Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 143 від 10.03.2017)

Рішення суб’єктів управління, що виконують повноваження загальних зборів безпосередньо, без скликання зборів акціонерів з питань, що належать до компетенції загальних зборів, видаються ними у формі наказу.

Вимоги щодо строків видання наказів про затвердження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, зазначені в абзаці першому цього пункту, не поширюються на накази уповноважених органів управління, що здійснюють управління корпоративними правами держави в банку, у статутному капіталі якого є частка держави.

(Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 143 від 10.03.2017)

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 461 від 29.04.2015)

3. Суб’єкти управління інформують Кабінет Міністрів України і Мінекономрозвитку про видані накази, визначені пунктом 2 цього Порядку, в день їх прийняття.

(Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 472 від 04.07.2017)

Протоколи загальних зборів господарських товариств надсилаються Кабінетові Міністрів України та Мінекономрозвитку в 10-денний строк після складення.

(Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 143 від 10.03.2017)

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 461 від 29.04.2015)

(Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 472 від 04.07.2017)

(Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 472 від 04.07.2017)

6. Завдання на голосування стосовно господарського товариства, функції з управління корпоративними правами якого виконує Кабінет Міністрів України, надається шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України, проект якого розробляється та вноситься центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, у 10-денний строк з дня звернення товариства чи отримання доручення Кабінету Міністрів України про підготовку проекту розпорядження.

(Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 461 від 29.04.2015)

До такого проекту розпорядження відповідний центральний орган виконавчої влади додає такі документи та інформацію:

(Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 472 від 04.07.2017)

завдання на голосування;

(Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 472 від 04.07.2017)

пояснювальну записку з обґрунтуванням позиції стосовно кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів та відповідні рішення;

(Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 472 від 04.07.2017)

інформацію про господарське товариство за формою згідно з додатком станом на останній звітний квартал;

(Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 472 від 04.07.2017)

відомості щодо господарського товариства;

(Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 472 від 04.07.2017)

інформацію про кандидатів для обрання до органів управління, ревізійної та лічильної комісії господарського товариства (довідки кадрових служб з місця роботи кандидата) - у разі внесення до порядку денного загальних зборів питання про зміну складу органів управління, ревізійної та лічильної комісій.

(Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 472 від 04.07.2017)

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України підлягає погодженню із заінтересованими органами в установленому порядку.

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 472 від 04.07.2017)

(Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 472 від 04.07.2017)

Додаток
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. N 461)

Інформація
про господарське товариство

______________________________
(найменування господарського товариства) 
___________________
(код згідно з ЄДРПОУ) 
www. ______________
(веб-сайт товариства) 

I. Загальна інформація*

Сфера діяльності товариства, основні види продукції

Основні споживачі продукції товариства

Основні конкурентні переваги товариства

Частка на ринку

Короткий опис виробничих потужностей (місце розташування, розмір земельної ділянки, виробнича потужність, середній коефіцієнт використання виробничих потужностей за останній рік)

Кількість та короткий опис дочірніх підприємств

Частка акцій у державній власності, відсотків

Зазначається, чи входить товариство до переліків державного майна, що підлягають приватизації у поточному році, або до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Результати операційної діяльності

Зазначаються обсяги виробленої продукції (обсяги наданих послуг) за основними видами у натуральній та грошовій формі, кумулятивно з початку року та причини, чому обсяг виробленої продукції у поточному періоді відрізняється від обсягу за аналогічний період минулого року

Результати фінансової діяльності

Описуються причини зміни таких показників порівняно з показниками за аналогічний період минулого року:

чистий дохід від реалізації продукції

EBITDA**

рентабельність EBITDA

чистий фінансовий результат

фінансові запозичення

державні гранти і субсидії

Ризики та перспективи розвитку

Описуються основні ризики для ведення бізнесу товариства та шляхи їх мінімізації

Розмір запланованих виплат з погашення боргу у поточному році із зазначенням кредитора та валюти платежу

II. Показники фінансово-господарської діяльності

(тис. гривень)

Найменування показника  Звітний квартал  Попередній квартал  Різниця, відсотків 
I. Звіт про фінансовий стан (баланс)       
Необоротні активи       
у тому числі основні засоби       
Оборотні активи       
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти       
Усього активів       
Довгострокові фінансові запозичення       
Короткострокові фінансові запозичення       
Інші зобов’язання і забезпечення       
Усього зобов’язань і забезпечення       
у тому числі державні гранти і субсидії       
Усього власного капіталу       
       
II. Фінансові результати       
Чистий дохід від реалізації продукції       
Собівартість реалізованої продукції       
Валовий прибуток (збиток)       
Операційний прибуток (збиток)       
EBITDA       
Фінансовий результат до оподаткування       
Витрати з податку на прибуток       
Чистий фінансовий результат       
       
III. Коефіцієнтний аналіз       
Рентабельність EBITDA       
Рентабельність активів       
Рентабельність власного капіталу       
Фінансові запозичення/власний капітал       
Фінансові запозичення/EBITDA       
       
IV. Розрахунки з бюджетом       
Дивіденди/відрахування чистого прибутку       
Податок на прибуток підприємств       
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування       
Сплата інших платежів до бюджету       
Усього виплат на користь держави       
       
V. Обсяги виробництва продукції у натуральних одиницях за видами (до п’яти найменувань)       
       
VI. Дані про персонал       
Середньооблікова кількість працівників       
Середня заробітна плата, гривень на місяць       
Заборгованість з виплати заробітної плати       

Керівник
__________________________
(посада) 

________________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

__________

* Обсяг загальної інформації про господарське товариство становить не більше одного аркуша.

** Показник EBITDA визначений фінансовим планом суб’єкта господарювання державного сектору економіки, складеним відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 2 березня 2015 р. N 205.

(Додаток в редакції Постанови КМ N 461 від 29.04.2015)