Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства оборони України
29.04.2016 N 2
32

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 травня 2016 р. за N 768/28898

Інструкція
про організацію речового забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил України в
мирний час та особливий період

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 197 від 31.03.20
17)

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає завдання, організацію та порядок речового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України (далі - військові частини), курсантів, військовозобов’язаних, призваних на навчальні та спеціальні збори, резервістів, мобілізованих, студентів цивільних навчальних закладів, які направляються на навчальні збори (далі - військовослужбовці).

2. Основним завданням речового забезпечення є задоволення потреб військовослужбовців Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) в обмундируванні, взутті, натільній і теплій білизні, теплих і постільних речах, спорядженні, спеціальному одязі, спеціальному одязі та спорядженні для виконання спеціальних завдань, предметах індивідуального захисту, тканинах, нагрудних та нарукавних знаках і знаках розрізнення, санітарно-господарському майні, спортивному інвентарі та лазне-пральному обслуговуванні, що сприяють успішному веденню військами (силами) бойових дій та виконанню інших завдань, як у мирний час, так і в особливий період.

3. Речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил включає:

1) забезпечення:

обмундируванням, взуттям, натільною і теплою білизною, теплими і постільними речами, спорядженням, спеціальним одягом, спеціальним одягом та спорядженням для виконання спеціальних завдань, нагрудними знаками, знаками розрізнення і фурнітурою, ідентифікаційними жетонами, санітарно-господарським, спортивним та гірським спортивним майном, наметами, брезентами, м’якими контейнерами, декоративними тканинами і килимовими виробами;

матеріалами для пошиття, ремонту та хімічного чищення речового майна (крім розчинників). Забезпечення розчинниками для хімічного чищення речового майна здійснюється за окремими нормами Центральним управлінням забезпечення пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України (далі - ЦУЗПММ);

папером, друкарськими машинками, бланками та книгами обліку і звітності по речовій службі, а також іншими бланками та книгами;

духовими та ударними музичними інструментами для штатних військових оркестрів;

бойовими прапорами;

технічними засобами речової служби, а також обладнанням, інструментом, запасними частинами та інвентарним майном для речових ремонтних майстерень і лазне-пральних підприємств;

2) створення та утримання запасів речового майна;

3) лазне-пральне обслуговування військовослужбовців військових частин і забезпечення мийними засобами;

4) організацію та проведення ремонту речового майна, технічних засобів речової служби, хімічного чищення обмундирування та спеціального одягу;

5) фінансове планування та фінансування, складання та подання встановленої звітності за статтями кошторису (кодами економічної класифікації) Міністерства оборони України (далі - Міністерство оборони) на речове забезпечення;

6) організацію та ведення обліку і звітності з речової служби;

7) організацію контролю за витратами матеріальних засобів і бюджетних асигнувань, передбачених на речове забезпечення.

4. Речове майно за цільовим призначенням поділяється на майно поточного забезпечення, майно фонду зборів і майно непорушних запасів, а за використанням - на майно особистого користування та інвентарне майно.

Майно поточного забезпечення призначене для забезпечення всіх категорій військовослужбовців.

Майно фонду зборів призначене для військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, для студентів цивільних навчальних закладів, які направляються на навчальні збори, а під час мобілізації - для мобілізованих. Майно фонду зборів створюється на підставі розпорядження начальника Центрального управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України (далі - ЦУРЗ) як за рахунок цільової видачі нових предметів, так і за рахунок наявного вільного майна поточного забезпечення, уживаного, але придатного для подальшого використання без ремонту або після ремонту. Речове майно фонду зборів обліковується та зберігається окремо від речового майна поточного забезпечення.

Майно непорушних запасів призначене для забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил та створення запасів речового майна, ремонтних матеріалів, мийних засобів і обмінних фондів за встановленими нормами на особливий період.

У разі використання на поточному забезпеченні предметів речового майна застарілих зразків та майна з перевищеними строками зберігання начальнику Тилу Збройних Сил дозволяється змінювати строки носіння або експлуатації предметів та порядок їх використання.

Використання речового майна не за цільовим призначенням забороняється.

Майно особистого користування - це предмети військової форми одягу, взуття та спорядження, які видаються у власне користування військовослужбовців.

Інвентарне майно - це предмети військової форми одягу, взуття, спорядження, технічні засоби речової служби, обладнання, намети, брезенти, контейнери та інше устаткування, яке є власністю військової частини та використовується особовим складом тимчасово під час проведення спеціальних робіт, несення бойового чергування, варти тощо.

До технічних засобів речової служби, які знаходяться на забезпеченні Збройних Сил, належать:

польові технічні засоби речової служби;

стаціонарне обладнання речової служби.

Військовослужбовці забезпечуються речовим майном та отримують лазне-пральні послуги в установленому порядку за рахунок військового формування, в якому проходять військову службу.

Предмети обмундирування для військовослужбовців, які мають різні військові звання, виготовляються з відповідних тканин згідно з ДСТУ.

Перелік тканин може змінюватися за рішенням Міністерства оборони з метою вдосконалення військової форми одягу.

5. Речове майно, технічні засоби речової служби, а також духові й ударні музичні інструменти, намети, брезенти та м’які контейнери за своїм якісним станом поділяються на три категорії:

1) перша категорія - нове майно, яке не було у використанні;

2) друга категорія:

предмети особистого користування (які знаходяться у використанні або перебувають на складах після використання), строки носіння яких не вичерпані;

предмети особистого користування військовослужбовців строкової служби, строки носіння яких вичерпані, але які придатні для використання без ремонту або після ремонту як робочий одяг;

інвентарне майно, натільна і тепла білизна військовослужбовців строкової служби, які знаходяться у використанні або перебувають на складах після використання та придатні до використання без ремонту або після ремонту, незалежно від того, вичерпані чи не вичерпані встановлені для цих предметів строки носіння;

технічні засоби речової служби, обладнання ремонтних майстерень, лазне-пральних підприємств, центрів забезпечення, складів, духові та ударні музичні інструменти, спортивний інвентар, намети, брезенти і м’які контейнери, які були використані або перебувають в експлуатації і не відслужили або відслужили строки експлуатації, придатні до використання без ремонту чи після ремонту;

3) третя категорія - майно, непридатне для подальшого використання за прямим призначенням, строки носіння (експлуатації) якого вичерпані, та яке підлягає списанню в установленому порядку.

6. Переведення речового майна з однієї категорії до іншої здійснюється:

з першої до другої - на підставі роздавальних відомостей і накладних на видачу майна;

з другої до третьої категорії - на підставі актів зміни якісного стану, затверджених командиром військової частини.

Окремі предмети речового майна та витратні матеріали (рукавички і рукавиці, за винятком хутряних і шкіряних, шкарпетки, чохли для кашкетів, краватки, коміри формені, стрічки до кашкетів-безкозирок, знаки розрізнення, тканини, нитки, фурнітура, ремонтні матеріали, мийні засоби та мило, нафталін, крем взуттєвий, мотузки, щітки для одягу та взуття) на категорії не поділяються і після видачі для носіння (експлуатації) списуються в межах норм з книг і карток основного обліку військових частин прямою витратою.

(Абзац четвертий пункту 6 розділу І в редакції Наказу Міністерства оборони N 197 від 31.03.2017)

7. Речове майно видається військовослужбовцям відповідно до місцевості України, де військовослужбовець проходить службу, а також кліматичних умов місцевостей перебування миротворчих і українських національних контингентів та окремих військовослужбовців, відряджених за межі держави.

Наприклад, Автономна Республіка Крим, райони Чорного і Азовського морів (для Військово-Морських Сил) належать до місцевостей України з жарким кліматом, усі інші місцевості України вважаються місцевостями з помірним кліматом.

8. Військовослужбовцям речове майно особистого користування та інвентарне майно видається за встановленими нормами і порядком, визначеними цією Інструкцією.

Нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців визначаються кількість предметів, що видаються на одного військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко в лікувальних закладах, а також на одиницю бойової техніки, місця несення варти (служби), підрозділ, установу, та строки їх носіння (експлуатації).

Технічні засоби речової служби, обладнання майстерні з ремонту речового майна, засоби ремонту речового майна, лазне-пральне обладнання, намети, брезенти, м’які контейнери, а також господарський інвентар та майно відпускаються військовим частинам відповідно до встановлених норм табелізації та типових комплектів майна речової служби і згідно з табелем до штату військової частини (установи).

9. Строк носіння або експлуатації предметів речового майна - час, установлений нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців, протягом якого предмет повинен носитися або перебувати в експлуатації.

Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування, що видається офіцерам, прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, обчислюються з дня виникнення в них права на його отримання. Речове майно особистого користування, видане зазначеним особам, обліковується за місяцем виникнення права на отримання цього майна.

Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування, які видаються військовослужбовцям строкової служби, а також інвентарного майна обчислюються з дня фактичної їх видачі для носіння або експлуатації.

Для інвентарного майна сезонного використання строк носіння або експлуатації протягом одного сезону зараховується за один рік. Час зберігання інвентарного майна на складах до строку носіння або експлуатації не зараховується.

Строки носіння речового майна та експлуатації технічних засобів, обладнання в угрупованнях військ (сил), які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту (далі - діючі угруповання військ (сил)), не встановлюються. Майно знаходиться в експлуатації до повного зношення. У разі знищення або приведення його в непридатний стан це речове майно замінюється на нове.

(Абзац п'ятий пункту 9 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 197 від 31.03.2017)

У військових частинах, які не входять до складу діючих угруповань військ (сил), речове майно видається за встановленими строками носіння (експлуатації).

10. Строки носіння предметів речового майна офіцерами, прапорщиками, мічманами та військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, установлюються нормами забезпечення речовим майном залежно від групи такого забезпечення (перша чи друга), до якої віднесено військову частину:

1) перша група:

бригади, полки, батальйони;

військові частини та підрозділи, які організаційно входять до складу бригад;

командні пункти видів Збройних Сил, оперативних командувань, військові частини забезпечення видів Збройних Сил, оперативних командувань, Високомобільних десантних військ Збройних Сил України (далі - ВДВ) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (далі - ССО);

окремі батальйони, дивізіони, топографічні загони, роти, батареї, взводи, авіаційні ескадрильї, загони і ланки;

військові навчальні заклади, військові навчальні центри, військові ліцеї і коледжі;

батальйони, дивізіони, роти, взводи, авіаційні ескадрильї, загони і ланки, які входять до складу науково-дослідних і випробувальних установ;

командні пункти Генерального штабу та видів Збройних Сил, вузли зв’язку;

арсенали, бази, склади, об’єднані центри забезпечення, центри забезпечення;

військові частини та зональні підрозділи Військової служби правопорядку;

курсанти навчальних закладів, інші військовослужбовці, які не увійшли до другої групи, та курсанти військових навчальних закладів;

2) друга група:

центральний апарат Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України;

органи управління видів Збройних Сил та оперативних командувань, повітряних командувань, ВДВ та ССО;

військові кафедри цивільних вищих навчальних закладів;

лікувальні заклади, крім тих, які організаційно входять до складу з’єднань, санаторно-курортні заклади, військові прокуратури, військові комісаріати, а також військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади та інших установ;

науково-дослідні заклади і установи та інші військові частини і організації Збройних Сил України, не віднесені до першої групи;

Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

(Підпункт 2 пункту 10 розділу І доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони N 197 від 31.03.2017)

11. Номенклатура речового майна та строки його носіння залежать від категорії військовослужбовців (1 - 4), які отримують це майно за відповідними нормами забезпечення:

категорія 1:

військовослужбовці (за винятком військовослужбовців строкової служби) бригад, полків, батальйонів; військових частин та підрозділів, які організаційно входять до складу бригад; командних пунктів видів Збройних Сил, оперативних командувань, військових частин забезпечення видів Збройних Сил, оперативних командувань, ВДВ та ССО; окремих батальйонів, дивізіонів, топографічних загонів, рот, батарей, взводів, авіаційних ескадрилей, загонів та ланок; військовослужбовці військових навчальних закладів, військових навчальних центрів, військових ліцеїв (крім військових ліцеїстів) і коледжів; військовослужбовці батальйонів, дивізіонів, рот, взводів, авіаційних ескадрилей, загонів і ланок, які входять до складу науково-дослідних і випробувальних установ; військовослужбовці командних пунктів Генерального штабу та видів Збройних Сил, вузлів зв’язку; військовослужбовці арсеналів, баз, складів, об’єднаних центрів забезпечення, центрів забезпечення; військовослужбовці військових частин та зональних підрозділів Військової служби правопорядку; курсанти навчальних закладів; інші військовослужбовці, які не увійшли до категорії 2;

категорія 2:

військовослужбовці органів військового управління (Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил, Командувань видів (родів) Збройних Сил, повітряних командувань, ВДВ, ССО, військових навчальних закладів, військових підрозділів цивільних вищих навчальних закладів, лікувальних закладів, крім тих, які організаційно входять до складу з’єднань, санаторно-курортних закладів, військових прокуратур, військових комісаріатів, військових представництв, відряджені до органів виконавчої влади, науково-дослідних закладів та установ);

категорія 3:

військовослужбовці строкової служби;

категорія 4:

військовозобов’язані, резервісти, мобілізовані та особи, призвані на навчання (спеціальні збори).

12. Застаріле та зняте із забезпечення речове майно, технологічне обладнання і технічні засоби речової служби, запасні частини та матеріали, строк зберігання в запасі (резерві) яких минув, у разі неможливості їх ремонту, використання за цільовим призначенням або відчуження підлягають утилізації та списанню в установленому порядку або виведенню у надлишкове і вилученню з військових частин об’єднаних центрів забезпечення Збройних Сил.

В окремих випадках Міністерство оборони може передавати речове майно іншим міністерствам, органам державної виконавчої влади в установленому порядку, згідно з чинним законодавством.

13. Лазне-пральне обслуговування військовослужбовців здійснюється відповідно до чинного законодавства.

14. Ремонт речового майна та технічних засобів речової служби проводиться згідно з чинним законодавством.

Залежно від характеру робіт ремонт речового майна та технічних засобів поділяється на поточний, середній і капітальний.

Поточний ремонт обмундирування проводять самі військовослужбовці, а поточний ремонт взуття - позаштатні шевці підрозділів або самі військовослужбовці.

Середній ремонт речового майна проводиться в речових ремонтних майстернях з’єднань, військових частин (установ), майстернях з ремонту речового майна підрозділів матеріального забезпечення; капітальний ремонт - на цивільних підприємствах різних форм власності.

Поточний і середній ремонт натільної та постільної білизни після прання проводиться на лазне-пральних підприємствах.

Поточний ремонт технічних засобів речової служби проводиться в підрозділах, середній ремонт - у ремонтних підрозділах матеріального забезпечення Тилу Збройних Сил України, виду Збройних Сил України, оперативного командування (далі - ОК), капітальний - на підприємствах різних форм власності.

Поточний і середній ремонт льотно-технічного одягу та взуття проводиться безпосередньо у військових частинах. Капітальний ремонт організовується Управлінням авіаційно-технічного забезпечення Командування Повітряних Сил Збройних Сил України і проводиться на підприємствах різних форм власності.

Хімічне чищення речового майна проводиться централізовано через Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за заявками Центрального управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України на підприємствах різних форм власності.

Ремонтними матеріалами, обладнанням та інструментами військові частини забезпечуються за відповідними нормами забезпечення.

Замовлення та відпускання ремонтних матеріалів, обладнання та інструментів проводяться відповідно до вимог чинного законодавства.

Допоміжні ремонтні матеріали (віск, петлі, гачки, ґудзики, фарба, клей тощо) та дрібний інструмент для речових ремонтних майстерень можуть заготовлятися безпосередньо військовими частинами за рахунок коштів, виділених ЦУРЗ.

Ремонтні матеріали, які заготовлюються централізовано, видаються військовим частинам безкоштовно.

Забезпечення швейно-взуттєвим обладнанням, кравецьким та шевським інструментом військових частин для штатних речових ремонтних майстерень, утримання обладнання та інструменту в яких передбачено табелями до штатів, проводиться безкоштовно.

Видача шевського інструменту для позаштатних шевців підрозділів, кравецького інструменту для позаштатних кравців, запасних частин до обладнання, машинних голок, поповнення інструменту, а також ремонт обладнання проводяться за кошти, призначені для господарських витрат.

Технологічне обладнання, ремонтні матеріали, запасні частини до обладнання та інструмент госпрозрахунковим комбінатам з ремонту речового майна відпускаються за плату, а основні засоби - безкоштовно.

Для забезпечення ремонту речового майна у військових частинах використовуються матеріали і фурнітура, які одержуються від розпорювання (розбирання) майна, переведеного в третю категорію.

Для забезпечення безперебійної роботи речових ремонтних майстерень підрозділів матеріального забезпечення утримуються незнижувані запаси ремонтних матеріалів у розмірі місячної потреби відповідних з’єднань, військових частин (установ).

15. Вибракування речового майна в мирний час та особливий період проводиться з метою списання з обліку предметів, що вислужили встановлені строки експлуатації (носіння) та непридатні до подальшої експлуатації за прямим призначенням.

Речове майно, яке підлягає переведенню в третю категорію, передається для огляду комісії з вибракування, що призначається командиром військової частини. Розпорювання (розбирання) речей до огляду комісією забороняється.

Комісія з вибракування після всебічного огляду майна складає акт зміни якісного стану за формою, наведеною у додатку 11 до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року N 17, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за N 118/26563, в якому вказуються найменування і кількість майна, що підлягає переведенню в третю категорію, час перебування цього майна в носінні (експлуатації) за нормою і фактичний, висновок про подальше використання цього майна. Акт зміни якісного стану з висновком заступника командира військової частини з матеріально-технічного забезпечення надається на затвердження командиру військової частини і є підставою для переведення майна в третю категорію.

Усі предмети речового майна, вибракувані у військовій частині для списання, підлягають розпорюванню (розбиранню) у присутності членів комісії, яка проводила вибракування цього майна, не пізніше п’яти днів після затвердження акта зміни якісного стану.

Розпорювання (розбирання) речового майна оформлюється актом зміни якісного стану, у якому вказуються назва та кількість розпорених (розібраних) предметів, кількість одержаного ганчір’я, фурнітури, брухту (кілограм, штук).

Відповідно до акта зміни якісного стану майно списується з основного обліку і обліковується в книгах (картках) обліку як ремонтний матеріал, ганчір’я та утиль - за вагою.

Залишки від розпорювання непридатного майна (крім вовняного) використовуються військовою частиною як ганчір’я для різних потреб у межах ліміту, встановленого органом забезпечення. Вовняне ганчір’я, за винятком того, що використовується як ремонтний матеріал, бавовняне ганчір’я та утиль, а також кольоровий метал, що не використовуються військовою частиною, реалізуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Окремі предмети речового майна, які переведені у третю категорію за вказівкою начальників речових служб видів Збройних Сил України, оперативних командувань, можуть відправлятися у нерозпореному (нерозібраному) вигляді на об’єднані центри забезпечення (центр забезпечення) для подальшого використання їх як ремонтного матеріалу. У такому випадку списання майна з обліку військової частини проводиться відповідно до чинного законодавства.

Правильність вибракування речового майна у військових частинах щорічно перевіряється начальником речової служби вищого постачального органу.

У військових частинах списання речового майна, яке набуло непридатного стану, проводиться згідно з наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року N 17 "Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за N 118/26563.

ІІ. Порядок речового забезпечення Збройних Сил у
мирний час та особливий період

1. Придбання речового майна, а також декоративних тканин, спортивного інвентарю, килимових виробів, ремонтних та витратних матеріалів, надання послуг та розрахунки з підприємствами за придбання майна і надані послуги здійснюються у порядку, визначеному чинним законодавством.

Речове майно заготовляється централізовано Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони на підставі заявок ЦУРЗ. Заявки визначають потреби в речовому майні на визначені строки, враховуючи наявні запаси та завдання, покладені на Збройні Сили.

Закупівля окремих предметів речового майна може здійснюватися децентралізовано за рішенням начальника ЦУРЗ через об’єднані центри забезпечення та військові частини, а також Управлінням експлуатації та судноремонту Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

2. Забезпечення речовим майном здійснюється ЦУРЗ через Об’єднані центри забезпечення (далі - ОЦЗ) та речові служби з’єднань і військових частин (далі - органи речової служби) за схемою:

у Збройних Силах (крім Військово-Морських Сил Збройних Сил України): ЦУРЗ - ОЦЗ - з’єднання - військова частина - підрозділ - військовослужбовець;

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (далі - ВМС): ЦУРЗ - ОЦЗ - берегова база - з’єднання - корабель (берегова частина) - підрозділ - військовослужбовець.

ЦУРЗ керує органами речової служби Збройних Сил і має право давати їм вказівки, розпорядження і роз’яснення з питань речового забезпечення та порядку застосування встановлених норм.

3. Забезпечення речовим майном здійснюється за планами забезпечення, які відпрацьовуються:

ЦУРЗ - для ОЦЗ та затверджуються начальником ЦУРЗ;

ОЦЗ - для берегових баз (ВМС) з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, які безпосередньо закріплені на забезпечення до них, та затверджуються начальниками ОЦЗ;

речовою службою берегових баз - для з’єднань, кораблів і берегових частин, що дислокуються (базуються) у межах призначених їм операційних зон, та затверджуються командирами берегових баз;

речовою службою з’єднань - для військових частин (кораблів), що входять до їх складу, а також інших військових частин, прикріплених до них на забезпечення, та затверджуються командирами з’єднань.

4. У речовій службі виду Збройних Сил, ОК (ВМС) ведеться перелік з’єднань, військових частин і установ, до яких ОЦЗ вони закріплені на забезпечення. Ведеться облік запасів.

5. Розрахунок потреби в речовому майні в планах забезпечення на мирний час для ОЦЗ, з’єднань і військових частин здійснюється за нормами забезпечення речовим майном на чисельність особового складу за списком з урахуванням організаційних заходів, що проводяться.

У планах забезпечення передбачається також утримання у військових частинах установленого незнижуваного 10-відсоткового запасу речового майна для підбору необхідних розмірів.

6. У забезпечення потреби військових частин зараховується вся наявність нового речового майна, а також майно, що було в користуванні, строки носіння якого не закінчуються в запланований період. Крім того, за поданням ОЦЗ до забезпечення зараховується інвентарне майно, строки носіння якого вичерпані, але яке придатне для подальшого використання за прямим призначенням без ремонту або після ремонту.

7. ОЦЗ здійснює відпуск речового майна для забезпечення військових частин:

за літнім планом - до 01 квітня;

за зимовим планом - до 01 жовтня.

8. Відпуск речового майна військовим частинам здійснюється в порядку та відповідно до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період (далі - Норми), затверджених наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року N 232 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", а також до норм утримання цього майна на одного військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко в закладах охорони здоров’я, визначених цією Інструкцією (далі - норми утримання речового майна).

Військові частини, які самостійно не ведуть військове господарство, за розпорядженням начальника ЦУРЗ прикріплюються на речове забезпечення до інших військових частин. Окремі військовослужбовці на кафедрах (факультетах, відділеннях) військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів, військові представники тощо зараховуються на речове забезпечення розпорядженням начальника гарнізону в одну з військових частин. У Київському гарнізоні - за розпорядженням начальника ЦУРЗ.

9. Норми утримання речового майна в мирний час та особливий період на одного військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко у лікувальних та санаторно-курортних закладах визначають кількість натільної, постільної та теплої білизни, рушників і спеціального одягу, які повинні утримуватися у військових частинах на одного військовослужбовця строкової служби, кількість предметів санітарно-господарського майна в лікувальних та санаторно-курортних закладах на одне ліжко та одну особу медичного персоналу.

Головним завданням стосовно створення встановлених норм утримання речового майна є бережне ставлення до використання (експлуатації) окремих предметів речового майна, своєчасний ремонт, прання та його хімічне чищення, використання за прямим призначенням, належне утримання під час зберігання.

Майно за нормами утримання речового майна відпускається тільки військовим частинам, які формуються (переформовуються) і не входять до складу діючих угруповань військ (сил).

Норма утримання речового майна в мирний час та особливий період на одного військовослужбовця строкової служби (відмобілізованого) у військових частинах установлюється: білизни теплої - 2 комплекти, білизни натільної - 4 комплекти, фуфайок з короткими рукавами (майок) - 4 штуки, трусів - 4 штуки, рушників - 4 штуки, простирадл - 6 штук, наволочок верхніх на подушку - 4 штуки.

Для предметів санітарно-господарського майна норми утримання вказані у відповідних нормах забезпечення.

Речове майно за нормами утримання в мирний час та особливий період видається одноразово тільки новосформованим військовим частинам, а також у разі збільшення чисельності військовослужбовців, які розміщуються в казармах, або збільшення в лікувальних та санаторно-курортних закладах чисельності ліжок на 20 і більше відсотків. Новосформованим військовим частинам у мирний час наступна видача речового майна здійснюється згідно з діючими Нормами, але не раніше ніж через два роки, а в особливий період наступна видача речового майна здійснюється за потреби.

10. Витребування речового майна проводиться:

військовими частинами, які входять до складу з’єднань, а також військовими частинами, прикріпленими до них на забезпечення за звітами-заявками, що подаються до речової служби з’єднання;

з’єднаннями та військовими частинами, які перебувають на забезпеченні ОЦЗ, - за звітами-заявками, що подаються до ОЦЗ;

ОЦЗ - за звітами-заявками, що подаються до ЦУРЗ.

ЦУРЗ подає до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (далі - ДДЗ та ПМР) заявку на нормативну потребу на закупівлю речового майна. Звіт про отримане речове майно від підприємств-постачальників згідно з договорами, укладеними ДДЗ та ПМР за звітний період, ДДЗ та ПМР надає до ЦУРЗ.

Звіти-заявки за військові частини та з’єднання затверджують відповідно командири військових частин та з’єднань.

Зведені звіти ОЦЗ, складені на підставі звітів-заявок, наданих військовими частинами, з’єднаннями, військовими навчальними закладами та іншими організаціями, прикріпленими на забезпечення до ОЦЗ, затверджуються начальниками ОЦЗ.

Незатверджені звіти-заявки постачальними органами не приймаються і не розглядаються.

Звіти-заявки подаються відповідно до чинного законодавства України.

Додаткові звітно-заявочні та інформативні документи надаються у строки та за формами, визначеними ЦУРЗ для видів Збройних Сил, ВДВ, ССО, ОК, ОЦЗ; видами Збройних Сил, ВДВ, ССО, ОК - для з’єднань, військових частин.

11. Ураховуючи дислокацію військових частин та розміщення ОЦЗ, військові частини можуть прикріплятися на речове забезпечення безпосередньо до цих центрів.

У такому разі військові частини надають звіти-заявки до вказаних ОЦЗ, які в свою чергу подають зведені звіти-заявки до ЦУРЗ.

12. Подання позачергових заявок на видачу речового майна дозволяється тільки для забезпечення організаційних заходів, не передбачених раніше планом забезпечення, для відшкодування майна, втраченого від стихійного лиха, у разі передислокації (перебазування) військової частини, а також в інших випадках, пов’язаних з проведенням заходів, які потребують видачі речового майна.

13. ОЦЗ речове майно отримують безпосередньо від підприємств-постачальників, з інших ОЦЗ, а також від військових частин Збройних Сил за рознарядками (нарядами) ЦУРЗ.

14. З’єднання і військові частини видів Збройних Сил та військових частин центрального підпорядкування прикріплюються на речове забезпечення до ОЦЗ з урахуванням їх дислокації. Відпуск речового майна здійснюється з цих центрів за їх нарядами.

15. Військовим частинам, які входять до складу з’єднань, а також військовим частинам, прикріпленим до них на забезпечення, речове майно відпускається зі складів з’єднань за накладними речової служби з’єднання.

16. З’єднанням і військовим частинам речове майно відпускається за встановленою ростовкою, яка визначає відсоткове співвідношення предметів різних розмірів і ростів.

17. У військових частинах видача речового майна військовослужбовцям проводиться згідно з даними їх обміру: зріст, об’єм грудей, шиї, голови тощо.

18. Речове майно особистого користування та інвентарне майно, яке видається військовослужбовцям строкової служби, підлягає обов’язковому тавруванню.

19. У разі вибуття зі складу військової частини, з’єднання, виду Збройних Сил, ОК, ВМС окремим військовослужбовцям, командам, підрозділам, військовим частинам, з’єднанням видається атестат на речове майно, який є основним документом для зарахування на речове забезпечення за новим місцем служби (дислокації). В атестаті відображається забезпеченість речовим майном, а також вказуються номер і дата видачі атестата на льотно-технічне обмундирування, якщо воно було видане військовослужбовцю (команді, підрозділу, військовій частині, з’єднанню).

Військовослужбовцям миротворчого підрозділу в разі повернення до військової частини, яка формувала цей підрозділ, в атестаті робиться відмітка про строк проходження служби в цьому підрозділі із зазначенням кліматичної зони і норми, за якою проводилось забезпечення.

Атестати видаються:

окремим військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, які звільняються в запас (відставку), командам і підрозділам - начальником речової служби військової частини;

військовим частинам, які входять до складу з’єднань, а також військовим частинам, прикріпленим до них на забезпечення, - заступником командира з’єднання з тилу;

окремим військовим частинам, які не входять до складу з’єднань, але прикріплені на речове забезпечення до ОЦЗ, - начальником ОЦЗ;

у разі передислокації з’єднань, військових частин, які мали особисті рахунки речового майна непорушних запасів, атестати на речове майно виписує ЦУРЗ.

20. У ході передислокації (перебазування) військові частини (підрозділи) перед вибуттям дозабезпечуються речовим майном, яке належить їм за планом, до кінця того півріччя, в якому вони вибувають.

21. Підставою для зарахування на речове забезпечення з’єднань, військових частин, передислокованих (перебазованих) з одного пункту до іншого, є:

наказ (директива) вищого командування про передислокацію (перебазування);

атестат на речове майно, виданий постачальним органом за попереднім місцем дислокації (базування);

копія останнього звіту-заявки, завірена постачальним органом.

Новосформовані військові частини зараховуються на речове забезпечення на підставі директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про їх формування.

Підставою для зарахування на речове забезпечення підрозділів, окремих команд та окремих військовослужбовців є атестат на речове майно і наказ командира військової частини.

22. Забезпечення військових частин спорядженням до зброї (кобурами, сумками для ручних гранат і патронів тощо) здійснюється Центральним ракетно-артилерійським управлінням Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України, а спорядженням офіцерським шкіряним і спорядженням до кортика, а також забезпечення військових частин ВМС прапорами, сигнальними горнами, боцманськими дудками, декоративними матеріалами, папером, книгами і бланками обліку, машинками для підстригання волосся, ножицями, спеціальним одягом водолазів для роботи під водою та саперів, які виконують підводні роботи, здійснюється управлінням кораблебудування та озброєння ВМС.

23. Військові навчальні заклади, військові підрозділи вищих навчальних закладів забезпечуються засобами індивідуального захисту (шоломами балістичними, чохлами для шоломів балістичних, бронежилетами) із розрахунку 30 відсотків від штатної чисельності особового складу.

24. Забезпечення військових частин льотно-технічним обмундируванням, висотно-штурманським спорядженням здійснюється Управлінням авіаційно-технічного забезпечення логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

25. Забезпечення військових частин шоломофонами для танкістів здійснюється Центральним управлінням бронетанкового забезпечення Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України.

26. Технічні засоби речової служби, лазне-пральне обладнання, намети, брезенти, м’які контейнери та господарське майно видаються військовим частинам згідно зі штатами і табелями до штатів.

27. Надлишок речового майна, що утворився через зміну чисельності особового складу чи розформування військової частини, використовується за вказівкою начальника ЦУРЗ або начальника ОЦЗ на планове забезпечення інших військових частин. Нетабельне і зняте із забезпечення речове майно підлягає реалізації в порядку, встановленому чинним законодавством.

28. Офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, а також матроси і старшини строкової служби на кораблях речовим майном забезпечуються безпосередньо речовою службою військової частини, берегової бази, де знаходяться на забезпеченні, а курсанти військових навчальних закладів, сержанти і солдати строкової служби - через підрозділи військових частин (військових навчальних закладів), в яких вони проходять службу (навчаються).

Генерали й адмірали, які проходять військову службу в центральному апараті Міністерства оборони та Генеральному штабі Збройних Сил України, речовим майном забезпечуються через Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України та за рішенням начальника ЦУРЗ, у виді Збройних Сил, ВДВ, ССО, ОК - за рішенням начальника речової служби виду Збройних Сил, ВДВ, ССО, ОК, через структурні підрозділи (військові частини), що забезпечують життєдіяльність управлінь видів Збройних Сил України, ВДВ, ССО, ОК.

Речове майно особистого користування офіцерам, прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, видається у власність.

Військовослужбовцям строкової служби обмундирування, взуття та спорядження (крім інвентарних речей, натільної та постільної білизни) видаються в особисте користування.

29. Військовослужбовцям строкової служби в разі втрати речового майна з їх вини видається речове майно, яке було в користуванні. Вартість втраченого майна утримується з військовослужбовців у встановленому порядку.

30. У разі знищення (пошкодження) речового майна особистого користування під час виконання службового або громадського обов’язку військовослужбовцям видається нове майно.

31. Знаки розрізнення та фурнітура видаються військовослужбовцям одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння. Офіцерам додатково під час присвоєння чергового військового звання видаються погони в кількості, необхідній для всіх предметів військової форми одягу, на яких передбачено носіння погонів і строки носіння яких не закінчилися. У разі присвоєння офіцерам чергових військових звань "старший лейтенант" і "полковник" командирам (начальникам) видається лише одна пара погонів для вручення, а на решту погонів видаються тільки зірочки згідно з присвоєним військовим званням. У Військово-Морських Силах офіцерам корабельного складу видаються також відповідні нарукавні знаки розрізнення.

ІІІ. Порядок забезпечення військовослужбовців Збройних Сил
речовим майном особистого користування в мирний час
та особливий період

1. Офіцери, прапорщики, мічмани набувають права на отримання речового майна за встановленими Нормами одночасно з присвоєнням їм першого офіцерського звання чи військового звання "прапорщик" або "мічман". Наступна видача предметів речового майна вказаним категоріям військовослужбовців проводиться після закінчення встановлених строків носіння раніше отриманих речей.

Особам офіцерського складу, сержантського і старшинського складу та рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, за їх бажанням дозволяється (з дати виникнення права на отримання речового майна) замість одних предметів речового майна, передбачених Нормами, видавати інші, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються.

(Абзац другий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 197 від 31.03.2017)

Списувати речове майно, видане офіцерам, прапорщикам і мічманам за Нормами, до фактичної вислуги встановлених строків експлуатації забороняється.

У разі присвоєння офіцеру військового звання "генерал-майор" ("контр-адмірал") йому видаються всі належні за Нормами для вищого офіцерського складу предмети речового майна встановленого зразка, а речове майно, одержане під час перебування у попередньому званні, до забезпечення не зараховується.

Не отримане речове майно в попередньому військовому званні до дати присвоєння військового звання "генерал-майор" ("контр-адмірал") за бажанням офіцерів може бути доотримане або можуть бути отримані інші предмети, що не перевищують вартості речового майна, не отриманого в попередньому званні.

У разі присвоєння офіцеру звання "полковник" ("капітан 1 рангу") йому видається шапка з каракулю з обчисленням строку носіння з дня присвоєння військового звання "полковник".

2. Речове майно особистого користування видається офіцерам, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям військової служби за контрактом у готовому вигляді, здійснюється пошив за ордерами або видається тканиною. Прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям військової служби за контрактом індивідуальне пошиття військової форми здійснюється у разі, коли підібрати окремі предмети речового майна за розміром і зростом немає можливості.

3. Індивідуальне пошиття предметів обмундирування проводиться, як правило, в ательє військової торгівлі, ательє та швейних підприємствах цивільних організацій, незалежно від форм власності за договорами, укладеними між військовими частинами та цими організаціями.

(Абзац перший пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 197 від 31.03.2017)

Вартість пошиття предметів обмундирування в ательє оплачується за рахунок кошторису Міністерства оборони:

пошиття за ордерами - безготівковим порядком шляхом перерахування коштів з поточного рахунку військової частини на розрахунковий рахунок відповідного ательє;

у разі видачі тканини на руки - шляхом відшкодування вартості шиття фінансовим органом військової частини.

Підставою для оплати пошиття предметів обмундирування за ордерами є рахунок ательє з додатком першого примірника квитанції замовлення (додаток 1) за кожне виконане замовлення.

Під час пошиття предметів обмундирування з тканини, яку отримано у військовій частині за власні кошти військовослужбовця, вартість пошиття відшкодовується на підставі пред’явленого військовослужбовцем першого примірника квитанції ательє щодо оплати пошиття та отримання замовлення.

На виплату грошей речовою службою військової частини складається роздавальна відомість, яка підписується командиром військової частини, начальником речової служби та подається у фінансову службу військової частини.

Якщо військовослужбовцю у зв’язку зі службовою потребою термінового вибуття з військової частини видано тканину для пошиття предметів обмундирування, то відшкодування вартості пошиття проводиться за новим місцем служби за наявності першого примірника квитанції замовлення та відповідної довідки (додаток 2) військової частини про видачу тканини на пошиття предметів обмундирування.

Квитанції ательє, пред’явлені військовослужбовцями для оплати пошиття предметів обмундирування, перевіряються речовою службою військової частини щодо відповідності виданим ордерам або накладним на отримання тканини на руки, а також записам, зробленим у картках обліку речового майна особистого користування, про видачу військовослужбовцям указаних предметів. На квитанціях начальник речової служби робить письмове підтвердження щодо оплати вартості пошиття предметів, зазначених у квитанціях.

4. Військовослужбовці, які звільняються в запас або відставку, за їх бажанням отримують речове майно, яке не було отримане під час проходження служби, або грошову компенсацію за нього, виходячи із закупівельної вартості такого майна.

Порядок виплати грошової компенсації здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року N 178 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно".

Грошова компенсація замість речового майна, що підлягає видачі, виплачується на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, форма якої наведена у додатку до Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року N 178, яка видається речовою службою військової частини, виходячи із заготівельної вартості цих предметів.

Перелік предметів із визначенням заготівельної вартості на початку кожного року ДДЗ та ПМР надає до ЦУРЗ.

ЦУРЗ відповідно до наданих цін ДДЗ та ПМР складає довідник цін, який доводиться до військових частин і установ для проведення розрахунків виплати грошової компенсації.

Оплата вартості пошиття предметів обмундирування та взуття, а також виплата грошової компенсації здійснюються за рахунок відповідних статей кошторису Міністерства оборони.

У разі звільнення з військової служби осіб офіцерського складу, сержантського і старшинського складу та рядового складу, які проходили військову службу за контрактом, за службовою невідповідністю, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту, засудженням особи до позбавлення волі або обмеженням волі за вироком суду, що набрав законної сили, вартість виданих їм предметів речового майна, строки носіння яких не закінчилися, утримується з урахуванням зносу та проводяться взаєморозрахунки в разі неотримання військовослужбовцем речового майна, право на отримання якого наступило за час проходження служби.

(Пункт 4 розділу ІІІ доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони N 197 від 31.03.2017)

У разі дострокового звільнення осіб офіцерського складу, сержантського і старшинського складу та рядового складу, які проходили військову службу за контрактом, у зв’язку із скороченням штатів, хворобою та іншими випадками таке утримання не проводиться. Військовослужбовці забезпечуються речовим майном, яке не було отримане впродовж служби, право на отримання якого настало, або їм виплачується грошова компенсація за цінами, що діють на час звільнення.";

(Пункт 4 розділу ІІІ доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони N 197 від 31.03.2017)

5. Військовослужбовці військової прокуратури забезпечуються речовим майном за Нормами і в порядку, встановленими для відповідних категорій військовослужбовців, через військові частини, до яких вони прикріплені на речове забезпечення, за рахунок Міністерства оборони.

6. Офіцери, прапорщики і мічмани, які перебували в запасі та зараховані на військову службу в установленому порядку, набувають права на отримання речового майна в день прийняття їх на військову службу. Видача речового майна цим військовослужбовцям проводиться після прибуття їх до місця проходження служби. Наступна видача речового майна проводиться за встановленими Нормами в разі продовження строку служби. Предмети речового майна, отримані понад 12 місяців до звільнення в запас, при цьому в забезпечення не враховуються.

7. Військовослужбовці військової служби за контрактом забезпечуються речовим майном за встановленими нормами, починаючи з дня призначення їх на посаду наказом командира військової частини.

Військовослужбовці військової служби за контрактом, що проживають у казармі, забезпечуються рушниками для витирання ніг і приліжковими килимками. Рушники для витирання ніг видаються з рушників, які вислужили встановлені строки, але придатні для подальшого використання, а приліжкові килимки виготовляються зі списаних ковдр або інших матеріалів.

8. Забезпечення речовим майном військовослужбовців-жінок здійснюється за встановленими для них Нормами і в порядку, викладеному для відповідних категорій військовослужбовців.

Військовослужбовцям-жінкам предмети обмундирування та взуття видаються, як правило, у готовому вигляді. Військовослужбовцям-жінкам, яким готові предмети обмундирування та взуття, що виробляються підприємствами-постачальниками, не підходять за розмірами і ростами, дозволяється пошиття цих предметів в ательє військової торгівлі або цивільних установ за порядком, викладеним у цій Інструкції.

Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною без збереження грошового утримання, речове майно не видається, а період часу перебування у відпустці до строку носіння не зараховується.

9. За Нормами, встановленими для курсантів військових навчальних закладів, речовим майном забезпечуються військовослужбовці строкової служби і особи з числа цивільної молоді після зарахування їх у військові навчальні заклади. Речове майно, яке перебувало в особистому користуванні військовослужбовців строкової служби до зарахування їх курсантами, здається на речовий склад військового навчального закладу і надалі використовується за вказівкою органу забезпечення.

Прапорщики, мічмани та військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, зараховані курсантами до військових навчальних закладів, забезпечуються речовим майном згідно з Нормами, передбаченими для відповідних категорій військовослужбовців.

Військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, направленим на навчання до військових навчальних закладів, після прибуття на місце навчання видаються предмети польової форми одягу зі знаками розрізнення відповідно до присвоєного їм раніше військового звання, а також окремі предмети взуття та спорядження.

Речове майно, що перебувало в особистому користуванні курсантів, після видачі їм речового майна за нормами забезпечення офіцерів здається на речовий склад військового навчального закладу і надалі використовується за вказівкою постачального органу.

Курсанти, відраховані з військових навчальних закладів з направленням у війська для проходження служби, вибувають з тими предметами речового майна, які були в їх користуванні на момент відрахування (крім інвентарного майна).

Курсанти, відраховані зі звільненням у запас або відставку, вибувають із військового навчального закладу в повсякденному обмундируванні та взутті, яке перебуває в них у користуванні на час звільнення, або у власному цивільному одязі.

Курсанти, які одержали після закінчення військового навчального закладу офіцерське звання та призначені для подальшого проходження військової служби, забезпечуються під час випуску з військового навчального закладу комплектом готового речового майна за нормами забезпечення офіцерів того виду Збройних Сил, до якого вони призначені для подальшого проходження військової служби.

10. Речове майно військовослужбовцям строкової служби видається в готовому вигляді за встановленими Нормами.

Видача речового майна проводиться після прибуття їх до місця служби і зарахування до списків військової частини. Подальша видача речового майна проводиться: предметів особистого користування - після закінчення строків носіння раніше виданих; інвентарного майна - у міру його зношення, але не раніше закінчення встановлених для них строків носіння.

Власний одяг військовослужбовців строкової служби після видачі їм речового майна відправляється безкоштовними поштовими посилками на адреси, вказані військовослужбовцями, з врученням їм квитанцій про відправлення. Відправлення власних речей організовують командири підрозділів за рахунок коштів, призначених на господарські витрати.

Речі, які видаються військовослужбовцям строкової служби, у разі потреби підлягають припасуванню, яке здійснюється кравцями ремонтної майстерні під керівництвом начальника речової служби військової частини.

Одночасно з видачею нових предметів обмундирування військовослужбовцям строкової служби видаються за потреби предмети робочого одягу та взуття, які накопичуються у військових частинах за рахунок предметів верхнього одягу та взуття, строки носіння яких закінчилися, але які придатні для подальшого використання без ремонту або після ремонту:

у військових частинах (крім ВМС) - кашкет бавовняний, куртка бавовняна утеплена, костюм (куртка та брюки) бавовняний, взуття;

у ВМС - пілотка бавовняна, бушлат, костюм (куртка та брюки) бавовняний, взуття.

Робочий одяг утримується у військових частинах у межах реальної потреби та використовується під час виконання господарських і будівельних робіт, а також під час обслуговування військової техніки та озброєння.

Військовослужбовці строкової служби забезпечуються рушниками для витирання ніг і приліжковими килимками. Рушники для витирання ніг видаються з рушників, встановлені строки користування якими закінчилися, але які придатні для подальшого використання, а приліжкові килимки виготовляються зі списаних ковдр або інших матеріалів.

Після чергової видачі речового майна військовослужбовцям строкової служби речі попередньої видачі, встановлені строки носіння яких закінчилися, здаються на речовий склад військової частини, приводяться в належний стан і використовуються як робочий одяг або за вказівкою постачального органу.

Військовослужбовці строкової служби, що переводяться з однієї військової частини до іншої, забезпечуються на день переведення всіма належними за Нормами предметами речового майна особистого користування, а також рюкзаком індивідуальним. Інвентарне майно здається на речовий склад військової частини.

На речове майно, що перебуває у військовослужбовців, які вибувають з військової частини, видається атестат, про що ставиться відмітка в посвідченні про відрядження.

У разі прибуття військовослужбовця (команди) у військову частину без атестата або в разі розбіжностей у забезпеченні порівняно з даними атестата у військовій частині проводиться службове розслідуванням за цим фактом. До військової частини, з якої прибув військовослужбовець (команда), надсилається запит з метою встановлення реального стану справ. Речове майно обліковується в речовій службі за фактичною наявністю відповідно до акта, складеного комісією військової частини, в яку прибув військовослужбовець (команда). Вартість майна, якого не вистачає, заноситься до книги обліку втрат військової частини та служби. Списання нестач (втрат) проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством.

Військовослужбовці строкової служби, які направляються до військових навчальних закладів для здачі вступних іспитів, забезпечуються речовим майном згідно з переліком предметів речового майна, яким забезпечуються військовослужбовці строкової служби під час їх звільнення з військової служби в запас, відставку або відправлення для здачі вступних іспитів у військові навчальні заклади (додаток 3). Усі інші предмети, що перебували в їхньому користуванні, залишаються у військовій частині і в разі повернення військовослужбовців, які не здали вступних іспитів, знову видаються їм у користування.

Військовослужбовцям строкової служби, які прибули до військової частини, де встановлена інша форма одягу, заміна окремих предметів обмундирування та знаків розрізнення проводиться військовою частиною, куди переведені ці військовослужбовці, за рахунок нового або уживаного речового майна поточного забезпечення, придатного для подальшого використання. Замінені предмети речового майна здаються на речовий склад військової частини і використовуються за вказівкою постачального органу.

Військовослужбовці строкової служби звільняються в запас або відставку в тій формі одягу, що перебувала в їхньому особистому користуванні, згідно з переліком предметів речового майна, яким забезпечуються військовослужбовці строкової служби під час їх звільнення з військової служби в запас, відставку або відправлення для здачі вступних іспитів у військові навчальні заклади. За бажанням вони можуть звільнятися в запас або відставку у власному цивільному одязі, речове майно при цьому здається на речовий склад військової частини.

11. Військовозобов’язані, призвані на навчальні та спеціальні збори, забезпечуються речовим майном після зарахування їх до списків військової частини. Обмундирування видається їм у готовому вигляді за рахунок майна фонду зборів, а в разі його відсутності - за рахунок майна поточного забезпечення.

Офіцерам і прапорщикам запасу, а також студентам навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, призваним на навчальні та спеціальні збори до військових частин (крім ВМС), обмундирування, взуття, білизна, шкарпетки, рушники видаються нові з подальшим використанням цих предметів (крім шкарпеток) для забезпечення призваних на збори сержантів і солдатів запасу.

У разі відсутності необхідної кількості вживаних предметів обмундирування, взуття, білизни, шкарпеток та рушників сержантам і солдатам запасу, призваним на збори, видається речове майно першої категорії.

Офіцери і прапорщики (мічмани) запасу, а також студенти навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, призвані на навчальні та спеціальні збори до військових частин ВМС, забезпечуються новим або уживаним речовим майном. Натільна і тепла білизна, шкарпетки, рушники видаються нові з подальшим використанням їх (крім шкарпеток) для забезпечення призваних на збори старшин і матросів.

Офіцерам і прапорщикам (мічманам) запасу за відсутності на складах напівчеревиків хромових дозволяється видавати нові черевики юхтові.

Строки носіння речового майна фонду зборів обчислюються за часом його фактичного використання.

Особисті речі військовозобов’язаних, призваних на навчальні та спеціальні збори, приймаються військовою частиною на зберігання.

Після закінчення навчальних та спеціальних зборів військовозобов’язані вибувають у власному цивільному одязі, а отримане ними речове майно здається на склад військової частини. Здане майно дезінфікується та піддається пранню, сортується за ступенями придатності, ремонтується, підфарбовується, підбирається за зростами та розмірами і складається на зберігання. Вартість майна, яке не було повернуто після завершення заходів, відшкодовується у встановленому порядку згідно з чинним законодавством.

Робочий одяг для призваних на навчальні та спеціальні збори накопичується на тій же підставі, що і робочий одяг для військовослужбовців, і утримується у кількості до 25 відсотків кількості військовозобов’язаних, які призиваються.

12. Військовослужбовці після зарахування їх до списків військової частини, призначеної для виконання миротворчої місії, забезпечуються речовим майном за відповідними нормами. Видача належного речового майна проводиться після прибуття їх до місця служби.

Військовослужбовці, призначені у відрядження до інших держав, забезпечуються належним речовим майном за відповідними нормами.

(Абзац третій пункту 12 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 197 від 31.03.2017)

Усе інвентарне майно, що було закріплене за військовослужбовцями, підлягає обов’язковому здаванню на речовий склад військової частини, яка здійснювала формування миротворчого підрозділу. Вартість загубленого або незданого інвентарного майна відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

13. Бойовий єдиний комплект (далі - БЄК) - комплект предметів польового обмундирування, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців.

Майном БЄК забезпечуються всі категорії військовослужбовців, резервісти та особи, призвані на навчання, збори.

Бойовий спеціальний комплект (далі - БСК) - комплект інвентарних предметів засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців. Майно БСК є інвентарним та видається в тимчасове користування згідно зі штатними посадами.

Працівникам Збройних Сил України на період виконання спеціальних завдань, пов’язаних із ризиком для життя, дозволяється видавати в тимчасове користування інвентарні речі БСК, а саме шолом кулезахисний, чохол для шолома кулезахисного та бронежилет.

14. Військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади та інших цивільних установ, забезпечуються речовим майном згідно з установленими Нормами за рахунок Міністерства оборони за місцем проходження військової служби до відрядження. Офіцери, прапорщики і мічмани, які проходять службу на кафедрах (факультетах, відділеннях) військової підготовки в цивільних навчальних закладах, забезпечуються речовим майном за рахунок Міністерства оборони в установленому порядку.

У разі призначення офіцерів і прапорщиків для подальшого проходження служби на посади в науково-дослідні установи, санаторно-курортні заклади та військові представництва, а також у разі відрядження до Товариства сприяння обороні, Національної академії наук та інших галузевих академій наступна видача предметів військової форми одягу проводиться після закінчення строків носіння предметів, виданих за попереднім місцем служби.

15. У разі переведення офіцерів, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, для подальшого проходження служби до інших Міністерств та відомств військовослужбовцю за попереднім місцем служби видається речове майно, яке належало до видачі за строками носіння на день переведення.

У випадках, коли за новим місцем служби (при переведенні в межах Збройних Сил) встановлено форму одягу іншого зразка, військовослужбовцю за попереднім місцем служби речове майно не видається, а виписується атестат на речове майно, отримане до дня виключення його зі списку військової частини.

За новим місцем служби військовослужбовець забезпечується речовим майном на підставі речового атестата з урахуванням попередньо виданого речового майна з дня включення його до списку особового складу військової частини.

У разі переведення офіцерів, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, з військових частин, що належать до першої групи забезпечення речовим майном, у військові частини, які належать до другої групи, і навпаки, перелік предметів речового майна та строки його носіння визначаються з дати включення військовослужбовця до списку особового складу військової частини, в яку він переведений. При цьому за попереднім місцем служби їм видається речове майно, яким вони повинні бути забезпечені відповідно до строків носіння на день переведення. У речовому атестаті зазначається група забезпечення речовим майном.

За новим місцем служби речове майно видається військовослужбовцям після закінчення строків носіння, визначених нормами за попереднім місцем служби.

У разі неотримання речового майна за попереднім місцем служби воно видається військовослужбовцям за новим місцем служби на строки носіння, встановлені нормами за попереднім місцем служби.

16. Узяті під варту військовослужбовці, які відбувають покарання на гауптвахті, забезпечуються предметами речового майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року N 527 "Про затвердження норм забезпечення осіб, взятих під варту, постільними речами, одягом і взуттям".

На час відбування покарання військовослужбовцям строкової служби в дисциплінарних підрозділах строк носіння інших предметів військової форми одягу зупиняється.

17. Мобілізовані звільняються в запас у тій формі одягу, що знаходилася в їх особистому користуванні, при цьому предмети речового майна, які не були видані (незалежно від причини), під час звільнення не видаються. За бажанням вони можуть звільнятися в запас у власному цивільному одязі.

18. Військовослужбовці, які перебувають у запасі або відставці та мають право на носіння військової форми одягу, купують її за рахунок власних коштів.

19. У разі смерті військовослужбовця для організації захоронення видається подушка, наволочка верхня на подушку, два простирадла. За необхідності додатково видається комплект повсякденного обмундирування та білизни.

За речове майно, яке мали отримати офіцери, прапорщики, мічмани та військовослужбовці, що проходили військову службу за контрактом, але не отримали у зв’язку зі смертю, спадкоємцям померлого виплачується грошова компенсація.

Виплата грошової компенсації здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року N 178 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно" у межах бюджетних призначень на закупівлю речового майна, передбачених Міністерству оборони України на відповідний рік.

ІV. Порядок забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил інвентарним речовим майном у
мирний час та особливий період

1. До інвентарного майна належать:

теплі та постільні речі, табірні та спеціальні намети, спеціальний одяг та одяг для несення варти, льотно-технічне обмундирування, спеціальний одяг та спорядження для виконання спеціальних завдань, засоби індивідуального захисту, аеромобільне майно, санітарно-господарське майно, спортивний інвентар та музичні інструменти, брезенти, контейнери, спальні мішки та каремати.

Окремі предмети БЄК та предмети БСК належать до інвентарного майна (визначені в примітках норми забезпечення).

За нормою забезпечення БСК військовослужбовці Збройних Сил забезпечуються згідно зі штатними посадами.

Інвентарне майно видається тільки в тимчасове користування (експлуатацію).

Інвентарне майно експлуатується як майно другої категорії і використовується до повного зношення. Непридатне до використання за прямим призначенням інвентарне майно переводиться до третьої категорії, але не раніше закінчення строків носіння (експлуатації).

Час зберігання такого майна на складах до строку носіння (експлуатації) не зараховується, воно використовується до повного зносу, але не менше встановленого строку експлуатації.

2. Теплі речі (за винятком БЄК) за військовослужбовцями строкової служби та мобілізованими не закріплюються, а видаються в тимчасове використання.

Порядок їх використання встановлюється командиром військової частини.

Після закінчення зимової пори року теплі речі вилучаються, піддаються хімічному чищенню, ремонтуються та здаються для зберігання на речовий склад військової частини.

3. Постільними речами, що належать до інвентарного майна, військовослужбовці забезпечуються за встановленою Нормою:

у мирний час:

під час розміщення в казармі та на кораблях, а також у місцях несення бойового чергування;

під час розміщення поза пунктами постійної дислокації військових частин у польових умовах;

під час перебування в лікувальних закладах;

під час відбування покарання в дисциплінарних батальйонах;

військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять військову службу протягом першого строку контракту і проживають у казармах поліпшеного типу.

Готелям і гуртожиткам військових частин постільні речі видаються за плату після попередньої оплати.

Військовим навчальним закладам на період вступних іспитів за потреби відпускаються постільні речі для забезпечення осіб, які прибувають як кандидати на навчання, у першу чергу за рахунок перерозподілу між військовими частинами предметів, які були в користуванні і придатні до подальшого використання;

в особливий період:

у діючих угрупованнях військ (сил):

льотний та інженерно-технічний склад авіації, особовий склад надводних кораблів і катерів;

генерали і офіцери органів військового управління від штабу Повітряного командування і вище;

військовослужбовці під час розташування в базових (польових) таборах;

поранені і хворі, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я та військових медичних частинах;

військовослужбовці та медичні працівники закладів охорони здоров’я, військових медичних частин і підрозділів, штатами яких передбачені ліжко-місця;

у військових частинах, які не входять до складу діючих угруповань військ (сил):

військовослужбовці під час розташування в казармах, базових (польових) таборах (на надводних кораблях і катерах);

поранені і хворі військовослужбовці, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я та військових медичних частинах;

військовослужбовці та медичні працівники закладів охорони здоров’я, військових медичних частин і підрозділів, штатами яких передбачені ліжко-місця;

працівники суден забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України - під час розташування на суднах;

засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання на гауптвахті та в дисциплінарному підрозділі.

При розташуванні військовослужбовців у базових таборах військовослужбовці можуть забезпечуватися замість постільних речей спальним мішком та килимом спальним ізоляційним (карематом).

Особовому складу надводних кораблів і катерів постільні речі відпускаються по 2 комплекти на одну особу.

Поранені і хворі, які перебувають на лікуванні, постільними речами забезпечуються за відповідними Нормами закладів охорони здоров’я, військових медичних частин і підрозділів.

Заклади охорони здоров’я, військові медичні частини і підрозділи постільними речами забезпечуються в першу чергу.

4. Панцирними жилетами та бронежилетами модульними захисними балістичними, шоломами кулезахисними, шоломами балістичними та іншими предметами індивідуального захисту забезпечуються військовослужбовці всіх категорій Збройних Сил України на період виконання спеціальних завдань, у тому числі під час проведення антитерористичної операції (підготовки, безпосередньої участі, відновлення боєздатності), військовослужбовці варти, окремих команд (підрозділів) та особовий склад воєнізованої охорони у разі несення ними бойового чергування, охорони військових об’єктів, виконання спеціальних операцій у складі оперативних груп і миротворчих місій та в разі потреби під час відрядження до інших держав.

5. Табірні та спеціальні намети видаються в експлуатацію для розміщення військовослужбовців у польових умовах, а також під час проведення топографічних, геодезичних та інших робіт у польових умовах. Потребу в наметах обчислюють згідно з додатком 18 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 548-XIV.

Спеціальні намети: уніфіковані санітарно-барачні (УСБ), уніфіковані санітарно-технічні (УСТ), уніфіковані зимові (УЗ), уніфіковані літні (УЛ), медичні каркасні (НКМ), намети каркасні і намети підсобного призначення для розгортання в польових умовах відпускаються тільки тим військовим частинам, яким вони належать згідно з табелями до штатів. Використання цих наметів з іншою метою категорично забороняється.

За наявності наметів на поточному забезпеченні дозволяється їх використання для проведення заходів бойової підготовки за рішенням органу забезпечення.

Після закінчення табірного періоду намети лагодять, ремонтують і здають на речові склади військових частин. У період експлуатації намети обробляють спеціальним розчином.

В особливий період залежно від особливостей збройного конфлікту та за рішенням начальника органу військового управління речової служби Збройних Сил для розміщення особового складу, підрозділів та військових частин у наметових таборах спеціальні намети (УСБ, УСТ, УЗ, УЛ, каркасні) дозволяється відпускати в необхідній кількості понад штатно-табельні потреби.

Експлуатація наметів, шевсько-взуттєвого обладнання та інструменту здійснюється в строки експлуатації наметів, шевсько-взуттєвого обладнання та інструментів (додаток 4).

6. Спеціальний одяг видається тільки тим військовослужбовцям, які зайняті на роботах з експлуатації, обслуговування, ремонту військової техніки та інших роботах.

Спеціальний одяг, призначений для захисту військовослужбовців від шкідливого впливу навколишнього середовища і забезпечення безпеки робіт, відпускається за відповідними нормами забезпечення і видається для користування тільки тим військовослужбовцям Збройних Сил, робота яких пов’язана з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом озброєння та військової техніки. Носіння спеціального одягу як повсякденного обмундирування забороняється.

Військовозобов’язані, призвані на навчальні та спеціальні збори, за необхідності спеціальним одягом забезпечуються за рахунок ресурсів, які наявні у Збройних Силах.

Спеціальний одяг для військовослужбовців Збройних Сил видається військовим частинам тільки в готовому вигляді. Видача замість спеціального одягу тканини, а також виплата грошової компенсації не дозволяються.

Постовим одягом забезпечується особовий склад під час несення служби зовнішньої охорони об’єктів.

Спеціальний і постовий одяг військовослужбовцям відпускається за Нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року N 232 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України".

7. Льотно-технічне обмундирування видається військовослужбовцям для індивідуального користування та використовується ними до повного зносу. Час і порядок носіння цього обмундирування встановлюються командиром військової частини.

Використання льотно-технічного обмундирування дозволяється тільки під час виконання робіт, пов’язаних з польотами й обслуговуванням авіаційної та спеціальної техніки. Носіння його як повсякденного одягу та у вільний від виконання робіт час забороняється.

Якщо військовослужбовець, якому видано льотно-технічне обмундирування, вибуває з військової частини та переміщується на іншу посаду, на якій він повинен забезпечуватись цим майном, то воно за попереднім місцем служби на речовий склад не здається. На це майно виписується окремий атестат, номер і дата якого заносяться до атестата на речове майно.

Після закінчення встановленого строку експлуатації льотно-технічне обмундирування в мирний час військовослужбовцям дозволяється залишати у його власне користування за плату з розрахунку 25 відсотків первинної вартості цього майна. У разі звільнення військовослужбовців у запас або відставку за їх бажанням льотно-технічне обмундирування не здається, а сума, нарахована на їх залишкову вартість, може зараховуватися замість неотриманих інших предметів речового майна за основними нормами забезпечення.

8. Речове та санітарно-господарське майно, яке відпускається лікувальним закладам, є інвентарним майном цих установ і використовується для забезпечення осіб, які перебувають на лікуванні.

Верхній одяг, білизна, взуття та постільні речі лікувальним закладам відпускаються постачальним органом у готовому вигляді.

Замість готових предметів дитячого одягу та дитячої білизни у госпіталях і санаторіях, а також окремих предметів жіночої білизни в лікувальних закладах можуть відпускатися постачальним органом матеріали і кошти на їх заготівлю.

Заклади охорони здоров’я інших центральних органів виконавчої влади, які обслуговують поранених і хворих військовослужбовців Збройних Сил, забезпечуються санітарно-господарським майном та постільними речами в межах видатків, передбачених кошторисом на зазначені цілі, якщо інше не передбачено законодавством.

В особливий період Міністерство оборони відпускає цим закладам речове майно для створення запасів для забезпечення військовослужбовців, які виписуються після лікування.

9. Лижне майно військовим частинам діючих угруповань військ (сил) відпускається за особливим розпорядженням начальника Тилу Збройних Сил України. Після закінчення зимового сезону лижне майно із частин діючих угруповань військ (сил) вилучається, приводиться у належний стан і відправляється за вказівкою начальника ЦУРЗ.

10. Музичними інструментами забезпечуються військові частини, штатом яких передбачений військовий оркестр, через Військово-музичне управління Збройних Сил України.

Назва та кількість духових і ударних музичних інструментів визначаються наказом Міністерства оборони України від 05 березня 2015 року N 104 "Про затвердження Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 березня 2015 року за N 318/26763.

Забезпечення духовими і ударними музичними інструментами для штатних військових оркестрів проводиться згідно із звітами-заявками на загальній підставі з іншим речовим майном.

Утримання та ремонт духових і ударних музичних інструментів проводяться за рахунок коштів, які виділяються для цього за відповідними статтями кошторису Міністерства оборони України.

У разі розформування військової частини або виключення оркестру зі штату частини духові й ударні музичні інструменти здаються за розпорядженням органу забезпечення.

11. Спорядження для службових собак закуповується військовими частинами за рахунок коштів, передбачених для господарчих потреб.

12. Предмети господарського побуту (щітки для одягу і взуття, праски, машинки для підстригання волосся тощо) відпускаються за заявками військових частин.

13. Папером військові частини забезпечуються в установленому порядку.

14. Книги обліку і бланки, забезпечення якими покладається на речову службу, заготовлюються ДДЗ та ПМР за заявкою ЦУРЗ з виділенням для цієї мети коштів. Такі книги обліку і бланки відпускаються військовим частинам за планами забезпечення в порядку, встановленому для речового майна.

Закупівля книг і бланків для інших служб здійснюється відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України самостійно.

Книги обліку і бланки військовим частинам відпускаються безкоштовно за планами забезпечення в порядку, встановленому для речового майна.

Канцелярське приладдя військові частини закуповують через підприємства різних форм власності за рахунок відповідних коштів, що виділяються для цих цілей.

15. Друкарські машинки видаються ЦУРЗ централізовано, виходячи з їх наявності.

Новосформованим військовим частинам, а також у разі збільшення штатної кількості друкарок друкарські машинки видаються в кількості, передбаченій штатами і табелями до штатів.

16. Ремонтні матеріали закуповуються військовими частинами за кошти, які виділяються ЦУРЗ для цих потреб, або забезпечуються централізовано.

V. Особливості речового забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил в
особливий період

1. Основною метою речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил в особливий період є створення умов, що сприяють успішному веденню військами (силами) бойових дій та виконанню інших завдань особливого періоду.

2. Речове майно відпускається органам військового управління, з’єднанням, військовим частинам, кораблям, військовим навчальним закладам, установам і організаціям Збройних Сил та Міністерства оборони, закладам охорони здоров’я, військовим медичним частинам і підрозділам Збройних Сил, Міністерства оборони та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, підпорядкованих органам військового управління Збройних Сил в особливий період (далі - заклади охорони здоров’я, військові медичні частини і підрозділи), у встановленому законодавством порядку та відповідно до Норм на особливий період і норм утримання цього майна на одного військовослужбовця (працівника) у військових частинах або на одне ліжко у закладах охорони здоров’я, військових медичних частинах і підрозділах.

3. Строки носіння речового майна в угрупованнях військ (сил), які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту, в антитерористичній операції (далі - діючі угруповання військ (сил)), не встановлюються. Майно знаходиться в експлуатації до повного зношення. У разі знищення або приведення його в непридатний стан це речове майно замінюється на нове.

У військових частинах, які не входять до складу діючих угруповань військ (сил), речове майно видається за встановленими строками носіння (експлуатації).

4. Забезпечення речовим майном здійснюється за планами забезпечення, які відпрацьовуються:

ЦУРЗ - для ОЦЗ (ОК);

ОЦЗ (ОК) - для з’єднань і військових частин, безпосередньо підпорядкованих видам Збройних Сил (ОК);

речовою службою з’єднань - для військових частин, що входять до їх складу або знаходяться в них на забезпеченні;

береговими базами ВМС - для з’єднань і берегових частин, кораблів, які безпосередньо забезпечуються через берегові бази ВМС;

речовою службою з’єднань - для військових частин (кораблів), що входять до їх складу, а також інших військових частин, прикріплених до них на забезпечення.

5. У планах забезпечення передбачаються розрахунки в потребі на особовий склад з’єднань (підрозділів) згідно з чисельністю за списком та за штатною чисельністю нових формувань, створення встановлених запасів та обмінних фондів, а також на поповнення можливих бойових втрат і витрат речового майна.

Вихідними даними для складання планів є:

у центрі - встановлена чисельність Збройних Сил; норми забезпечення і табелі до штатів; заявки від видів Збройних Сил України (оперативних командувань); наявність майна, придатного до носіння (експлуатації); очікувані поставки майна промисловістю згідно із поданими заявками ЦУРЗ до ДДЗ та ПМР; очікувані втрати та витрати майна;

в оперативних командуваннях - чисельність особового складу за списком; Норми і табелі до штатів; заявки з’єднань і військових частин; наявність придатного до носіння (експлуатації) майна; очікуване надходження майна за планами центру; очікувані втрати і витрати майна;

у з’єднаннях - чисельність особового складу за списком; Норми і табелі до штатів; заявки військових частин; наявність майна, придатного для носіння (експлуатації); очікуване надходження майна за планами забезпечення оперативного командування.

6. Забезпечення військ (сил) в операціях (бойових діях) здійснюється за планами, які відпрацьовуються речовою службою у відповідних ланках.

7. Під час відмобілізування військових частин для забезпечення військовозобов’язаних використовується речове майно непорушних запасів, а також наявне майно поточного забезпечення і фонду зборів тієї військової частини, на яку покладене матеріальне забезпечення формувань. На речове майно, якого не вистачає, складаються та подаються в орган забезпечення заявки на доотримання майна.

8. З уведенням воєнного часу військові частини і установи Збройних Сил переходять на забезпечення речовим майном з норм мирного часу на норми воєнного часу. Наявне речове майно і технічні засоби речової служби, які перебувають на поточному забезпеченні (отримані у мирний час), за винятком непридатного майна, використовуються на забезпечення потреб військ (сил). Строки носіння предметів у тилу обчислюються за нормами воєнного часу з дня їх видачі.

Строки експлуатації (носіння) речового майна БСК для військових частин, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, не встановлюються, а речове майно перебуває в експлуатації (носінні) до повного зношення. Для таких військових частин заміна предметів речового майна проводиться після встановлення їх непридатності щодо подальшої експлуатації (носіння).

9. Забезпечення речовим майном проводиться за поданими в центральні служби (служби) забезпечення речовим майном звітами-заявками.

Звіти-заявки за з’єднання, військову частину (установу) затверджуються відповідно командирами з’єднань, військових частин (установ). Звіти-заявки за види Збройних Сил України (оперативні командування) затверджуються відповідними заступниками командувачів - начальниками органів управління матеріально-технічного забезпечення.

10. Позачергові заявки на отримання речового майна можуть подаватися тільки на забезпечення не передбачених планом термінових організаційних заходів, заміну речового майна, зараженого радіоактивними, хімічними речовинами або бактеріальними засобами, майна, яке не піддається обробці, а також на покриття бойових втрат і витрат речового майна.

11. З’єднанням і військовим частинам речове майно відправляється (відпускається) безпосередньо з ОЦЗ.

Військовим частинам, які входять до складу з’єднань, а також військовим частинам, прикріпленим до них на забезпечення, речове майно відпускається з речових складів з’єднань, а в окремих випадках - безпосередньо з ОЦЗ.

12. Прикріплення військ (сил) на забезпечення речовим майном до речових складів автомобільних батальйонів матеріального забезпечення здійснюється за рішенням заступника командувача - начальника органу управління матеріально-технічного забезпечення оперативного командування з врахуванням пропозицій начальників родів військ, начальників спеціальних військ і речової служби. При цьому враховуються характер задач і оперативна побудова військ, побудова оперативного тилу, віддаленість військ (сил), що прикріпляються, від місць одержання речового майна, умови підвозу та інші умови обстановки. У ході операції (бойових дій) прикріплення військ (сил) на забезпечення речовим майном може змінюватися.

13. Речове майно відпускається в першу чергу для забезпечення діючих угруповань військ (сил) та військових частин і формувань, призначених для відправки до них.

14. Забезпечення речовим майном в діючих угрупованнях військ (сил) проводиться в такій послідовності:

з’єднання і військові частини, призначені для виконання найбільш важливих бойових задач;

інші з’єднання і військові частини, які знаходяться в бойових порядках;

тилові частини і установи оперативних командувань.

Залежно від обстановки встановлена черга забезпечення речовим майном може бути змінена згідно з рішенням заступників командувачів - начальників органів управління матеріально-технічного забезпечення видів Збройних Сил (оперативних командувань).

15. У разі вибуття зі складу військової частини (корабля), з’єднання, оперативного командування, виду Збройних Сил України окремих військовослужбовців, команд, підрозділів, військових частин (кораблів), з’єднань порядок зняття та зарахування на речове майно за новим місцем служби (дислокації) здійснюється аналогічно мирному часу.

16. Зарахування військової частини на речове забезпечення здійснюється за атестатом на речове майно на підставі наказу командира з’єднання, до складу якого вона прибула. Якщо атестат на речове майно відсутній, то зарахування військової частини на забезпечення здійснюється за її донесеннями про наявність речового майна з подальшим наданням атестата.

17. Під час ведення бойових дій військовими частинами у відриві від своїх з’єднань термінова потреба в речовому майні може забезпечуватись за рахунок запасів найближчих речових складів за розпорядженням того органу, у підпорядкуванні якого знаходиться речова служба. Про здійснену видачу майна негайно повідомляється орган речової служби, де знаходиться на забезпеченні військова частина, яка одержала майно, з подальшим документальним підтвердженням.

18. Створені військові частини (формування) забезпечуються речовим майном за рахунок запасів, які утримуються в мирний час військовими частинами, на які покладено завдання із забезпечення цих формувань, або за мобілізаційними нарядами ЦУРЗ. В окремих випадках забезпечення може здійснюватись за територіальним принципом через ОЦЗ.

Строки видачі майна для частин, що формуються, визначаються директивами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

19. Проведення термінових організаційних заходів, пов’язаних з забезпеченням новостворених військових частин (формувань), здійснюється в першу чергу за рахунок майна, яке знаходиться в розпорядженні військової частини (з’єднання), що здійснює ці заходи. Якщо майна не вистачає, то військова частина подає заявки на дозабезпечення до ЦУРЗ.

20. Забезпеченість речовим майном створених військових частин, які підлягають відправці в діючі угруповання військ (сил), перевіряється комісією, призначеною письмовим наказом оперативно-розпорядчого характеру командування для перевірки бойової готовності цих військових частин і підрозділів. Акт комісії разом з атестатом на речове майно подається за місцем нового призначення військових частин (підрозділів).

21. Командир військової частини є відповідальною особою за збереження майна на шляху прямування. Речі, які не використовуються на цей час особовим складом, переміщуються з майном речового складу військової частини.

22. У створених підрозділах (військових частинах), які прибувають до складу військових частин (з’єднань) діючих угруповань військ (сил), призначеними командирами військових частин (з’єднань) комісіями перевіряється фактична наявність майна і його якісний стан. Якщо речового майна не вистачає або воно не відповідає якісному стану згідно з атестатом, проводиться службове розслідування.

23. Посадові особи є відповідальними особами за належне забезпечення речовим майном військових частин і підрозділів, що вибувають у діючі угруповання військ (сил).

24. Військові медичні частини, заклади і підрозділи речове та санітарно-господарське майно одержують за Нормами NN 26 - 42. Речове майно за цими Нормами відпускається військовим медичним частинам, закладам і підрозділам як інвентарне та використовується для забезпечення поранених і хворих, які перебувають на лікуванні.

25. Забезпечення речовим і санітарно-господарським майном військових медичних частин, установ, закладів і підрозділів проводиться:

медичних пунктів частин (кораблів), окремих медичних батальйонів (рот), з’єднань та військових санітарно-транспортних засобів - речовою службою військових частин (кораблів) та з’єднань відповідно;

санітарно-транспортних засобів - через речову службу тих військових частин, у штаті яких вони знаходяться, або частин, яким вони підпорядковані;

окремих медичних загонів (рот), санітарно-епідеміологічних загонів оперативних командувань та інших медичних закладів оперативних командувань - речовою службою оперативного командування;

військово-польових пересувних госпіталів і станцій переливання крові центрів медичного забезпечення - через підрозділи матеріально-технічного забезпечення цих центрів;

польових центрів медичного забезпечення, пересувних госпітальних баз, загонів із заготівлі і переробки крові, евакуаційних пунктів та інших медичних закладів (підрозділів) - через ОЦЗ за територіальним принципом;

госпіталів (лікарень) інших міністерств та відомств - через ОЦЗ за територіальним принципом.

26. Речове майно військовозобов’язаним, призваним на військову службу за мобілізацією та за черговим призовом, видається після їх прибуття до місця служби і зарахування до списків військової частини або після прибуття на пункт прийому особового складу. У разі підписання відмобілізованим контракту на продовження військової служби забезпечення речовим майном проводиться після закінчення строків носіння предметів військової форми одягу, виданих під час мобілізації, в установленому порядку для даної категорії військовослужбовців.

27. Під час відмобілізування військових частин для забезпечення військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією, використовується речове майно непорушних запасів, а також наявне майно поточного забезпечення і фонду зборів тієї військової частини, на яку покладене матеріальне забезпечення формувань.

28. Військовослужбовці, призвані на військову службу за мобілізацією, забезпечуються речовим майном за нормами забезпечення на особливий період.

Під час переведення військових частин на штати воєнного часу із введенням режиму воєнного стану дія норм забезпечення повсякденної форми одягу офіцерам, прапорщикам (мічманам), військовослужбовцям-жінкам, військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, призупиняється.

Військовослужбовці строкової служби в особливий період забезпечуються за Нормами мирного часу.

29. Генерали (адмірали), офіцери, прапорщики (мічмани) та військовослужбовці за контрактом речовим майном забезпечуються за відповідними нормами забезпечення. Право на отримання речового майна мають:

офіцери - одночасно з присвоєнням їм першого офіцерського звання;

офіцери, прапорщики і мічмани, які перебували в запасі і зараховані на військову службу встановленим порядком, набувають права на одержання речового майна в день прийняття їх на військову службу. Видача речового майна цим військовослужбовцям проводиться після прибуття їх на місце проходження служби. Предмети речового майна, одержані ними до звільнення в запас, при цьому не зараховуються. Військовослужбовці забезпечуються за нормами забезпечення в особливий період.

У разі підписання цими військовослужбовцями контракту на продовження військової служби на 2 роки і більше забезпечення речовим майном здійснюється на загальних підставах після закінчення строків експлуатації (носіння) раніше виданих предметів.

Наступна видача речового майна проводиться:

генералам і адміралам у діючих угрупованнях військ (сил) і в тилу, офіцерам, прапорщикам і мічманам у тилу - після закінчення строку носіння раніше одержаних речей;

офіцерам, прапорщикам та мічманам у діючих угрупованнях військ (сил) - на заміну раніше одержаних речей, які стали непридатні, а також у разі зміни сезонних речей.

Під час переведення офіцерів, прапорщиків та мічманів до військових частин, де встановлена інша форма одягу, дозабезпечення речовим майном за попереднім місцем служби не здійснюється. У цьому разі видача обмундирування відповідної форми одягу проводиться з прибуттям до нового місця служби. При цьому в тилу строки носіння обчислюються з дня закінчення строків носіння раніше одержаних однойменних предметів.

Генералам (адміралам), офіцерам, прапорщикам (мічманам), які вибувають із військових частин, на речове майно, що знаходиться в їх користуванні, видається атестат. Номер виданого атестата вказується в приписі про відрядження або в супровідних документах.

Під час звільнення з військової служби в особливий період у запас або відставку військовослужбовці вибувають з тим речовим майном, яке знаходилось у них у носінні. Речі, які ними не були отримані з будь-яких причин за період служби, під час звільнення не видаються. Інвентарні речі здаються на речовий склад військової частини.

На майно, яке вибуває зі звільненими, виписується атестат. Предмети речового майна переходять у їх власність.

Особи офіцерського (начальницького) складу, відряджені до органів виконавчої влади та інших державних установ, забезпечуються речовим майном за встановленими Нормами за рахунок Міністерства оборони у встановленому порядку.

30. Солдати, матроси, сержанти та старшини речовим майном забезпечуються за відповідними Нормами. Видача речового майна проводиться після прибуття їх до місця служби і зарахування до списків військової частини.

Наступна видача речового майна проводиться:

у діючих угрупованнях військ (сил) - для заміни раніше одержаних речей, які стали непридатними;

у тилу - у міру фактичного зношення речей, але не раніше закінчення встановлених строків носіння. У разі видачі в носіння речей, які були в користуванні, заміна їх проводиться після встановлення повної непридатності до використання за прямим призначенням.

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходили військову службу в мирний час за контрактом, на воєнний час забезпечуються на загальних підставах з усіма солдатами, матросами, сержантами та старшинами.

У разі переведення з однієї військової частини до іншої солдати, матроси, сержанти та старшини вибувають із речами особистого користування, які знаходились в носінні. Для тих, хто вибуває, видаються атестати на речове майно з відміткою в супровідних документах.

Солдати, матроси, сержанти та старшини, які звільняються в запас або відставку, а також ті, які вибувають у відпустку у зв’язку з хворобою та іншими обставинами, забезпечуються речовим майном згідно з Переліком предметів речового майна, яким забезпечуються військовослужбовці строкової служби під час їх звільнення з військової служби в запас, відставку або відправлення для здачі вступних іспитів у військові навчальні заклади, та видаються атестати на речове майно з відміткою про це у відповідних документах.

31. Солдати, матроси, сержанти, старшини, зараховані на навчання у військових навчальних закладах, забезпечуються речовим майном за нормами, установленими для курсантів військових навчальних закладів.

Прапорщики і мічмани, зараховані курсантами до військових навчальних закладів, забезпечуються речовим майном як відповідні категорії військовослужбовців у порядку, визначеному цією Інструкцією.

Після зарахування військовослужбовців курсантами військових навчальних закладів забезпечення їх речовим майном проводиться:

польовим бавовняним обмундируванням і взуттям - із предметів першої категорії;

довгостроковими предметами - за рахунок речей, які знаходились у носінні до зарахування їх у військові навчальні заклади, а речі, які непридатні для носіння, замінюються на нові або ті, що були в користуванні.

Курсанти, які одержали після закінчення військового навчального закладу офіцерське звання та призначені для подальшого проходження військової служби, забезпечуються після випуску комплектом речового майна за сезоном і нормою забезпечення, встановленою для офіцерів. Цей порядок розповсюджується і на військовослужбовців, які одержали перше офіцерське звання без закінчення військового навчального закладу.

Речове майно, що перебувало в особистому користуванні курсантів, після видачі їм речового майна за нормами забезпечення офіцерів здається на речовий склад військового навчального закладу і надалі використовується за вказівкою органу забезпечення.

Курсанти, які відраховані з військових навчальних закладів з направленням у війська для проходження служби, вибувають з тими предметами речового майна, що були в їх користуванні на момент відрахування (крім інвентарного майна).

Курсанти, які відраховані зі звільненням у запас або відставку, вибувають з військового навчального закладу і забезпечуються речовим майном відповідно до пункту 9 розділу ІІІ цієї Інструкції.

32. Поранені і хворі військовослужбовці під час евакуації їх до лікувально-евакуаційних частин і закладів відправляються в тому обмундируванні, яке знаходилось у них у носінні.

Усі інвентарні речі, крім рюкзака індивідуального, вилучаються і здаються на речові склади частин (закладів охорони здоров’я).

Речі поранених і хворих солдатів, матросів, сержантів та старшин, які прибули на лікування до лікувальних закладів, приймаються на склади цих закладів. Приймання майна оформляється актом.

Власні речі поранених і хворих, а також предмети особистого користування осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів здаються на зберігання за квитанцією і повертаються їх власникам після виписки з закладу охорони здоров’я.

Прийняті від поранених і хворих предмети речового майна дезінфікуються, очищуються від бруду і пилу, здійснюються їх прання та ремонт.

Предмети речового майна, заражені радіоактивними, отруйними речовинами або бактеріальними засобами, підлягають спеціальній обробці.

Майно, яке не піддається знезараженню засобами медичних частин і закладів охорони здоров’я, передається для подальшої обробки в райони розташування підрозділів дегазації обмундирування.

Предмети особистого користування осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів зберігаються в місцях, пристосованих для індивідуального зберігання обмундирування і взуття. До верхнього одягу і взуття прикріплюється ярлик із зазначенням військового звання, прізвища, імені та по батькові власника речей і номера опису (квитанції). Один примірник квитанції зберігається разом із речами, другий - видається хворому.

Військовослужбовці, які виписуються після лікування, забезпечуються речовим майном, як правило, за рахунок того майна, яке знаходилось у них у носінні до прибуття в заклад охорони здоров’я. Дозабезпечення предметами речового майна, яких не вистачає, а також заміна непридатних до носіння здійснюються за рахунок запасів речового майна, що утримуються в закладах охорони здоров’я за Нормою N 39. У цьому випадку особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам видаються предмети речового майна першої категорії, а іншим військовослужбовцям - другої категорії.

Предмети форменого одягу, які є в надлишку в офіцерів, прапорщиків і мічманів понад норми забезпечення, під час вибування з закладів охорони здоров’я не вилучаються, а залишаються в їх користуванні.

Надлишкові понад норми забезпечення предмети речового майна у солдатів, матросів, сержантів та старшин вилучаються та використовуються на поповнення запасів закладів охорони здоров’я.

Військовослужбовцю під час виписки з закладу охорони здоров’я видається атестат на речове майно. Дата і номер атестата вказуються в супровідних документах військовослужбовця.

Поховання загиблих у бою військовослужбовців, а також тих, які померли, проводиться:

на полі бою - у костюмі польовому бавовняному, білизні натільній і взутті, які знаходились на них;

у закладах охорони здоров’я - у костюмі польовому бавовняному, білизні натільній, взутті, в яких вони прибули, а також видається: подушка - 1, простирадла - 2, наволочка - 1, які були в їх користуванні. За відсутності уживаного обмундирування дозволяється видавати нове.

Власні речі військовослужбовців, які загинули в бою, померли в закладах охорони здоров’я, зникли безвісти, евакуйовані в тил унаслідок поранення або хвороби, висилаються їх рідним, які мають право спадкування згідно з чинним законодавством. Речі відправляються посилками з визначеною вартістю за рахунок коштів військової частини. Речі особистого користування висилаються рідним разом із власними речами.

33. Військові частини в діючих угрупованнях військ (сил) забезпечуються предметами господарського побуту, а також папером для канцелярських потреб і друкарськими машинками через органи речової служби (у ВМС - Управління експлуатації та судноремонту Військово-Морських Сил Збройних Сил України) безкоштовно.

Заготівля цих предметів можлива також і на місцях у розмірах коштів, які виділяються для цієї мети.

У тилу заготівля предметів господарського побуту та паперу для канцелярських потреб проводиться децентралізовано за розпорядженням командирів військових частин за рахунок коштів на господарські витрати, передбачених кошторисом Міністерства оборони.

34. Для своєчасного і безперебійного забезпечення військ (сил) речовим майном у ході бойових дій на оперативних напрямках у військових частинах і установах Збройних Сил створюються і утримуються запаси речового майна.

Запаси речового майна призначені для поповнення всіх видів втрат і витрат речового майна, у тому числі й того, що повністю зносилося. Запаси речового майна поповнюються в міру його витрачання.

З метою забезпечення військ (сил) білизною, рушниками та постільними речами, своєчасної їх заміни в окремих автомобільних батальйонах Тилу Збройних Сил України, автомобільних батальйонах видів Збройних Сил, ВДВ, ССО, ОК, берегових базах ВМС ЗСУ та закладах охорони здоров’я Збройних Сил створюються обмінні фонди цього майна.

Розміри утримання та ешелонування запасів речового майна, обмінних фондів та мийних засобів встановлюються Міністерством оборони.

35. У військах, які входять до угруповань, що ведуть бойові дії, предмети речового майна замінюються на нові або придатні для використання після встановлення їх непридатності для подальшого носіння.

Непридатність предметів речового майна для подальшого носіння визначається комісією, призначеною наказом командира військової частини. Усі замінені предмети речового майна підлягають здаванню на речовий склад військової частини.

Військовослужбовцям військових частин, навчальних закладів, організацій і установ, які не ведуть бойові дії і не входять до складу бойових угруповань військ (сил), речове майно видається за встановленими строками носіння.

36. У разі коли військова частина вибуває до складу діючих угруповань військ (сил), усе надлишкове речове майно здається за вказівкою органу забезпечення речової служби з наданням документа, який підтверджує передачу майна.

37. Виявлення і збір трофейного та вітчизняного речового майна на полі бою здійснюються трофейними командами, які призначаються за розпорядженням командирів з’єднань (військових частин), і спеціальними трофейними частинами (підрозділами).

Зібране на полі бою вітчизняне речове майно або захоплене в противника трофейне майно перевіряється на зараженість та здається на найближчі об’єднані центри забезпечення (центр забезпечення).

Придатне для використання вітчизняне речове майно зараховується на облік і використовується на планове забезпечення військ (сил).

Використовувати предмети трофейного речового майна для планового забезпечення військ забороняється.

38. Заміна особовому складу речового майна, зараженого радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами, за неможливості провести дезактивацію, дегазацію та дезінфекцію проводиться за рахунок запасів речового майна, яке утримується у військових частинах, з’єднаннях, на речових складах, берегових базах ВМС, у ОЦЗ, а також у військових медичних частинах і закладах охорони здоров’я.

У діючих угрупованнях військ (сил) для заміни заражених предметів одягу працівникам дозволяється видавати за рахунок запасів речового майна предмети військової форми одягу (без знаків розрізнення). У разі радіоактивного зараження особовому складу замінюють тільки ті предмети верхнього одягу, зараження яких перевищує встановлені Норми. Натільну білизну замінюють усьому особовому складу в разі проведення повної санітарної обробки.

Спеціальна обробка речового майна, зараженого радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами, включає дегазацію, дезактивацію і дезінфекцію. Вона організовується і проводиться згідно з чинним законодавством.

Зосереджене в районах (пунктах) спеціальної обробки заражене речове майно після дезактивації, дегазації та дезінфекції здається за потреби у прання і використовується на відновлення запасів та обмінних фондів речового майна; непридатне для носіння або те майно, яке потребує ремонту, згідно з чинним законодавством здається.

Предмети речового майна, зараженість яких після спеціальної обробки перевищує допустимі норми, знищуються на місці.

Заражене речове майно, яке надходить із пораненими і хворими в медичні частини та заклади охорони здоров’я, підлягає спеціальній обробці засобами цих частин і закладів.

Майно, яке не піддається знезараженню засобами медичних частин і закладів, передається для подальшої обробки на пункти спеціальної обробки.

Зібране на полі бою заражене речове майно, за узгодженням з начальниками військ (служб) радіаційного, хімічного та біологічного захисту, зосереджується в районах розташування підрозділів дегазації обмундирування і після його знезараження передається органам речової служби.

Начальник Центру розвитку та супроводження
матеріального забезпечення Збройних Сил України
підполковник Д.О. Марченко

Додаток 1
до Інструкції про організацію речового забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил України в
мирний час та особливий період
(пункт 3 розділу ІІІ)

Квитанція замовлення

Квитанція замовлення (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Інструкції про організацію речового забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил України в
мирний час та особливий період
(пункт 3 розділу ІІІ)

Довідка

Довідка (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Інструкції про організацію речового забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил України в
мирний час та особливий період
(пункт 10 розділу ІІІ)

Перелік
предметів речового майна, яким забезпечуються
військовослужбовці строкової служби під час їх
звільнення з військової служби в запас, відставку
або відправлення для здачі вступних іспитів у
військові навчальні заклади

N з/п  Назва предмета  Одиниця виміру  Кількість  Номер примітки, що застосовується під час видачі 
Солдати і сержанти (матроси і сержанти берегових військ і морської піхоти ВМС) 
Берет вовняний  штука 
Шапка-вушанка із штучного хутра (з овчини )  штука 
Рукавички вовняні  пара 
Костюм (куртка і брюки) польовий бавовняний  комплект 
Куртка польова бавовняна утеплена  штука 
Черевики з високими берцями  пара 
Білизна натільна  комплект 
Білизна тепла  комплект 
Шкарпетки бавовняні  пара 
10  Шкарпетки вовняні  пара 
11  Ремінь поясний  штука 
12  Ремінь брючний  штука 
13  Сумка транспортна індивідуальна  штука 
Матроси і старшини (форма одягу у ВМС) 
14  Кашкет-безкозирка вовняний або літній  штука 
15  Шапка-вушанка з овчини  штука 
16  Куртка зимова або бушлат вовняний  штука 
17  Фланелька вовняна або форменка  штука 
18  Галстук вовняний  штука 
19  Комір формений  штука 
20  Брюки вовняні  штука 
21  Рукавички вовняні  пара 
22  Черевики хромові  пара 
23  Білизна натільна  комплект 
24  Білизна тепла  комплект 
25  Шкарпетки бавовняні  пара 
26  Шкарпетки вовняні  пара 
27  Ремінь поясний  штука 

__________ Примітки: 
1. У зимову пору року замість берета вовняного видається шапка-вушанка. 
  2. Рукавички вовняні, куртка польова бавовняна утеплена, білизна тепла, шкарпетки вовняні, ремінь брючний, куртка зимова або бушлат вовняний, галстук вовняний видаються в зимову пору року. 
  3. У літню пору року замість білизни натільної видаються майка і труси, а у ВДВ та у ВМС - тільник без рукавів і труси. 
  4. Матросам і старшинам, які проходять службу на кораблях, допоміжних суднах, катерах і в управліннях з’єднань кораблів, у разі звільнення в запас видається все майно, яке перебувало в їх користуванні (крім інвентарних предметів). 

Додаток 4
до Інструкції про організацію речового забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил України в
мирний час та особливий період
(пункт 5 розділу ІV)

Строки
експлуатації технічних засобів, наметів,
шевсько-взуттєвого обладнання та інструментів*

N з/п  Назва предмета  Одиниця обліку  Строки експлуатації, років 
Намети 
Намет табірний солдатський  комплект  20 місяців фактичної експлуатації 
Намет табірний офіцерський  комплект  20 місяців фактичної експлуатації 
Намет зимовий похідний  комплект  20 місяців фактичної експлуатації 
Намет табірний штабний  комплект  20 місяців фактичної експлуатації 
Намет підсобного призначення  комплект  24 місяці фактичної експлуатації 
Намет туристичний  комплект  24 місяці фактичної експлуатації 
Намет УСТ-56  комплект  24 місяці фактичної експлуатації 
Намет УСБ-56  комплект  20 місяців фактичної експлуатації 
Намет уніфікований УЗ (УЛ)  комплект  20 місяців фактичної експлуатації 
10  Намет ПМК  комплект  24 місяці фактичної експлуатації 
Польові технічні засоби 
11  Механізована малогабаритна пральня ММП-2М (ММП-2)  комплект  25 
12  Рухома майстерня з ремонту речового майна ПРМ-В2 (ПРМ-В)  комплект  25 
13  Мобільний лазне-пральний комплекс (МЛПК)  комплект  10 
14  Душова установка-котел швидкісного нагріву води (КШНВ)  комплект 
Стаціонарне обладнання речової служби 
15  Пральна машина  штука  12 
16  Сушильна машина  штука  12 
17  Сушильно-прасувальна машина, каландр  штука  12 
18  Центрифуга  штука  10 
19  Прасувальна машина  штука  15 
20  Дезінфекційний бучильник  штука  15 
21  Прасувальний (ротаційно-прасувальний) прес  штука  15 
Побутове пральне та сушильне обладнання 
22  Пральна автоматична машина  штука 
23  Пральна напівавтоматична машина  штука 
24  Сушильні машини  штука 
Швейне обладнання 
25  Швейна машина  штука  12 
26  Машина для пришивання латок  штука  15 
27  Прес для ремонту взуття  штука  10 
28  Шафа нагрівальна  штука  10 
29  Машина для обробки взуття ОЛМВ-2  штука  10 
30  Праска електрична  штука 
31  Електроформа для правлення головних уборів  штука  10 
Інструмент 
32  Ножиці закрійні  штука 
33  Ножиці кравецькі  штука 
34  Колодки шевські  комплект 
35  Стійка з металевою колодкою  комплект  10 
36  Шевський інструмент (у сумці)  комплект 

__________

* Намети, шевсько-взуттєве, побутове пральне та сушильне обладнання та інструменти зараховуються до інвентарю військової частини. Предмети, строки експлуатації яких минули, але які придатні для подальшого використання, з обліку не списуються, а перебувають до їх повного зношення.

(Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства оборони N 197 від 31.03.2017)